intTypePromotion=1

Giáo trình Thực hành Trang bị điện: Phần 2

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
199
lượt xem
83
download

Giáo trình Thực hành Trang bị điện: Phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phần 2 Giáo trình Thực hành Trang bị điện trình bày các nội dung: Tự động khống chế động cơ ba pha rô to dây quấn, tự động khống chế động cơ điện một chiều, lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy cắt gọt kim loại, lắp ráp và sửa chữa mạch điện máy sản xuất.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Thực hành Trang bị điện: Phần 2

 1. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn Bµi 2: Tù ®éng khèng chÕ ®éng c¬ ba pha r« to d©y quÊn A. Môc tiªu cña bµi: - L¾p r¸p thµnh th¹o c¸c m¹ch më m¸y, dõng m¸y cho ®éng c¬ 3 pha r«-to d©y quÊn nh­: m¹ch më m¸y qua nhiÒu cÊp ®iÖn trë phô theo nguyªn t¾c thêi gian, dßng ®iÖn, ®iÖn ¸p; m¹ch h·m ng­îc; h·m ®éng n¨ng; m¹ch ®¶o chiÒu quay... - L¾p r¸p thµnh th¹o c¸c m¹ch b¶o vÖ vµ tÝn hiÖu nh­: b¶o vÖ ng¾n m¹ch, qu¸ t¶i, kÐm ¸p, qu¸ ¸p... b¸o hiÖu tr¹ng th¸i lµm viÖc, tr¹ng th¸i sù cè, b¸o hiÖu lóc më m¸y, dõng m¸y... - Thùc hiÖn hoµn chØnh c¸c m¹ch ®iÒu khiÓn vµ b¶o vÖ trªn trong tñ ®iÖn ®¶m b¶o c¸c yªu cÇu kü thuËt, mü thuËt vµ an toµn. - Ph¸t hiÖn chÝnh x¸c h­ háng, söa ch÷a thµnh th¹o c¸c h­ háng trong m¹ch. - Thay thÕ míi, thay thÕ t­¬ng ®­¬ng c¸c khÝ cô ®iÖn háng hãc ®¹t tiªu chuÈn kü thuËt phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña ViÖt Nam. B. Néi dung cña bµi Thêi gian: 42h (LT: 4h; TH: 38h) I. C¸c m¹ch më m¸y. Thêi gian: 22h 1. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ch më m¸y qua 2 cÊp ®iÖn trë phô theo nguyªn t¾c thêi gian. 1.1. L¾p ®Æt a. S¬ ®å nguyªn lý 3 A B C N Cd 2cc m d 5 k 3 rn 1 1® 1CC k 1RTh 6 k 1rth RN 5 7 1G 2RTh ®kb 1g 2rth 4 9 11 2G 2G RP2 1g 2® 1G 13 RP1 2g 3® 15 4® 2 rn Khoa §iÖn - §iÖn Tö 64 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 2. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn b. B¶ng kª c¸c thiÕt bÞ - khÝ cô ®iÖn tt ThiÕt bÞ SL Chøc n¨ng Ghi - khÝ cô chó 1 CD 1 CÇu dao nguån, ®ãng c¾t kh«ng t¶i toµn bé m¹ch. 2 1CC 3 CÇu ch× b¶o vÖ ng¾n m¹ch ë m¹ch ®éng lùc 3 2CC 2 CÇu ch× b¶o vÖ ng¾n m¹ch ë m¹ch ®iÒu khiÓn. 4 M; D 2 Nót bÊm th­êng më; th­êng ®ãng ®iÒu khiÓn më m¸y vµ dõng ®éng c¬. 5 K 1 C«ng t¾c t¬ ®ãng c¾t nguån chÝnh 6 RN 1 R¬ le nhiÖt, b¶o vÖ qu¸ t¶i cho ®éng c¬ (§KB). 7 1G; 2G 2 C«ng t¾c t¬ ®Ó lo¹i ®iÖn trë phô trong qu¸ tr×nh më m¸y. 8 1RTh; 2 R¬ le thêi gian; t¸c ®éng lo¹i ®iÖn trë phô. 2RTh 9 RP1; RP2; 2 Bé ®iÖn trë phô cã gi¸ trÞ phï hîp. 10 1§; 2§; 4 §Ìn tÝn hiÖu tr¹ng th¸i lµm viÖc, khëi ®éng vµ qu¸ 3§; 4§ t¶i cña ®éng c¬. c. S¬ ®å nèi d©y: (xem h×nh 2.2; Häc viªn tù bæ sung cho hoµn thiÖn) d. Qui tr×nh l¾p r¸p - kiÓm tra - vËn hµnh  L¾p r¸p  Chän ®óng chñng lo¹i, sè l­îng c¸c thiÕt bÞ khÝ cô cÇn thiÕt.  §Þnh vÞ c¸c thiÕt bÞ lªn b¶ng (gi¸) thùc hµnh.  §äc, ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lý, s¬ ®å nèi d©y.  L¾p m¹ch ®iÒu khiÓn theo s¬ ®å: - Liªn kÕt bé nót bÊm, ®¸nh sè c¸c ®Çu d©y ra (cã 3 ®Çu d©y ra tõ bé nót bÊm). - §Êu ®­êng d©y vµo cuén hót c«ng t¾c t¬ K, ®Êu tiÕp ®iÓm duy tr×. - §Êu m¹ch c¸c RTh: chó ý kü c¸c cùc ®Êu d©y ë ®Õ RTh (cùc cÊp nguån, ®iÓm chung cña c¸c tiÕp ®iÓm...). - §Êu ®­êng d©y vµo cuén hót c«ng t¾c t¬ 1G, 2G. Chó ý liªn kÕt ®óng cÆp tiÕp ®iÓm 8 - 6 cña RTh vµ tiÕp ®iÓm tr×nh tù 1G(5,9). - §Êu m¹ch ®Ìn tÝn hiÖu 1§, 2§...  L¾p m¹ch ®éng lùc theo s¬ ®å: - §Êu d©y quÊn sta to vµo tiÕp ®iÓm c«ng t¾c t¬ K theo s¬ ®å. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 65 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 3. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn - Nèi tiÕp RP vµo d©y quÊn r« to vµ ng¾n m¹ch qua c¸c tiÕp ®iÓm c«ng t¾c t¬ 1G, 2G.  KiÓm tra  M¹ch ®iÒu khiÓn: - KiÓm tra m¹ch cuén hót K, 1G, 2G - KiÓm tra m¹ch tÝn hiÖu.  KiÓm tra m¹ch ®éng lùc:  §èi víi m¹ch ®éng lùc cÇn l­u ý vÞ trÝ tr­êng hîp hë m¹ch d©y quÊn r« to. Cã thÓ kÕt hîp ®o kiÓm vµ quan s¸t b»ng m¾t. A B C N CD OFF 1CC 2CC ON K 2G 1G RN 6 5 4 3 6 5 4 3 7 8 1 2 7 8 1 2 1Rth 2Rth  VËn hµnh m¹ch - C« lËp m¹ch ®éng lùc (hë d©y nèi m¹ch ®éng lùc phÝa sau r¬ le nhiÖt). Khoa §iÖn - §iÖn Tö 66 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 4. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn - Ch­a g¾n RTh vµo m¹ch. - CÊp nguån vµ vËn hµnh m¹ch ®iÒu khiÓn:  Ên nót M(3,5) cuén K hót, ®Ìn 1§ s¸ng;  Dïng d©y dÉn chÊm nèi t¾t tiÕp ®iÓm 1RTh(5,7) (2 ®iÓm 8 - 6 trªn ®Õ RTh) cuén 1G hót, ®Ìn 2§ t¾t ®i.  Gi÷ nguyªn d©y nèi t¾t, tiÕp tôc chÊm nèi t¾t tiÕp ®iÓm 2RTh(9,11), cuén 2G hót, ®Ìn 3§ t¾t ®i.  Hë c¸c d©y nèi t¾t, Ên nót D(1,3) c¸c cuén d©y ®Òu nh· m¹ch trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. - C¾t nguån, liªn kÕt l¹i d©y nèi m¹ch ®éng lùc, g¾n RTh vµo ®Õ. - ChØnh 1RTh  5s; 2RTh  8s. - Sau ®ã cÊp nguån cho m¹ch, Ên nót M(3,5) ®Ó khëi ®éng; Ên D(1,3) ®Ó dõng m¸y. Quan s¸t tr¹ng th¸i khëi ®éng, sù thay ®æi tèc ®é cña ®éng c¬...gi¶i thÝch? 1.2. Söa ch÷a a. LËp b¶ng söa ch÷a HiÖn PP söa TT Nguyªn nh©n PP kiÓm tra Dông cô t­îng ch÷a Ên nót M - CÇu ch× 2CC bÞ ®øt, §o th«ng m¹ch Thay thÕ K×m, ®ång 1 toµn m¹ch - Nót D;M kh«ng TX §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch hå, t«vit, kh«ng t¸c - Cuén hót K ®øt §o th«ng m¹ch Thay thÕ giÊy r¸p ®éng Ên nót M, - Cuén hót 2G háng §o th«ng m¹ch Thay thÕ nt 2 sau 1 thêi - TiÕp ®iÓm th­êng më §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch gian ®éng 1G kh«ng TX c¬ lµm - TiÕp ®iÓm th­êng më §o th«ng m¹ch Thay thÕ viÖc ®ãng chËm 2RTH kh«ng kh«ng ®¹t TX tèc ®é ®Þnh møc. Ên nót M, - CÇu ch× 1CC ®øt §o th«ng m¹ch Thay thÕ nt m¹ch ®iÒu - 2 tiÕp ®iÓm chÝnh cña §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch 3 khiÓn lµm c«ng t¾c t¬ K kh«ng TX viÖc nh­ng ®éng c¬ kh«ng quay b. Mét sè sai háng th­êng gÆp TT Tªn sai háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc 1 Tuét d©y B¾t vÝt kh«ng chÆt §Êu l¹i Khoa §iÖn - §iÖn Tö 67 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 5. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn Ch¸y ®éng c¬ X¸c ®Þnh sai ®Çu d©y Thay thÕ 2 2. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ch më m¸y qua 2 cÊp ®iÖn trë phô theo nguyªn t¾c dßng ®iÖn. 1.1. L¾p ®Æt a. S¬ ®å nguyªn lý: b. B¶ng kª c¸c thiÕt bÞ - khÝ cô ®iÖn B¶ng 2.2 Ghi tt ThiÕt bÞ - khÝ SL Chøc n¨ng chó cô 1 CD 1 CÇu dao nguån, ®ãng c¾t kh«ng t¶i toµn bé m¹ch. 2 1CC 3 CÇu ch× b¶o vÖ ng¾n m¹ch ë m¹ch ®éng lùc 3 2CC 2 CÇu ch× b¶o vÖ ng¾n m¹ch ë m¹ch ®iÒu khiÓn. 4 M; D 2 Nót bÊm th­êng më; th­êng ®ãng ®iÒu khiÓn më m¸y vµ dõng ®éng c¬. 5 K 1 C«ng t¾c t¬ ®ãng c¾t nguån chÝnh 6 RN 1 R¬ le nhiÖt, b¶o vÖ qu¸ t¶i cho ®éng c¬ (§KB). 7 1G; 2G 2 C«ng t¾c t¬ ®Ó lo¹i ®iÖn trë phô trong qu¸ tr×nh më m¸y. 8 1RI; 2RI 2 R¬ le dßng ®iÖn; t¸c ®éng lo¹i ®iÖn trë phô. 9 RP1; RP2; 2 Bé ®iÖn trë phô cã gi¸ trÞ phï hîp. 10 1§; 2§; 3§; 4 §Ìn tÝn hiÖu tr¹ng th¸i lµm viÖc, khëi ®éng vµ 4§ qu¸ t¶i cña ®éng c¬. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 68 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 6. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn 3 A B C N Cd 2cc d m 5 k 3 rn 1CC 1 1® k 5 RTr 6 k RTr RN 1RI 7 9 1G 1g 2RI ®kb 11 2G 9 2g 4 2G RP2 1g 2® 13 2RI 2g 3® 1G 15 RP1 4® 2 1RI rn c. S¬ ®å nèi d©y: (Häc sinh tù bæ sung cho hoµn thiÖn) A B C N CD OFF 1C 2C ON K 2 1 R L L L L 1RI 2RI C N N C N N Khoa §iÖn - §iÖn Tö 69 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 7. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn d. Qui tr×nh l¾p r¸p - kiÓm tra - vËn hµnh  L¾p r¸p  Chän ®óng chñng lo¹i, sè l­îng c¸c thiÕt bÞ khÝ cô cÇn thiÕt.  §Þnh vÞ c¸c thiÕt bÞ lªn b¶ng (gi¸) thùc hµnh.  §äc, ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lý, s¬ ®å nèi d©y.  L¾p m¹ch ®iÒu khiÓn theo s¬ ®å: - Liªn kÕt bé nót bÊm, ®¸nh sè c¸c ®Çu d©y ra (cã 3 ®Çu d©y ra tõ bé nót bÊm). - §Êu ®­êng d©y vµo cuén hót c«ng t¾c t¬ K, ®Êu tiÕp ®iÓm duy tr×. - §Êu m¹ch vµo RTr: chó ý tiÕp ®iÓm tr×nh tù RTr(5,7). - §Êu ®­êng d©y vµo cuén hót c«ng t¾c t¬ 1G, 2G. Chó ý liªn kÕt ®óng cÆp tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng NC cña r¬ le dßng ®iÖn. §äc kü s¬ ®å cña r¬ le ®­îc sö dông ®Ó liªn kÕt d©y ®Én phï hîp ë c¸c cùc ®Êu d©y. - §Êu m¹ch ®Ìn tÝn hiÖu 1§, 2§...  L¾p m¹ch ®éng lùc theo s¬ ®å: - §Êu d©y quÊn stator vµo tiÕp ®iÓm c«ng t¾c t¬ K theo s¬ ®å. - Nèi tiÕp RP vµo d©y quÊn r« to vµ ng¾n m¹ch qua c¸c tiÕp ®iÓm c«ng t¾c t¬ 1G, 2G. - 2 r¬ le dßng ®iÖn nèi tiÕp víi 1 pha bÊt kú ë m¹ch r« to xen gi÷a 2 cÊp ®iÖn trë phô. KiÓm tra cÈn thËn cùc cÊp nguån cña r¬ le (tïy tõng lo¹i, ®äc kü s¬ ®å trªn r¬ le)  KiÓm tra  M¹ch ®iÒu khiÓn: - KiÓm tra m¹ch cuén hót K, 1G, 2G - KiÓm tra m¹ch tÝn hiÖu.  KiÓm tra m¹ch ®éng lùc:  §èi víi m¹ch ®éng lùc cÇn l­u ý vÞ trÝ tr­êng hîp hë m¹ch d©y quÊn r« to. Cã thÓ kÕt hîp ®o kiÓm vµ quan s¸t b»ng m¾t.  VËn hµnh m¹ch - C« lËp m¹ch ®éng lùc (hë d©y nèi m¹ch ®éng lùc phÝa sau r¬ le nhiÖt). - CÊp nguån vµ vËn hµnh m¹ch ®iÒu khiÓn:  Ên nót M(3,5) cuén K hót, ®Ìn 1§ s¸ng;  Dïng d©y dÉn chÊm nèi t¾t tiÕp ®iÓm 1RI(7,9) cuén 1G hót, ®Ìn 2§ t¾t ®i.  TiÕp tôc chÊm nèi t¾t tiÕp ®iÓm 2RI(9,11), cuén 2G hót, ®Ìn 2§ t¾t ®i. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 70 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 8. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn  Ên nót D(1,3) cuén K nh· m¹ch trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. - C¾t nguån, liªn kÕt l¹i d©y nèi m¹ch ®éng lùc. - ChØnh 1RI; 2RI c¸c gi¸ trÞ phï hîp. - Sau ®ã cÊp nguån cho m¹ch, Ên nót M(3,5) ®Ó khëi ®éng; Ên D(1,3) ®Ó dõng m¸y. Quan s¸t tr¹ng th¸i khëi ®éng, sù thay ®æi tèc ®é cña ®éng c¬...gi¶i thÝch? 1.2. Söa ch÷a a. LËp b¶ng söa ch÷a HiÖn PP söa Dông TT Nguyªn nh©n PP kiÓm tra t­îng ch÷a cô Ên nót - CÇu ch× 2CC bÞ ®øt, §o th«ng m¹ch Thay thÕ K×m, 1 M toµn - Nót D;M kh«ng TX §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch ®ång m¹ch - Cuén hót K ®øt §o th«ng m¹ch Thay thÕ hå, kh«ng t«vit, t¸c giÊy ®éng r¸p Ên nót - Cuén hót 2G háng §o th«ng m¹ch Thay thÕ nt 2 M, sau - TiÕp ®iÓm th­êng më 1RI §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch 1 thêi kh«ng TX gian ®éng c¬ lµm viÖc kh«ng ®¹t tèc ®é ®Þnh møc. Ên nót - CÇu ch× 1CC ®øt §o th«ng m¹ch Thay thÕ nt M, - 2 tiÕp ®iÓm chÝnh cña c«ng §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch 3 m¹ch t¾c t¬ K kh«ng TX ®iÒu khiÓn lµm viÖc nh­ng ®éng c¬ kh«ng quay b. Mét sè sai háng th­êng gÆp TT Tªn sai háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc 1 Khoa §iÖn - §iÖn Tö 71 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 9. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn 2 3. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ch më m¸y qua 2 cÊp ®iÖn trë phô theo nguyªn t¾c ®iÖn ¸p. 1.1. L¾p ®Æt a. S¬ ®å nguyªn lý: 3 A B C N Cd 2cc d m k 5 3 rn 1 1® 1CC k 5 RTr 6 k RTr RN 1RU 7 9 1G ®kb 1g 2RU 9 11 2G 4 2G 1g 2® 13 RP2 1G 2g 3® RP1 15 4® 2 rn 1RU 2RU b. B¶ng kª c¸c thiÕt bÞ - khÝ cô ®iÖn Ghi tt ThiÕt bÞ - khÝ SL Chøc n¨ng chó cô 1 CD 1 CÇu dao nguån, ®ãng c¾t kh«ng t¶i toµn bé Khoa §iÖn - §iÖn Tö 72 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 10. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn m¹ch. 2 1CC 3 CÇu ch× b¶o vÖ ng¾n m¹ch ë m¹ch ®éng lùc 3 2CC 2 CÇu ch× b¶o vÖ ng¾n m¹ch ë m¹ch ®iÒu khiÓn. 4 M; D 2 Nót bÊm th­êng më; th­êng ®ãng ®iÒu khiÓn më m¸y vµ dõng ®éng c¬. 5 K 1 C«ng t¾c t¬ ®ãng c¾t nguån chÝnh 6 RN 1 R¬ le nhiÖt, b¶o vÖ qu¸ t¶i cho ®éng c¬ (§KB). 7 1G; 2G 2 C«ng t¾c t¬ ®Ó lo¹i ®iÖn trë phô trong qu¸ tr×nh më m¸y. 8 1RU; 2RU 2 R¬ le ®iÖn ¸p; t¸c ®éng lo¹i ®iÖn trë phô. 9 RP1; RP2; 2 Bé ®iÖn trë phô cã gi¸ trÞ phï hîp. 10 1§; 2§; 3§; 4 §Ìn tÝn hiÖu tr¹ng th¸i lµm viÖc, khëi ®éng vµ 4§ qu¸ t¶i cña ®éng c¬. S¬ ®å nèi d©y: (Häc sinh tù bæ sung cho hoµn thiÖn) A B C N CD OFF 1CC 2CC ON K 2G 1G RN L L L L 1RU 2RU C NC NO C NC NO Khoa §iÖn - §iÖn Tö 73 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 11. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn c. Qui tr×nh l¾p r¸p - kiÓm tra - vËn hµnh  L¾p r¸p  Chän ®óng chñng lo¹i, sè l­îng c¸c thiÕt bÞ khÝ cô cÇn thiÕt.  §Þnh vÞ c¸c thiÕt bÞ lªn b¶ng (gi¸) thùc hµnh.  §äc, ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lý, s¬ ®å nèi d©y.  L¾p m¹ch ®iÒu khiÓn theo s¬ ®å: - Liªn kÕt bé nót bÊm, ®¸nh sè c¸c ®Çu d©y ra (cã 3 ®Çu d©y ra tõ bé nót bÊm). - §Êu ®­êng d©y vµo cuén hót c«ng t¾c t¬ K, ®Êu tiÕp ®iÓm duy tr×. - §Êu m¹ch vµo RTr: chó ý tiÕp ®iÓm tr×nh tù RTr(5,7). - §Êu ®­êng d©y vµo cuén hót c«ng t¾c t¬ 1G, 2G. Chó ý liªn kÕt ®óng cÆp tiÕp ®iÓm th­êng ®ãng NC cña r¬ le ®iÖn ¸p. §äc kü s¬ ®å cña r¬ le ®­îc sö dông ®Ó liªn kÕt d©y dÉn phï hîp ë c¸c cùc ®Êu d©y. - §Êu m¹ch ®Ìn tÝn hiÖu 1§, 2§...  L¾p m¹ch ®éng lùc theo s¬ ®å: - §Êu d©y quÊn stator vµo tiÕp ®iÓm c«ng t¾c t¬ K theo s¬ ®å. - Nèi tiÕp RP vµo d©y quÊn r« to vµ ng¾n m¹ch qua c¸c tiÕp ®iÓm c«ng t¾c t¬ 1G, 2G. - 2 r¬ le ®iÖn ¸p ®Êu song song víi 2 pha d©y quÊn r« to. KiÓm tra cÈn thËn cùc cÊp nguån cña r¬ le (tïy tõng lo¹i, ®äc kü s¬ ®å trªn r¬ le)  KiÓm tra  M¹ch ®iÒu khiÓn: - KiÓm tra m¹ch cuén hót K, 1G, 2G - KiÓm tra m¹ch tÝn hiÖu.  KiÓm tra m¹ch ®éng lùc:  §èi víi m¹ch ®éng lùc cÇn l­u ý vÞ trÝ tr­êng hîp hë m¹ch d©y quÊn r« to. Cã thÓ kÕt hîp ®o kiÓm vµ quan s¸t b»ng m¾t.  VËn hµnh m¹ch - C« lËp m¹ch ®éng lùc (hë d©y nèi m¹ch ®éng lùc phÝa sau r¬ le nhiÖt). - CÊp nguån vµ vËn hµnh m¹ch ®iÒu khiÓn:  Ên nót M(3,5) cuén K hót, ®Ìn 1§ s¸ng;  Dïng d©y dÉn chÊm nèi t¾t tiÕp ®iÓm 1RU(7,9) cuén 1G hót, ®Ìn 2§ t¾t ®i.  TiÕp tôc chÊm nèi t¾t tiÕp ®iÓm 2RU(9,11), cuén 2G hót, ®Ìn 2§ t¾t ®i.  Ên nót D(1,3) cuén K nh· m¹ch trë vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu. Khoa §iÖn - §iÖn Tö 74 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 12. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn - C¾t nguån, liªn kÕt l¹i d©y nèi m¹ch ®éng lùc. - ChØnh 1RU; 2RU c¸c gi¸ trÞ phï hîp(1RU > 2RU) - Sau ®ã cÊp nguån cho m¹ch, Ên nót M(3,5) ®Ó khëi ®éng; Ên D(1,3) ®Ó dõng m¸y. Quan s¸t tr¹ng th¸i khëi ®éng, sù thay ®æi tèc ®é cña ®éng c¬...gi¶i thÝch? 1.2. Söa ch÷a a. LËp b¶ng söa ch÷a PP söa Dông TT HiÖn t­îng Nguyªn nh©n PP kiÓm tra ch÷a cô Ên nót M - CÇu ch× 2CC bÞ ®øt, §o th«ng m¹ch Thay thÕ K×m, 1 toµn m¹ch - Nót D;M kh«ng TX §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch ®ång kh«ng t¸c - Cuén hót K ®øt §o th«ng m¹ch Thay thÕ hå, ®éng t«vit, giÊy r¸p Ên nót M, - Cuén hót 2RU háng §o th«ng m¹ch Thay thÕ nt 2 sau 1 thêi - TiÕp ®iÓm th­êng më 1RU §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch gian ®éng kh«ng TX c¬ lµm viÖc kh«ng ®¹t tèc ®é ®Þnh møc. Ên nót M, - CÇu ch× 1CC ®øt §o th«ng m¹ch Thay thÕ nt m¹ch ®iÒu - 2 tiÕp ®iÓm chÝnh cña c«ng §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch 3 khiÓn lµm t¾c t¬ K kh«ng TX viÖc nh­ng ®éng c¬ kh«ng quay b. Mét sè sai háng th­êng gÆp TT Tªn sai háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc 1 2 4. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ch ®¶o chiÒu quay. 1.1. L¾p ®Æt 1.2. Söa ch÷a a. LËp b¶ng söa ch÷a TT HiÖn Nguyªn nh©n PP kiÓm tra PP söa Dông Khoa §iÖn - §iÖn Tö 75 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 13. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn t­îng ch÷a cô Ên M, - Nót Ên D kh«ng TX §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch K×m, 1 toµn - D©y dÉn ®øt ngÇm §o th«ng m¹ch Thay míi ®ång m¹ch hå, kh«ng t«vit, t¸c giÊy ®éng r¸p §éng - Ch­a ®¶o 2 trong 3 pha ë §o th«ng m¹ch §Êu l¹i nt 2 c¬ m¹ch ®éng lùc kh«ng quay ng­îc c. Mét sè sai háng th­êng gÆp TT Tªn sai háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc 1 2 5. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ch C¸c m¹ch më réng n©ng cao. 1.1. L¾p ®Æt 1.2. Söa ch÷a a. LËp b¶ng söa ch÷a HiÖn PP söa Dông TT Nguyªn nh©n PP kiÓm tra t­îng ch÷a cô 1 2 3 b. Mét sè sai háng th­êng gÆp TT Tªn sai háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc 1 2 Khoa §iÖn - §iÖn Tö 76 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 14. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn II. C¸c m¹ch dõng m¸y. Thêi gian: 20h 1. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ch h·m ®éng n¨ng. (§éng c¬ 3 pha Roto lång sãc) 1.1. L¾p ®Æt 1.2. Söa ch÷a a. LËp b¶ng söa ch÷a HiÖn PP söa Dông TT Nguyªn nh©n PP kiÓm tra t­îng ch÷a cô Ên nót - CÇu ch× 2CC bÞ ®øt, §o th«ng m¹ch Thay thÕ K×m, 1 M toµn - TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch ®ång m¹ch cña R¬le nhiÖt kh«ng TX §o th«ng m¹ch Thay thÕ hå, kh«ng - Cuén hót K ®øt t«vit, t¸c giÊy ®éng r¸p Bu«ng - TiÕp ®iÓm th­êng më K §o th«ng m¹ch Thay thÕ nt 2 tay khái kh«ng tiÕp xóc nót M - D©y dÉn nèi tíi tiÕp ®iÓm §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch th× th­êng më K bÞ ®øt ngÇm ®éng c¬ kh«ng quay BÊm - TiÕp ®iÓm MH kh«ng tiÕp §o th«ng m¹ch Thay thÕ nt nót D xóc 3 m¹ch - TiÕp ®iÓm th­êng ®ãng K §o th«ng m¹ch §¸nh s¹ch h·m kh«ng tiÕp xóc kh«ng lµm viÖc b. Mét sè sai háng th­êng gÆp TT Tªn sai háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc 1 2 2. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ch h·m lµm viÖc b»ng ®iÖn trë phô. 1.1. L¾p ®Æt 1.2. Söa ch÷a a. LËp b¶ng söa ch÷a HiÖn PP söa Dông TT Nguyªn nh©n PP kiÓm tra t­îng ch÷a cô 1 Khoa §iÖn - §iÖn Tö 77 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 15. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn 2 3 b. Mét sè sai háng th­êng gÆp TT Tªn sai háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc 1 2 3. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ch h·m ng­îc. 1.1. L¾p ®Æt a. S¬ ®å nguyªn lý: 3 A B C N Cd 2cc m 3RTh k 3 5 1® rn 1 k 6 1CC 3RTh 7 h k 1RTh 4 2RTh RN 1rth 9 1G ®kb 1g 2rth 11 13 2G 2G k H 2® 17 RP2 3 15 1g 3® 1G 19 RP1 2g 4® H 21 RH 6 d 3RTh 1 23 4 3RTh 5® 2 rn Khoa §iÖn - §iÖn Tö 78 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 16. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn b. S¬ ®å nèi d©y: ( Häc sinh tù bæ sung cho hoµn thiÖn) A B C N OFF CD 1CC 2CC ON K H 2G 1G 6 5 4 3 6 5 4 3 6 5 4 3 7 8 1 2 7 8 1 2 7 8 1 2 1Rth 2Rth 3Rth RN Khoa §iÖn - §iÖn Tö 79 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 17. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn c. B¶ng kª c¸c thiÕt bÞ - khÝ cô ®iÖn: Ghi tt ThiÕt bÞ - khÝ SL Chøc n¨ng chó cô 1 CD 1 CÇu dao nguån, ®ãng c¾t kh«ng t¶i toµn bé m¹ch. 2 1CC 3 CÇu ch× b¶o vÖ ng¾n m¹ch ë m¹ch ®éng lùc 3 2CC 2 CÇu ch× b¶o vÖ ng¾n m¹ch ë m¹ch ®iÒu khiÓn. 4 D, M 2 Nót bÊm th­êng më; ®iÒu khiÓn më m¸y vµ h·m ng­îc khi dõng ®éng c¬. 5 K 1 C«ng t¾c t¬ ®ãng c¾t nguån chÝnh 6 RN 1 R¬ le nhiÖt, b¶o vÖ qu¸ t¶i cho ®éng c¬ (§KB). 7 1G; 2G 2 C«ng t¾c t¬ ®Ó lo¹i 2 cÊp RP trong qu¸ tr×nh më m¸y. 8 H 1 C«ng t¾c t¬ thùc hiÖn h·m ng­îc khi dõng ®éng c¬. 9 1RTh; 2RTh 2 R¬ le thêi gian; t¸c ®éng lo¹i ®iÖn trë phô. 3RTh 1 R¬ le thêi gian; ®Þnh giê h·m ng­îc. 10 RP1; RP2; RH 3 Bé ®iÖn trë phô cã gi¸ trÞ phï hîp. 11 1§; 2§; 3§; 5 §Ìn tÝn hiÖu tr¹ng th¸i lµm viÖc, khëi ®éng; 4§; 5§ tr¹ng th¸i h·m vµ qu¸ t¶i cña ®éng c¬. d. Qui tr×nh l¾p r¸p - kiÓm tra - vËn hµnh  L¾p r¸p  Chän ®óng chñng lo¹i, sè l­îng c¸c thiÕt bÞ khÝ cô cÇn thiÕt.  §Þnh vÞ c¸c thiÕt bÞ lªn b¶ng (gi¸) thùc hµnh.  §äc, ph©n tÝch s¬ ®å nguyªn lý, s¬ ®å nèi d©y.  L¾p m¹ch ®iÒu khiÓn theo s¬ ®å: - §Êu liªn kÕt c¸c tiÕp ®iÓm trong bé nót bÊm, ®¸nh sè c¸c ®Çu d©y ra (chó ý, sö dông 2 nót bÊm th­êng më). - §Êu ®­êng d©y vµo cuén hót c«ng t¾c t¬ K, H. - §Êu m¹ch c¸c RTh: chó ý kü c¸c cùc ®Êu d©y ë ®Õ RTh (cùc cÊp nguån, ®iÓm chung cña c¸c tiÕp ®iÓm...). - §Êu ®­êng d©y vµo cuén hót c«ng t¾c t¬ H, 1G, 2G. Chó ý liªn kÕt ®óng cÆp tiÕp ®iÓm 8 - 6 cña RTh vµ tiÕp ®iÓm tr×nh tù 1G(15,17). §ång thêi l­u ý c¸c tiÕp ®iÓm kh«ng cã thêi gian cña 3RTh (c¸c cùc 1 – 3 – 4). Khoa §iÖn - §iÖn Tö 80 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 18. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn - §Êu m¹ch ®Ìn tÝn hiÖu 1§, 2§...  L¾p m¹ch ®éng lùc theo s¬ ®å: - §Êu d©y quÊn stator vµo tiÕp ®iÓm c«ng t¾c t¬ K theo s¬ ®å. - Nèi tiÕp RP; RH vµo m¹ch r« to vµ ng¾n m¹ch qua c¸c tiÕp ®iÓm c«ng t¾c t¬ 1G, 2G vµ H.  KiÓm tra  M¹ch ®iÒu khiÓn: - KiÓm tra m¹ch cuén hót K, H, 1G, 2G - KiÓm tra m¹ch tÝn hiÖu.  KiÓm tra m¹ch ®éng lùc:  §èi víi m¹ch ®éng lùc cÇn l­u ý vÞ trÝ tr­êng hîp hë m¹ch d©y quÊn r« to. Cã thÓ kÕt hîp ®o kiÓm vµ quan s¸t b»ng m¾t.  VËn hµnh m¹ch - C« lËp m¹ch ®éng lùc (hë d©y nèi m¹ch ®éng lùc phÝa sau r¬ le nhiÖt). - Ch­a g¾n RTh vµo m¹ch. Nèi t¾t tiÕp ®iÓm 3RTh(1,3) vµ 3RTh(5,7). - CÊp nguån vµ vËn hµnh m¹ch ®iÒu khiÓn:  Ên nót M(3,5) cuén K vµ H hót ®ång thêi, c¸c ®Ìn 1§, 3§, 4§ s¸ng;  Dïng d©y dÉn chÊm nèi t¾t tiÕp ®iÓm 1RTh(7,9) cuén 1G hót, ®Ìn 3§ t¾t ®i.  Gi÷ nguyªn d©y nèi t¾t, tiÕp tôc chÊm nèi t¾t tiÕp ®iÓm 2RTh(11,13), cuén 2G hót, ®Ìn 4§ t¾t ®i. - C¾t nguån, liªn kÕt l¹i d©y nèi m¹ch ®éng lùc, g¾n RTh vµo ®Õ. - ChØnh 1RTh  5s; 2RTh  8s; 3RTh  (6 – 10)s - Sau ®ã cÊp nguån cho m¹ch, Ên nót M(3,5) ®Ó khëi ®éng; Ên D(1,3) ®Ó dõng m¸y. Quan s¸t tr¹ng th¸i khëi ®éng, sù thay ®æi tèc ®é cña ®éng c¬...gi¶i thÝch? - Quan s¸t tr¹ng th¸i h·m ng­îc khi dõng m¸y, tèc ®é ®éng c¬ thay ®æi thÕ nµo? Cã tù triÖt tiªu kh«ng?Gi¶i thÝch? 1.2. Söa ch÷a a. LËp b¶ng söa ch÷a PP söa TT HiÖn t­îng Nguyªn nh©n PP kiÓm tra ch÷a Dông cô Ên nót M - Nót Ên D, M - §o th«ng m¹ch - §¸nh s¹ch K×m, ®ång 1 §éng c¬ kh«ng tx - §o th«ng m¹ch - Thay thÕ hå, t«vit, kh«ng ho¹t - Cuén hót K - §o th«ng m¹ch - §¸nh s¹ch giÊy r¸p Khoa §iÖn - §iÖn Tö 81 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 19. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn ®éng háng - TiÕp ®iÓm H kh«ng TX Ên nót D - TiÕp ®iÓm - §o th«ng m¹ch - §¸nh s¹ch nt 2 ®éng c¬ th­êng ®ãng më kh«ng h·m chËm RTH kh«ng - §o th«ng m¹ch - §¸nh s¹ch TX - Nót Ên MH kh«ng TX Ên nót D - §øt d©y m¹ch - §o th«ng m¹ch - §Êu l¹i nt m¹ch ®iÒu h·m ë m¹ch ®éng 3 khiÓn lµm lùc viÖc nh­ng ®éng c¬ kh«ng h·m b. Mét sè sai háng th­êng gÆp TT Tªn sai háng Nguyªn nh©n BiÖn ph¸p kh¾c phôc 1 2 Khoa §iÖn - §iÖn Tö 82 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
 20. Gi¸o tr×nh Thùc hµnh Trang bÞ ®iÖn 4. L¾p ®Æt vµ söa ch÷a m¹ch sö dông phanh h·m. 1.1. L¾p ®Æt a. S¬ ®å nguyªn lý: Khoa §iÖn - §iÖn Tö 83 Tr­êng Cao ®¼ng nghÒ Nam §Þnh
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2