intTypePromotion=1
ADSENSE

giáo trình SQL server 7.0 phần 2

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Huỳnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

94
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình sql server 7.0 phần 2', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình SQL server 7.0 phần 2

 1. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com 2.2. C¸c c«ng viÖc cÇn chuÈn bÞ tr−íc khi thiÕt kÕ. - Môc ®Ých lËp CSDL - Thu thËp th«ng tin - X¸c ®Þnh ®èi t−îng - X¸c ®Þnh kiÓu th«ng tin cho mçi ®èi t−îng - X¸c ®Þnh c¸c quan hÖ vµ kiÓu quan hÖ Mét CSDL ph¶i ®¶m b¶o c¸c tiªu thøc sau: + TÝnh ®éc lËp d÷ liÖu, kiÓu d÷ liÖu, kiÓu quan hÖ d÷ liÖu. + TÝnh ®éc lËp ®èi t−îng. + C¸c th«ng tin thu thËp th«ng tin vÒ ®èi t−îng. + X¸c ®Þnh chÝnh x¸c ®−îc th«ng tin cña ®èi t−îng cÇn ®−îc m« t¶ trong CSDL. Yªu cÇu th«ng tin: Th«ng tin cña mét CSDL lµ rÊt quan träng v× nÕu b¹n kh«ng n¾m v÷ng th«ng tin cña c¸c ®èi t−îng th× khi x©y dùng CSDL sÏ dÉn ®Õn sai lÖch th«ng tin vÒ CSDL ®ã. Th«ng tin chÝnh x¸c cho phÐp b¹n thiÕt kÕ mét CSDL ®óng ®¾ng chÝnh x¸c .. TÝnh ®éc lËp ë ®©y cã nghÜa lµ : *) §¶m b¶o kh«ng d− thõa th«ng tin. *) Cung cÊp “®ñ” th«ng tin cho ng−êi khai th¸c còng nh− kh¸ch hµng dïng tin- tøc lµ cã ý nghÜa sè liÖu (con sè cã ý nghÜa). *) Khi thªm bít th«ng tin th× nã cã thÓ trë thµnh CSDL lín h¬n (cã ý nghÜa më réng). 18
 2. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com *) Quan hÖ cña c¸c kho¸ ph¶i ®éc lËp – tøc lµ kh«ng ®−îc chång chÐo lªn nhau.( §¶m b¶o ®−îc tÝnh ®éc lËp d÷ liÖu – Tøc lµ tÝnh bÊt biÕn d÷ liÖu víi thêi gian) VÝ dô: Cust_ID Name Adress Title_ID 123 Khanh HN 1 124 Thu §N 2 Title_ID Title 1 Tranning 2 Work Quan hÖ vµ c¸c kiÓu d÷ liÖu quan hÖ trong CSDL. §Ó truy nhËp , khai th¸c d÷ liÖu cã hiÖu suÊt cao, chÝnh x¸c.. ..th× chóng ta thiÕt kÕ mét CSDL cã c¸c mèi liªn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c table víi nhau. C¸c mèi liªn kÕt nµy liªn kÕt c¸c thuéc tÝnh cña c¸c ®èi t−îng (table) l¹i víi nhau. Quan hÖ: Lµ c¸c mèi liªn kÕt gi÷a thuéc tÝnh nµy víi thuéc tÝnh kia gi÷a b¶ng nµy víi b¶ng kia. Cã 3 kiÓu quan hÖ: a) Quan hÖ 1-1: (one –to-one) Lµ quan hÖ gi÷a 1 record cña b¶ng nµy liªn kÕt t−¬ng øng víi 1 record cña b¶ng kia. VÝ dô: STT Lop Ten 1 A Khanh 19
 3. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com 2 B Thu Lop Khoi A Khèi A B Khèi b) Quan hÖ 1 – nhiÒu: (One -to -many) Lµ quan hÖ gi÷a 1 record cña b¶ng nµy liªn kÕt kÕt nèi víi 1 hay nhiÒu record cña b¶ng kia. VÝ dô: Matinh Ten tinh 101 Hµ Néi 103 H¶i Phßng Matinh Mahuyen Tenhuyen 101 01 Q. Ba §×nh 101 03 Q. Hoµ KiÕm 103 01 Q. Lª Ch©n d) Quan hÖ nhiÒu-nhiÒu: (many - to - many) Lµ quan hÖ gi÷a nhiÒu b¶n ghi cña b¶ng nµy liªn kÕt víi nhiÒu b¶ng ghi cña b¶ng kia trong CSDL. VÝ dô: Tæ hîp kho¸ (Thaygiao,hocvien) lµ quan hÖ nhiÒu nhiÒu Thaygiao Hocvien Lop 20
 4. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Teo A A1 Thu B B1 Thanh C C1 Kha A A1 Thaygiao Hocvien Khoahoc Tr−¬ng Teo A To¸n THîp Teo B Lý Thîp Thanh A To¸n TH¬p Thu C To¸n Thîp Chó ý: - Lêi nh¾c cho c¸c C¬ quan, kh¸ch hµng còng nh− ng−êi sö dông nãi chung: C¸c gi¸ trÞ ®−îc m« t¶ trong c¸c tr−êng d÷ liÖu lµ rÊt quan träng, mçi khi c¸c ®Æc tr−ng cña c¸c tr−êng d÷ liÖu cña c¸c table kh«ng râ rµng , kh«ng m« t¶ hÕt ý nghÜa sè liÖu lµm cho ng−êi sö dông hay ng−êi thiÕt kÕ CSDL hiÓu sai lÖch vÒ th«ng tin th× nh− thÕ nã sÏ ¶nh h−ëng ®Õn quan hÖ trong CSDL (Roles, Default, Stored Procedure, Backend). - NÕu b¹n cµi ®Æt Microsoft SQL Server trªn m¸y chñ Windows NT th× cÇn ph¶i t¹o kho¶n môc Windows NT cho SQL Excutive. Cã hai d¹ng kho¶n môc: + Kho¶ng môc Windows NT víi quyÒn qu¶n trÞ SQL Excutive tr−íc khi cµi ®Æt cÇn quyÒn ®ã ®Ó lËp lÞch cho nhiÖm vô vµ c¶nh b¸o còng nh− ph¸t t¸n. HoÆc t¹o kho¶n môc trong Account Domain ®Ó chia sÎ cho c¸c SQL Server kh¸c hoÆc t¹o kho¶n môc t¹i m¸y cµi ®Æt. + T¹o kho¶n môc víi user manager for Domain: Gåm: 21
 5. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com *) user_name: SQL EXEC *) Fullname : SQL EXECUTIVE *) Description: SQL EXECUTIVE *) Passwword: “123456” User must change password at next logon: Xo¸ User can not change password : Chän Password nerver expires: Chän Account disabled: Xo¸ *) Nh¸y ®óp vµo Group -> Chän Administrator -> Add -> OK *) Close Trong Policies chän User Rigths cho quyÒn truy cËp CSDL LOGON AS A Service: Chän Add Chän SQL Exec Add OK hoµn thµnh. C¸c th«ng tin cã thÓ truy cËp tõ xa: -Remote Server Name: Tªn cña m¸y Server truy cËp tõ xa. -SQL Installation drive: Tªn æ ®Üa cña m¸y xa ®Ó cµi ®Æt. -Windows NT installation Drive: Tªn æ ®Üa mµ Windows NT cña m¸y xa ®−îc cµi. -Master database installation Drive: Tªn æ ®Üa xa ®Ó cµi CSDL Master C¸c dÞch vô chÝnh: +Microsoft SQL Server : Bé m¸y CSDL +SQL Executive: §èi t−îng dÞch vô vµ cÊu thµnh qu¶n lý. +Microsoft DTC : Qu¶n trÞ qu¸ tr×nh giao dÞch vµ ph©n t¸n. C¸c thµnh phÇn qu¶n lý Service: + SQL Service manager. + SQL Enterprise manager 22
 6. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com + Service trong Control Panel. Microsoft SQL Server cã thÓ khëi ®éng b»ng file SQLSERVR.EXE 2.3. Giíi thiÖu vÒ c«ng cô thiÕt kÕ vµ vÝ dô thiÕt kÕ (lËp s½n m« h×nh logic vµ vËt lý) ThÕ nµo lµ Diagram? Diagram lµ mét c«ng cô do SQL Server cung cÊp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng−êi dïng t¹o b¶ng thiÕt kÕ CSDL(design database) rÊt tiÖn lîi (c¸c version tr−íc ng−êi ta ph¶i dïng PowerPoint design ®Ó thiÕt kÕ sau ®ã míi biªn dÞch thµnh lÖnh Transact SQL). NÕu muèn hiÓu mét CSDL mµ b¹n cã quyÒn ®−îc xem th× viÖc ®Çu tiªn lµ nªn xem DIAGRAM. Lµm thÕ nµo ®Ó t¹o 1 diagram? 1) chän Diagram-> NhÊn nót ph¶i chuét – chän New diagram ->Next 2) Chän c¸c lo¹i b¶ng cÇn thiÕt kÕ CSDL -> Chän Finish 3) Khi nµy c¸c qu¸ tr×nh liªn kÕt (quan hÖ gi÷a c¸c b¶ng - relationship) sÏ tù ®éng kÕt nèi theo c¸c kho¸ trong c¸c table mµ b¹n ®· chän Tuy nhiªn nÕu c¸c c¸ch thiÕt kÕ CSDL cña c¸c b¹n lµ ®óng ®¾n. sö dông 23
 7. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com c¸c kho¸ kh«ng d− thõa th«ng tin th× Diagram sÏ cho ta mét m« h×nh quan hÖ cña CSDL mµ b¹n ®· thiÕt kÕ. Chó ý: NÕu c¸c mèi liªn kÕt kh«ng tù ®éng kÕt nèi th× c¸c b¹n ph¶i dïng chuét chØ vµo kho¸ cÇn liªn kÕt (øng dông hiÖu øng Drap and drop) ®Ó kÕt nèi mèi liªn kÕt nµy, khi b¹n kÐo ®Õn kho¸ thø hai cÇn kÕt nèi SQL Server tù ®éng hiÖn lªn tªn cña hai kho¸ mµ b¹n cÇn kÕt nèi. Khi nµy b¹n chØ viÖc chän nã. VÝ dô : Ta cã c¸c lo¹i table sau: khi ta chän xong c¸c b¶ng ®−îc kÕt nèi vµ nhÊn nót Finish th× ngay lËp tøc Diagram sÏ cho ta m« h×nh quan hÖ sau. +Qu¶n lý Microsoft SQL Server víi DMO (Distributed Management Object). Microsoft SQL Server cho phÐp sö dông VB, VC++,VFP.. ..®Ó t¹o c¸c c«ng cô qu¶n lý theo së thÝch tuú ý(cho Microsoft SQL Server ). V× cã thÓ ®iÒu khiÓn Microsoft SQL Server b»ng VB, VC++, VFP.. .. nªn ta cã thÓ x©y dùng c¸c chøc n¨ng qu¶n lý Microsoft SQL Server theo nhu cÇu. VËy ta còng cã thÓ viÕt ra c¸c c«ng cô, øng dông nh»m sö dông c¸c chøc n¨ng mµ Microsoft SQL Server cung cÊp qua c«ng cô qu¶n trÞ ®å häa. VÝ dô: Xem c¸c yªu cÇu chøa trong mäi b¶ng cña CSDL, cã thÓ khai th¸c qua c¸c mµn h×nh kh¸c nhau t−¬ng øng víi c¸c c«ng cô kh¸c nhau cña SQL 24
 8. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com Server Enterprise manager hay viÕt c¸c ch−¬ng tr×nh SQL (thñ tôc l−u tr÷ - Stored Procedure), trong ng«n ng÷ Transact SQL víi mét sè cã h¹n c¸c phÇn tö ®å ho¹. Sö dông DMO cho phÐp ta x©y dùng c¸c ®iÒu khiÓn trong VB, VC++,VFP.. ®Ó lÊy sè liÖu tõ Microsoft SQL Server vµ øng dông c¸c ®iÒu khiÓn ®å ho¹ (®· cã) trong VB, VC++,VFP. ThÕ nµo lµ DMO? DMO lµ tËp hîp c¸c ®èi t−îng OLE 32 bit cho phÐp c¸c ch−¬ng tr×nh truy nhËp ®Õn c¸c chøc n¨ng qu¶n trÞ Microsoft SQL Server . DMO cho phÐp ng−êi sö dông qu¶n trÞ CSDL ph©n t¸n. ChÝnh DMO më thªm søc m¹nh cña chøc n¨ng qu¶n lý cña Microsoft SQL Server cho mäi tr¹m trong m¹ng. V× Microsoft SQL Server triÓn khai DMO nh− ®èi t−îng DLE nªn ta chØ cã thÓ dïng nã tõ c¸c øng dông 32 bit (trong c¸c c«ng cô VB, VC++,VFP.. .) ®iÒu cã hç trî 32 bit. (Còng cã thÓ t¹o thµnh c¸c Tools khi chóng ta dÞch c¸c øng dông nµy thµnh DLL hay OCX ) Sau ®©y lµ m« h×nh kiÕn tróc 3 líp cña SQL Server DMO øng dông SQl Server Giao diÖn OLE Enterprise manager Líp gi÷a vµ lµ cÇu ®Õn c¸c øng SQL Server Distributed Management Object dông qua giao diÖn OLE SQL Server Engine SQL Server Nªn t¶ng c¸c dÞch executive vô qu¶n trÞ CSDL cña SQL Server 60 ®èi t−îng, 1000 tinhs chÊt vµ ph−¬ng ph¸p cho phÐp truy nhËp toµn diÖn ®Õn kh¶ n¨ng cña SQL Server 25
 9. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com DMO ®−îc tæ chøc ph©n cÊp nh− h×nh vÏ d−íi ®©y, ®èi t−îng øng dông (Application) n»m ë ®Ønh cña tæ chøc DMO. SQL Server lµ ®èi t−îng n»m d−íi ®èi t−îng øng dông. Mét ®èi t−îng SQL Server chøa mét hay nhiÒu ®èi t−îng CSDL. Mét ®èi t−îng CSDL chøa c¸c ®èi t−îng b¶ng DMO vµ c¸c ®èi t−îng kh¸c cña SQL Server nh− Trigger, Views, hay Stored procedure.. ) Mçi bËc cña ph©n cÊp DMO chøa c¸c ®èi t−îng liªn quan ®Õn bËc ®ã. VÝ dô: BËc cña SQL Server chøa c¸c Device, login,.. Ph©n cÊp nµy gièng nh− tæ chøc CSDL cña SQL Server Enterprise. 26
 10. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com S¬ ®å ph©n cÊp tæ choc CSDL cña Microsoft SQL Server Application SQL Server Backup CSDL Device Permission Table DB Object Login Stored Column Query result Procedure Dri-default Language View Rule Index -Remote Server History filter -Remote login Default -SubscriberInfo Trigger Name Configuration User -Config value Keys Property Executive DBOption -Task Check -Alert system Transaction Log Registry SysTem data Intergrate Type security User defined datatype Alert Publication -Article Operator -Subscription 27
 11. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com §Ó thªm hç trî DMO vµo VB: Chän reference tõ Visual basic ->Tools TiÕp tôc chän Microsoft SQL OLE Object Library. ViÖc nµy dÉn ®Õn thªm SQLOLE 32 bit vµo VBIDE (chøc n¨ng cña Microsoft SQL Server DMO ë trong SQLOLE32.DLL) khi b¹n ®· thªm ®iÒu khiÓn OCXs hay ActiveX vµo VB b¹n sÏ thÊy ë thanh VB Toolbox. §Ó lµm viÖc víi ®èi t−îng SQL OLE ta dïng Object Browser ®Ó xem vµ thªm c¸c chøc n¨ng Microsoft SQL Server DMO. 28
 12. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com PhÇn III: C¬ së d÷ liÖu 3.1. T¹o lËp CSDL (b»ng Enterprise Manager vµ b»ng Wizazd) SQL Server enterprise Manager cho phÐp ng−êi sö dông thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau: + LËp lÞch + T¹o lËp CSDL + Qu¶n trÞ kh¶ n¨ng giao dÞch vµ c¶nh b¸o khi cã hiÖu øng x¶y ra + §iÒu khiÓn hÖ thèng ®a ph−¬ng tiÖn + X©y dùng giao diÖn qu¶n lý d÷ liÖu + ThiÕt lËp font ch÷ + Backup d÷ liÖu + ChuyÓn ®çi d÷ liÖu SQL Server enterprise Manager cho phÐp b¹n truy cËp ®Õn c¸c thµnh phÇn mµ nã qu¶n lý trong Tools. 1) SQL Server configuration property chøa toµn bé cÊu h×nh cña SQL Server. NÕu b¹n muèn thay ®æi b¹n cã thÓ chän c¸c môc cÊu h×nh ë ®©y. 2) §¨ng ký c¸c Server truy cËp tõ xa. ->Menu Action -> New SQL Server Registration Server: Tªn Server cÇn ®¨ng ký. Login Name: Login_ID cÇn truy cËp PassWord: MËt khÈu ®Ó login vµo OK. 29
 13. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com 1) ThiÕt kÕ CSDL(database): Lµm thÕ nµo ®Ó thiÕt kÕ database? - Chän Database->NhÊn nót ph¶i chuét->New database - NhËp tªn CSDL (Database_name) vµo Name: - C¸c th«ng sè Filename, location, Initial size (MB) :cÇn ph¶i phï hîp víi CSDL mµ b¹n ®· thiÕt kÕ. - File Group: ngÇm ®Þnh lµ PRIMARY. - NÕu b¹n muèn thay ®æi c¸c gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh th× b¹n ph¶i thay ®æi nã b»ng c¸ch nhÊn chuét vµo Transaction Log. - Nót Automaticially grow file : tù ®éng t¨ng kÝch th−íc database - Nót In megabytes: dïng trong kho¶ng bao nhiªu MB - Nót Restrict Filegrowth: Giíi h¹n t¨ng trong kho¶ng 30
 14. S¸ch ®iÖn tö, luËn v¨n tèt nghiÖp CNTT – http:/www.diachiweb.com - Trong File Group: gåm 3 d¹ng chÝnh 1) Primary 2) User_defined 3) Default Log file kh«ng bao giê lµ thµnh phÇn cña Filegroup 3.2. C¸c files vµ nhãm files trong CSDL. Mét CSDL lµ sù kÕt hîp cña mét hay nhiÒu files d÷ liÖu còng nh− mét hay nhiÒu nhãm(log) files. File d÷ liÖu cã thÓ lµ c¸c nhãm file do ng−êi dïng ®Þnh nghÜa. C¸c b¶ng vµ chØ sè ®−îc thÓ hiÖn qua c¸c m« t¶ kh¸c nhau ®−îc ®IÒu khiÓn s¾p xÕp trªn disk vËt lý. Tuy nhiªn nÕu b¹n sö dông hÖ thèng RAID th× ®iÒu nµy kh«ng cã lîi. Cã 3 kiÓu cña nhãm file: + Primary : nhãm c¸c file d÷ liÖu chñ yÕu (quan träng) cïng mét sè c¸c file kh¸c mµ nã kh«ng ®−îc ®−a vµo trong filegroup kh¸c. TÊt c¶ c¸c table hÖ thèng ®−îc chØ ®Þnh lµ nhãm Primary. + User-defined: lµ nhãm file ®−îc chØ ®Þnh trang thuéc tÝnh trong SQL Server Enterprise manager. + Default: Chøa tÊt c¶ c¸c table vµ indexesmaf nã kh«ng thuéc hai nhãm file trªn khi chóng ta thiÕt lËp nã. Trong CSDL, t¹i mçi thêi ®iÓm cã duy nhÊt mét nhãm file ®−îc ngÇm ®Þnh (default) Nõu kh«ng ®−îc chØ ®Þnh th× gi¸ trÞ ngÇm ®Þnh cña nã lµ PRIMARY. 31
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2