intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình thủy nông - Chương 14

Chia sẻ: Nguyễn NHi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

124
lượt xem
45
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH Nhiệm vụ chủ yếu trong công tác quản lý công trình của hệ thống thủy nông là tìm biện pháp để phát huy năng lực của công trình, nhằm đảm bảo việc cấp thoát nước theo đúng yêu cầu. Quản lý công trình bao gồm : - Quản lý và sử dụng công trình : Đập, cống, cầu máng, xiphông.. - Bảo dưỡng và tu sửa công trình - Cải tiến và sửa đổi công trình - Quan trắc công trình 14.1 BẢO DƯỠNG VÀ QUẢN LÝ ĐƯỜNG KÊNH: I/ Quản lý đoạn đầu kênh :...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình thủy nông - Chương 14

  1. Giaïo trçnh Thuíy Näng 2 CHÆÅNG 14 CHÆÅNG 14 : QUAÍN LYÏ CÄNG TRÇNH Nhiãûm vuû chuí yãúu trong cäng taïc quaín lyï cäng trçnh cuía hãû thäúng thuíy näng laì tçm biãûn phaïp âãø phaït huy nàng læûc cuía cäng trçnh, nhàòm âaím baío viãûc cáúp thoaït næåïc theo âuïng yãu cáöu. Quaín lyï cäng trçnh bao gäöm : - Quaín lyï vaì sæí duûng cäng trçnh : Âáûp, cäúng, cáöu maïng, xiphäng.. - Baío dæåîng vaì tu sæía cäng trçnh - Caíi tiãún vaì sæía âäøi cäng trçnh - Quan tràõc cäng trçnh 14.1 BAÍO DÆÅÎNG VAÌ QUAÍN LYÏ ÂÆÅÌNG KÃNH: I/ Quaín lyï âoaûn âáöu kãnh : Âoüan âáöu kãnh bao gäöm: • Bäü pháûn loìng säng : Laì pháön âoaûn säng bao gäöm caí båì vaì âaïy, åí phêa trãn vaì dæåïi cäng trçnh. • Bäü pháûn cäng trçnh: bao gäöm caïc cäng trçnh âáöu mäúi : Cäúng láúy næåïc, bãø làõng caït, áu thuyãön, âæåìng traìn... • Bäü pháûn âæåìng kãnh: âoaûn kãnh dáùn tæì cäúng láúy næåïc âãún âiãøm phán phäúi næåïc âáöu tiãn II/ Näüi dung cäng taïc quaín lyï âoaûn âáöu kãnh : • Chènh trë doìng säng : Hæåïng doìng chaíy âæa vaìo cæía láúy næåïc, ngàn ngæìa hiãûn tæåüng xoïi låí, bäöi làõng åí cæía láúy næåïc âãø âaím baío cho viãûc láúy næåïc âæåüc an toaìn. Nãúu cäng trçnh khäng coï âáûp ngàn næåïc, doìng chuí læu seî thay âäøi luän nãn cáön coï biãûn phaïp hæåïng doìng chaíy • Cäúng láúy næåïc laìm viãûc theo âuïng biãøu âäö duìng næåïc, khi âoïng måí cäúng phaíi chuï yï âãún sæû âäúi xæïng âãø chäúng xoïi låí • Phaíi coï biãûn phaïp ngàn chàûn váût näøi trãn säng( raïc) khäng cho chaíy vaìo kãnh • Phaíi coï kãú hoaûch baío vãû vaì tu sæía : Phaíi coï kãú hoaûch træåïc khi âãø khi cäng trçnh bë hæ hoíng coï thãø sæía chæîa ngay. • Phaíi âënh kyì quan tràõc: quan tràõc buìn caït, luïn, dëch chuyãøn cäng trçnh • Phaíi coï kãú hoaûch dæû træî váût liãûu, maïy moïc cho viãûc tu sæía. III/ Quaín lyï vaì baío dæåîng âæåìng kãnh: Âæåìng kãnh laì loaûi cäng trçnh âãø âæa næåïc vaìo ruäüng vaì thaïo næåïc tæì ruäüng ra. Âãø âaím baío viãûc cáúp thoaït næåïc phaíi giæî âæåìng kãnh laìm viãûc åí traûng thaïi bçnh thæåìng, phaíi âaím baío thoía maîn caïc yãu cáöu sau: • Doìng chaíy trong kãnh phaíi âãöu, doìng chuí læu âi giæîa • Khäng coï bäöi làõng, xoïi låí • Täøn tháút næåïc trãn kãnh êt nháút • Âæåìng kãnh saûch âaím baío âäü nhaïm thiãút kãú Muäún váûy phaíi: • Baío âaím âäü däúc, màût càõt kãnh phaíi phuì håüp våïi thiãút kãú • Phaíi baío vãû båì kãnh chäúng xoïi låí,luïn,træåüt maïi,låí båì. Nãúu båì kãnh khäng coï kãút håüp våïi giao thäng, tuyãût âäúi cáúm caïc loaûi xe cäü læu thäng 70
  2. Giaïo trçnh Thuíy Näng 2 CHÆÅNG 14 • Täút nháút sau mäùi muìa tæåïi phaíi tiãún haình kiãøm tra, âo âaûc âaïnh giaï laûi âæåìng kãnh • Chäúng tçnh traûng láúy næåïc tæû do, phaï hoaûi båì kãnh 1./ Phoìng chäúng bäöi làõng âæåìng kãnh : ÅÍ næåïc ta mæa nhiãöu nãn læåüng xoïi moìn låïn, næåïc säng suäúi mang nhiãöu buìn caït haìm læåüng phuì sa trong muìa mæa luî tæång âäúi låïn nãn viãûc chäúng bäöi làõng ráút quan troüng âãø âaím baío cho kãnh coï màût càõt thiãút kãú. Caïc biãûn phaïp thæåìng aïp duûng : • Xáy bãø làõng caït âàût træåïc cäng trçnh láúy næåïc • Náng cao nàng læûc váûn chuyãøn phuì sa trong kãnh bàòng caïch tàng læu thäng trong kãnh, giaím caïc cäúng âiãöu tiãút khäng cáön thiãút vç cäúng âiãöu tiãút laìm dáng âæåìng màût næåïc nãn váûn täúc giaím, këp thåìi naûo veït âæåìng kãnh bë bäöi làõng. 2./ Phoìng chäúng xoïi låí: Khi âäü däúc trong kãnh låïn, váûn täúc trong kãnh sinh ra xoïi låí nghiãm troüng ( xoïi låí båì, loìng kãnh). Biãûn phaïp âãø chäúng xoïi låí : • Xáy mäú ngáöm âãø taûo sæû làõng âoüng • Xáy cäng trçnh âiãöu tiãút âãø dáng næåïc, giaím læu täúc trong kãnh • Khi baïn kênh cong cuía âæåìng kãnh quaï nhoí ta phaíi thay âäøi laûi cho håüp lyï • Nãúu âæåìng kãnh bë xoïi låí ta phaíi tiãún haình aïp truïc trong • Xáy laït âaï, bã täng • Thaí nhæîng boï caình cáy xuäúng âaïy kãnh âãø baío vãû khäng xoïi låí • Keïo daìi hoàûc caíi tiãún thiãút bë tiãu nàng 3./ Phoìng chäúng saût låí maïi kãnh : Nguyãn nhán : • Maïi quaï däúc • Læu täúc trong kãnh quaï låïn bë baìo moìn gáy saût låí • Do soïng låïn âaïnh vaìo båì • Mæûc næåïc trong kãnh lãn xuäúng báút thæåìng Biãûn phaïp : • AÏp truïc ngoaìi • AÏp truïc trong • Xáy laït bàòng âaï hay bã täng åí maïi • Maïi kãnh khäng nãn däúc quaï • ÅÍ âæåìng kãnh låïn coï soïng to ta phaíi coï biãûn phaïp chäúng soïng ( thaí beì, phao..) • Thay âäøi tæì tæì mæûc næåïc trong kãnh ( Khi âoïng cäúng khäng âæåüc giaím âáöu næåïc âäüt ngäüt trong kãnh, haû læu cäúng...Khi âang âoïng cäúng mæûc næåïc trong kãnh cao, mæûc næåïc ngáöm trong maïi kãnh cao tæång æïng, nãúu giaím mæûc næåïc haû læu nhanh thç : • Doìng chaíy cuía næåïc tháúm seî coï doìng chaíy thuíy læûc ( gradien) låïp aïp læûc thuíy âäüng hæåïng ra ngoaìi maïi kãnh seî låïn. 71
  3. Giaïo trçnh Thuíy Näng 2 CHÆÅNG 14 • AÏp læûc thuíy ténh taïc âäüng lãn maïi kãnh âang cán bàòng våïi læûc âãö khaïng cuía âáút, nay âäüt ngäüt giaím laìm cho maïi máút cán bàòng læûc sinh ra træåüt maïi) 4./ Ngàn ngæìa hiãûn tæåüng våî kãnh : Nguyãn nhán : • Hang âäüng váût xuyãn qua båì laìm våî kãnh • Do thi cäng khäng täút • Âoïng måí cäúng quïa âäüt ngäüt • Caïc kãnh måïi laìm, nháút laì caïc kãnh näøi, kãnh âàõp thåìi kyì âáöu khi sæí duûng hay bë våî. Biãûn phaïp : • Tuán theo chãú âäü quaín lyï khi âoïng måí • Âäúi våïi kãnh âàõp loüai låïn thç phaíi coï âæåìng traìn ngang vaì cäúng thaïo næåïc cuäúi kãnh • Giaïm saït thi cäng caïc cäng trçnh kãnh näøi mäüt caïch chàût cheî • Âäúi våïi kãnh âàõp näøi khi måïi sæí duûng dãù xaíy ra sæû cäú: luïn, roì ré nãn : + Cho næåïc chaíy vaìo kãnh mäüt caïch tæì tæì tæìng 20 cm mäüt + Phán tæìng âoaûn cho næåïc vaìo 14.2 QUAÍN LYÏ CÄNG TRÇNH THUYÍ CÄNG TRONG HÃÛ THÄÚNG : I/ Quaín lyï cæía van : Cæía van duìng âãø khäúng chãú læu læåüng vaì mæûc næåïc nãn quaín lyï cæía van laì mäüt cäng taïc ráút quan troüng: • Træåïc khi âoïng måí phaíi kiãøm tra laûi cæía van • Cæía van phaíi âæåüc âoïng måí tæì tæì, âäúi xæïng, måí tæì giæîa sang hai bãn • Khi láúy læu læåüng låïn hoàûc træåìng håüp chãnh lãûch mæûc næåïc thæåüng, haû læu låïn(∆z låïn) khi måí cæía van phaíi chia laìm nhiãöu âåüt( âåüt âáöu a≤ 20 cm, âåüt sau a≤ 50 cm, thåìi gian nghè giæîa mäùi âåüt t ≥ 10 phuït) • Doün saûch váût näøi åí thæåüng læu cäúng • Khi cuía van bë roì rè phaíi coï biãûn phaïp këp thåìi *Nguyãn nhán cæía van bë roì rè : • Bäü pháûn chäúng tháúm bë muûc naït, gia cäng khäng chênh xaïc • Cháút læåüng cao su chäúng tháúm khäng täút, cao su bë biãún hçnh • Cháút læåüng thi cäng làõp raïp khäng täút • Cäng taïc quaín lyï khäng täút II/ Quaín lyï vaì baío dæåîng cáöu maïng : • Doìng chaíy trong maïng phaíi âãöu vaì äøn âënh, cæía vaìo vaì cæía ra laït âaï, baío vãû chäúng xoïi, chuï yï khåïp näúi giæîa cáöu maïng vaì âæåìng kãnh • Phaíi traïnh váût va chaûm vaìo cáöu maïng • Chäúng næït neí åí cáöu maïng, khäng âãø cáöu maïng luïc khä luïc æåït, phaíi giæî trong maïng mäüt låïp næåïc nháút âënh, sau muìa tæåïi phaíi sån phuí âãø chäúng muûc (gäù) chäúng rè (theïp) • Phaíi coï cáöu giao thäng riãng, khäng âãø ngæåìi vaì suïc váût âi laûi trãn cáöu maïng (træåìng håüp khäng thiãút kãú cho ngæåìi vaì suïc váût) 72
  4. Giaïo trçnh Thuíy Näng 2 CHÆÅNG 14 III/ Quaín lyï vaì baío dæåîng cäúng ngáöm vaì xi phäng : • Phaíi thæåìng xuyãn kiãøm tra låïp baío vãû åí cæía vaìo vaì cæía ra, khåïp näúi åí hai âáöu cäng trçnh • Phaíi kiãøm tra luïn, næït neí, roì rè • Âàût thæåïc âo åí thæåüng læu, haû læu cäúng ngáöm vaì xi phäng âãø biãút læu læåüng vaìo vaì ra âãø âiãöu chènh këp thåìi • Coï kãú hoaûch naûo veït buìn caït làõng âoüng trong cäúng ngáöm vaì xi phäng IV/ Quaín lyï däúc næåïc, báûc næåïc : • Kiãøm tra bäü pháûn tiãu nàng, taûo âiãöu kiãûn næåïc chaíy vaìo däúc næåïc báûc næåïc âãöu vaì äøn âënh • Cáúm tàõm giàût, váút âaï, váût näøi khaïc vaìo däúc næåïc báûc næåïc 14.3/ QUAÍN LYÏ VAÌ BAÍO DÆÅÎNG HÄÖ CHÆÏA: Häö chæïa : âáûp häö, cäng trçnh thaïo luî, cäúng láúy næåïc I/ Cäng taïc baío dæåîng vaì quaín lyï: 1/ Âäúi våïi âáûp ngàn säng âãø taûo thaình häö chæïa: • Laït maïi åí thæåüng læu âáûp (âaï, bãtäng) • Träöng coí baío vãû maïi haû læu • Cáúm thaí tráu boì trãn màût âáûp • Cáúm láúy âáút åí âáûp, cáúm âaìo ao häö saït âáûp • Cáúm xe cäü âi laûi trãn âáûp nãúu trong thiãút kãú khäng coï nhiãûm vuû giao thäng • Thæåìng xuyãn kiãøm tra hang häúc âäüng váût trong thán âáûp • Kiãøm tra thiãút bë loüc næåïc cuía âáûp • Quan tràõc vaì kiãøm tra tháúm ( quan tràõc âæåìng baío hoìa âãø xaïc âënh læu læåüng tháúm ) • Kiãøm tra sæû næït neí trong thán âáûp • Kiãøm tra luïn vaì biãún hçnh cuía âáûp ( Caïc âiãøm quan tràõc âàût doüc theo tim âáûp âãø âo biãún hçnh vaì luïn) 2/ Âäúi våïi âæåìng traìn thaïo luî: • Thæåìng xuyãn xem xeït haû læu âæåìng traìn, xem xeït khaí nàng thoaït luî vaì âaím baío cäüt næåïc traìn thoaït luî theo yãu cáöu thiãút kãú. Nãúu âæåìng traìn bë hæ hoíng phaíi sæía chæîa këp thåìi 3/ Âäúi våïi cäng trçnh láúy næåïc: • Thao taïc âoïng måí cäúng âuïng theo qui âënh • Âënh kyì lau chuìi thiãút bë âoïng måí cäúng • Haìng nàm sau muìa luî cáön coï kãú hoaûch kiãøm tra toaìn bäü cäúng ( næït, luïn, xoïi låí, tháøm láûu, tçnh hçnh cæía van) âãø coï kãú hoaûch tu sæía II/ Xæí lyï sæû cäú åí cuûm cäng trçnh: Häö chæïa âáûp 1/ Ngàn ngæìa vaì giaím tháøm láûu åí häö chæïa: ÅÍ häö chæïa næåïc tháøm láûu qua : thán âáûp vaì âaïy häö chæïa Nãúu coï hang âäüng váût, khe næït phaíi xæí lyï këp thåìi, thæåìng laìm táöng loüc • Nãúu häö chæïa âaî træî næåïc phaït hiãûn tháúy hang âäüng phaíi duìng phæång phaïp raíi âáút seït âãø âáút làõng âoüng bët kên caïc hang âäüng 73
  5. Giaïo trçnh Thuíy Näng 2 CHÆÅNG 14 • Tháøm láûu åí moïng âáûp thæåìng do chæa boïc hãút táöng phong hoïa: laìm tæåìng ngàn tháúm åí thæåüng læu hoàûc táöng loüc åí haû læu • Tháøm láûu thán âáûp (do thi cäng) boïc låïp màût thæåüng læu, duìng âáút seït bäöi truïc, bàòng caïch cho âáút seït làõng âoüng tæû nhiãn åí màût âáûp hoàûc nãúu cáön thiãút phaíi phuût væîa xi màng âãø bët kên chäù roì rè. 2/ Næït neí: Nguyãn nhán : • Do luïn khäng âãöu, khê háûu khä hanh: laìm thaình nhæîng vãút næït thàóng goïc våïi âáûp ráút nguy hiãøm. Nãúu vãút næït nhoí: âaìo boïc låïp âáút næït âoï âi vaì âàõp vaìo låïp âáút måïi. Nãúu vãút næït låïn: phuût væîa xi màmg • Træåüt maïi do maïi âáûp quaï däúc, haìm læåüng næåïc trong âáút quaï låïn, mæûc næåïc häö xuäúng quaï nhanh. Vãút næït thæåìng song song våïi tim âáûp, duìng biãûn phaïp âáöm nãûn laûi maïi. 3/ Roì rè qua cäúng ngáöm: Nguyãn nhán: • Do nãön moïng xæí lyï khäng täút, thán âáûp bë luïn, cäúng ngáöm bë næït • Thi cäng keïm, khåïp näúi khäng khêt Biãûn phaïp : Thaïo caûn häö chæïa duìng xi màng gàõn laûi chäù næït 4/ Phoìng chäúng luî cho häö chæïa: Häö chæïa coï hai nhiãûm vuû : Tæåïi, phaït âiãûn: Mæûc næåïc yãu cáöu cao Phoìng luî : Træåïc muìa luî täút nháút thaïo caûn häö chæïa Cäng taïc phoìng luî cuía häö chæïa: • Træåïc muìa luî phaíi kiãøm tra laûi âáûp ngàn næåïc vaì caïc cäng trçnh cuía häö chæïa • Phaíi chuáøn bë chu âaïo váût liãûu thiãút bë nhæ âáút âaï, boï cáy, roü âaï, xeíng cuäúc, xe caíi tiãún âãø âãö phoìng khi häö chæïa bë våî xæí lyï këp thåìi • Kiãøm tra maûng læåïi thäng tin liãn laûc våïi nåi khaïc • Láûp kãú hoaûch huy âäüng ngæåìi våïi caïc thiãút bë, våïi caïc phæång aïn khaïc nhau Xæí lyï : • Næåïc traìn qua maïi âáûp: Âaìo âæåìng traìn luî taûm thåìi, âàõp âã con chaûch trãn âènh âáûp • Maïi âáûp bë baìo moìn do soïng: Duìng phao hay boï caình âàût saït maïi âáûp • Maûch suíi åí haû læu, laìm táöng loüc næåïc âãø haûn chãú næåïc mang âáút thán âáûp âi • Âáûp bë træåüt maïi: Âoïng coüc åí thán âáûp • Xoïi låí åí haû læu cäúng : Âoïng coüc thaí roü âaï hoàûc laìm ngæåîng tiãu nàng taûm thåìi, sau muìa luî phaíi kiãøm tra laûi 14.4 QUAN TRÀÕC CÄNG TRÇNH THUYÍ CÄNG : Âãø nàõm âæåüc tçnh hçnh diãùn biãún cuía cäng trçnh, phuûc vuû cho cäng taïc quaín lyï cäng trçnh, cáön tiãún haình quan tràõc mäüt säú màût chuí yãúu cuía cäng trçnh. I/ Quan tràõc sæû biãún hçnh cuía cäng trçnh : Sau mäüt thåìi gian sæí duûng âáûp coï thãø bë voîng hay bë nghiãng nãn cáön tiãún haình quan tràõc theo maûng thàóng hay maûng læåïi tam giaïc. Khi quan tràõc phaíi choün hai âiãøm cäú âënh (cäng trçnh kiãn cäú) laìm coüc chuáøn. 74
  6. Giaïo trçnh Thuíy Näng 2 CHÆÅNG 14 • Âäúi våïi caïc cäúng : Taûi khåïp näúi, truû pin phaíi âàût âiãøm quan tràõc • Khi bäú trê âiãøm quan tràõc vãö biãún hçnh phaíi kãút håüp våïi quan tràõc luïn. Khi cäng trçnh måïi xáy dæûng phaíi tiãún haình quan tràõc 1 nàm 1 láön. II/ Quan tràõc luïn : Caïc âiãøm quan tràõc vãö luïn phaíi bäú trê song song våïi truûc âáûp. Khoaíng caïch caïc âiãøm quan tràõc vãö luïn tæì 100 + 200m. Sau nhiãöu nàm quan tràõc ta seî coï âæåüc âæåìng quan hãû vãö luïn thåìi gian. III. Quan tràõc vãö tháøm láûu: Âãø nàõm âæåüc tçnh hçnh tháúm vaì sæû phaït triãøn cuía noï, phaíi xaïc âënh âæåüc læu læåüng tháúm vãö haû læu, xaïc âënh âæåüc âæåìng baîo hoìa næåïc trong thán âáûp bàòng äúng aïp læûc. Äúng aïp læûc chän sáu trong thán âáûp khi thi cäng âãø xaïc âënh cao trçnh mæûc næåïc âæåìng baîo hoìa tæì âoï xaïc âënh Qtháúm. Chi tiãút xem “Tiãu chuáøn ngaình: 14TCN 100-2001; THIÃÚT BË QUAN TRÀÕC CUÛM ÂÁÖU MÄÚI CÄNG TRÇNH THUYÍ LÅÜI CAÏC QUY ÂËNH CHUÍ YÃÚU VÃÖ THIÃÚT KÃÚ BÄÚ TRÊ ” 75
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2