intTypePromotion=3

Giáo trình Thực hành hàn hồ quang: Tập 1 - CĐ Công nghiệp Hà Nội

Chia sẻ: 326159487 326159487 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
188
lượt xem
83
download

Giáo trình Thực hành hàn hồ quang: Tập 1 - CĐ Công nghiệp Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Thực hành hàn hồ quang: Tập 1 giới thiệu tới các bạn những kiến thức về cách vận hành máy mài hai đá, vận hành máy cắt cao tốc, vận hành máy mài cầm tay, vận hành máy khoan bàn, vận hành máy hàn hồ quang xoay chiều, cách hàn giám mối, kiểm tra mối hàn, hàn góc, hàn đắp mặt phẳng, hàn đắp trục.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thực hành hàn hồ quang: Tập 1 - CĐ Công nghiệp Hà Nội

 1. Jica – hic, dù ¸n t¨ng c−êng kh¶ n¨ng ®µo t¹o c«ng nh©n kü thuËt Tr−êng cao ®¼ng c«ng nghiÖp hµ néi Ban gia c«ng kim lo¹i tÊm Thùc hµnh Hμn hå quang TËp I Hµ néi th¸ng 1 n¨m 2003
 2. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang Lêi Nãi §Çu Khoa häc vµ c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn trªn thÕ giíi. Chóng ta cÇn cung cÊp khoa häc c«ng nghÖ cho c«ng nh©n trÎ, nh÷ng ng−êi mong muèn ®−îc häc tËp vµ nghiªn cøu ®Ó tiÕp tôc sù nghiÖp ph¸t triÓn nÒn c«ng nghiÖp ViÖt Nam. §Ó ®¸p øng nhu cÇu trªn, Dù ¸n “T¨ng c−êng Kh¶ n¨ng §µo t¹o C«ng nh©n kü thuËt t¹i tr−êng Cao ®¼ng C«ng nghiÖp Hµ Néi” ®· ®−îc thµnh lËp vµ b¾t ®Çu ho¹t ®éng tõ ngµy 1 th¸ng 4 n¨m 2000 theo tho¶ thuËn hîp t¸c kü thuËt gi÷a hai chÝnh phñ ViÖt Nam vµ NhËt B¶n. §©y lµ dù ¸n hîp t¸c kü thuËt vÒ d¹y nghÒ trªn 3 lÜnh vùc: Gia c«ng kim lo¹i tÊm, ®iÒu khiÓn ®iÖn vµ gia c«ng c¬ khÝ. Cuèn gi¸o tr×nh “Thùc hµnh hµn hå quang – tËp I” ®−îc viÕt víi sù hç trî cña chuyªn gia NhËt B¶n lµ mét trong nh÷ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Dù ¸n. Gi¸o tr×nh nµy ®−a ra c¸c ý t−ëng ®Ó nghiªn cøu mét c¸ch rÊt hiÖu qu¶ vÒ c«ng nghÖ hµn hå quang tay trong lÜnh vùc gia c«ng kim lo¹i tÊm cho c¶ gi¸o viªn d¹y nghÒ vµ häc viªn. Néi dung gi¸o tr×nh cßn ®−a ra nhiÒu bµi häc thùc hµnh c¬ b¶n bæ Ých vµ hiÖu qu¶ cho häc viªn. Chóng t«i hy väng cuèn gi¸o tr×nh nµy sÏ ®−îc sö dông h÷u Ých trong viÖc ph¸t triÓn kh¶ n¨ng nghÒ cña häc viªn t¹i m«i tr−êng lµm viÖc c«ng nghiÖp ®Ých thùc. Ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2003 Dù ¸n JICA-HIC Ban gia c«ng kim lo¹i tÊm http://www.ebook.edu.vn 1
 3. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang Môc lôc 1. VËn hµnh m¸y mµi hai ®¸……………………...……………………………. .3 2. VËn hµnh m¸y c¾t cao tèc………………………………………………….….6 3. VËn hµnh m¸y mµi cÇm tay………..……………………….……………….11 4. VËn hµnh m¸y khoan bµn……………………………………………………16 5. VËn hµnh m¸y hµn hå quang xoay chiÒu…………………………………….22 6. ChuÈn bÞ c¸c trang bÞ b¶o hé lao ®éng vµ dông cô…………………………..28 7. G©y hå quang………………………………………………………………...33 8. H×nh thµnh mèi hµn trªn mÆt ph¼ng ë vÞ trÝ sÊp, que hµn ®i th¼ng…………..43 9. H×nh thµnh mèi hµn trªn mÆt ph¼ng ë vÞ trÝ sÊp, que hµn chuyÓn ®éng ngang………………………………………………………………………...51 10. Hµn gi¸p mèi kh«ng v¸t mÐp cã khe hë ë vÞ trÝ sÊp………………………..57 11. Hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ V ë vÞ trÝ sÊp, dïng tÊm ®Öm…………………..61 12. Hµn gi¸p mèi v¸t mÐp ch÷ V ë vÞ trÝ sÊp, kh«ng dïng tÊm ®Öm…………...68 13. KiÓm tra mèi hµn gi¸p mèi b»ng ph−¬ng ph¸p uèn………………………..75 14. Hµn gãc ë vÞ trÝ lßng thuyÒn…………………………………………….….81 15. Hµn gãc ë vÞ trÝ ngang (mét ®−êng hµn)…………………………………...87 16. Hµn gãc ë vÞ trÝ ngang (nhiÒu ®−êng hµn)………………………………….93 17. Hµn ®¾p mÆt ph¼ng………………………………………………………...99 18. Hµn ®¾p trôc………………………………………………………………104 19. Bµi tËp tæng hîp…………………………………………………………..106 http://www.ebook.edu.vn 2
 4. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang Bμi 1: vËn hμnh m¸y mμi hai ®¸ Môc ®Ých: H×nh thµnh kü n¨ng kiÓm tra vµ vËn hµnh m¸y mµi hai ®¸. VËt liÖu: ThiÕt bÞ, dông cô: - Má lÕt. - KÝnh b¶o hé. - GiÎ lau. - N−íc. - Mòi söa ®¸. 1. ChuÈn bÞ - Lau kÝnh b¶o vÖ b»ng giÎ lau s¹ch. - §æ ®Çy n−íc lµm m¸t. - §eo kÝnh b¶o hé. 3 http://www.ebook.edu.vn
 5. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang 2. KiÓm tra an toµn - Quay ®¸ b»ng tay, kiÓm tra xem cã c¸c vÕt x−íc hoÆc nøt kh«ng. - KiÓm tra, ®¶m b¶o khe hë gi÷a bÖ tú vµ ®¸ kh«ng lín qu¸ 3 mm. - KiÓm tra ®¶m b¶o khe hë gi÷a kÝnh b¶o vÖ vµ ®¸ kh«ng lín qu¸ 10 mm. Kho¶ng 10 mm Kho¶ng 3 mm 3. B¾t ®Çu ch¹y m¸y - Kh«ng ®øng th¼ng ë phÝa tr−íc ®¸ mµi. - BËt c«ng t¾c nguån, chê cho ®¸ quay ®ñ tèc ®é tiªu chuÈn. NÕu cã nhiÒu tiÕng ån hoÆc rung th× ph¶i t¾t m¸y kiÓm tra. 4 http://www.ebook.edu.vn
 6. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang BÖ tú Tr¸nh Tr¸nh 4. Mµi ph¼ng mÆt ®¸ - CÇm mòi söa ®¸ b»ng c¶ hai tay vµ tú vµo bÖ tú. - §Èy mòi söa ®¸ cho ch¹m vµo mÆt ®¸. - Di chuyÓn mòi söa ®¸ nhÑ nhµng sang tr¸i vµ ph¶i, mµi ®¸ cho ®Õn hÕt c¸c vÕt lâm vµ mÆt ®¸ b»ng ph¼ng. 5 http://www.ebook.edu.vn
 7. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang Bμi 2: VËn hμnh m¸y c¾t cao tèc Môc ®Ých: H×nh thµnh kü n¨ng vËn hµnh m¸y c¾t cao tèc. VËt liÖu: ThÐp gãc L40 40 5 300. ThiÕt bÞ, dông cô: - M¸y c¾t cao tèc. - Th−íc l¸ 300. - Mòi v¹ch. - Ke vu«ng. - Cµ lª. - §¸ c¾t. - G¨ng tay. N¾p b¶o vÖ Tay cÇm §éng c¬ §¸ c¾t VËt c¾t £ t« Tay quay ª t« 6 http://www.ebook.edu.vn
 8. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang 1. ChuÈn bÞ - V¹ch dÊu 20 mm c¸ch ®Òu trªn thanh thÐp gãc. Ke ThÐp gãc - KiÓm tra ®é vu«ng gãc gi÷a ®¸ c¾t vµ ª t«. 2. Th¸o ®¸ - Th¸o l¾p b¶o vÖ. - Dïng cµ lª th¸o mò èc, lÊy vµnh gi÷ ®¸ ra ngoµi. - Th¸o ®¸ c¾t. 7 http://www.ebook.edu.vn
 9. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang Bu l«ng b¾t chÆt N¾p b¶o vÖ Vµnh chÆn ®¸ §ai èc §¸ c¾t 3. L¾p ®¸ c¾t - KiÓm tra h− h¹i cña ®¸. - §Æt ®¸ c¾t vµo trôc quay. - L¾p vµnh gi÷ ®¸ vµ vÆn chÆt mò èc b»ng cµ lª (chó ý kh«ng vÆn mò èc qu¸ chÆt hoÆc ch−a ®ñ chÆt hoÆc l¾p ®¸ kh«ng ®ång t©m). - §Ëy n¾p b¶o vÖ. 4. Ch¹y thö - Nèi æ c¾m víi nguån ®iÖn. - BËt c«ng t¾c. - Cho m¸y ch¹y kh«ng kho¶ng 3 phót, kiÓm tra kh«ng cã ®iÒu g× bÊt b×nh th−êng x¶y ra. C«ng t¾c 8 http://www.ebook.edu.vn
 10. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang 5. L¾p vËt c¾t - XiÕt võa ph¶i vËt c¾t trong ª t«. - H¹ thÊp ®¸ cho ch¹m nhÑ vµo vËt. - §iÒu chØnh vÞ trÝ c¾t. (§iÒu chØnh v¹ch dÊu trïng víi mÐp ngoµi cña ®¸). - XiÕt chÆt vËt c¾t mét c¸ch cÈn thËn sao cho vËt c¾t ë vÞ trÝ n»m ngang. §¸ c¾t Th−íc VÞ trÝ c¾t DÊu c¾t 6. C¾t - §eo kÝnh b¶o hé. - §øng tr¸nh h−íng quay cña ®¸. - BËt c«ng t¾c. - H¹ thÊp tay cÇm vµ b¾t ®Çu c¾t mét c¸ch tõ tõ. - Kh«ng t¸c dông lùc qu¸ m¹nh lªn ®¸ khi c¾t. - Khi m¹ch c¾t gÇn ®øt, gi¶m bít tèc ®é c¾t (gi¶m lùc Ên). 9 http://www.ebook.edu.vn
 11. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang §øng tr¸nh H−íng ®¸ quay h−íng ®¸ quay 7. Th¸o vËt c¾t - Sau khi c¾t ®øt, n©ng tay cÇm ®−a ®¸ c¾t vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. - T¾t c«ng t¾c. - Khi ®¸ ®· dõng h¼n, th¸o vËt c¾t ra khái ª t«. 10 http://www.ebook.edu.vn
 12. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang Bμi 3: VËn hμnh M¸y mμi cÇm tay Môc ®Ých: H×nh thµnh kü n¨ng vËn hµnh m¸y mµi cÇm tay. VËt liÖu: ThÐp ch÷ U (han gØ), dµi 200 mm. ThiÕt bÞ, dông cô: - M¸y mµi tay. - §¸ mµi (φ 100 x 4 x 16). - Cµ lª. - Gi¸ ®ì. Vá hép ®Êu ®iÖn Th©n m¸y C«ng t¾c Lç n¾p Hép b¸nh r¨ng chæi than D©y nèi ®Êt PhÝch c¾m VÝt N¾p b¶o vÖ ®¸ §¸ 1. KiÓm tra an toµn - §eo kÝnh b¶o hé vµ g¨ng tay. - KiÓm tra kh«ng cã chÊt dÔ ch¸y næ ë gÇn khu vùc lµm viÖc. - KiÓm tra kh«ng cã ng−êi ®øng trªn h−íng c¸c tia löa b¾n ra. 11 http://www.ebook.edu.vn
 13. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang KÝnh b¶o hé G¨ng tay 2. KiÓm tra m¸y mµi - KiÓm tra ®¸ mµi tr−íc khi l¾p. - KiÓm tra t×nh tr¹ng l¾p chÆt cña ®¸. Cµ lª chuyªn dïng 3. C¾m phÝch c¾m vµo nguån - KiÓm tra c«ng t¾c trªn m¸y ë vÞ trÝ OFF. 12 http://www.ebook.edu.vn
 14. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang - C¾m phÝch nèi d©y tiÕp ®Êt. - C¾m phÝch c¾m vµo nguån. æ c¾m Nèi ®Êt 4. CÇm m¸y mµi - CÇm m¸y mµi ch¾c ch¾n b»ng c¶ hai tay. 5. BËt c«ng t¾c - G¹t c«ng t¾c vÒ vÞ trÝ ON. - §Ó m¸y mµi ch¹y kh«ng kho¶ng 1 phót. - KiÓm tra kh«ng cã g× bÊt b×nh th−êng x¶y ra trong qu¸ tr×nh m¸y ch¹y. 13 http://www.ebook.edu.vn
 15. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang Ch¹y kh«ng t¶i 6. Mµi - CÇm chÕch m¸y mét gãc kho¶ng 150 ~ 300 vµ cho c¹nh ®¸ tiÕp xóc víi vËt. - Di chuyÓn ®¸ trªn mÆt vËt vÒ phÝa tr−íc, phÝa sau, sang ph¶i vµ sang tr¸i víi lùc Ên ®Òu. 14 http://www.ebook.edu.vn
 16. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang 7. T¾t c«ng t¾c - N©ng ®¸ lªn khái bÒ mÆt vËt. - T¾t c«ng t¾c. - §îi ®¸ ®øng yªn. - §Æt ®¸ mµi trªn gi¸ ®ì. Chó ý khi sö dông m¸y mµi: - Lu«n ®eo kÝnh b¶o hé vµ g¨ng tay. - Kh«ng sö dông ®¸ cã ®−êng kÝnh lín h¬n tiªu chuÈn. - Lu«n cã b−íc ch¹y kh«ng tr−íc khi mµi. - Kh«ng tú ®¸ qu¸ m¹nh hoÆc ®ét ngét vµo vËt. - §Ó c¸c chÊt dÔ ch¸y næ xa n¬i lµm viÖc. - CÇm m¸y mµi cÈn thËn vµ chó ý chç ®Ó ch©n khi mµi. - NÕu tú ®¸ qu¸ m¹nh vµo vËt khi mµi, ®¸ sÏ bÞ ch¸y. - M¸y mµi cÇm tay th−êng ®−îc dïng ®Ó mµi gØ sÐt trªn bÒ mÆt vËt tr−íc khi hµn, mµi xØ hµn trong c¸c khe r·nh hoÆc mµi c¸c c¹nh sau khi c¾t. Phßng chèng ®iÖn giËt - CÇn ph¶i l¾p ®Æt mét ¸p t« m¸t phï hîp vµo nguån ®iÖn ®ång thêi ¸p t« m¸t ph¶i lµm viÖc víi ®é tin cËy cao. - Tr¸nh lµm viÖc ë n¬i Èm −ít dÔ g©y ra ®iÖn giËt. 15 http://www.ebook.edu.vn
 17. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang Bμi 4: vËn hμnh m¸y khoan bμn Môc ®Ých: H×nh thµnh kü n¨ng vËn hµnh m¸y khoan bµn. VËt liÖu: ThiÕt bÞ, dông cô: M¸y khoan bµn. N¾p b¶o vÖ Tay quay trôc chÝnh Trôc Ý Th©n m¸y Bµn my Tay quay bµn m¸y §Õ ¸ 1. Thay ®æi sè vßng quay cña trôc chÝnh - Më n¾p che d©y ®ai. - Níi láng vÝt kho¸. - §iÒu chØnh ®ßn bÈy c¨ng d©y ®ai ®Ó níi láng d©y ®ai. 16 http://www.ebook.edu.vn
 18. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang N¾p b¶o vÖ VÝt kho¸ Tay quay trôc chÝnh §ßn bÈy c¨ng ®ai - Di chuyÓn d©y ®ai ®Õn r·nh puly mong muèn. + Khi di chuyÓn d©y ®ai, ®Çu tiªn th¸o d©y ®ai tõ r·nh puly cã ®−êng kÝnh lín h¬n, khi l¾p vµo th× l¾p d©y ®ai vµo r·nh puly cã ®−êng kÝnh nhá h¬n tr−íc. + CÈn thËn tr¸nh bÞ kÑp tay vµo gi÷a puly vµ d©y ®ai. - KÐo ®ßn bÈy c¨ng ®ai vÒ phÝa trong lßng, c¨ng d©y ®ai hÕt cì sau ®ã vÆn chÆt kho¸ ®ßn bÈy c¨ng ®ai l¹i. - L¾p n¾p che d©y ®ai l¹i. §ai Pu li Pu li §éng c¬ Trôc chÝnh 17 http://www.ebook.edu.vn
 19. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang 2. Di chuyÓn bµn khoan lªn vµ xuèng - Níi láng kho¸ h·m. - Quay tay quay ®iÒu chØnh bµn lªn xuèng theo chiÒu kim ®ång hå ®Ó ®−a bµn lªn cao. - Quay tay quay ®iÒu chØnh bµn lªn xuèng ng−îc chiÒu kim ®ång hå ®Ó h¹ thÊp bµn xuèng. - §Æt bµn ë chiÒu cao thÝch hîp råi xiÕt kho¸ h·m l¹i. Kho¸ h·m Thanh r¨ng Tay quay bµn m¸y 3. Di chuyÓn bµn sang ph¶i vµ tr¸i - Níi láng kho¸ h·m. - §Èy bµn sang ph¶i hoÆc tr¸i b»ng tay. - Quay bµn ®Õn ®óng vÞ trÝ råi xiÕt kho¸ h·m l¹i. 18 http://www.ebook.edu.vn
 20. Dù ¸n JICA – HIC Hµn hå quang Kho¸ h·m Tay quay bµn m¸y 4. Di chuyÓn trôc chÝnh lªn vµ xuèng - §øng phÝa tr−íc cña m¸y, cÇm tay quay ®iÒu chØnh trôc chÝnh lªn xuèng. - Quay tay quay ®Ó ®iÒu chØnh trôc chÝnh lªn xuèng. Tay quay trôc chÝnh 19 http://www.ebook.edu.vn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản