intTypePromotion=1

Giáo trình trang thiết bị điện tàu thủy - Chương 6

Chia sẻ: Phan Minh Thuat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

1
286
lượt xem
138
download

Giáo trình trang thiết bị điện tàu thủy - Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nguyên lý hoạt động * Khi mở máy: - Khi đóng cầu dao CD chuẩn bị cấp điện cho mạch động lực và mạch điều khiển. - Bấm nút M thì cuộn hút K có điện dòng điện đi từ(34) - Khi cuộn hút K có điện sẽ hút làm đóng tiếp điểm th-ờng mở K bên mạch động lực động cơ đ-ợc cấp điện và quay. Đồng thời làm đóng tiếp điểm th-ờng mở K

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình trang thiết bị điện tàu thủy - Chương 6

 1. nh÷ng m¹ch ®iÖn c¬ b¶n Ch−¬ng VI: trong m¸y c«ng nghiÖp 6.1. m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ K§b xoay chiÒu 3 pha quay theo mét chiÒu (Dïng khëi ®éng tõ ®¬n ®iÒu khiÓn ë mét n¬i) 1. S¬ ®å nguyªn lý A B C CD A1 B1 C1 rn C2 C C1 A2 C2 B2 m d CC2 1 2 3 K K B2 4 A3 C3 B3 K RN B4 A4 C4 § 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng * Khi më m¸y: - Khi ®ãng cÇu dao CD chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. - BÊm nót M th× cuén hót K cã ®iÖn dßng ®iÖn ®i tõ B2 → CC2 → D → M → K (3- 4) → RN → C2 - Khi cuén hót K cã ®iÖn sÏ hót lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th−êng më K bªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ ®−îc cÊp ®iÖn vµ quay. §ång thêi lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th−êng më K (2-3) bªn m¹ch ®iÒu khiÓn l¹i ®Ó duy tr× dßng ®iÖn khi ta bu«ng tay ra khái nót Ên M. Dßng ®iÖn duy tr× ®i tõ B2 → CC2 → D → M → K (2-3) → RN → C2 * Khi dõng m¸y: - Ên nót dõng D th× cuén hót K mÊt ®iÖn lµm më c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më K bªn m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn ra ®éng c¬ mÊt ®iÖn vµ dõng quay. 33 http://www.ebook.edu.vn
 2. * Khi qu¸ t¶i: - Khi ®éng c¬ bÞ qu¸ t¶i th× r¬ le nhiÖt t¸c ®éng l¶m më tiÕp ®iÓm cña RN trªn m¹ch ®iÒu khiÓn khi Êy m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng. §Ó phôc håi l¹i ta bÊm vµo nót phôc håi cña RN. 6.2. m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ K§b xoay chiÒu 3 pha quay hai chiÒu (M¹ch khëi ®éng tõ kÐp kh«ng cã liªn ®éng) 1. S¬ ®å nguyªn lý B2 C2 A B C rn CC2 MT d 1 2 3 4 K2 CD K1 A1 B1 C1 5 K1 C C1 MN A2 C2 B2 7 6 K1 K2 K2 K1 K2 A3 C3 B3 RN B4 A4 C4 § 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng * Khi më m¸y: - §ãng cÇu dao CD ®Ó chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. - BÊm nót MT th× cuén hót K1 cã ®iÖn dßng ®iÖn ®i tõ: B2 → CC2 → D → MT → K2 (3-4) → Cuén hót K1 → RN → C2 Khi cuén hót K1 cã ®iÖn sÏ lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm K1 bªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ ®−îc cÊp ®iÖn vµ quay theo chiÒu thuËn. §ång thêi lµm ®ãng tiÕp ®iÓm th−êng më K1(2-3) bªn m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr× dßng ®iÖn khi bu«ng tay ra khái nót Ên MT. 34 http://www.ebook.edu.vn
 3. Dßng ®iÖn duy tr× di tõ B2 → CC2 → D → K1 (2-3) → K2 (3-4) → Cuén hót K1 → RN → C2 TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng K1 (6-7) khèng chÕ kh«ng cho dßng ®iÖn vµo cuén hót K2 khi cuén hót K1 ®ang cã ®iÖn. - §Ó ®¶o chiÒu ®éng c¬ tr−íc hÕt ta bÊm nót dõng D cuén hót K1 mÊt ®iÖn lµm më c¸c tiÕp ®iÓm K1 ë m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ dõng l¹i. Sau ®ã ta bÊm nót MN th× cuén hót K2 cã ®iÖn dßng ®iÖn ®i tõ: B2 → CC2 → D → MN → K1 (7-6) → Cuén hót K2 → RN → C2 Khi cuén hót K2 cã ®iÖn sÏ lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më K2 bªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ ®−îc ®¶o hai trong 3 pha nªn quay ng−îc. §ång thêi còng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm K2(2-7) bªn m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho ®éng c¬ khi bu«ng tay ra khái nót Ên MN. Dßng ®iÖn duy tr× ®i tõ: B2 → CC2 → D → K2 (2-7) → K1 (7-6) → Cuén hót K2 → RN → C2 TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng K2 (3-4) khèng chÕ kh«ng cho dßng ®iÖn vµo cuén hót K1 khi cuén hót K2 ®ang cã ®iÖn. * Khi dõng m¸y: BÊm nót dõng D khi ®ã toµn bé m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn cuén hót K1 ho¨ch K2 mÊt ®iÖn lµm më c¸c tiÕp ®iÓm K1 hoÆc K2 bªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ mÊt ®iÖn vµ d−ng quay. * Khi qu¸ t¶i - Khi ®éng c¬ bÞ qu¸ t¶i th× r¬ le nhiÖt t¸c ®éng l¶m më tiÕp ®iÓm cña RN trªn m¹ch ®iÒu khiÓn khi Êy m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng. §Ó phôc håi l¹i ta bÊm vµo nót phôc håi cña RN. 35 http://www.ebook.edu.vn
 4. 6.3. m¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn ®éng c¬ K§b xoay chiÒu 3 pha quay hai chiÒu (M¹ch khëi ®éng tõ kÐp cã liªn ®éng) 1. S¬ ®å nguyªn lý A B C CD A1 B1 C1 C C1 A2 C2 B2 K1 K2 A3 C3 B3 RN B4 A4 C4 § C2 rn B2 MT DT 4 3 5 K2 3 K1 CC2 K1 d 1 2 MN DN 8 3 9 K1 7 K2 6 K2 36 http://www.ebook.edu.vn
 5. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng * Khi më m¸y: - §ãng cÇu dao CD ®Ó chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. - BÊm nót MT cuén hót K1 cã ®iÖn lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm K1 bªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ ®−îc cÊp ®iÖn theo chiÒu thuËn vµ quay thuËn, dßng ®iÖn ®i tõ: B2 → CC2 → D → DT → MT →K2(4-5) → Cuén hót K1 → RN → C2 Khi cuén hót K1 cã ®iÖn còng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm K1(3-4) bªn m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho ®éng c¬ khi bu«ng tay ra khái nót Ên MT Dßng ®iÖn duy tr× ®i tõ: B2 → CC2 → D → DT → K1(3-4) →K2(4-5) → Cuén hót K1 → RN → C2 TiÕp ®iÓm K1(8-9) khèng chÕ kh«ng cho dßng ®iÖn vµo cuén hót K2 khi cuén hót K1 ®ang cã ®iÖn. - Sau kho¶ng 6-8 gi©y ta bÊm nót MN th× ®ång thêi cuén hót K2 cã ®iÖn vµ cuén hót K1 mÊt ®iÖn (do nót DT më ra) khi Êy c¸c tiÕp ®iÓm K1 bªn m¹ch ®éng lùc më ra vµ c¸c tiÕp ®iÓm K2 ®ãng l¹i ®éng c¬ ®−îc cÊp ®iÖn ®¶o hai trong 3 pha ®éng c¬ quay ng−îc, dßng ®iÖn ®i tõ: B2 → CC2 → D → DN → MN →K1(8-9) → Cuén hót K2 → RN → C2 Khi cuén hót K2 cã ®iÖn còng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm K2(7- 8) bªn m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho ®éng c¬ ë chÕ ®é quay thuËn khi bu«ng tay ra khái nót bÊm MN. Dßng ®iÖn duy tr× ®i tõ: B2 → CC2 → D → DN → K2(7-8) →K1(8-9) → Cuén hót K2 → RN → C2 TiÕp ®iÓm K2(4-5) khèng chÕ kh«ng cho dßng ®iÖn vµo cuén hót K1 khi cuén hót K2 ®ang cã ®iÖn. * Khi dõng m¸y: - Muèn dõng ®éng c¬ ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo ta bÊm nót dõng D toµn m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng ho¹t ®éng. * Khi qu¸ t¶i: - Khi ®éng c¬ bÞ qu¸ t¶i th× r¬ le nhiÖt t¸c ®éng l¶m më tiÕp ®iÓm cña RN trªn m¹ch ®iÒu khiÓn khi Êy m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng. §Ó phôc håi l¹i ta bÊm vµo nót phôc håi cña RN. 37 http://www.ebook.edu.vn
 6. 6.4. m¹ch ®iÖn tù ®éng giíi h¹n hμnh tr×nh vμ ®¶o chiÒu chuyÓn ®éng 1. S¬ ®å nguyªn lý: 38 http://www.ebook.edu.vn
 7. 6.5. m¹ch ®iÖn më m¸y ®éng c¬ theo trËt tù quy ®Þnh (Më m¸y hai ®éng c¬ K§B xoay chiÒu 3 pha theo trËt tù dïng r¬ le thêi gian) 1. S¬ ®å nguyªn lý A B C CD A1 B1 C1 C C1 A2 C2 B2 K1 K2 A3 C3 B3 A5 C5 B5 RN1 RN2 B4 A4 C4 B6 A6 C6 §1 §2 C2 B2 Rn2 5 CC2 Rn1 M d 3 1 K1 2 4 K1 6 K1 RTG 0 7 KTG K2 39 http://www.ebook.edu.vn
 8. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng * Khi më m¸y: - §ãng cÇu dao CD ®Ó chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. - Khi bÊn nót M th× cuén hót K1 cã ®iÖn sÏ lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm K1 bªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ sè 1 ®−îc cÊp ®iÖn vµ quay dßng ®iÖn ®i tõ: B2 → CC2 → D → DN → M → Cuén hót K1 → RN1 → RN2 → C2 §ång thêi khi cuén hót K1 cã ®iÖn còng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm K1(2-3) bªn m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho ®éng c¬ sè 1 khi bu«ng tay khái nót Ên M. Dßng ®iÖn duy tr× ®i tõ: B2 → CC2 → D → DN → K1(2-3) → Cuén hót K1 → RN1 → RN2 → C2 TiÕp ®iÓm K1(2-6) còng ®−îc ®ãng l¹i ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén hót cña r¬ le thêi gian, sau mét kho¶ng thêi gian chØnh ®Þnh th× tiÕp ®iÓm th−êng më ®ãng ch©m KTG(2-7) ®ãng l¹i ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén hót K2 lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓn th−êng më K2 bªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ sè 2 ®−îc cÊp ®iÖn vµ quay. * Khi dõng m¸y: - §Ó dõng m¹ch ta bÊm nót dõng D th× toµn bé m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn khi ®ã c¶ hai cuén hót K1 vµ K2 ®Òu mÊt ®iÖn lµm më c¸c tiÕp ®iÓm K1 vµ K2 bªn m¹ch ®éng lùc vµ c¶ hai ®éng c¬ ®Òu dõng. * Khi qu¸ t¶i: - Khi mét trong hai ®éng c¬ bÞ qu¸ t¶i th× r¬ le nhiÖt t¸c ®éng l¶m më tiÕp ®iÓm cña RN trªn m¹ch ®iÒu khiÓn khi Êy m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ c¶ hai ®éng c¬ dõng. §Ó phôc håi l¹i ta bÊm vµo nót phôc håi cña RN. 40 http://www.ebook.edu.vn
 9. 6.6. m¹ch ®iÖn tù ®éng më m¸y ®éng c¬ r« to lång sãc b»ng ®iÖn trë A B C 1. S¬ ®å nguyªn lý CD A1 B1 C1 CC1 A2 C2 B2 K1 A3 C3 B3 Rf K2 A4 C4 B4 RN1 B5 A5 C5 §1 B2 C2 rn CC2 M d 2 1 3 K1 4 K1 0 RTG Rtg 5 K2 41 http://www.ebook.edu.vn
 10. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng * Khi më m¸y: - §ãng cÇu dao CD ®Ó chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. - BÊm nót M cuén hót K1 cã ®iÖn lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm K1 trªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ khëi ®éng qua 1 cÊp ®iÖn trë phô. §ång thêi khi K1 cã ®iÖn còng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm K1(2-3) bªn m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho cuén hót K1 khi bu«ng t©y khái nót Ên M (®éng c¬ ®−îc duy tr×). Dßng ®iÖn duy tr× cho cuén hót K1 ®i qua tiÕp ®iÓm duy tr× K1(2-3) - Khi cuén hót K1 cã ®iÖn ®ång thêi lóc nµy cuén d©y r¬ le thêi gian còng cã ®iÖn, sau mét kho¶ng thêi gian chØnh ®Þnh cña r¬ le thêi gian RTG th× tiÕp ®iÓm th−êng më ®ãng chËm cña RTG ®ãng l¹i ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén hót K2 khi Êy sÏ lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më K2 trªn m¹ch ®éng lùc. §éng c¬ ®−îc lo¹i khái ®iÖn trë phô tèc ®é ®éng c¬ t¨ng lªn ®Õn ®Þnh møc. * Khi dõng m¸y: - §Ó dõng ®éng c¬ ta bÊm nót dõng D toµn m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn cuén hót K1 vµ K2 mÊt ®iÖn lµm më c¸c tiÕp ®iÓm K1 vµ K2 bªn m¹ch ®éng lùc, ®éng c¬ dõng ho¹t ®éng. * Khi qu¸ t¶i: - Khi qu¸ t¶i th× r¬ le nhiÖt t¸c ®éng l¶m më tiÕp ®iÓm cña RN trªn m¹ch ®iÒu khiÓn khi Êy m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng. §Ó phôc håi l¹i ta bÊm vµo nót phôc håi cña RN. 42 http://www.ebook.edu.vn
 11. 6.7. m¹ch ®iÖn tù ®éng më m¸y ®éng c¬ r« to lång sãc kiÓu sao – tam gi¸c 1. S¬ ®å nguyªn lý A1 B1 C1 CD A2 B2 C2 C C1 A3 C3 B3 K A4 C4 B4 RN A C B KΔ X Z Y KY B3 C3 rn CC2 MY d 2 RTG 1 4 5 KΔ 3 KY 6 KY 7 KY K K 8 K 0 RTG 9 10 Rtg KY KΔ 43 http://www.ebook.edu.vn
 12. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng * Khi më m¸y: - §ãng cÇu dao CD toµn bé m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn chuÈn bÞ ®−îc cÊp ®iÖn. - BÊm nót MY cuén hót KY cã ®iÖn lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më KY trªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ ®−îc ®Êu Y §ång thêi tiÕp ®iÓm th−êng më KY(3-4) ®ãng l¹i duy tr× cho cuén hót KY TiÕp ®iÓm th−êng më KY(2-7) ®ãng l¹i cÊp ®iÖn cho cuén hót K lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më K bªn m¹ch ®éng lùc lai ®éng c¬ khëi ®éng ë chÕ ®é Y. Khi cuén hót K cã ®iÖn lµm ®ãng tiÕp ®iÓm K(0-8) ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén hót cña r¬ le thêi gian. Sau mét kho¶ng thêi gian chØnh ®Þnh th× tiÕp ®iÓm th−êng ®ãng më chËm cña r¬ le thêi gian më ra lµm cuén hót KY mÊt ®iÖn vµ ®ång thêi lóc nµy tiÕp ®iÓm th−êng më ®ãng chËm cña r¬ le thêi gian còng ®ãng l¹i vµ cÊp ®iÖn cho cuén hót KΔ lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më KΔ bªn m¹ch ®éng lùc vµ ®éng c¬ chuyÓn sang lµm viÖc ë chÕ ®é Δ. Cuén hót K vÉn ®−îc duy tr× bëi tiÕp ®iÓm duy tr× K(2-7) * Khi dõng m¸y: - Muèn dõng ®éng c¬ ¬ bÊt kú thêi ®iÓm nµo ta bÊm nót dõng D khi ®ã toµn m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng ho¹t ®éng. * Khi qu¸ t¶i: - Khi qu¸ t¶i th× r¬ le nhiÖt t¸c ®éng l¶m më tiÕp ®iÓm cña RN trªn m¹ch ®iÒu khiÓn khi Êy m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng. §Ó phôc håi l¹i ta bÊm vµo nót phôc håi cña RN. 44 http://www.ebook.edu.vn
 13. 6.8. m¹ch ®iÖn më m¸y ®éng c¬ r« to lång sãc Hai cÊp tèc ®é Tù ®éng më m¸y ®éng c¬ R« to lång sãc hai cÊp tèc ®é (Δ/YY) 1. S¬ ®å nguyªn lý a b c A1 B1 C1 cc1 A2 B2 C2 Kd1 Kd2 A3 B3 C3 RN B4 A5 B5 Kd3 A4 C4 C5 B2 C2 rn CC2 MΔ DΔ d KD2 5 1 4 3 KD1 2 6 KD1 MYY DYY 8 KD1 9 7 KD3 KD3 KD3 10 KD2 45 http://www.ebook.edu.vn
 14. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng * Khi më m¸y: - §ãng cÇu dao CD ®Ó chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. - Trong ®éng c¬ c¸c cuén d©y ®· ®−îc ®Êu Δ khi bÊm nót MΔ cuén d©y KD1 cã ®iÖn lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KD1 bªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ khëi ®éng ë chÕ ®é Δ. §ång thêi còng lµm ®ãng tiÕp ®iÓm KD1 (3-4) bªn m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho cuén hót KD1 (®éng c¬ quay duy tr×). Dßng ®iÖn duy tr× ®i qua tiÕp ®iÓm duy tr× KD1 (3-4). TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng KD1 (8-9) khèng chÕ kh«ng cho dßng ®iÖn ®i qua cuén d©y KD3 vµ KD2 khi cuén d©y KD1 ®ang cã ®iÖn. - Sau kho¶ng 6-8 gi©y ta bÊm nót MYY th× cuén hót KD1 mÊt ®iÖn (do nót bÊm th−êng ®ãng DΔ më ra), ®ång thêi lóc nµy cuén d©y KD3 cã ®iÖn lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KD3 trªn m¹ch ®éng lùc l¹i, tiÕp ®iÓm KD3 (2-10) còng ®ãng l¹i cÊp ®iÖn cho cuén hót KD2 lµm cho c¸c tiÕp ®iÓm KD2 trªn m¹ch ®éng lùc còng ®ãng l¹i ®éng c¬ chuyÓn sang lµm viÖc ë chÕ ®é YY. TiÕp ®iÓm KD3 (7-8) còng ®−îc ®ãng l¹i ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho cuén hót KD3 khi bu«ng tay khái nót Ên MYY. TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng KD2(4-5) khèng chÕ kh«ng cho dßng ®iÖn vµo cuén d©y KD1 khi cuén d©y KD2 vµ cuén d©y KD3 ®ang cã ®iÖn. * Khi dõng m¸y: - §Ó dõng ®éng c¬ ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo ta bÊm nót dõng D toµn m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ ngõng ho¹t ®éng. * Khi qu¸ t¶i: - Khi qu¸ t¶i th× r¬ le nhiÖt t¸c ®éng l¶m më tiÕp ®iÓm cña RN trªn m¹ch ®iÒu khiÓn khi Êy m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng. §Ó phôc håi l¹i ta bÊm vµo nót phôc håi cña RN. 46 http://www.ebook.edu.vn
 15. Tù ®éng më m¸y ®éng c¬ R« to lång sãc hai cÊp tèc ®é (Y/YY) 1. S¬ ®å nguyªn lý a b c cd A1 B1 C1 cc1 A2 B2 C2 Kd1 Kd2 A3 B3 C3 RN A4 B4 C4 Kd3 A5 B5 C5 B2 C2 rn CC2 MY DY d KD2 5 1 4 3 KD1 2 6 KD1 MYY DYY KD1 9 8 7 KD2 KD2 10 KD2 KD3 47 http://www.ebook.edu.vn
 16. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng * Khi më m¸y: - §éng c¬ ®−îc ®Êu Y s½n ë bªn trong - §ãng cÇu dao CD ®Ó chuÈn bÞ cÊp ®iÖn cho m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn. - Khi bÊm nut MY cuén d©y KD1 cã ®iÖn lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm KD1 ë m¹ch ®éng lùc. §éng c¬ khëi ®éng ë chÕ ®é Y, tiÕp ®iÓm th−êng ®ãng KD1 (8-9) khèng chÕ kh«ng cho dßng ®iÖn ch¹y vµo cuén d©y KD2 khi cuén d©y KD1 ®ang cã ®iÖn. §ång thêi tiÕp ®iÓm KD1(3-4) bªn m¹ch ®éng lùc ®ãng l¹i ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho cuén hót KD1 khi bu«ng tay khái nót Ên MY Dßng ®iÖn duy tr× cho cuén d©y KD1 ®i qua tiÕp ®iÓm duy tr× KD1 (3-4) - Sau kho¶ng 6-8 gi©y bÊm nót MYY khi ®ã cuén d©y KD1 mÊt ®iÖn (do nót dõng DY më ra), ®ång rhêi cuén d©y KD2 cã ®iÖn lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më KD2 ë m¹ch ®éng lùc vµ ®ãng tiÕp ®iÓm KD2 (2-10) ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén d©y KD3 lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më KD3 ë m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ ®−îc ®Êu YY, tèc ®éng ®éng c¬ t¨ng. TiÕp ®iÓm KD2 (7-8) còng ®−îc ®ãng l¹i ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho cuén hót KD2 khi bu«ng tay khái nót Ên MYY Dßng ®iÖn duy tr× cho cuén d©y KD2 ®i qua tiÕp ®iÓm duy tr× KD1 (7-8) TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng KD2 (4-5) khèng chÕ kh«ng cho dßng ®iÖn vµo cuén d©y KD1 khi cuén d©y KD2 vµ KD3 ®ang cã ®iÖn. * Khi dõng m¸y: - §Ó dõng ®éng c¬ ë bÊt kú thêi ®iÓm nµo ta bÊm vµo nót dõng D toµn bé m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn ®éng c¬ dõng. * Khi qu¸ t¶i: - Khi qu¸ t¶i th× r¬ le nhiÖt t¸c ®éng l¶m më tiÕp ®iÓm cña RN trªn m¹ch ®iÒu khiÓn khi Êy m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng. §Ó phôc håi l¹i ta bÊm vµo nót phôc håi cña RN. 48 http://www.ebook.edu.vn
 17. 6.9. m¹ch ®iÖn ®iÒu chØnh tèc ®é ®éng c¬ r« to d©y quÊn 1. S¬ ®å nguyªn lý A B C CD A1 B1 C1 CC1 A2 B2 C2 K A3 B3 C3 § C4 A4 B4 K3 K3 Rf1 C5 A5 B5 K2 K2 Rf2 A6 B6 C6 K1 K1 Rf3 49 http://www.ebook.edu.vn
 18. A2 B2 CC2 rn M d K 1 3 4 2 K Rtg1 o K1 5 Rtg1 Rtg2 K1 6 K2 7 R tg 2 Rtg3 K1 8 K3 Rtg3 9 50 http://www.ebook.edu.vn
 19. 2. Nguyªn lý ho¹t ®éng * Khi më m¸y: - §ãng cÇu dao CD toµn bé m¹ch ®éng lùc vµ m¹ch ®iÒu khiÓn ®−îc cÊp ®iÖn. - BÊm nót M cuén hót K cã ®iÖn lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më K bªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ khëi ®éng qua 3 cÊp ®iÖn trë phô. §ång thêi lµm ®ãng tiÕp ®iÓm K (2-3) bªn m¹ch ®iÒu khiÓn ®Ó duy tr× dßng ®iÖn cho cuén hót K khi bu«ng tay khái nót Ên M. - Khi cuén hót K cã ®Ön th× ®ång thêi cuén hót cña Rtg1 còng cã ®iÖn, sau mét kho¶ng thêi gian chØnh ®Þnh th× tiÕp ®iÓm th−êng më ®ãng chËm cña Rtg1 ®ãng l¹i ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén hót K1 khi Êy c¸c tiÕp ®iÓm th−êng më K1 trªn m¹ch ®éng lùc ®ãng l¹i d©y quÊn r« to ®éng c¬ ®−îc lo¹i mét cÊp ®iÖn trë phô Rf1. Khi ®ã tiÕp ®iÓm th−êng më K1(3-6) ®ãng l¹i ®Ó cÊp ®iÖn cho cuén d©y Rtg2 sau mét kho¶ng thêi gian chØnh ®Þnh cña Rtg2 th× tiÕp ®iÓm th−êng më ®ãng chËm Rtg2 ®ãng l¹i vµ cÊp ®iÖn cho cuén hót K2 lµm ®ãng c¸c tiÕp ®iÓm K2 trªn m¹ch ®éng lùc ®éng c¬ ®−îc lo¹i cÊp ®iÖn trë phô thø hai. TiÕp tôc nh− vËy th× sau thêi gian chØnh ®Þnh cña Rtg3 th× ®éng c¬ ®−îc lo¹i cÊp ®iÖn trë phô thø 3. - Sau mçi mét cÊp ®iÖn trë phô ®−îc lo¹i th× tèc ®é ®éng c¬ l¹i t¨ng dÇng lªn. * Khi dõng m¸y: - Muèn dõng ®éng c¬ th× ta bÊm nót dõng D toµn bé m¹ch ®iÒu khiÓn mÊt ®iÖn vµ ®éng c¬ dõng ho¹t ®éng. 51 http://www.ebook.edu.vn
 20. 6.10. m¹ch ®iÖn më m¸y ®éng c¬ ®iÖn mét chiÒu theo nguyªn t¾c thêi gian 1. S¬ ®å nguyªn lý a o cd O1 A1 Cc1 A3 G2 G1 O7 O2 A2 ®g O3 ® O4 O6 O5 Rf1 Rf2 wkt rkt O8 A2 B2 CC2 rn M d §g 1 3 4 2 §g Rtg1 o G1 5 R tg 1 Rtg2 G1 6 G2 7 Rtg2 52 http://www.ebook.edu.vn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2