intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại trên phần mềm kế toán MiSa (Nghề: Kế toán - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:146

19
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại trên phần mềm kế toán MiSa cung cấp cho người học những kiến thức như: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa; Kế toán mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào và công nợ phải trả; Kế toán bán hàng và công nợ phải thu; Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 giáo trình!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại trên phần mềm kế toán MiSa (Nghề: Kế toán - Cao đẳng): Phần 1 - Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

 1. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP TRƢỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN: THỰC HÀNH KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP THƢƠNG MẠI TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA NGÀNH, NGHỀ: KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG (Ban hành kèm theo Quyết định Số:…./QĐ-CĐCĐ-ĐT ngày… tháng… năm2021của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp) Đồng Tháp, năm 2021
 2. TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể đƣợc phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. i
 3. LỜI GIỚI THIỆU Thực hành kế toán trong doanh nghiệp thương mại trên phần mềm kế toán MiSa là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính. Là một mô đun chuyên ngành bắt buộc, thông qua kiến thức chuyên môn của mô đun này, người học thực hiện được các nội dung về nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp thương mại một cách tổng hợp, lập được báo cáo tài chính của loại hình kế toán doanh nghiệp thương mại. Nội dung mô đun bao gồm các bài như sau: Bài 1: Hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán Misa Bài 2: Kế toán mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào và công nợ phải trả Bài 3: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu Bài 4: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh Bài 5: Kế toán tổng hợp và báo cáo tài chính Khi biên soạn tác giả cố gắng bố cục giáo trình sao cho bám sát chương trình chi tiết mô đun với hy vọng giáo trình này sẽ giúp người học thuận lợi trong quá trình học tập tại lớp và tự học tại nhà. Trong quá trình biên soạn tác giả đã cố gắng hết sức, việc sai sót là điều không thể tránh khỏi, rất mong sự đóng góp của các đồng nghiệp và người học. Xin chân thành cám ơn. Đồng Tháp, ngày…..tháng... năm 2021 Chủ biên Nguyễn Thanh Tâm ii
 4. MỤC LỤC Trang BÀI 1:HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA ... Error! Bookmark not defined. 1. Cài đặt phần mềm và tạo dữ liệu kế toán Error! Bookmark not defined. 1.1. Cài đặt phần mềm ................................ Error! Bookmark not defined. 1.2. Tạo dữ liệu kế toán .............................................................................. 7 1.3. Đăng ký sử dụng phần mềm............................ ................................... 11 2. Khai báo các danh mục ban đầu ............................................................ 13 2.1. Khai báo danh mục cơ cấu tổ chức, phòng ban .................................. 13 2.2. Khai báo đối tƣợng khách hàng, nhà cung cấp ................................... 15 2.3. Khai báo nhân viên ............................................................................ 16 2.4. Khai báo vật tƣ, hàng hóa.....................................................................17 2.5. Khai báo ngân hàng ........................................................................... 18 2.6. Khác .................................................................................................. 19 3. Nhập số dƣ ban đầu .............................................................................. 19 3.1. Nhập số dƣ tài khoản ngân hàng ........................................................ 19 3.2. Nhập công nợ khách hàng .................................................................. 20 3.3. Nhập công nợ nhà cung cấp ............................................................... 21 3.4. Nhập công nợ nhân viên .................................................................... 22 3.5. Nhập tồn kho vật tƣ, hàng hóa ........................................................... 23 3.6. Nhập chi phí dở dang đầu kỳ ............................................................. 24 4. Nhập dữ liệu kế toán chi tiết cho từng phân hệ kế toán ......................... 26 4.1. Quỹ .................................................................................................... 26 4.2. Ngân hàng ......................................................................................... 27 4.3. Mua hàng ........................................................................................... 28 4.4. Bán hàng............................................................................................ 30 4.5. Kho .................................................................................................... 32 4.6. Công cụ dụng cụ ................................................................................ 37 4.7. Tài sản cố định .................................................................................. 41 4.8. Lƣơng ................................................................................................ 50 4.9. Thuế .................................................................................................. 51 4.10.Tổng hợp .......................................................................................... 55 5. Lập báo cáo tài chính ............................................................................ 57 5.1.Thực hiện các bút toán kết chuyển chi phí .......................................... 57 5.2. Thực hiện các bút toán doanh thu ...................................................... 59 5.3. Kết chuyển lãi lỗ ................................................................................. 61 iii
 5. 5.4.Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp ............................................... 62 5.5. Hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ............................................... 68 5.6. Khấu trừ thuế giá trị gia tăng .............................................................. 69 5.7. Lập báo cáo tài chính .......................................................................... 70 6. Xem, in, xuất khẩu báo cáo tài chính nộp qua mạng internet ................. 74 BÀI 2: KẾ TOÁN MUA HÀNG HÓA, DỊCH VỤ ĐẦU VÀO VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ ....................................................................................................... 82 1. Nguyên tắc hạch toán ............................................................................... 82 2. Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào, sơ đồ hạch toán kho và công nợ phải trả ................................................................................... 84 2.1. Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào và công nợ phải trả ..................................................................................................................... 82 2.2. Sơ đồ hạch toán kho ............................................................................... 83 3. Hƣớng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ....................................... 84 3.1. Hƣớng dẫn nghiệp vụ mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào ............................ 84 3.2. Hƣớng dẫn nghiệp vụ xuất kho ............................................................... 94 BÀI 3: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU ......................... 104 1. Nguyên tắc hạch toán ......................................................................... 104 2. Sơ đồ hạch toán kế toán hoạt động bán hàng và công nợ phải thu ....... 104 2.1 Sơ đồ hạch toán kế toán hoạt động bán hàng ................................... 104 2.2. Sơ đồ hạch toán công nợ phải thu. ................................................. ..105 3. Hƣớng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ................................ 105 3.1. Bán hàng trực tiếp ............................................................................. 105 3.2. Hàng qua đại lý................................................................................. 109 3.3. Các hình thức bán hàng khác ............................................................ 119 BÀI 4: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH ......................................................................................................... 138 1. Nguyên tắc hạch toán ............................................................................. 138 1.1. Nguyên tắc hạch toán chi phí ............................................................... 138 1.2. Nguyên tắc hạch toán doanh thu .......................................................... 138 2. Sơ đồ hạch toán kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh . ................................................................................................................... 139 2.1. Sơ đồ hạch toán giá vốn hàng bán ....................................................... 139 2.2. Sơ đồ hạch toán chi phí tài chính ........................................................ 140 2.3. Sơ đồ hạch toán chi phí bán hàng ....................................................... 140 2.4. Sơ đồ hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp .................................... 141 2.5. Sơ đồ hạch toán chi phí khác .............................................................. 141 2.6. Sơ đồ hạch toán thuế thu nhập doanh nghiệp ...................................... 142 iv
 6. 2.7. Sơ đồ hạch toán doanh thu .................................................................. 142 2.8. Sơ đồ hạch toán các khoản làm giảm trừ doanh thu ............................. 143 2.9. Sơ đồ hạch toán doanh thu hoạt động tài chính ................................... 143 2.10. Sơ đồ hạch toán thu nhập khác .......................................................... 144 2.11. Sơ đồ hạch toán xác định kết qủa kinh doanh ................................... 144 3. Hƣớng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ................................... 144 3.1. Tổng hợp các loại doanh thu ............................................................... 144 3.2. Tổng hợp các loại giảm trừ doanh thu ................................................. 151 3.3. Tổng hợp các loại chi phí .................................................................... 160 3.4. Phƣơng pháp xác định kết quả kinh doanh .......................................... 167 BÀI 5: KẾ TOÁN TỔNG HỢP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH .................... 175 1. Nguyên tắc hạch toán ............................................................................ 175 2. Sơ đồ hạch toán kế toán tổng hợp ........................................................... 176 3. Hƣớng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ................................... 176 3.1. Nghiệp vụ tổng hợp ............................................................................ 176 3.2. Nghiệp vụ ghi sổ và lập báo cáo tài chính ........................................... 179 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 393 v
 7. GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN Tên môn học/mô đun: Thực hành kế toán doanh nghiệp thƣơng mại trên phần mềm kế toán MiSa. Mã môn học/mô đun: MĐ 21KX6340301 Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: - Vị trí: Mô đun thực hành kế toán doanh nghiệp thƣơng mại trên phần mềm kế toán MiSa là một bộ phận của kế toán doanh nghiệp cấu thành quan trọng của hệ thống quản lý kinh tế tài chính, đƣợc học sau các môn các môn học kế toán doanh nghiệp sản xuất và kế toán thƣơng mại, thực hành kế toán doanh nghiệp thƣơng mại, là mô đun tổng hợp và cho ra sản phẩm cuối cùng của công tác kế toán. - Tính chất: Là một mô đun chuyên ngành bắt buộc, thông qua kiến thức chuyên môn của mô đun này, ngƣời học thực hiện đƣợc các nội dung về nghiệp vụ kế toán trong doanh nghiệp thƣơng mại một cách tổng hợp, lập đƣợc báo cáo tài chính của loại hình kế toán doanh nghiệp thƣơng mại trên phần mềm kế toán MiSa. - Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: Mục tiêu của môn học/mô đun: - Về kiến thức: + Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp thƣơng mại đã học trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp toàn doanh nghiệp. + Vận dụng đƣợc các kiến thức kế toán đã học vào ứng dụng các phần mềm kế toán Misa. + Mô tả đƣợc cấu trúc của từng loại báo cáo cáo tài chính. - Về kỹ năng: + Cài đặt đƣợc phần mềm kế toán Misa. + Đăng ký giấy phép sử dụng. +Tạo đƣợc cơ sở dữ liệu. + Khai báo các danh mục. + Nhập số dƣ ban đầu. + Nhập dữ liệu kế toán của các nghiệp vụ phát sinh theo từng phân hệ kế toán. + Thực hiện đƣợc các bút toán kế chuyển cuối kỳ. + Lập đƣợc báo cáo tài chính + Kiểm tra đƣợc các sai sót của chứng từ và sổ kế toán trên phần mềm kế toán Misa. + In đƣợc các báo biểu kế toán theo từng phân hệ kế toán. - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nƣớc ban hành. vi
 8. + Có đạo đức lƣơng tâm nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, sức khỏe giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có khả năng tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp. + Chủ động tìm hiểu về thời điểm ghi nhận doanh thu, các khoản chi phí không hợp lý theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. Nội dung của môn học/mô đun Thời gian (giờ) Tổng Lý Thực hành, Kiểm Số Tên các bài trong mô đun số thuyết thí nghiệm, tra(định TT thảo luận, kỳ) bài tập 1 Bài 1: Hƣớng dẫn sử dụng phần 32 32 mềm kế toán Misa 1. Cài đặt phần mềm và tạo dữ liệu kế toán 2. Khai báo các danh mục ban đầu 3. Nhập số dƣ ban đầu 4. Nhập dữ liệu kế toán chi tiết cho từng phân hệ kế toán 5. Lập báo cáo tài chính 6. Xem, in, xuất khẩu báo cáo tài chính nộp qua mạng internet 2 Bài 2: Kế toán mua hàng hóa, dịch 24 24 vụ đầu vào và công nợ phải trả 1. Nguyên tắc hạch toán 2. Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng hóa, dịch vụ đầu vào, sơ đồ hạch toán kho và công nợ phải trả 3. Hƣớng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3 Bài 3: Kế toán bán hàng và công 24 24 nợ phải thu 1. Nguyên tắc hạch toán 2. Sơ đồ hạch toán kế toán hoạt động bán hàng và công nợ phải thu 3. Hƣớng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 4 Bài 4: Kế toán doanh thu, chi phí 22 22 và xác định kết quả kinh doanh 1. Nguyên tắc hạch toán vii
 9. 2. Sơ đồ hạch toán kế toán các chi phí, các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu và xác định kết quả kinh doanh 3. Hƣớng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 5 Bài 5: Kế toán tổng hợp và báo 8 8 cáo tài chính 1. Nguyên tắc hạch toán 2. Sơ đồ hạch toán kế toán kế toán tổng hợp 3. Hƣớng dẫn nhập các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Kiểm tra (1) 3 3 Ôn thi (2) 4 4 Thi hết môn(3) 3 3 Cộng 120 0 117 3 viii
 10. BÀI 1 HƢỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN MISA Mã Bài 1: MĐ21KX6340301-01 * Giới thiệu: MISA SME.NET 2021 là phần mềm kế toán đƣợc thiết kế dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, gồm 14 phân hệ chính liên quan đến các hoạt động kế toán của doanh nghiệp, đó là các phân hệ nghiệp vụ nhƣ: ngân sách, quỹ, ngân hàng, mua hàng, bán hàng, kho, tài sản cố định… Phần mềm kế toán làm việc đƣợc trên cả mạng nội bộ LAN và mạng diện rộng WAN hay Internet. Với hàng loạt các tính năng ƣu việt, MISA SME.NET 2021 giúp tự động hóa hầu hết các nghiệp vụ kế toán hàng ngày của kế toán viên, trở thành công cụ đắc lực cho công tác quản lý doanh nghiệp. * Mục tiêu: - Kiến thức: + Vận dụng đƣợc các kiến thức đã học về kế toán doanh nghiệp thƣơng mại trong việc thực hiện nghiệp vụ kế toán tổng hợp. - Kỹ năng: + Cài đặt đƣợc phần mềm kế toán Misa. + Đăng ký giấy phép sử dụng. +Tạo đƣợc cơ sở dữ liệu kế toán. + Khai báo các danh mục. + Nhập số dƣ ban đầu. + Nhập dữ liệu kế toán của các nghiệp vụ phát sinh theo từng phân hệ kế toán. + Thực hiện đƣợc các bút toán kế chuyển cuối kỳ. + Lập báo cáo tài chính + Kiểm tra đƣợc các sai sót của chứng từ và sổ kế toán trên phần mềm kế toán Misa. + In đƣợc các báo biểu kế toán theo từng phân hệ kế toán. - Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: + Tuân thủ những yêu cầu về phẩm chất của nghề kế toán là trung thực, chính xác, khoa học. + Tuân thủ các chế độ kế toán tài chính do Nhà nƣớc ban hành. * Nội dung chính 1. Cài đặt phần mềm và tạo dữ liệu kế toán: 1.1. Cài đặt phần mềm: Để cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2021, cần phải có bộ cài của phần mềm. Có hai cách để có đƣợc bộ cài: Tải bộ cài từ website công 1
 11. ty cổ phần MISA: www.misa.com.vn hoặc chép bộ cài từ USB vào máy tính để cài. Ngƣời dùng vào web MISA theo đƣờng link: http://misa.com.vn Trên website, nhấn vào mục Sản phẩm\Phần mềm kế toán doanh nghiệp Chọn sản phẩm MISA SME.NET 2021 Nhấn Download\Download ngay Nhập thông tin để download bộ cài. (Các thông tin có biểu tƣợng là thông tin bắt buộc.) Sau khi điền thông tin xong, nhấn Download, MISA sẽ gửi vào email của ngƣời dùng thông báo đƣờng link download sản phẩm. Nhấn vào đƣờng link vào đây để download sản phẩm. Sau khi đã download xong bộ cài về máy, NSD giải nén file để chuẩn bị các bƣớc cài đặt phần mềm MISA SME.NET 2021. Ngƣời dùng cắm USB vào máy tính, vào My Computer, chọn ổ đĩa chứa USB. Copy tệp nén của bộ cài ( thƣờng là tệp có đuôi .RAR hay .ZIP), hay thƣ mục chứa bộ cài (Thƣờng là thƣ mục màu vàng, có tên MISA SME.NET 2021…) vào ổ D, ổ E trên máy tính. 2
 12. Sao chép (copy) bộ cài phần mềm vào ổ đĩa của máy tính hoặc download bộ cài phần mềm từ trên mạng xuống. Nhấn đúp chuột vào tệp cài đặt (.exe). Sau khi chƣơng trình chạy đƣợc 100% thì hệ thống sẽ hiển thị hộp thoại chuẩn bị cài đặt. 3
 13. Đọc kỹ thoả thuận sử dụng, sau đó tích chọn Đồng ý. Nhấn tiếp tục để chuyển sang bƣớc lựa chọn Thƣ mục cài đặt. 4
 14. Lưu ý: Nhấn Thay đổi nếu muốn thay đổi lại thư mục cài đặt mặc định Chọn Loại cài đặt. - Tích chọn Máy chủ và máy trạm nếu muốn máy tính vừa dùng để lƣu trữ dữ liệu kế toán, vừa đồng thời chạy phần mềm. - Tích chọn Máy trạm nếu muốn máy tính chỉ sử dụng để truy cập và làm việc với dữ liệu nằm trên máy tính khác. Nhấn Tiếp tục. 5
 15. Nhấn Cài đặt. Khi quá trình cài đặt hoàn thành, xuất hiện màn hình thông báo. - Tích chọn Chạy MISA SME.NET 2021, hệ thống sẽ tự động mở phần mềm sau khi nhấn Hoàn thành. 6
 16. - Tích chọn Xem tính năng mới, hệ thống sẽ hiển thị thông tin về tính năng mới của phiên bản vừa mới cài đặt sau khi nhấn Hoàn thành. Nhấn Hoàn thành để kết thúc quá trình cài đặt phần mềm. Lƣu ý: 1. Nếu cài mới trên Windows 8 hoặc Windows 10, tại bƣớc Cài đặt chƣơng trình sẽ xuất hiện hộp thoại sau. 2. Nếu máy tính có kết nối Internet thì chọn vào mục Download and install this feature khi đó hệ thống sẽ tự động tải .NET Framework 3.5 về máy để cài đặt, khi đó chƣơng trình vẫn tiếp tục cài đặt phần mềm song song với cài đặt Framework 3.5. 3. Nếu máy tính không kết nối Internet thì chọn vào mục Skip this installation khi đó chƣơng trình sẽ tiếp tục cài phần mềm MISA SME.NET 2021. 1.2. Tạo dữ liệu kế toán: Thông thƣờng đối với một doanh nghiệp mới thành lập hoặc một doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm nhƣng bắt đầu một năm tài chính mới thì phải tiến hành mở sổ kế toán mới tƣơng ứng với năm tài chính đó. Việc mở sổ kế toán (hay còn gọi là tạo dữ liệu kế toán) đƣợc thực hiện ngay lần đầu tiên khi NSD bắt đầu sử dụng phần mềm. 7
 17. Để bắt đầu tạo dữ liệu kế toán mới, ngƣời sử dụng tiến hành nhƣ sau: 1. Tại màn hình đăng nhập, nhấn Hủy bỏ. 2. Chọn Tạo mới dữ liệu kế toán (hoặc vào menu Tệp\Tạo mới dữ liệu kế toán). 8
 18. 3. Nhấn Tiếp theo để bắt đầu quá trình tạo dữ liệu kế toán mới. 4. Thông tin doanh nghiệp: 9
 19. Nhấn tiếp theo. 5. Dữ liệu kế toán Nhấn tiếp theo. 6. Thông tin dữ liệu: Khai báo các thông tin về Chế độ kế toán, Đồng tiền hạch toán, phƣơng pháp tính giá xuất kho/thuế GTGT 10
 20. 1.3. Đăng ký sử dụng phần mềm: Vào menu trợ giúp/đăng ký giấy phép sử dụng/ đăng ký mới hoặc sửa/ chọn thƣ mục chứa bản quyền của phần mềm/open thƣ mục chứa bản quyền/đồng ý. 11
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2