intTypePromotion=1

GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 2 - CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ CÁC ỨNG DỤNG DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

1
309
lượt xem
142
download

GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 2 - CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ CÁC ỨNG DỤNG DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ở vi xử lý 1 chúng ta đã khảo sát các vi xử lý cơ bản 8 bit của INTEL và Zilog và vi điều khiển họ MCS -51 chủ yếu là AT80C51 hay mới hơn là AT89C51 và AT89S51 hoặc AT89S52. Do mới bắt đầu tiếp cận nên việc giảng dạy cho người học các loại vi xử lý và các loại vi điều khiển ở trên là phù hợp về nội dung và tạo điều kiện thuận lợi để người học dễ tiếp cận với chi phí đầu tư thấp vì các vi xử lý và các vi điều khiển đó có...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: GIÁO TRÌNH VI XỬ LÝ 2 - CHƯƠNG 1. THIẾT KẾ CÁC ỨNG DỤNG DÙNG VI ĐIỀU KHIỂN

 1. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn LÔØI NOÙI ÑAÀU ÔÛ vi xöû lyù 1 chuùng ta ñaõ khaûo saùt caùc vi xöû lyù cô baûn 8 bit cuûa INTEL vaø Zilog vaø vi ñieàu khieån hoï MCS -51 chuû yeá u laø AT80C51 hay môù i hôn laø AT89C51 vaø AT89S51 hoaëc AT89S52. Do môùi baét ñaàu tieáp caän neân vieäc giaûng daïy cho ngöôø i hoïc caùc loaïi vi xöû lyù vaø caù c loaïi vi ñieàu khieån ôû treân laø phuø hôïp veà noäi dung vaø taïo ñieàu kieän thuaän lôï i ñeå ngöôøi hoïc deã tieáp caän vôùi chi phí ñaàu tö thaáp vì caùc vi xöû lyù vaø caùc vi ñieàu khieån ñoù coù giaù thaø nh khoâng cao. Sau khi ñaõ naém baét ñöôïc caùc kieán thöùc cô baûn cuûa vi xöû lyù 1 thì ngöôøi hoïc deã daøng tieáp caän vôùii caùc vi xöû lyù vi ñieàu khieå n maïnh hôn, tích hôïp nhieàu chöù c naêng hôn ñeå giaûi quyeá t caù c yeâ u caàu thöïc teá ña daïng hôn raát nhieà u. Trong taøi lieä u naøy seõ giôùi thieä u vi ñieà u khieån hoï PIC cuûa haõng MicrochipTP. HCM duï ng raát nhieàu ñöôï c söû t thua Ky trong caùc thieát bò ñieà u khieån coâng nghieäp. am u ph thieH S Taøi lieä u ñöôïc chia laøm 3 chöông: chöông 1 g Dát keá caùc öùng duøng duøng vi ñieà u khieån hoï AT89S n uo töø caùc yeâu caàu thöïc teá. Trong chöông naøTrtaùc giaû ñöa ra caùc yeâu caàu ñieà u khieån trong thöïc teá vaø ©y yen qu höôùng daãn phaân tích yeâ u caàBan c thieá t keá vaø vieá t caùc chöông trình. Qua caùc baøi thieát keá naø y nhaèm u, caù giuù p cho ngöôøi hoïc bieát caùch thieát keá moät heä thoáng töø yeâ u caà u thöïc teá. Chöông 2 giôùi thieäu veà vi ñieàu khieån PIC chuû yeá u laø chip 16F877A ñang ñöôïc söû duïng nhieàu. Trong chöông naø y giôùi thieä u caáu truùc, caùc khoái tích hôï p beâ n trong. Chöông 3 giôùi thieäu veà ngoân ngöõ laäp trình cho PIC vaø giôùi thieäu caùc maïch laäp trình cho PIC vaø caùc chöông trình ví duï nhaèm giuùp ngöôøi hoïc laøm quen vôùi PIC. Haõng ATMEL coù nhieà u vi ñieà u khieån nhö hoï AVR vaø hoï ATMEGA cuõng coù caùc tính naêng maïnh nhö hoï PIC ñaõ trình baø y ôû treân vaø haõng MOTOROLA cuõng coù caùc vi ñieà u khieån ñöôïc söû duïng khaù phoå bieán nhö do thôøi gian moân hoï c coù haïn neân taùc giaû khoâ ng trình baøy. Xin caûm ôn caùc baïn beø ñoàng nghieäp vaø caùc baïn sinh vieân ñaõ toá t nghieäp ñoù ng goùp vaøo taäp giaùo trình naø y. Moï i ñoùng goùp xaây döïng xin haõ y gôû i veà theo ñòa chæ phu_nd@yahoo.com - x in chaân thaønh caûm ôn. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 2. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn MUÏC LUÏC LÔØI NOÙI ÑAÀU CHÖÔNG 1. THIEÁT KEÁ CAÙC ÖÙNG DUÏNG DUØNG VI ÑIEÀU KHIEÅN 2 I. BAØI THIEÁT KEÁ SOÁ 1 2 1. ÑAËT VAÁ N ÑEÀ 2 2. GIAÛI QUYEÁT VAÁ N ÑEÀ 2 THIEÁT KEÁ SÔ ÑOÀ KHOÁI CUÛA HEÄ THOÁ NG 2 3. 4. PHAÂN TÍCH CHÖÙC NAÊ NG CAÙ C KHOÁI 3 5. THIEÁT KEÁ MAÏCH 4 6. VIEÁT CHÖÔNG TRÌNH CHO HEÄ THOÁNG 5 II. BAØI THIEÁT KEÁ SOÁ 2 16 1. ÑAËT VAÁ N ÑEÀ 16 HCM TP. uat 2. GIAÛI QUYEÁT VAÁ N ÑEÀ 16 h Ky t ham PHAÂN TÍCH CAÙC ÑAË C TÍNH CUÛA IC SOÁ 16 3. Sp H CHuKIEÅM TRA IC SOÁ THIEÁT KEÁ SÔ ÑOÀ KHOÁI VAØ SÔ ng D 4. ÑOÀ MAÏ 18 Truo THIEÁT KEÁ PHAÀ N uyen © 5. MEÀM 23 q Ban C HÖÔNG 2. VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 16F877A 37 I. TOÅN G QUAN VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 42 II. MOÄT SOÁ ÑAËC TÍNH CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 42 III. VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 16F877A 44 1. TOÅ NG QUAÙT VEÀ PIC 16F877A 44 a. Giôùi thieä u 44 b. Sô ñoà khoái 45 c. Sô ñoà chaân vaø chöù c naê ng caùc chaâ n 45 2. TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ 50 a. Caá u truùc boä nhôù chöông trình 50 b. Caá u truùc boä nhôù döõ lieäu 50 c. File thanh ghi keát quaû toån g quaùt 51 d. Caù c thanh ghi coù chöù c naên g ñaë c bieät 54 e. Phaâ n trang boä nhôù chöông trình 62 f. Caù c thanh ghi ñòa chæ giaùn tieá p, thanh ghi INDF vaø FSR 63 3. DÖÕ LIEÄ U EEPROM VAØ BOÄ NHÔÙ CHÖÔNG TRÌNH FLASH 64 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 3. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn a. Thanh ghi EEADR vaø EEADRH 65 b. Thanh ghi EECON1 vaø EECON2 65 c. Ñoïc döõ lieä u töø boä nhôù EEPROM 66 d. Ghi döõ lieä u vaø o boä nhôù EEPROM 66 e. Ñoïc döõ lieä u töø boä nhôù chöông trình Flash 68 f. Ghi döõ lieä u vaø o boä nhôù chöông trình Flash 69 g. Baû o veä choán g ghi nhaàm 71 h. Hoaït ñoän g trong luùc baû o veä choá n g ghi 71 4. CAÙC PORT XUAÁT NHAÄP (IO) 71 a. PORTA vaø thanh ghi TRISA 72 b. PORTB vaø thanh ghi TRISB 74 c. PORTC vaø thanh ghi TRISC 76 M P. HC d. PORTD vaø thanh ghi TRISD 78 uat T y th K e. PORTE vaø thanh ghi TRISE 79 pham H Su 5. BOÄ ÑÒNH THÔØ I TIMER0 81 ng D ruo n©T a. Ngaét cuû a Timer0 quye 82 Ban b. Timer0 vôùi nguoà n xung ñeám töø beân ngoaøi 83 c. Boä chia tröôùc 83 6. BOÄ ÑÒNH THÔØ I TIMER1 84 a. Hoaït ñoän g cuû a Timer1 ôû cheá ñoä ñònh thôøi 85 b. Hoaït ñoän g cuû a Timer1 ôû cheá ñoä Counter 85 c. Hoaït ñoän g cuû a Timer1 ôû cheá ñoä Counter ñoàng boä 85 d. Hoaït ñoän g cuû a Timer1 ôû cheá ñoä Counter baá t ñoàn g boä 86 e. Ñoïc vaø ghi Timer1 trong cheá ñoä ñeám khoân g ñoàng boä 86 f. Boä dao ñoä ng cuû a Timer1 86 g. Reset Timer1 söû duï n g ngoõ ra CCP Trigger 86 h. Reset caë p thanh ghi TMR1H, TMR1L cuû a Timer1 87 7. BOÄ ÑÒNH THÔØ I TIMER2 87 a. Boä chia tröôùc vaø postscaler cuû a Timer2 88 b. Ngoõ ra cuû a TMR2 89 8. KHOÁI CHUYEÅ N ÑOÅI TÖÔNG TÖÏ SANG SOÁ ADC 89 a. Ngoõ ra cuû a TMR2 93 b. Caù c yeâu caàu nhaän döõ lieä u ADC 93 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 4. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn c. Löï a choïn xung clock cho ADC 93 d. Ñònh caáu hình cho caù c ngoõ vaøo töông töï cuû a ADC 94 e. Chuyeå n ñoåi ADC 94 f. Caù c thanh ghi löu keát quaû cuû a ADC 95 g. Hoaït ñoän g chuyeå n ñoå i ADC trong cheá ñoä Sleep 95 h. AÛn h höôûn g cuû a reset 95 9. KHOÁI SO SAÙ NH 96 a. Hoaït ñoän g so saù nh 98 b. Ñieä n aù p so saùnh 99 c. Thôøi gian ñaù p öùn g 99 d. Ngoõ ra boä so saùn h 99 e. Ngaét cuû a boä so saùn h 100 Hoaït ñoän g cuû a boä so saù nh ôû cheá ñoä Sleep P. HCM f. 100 uat T y th am K g. AÛn h höôûn g cuû a reset 100 uh Stöïp g DH h. Keá t noái caùc ngoõ vaø o töông 101 ruon nT 10. CAÙC CAÁ U TRUÙC ÑAË C BIEÄT ©CUÛA CPU 103 quye an 11. CAÁU HÌNH BOÄBDAO ÑOÄ NG 105 a. Caù c loaïi maïc h dao ñoän g 105 b. Dao ñoäng thaï ch anh/tuï Ceramic 105 c. Boä dao ñoä ng RC 107 12. MAÏCH RESET CPU 107 Reset MCLR a. 110 b. Reset khi môùi caá p ñieän POR 111 c. Timer reset khi môùi caá p ñieä n (PWRT) 111 d. Boä dao ñoä ng Start-up (OST) 111 e. Reset Brown-out (BOR) 111 f. Trình töï thôø i gian 111 g. Thanh ghi traïng thaù i/thanh ghi coâng suaát 112 13. HOAÏT ÑOÄ NG NGAÉT 113 a. Ngaét ngoaø i INT 114 b. Ngaét TMR0 114 c. Ngaét PORTB thay ñoåi 114 d. Löu döõ lieäu khi xaû y ra ngaét 114 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 5. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn 14. HOAÏT ÑOÄ NG CUÛA WATCHDOG TIMER WDT 115 15. HOAÏT ÑOÄ NG CUÛA CPU ÔÛ CHEÁ ÑOÄ NGUÛ SLEEP 115 a. Ñaùn h thöùc cpu khoûi cheá ñoä nguû 116 b. Ñaùn h thöùc cpu duø n g caù c ngaét 116 16. MAÏCH GÔÕ ROÁI 117 17. KIEÅM TRA CHÖÔNG TRÌNH/ BAÛO VEÄ BAÈ NG MAÕ 118 18. MAÕ NHAÄ N DAÏ NG 118 19. LAÄP TRÌNH TUAÀ N TÖÏ CUÛA MAÏCH TÍCH HÔÏP BEÂ N TRONG ICSP (In -Circuit Serial Programming) 118 20. LAÄP TRÌNH ÑIEÄ N AÙP THAÁP ICSP (NGUOÀ N ÑÔN) 118 21. SÔ ÑOÀ NGUYEÂ N LYÙ GIAO TIEÁP GIÖÕA MAÙ Y TÍNH VAØ PIC 16F877A 119 a. Maï ch naï p PIC tröïc tieá p töø coång COM 120 b. Maï ch naï p PIC giaùn tieá p töø coå ng COM qua ic max232 121 c. Maï ch naï p PIC qua coån g LPT 122 HCM TP. C HÖÔNG 3. CHÖÔNG TRÌNH BIEÂN DÒCH VAØ NAÏtP PIC16F877A hua 123 Ky t pham I. CHÖÔNG TRÌNH BIEÂ N DÒCH H Su 126 1. C HÖÔNG TRÌNH BIEÂN DÒCH MPLABuD E g D r I on 126 n©T e 2. C HÖÔNG TRÌNH BIEÂNquy CCS C Ban DÒCH 128 II. CHÖÔNG TRÌNH NAÏ P CHO PIC 131 1. C HÖÔNG TRÌNH NAÏP WINPIC800 131 2. C HÖÔNG TRÌNH NAÏP IC-PRO 132 III. NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH ASM CUÛ A MPLAB 135 1. C AÙC QUY ÖÔÙC CUÛA NGOÂ N NGÖÕ MPLAB 135 a. [nhaõn ] 136 b. Leän h vaø caùc tham soá 136 c. Quy öôù c kí hieäu trong MPLAB 136 2. DIEÃ N TAÛ CAÙC LEÄ NH 138 IV. NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH C CUÛ A CCS C 148 1. GIÔÙ I THIEÄ U CCS C 148 2. NGOÂ N NGÖÕ LAÄP TRÌNH C TREÂ N CCS C 148 3. K HAI BAÙO VAØ SÖÛ DUÏ NG BIEÁN, HAÈ NG, MAÛNG 149 a. Khai baù o bieán, haèn g, maû n g 149 b. Caù ch söû duï n g bieá n 149 4. C AÙC CAÁ U TRUÙC LEÄNH 149 5. C HÆ THÒ TIEÀN XÖÛ LYÙ 150 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 6. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn a. #ASM vaø #ENDASM 151 b. #INCLUDE 151 c. #BIT, #BYTE, #LOCATE vaø #DIFINE 151 d. #DEVICE 151 e. #ORG 152 f. #USE 152 g. Moät soá chæ thò tieàn xöû lyù khaùc 153 6. C AÙC HAØM XÖÛ LYÙ SOÁ, XÖÛ LYÙ BIT, DELAY 153 a. Caù c haøm xöû lyù soá 153 b. Caù c haøm xöû lyù bit vaø caù c pheù p toaùn 153 c. Caù c haøm xöû lyù bit vaø caù c pheù p toaùn 155 7. X ÖÛ LYÙ ADC VAØ CAÙC HAØM IO TRONG C 155 M P. HC a. Caù c haøm xöû lyù ADC 155 uat T y th b. SETUP_ADC_port (value) K 156 ham Su p g DH c. SETUP_ADC_channel (channel) 156 ruon Read_ADC en © T d. (mode) 156 quy anm IO trong C Caù cBhaø e. 157 8. K HAI BAÙO NGAÉT VAØ CAÙC HAØM THIEÁT LAÄP HOAÏT ÑOÄ NG NGAÉT 159 a. Khai baù o ngaét 159 b. Caù c haøm thieát laäp hoaït ñoäng ngaé t 160 c. Caù c haøm giao tieá p vôùi maù y tính qua coång COM 160 V. CAÙ C CHÖÔNG TRÌNH VÍ DUÏ 161 1. C HÖÔNG TRÌNH ÑIEÀ U KHIIEÅ N 8 LED ÑÔN CHOÙ P TAÉT 161 2. C HÖÔNG TRÌNH ÑIEÀ U KHIIEÅ N 1 ÑIEÅM SAÙ NG DI CHUYEÅ N TÖØ TRAÙI SANG PHAÛI 164 3. C HÖÔNG TRÌNH ÑIEÀ U KHIIEÅ N 8 LED SAÙ NG DOÀN 166 4. C HÖÔNG TRÌNH ÑIEÀ U KHIIEÅ N ÑEÁM TÖØ 0 ÑEÁ N 9999 TREÂN LED 7 ÑOAÏ N 170 5. C HÖÔNG TRÌNH ÑIEÀ U KHIIEÅ N LED MA TRAÄN HIEÅN THÒ CHUOÃI “SPKT” 175 Taøi lieäu tham khaûo . Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 7. Truong DH SPKT TP. HCM http://www.hcmute.edu.vn Chöông 1 THIEÁT KEÁ CAÙC ÖÙNG DUÏNG DUØNG VI ÑIEÀU KHIEÅN M P. HC uat T BAØI THIEÁT KEÁ SOÁ 1 y th am K ÑAË T VAÁ N ÑEÀ u ph DH S G IAÛ I QUYEÁ T VAÁ N ÑEÀ g HEÄ uon T HIEÁ T KEÁ SÔ ÑOÀ KHOÁ I CUÛ A © TrTHOÁ N G n e P HAÂ N TÍCH CHÖÙ C an quy CAÙ C KHOÁ I B NAÊ N G T HIEÁ T KEÁ MAÏ C H V IEÁ T CHÖÔNG TRÌNH CHO HEÄ THOÁ N G BAØI THIEÁT KEÁ SOÁ 2 ÑAË T VAÁ N ÑEÀ G IAÛ I QUYEÁ T VAÁ N ÑEÀ P HAÂ N TÍCH CAÙ C ÑAË C TÍNH CUÛ A IC SOÁ T HIEÁ T KEÁ SÔ ÑOÀ KHOÁ I VAØ SÔ ÑOÀ MAÏ C H KIEÅ M TRA IC SOÁ T HIEÁ T KEÁ PHAÀ N MEÀ M Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn
 8. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn L IEÄT KEÂ CAÙC HÌNH Hình 1-1. sô ñoà khoái cuûa heä thoáng. Hình 1-2. Sô ñoà nguyeân lyù. Hình 1-3. Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng. Hình 1-4. Sô ñoà ñieàu khieån 1 chaân cuûa IC. Hình 1-5a. Sô ñoà keát noái vi ñieàu khieån 1 vôùi IC choát. Hình 1-5b. Sô ñoà keát noái caùc ñöôøng tín hieäu ñieàu khieån vôùi socket 18 chaân. Hình 1-5c. Sô ñoà keát noái vi ñieàu khieån 2 vôùi LCD vaø baøn phím ma traän. M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 2 V i xöû lyù
 9. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn BAØI THIEÁT KEÁ SOÁ 1: “DO DOØNG ÑIEÄN GIÔØ CAO ÑIEÅM VAØ GIÔØ THAÁP ÑIEÅM”. ÑAËT VAÁN ÑEÀ Trong heä thoáng cung caáp ñieän thì vieäc thay ñoåi taûi dieãn ra lieân tuïc vaø coù 2 khoaûng thôøi gian trong moät ngaøy ñoù laø thôøi gian cao ñieåm vaø thôøi gian thaáp ñieåm. HCM Thôøi gian cao ñieåm vaøo khoaûng 18 giôø ñeán 20 giôø vaø cao uat mP. t laø 17 giôø – khi ñoù taát ñieå T nhaá th caû moïi ngöôøi söû duïng raát nhieàu thieát bò ñieän trong sinhm Ky gia ñình – doøng ñieän ñaït ñeán ñænh a hoaït u ph u coânS ñieåm trong ngaøy vaø laøm giaûm ñieän aùp vaø neág DH g suaát cung caáp khoâng ñuû seõ sinh ra hieän töôïng on caá T u quaù taûi – laøm hö hoûng thieát bò cungn © p,rmaát ñieän vaø gaây thieät haïi. uye an q Thôøi gian thaáp ñieåmBvaøo khoaûng 2 giôø saùng khi moïi ngöôøi ñaõ yeân giaác nguû vaø taát caû caùc thieát bò sinh hoaït ñaõ taét – doøng ñieän haï thaáp nhaát trong ngaøy vaø ñieän aùp coù taêng trôû laïi. Caùc kyõ sö vaø coâng nhaân trong caùc nhaø maùy, traïm phaân phoái, traïm cung caáp caàn phaûi khaûo saùt vaø naém baét ñöôïc söï bieán ñoäng ñoù ñeå kieåm soaùt chuùng, traùnh söï quùa taûi gaây thieät haïi cho thieát bò ñieän. Moät soá caùc traïm ñieän phaûi yeâu caàu nhaân vieân tröïc traïm tieán haønh ño doøng ñieän taïi caùc bieán aùp vaøo thôøi ñieåm giôø cao ñieåm vaø giôø thaáp ñieåm ñeå thoáng keâ, ñeå kieåm soaùt. Vieäc ño doøng ñöôïc tieán haønh vaøo ban ñeâm vaø treân nhöõng truï ñieän cao ôû nhöõng nôi xa thì raát khoù khaên vaø nguy hieåm ñeán tính maïng nhaân vieân. GIAÛI QUYEÁT VAÁN ÑEÀ Vôùi maùy ño doøng töï ñoäng löu laïi giaù trò ño trong moät thaùng, 2 thaùng hoaëc nhieàu hôn seõ giuùp cho nhaân vieân coù theå ñi laáy keát quaû ño vaøo ban ngaøy an toaøn hôn vaø neáu keát quaû ño chính xaùc vaø maùy ño coù theå giao tieáp vôùi maùy tính thì döõ lieäu coù ñöôïc hoaøn toaøn chính xaùc, neáu coù theâm chöông trình veõ bieåu ñoà hay thoáng keâ seõ giuùp ñaùnh giaù söï bieán thieân cuûa taûi vaø ñaùnh giaù coâng suaát cung caáp cuûa bieán aùp hay ñöôøng daây coù ñuû coâng suaát hay khoâng vaø khaéc phuïc nhanh. 1. T HIEÁ T KEÁ SÔ ÑOÀ KHOÁ I CUÛ A HEÄ THOÁ N G: Sô ñoà khoái cuûa maùy ño do ngöôøi nghieân cöùu thieát keá nhö hình 1: Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 3 Vi xöû lyù
 10. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn Hình 1-1. sô ñoà khoái cuûa heä thoáng. 2. P HAÂ N TÍCH CHÖÙ C NAÊ N G CAÙ C KHOÁ I: M P. HC uat T y th a. Khoái bieán doøn g ñieän: am K ph Vôùi moät doøng ñieän cung caáp raát lôùn ñeå coùutheå ño ñöôïc chuùng ta phaûi söû duïng bieán doøng DH S  ng cao ruo ñeå chuyeån ñoåi doøng ñieän n © Tthaønh doøng ñieän thaáp hôn nhieàu laàn tuøy thuoäc vaøo heä soá ye cuûa bieán doøng. Ban qu Vieäc löïa choïn bieán doøng ñeå thöïc hieän tuøy thuoäc vaøo doøng ñieän ñang ño naèm trong  khoaûng naøo vaø ñaùp öùng cuûa maïch ñieän töû ADC coù theå laø bao nhieâu. b. Khoái xöû lyù tín hieäu: Tín hieäu cuûa cuoän thöù caáp thöôøng maéc noái tieáp vôùi moät ñieän trôû ñeå chuyeån ñoåi doøng  ñieän thaønh ñieän aùp vaø neáu baèng vôùi ñieän aùp chuyeån ñoåi cuûa ADC thì khoâng xöû lyù nöõa vaø neáu chöa baèng thì phaûi xöû lyù cho baèng caùch söû duïng theâm maïch khueách ñaïi hoaëc maïch haïn cheá bieân ñoä. c. Khoái chuyeån ñoåi ADC: Tín hieäu ño daïng töông töï phaûi ñöôïc chuyeån thaønh tín hieäu soá ñeå coù theå hieån thò vaø löu  tröõ – giao tieáp vôùi maùy tính . Boä chuyeån ñoåi ADC söû duïng caøng nhieàu bit caøng toát. d. Khoái hieån thò vaø baøn phím: Khoái naøy hieån thò caùc thoâng tin ño ñöôïc ñeå kieåm tra ñuùng hay sai.  Baøn phím duøng ñeå ra leänh nhaèm xem laïi keát quaû ño.  e. Khoái nhôù: Khoái naøy duøng ñeå löu laïi caùc giaù trò ñaõ ño ñöôïc trong voøng moät thaùng hoaëc nhieàu  thaùng tuøy thuoäc vaøo boä nhôù ñang söû duïng coù dung löôïng lôùn hay nhoû. f. Khoái thôøi gian thöïc: Vieäc ño doøng ñieän thöïc hieän vaøo ñuùng 2 khoaûng thôøi gian 19 giôø vaø 2 giôø trong taát caû  caùc laàn ño. Khoái naøy taïo ra thôøi gian thöïc hoaït ñoäng nhö moät ñoàng hoà thöïc vaø vaãn hoaït Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 4 V i xöû lyù
 11. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn ñuùng khi nguoàn cung caáp khoâng coøn. Khoái ñieàu khieån seõ laáy thôøi gian töø heä thoáng naøy ñeå tieán haønh vieäc ño ñuùng theo thôøi gian ñaõ qui ñònh. g. Khoái ñieàu khieån: Khoái naøy laø thaønh phaàn chính trong heä thoáng seõ ñieàu khieån khoái ADC thöïc hieän quùa  trình chuyeån ñoåi tín hieäu töông töï thaønh tín hieäu soá – löu tröõ döõ lieäu vaøo boä nhôù – hieån thò keát quaû ra maøn hình vaø giao tieáp vôùi maùy tính. 3. T HIEÁ T KEÁ MAÏ C H: Sau khi ñaõ thieát keá sô ñoà khoái ta tieán haønh choïn linh kieän vaø thieát keá sô ñoà nguyeân lyù. Khoái ñieàu khieån ñöôïc choïn laø vi ñieàu khieån 89S52 coù 32 ñöôøng ñieàu khieån IO vaø dung löôïng boä nhôù laø 8 kbyte, coù giao tieáp noái tieáp vôùi maùy tính. Khoái ADC ñöôïc choïn laø ADC 12 bit 7109. Vôùi 12 bit neân caáp chuyeån ñoåi coù 4096 caáp – ñieàu naøy phuø hôïp vôùi söï thay ñoåi khaù lôùn cuûa doøng ñieän caàn ño. Khoái hieån thò ñöôïc choïn laø LCD vì hieån thò ñöôïc nhieàu thoâng tin. Trong heä thoáng naøy choïn LCD coù 16 kí töï vaø 2 haøng. HCM Khoái boä nhôù: keát quûa ño naèm trong phaïm vi 4095A neân soá bit caàn söû duïng ñeå bieãu dieãn keát TP. ñeå löu tröõ . Moät thaùng quaû ño naøy laø 16 bit – 2 byte, moät ngaøy ño 2 laàn vaø söû duïng 4 huat byte oâ nhôù Ky t nhö vaäy söû duïng loaïi boä nhôù noái 31 ngaøy seõ söû duïng 124 oâ nhôù byte ñeå löu vôùi soá löôïngam nhôù boä ph H Su ng D tieáp hoï 24C08 coù dung löôïng 1kbyte = 1024 oâ nhôù byte. Truo © ñeå en Khoái baøn phím chæ duøng quyxem laïi keát quaû ño neân ta chæ caàn duøng 2 phím ñeå ñoïc laàn löôïc an B töøng keát quaû ño ñaõ löu trong boä nhôù. Khoái thôøi gian thöïc söû duïng IC Dallas DS12C887. Chuùng ta phaûi söû duïng ñoàng hoà thôøi gian thöïc ñeå vì chuùng hoaït ñoäng chính xaùc vaø vaãn hoaït ñoäng khi maát ñieän, vieäc ño doøng vôùi yeâu caàu phaûi theo ñuùng giôø ñaõ qui ñònh vaø ñeå giaûm bôùt söï phöùc taïp cuûa chöông trình neân giaûi phaùp söû duïng ñoàng hoà thöïc laø toát nhaát. Khoái nguoàn cung caáp goàm coù nguoàn +5V vaø – 5V. Töø sô ñoà khoái vaø caùc linh kieän ñaõ choïn ta phaûi naém roõ hoaït ñoäng cuûa töøng linh kieän vaø caùch keát noái sau ñoù ta tieán haønh thieát keá sô ñoà nguyeân lyù cho heä thoáng. Sô ñoà maïch cuûa heä thoáng nhö hình 2. Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 5 Vi xöû lyù
 12. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn M P. HC uat T y th K pham H Su ng D ruo n©T quye an B Hình 1-2. Sô ñoà nguyeân lyù. 4. VIEÁ T CHÖÔNG TRÌNH CHO HEÄ THOÁ N G: Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 6 V i xöû lyù
 13. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn Sau khi ñaõ thieát keá xong ta tieán haønh vieát löu ñoà vaø chöông trình ñieàu khieån cho maùy ño. Löu ñoà: Begin Khôûi taï o LCD. Truyeàn döõ lieäu. Ñoïc thoâng soá thôøi gian thöïc: thaùng ngaøy giôø Tính toaùn ñòa chæ löu döõ lieäu ño vaøo boä nhôù Kieåm tra truyeàn döõ Kieåm tra giôø cao lieäu vôùi maùy tính ñieåm, thaáp ñieåm S S HCM TP. Ñ Ñ uat y th K pham u Tieán haønh truyeàn döõ lieä u veà Tieán haønh ño doøng. DH S ng ruo maùy tính. Löu keát quûa ño vaøo boä nhôù. n©T quye an B end Döïa vaøo löu ñoà ñieàu khieån ta tieán haønh vieát chöông trình cho heä thoáng ño. ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh dong dong gio cao diem thap diem ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pmode bit p2.0 ;dinh nghia phim mode phim bit p2.1 ;dinh nghia phim pcon equ 87h giay equ r2 phut equ r3 gio equ r4 ngay equ r5 thang equ r6 kqbytel equ 11h kqbyteh equ 12h bienmode equ 10h ;cac vung nho se su dung de luu thong tin ; 30h -> 3fh de luu thong tin cho LCD hang thu 1 ; 40h -> 4fh de luu thong tin cho LCD hang thu 2 ;bang phan chia bo nho 24C08 de luu tru ket qua do ;tu ngay 1 den ngay 9 ; 010H -> 011h luu ket qua do gio thap diem ngay 1 ; 012H -> 013h luu ket qua do gio thap cao ngay 1 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 7 Vi xöû lyù
 14. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn ; 020H -> 021h luu ket qua do gio thap diem ngay 2 ; 022H -> 023h luu ket qua do gio thap cao ngay 2 ; 030H -> 031h luu ket qua do gio thap diem ngay 3 ; 032H -> 033h luu ket qua do gio thap cao ngay 3 ; 040H -> 041h luu ket qua do gio thap diem ngay 4 ; 042H -> 043h luu ket qua do gio thap cao ngay 4 ; 050H -> 051h luu ket qua do gio thap diem ngay 5 ; 052H -> 053h luu ket qua do gio thap cao ngay 5 ; 060H -> 061h luu ket qua do gio thap diem ngay 6 ; 062H -> 063h luu ket qua do gio thap cao ngay 6 ; 070H -> 071h luu ket qua do gio thap diem ngay 7 ; 072H -> 073h luu ket qua do gio thap cao ngay 7 ; 080H -> 081h luu ket qua do gio thap diem ngay 8 ; 082H -> 083h luu ket qua do gio thap cao ngay 8 ; 090H -> 091h luu ket qua do gio thap diem ngay 9 ; 092H -> 093h luu ket qua do gio thap cao ngay 9 M P. HC ; 100H -> 101h luu ket qua do gio thap diem ngay 10 uat T ; 102H -> 103h luu ket qua do gio thap cao ngay 10 y th K pham ;tu ngay 11 den ngay 20 u DH S ng 11 110H -> 111h luu ket qua do gio thap diemuo Tr ngay ; 112H -> 113h luu ket qua do gioyen © qu ; thap cao ngay 11 Ban ; 120H -> 121h luu ket qua do gio thap diem ngay 12 ; 122H -> 123h luu ket qua do gio thap cao ngay 12 ; 130H -> 131h luu ket qua do gio thap diem ngay 13 ; 132H -> 133h luu ket qua do gio thap cao ngay 13 ; 140H -> 141h luu ket qua do gio thap diem ngay 14 ; 142H -> 143h luu ket qua do gio thap cao ngay 14 ; 150H -> 151h luu ket qua do gio thap diem ngay 15 ; 152H -> 153h luu ket qua do gio thap cao ngay 15 ; 160H -> 161h luu ket qua do gio thap diem ngay 16 ; 162H -> 163h luu ket qua do gio thap cao ngay 16 ; 170H -> 171h luu ket qua do gio thap diem ngay 17 ; 172H -> 173h luu ket qua do gio thap cao ngay 17 ; 180H -> 181h luu ket qua do gio thap diem ngay 18 ; 182H -> 183h luu ket qua do gio thap cao ngay 18 ; 190H -> 191h luu ket qua do gio thap diem ngay 19 ; 192H -> 193h luu ket qua do gio thap cao ngay 19 ; 200H -> 201h luu ket qua do gio thap diem ngay 20 ; 202H -> 203h luu ket qua do gio thap cao ngay 20 ;tu ngay 21 den ngay 30 ; 210H -> 211h luu ket qua do gio thap diem ngay 21 ; 212H -> 213h luu ket qua do gio thap cao ngay 21 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 8 V i xöû lyù
 15. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn ; 220H -> 221h luu ket qua do gio thap diem ngay 22 ; 222H -> 223h luu ket qua do gio thap cao ngay 22 ; 230H -> 231h luu ket qua do gio thap diem ngay 23 ; 232H -> 233h luu ket qua do gio thap cao ngay 23 ; 240H -> 241h luu ket qua do gio thap diem ngay 24 ; 242H -> 243h luu ket qua do gio thap cao ngay 24 ; 250H -> 251h luu ket qua do gio thap diem ngay 25 ; 252H -> 253h luu ket qua do gio thap cao ngay 25 ; 260H -> 261h luu ket qua do gio thap diem ngay 26 ; 262H -> 263h luu ket qua do gio thap cao ngay 26 ; 270H -> 271h luu ket qua do gio thap diem ngay 27 ; 272H -> 273h luu ket qua do gio thap cao ngay 27 ; 280H -> 281h luu ket qua do gio thap diem ngay 28 ; 282H -> 283h luu ket qua do gio thap cao ngay 28 ; 290H -> 291h luu ket qua do gio thap diem ngay 29 ; 292H -> 293h luu ket qua do gio thap cao ngay 29 M P. HC ; 300H -> 301h luu ket qua do gio thap diem ngay 30 uat T ; 302H -> 303h luu ket qua do gio thap cao ngay 30 y th K pham ; 310H -> 311h luu ket qua do gio thap diem ngay 31 Su 312H -> 313h luu ket qua do gio thap cao ngay 31 H D ; g ruon T © uyen an q ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx B org 0000h sjmp mmain org 0023h ljmp ngatnhan ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chtrinh chinh ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mmain: mov sp,#70h mov ie,#10010000b ;cho phep ngat truyen du lieu mov bienmode,#0 ;do va cho phep hien thi ket qua do lcall khoitao_trxd ;goi chtr con khoi tao truyen du lieu giua 2 vdk lcall khoitao_lcd ;goi chtr khoi tao LCD lcall copydata1 ;copy du lieu hien thi 1 main3: lcall docdongho ;goi chtr con doc thoi gian lcall giaima ;goi chtr con giai ma thong so thoi gian d hien thi lcall hienthichung ;goi chtr con hien thi thong tin ra LCD main: cjne gio,#2h,main1 ;kiem tra gio thap diem cjne phut,#0h,main1 ;kiem tra gio thap diem cjne giay,#0h,main1 ;kiem tra gio thap diem ljmp dogio_thapdiem ;nhay den do dong gio thap diem main1: cjne gio,#19h,main2 ;kiem tra gio cao diem cjne phut,#00h,main2 ;kiem tra gio cao diem cjne giay,#00h,main2 ;kiem tra gio cao diem ljmp dogio_caodiem ;nhay den do dong gio cao diem main2: jb pmode,main3 ;kiem tra phim mode jnb pmode,$ ;cho buon phim mov bienmode,#1 ;do binh thuong nhung hien thi ket qua do trong bo nho ljmp main3 ;nhay ve lai tu dau Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 9 Vi xöû lyù
 16. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dogio_thapdiem: mov a,ngay ;ket qua do vao a anl a,#0f0h ;giu nguyen hang chuc ngay swap a ;chuyen xuong 4 bit thap mov dph,a ;chuyen sang cho dph mov a,ngay ;ket qua do vao a anl a,#0fh ;giu nguyen hang don vi ngay swap a ;chuyen len 4 bit cao mov dpl,a ;chuyen sang cho dpl lcall docadc7109 ;goi chtr con doc du lieu so tu ADC 7109 lcall luuketquado lcall hex_to_bcd lcall giaima_kqdo ;goi giai ma ket qua do ljmp main3 ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dogio_caodiem: mov a,ngay ;ket qua do vao a anl a,#0f0h ;giu nguyen hang chuc ngay swap a ;chuyen xuong 4 bit thap M P. HC mov dph,a ;chuyen sang cho dph uat T h Ky t mov a,ngay ;ket qua do vao a ;giu nguyen hangm vi ngay a don u ph anl a,#0fh DH S swap a ;chuyen len 4 bit cao ng Truo ; add a,#8 © uyen an q mov dpl,a ;chuyen sang cho dpl B lcall docadc7109 ;goi chtr con doc du lieu so tu ADC 7109 lcall luuketquado lcall hex_to_bcd lcall giaima_kqdo ;goi giai ma ket qua do ljmp main3 ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh con doc gio phut giay ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx docdongho: mov r0,#0 movx a,@r0 ;doc giay mov giay,a mov r0,#2 movx a,@r0 ;doc phut mov phut,a mov r0,#4 movx a,@r0 ;doc gio mov gio,a mov r0,#7 movx a,@r0 ;doc ngay cua thang mov ngay,a mov r0,#8 movx a,@r0 ;doc thang mov thang,a ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chtr con giai ma thoi gian doc ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 10 V i xöû lyù
 17. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn giaima: mov a,gio anl a,#0f0h swap a add a,#30h mov 30h,a ;o nho luu tru ma hien thi hang chuc gio mov a,gio anl a,#0fh add a,#30h mov 31h,a ;o nho luu tru ma hien thi hang don vi gio mov a,phut anl a,#0f0h swap a add a,#30h mov 33h,a ;o nho luu tru ma hien thi hang chuc phut mov a,phut anl a,#0fh add a,#30h mov 34h,a ;o nho luu tru ma hien thi hang don vi phut mov a,giay anl a,#0f0h M P. HC swap a uat T add a,#30h ;o nho luu tru ma hieny th chuc giay K mov 36h,a thi hang ham up DH S mov a,giay g ruon n©T anl a,#0fh quye add a,#30h 37h,a Ban mov ;o nho luu tru ma hien thi hang don vi giay ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chtr con chuyen ket qua do duoc: kqbytel, kqbyteh sang so BCD ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hex_to_bcd: mov a,kqbyteh mov b,#10 div ab mov 18h,b ;luu hang don vi mov b,#10 div ab mov 19h,a ;luu hang chuc mov a,b swap a orl 18h,a ;cat hang chuc vao o nho mov r1,kqbytel cjne r1,#0,hex1 ret hex1: mov a,18h add a,#56h da a mov 18h,a mov a,19h addc a,#2 da a mov 19h,a djnz r1,hex1 ret Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 11 Vi xöû lyù
 18. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chtr con giai ma ket qua do duoc: kqbytel, kqbyteh ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx giaima_kqdo: mov a,19h ;byte cao anl a,#0f0h swap a add a,#30h mov 48h,a mov a,19h anl a,#0fh add a,#30h mov 49h,a mov a,18h ;byte thap anl a,#0f0h swap a add a,#30h mov 4ah,a mov a,18h anl a,#0fh add a,#30h mov 4bh,a M HC ret TP. ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx t hua Ky t ;chtr con hien thi thong tin ra LCD MAC DINH KHI KHOI DONG pham ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;nap dia Su bat dau H chi ng D COPYDATA1: mov dptr,#fldata1 Truo ;goi ch tr con copy 32 byte lcall copydata hienthichung uyen © q lcall Ban ret fldata1: DB ' ' fldata2: DB 'DONG: ' ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;lay du lieu tu bo nho chuong trinh vao bo nho ram ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx copydata: mov r0,#30h mov r1,#0 copydatax: mov a,r1 movc a,@a + dptr ;lay data mov @r0,a ;cat data inc r1 inc r0 cjne r1,#33,copydatax ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;Chuong trinh con hien thi noi dung tren LCD cua2 vung nho ;30H->3Fh hang 1; 40H-> 4Fh hang 2; ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hienthichung: MOV A,#080h ;set DDRAM LCALL KTAO mov r1,#16 MOV R0,#30H fline: lcall Write djnz r1,fline mov a,#0c0h ;set DDRAM LCALL KTAO mov r1,#16 Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 12 V i xöû lyù
 19. Truong DH SPKTThieá tHCM c öù n g duï n g duø n g vi ñieà u khieå n . Chöông 1. TP. keá caù SPKT – Nguyeã n Ñình Phuù http://www.hcmute.edu.vn MOV R0,#40H sline: lcall Write djnz r1,sline ret ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chtr con goi data hien thi ra LCD ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx write: MOV byteout,@R0 Lcall data_byte inc r0 reT ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chtr con khoi tao LCD ;chuong trinh dieu khien LCD 16X2 tren kit vi dieu khien LOAI NHO ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx E BIT P3.5 rw BIT P3.6 rs BIT P3.7 byteout equ p2 khoitao_lcd: mov 0a2h,#0 LCALL khtaolcd ;khoi tao lcd ret M P. HC ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx uat T ;chtr con khoi tao LCD th ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y K ham Su p khtaolcd: setb e ;Enable g DH clr rs ;RS low ;RW ruon T clr rw low © uyen an q B MOV a,#38h ;tu dieu khien LCD LCALL KTAO LCALL ddelay41 ;delay 4.1 mSec MOV A,#38h ;function set LCALL KTAO LCALL ddelay100 ;delay MOV A,#38h ;function LCALL KTAO MOV A,#0ch ;tu dieu khien display on LCALL KTAO MOV A,#01h ;tu dieu khien Clear display LCALL KTAO MOV A,#06h ;tu dieu khien entry mode set LCALL KTAO MOV A,#80h ;thiet lap dia chi LCD (set DD RAM) LCALL KTAO RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;chuong trinh con khoi tao LCD ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx KTAO: mov byteout,a lcall command_byte RET ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ;Feed command/data to the LCD module ;xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx command_byte: Thu vien DH SPKT TP. HCM - http://www.thuvienspkt.edu.vn 13 Vi xöû lyù
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2