intTypePromotion=3

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 59

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
84
lượt xem
7
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 59

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I.Kiến thức: Phân biệt được chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình dựa trên cấu trúc vi mô và những tính chất vĩ mô của chúng. Phân biệt đượcchaats rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể dựa trên tính dị hướng và tính đẳng hướng. Nêu được những yếu tố ảnh hưởng đến các tính chất của chất rắn dựa trên cấu trúc tinh thể, kích thước tinh thể và cách sắp xếp các tinh thể. Nêu được những ứng dụng của các chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình trong...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 59

  1. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông vii CHAÁT RAÉN VAØ CHAÁT LOÛNG SÖÏ CHUYEÅN THEÅ CUÛA CAÙC Tieát:59 CHAÁT §34. chaát raén keát tinh vaø chaát raén voâ ñònh hình A. MUÏC TIEÂU: I.Kieán thöùc: • Phaân bieät ñöôïc chaát raén keát tinh vaø chaát raén voâ ñònh hình döïa treân caáu truùc vi moâ vaø nhöõng tính chaát vó moâ cuûa chuùng. • Phaân bieät ñöôïcchaats raén ñôn tinh theå vaø chaát raén ña tinh theå döïa treân tính dò höôùng vaø tính ñaúng höôùng. • Neâu ñöôïc nhöõng yeáu toá aûnh höôûng ñeán caùc tính chaát cuûa chaát raén döïa treân caáu truùc tinh theå, kích thöôùc tinh theå vaø caùch saép xeáp caùc tinh theå. • Neâu ñöôïc nhöõng öùng duïng cuûa caùc chaát raén keát tinh vaø chaát raén voâ ñònh hình trong saûn xuaát vaø ñôøi soáng. II.Kyõ naêng: • So saùnh chaát raén, chaát loûng vaø chaát khí. B. CHUAÅN BÒ. I. Giaùo vieân: 1.Phöông phaùp: Dieãn giaûng + ñaøm thoaïi 2. Duïng cuï: thí nghieäm 21.4 II.Hoïc sinh: Oân laïi kieán thöùc veà caáu taïo C.TIEÁN TRÌNH LEÂN LÔÙP. I. Oån ñònh lôùp. II.Kieåm tra: • Coù caùc daïng caân baèng naøo? Ñònh nghóa. • Ñieàu kieän caân baèng cuûa vaät coù maët chaân ñeá III.Noäi dung baøi môùi. Hoaït ñoäng Noäi dung Hoaït ñoäng cuûa thaày Hoaït ñoäng cuûa troø I.Chaát raén keát tinh. 1. Caáu truùc tinh theå. Caáutruùctinh theåhaytinh theålaø caáutruùctaïo bôûi caùchaït ( nguyeântöû, phaântöû, ion) lieân keátchaëcvôùi nhaubaèngnhöõng löïc töôngtaùcvaø saépxeáptheo moättraättöï hình hoïc khoânggian xaùcñònhgoïi laø maïngtinh theå, trongñoù moãi haït luoândaoñoäng nhieätquanhvò trí caânbaèngcuûa noù. Ví duï: Tinh theåmuoái goàmcaùcion Cl- vaø Na+ 2. Caùc ñaëc tính cuûa chaát raén keát tinh • Caùcchaátraénkeáttinh ñöôïc caáutaïo töø cuøngmoätloaïi
  2. Ngaøy soaïn: Giaùo aùn vaät lyù 10 cô baûn Tuaàn: Ngaøy daïy: Chöông vii CHAÁT RAÉN VAØ CHAÁT LOÛNG SÖÏ CHUYEÅN THEÅ CUÛA CAÙC Tieát:59 CHAÁT haït, nhöngcaáutruùctinh theå khoânggioángnhauthì nhöõng tính chaátvaätlyù cuûachuùng cuõngraátkhaùcnhau. • Chaátraénkeáttinh coù nhieät ñoänoùngchaûyxaùcñònh. • Chaátraénkeáttinh coù theålaø chaátña tinh theåhoaëcchaátñôn tinh theå.  Chaátñôntinh theåcoù tính dò höôùng.  Chaátña tinh theåcoù tính ñaúnghöôùng. 3. ÖÙng duïngcuûachaátraénkeát tinh: • Si lic, gemani:duønglaømcaùc linh kieänbaùndaãn. • Kim cöông: duønglaømmuõi khoang. • Caùckim loaïi vaøhôïp kim: duøngcheátaïo maùy,xaâydöïng caàuñöôøng. . . . 4. Chaátraénvoâ ñònhhình. Chaátraénvoâ ñònhhình khoângcoù caáutruùctinh theå,do ñoùkhoâng coù daïnghìnhhpocj xaùcñònh, khoângcoù nhieätñoänoùngchaûy xaùcñònhvaøcoù tính ñaúnghöôùng. IV. Cuûng coá. • Chuyeånñoängtònhtieán,thí duï. • Phöôngphaùpgiaûi toaùn. VI. Daën doø. • Hoïc baøi, laømBT • Ñoïc §22 oânmomenlöïc.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản