Giới thiệu môn học: Matlab và ứng dụng

Chia sẻ: Tôi Là Ai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
7
download

Giới thiệu môn học: Matlab và ứng dụng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dữ liệu cùng với thư viện được lập trình sẵn cho phép người sử dụng có thể thực hiện nhiều ứng dụng thực tế trong điều khiển, viễn thông, xử lý âm thanh, hình ảnh, video ....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giới thiệu môn học: Matlab và ứng dụng

  1. 2/9/2010 Gi i thi u môn h c Matlab và ng d ng L p 08TH1D, 08TH2D H c kỳ 2 năm h c 2009-2010 2009- GV: ThS. Nguy n Thành Nh t ntnhut@hcmus.edu.vn 1 M c tiêu môn h c M c tiêu • Giúp SV s d ng ph n m m Matlab trong h c t p, nghiên c u và ng d ng th c t . Yêu c u • Ph n m m Matlab 7.0 ho c m i hơn • Ch đ ng t h c v i tài li u cung c p trư c ntnhut@hcmus.edu.vn 2 1
  2. 2/9/2010 N i dung môn h c 1. Gi i thi u sơ lư c v ph n m m Matlab 2. Tính toán trên Ma tr n, vector 3. Bi u th c, hàm 4. V đ th , bi u đ 5. L p trình đơn gi n 6. Tính toán toán cao c p ntnhut@hcmus.edu.vn 3 Gi h c, phòng h c Lý thuy t (sáng th tư, CS. Tân Phong Q.7) • ca 1: 08TH2D phòng B204. • ca 2: 08TH1D phòng B203. • T tu n 25 (22/02/2010) đ n tu n 35 (08/05/2010). Th c hành (Th sáu, PM. 212, CS. Ngô T t T ) • ca 1: 08TH1D N2. • ca 2: 08TH1D N1. • ca 3: 08TH2D N2. • ca 4: 08TH2D N1. • T tu n 30 (29/03/2010) đ n tu n 40 (12/06/2010). ntnhut@hcmus.edu.vn 4 2
  3. 2/9/2010 Cách tính đi m 1. ð tài n p báo cáo nhóm 10% 2. Thi Th c hành gi a kỳ 20% • Tu n l 33 (19/04/2010) 3. Thi Th c hành cu i kỳ 70% ntnhut@hcmus.edu.vn 5 Tài li u h c t p 1. Bài gi ng 2. Bài t p th c hành 3. Giáo trình: 1. Brian Hahn - Daniel T. Valentine, Essential MATLAB For Engineers and Scientists, 3rd, Scientists, 2002. 2. Các tài li u khác t i www.mathworks.com. www.mathworks.com. 4. Trang web môn h c • https://sites.google.com/site/nhutclass/matlab ntnhut@hcmus.edu.vn 6 3
Đồng bộ tài khoản