hàn que thuốc bọc

Chia sẻ: Nguyen Thanh An | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:81

0
202
lượt xem
114
download

hàn que thuốc bọc

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Que hàn nóng chảy là những dây kim loại thẳng cắt thành từng đoạn có chiều dài từ 250mm-450mm): những đoạn này gọi là lõi que hàn. Bao một lớp hỗn hợp các khoáng chất lên bề mặt lõi que hàn thì được gọi là que àhn có thuốc bọc, còn không có thì gọi là que hàn trần. Hàn bằng que hàn trần chất lượng mối hàn kém, nên hiện nay người ta không dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hàn que thuốc bọc

 1. Hµn que hµn bäc thuèc
 2. Hµn que hµn bäc thuèc  lÞch sö S¬ l­îc lÞch sö   N¨m 1808, Davy vµ Ritter t¹o nªn phãng ®iÖn ®Çu  tiªn  gi÷a  hai  ®iÖn  cùc  c¸c  bon  ë  vÞ  trÝ  n»m  ngang.  Sù phãng ®iÖn theo ®­êng cong h­íng lªn trªn do t¸c  dông cña khÝ nãng vµ ®­îc ®Æt tªn lµ hå quang.     N¨m  1885,  c¸c  nhµ  khoa  häc  Nga  Bernardos  vµ  Olszewski ®­îc b»ng s¸ng chÕ ë Paris ®Ó t¹o nªn nãng  ch¶y  côc  bé  kim  lo¹i  nhê  hå  quang  t¹o  nªn  b»ng  mét  ®iÖn cùc c¸c bon vµ mét miÕng thÐp.  N¨m 1888, mét ng­êi Nga kh¸c lµ Slavianov thay thÕ  ®iÖn  cùc  c¸c  bon  b»ng  ®iÖn  cùc  thÐp  nãng  ch¶y  ®Ó  trÇn.   N¨m  1907,  O.Kjellberg  ng­êi  Thôy  §iÓn  ®­îc  b»ng  ph¸t minh vÒ ®iÖn cùc bäc thuèc.
 3. Hµn que hµn bäc thuèc  §Þnh nghÜa vµ nguyªn lý qu¸  tr×nh   Ng­êi ta t¹o nªn hå quang ®iÖn gi÷a ®iÖn cùc nãng ch¶y vµ  chi tiÕt.   NhiÖt  l­îng  do  hå  quang  t¹o  nªn  lµm  nãng  ch¶y  ®ång  thêi  ®Çu ®iÖn cùc vµ bé phËn chi tiÕt.  Kim lo¹i nãng ch¶y thµnh giät ®­îc ®¾p lªn chi tiÕt, sau  khi nguéi t¹o nªn ®­êng hµn.    Líp  bäc  ®iÖn  cùc  tan  ra  d­íi  d¹ng  xØ,  n»m  trªn  mèi  hµn.  Líp  xØ  ®ãng  vai  trß  b¶o  vÖ  mèi  hµn  khi  kim  lo¹i  nãng  ch¶y  ®«ng cøng l¹i.   Líp xØ hµn ®­îc nËy b»ng bóa gâ.
 4. Hµn que hµn bäc thuèc  Ph¹m vi øng dông §iÖn cùc hµn bäc thuèc hÇu hÕt sö dông trong hµn  b»ng tay, chiÕm 40% träng l­îng kim lo¹i trong qu¸  tr×nh hµn hå quang  . ´ gia c«ng nãng ´ ho¸ dÇu ´ c«ng nghiÖp h¹t nh©n vµ hµng kh«ng  ´ chÕ t¹o c¬ khÝ, ®ãng tµu vµ ®­êng s¾t ´ giµn khoan ´ b¶o d­ìng söa ch÷a vµ thay thÕ ´ X­ëng méc (thÐp kh«ng gia c«ng c¬ khÝ) ´ rÌn dËp
 5. Hµn que hµn bäc thuèc  VËt liÖu hµn hÐp Kh«ng hîp kim hoÆc hîp kim yÕu chøa d­íi 0,25%c¸c bon. chó: Cã thÓ cÇn xö lý nhiÖt sau khi hµn. ­ ThÐp kh«ng gØ vµ chÞu nhiÖt. ­ Gang. ­ Hîp kim cña  NIKEN. ­ Hîp kim §åNG. ­Hîp kim Ýt chØ ®Ó söa ch÷a.
 6. Hµn que hµn bäc thuèc  Lo¹i dßng ®iÖn hµn q Nèi víi m¹ch s¬ cÊp q Hµn dßng mét chiÒu q Hµn dßng xoay chiÒu
 7. Hµn que hµn bäc thuèc  Nèi vµo phÝa s¬ cÊp Pha 1 Pha 2 Pha 3 Nèi vµo phÝa s¬ cÊp Trung tÝnh §Êt Dßng xoay chiÒu M¸y c¾t  M¸y c¾t  M¸y c¾t  vi sai vi sai vi sai §Çu 230 v §Çu400 v §Çu 400 v Dßng mét chiÒu mét pha mét pha ba pha M¸y ph¸t M¸y ph¸t M¸y ph¸t
 8. Hµn que hµn bäc thuèc  Dßng ®iÖn xoay chiÒu Dßng s¬ cÊp (xoay chiÒu) Nèi vµo phÝa s¬ cÊp Iu Dßng xoay chiÒu Ui T ®Çu kÑp Dßng mét chiÒu T = M¸y biÕn ¸p + 0 I = Dßng ®iÖn U = §iÖn ¸p -
 9. Hµn que hµn bäc thuèc  Dßng ®iÖn mét  chiÒu ®ßng ®iÖn s¬ cÊp (xoay chiÒu) Nèi vµo phÝa s¬ cÊp Iu + OU - Dßng xoay chiÒu T R Ui ®Çu kÑp + OU - Dßng mét chiÒu U= §iÖn ¸p T = M¸y biÕn ¸p I=Dßng ®iÖn  R = Bé chØnh l­u
 10. Hµn que hµn bäc thuèc  Ph©n lo¹i c¸c m¸y  hµn c m¸y hµn cã thÓ ph©n thµnh hai hä chÝnh: ­ M¸y hµn xoay chiÒu ­ Lµ c¸c lo¹i m¸y hµn kiÓu tÜnh ­ M¸y hµn mét chiÒu ¸c m¸y hµn tÜnh kh«ng cã bé phËn nµo quay trõ qu¹t giã. hµn nµy chØ cã Ýt chi tiÕt chuyÓn ®éng nh­ lâi thÐp, cuén d©y, qu¹t do ®ã Ýt b ¸c lo¹i m¸y hµn nµy Ýt ph¶i b¶o d­ìng:  Ch¹y ®Þnh kú tuú theo m«i tr­êng lµm viÖc. ­ KiÓm tra chi tiÕt lµm viÖc. KiÓm tra mèi nèi chÆt, c¸c ®Çu s¬ cÊp vµ thø cÊp.
 11. Hµn que hµn bäc thuèc  ®Æc tÝnh  ngoµi ­ §iÖn ¸p U cña c¸c  ®­êng cong ®iÖn cùc  phô thuéc  V ( volt ) ®iÖn ¸p kh«ng t¶i vµo c¸c yÕu tè: ­ ChiÒu dµi hå quang. ­ §­êng kÝnh que hµn. 30 ) ng quy ­íc ­ §é dÇy cña bäc thuèc. 04 I2 (®­ê 20 + 0, ­ §é ¨n s©u cña ngän löa.  U2 =  ­ Dßng ®iÖn hµn. 20 ­ KiÓu dßng ®iÖn, cùc tÝnh. 24 v 10 22v I(A) 50 100 150 200
 12. Hµn que hµn bäc thuèc  Thæi  tõ  tõ biÓu hiÖn b»ng sù lÖch hå quang do tõ lùc cña dßng ®iÖn hµn g©y ra.  t­îng nµy th­êng thÊy ë hµn mét chiÒu. ­ Kh¾c phôc: D©y m¸t ph¶i ®Æt cè ®Þnh cµng gÇn hå quang cµng tèt. ­ T¨ng sè ®iÓm ®Ó t¨ng dßng ®iÖn ch¹y qua. ­ Hµn b­íc. ­ Hµn b»ng dßng xoay chiÒu. ­ Bäc c¸p nèi m¸t trªn chi tiÕt cÇn hµn. 
 13. Hµn que hµn bäc thuèc  ®iÖn ¸p kh«ng t¶i  U0 vµ Ua iÖn ¸p kh«ng t¶i cña m¸y ph¸t U0  h«ng t¶i tÝnh b»ng vol lµ ®iÖn ¸p ®o ë thø cÊp khi kh«ng cã dßng ®iÖn ch¹y qua µy cho phÐp måi vµ æn ®Þnh hå quang ®iÖn.  §iÖn ¸p måi cña ®iÖn cùc Ua ­ Khi hµn xoay chiÒu, ®iÖn ¸p nµy cã thÓ thay ®æi tõ 40­50V ®èi  víi c¸c que hµn Rutile vµ 70­90V ®èi víi c¸c que hµn Baz¬.
 14. Hµn que hµn bäc thuèc  C¸c tiªu chuÈn lùa chän m¸y  ph¸t hµn hØ cã thÓ chän m¸y ph¸t hµn nÕu biÕt: Lo¹i que hµn mµ ta muèn sö dông. VËt liÖu cÇn ghÐp nèi. KiÓu dßng ®iÖn hµn cÇn sö dông. Dßng ®iÖn yªu cÇu trong hå quang. HÖ sè ho¹t ®éng. §iÖn ¸p kh«ng t¶i cÇn sö dông ë ®iÖn cùc. §Þa ®iÓm lµm viÖc (c«ng tr­êng, ph©n x­ëng, mét pha hoÆc ba pha) Sù kh«ng æn ®Þnh cña l­íi.
 15. Hµn que hµn bäc thuèc  Que hµn bäc  thuèc
 16. Hµn que hµn bäc thuèc  CÊu t¹o cña mét que  hµn ­ Que hµn bäc thuèc gåm mét lâi kim lo¹i cã bäc mét líp thuèc ®ång t©m. Lâi kim lo¹i   Líp bäc ­  Líp  bäc  cã  3  vai  trß  víi  ®Æc  tÝnh x¸c ®Þnh Ng­êi ta chän que hµn theo tiªu trÝ: •VËt liÖu cña kim lo¹i nÒn. •KiÓu líp bäc. •§­êng kÝnh lâi que. •ChiÒu dµi que.
 17. Hµn que hµn bäc thuèc  Vai trß cña líp vá  bäc 3Vai trß ­ VÒ ®iÖn ­ VÒ c¬ lý ­ VÒ luyÖn kim
 18. Hµn que hµn bäc thuèc  Vai trß vÒ  ®iÖn   c¸c  chÊt ®Ó dÔ måi vµ æn ®Þnh hå quang (muèi Kali, Natri, oxit kim lo¹i, vv. r¹ng th¸i i«n ho¸ chÊt khÝ gi÷a an«t vµ cat«t. µy ®Æc biÖt quan träng nÕu hå quang ®­îc cung cÊp b»ng dßng ®iÖn xoay chiÒu. nh ®iÖn ¸p måi vµ ®¶m b¶o duy tr× hå quang, t¹o ra c¸c phÇn tö i«n.   5) LoaÞ chÊt bäc phô thuéc vµo ®iÖn ¸p måi que hµn.  Vai trß c¬  lý 1) ViÖc ch¶y chËm líp vá bäc ngoµi que hµn t¹o nªn mét miÖng phÔu h­ íng kim lo¹i nãng ch¶y vµo vòng hµn. 2) ViÖc ch¸y t¹o khÝ b¶o vÖ vòng hµn,®Çu ®iÖn cùc khái sù oxy ho¸ cña  m«i tr­êng chung quanh. cho phÐp ch¹m vµo chi tiÕt mµ kh«ng dÝnh (tù ®éng, b»ng tay).
 19. Hµn que hµn bäc thuèc  Vai trß luyÖn  kim Ò mÆt hµn mét líp xØ, nã t¹o xØ c¸c «xit vµ ®¶m b¶o trao ®æi víi kim lo¹i nãng  t¹o ra xung quanh mét líp khÝ b¶o vÖ ( O2 , N2 , vv…) 3) Nã bï phÇn tæn hao Si vµ Manggan (do ch¸y hoÆc bay h¬i) ­kh«ng tr¸nh ®      vµ bæ sung c¸c nguyªn tè nh­ Cr«m, Niken .  s¾t vµ bét kim lo¹i trong líp ¸o, ta nhËn ®­îc c¸c que hµn cã hiÖu suÊt cao. 5) Cã kh¶ n¨ng bæ sung c¸c nguyªn tè tæng hîp nhËn ®­îc tõ lâi thÐp  kh«ng hîp kim mét líp hîp kim m¹nh. 
 20. Hµn que hµn bäc thuèc  Lo¹i líp  bäc iÒu lo¹i líp bäc, chóng ®­îc nhËn d¹ng b»ng ký hiÖu que hµn RUTILE  Ký hiÖu « R » KiÒm Ký hiÖu « B » Xenlul« Ký hiÖu « C » ¤xit Ký hiÖu « O » axit Ký hiÖu « A » C¸c lo¹i kh¸c Ký hiÖu «S »
Đồng bộ tài khoản