giáo trình vật lý lớp 10 tiết 25

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
56
lượt xem
8
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 25

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Kiến thức: Diễn đạt được các khái niệm: Phân tích chuyển động, chuyển động thành phần, chuyển động tổng hợp. Viết được các phương trình của hai chuyển động thành phần của chuyển động ném ngang. II.Kỹ năng: Chọn hệ toạ độ thích hợp nhất cho việc phân tích chuyển động ném ngang thàn hai chuyển động thành phần. Ap dụng định luật II Niu Tơn để lập các phương trình cho hai chuyển động thành phần và chuyển động ném ngang....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 25

  1. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn:12 Ngaøy daïy: Chöông iI ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát:25 §15. BAØITOAÙN VEÀ CHUYEÅN ÑOÄNG NEÙM NGANG A.MUÏC TIEÂU. I.Kieán thöùc: • Dieãn ñaït ñöôïc caùc khaùi nieäm: Phaân tích chuyeån ñoäng, chuyeån ñoäng thaønh phaàn, chuyeån ñoäng toång hôïp. • Vieát ñöôïc caùc phöông trình cuûa hai chuyeån ñoäng thaønh phaàn cuûa chuyeån ñoäng neùm ngang. II.Kyõ naêng: • Choïn heä toaï ñoä thích hôïp nhaát cho vieäc phaân tích chuyeån ñoäng neùm ngang thaøn hai chuyeån ñoäng thaønh phaàn. • Aùp duïng ñònh luaät II Niu Tôn ñeå laäp caùc phöông trình cho hai chuyeån ñoäng thaønh phaàn vaø chuyeån ñoäng neùm ngang. • Toång hôïp hai chuyeån ñoäng thaønh phaàn ⇒ chuyeån ñoäng thöïc. • Veõ ñöôïc quyõ ñaïo Parabol cuûa moät vaät bò neùm ngang. B. CHUAÅN BÒ. I. Giaùo vieân: 1.Phöông phaùp: Dieãn giaûng 2. Duïng cuï: Caùc vaät naëng II.Hoïc sinh: Caùc coâng thöùc chuyeån ñoäng bieán ñoåi ñeàu C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp. II.Kieåm tra: • Caùc coâng thöùc chuyeån ñoäng bieán ñoåi ñeàu III.Noäi dung baøi môùi. Hoaït Noäi dung ñoäng Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø Hoaït ñoäng1  Ñoïc SGK. 1.Khaûo saùt chuyeån ñoäng • Vaät phaûi chuyeånñoäng neùm ngang thaúngkhoâng? MoätvaätM ôû O caùchmaëtñaát  ⇒ Quyõ ñaïo phöùctaïp caàn ñoäcaoh, bò neùmngang v 0 . phaûi phaântích ra chuyeånñoäng a. Choïn heätoaï ñoä:Hình thaønhphaàn.  Ghi nhôùchuyeånñoäng veõ. • Ñeàyeâucaàutìm quyõ thaønhphaàn. b. Phaântích chuyeånñoäng ñaïo, vò trí vaøvaäntoác neùmngang. vaät.  Troïng löïc. • Khi ôû thôøi ñieåmt, vaät chòutaùcduïngcuûalöïc naøo?  Khoângcoù löïc taùcduïng Hoaït ñoäng2. c. Caùcchuyeånñoängthaønh • Theo phöôngOx coù löïc ⇒ chuyeånñoängthaúngñeàu phaàn. naøotaùcduïngkhoâng? ⇒ ÑL I NiuTôn. +Theo Ox: vaätchuyeånñoäng Vaät chuyeånñoänggì? Vì  Chuyeånñoängrôi töï do thaúngñeàu: sao? vì chæcoù P taùcduïng. ax = 0; x=v0 v • Theo phöôngOy coù löïc  a, v, x x= v0t (1) naøotaùcduïngkhoâng? + Theo Oy: Chuyeån Vaät chuyeånñoänggì? Vì ñoäng nhanh daàn sao? ñeàu( rôi töï do) Giaùo vieân soaïn: Leâ Thò Thuyø Traâm Anh
  2. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn:12 Ngaøy daïy: Chöông iI ñoäng löïc hoïc chaát ñieåm Tieát:25 • Caùcñaïi löôïng ñaëc ax=g ; vy=gt tröngcho chuyeån 1 2 y = gt (2) ñoäng? 2  t = x/v 2.Xaùc ñònh chuyeån ñoäng cuûa ⇒ y =? vaät.  Baäc 2 Parabol. a. Daïngcuûaquyõñaïo. 1 g 2 Hoaït ñoäng3  y= h ⇒ t2=2h/g. y= 2 .x 2 v0 • Töø (1) ⇒ t theávaøo Phöông trình baäc 2, neân (2) ⇒y=? quyõ ñaïo laø ½ ñöôøng • Phöôngtrìnhbaäc Parabol. maáy ⇒ quyõñaïo? b. Thôøi gian chuyeån ñoäng. • Chaïmñaát,y=? + Chaïm ñaát y=h=gt2/2 ⇒t2=?  x= v0t 2h ⇒ t= g  Ñoïc SGK c.Taàm neùm xa: l= xmax=v0 2h g • Neùm xa so vôùi 3. Thí nghieäm kieåm chöùng. ngang? x=? +Cho 2 vaätcuøngñoäcao. +Vaät rôi, vaätneùmngang⇒ t= • Coù lôïi vieäc tìm 11 taàm bay xa vaät cöùu trôï ⇒ muïc tieâu. IV. Cuûng coá: • Taàmneùmxa, quyõñaïo, thôøi gianneùm. • Caùcchuyeånñoängthaønhphaàn. V. Daën doø: • Oântaäplaïi baøi ñònhluaätNiuTôn, Haápdaãn. • Hoïc baøi chuyeånñoängneùmngangvaø traûlôøi caâuhoûi SGK. Giaùo vieân soaïn: Leâ Thò Thuyø Traâm Anh
Đồng bộ tài khoản