Giúp người kế nhiệm thành công

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
52
lượt xem
11
download

Giúp người kế nhiệm thành công

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Người kế nhiệm mà tôi chọn để tiếp bước vị trí của mình quả là tuyệt vời! Nhưng chắc chắn không phải mọi chuyện đều sẽ thuận lợi. Tôi nên làm gì để giúp người đó thành công?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giúp người kế nhiệm thành công

  1. Giúp ngư i k nhi m thành công Ngư i k nhi m mà tôi ch n ti p bư c v trí c a mình qu là tuy t v i! Nhưng ch c ch n không ph i m i chuy n us thu n l i. Tôi nên làm gì giúp ngư i ó thành công? Trong h u h t m i trư ng h p, vi c thuê h n m t nhà ào t o qu n lý v i m c ích tr giúp cho quá trình tuy n ch n ngư i k nhi m là vô cùng h u ích. Tuy nhiên, v i vai trò lãnh o, b n c n t ra có trách nhi m trong su t quá trình này. Chính b n ch không ph i b t kì nhà ào t o xu t s c nh t nào khác có th hi u rõ âu là nh ng t ch t, k năng c n thi t tr thành nhà lãnh o k ti p thay b n m trách vai trò d n d t công ty (chi nhánh, ơn v , th m chí là nhóm làm vi c) c a b n. Gi nh r ng ngư i k nhi m b n có vài vi c ph i làm c i thi n m i quan h c a h v i các c ông, r ng h có ng cơ thay i, và r ng n u h có cơ h i bình ng làm i u ó, thì hãy m i vi c b t u. (N u c ba gi nh này không x y ra, thì hãy cân nh c l i s l a ch n c a mình!). Trư c tiên, ngư i lãnh o c n ph i là ngư i hi u rõ r ng m i hành vi c a mình s nh hư ng r t nhi u t i t t c nh ng ngư i dư i
  2. quy n. L ng nghe, quan sát và các nhân viên s quan tâm nm i i u h làm. Cơ h i t t nh t thành công là ph i h c cách tr thành lãnh o trư c khi th c s tr thành lãnh o. giúp h nh n th c, h c h i v vai trò c a m t nhà lãnh o th c s , hãy thu hút các c ông vào cu c v i m c ích nh m xác nh ưu th c a ngư i ư c ch n k nhi m là gì, nh ng thách th c h ph i i m t. Dư i ây là m t vài lý do chính áng cho vi c làm này: • S ti p bư c lãnh o c a h có nhi u tri n v ng thành công, thì không ai khác chính nh ng c ông ch ch t này s là tr th c l c mà h c n. • S nh n th c c a b n hoàn toàn có th thi u sót nh ng d li u, thông tin ư c cung c p t phía các c ông mà th c t kinh nghi m c a h s giúp v ch ra nh ng v n n m ngoài chuyên môn c a b n. • S vô cùng h u ích cho ngư i k nhi m b n n u h ư c cung c p thông tin tr c ti p không ch t b n, mà còn t chính các c ông. H c h i t nhi u ngu n h n s hi u qu hơn nhi u so v i ch t m t ngư i duy nh t. • Khi giúp ngư i tương lai s tr thành lãnh o c a công ty, b n thân các c ông v m t tâm lý cũng s c m th y h có liên quan ít nhi u t i thành công c a lãnh o m i, i u
  3. ó càng thôi thúc mong mu n c a h ư c ch ng ki n ngư i lãnh o m i s m thành công. Thông qua nh ng cu c g p g gi a ngư i k nhi m b n và các c ông, b n hãy t n d ng cơ h i khuy n khích h tr giúp cho ngư i b n ch n b ng cách: • Luôn t ra s n sàng ti p thu cái m i • T p trung vào tương lai ch không ph i quá kh • Duy trì thái thi n chí và không ng n ng i giúp , ng lúc nào cũng khi n trách, phê bình • Luôn nói s th t! • Ch cho h bi t hành vi, phong cách ng x nào c a h nên s a i. Câu h i t ra là b n nên l a ra nh ng c ông ch ch t nào c n vào cu c? Quan i m khác nhau t nh ng v c ông tương i quan tr ng s mang n cho nh ng ngư i ti p bư c b n nh ng cách th c c n ph n h i a d ng, và i u này là r t thi t th c cho v trí m i c a h . ti n t i cái k t ó, nhóm i tư ng mà b n c n hư ng t i là: thành viên ban giám c, ng nghi p, nh ng ngư i s báo cáo tr c ti p, trong m t vài trư ng h p có th bao g m c khách hàng và nhà cung c p. Ngay khi ã có trong tay danh sách c a các v c ông, b n hãy t h i mình: “M i quan h nào v i các c ông mang tính ch t quy t
  4. nh hàng u, m b o r ng mình ang th c hi n xu t s c vai trò lãnh o công ty?” L p ra m t danh sách rút g n m i. Ch c ch n r ng m i m t cái tên xu t hi n trong ó cũng s n m trong danh sách “ph n h i” cho ngư i k nhi m b n. có nh ng ph n h i t t, hãy h i m i v c ông ba câu h i ơn gi n: • Th m nh hi n t i nào c a ngư i k nhi m giúp h tr thành m t nhà lãnh o t t trong tương lai? • Nh ng thách th c nào h c n vư t qua n u mu n tr thành nhà lão o gi i? • N u tr thành ngư i tr c ti p ào t o h , các c ông \s ưa ra nh ng xu t c th nào, không k ó là chi n lư c bài b n hay chi n thu t cá nhân, nhưng n u tuân theo thì ngư i k nhi m có th c s tr thành m t nhà lãnh o gi i không? Khi thu th p trong tay m i ý ki n ph n h i, thì ã n lúc phân tích xem i u gì ng c viên b n l a ch n c n thay i, mu n thay i và s n sàng thay i; ng th i, gi cũng là th i i m thích h p b t u ti n trình ào t o
Đồng bộ tài khoản