giáo trình vật liệu cơ khí, chương 3

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
243
lượt xem
115
download

giáo trình vật liệu cơ khí, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ta lần lượt tác dụng lên viên bi, mũi kim cương 2 lực ấn khác nhau. Lực ấn ban đầu 10kg và lực ấn tiếp theo là 60kg, 100kg hoặc 150kg. Lực thứ 1 viên bi mũi kim cương lún xuống một đoạn là h, lực thứ 2 lún xuống một đoạn là h2. Hiệu số h1=h2-h đặc trưng cho độ cứng Rôcven (ký hiệu HR). 1HR ứng với độ lún 0,002mm. Trên máy với vật liệu cứng dùng mũi kim cương với lực ấn: 60kg đọc độ cứng là HRA (đọc trên thang A). 150kg đọc độ cứng là HRC (đọc trên thang C). Vật liệu...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật liệu cơ khí, chương 3

  1. Chương 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP THÖÛ ÑOÄ CÖÙNG 1. Thöû ñoä cöùng theo phöông phaùp Brinen: Duøng vieân bi caàu baèng theùp toâi cöùng coù ñöôøng kính 2,5; 5;10mm aán vaøo beàø maët vôùi löïc P. -Tyû soá löïc P vaø beà maët veát loõm F goïi laø ñoä cöùng Brinen (kyù hieäu HB).   P 2P HB    F D D  D  d 2 2 kg / mm 2 Vôùi: F  Dh  D 2  D  D2  d 2  D h d
  2. D: laø ñöôøng kinh vieân bi. d: laø ñöôøng kính veát loõm. h: laø chieàu saâu veát loõm. Trong thöïc teá ngöôøi ta duøng kính luùp ñaëc bieät ño ñöôøng kính veát loõm d töø ñoù tra baûngñoä cöùng HB. Phöông phaùp naøy chæ thöû theùp meàm chöa toâi cöùng. 2. Thöû ñoä cöùng baèng phöông phaùp Roâcven: -Duøng vieân bi coù ñöôøng kính 1,58mm hoaëc muõi kim cöông coù goùc ôû ñænh 1200 ñeå aán treân beà maët vaät thöû. h h h2 h h h2
  3. -Ta laàn löôït taùc duïng leân vieân bi, muõi kim cöông 2 löïc aán khaùc nhau. Löïc aán ban ñaàu 10kg vaø löïc aán tieáp theo laø 60kg, 100kg hoaëc 150kg. Löïc thöù 1 vieân bi muõi kim cöông luùn xuoáng moät ñoaïn laø h, löïc thöù 2 luùn xuoáng moät ñoaïn laø h2. Hieäu soá h1=h2-h ñaëc tröng cho ñoä cöùng Roâcven (kyù hieäu HR). 1HR öùng vôùi ñoä luùn 0,002mm. Treân maùy vôùi vaät lieäu cöùng duøng muõi kim cöông vôùi löïc aán: 60kg ñoïc ñoä cöùng laø HRA (ñoïc treân thang A). 150kg ñoïc ñoä cöùng laø HRC (ñoïc treân thang C). Vaät lieäu meàm duøng vieân bi vôùi löïc aán 100kg ñoïc ñoä cöùng laø HRB (ñoïc treân thang B). 3. Thöû ñoä cöùng baèng caùch ñaäp treân vieân bi: Duøng ñeå xaùc ñinh ñoä cöùng vaät lôùn khoâng theå ñaët treân maùy 2 ño ñoä cöùng. Duøng buùa ñaäp moät löïc baát kyø leân 1, 1 naèm trong thaân 2 3 tieàn xuoáng vieân bi 5 coù ñöôøng kính 10mm, thoâng 5 4 qua thanh ngang 3 duøng laøm vaät maãu, ñoä cöùng sau khi ñaäp vieân bi ñeå laïi veát loõm treân maët 4 vaø treân maãu 3. 2 HBmau * d mau HBvatthu  2 d vatthu HBvaät thöû: Ñoä cöùng mieáng maãu. dmaãu: Ñöôøng kính veát loõm vaät maãu. dvaät thöû: Ñöôøng kinh veát loõm vaät thöû. III. THÖÛ VA ÑAÄP:
  4. Maãu thöû va ñaäp coù kích thöôùc 10 x 10 x 55mm ôû giöõa raõnh roäng 2mm, saâu 2mm, maãu thöû ñaët treân maùy thöû vaø naèm treân ñöôøng rôi cuûa buùa. 55 2 2 -Theùp chöùa croâm thì tia löûa maøu cam. Baèng caùch naøy ta xaùc ñònh thaønh phaànöùng duïng trong coâng vieäc. Khi ta naâng buùa naêng löôïng ñaàu buùa laø PH, naêng löôïng cuûa ñaàu buùa sau khi rôi laø Phcoâng tieâu hao laøm gaõy maãu thöû laø: A = P(H-h) Nhöng so saùnh chòu va ñaäp cuûa caùc kim loaïi ta xeùt coâng tieâu hao treân moät tieát dieän vaät thöû aH= A F Vaät lieäu gioøn ñoä dai va ñaäp nhoû. IV. THÖÛ TIA LÖÛA: -Duøng ñeå xaùc ñònh moät caùch gaàn ñuùng thaønh phaàn kim loaïi baèng caùch nhuùn maøu saéc hình tia löûa toùc ra khi maøi kin loaïi. -Theùp coù nhieàu cacbon thì tia löûa maøi cso nhieàu hoa löûa saùng choùi.
  5. -Theùp chöùa voânfram thì tia löûa coù maøu ñoû. -Theùp chöùa croâm thì tia löûa maøu cam. Baèng caùch naøy ta xaùc ñònh thaønh phaànöùng duïng trong coâng vieäc.
Đồng bộ tài khoản