Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino( tiếp theo)

Chia sẻ: Nguyen Tien Lich | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
176
lượt xem
49
download

Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino( tiếp theo)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thiết lập và quản trị Lotus Domino( tiếp theo)

  1. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 39 p tho i Welcome c a quá trình cài t máy ch Lotus Domino xu t hi n. Ch n Next ti p t c cài t. Trên màn hình xu t hi n h p tho i l a ch n ki u máy ch mà b n mu n cài t. Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
  2. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 40 c 5: Ch n “Setup up the first server…” sau ó ch n Next ti p t c cài t. Trên màn hình xu t hi n h p tho i yêu c u b n nh p tên c a máy ch . Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
  3. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 41 Nh p tên máy ch Domino u tiên. N u b n ã có s n t p ID c a máy ch thì ánh d u vào ph n I want to use an existing server ID file và dùng nút Browse ch ra t p ID ó. Ch n Next ti p t c cài t. Trên màn hình xu t hi n h p tho i u ch n Customize, h c viên có th t o ORG UNIT và h c viên có th a máy ch vào Org Unit Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
  4. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 42 Nh p tên c a t ch c và tên c a nh danh cho t ch c cùng v i mã khóa. Ch n Next Nh p tên c a Domain và ch n Next Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
  5. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 43 Nh p tên ng i qu n tr m ng và ch n c t ID vào a c ng. Chú ý: Có th ch n Browse... l a ch n th m c c t file ID Ch n Save c t file ID Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
  6. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 44 Ch n Next ti p t c n có th dùng nút Customize… tùy ch n các d ch v c a máy ch mà b n mu n s d ng; d ng các l a ch n m c nh. Ch n Next ti p t c Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
  7. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 45 Ch n Customize Ch n Help xem k v các k thu t mã hóa và nén d li u Ch n Cancel Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
  8. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 46 Ch n Next ng ý hai l a ch n m c nh và ch n Next Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
  9. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 47 c 16: Xem l i các l a ch n và ch n Setup Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam
  10. Giáo trình thi t l p và qu n tr Lotus Domino Trang 48 c 17: Ch n Finish. Sau khi k t thúc, các h c viên có th ch y máy ch . T giao di n Windows Desktop, ch n Start - Programs - Lotus Applications - Lotus Domino Server. 1.2.4 Cài t qu n tr h th ng cho máy ch u tiên 1.2.4.1 Cài t h th ng t p s d ng cho máy qu n tr h th ng Vi c cài t các p cho máy tr m Notes c th c hi n i Microsoft InstallShield. Trình cài t s không thay i c u hình máy tr m Notes có s n trong th ng c mà ch nâng c p h th ng c lên thành Lotus Notes 6. Do v y tr c khi ch y trình cài t, các h c viên c n chú ý sao l u các file .INI, .NSF, .ID... b t u ti n trình cài t các t p này, b n ch y t p setup.exe trong th m c ch a ch ng trình cài t. Tài li u ào t o thu c án 112 CP n v biên so n: Công ty c ph n các gi i pháp m ng vi t nam

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản