Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 1

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

291
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoạ Long SInh là 1 trong những tác gia tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng nhất của Đài Loan . Trong giới tiẻu thuyết võ hiệp Đài Loan , Ngoạ Long Sinh gọi là Thái Sơn Bắc Đẩu . Về sau xuất hiện Tư Mã Linh , Gia Cát Thanh Vân , hai văn này cùng Ngoạ Long Sinh trở thành Tam Kiếm Khách . Bấy giời Cỏ Long chưa có danh tiếng gì .Về sau tên tuổi của Cổ Long càng ngày càng lừng lẫy , sánh với Tam kiếm khách và được gọi chung là Tứ đại danh gia...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 1

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -1- Håi thø nhÊ t HËu nh©n §«ng H¶i Song Tiªn Lóc nµyNh­ngth¹chkÓ thµnh b¹i thÕ nµo Nghi h¬i ng­ng ph¶imét ThiÕu L©mtiÕp:mét - trong bÊt ®éng Ph­¬ng TuyÕt th× t¹i h¹ còng l¹i ®i l¸t råi nãi tù chuyÕn! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - VËy th× rÊt tèt! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, l∙o phu thÊy chuyÖn nµy vµ chuyÖn ®i cña chóng ta kh«ng cã g× trë ng¹i c¶. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Xin nghe cao kiÕn cña Tèng l∙o. Tèng Phï nãi: - Chóng ta ®ang ®i Trung Ch©u mµ vïng nµy còng thuéc c¶nh giíi Hµ Nam, nÕu vßng qua Tung S¬n mét chuyÕn th× còng ch¼ng tèn bao nhiªu thêi gian! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tuy kh«ng gäi lµ thuËn ®­êng nh­ng ®i vßng còng kh«ng bao xa. - TuyÕt Nghi nãi: - VËy th× quyÕt ®Þnh nh­ thÕ nhÐ! Chµng h¬i ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi An TiÓu B×nh: - T¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch vÒ viÖc c« n­¬ng cho biÕt hµnh tung cña Thiªn Ma N÷ ngµy sau héi t­¬ng kiÕn, t¹i h¹ sÏ b¸o ®¸p. Nãi ®o¹n chµng cung thñ c¸o biÖt råi quay ng­êi cÊt b­íc. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - C«ng tö muèn ®i råi sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi dõng b­íc, nãi: - T¹i h¹ n«n nãng muèn ®i Tung S¬n nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ ë l¹i l©u n¬i nµy. An TiÓu B×nh nãi: - TiÖn thiÕp cßn mÊy c©u muèn nãi, ch¼ng hay c«ng tö cã thÓ n¸n l¹i thªm vµi kh¾c kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn g­îng c­êi, nãi: - T¹i h¹ cung kÝnh nghe lêi chØ gi¸o. An TiÓu B×nh nãi: - C«ng tö tù tin lµ cã thÓ th¾ng ®­îc Thiªn Ma N÷ ch¨ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -2- Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - T¹i h¹ ®∙ quyÕt t©m ®i th× bÊt luËn thµnh b¹i ®­îc mÊt nh­ thÕ nµo còng ®­îc. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Qu¶ nhiªn c«ng tö rÊt cã hµo khÝ! Bçng nhiªn nµng thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - TiÖn thiÕp cã mét c¸ch mµ cã thÓ gióp c«ng tö khái ph¶i ®i ThiÕu L©m tù. - C« n­¬ng cã c¸ch g×? - C«ng tö cã muèn tiÕp thô kh«ng? NÕu c«ng tö kh«ng muèn tiÕp thô th× tiÖn thiÕp cã nãi còng b»ng kh«ng. - T¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch thÞnh t×nh cña c« n­¬ng. - VËy lµ c«ng tö ®ång ý nghe. - Xin c« n­¬ng cø nãi. An TiÓu B×nh h¬i trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - H×nh nh­ Thiªn Ma N÷ rÊt muèn lÊy lßng tiÖn thiÕp, v× vËy nÕu tiÖn thiÕp xuÊt diÖn ng¨n c¶n th× tÊt nhiªn cã thÓ b¶o Thiªn Ma N÷ lËp tøc rêi khái ThiÕu L©m tù! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - C« n­¬ng nãi thËt ®Êy chø? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu kh«ng thËt th× tiÖn thiÕp kh«ng thÓ nãi ra råi. TuyÕt Nghi quay sang hái Tèng Phï: - Tèng l∙o thÊy kÕ s¸ch cña An c« n­¬ng ®­îc kh«ng? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Cã thÓ ®­îc! §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ ®­îc! An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o ®ång ý víi biÖn ph¸p cña v∙n bèi kh«ng? Tèng Phï nãi: - §ång ý! §ång ý! Nh­ng kh«ng biÕt Thiªn Ma N÷ cã chÞu nghe c« n­¬ng khuyªn can hay kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy kh«ng cÇn Tèng l∙o bËn t©m, v∙n bèi tin r»ng bµ ta kh«ng thÓ kh«ng mua chót thÓ diÖn cho v∙n bèi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ, nãi: - NÕu vËy th× viÖc nµy xin phiÒn c« n­¬ng lo gióp. An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - C«ng tö chí kh¸ch khÝ, tiÖn thiÕp ®∙ vµo Trung Nguyªn th× dï muèn dï kh«ng còng lµ mét phÇn tö trong vâ l©m råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -3- TuyÕt Nghi nãi: - §iÒu ®ã lµ ®­¬ng nhiªn! An TiÓu B×nh nãi: - §∙ lµ mét tiÓu tèt trong vâ l©m th× tiÖn thiÕp phÝ chót t©m lùc v× vâ l©m b»ng h÷u còng lµ lÏ ®­¬ng nhiªn th«i. Tèng Phï lªn tiÕng: - C« n­¬ng ®∙ cã ý nµy th× l∙o phu rÊt yªn t©m, nh­ng ch¼ng hay khi nµo c« n­¬ng ®i ThiÕu L©m tù? An TiÓu B×nh kh«ng tr¶ lêi ngay mµ hái l¹i: - Khi nµo th× Tèng l∙o vµ Ph­¬ng c«ng tö lªn ®­êng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - ChuyÖn nµy h¬i kú l¹ ®©y, khi nµo bän ta lªn ®­êng th× cã liªn quan g× ®Õn c« ta? - T¹i h¹ vµ Tèng l∙o sÏ lªn ®­êng ngay b©y giê. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu tiÖn thiÕp cïng ®i víi c«ng tö th× sao? Ch¼ng hay cã tiÖn kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy bÊt ngê, chµng thÇm nghÜ: - T¹i sao c« ta l¹i cã ý niÖm nµy? Th× ra chµng c¶m thÊy cã thiÕu n÷ trÎ tuæi cïng ®ång hµnh th× sÏ thªm nhiÒu chuyÖn phiÒn phøc nªn nhÊt thêi kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo. Tèng Phï liÕc nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - C« n­¬ng muèn ®i chung thuyÒn víi l∙o phu ch¨ng? An TiÓu B×nh nãi: - §óng vËy! Ch¼ng hay l∙o cã ®ång ý kh«ng? Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Cã g× lµ kh«ng ®­îc? L∙o quay sang hái TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, ý ng­¬i thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - L∙o ®∙ ®ång ý råi th× ta cßn cã thÓ nãi ®­îc g×? NghÜ vËy nh­ng chµng vÉn nãi: - Mäi viÖc xin Tèng l∙o chñ tr­¬ng lµ ®­îc. ThÇn s¾c cña An TiÓu B×nh tho¸ng hiÖn vÎ vui mõng, nµng quay sang nãi víi An Thanh: - C¸c ng­¬i mau thu xÕp råi trë vÒ §«ng H¶i! An Thanh vµ B×nh Nhi nghe vËy th× v« cïng ng¹c nhiªn, c¶ hai cïng nãi: - Bän thuéc h¹ ph¶i trë vÒ thËt sao? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -4- An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai, ta ph¶i cïng Ph­¬ng c«ng tö vµ Tèng l∙o nh©n ®i Hµ Nam nªn ®­¬ng nhiªn lµ c¸c ng­¬i ph¶i håi gia. An Thanh hái: - TiÓu th­ kh«ng cÇn bän thuéc h¹ theo hÇu sao? B×nh Nhi tiÕp lêi: - BiÖt phñ ë Vu S¬n nµy cã cÇn canh gi÷ kh«ng? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Kh«ng cÇn, ta ®i Hµ Nam chuyÕn nµy cã thÓ lµ ph¶i dÞch dung c¶i trang, c¸c ng­¬i còng ®i theo ch¼ng ph¶i lµ bÊt tiÖn l¾m sao? Cßn nh­ biÖt phñ ë Vu S¬n nµy th× sau khi c¸c ng­¬i trë vÒ lµ tù nhiªn sÏ cã ng­êi ®­îc ph¸i tíi ®Ó lo liÖu! An Thanh cã vÎ kh«ng b»ng lßng, nµng nãi: - TiÓu th­ lµm sao hµnh tÈu giang hå mét m×nh ®­îc! B×nh Nhi còng nãi: - TiÓu th­, nÕu bän thuéc h¹ trë vÒ th× sî r»ng l∙o phu nh©n kh«ng thÓ bá qua cho bän thuéc h¹. An TiÓu B×nh tøc giËn nãi lín: - NhiÒu chuyÖn! Ta kh«ng biÕt sao mµ ph¶i cÇn ng­¬i gi¶ng gi¶i? Hõ! NÕu mÉu th©n ta cã hái ®Õn th× cø nãi lµ ta b¶o c¸c ng­¬i trë vÒ, nh­ thÕ lµ ®­îc råi! An Thanh vµ B×nh Nhi cßn muèn nãi n÷a nh­ng tr«ng vÎ tøc giËn cña An TiÓu B×nh th× c¶ hai ®Òu cè nuèt lêi vµo bông. Lóc nµy Tèng Phï míi mØm c­êi, nãi: - VËy lµ c« n­¬ng quyÕt ®Þnh mét m×nh ®i víi bän l∙o phu? An TiÓu B×nh hái l¹i: - LÏ nµo Tèng l∙o cho r»ng kh«ng ®­îc? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, chØ cã ®iÒu... An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Cã lÏ Tèng l∙o cho r»ng v∙n bèi lµ n÷ nhi nªn ®i cïng víi c¸c vÞ sÏ bÊt tiÖn trªn ®­êng ph¶i kh«ng? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Kh«ng sai, c« n­¬ng thËt lµ th«ng minh. An TiÓu B×nh nãi: - NÕu tiÓu n÷ c¶i trang thµnh nam tö th× sao? Tèng Phï nãi: - NÕu vËy th× kh«ng cã vÊn ®ñ g×. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -5- Bçng nhiªn l∙o ph¸ lªn c­êi mét trµng råi quay sang hái TuyÕt Nghi: - ý l∙o ®Ö ng­¬i thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi cßn nãi g× ®­îc n÷a, l∙o ®∙ nãi kh«ng cã vÊn ®ñ th× ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng cã vÊn ®ñ råi. An TiÓu B×nh quÐt môc quang nh×n qua hai t× n÷ vµ nãi: - C¸c ng­¬i cßn chê g× n÷a? An Thanh vµ B×nh Nhi ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh lui b­íc víi ¸nh m¾t ®Çy l­u luyÕn. Mét l¸t sau c¶ hai ®∙ chuÈn bÞ xong hai tói hµnh trang vµ b­íc ra b¸i biÖt tr­íc mÆt An TiÓu B×nh. An TiÓu B×nh khÏ nãi: - C¸c ng­¬i ®i ®i! Thanh ©m cã vÎ nghÑn l¹i n¬i cæ häng, th× ra nµng còng kh«ng nì rêi hai t× n÷. An Thanh vµ B×nh Nhi chËm r∙i ®øng lªn, m¾t long lanh ngÊn lÖ. D­êng nh­ c¶ hai muèn nãi rÊt nhiÒu ®iÒu nh­ng nhÊt thêi mét ch÷ còng kh«ng nãi ra ®­îc. Cuèi cïng th× hai nµng cïng ®µnh g¹t lÖ mµ ®i. An TiÓu B×nh thë dµi, nãi: - Bän chóng ®∙ theo tiÓu n÷ tõ nhá, x­a nay kh«ng hÒ rêi xa nöa b­íc nªn cã sù l­u luyÕn nh­ vËy còng lµ th­êng t×nh. TiÓu n÷ còng... Bçng nhiªn An Thanh l¹i quay trë vµo. An TiÓu B×nh nh×n hái: - Sao ng­¬i l¹i quay trë l¹i! - TiÓu t× muèn nãi víi Tèng l∙o mét c©u. An TiÓu B×nh cßn ®ang ng¬ ngÈn th× ®∙ nghe Tèng Phï nãi: - C« n­¬ng cã chuyÖn g× xin cø nãi. An Thanh nãi: - Bon tiÓu n÷ ®∙ theo hÇu tiÓu th­ nhiÒu n¨m, ®©y lµ lÇn chia biÖt ®Çu tiªn nªn kh«ng thÓ nµo yªn t©m ®­îc, Tèng l∙o lµ bËc tiÒn bèi trong vâ l©m vµ lµ nh©n vËt ®∙ cao niªn nªn xin l∙o kh¸ chiÕu cè cho tiÓu th­ cña tiÓu n÷! Nãi ®o¹n nµng sôp quú b¸i t¹. Tèng Phï rÊt c¶m ®éng, l∙o ®ì An Thanh dËy vµ nãi: - C« n­¬ng kh«ng cÇn lo l¾ng, l∙o phu høa sÏ chiÕu cè cho tiÓu th­ cña c« n­¬ng. Lóc nµy An Thanh míi yªn t©m, nµng mØm c­êi b¸i biÖt An TiÓu B×nh vµ nãi: - Xin tiÓu th­ b¶o träng, bän thuéc h¹ vÒ §«ng H¶i ®©y. An TiÓu B×nh khÏ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -6- - Khi gÆp l∙o phu nh©n th× nãi r»ng khi ta lµm xong chuyÖn ë Trung Nguyªn lµ sÏ trë vÒ ngay. An Thanh ®¸p mét tiÕng råi lËp tøc quay ng­êi ®i ra. Tèng Phï kh«ng nhÞn ®­îc nªn thë dµi mét h¬i råi nãi: - Thùc ra An c« n­¬ng ®­a bän hä cïng ®i còng ch¼ng cã g× bÊt æn. An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o, kh«ng ph¶i tiÓu n÷ kh«ng muèn ®­a bän hä cïng ®i, chØ cã ®iÒu sî bän hä v« cí sinh sù g©y ra nhiÒu phiÒn phøc mµ th«i. Nµng h¬i ng­ng l¹i vµ sî Tèng Phu kh«ng hiÓu ý m×nh nªn nãi tiÕp: - Hai nha ®Çu nµy ®∙ quen ®­îc nu«ng chiÒu ë §«ng H¶i råi. Ngoµi tiÓu n÷ vµ gia mÉu vµ mÊy vÞ tr­ëng bèi th× d­êng nh­ bän hä ch¼ng cßn kiªng nÓ ai, v× vËy tiÓu n÷ sî ®­a bän hä cïng ®i th× sÏ g©y ra kh«ng Ýt sù cè cho vâ l©m b»ng h÷u. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy, c« n­¬ng nãi còng ph¶i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Tèng l∙o, chóng ta còng nªn khëi hµnh th«i. Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o nh×n qua An TiÓu B×nh råi nãi tiÕp: - C« n­¬ng cã cÇn c¶i trang kh«ng? An TiÓu B×nh liÒn nãi: - §óng råi! L∙o kh«ng nh¾c th× suýt chót n÷a v∙n bèi quªn mÊt. Xin nhÞ vÞ chê mét l¸t nhÐ! Nãi ®o¹n nµng dêi gãt ngäc ®i ra sau phiÕn ngäc th¹ch. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy bãng TiÓu B×nh ®∙ khuÊt th× liÒn khÏ nãi: - Tèng l∙o, lµm thÕ nµy cã æn kh«ng? Tèng Phï nãi: - H×nh nh­ c« ta lµ mét n÷ tö cña mét vÞ vâ l©m thÕ gia ë §«ng H¶i, l∙o phu cho r»ng ®Ó c« ta ®i còng ch¼ng cã g× bÊt æn. V× l∙o kh«ng biÕt chuyÖn vâ c«ng Thiªn H¹c Tr¶m nªn tÊt nhiªn lµ kh«ng biÕt trong lßng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang lo l¾ng ®iÒu g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi c¶m thÊy sù xuÊt hiÖn cña bän hä qu¸ ly kú, v× thÕ chuyÖn mêi c« ta cïng ®i ThiÕu L©m tù sî r»ng ®­îc kh«ng b»ng mÊt. Tèng Phï nãi: - Lµm sao cã thÓ. TuyÕt Nghi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -7- - NÕu muèn lµm cho Thiªn Ma N÷ kinh ®éng mµ thèi lui th× mét m×nh v∙n bèi còng qu¸ ®ñ råi, v× vËy An c« n­¬ng cã ®i hay kh«ng còng ch¼ng cã quan hÖ g×. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - NÕu cã c« ta cïng ®i th× chóng ta kh«ng cÇn ®éng thñ víi Thiªn Ma N÷, chuyÖn kh«ng ®¸nh mµ lui ®Þch ®­îc nh­ vËy mµ l∙o ®Ö ng­¬i ch¼ng thÝch sao? Huèng hå... Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - Huèng hå thÕ nµo? Tèng Phï nãi: - Ch¼ng ph¶i c« ta rÊt cã t×nh ý víi l∙o ®Ö ng­¬i ®ã sao. NhÊt thêi s¾c diÖn cña TuyÕt Nghi ®á bõng nh­ gÊc, chµng véi kho¸t tay nãi: - L∙o tiÒn bèi chí cã ®ïa nh÷ng chuyÖn nh­ vËy. Chît nghe An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o vµ Ph­¬ng c«ng tö nãi ®ïa chuyÖn g× vËy, cã thÓ cho t¹i h¹ nghe ®­îc kh«ng? Hai ng­êi quÐt môc quang nh×n qua th× bÊt gi¸c kinh h∙i, th× ra lóc nµy An TiÓu B×nh ®∙ c¶i trang thµnh mét c«ng tö nh­ thËt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi sî Tèng Phï lËp l¹i lêi nãi ®ïa võa råi cho nµng nghe nªn véi mØm c­êi, nãi: - Kh«ng cã g×... Tèng Phï qu¶ nhiªn lµ nh©n vËt rÊt l∙o luyÖn, l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - L∙o phu chØ nãi Ph­¬ng l∙o ®Ö cø muèn quan t©m ®Õn chuyÖn Ngò §¹i Ma chñ mµ bá quªn chuyÖn cña m×nh. Nh­ng kh«ng ngê chuyÖn ®Õn ch©n th× l¹i ®i nhê ng­êi kh¸c gióp ®ì... An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - L∙o muèn nãi ®Õn chuyÖn v∙n bèi ®i ThiÕu L©m tù khuyªn ng¨n Thiªn Ma N÷ ph¶i kh«ng? Tèng Phï nãi: - Ch¼ng ph¶i thÕ sao? Nh­ng... An TiÓu B×nh liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? Tèng Phï nãi: - Ng­êi trong vâ l©m lo chuyÖn vâ l©m vèn kh«ng cã g× l¹, v× thÕ l∙o phu míi nãi ®ïa víi Ph­¬ng l∙o ®Ö lµ ngµy sau nÕu ®­îc nhiÒu ng­êi t­¬ng trî nh­ vËy th× tÊt sÏ trë thµnh b¸ chñ mét ph­¬ng trong vâ l©m. An TiÓu B×nh nãi: - Hay l¾m! NÕu Ph­¬ng huynh cã t©m nguyÖn nµy th× tiÖn thiÕp nhÊt ®Þnh sÏ toµn t©m toµn lùc t­¬ng trî. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -8- - Nghe thÊy ch­a, l∙o ®Ö? L∙o kh«ng chê TuyÕt Nghi tr¶ lêi mµ lËp tøc quay ng­êi b­íc ra khái th¹ch s¶nh vµ nãi tiÕp: - NÕu chóng ta muèn trë l¹i thuyÒn tr­íc khi mÆt trêi mäc th× kh«ng nªn ë l¹i ®©y l©u h¬n n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi vµ cung thñ nãi víi An TiÓu B×nh: - C« n­¬ng, xin mêi! An TiÓu B×nh kh«ng nãi thªm ®iÒu g×, nµng lËp tøc cÊt b­íc theo sau Tèng Phï. o0o Ba ng­êi ra khái th¹ch ®éng nh×n s¾c trêi qu¶ nhiªn ®∙ gÇn ®Õn canh n¨m råi. V× thÕ, c¶ ba lËp tøc thi triÓn khinh c«ng tuyÖt ®Ønh mµ rêi d∙y Vu S¬n ®Ó xuèng thuyÒn. D­êng nh­ Tèng Phï dù ®o¸n, mÆt trêi ch­a mäc th× bän hä lªn thuyÒn vµ nhæ neo. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngåi ë mòi thuyÒn ng¾m phong c¶nh, chµng thÊy dßng s«ng nhu «m lÊy thÕ nói, thuyÒn ®i bªn nói nh­ng l¹i xu«i vÒ §«ng, phong c¶nh tr­íc mÆt v« cïng nguy nga vµ hïng vÜ. V× m∙i mª th­ëng thøc phong c¶nh nªn bÊt gi¸c chµng c¶m thÊy thuyÒn ®i nhanh nh­ vã ngùa tung c­íc trªn ®¹i ®Þa, chíp m¾t ®∙ qua van tr­îng. NhÊt thêi chµng nhí ®Õn thi phÈm H¹ Giang Lang cña thi tiªn Lý B¹ch nªn buét miÖng ng©m nga: "TriÖu tõ B¹ch §Õ th¸i v©n gian Thiªn lý Giang L¨ng nhÊt nhËt hoµn L­ìng ngo¹n viªn thanh ®ñ bÊt trô Khinh chu dÜ qu¸ v¹n trïng san" T¹m dÞch: "Sím rêi B¹ch §Õ r¹ng tÇng m©y Ngh×n dÆm Giang Lang tíi mét ngµy TiÕng v­în ®«i bê kªu ch¼ng døt Nói non thuyÒn nhÑ v­ît nh­ bay." Lêi ng©m võa døt th× bçng nhiªn chµng nghe cã tiÕng c­êi khóc khÝch sau l­ng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi quay l¹i th× thÊy An TiÓu B×nh, nµng mØm c­êi nãi: - TuyÖt, hai c©u "L­ìng Ngo¹n viªn thanh ®ñ bÊt trô, khinh chu dÜ qu¸ v¹n trïng san" thËt qu¸ tuyÖt! Kh«ng ngê Ph­¬ng c«ng tö l¹i cã lßng hoµi cæ nh­ thÕ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÞ kú phong dÞ c¶nh hÊp dÉn nªn kh«ng biÕt An TiÓu B×nh ®Õn sau l­ng m×nh lóc nµo, chµng ®µnh g­îng c­êi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -9- - C« n­¬ng qu¸ khen råi! Nh­ng c« n­¬ng ra ngoµi tõ lóc nµo vËy? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - RÊt l©u råi... Nµy, c«ng tö x­ng h« víi t¹i h¹ thÕ nµo ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kªu b»ng An c« n­¬ng råi! An TiÓu B×nh chØ tay vµo chiÕc mò v¨n sÜ trªn ®Çu cña m×nh vµ nãi: - C¸c h¹ kh«ng sî m¹o ph¹m ®Õn v∙n sinh µ? C«ng tö xem nµy, b©y giê tiÖn thiÕp ®∙ c¶i trang dÞch dung råi, c«ng tö nªn gäi tiÖn thiÕp lµ An huynh ®Ö míi ph¶i chø! Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi: - ThÕ... Lµm sao ®­îc? An TiÓu B×nh nãi: - ChØ ®Ó che m¾t thiªn h¹ th× cã g× lµ kh«ng ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngËp ngõng gi©y l¸t råi nãi: - An huynh ®Ö! An TiÓu B×nh c­êi khóc khÝch råi nãi: - Ph­¬ng c«ng tö! TuyÕt Nghi chît c¶m thÊy hai ch÷ c«ng tö nghe rÊt chãi tai nªn véi nãi: - An huynh ®Ö, cã mét chuyÖn t¹i h¹ còng ph¶i nãi râ. Tiªu B×nh nãi: - ChuyÖn g× mµ nghiªm träng vËy? TuyÕt Nghi nãi: - An huynh ®Ö ®õng goi t¹i h¹ lµ Ph­¬ng c«ng tö n÷a nhÐ. Tiªu B×nh ng¹c nhiªn hái: - VËy th× gäi b»ng g×? TuyÕt Nghi nãi: - C« n­¬ng... Chµng bçng thÊy An TiÓu B×nh biÕn s¾c nªn míi biÕt lµ m×nh nãi kh«ng ph¶i nªn véi nãi l¹i: - An huynh ®Ö n¨m nay ®­îc bao nhiªu tuæi råi? An TiÓu B×nh cói ®Çu khÏ nãi: - TiÖn thiÕp m­êi b¶y tuæi. Th× ra, khi nãi ®Õn tuæi t¸c th× n÷ nhi vèn th­êng e thÑn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng l­u ý ®iÓm nµy nªn chµng th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi: - T¹i h¹ ®∙ hai m­¬i råi! An huynh ®Ö cã thÓ gäi t¹i h¹ b»ng mét tiÕng Ph­¬ng huynh kh«ng? An TiÓu binh mØm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -10- - TÊt nhiªn lµ ®­îc råi, tõ nay vÒ sau tiÓu ®Ö sÏ gäi nh­ vËy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng mØm c­êi råi nãi: - HiÒn ®Ö nhí lµ tèt råi. Tõ tr­íc ®Õn giê, nh÷ng ng­êi chµng gÆp ®Òu lín tuæi h¬n chµng, b©y giê bçng nhiªn trë thµnh huynh ®Ö víi An TiÓu B×nh nªn chµng c¶m thÊy rÊt míi l¹. §iÒu nµy còng v« t×nh kh¬i dËy lßng nh©n tõ bÈm sinh cña chµng nªn chµng c¶m thÊy tõ nay trë ®i chµng sÏ chiÕu cè vÞ hiÒn ®Ö nµy ®Ó lµm trßn tr¸ch nhiÖm mét vÞ huynh tr­ëng. An TiÓu B×nh nh×n ra phong c¶nh hïng vÜ hai bªn vµ nãi: - Tr­íc ®©y Ph­¬ng huynh ch­a tõng xu«i Tr­êng Giang, ph¶i kh«ng? TuyÕt Nghi nãi: - §óng vËy, t¹i h¹ ch­a tõng qua ®©y bao giê. Chµng h¬i ng­ng l¹i råi buét miÖng hái: - An huynh ®Ö ë tËn ngoµi §«ng H¶i th× lµm sao biÕt ®­îc trªn TriÖu V©n Phong cã mét toµ th¹ch phñ? T¹i h¹ nghÜ rÊt nhiÒu nh­ng kh«ng thÓ lý gi¶i ®­îc, lÏ nµo ®ã lµ n¬i do t«n tr­ëng cña hiÒn ®Ö x©y dùng khi du ngo¹n ë Trung Nguyªn? An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng ph¶i, ®éng phñ nµy ®∙ cã tõ l©u råi. - §∙ cã tõ xa x­a ch¨ng? - TiÓu ®Ö kh«ng biÕt t­êng tËn, nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - Ng­êi ph¸t hiÖn ra ®éng phñ nµy lµ gia gia cña ®Ö. - Lªnh tæ µ? Cã ph¶i lµ §«ng H¶i Song Tiªn? - §óng vËy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë phµo mét håi råi nãi: - HiÒn ®Ö, nghe nãi vâ c«ng cña lÖnh tæ rÊt cao minh ph¶i kh«ng? An TiÓu B×nh hái l¹i: - Ph­¬ng huynh còng biÕt gia gia cña tiÓu ®Ö µ? TuyÕt Nghi nãi: - ChØ nghe ®¹i danh §«ng H¶i Song Tiªn th«i. - TrÇn ®¹i hiÖp nãi cho huynh biÕt ph¶i kh«ng? - §óng vËy. - TrÇn ®¹i hiÖp nh¾c ®Õn chuyÖn nµy nh­ thÕ nµo? - Khi tiªn s­ nãi vÒ s­ tæ th× ng­¬i cã nãi ®Õn lÖnh tæ - §«ng H¶i Song Tiªn! - Ph­¬ng huynh cã biÕt chuyÖn tr­íc ®©y cña lÖnh tæ kh«ng? - BiÕt, nh­ng kh«ng nhiÒu! An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -11- - LÖnh s­ ®∙ cã danh hiÖu lµ KiÕm ThÇn th× vâ c«ng cña lÖnh s­ tæ tÊt nhiªn cßn cao minh h¬n lÖnh s­ nhiÒu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi: - §iÒu ®ã còng kh«ng nhÊt ®Þnh, thiªn h¹ cã nhiÒu Tr¹ng nguyªn ®å ®Ö nh­ng l¹i rÊt Ýt Tr¹ng nguyªn s­ phô! An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai, TrÇn ®¹i hiÖp tµi trÝ h¬n ng­êi nªn chuyÖn xuÊt s¾c h¬n s­ phô còng kh«ng cã g× l¹. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - HiÒn ®Ö nãi g× vËy? An TiÓu B×nh nãi: - §Ö nãi tr×nh ®é kiÕm thuËt cña lÖnh s­ cã kh¶ n¨ng cao minh h¬n lÖnh s­ tæ kh«ng Ýt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ®óng! Tiªn s­ chØ ®¾c truyÒn s¸u b¶y phÇn m­êi vâ c«ng cña s­ tæ mµ th«i! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - ThÕ cßn Ph­¬ng huynh th× sao? TuyÕt Nghi hái l¹i: - T¹i h¹ µ? HiÒn ®Ö muèn chØ ph­¬ng diÖn nµo? - §­¬ng nhiªn lµ chØ vâ c«ng. - TiÓu huynh th× cßn kÐm xa, chØ l∙nh ngé hai ba phÇn m­êi do s­ phô truyÒn thô mµ th«i! - TiÓu ®Ö kh«ng tin! - HiÒn ®Ö kh«ng tin, t¹i sao? - Ph­¬ng huynh xuÊt nhÊt kiÕm ®∙ lÊy m¹ng Ma §ao §iÒn Nguyªn, l¹i cã thÓ khiÕn LiÔu My N­¬ng kinh h∙i thèi lui th× ®ñ thÊy huynh ®∙ ®¾c truyÒn toµn bé vâ c«ng cña TrÇn ®¹i hiÖp råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy chÊn ®éng trong lßng, chµng nãi: - ChuyÖn nµy... Lµm sao hiÒn ®Ö biÕt lµ kh«ng ph¶i vâ c«ng cña bän hä qu¸ kÐm? An TiÓu B×nh nãi: - Cã mét chuyÖn nÕu tiÓu ®Ö kh«ng nãi ra th× sî r»ng Ph­¬ng huynh sÏ c­êng biÖn kh«ng th«i. TuyÕt Nghi liÒn hái: - ChuyÖn g×? HiÒn ®Ö mau nãi ra xem? TiÓu B×nh nãi: - HiÖn t¹i dï KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp t¸i sinh th× sî r»ng còng kh«ng thÓ lµm cho LiÔu My N­¬ng kinh h∙i mµ thèi lui. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -12- TuyÕt Nghi cµng ng¹c nhiªn, chµng hái: - T¹i sao? TiÓu B×nh nãi: - V× LiÔu My N­¬ng kh«ng cßn chÞu sù chÕ phôc cña lÖnh s­ TrÇn ®¹i hiÖp n÷a, mÊy n¨m gÇn ®©y bµ ta ®i kh¾p ch©n trêi gãc bÓ t×m tuyÖt kü vµ ®∙ t×m ®­îc ph­¬ng ph¸p hãa gi¶i kiÕm ph¸p cña lÖnh s­. B©y giê bµ ta l¹i bÞ huynh thi triÓn mét chiªu kiÕm ch­a tõng thÊy lµm cho kinh h∙i mµ thèi lui, ®iÒu nµy ®ñ thÊy kiÕm ph¸p cña huynh ®∙ cao minh h¬n TrÇn ®¹i hiÖp nhiÒu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe ®Õn ®©y th× kh«ng giÊu ®­îc vÎ kinh ng¹c, chµng nãi: - LiÔu My N­¬ng ®∙ t×m ®­îc tuyÖt kü g×? TiÓu B×nh nãi: - Bµ ta ®∙ t×m ®­îc råi, nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - Ph­¬ng huynh, lÏ ra ®Ö kh«ng nªn nãi víi huynh chuyÖn nµy, nh­ng v× kh«ng tù chñ... Nªn ®Ö buét miÖng nãi ra th«i. - T¹i sao hiÒn ®Ö cø óp óp më më thÕ? Cã chuyÖn g× cø nãi râ ra xem nµo? TiÓu B×nh trÇm ng©m håi l©u ræi nãi: - TrÇn ®¹i hiÖp cã nãi víi Ph­¬ng huynh vÒ chuyÖn gi÷a §«ng H¶i Song Tiªn vµ s­ tæ cña huynh kh«ng? TuyÖt NghÜ thÇm nghÜ: - Qu¶ nhiªn lµ ®óng nh­ ta tiªn liÖu, nãi tíi nãi lui th× môc ®Ých cuèi cïng cña c« ta lµ còng muèn nãi ®Õn s­ tæ cña ta... NghÜ ®o¹n chµng nãi: - Tiªn s­ ®∙ nãi s¬ l­îc vÒ chuyÖn nµy. Tiªu B×nh chó môc nh×n håi l©u råi míi nãi: - TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ nãi qua th× nhÊt ®Þnh Ph­¬ng huynh hiÓu rÊt râ ph¶i kh«ng? TuyÕt Nghi hái l¹i: - HiÓu râ chuyÖn g×? Tiªu B×nh nãi: - LÏ nµo TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng nh¨c ®Õn chuyÖn gia gia cña tiÓu ®Ö tõng d­¬ng danh ë Trung Nguyªn? TuyÕt Nghi nãi: - T¹i h¹ cã nghe tiªn s­ nãi qua. TiÓu B×nh nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh cã biÕt chuyÖn lÖnh tæ ®¸nh b¹i gia gia cña ®Ö kh«ng? TuyÕt Nghi chau mµy, ®¸p: - TiÓu huynh ch­a tõng nghe chuyÖn nµy! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -13- TiÓu B×nh ngÈn ng­êi, nµng nãi: - Ch­a tõng nghe? T¹i sao? LÏ nµo TrÇn Hy ChÝnh ®∙ quªn? Bçng nhiªn nµng gäi th¼ng tªn huý cña s­ phô Ph­¬ng TuyÕt Nghi khiÕn chµng võa kinh ng¹c võa c¶m thÊy phÉn né. An TiÓu B×nh thÊy s¾c diÖn cña chµng trÇm xuèng th× lßng phËp phßng bÊt an, nµng khÏ nãi: - NhÊt thêi tiÖn thiÕp kh«ng cÇm lßng ®­îc, mong Ph­¬ng huynh chí tr¸ch? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¾m vÎ ®¸ng th­¬ng cña nµng th× chît c¶m thÊy trong lßng bÊt nhÉn, chµng l¾c ®Çu nãi: - TiÓu huynh còng biÕt ®«i chót vÒ ©n o¸n gi÷a s­ tæ vµ gia gia hiÒn ®Ö, nh­ng theo tiÓu huynh biÕt th× ®Ých thùc tiªn s­ tæ ch­a tõng ®¶ th­¬ng §«ng H¶i Song Tiªn, trong lßng hiÒn ®Ö võa nãi cã chót phÉn né, xem ra trong chuyÖn nµy tÊt cã sù hiÓu lÇm råi. An TiÓu B×nh l¾c ®Çu nh­ng nµng l¹i gËt ®Çu vµ nãi: - Ph­¬ng huynh, nh÷ng ®iÒu huynh nghe ®­îc ch¾c g× ®∙ lµ sù thËt. NhÊt thêi TuyÕt Nghi c¶m thÊy vÞ c« n­¬ng v« cïng xinh ®Ñp nµy thËt khã hiÓu, sî r»ng c« ta sÏ lµ nh©n vËt ®èi ®Çu cña m×nh th«i. Chµng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - HiÒn ®Ö, nÕu nh÷ng lêi ®ã kh«ng ph¶i lµ truyÒn thuyÕt mµ tõ miÖng tiªn s­ tæ nãi ra th× sao? HiÒn ®Ö, cã cßn kh«ng muèn tin n÷a ch¨ng? An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái l¹i: - KiÕm Th¸nh tù nãi ra µ? Th× ra nµng biÕt vÒ Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhiÒu h¬n chµng t­ëng t­îng, do vËy hai ch÷ KiÕm Th¸nh võa nãi th× TuyÕt Nghi liÒn nãi: - HiÒn ®Ö biÕt kh¸ nhiÒu chuyÖn ®Êy! Tiªu B×nh thë dµi råi nãi: - BiÕt qu¸ nhiÒu chuyÖn còng ch­a h¼n lµ phóc. TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi: - HiÒn ®Ö nãi còng cã lý, chóng ta biÕt Ýt l¹i mét chuyÖn lµ thªm mét phÇn phóc khÝ. TiÓu B×nh ng¹c nhiªn nãi: - Ph­¬ng huynh ®¾c truyÒn vâ c«ng cña KiÕm Th¸nh, KiÕm ThÇn, b©y giê lµ lóc s¶i c¸nh bay ngµn dËm, ®¹i bµng ch­a v­ît hÕt hµnh tr×nh th× t¹i sao bçng nhiªn l¹i tá ra bi quan nh­ vËy? Kh«ng lÏ... Ph­¬ng TuyÕt Nghi dâi môc quang nh×n Trung S¬n hai bªn bê s«ng vµ th¶n nhiªn nãi: - T¹i sao hiÒn ®Ö kh«ng nãi tiÕp? An TiÓu B×nh nãi: - TiÖn thiÕp chît c¶m thÊy Ph­¬ng huynh kh«ng gièng nh­ ng­êi «m mèi th­¬ng t©m trong lßng nªn kh«ng nãi tiÕp. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -14- - ¤m mèi th­¬ng t©m trong lßng th× tiÓu huynh l¹i cã mÊy mèi ©n thï cÇn ph¶i gi¶i quyÕt trong ®êi nµy th× míi cã thÓ yªn t©m ®­îc. TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh trÎ tuæi nh­ vËy mµ sao cã nhiÒu ©n o¸n trªn ng­êi thÕ? TuyÕt Nghi nãi: - ¢n o¸n ®êi tr­íc råi thªm ©n o¸n ®êi nµy, tiÓu huynh lµm sao khoanh tay kh«ng hái ®Õn? HiÒn ®Ö th× sao? Cã chuyÖn g× vïi ch«n trong lßng mµ khiÕn hiÒn ®Ö phiÒn n∙o thÕ? TiÓu B×nh nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng cã ©n o¸n giang hå g× quÊn lÊy th©n c¶! Bçng nhiªn nµng cói ®Çu khÏ nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh, cã mét chuyÖn tiÖn thiÕp kh«ng hiÓu, ch¼ng hay Ph­¬ng huynh cã thÓ chØ ®iÓm gióp khái mª lé kh«ng? TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - ChuyÖn g× vËy? Tiªu B×nh chËm r∙i nãi: - Mét ng­êi tËp luyÖn vâ c«ng, ph¶i ch¨ng lµ v× thï hËn mµ b¸o phôc t¹o ra sù kiÖn ®Ém m¸u? TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi gi©y l¸t råi nãi: - Sao cã thÓ nh­ thÕ? Chµng thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - Nh­ t¹i h¹ luyÖn vâ c«ng tõ lóc nhá chØ xem nh­ ®Ó c­êng th©n tr¸ng thÓ. - Lóc ®∙ tr­ëng thµnh th× sao? - Hµnh ®¹o gi¸ng ma, t¹o phóc cho vâ l©m ®ång ®¹o. - TiÖn thiÕp thä gi¸o råi. - V× sao hiÒn ®Ö l¹i hái ®Õn chuyÖn nµy? Kh«ng lÏ hiÒn ®Ö còng ch­a tõng tho¸t ra khái t­ t­ëng ©n o¸n thï hËn tÊt ph¶i b¸o? - Kh«ng ph¶i vËy, nhÊt thêi tiÖn thiÕp chØ hiÕu kú mµ th«i, Ph­¬ng huynh kh«ng cÇn ®a nghi! Nµng nãi tuy cã vÎ dÔ dµng nh­ng thùc ra trong lßng trÜu nÆng nh­ ®eo ch×. TuyÕt Nghi còng kh«ng nghi ngê nªn tÊt nhiªn lµ chµng kh«ng thÓ biÕt ®­îc lßng thiÕu n÷ bªn c¹nh m×nh ®ang nghÜ g×, chµng nãi tiÕp: - HiÒn ®Ö, n¨m x­a tuy s­ tæ cña tiÓu huynh ®¸nh b¹i lÖnh tæ - §«ng H¶i Song Tiªn ë cuéc chiÕn t¹i Thiªn §µi nh­ng thùc tÕ lµ ng­êi ch­a ®¶ th­¬ng nhÞ vÞ lÖnh tæ. An TiÓu B×nh hái l¹i: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy do lÖnh tæ nãi ra ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -15- - Kh«ng sai! Theo tiªn s­ nãi cho biÕt th× tiªn s­ tæ tõng nãi rÊt t­êng tËn víi tiªn s­ vÒ chuyÖn nµy! Tiªu B×nh khÏ thë dµi råi nãi: - TrÇn ®¹i hiÖp thËt lµ ng­êi rÊt cã nh∙n quang, xem ra tuyÖt häc cña KiÕm Th¸nh tÊt sÏ nhanh chãng ®­îc d­¬ng danh trë l¹i trong vâ l©m råi. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng qu¸ khen råi! TiÓu B×nh chíp chíp song môc råi nãi: - Ph­¬ng huynh, theo nh÷ng ®iÒu Ph­¬ng huynh nãi th× lêi cña tr­ëng bèi nªn tu©n hµnh suèt ®êi mµ kh«ng thay ®æi, tiÖn thiÕp chØ sî r»ng cã mét chuyÖn t­¬ng ph¶n víi c¸ch nh×n cña Ph­¬ng huynh ®Êy. - ChuyÖn g× t­¬ng ph¶n víi tiÓu huynh? - ChuyÖn cã quan hÖ ®Õn gia gia cña tiÖn thiÕp. - LÖnh tæ nãi thÕ nµo? - Gia gia kh«ng nãi g× nh­ng gia mÉu cã nãi. - LÖnh ®­êng nãi thÕ nµo? An TiÓu B×nh trÇm ng©m håi l©u råi ngÈng ®Çu lªn nãi: - Ph­¬ng huynh, cã lÏ tiÖn thiÕp kh«ng nãi ra th× tèt h¬n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - T¹i sao? An TiÓu B×nh nãi: - TiÖn thiÕp...sî Ph­¬ng huynh tøc giËn. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö cø nãi, tiÓu huynh kh«ng tøc giËn lµ ®­îc. - Ph­¬ng huynh kh«ng tøc giËn thËt chø? - HiÒn ®Ö, ngu huynh kh«ng ph¶i lµ ng­êi hÑp l­îng ®©u, cã chuyÖn g× cø tù nhiªn nãi ra ®i. - LÏ ra tiÖn thiÕp kh«ng nªn nãi ra chuyÖn nµy nh­ng Ph­¬ng huynh ®em lßng chÝ thµnh ®èi ®∙i víi tiÖn thiÕp mµ nÕu tiÖn thiÕp cè lõa dèi Ph­¬ng huynh th× qu¶ thËt kh«ng thÓ nµo an t©m ®­îc. Nµng h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh cã biÕt tiÖn thiÕp ®Õn Trung Nguyªn lÇn nµy lµ kh«ng ph¶i ®Ó du s¬n ngo¹n c¶nh kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - Kh«ng ph¶i du s¬n ngo¹n c¶nh th× lÏ nµo cßn môc ®Ých kh¸c? An TiÓu B×nh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -16- - Kh«ng sai! TiÖn thiÕp nãi ra sî Ph­¬ng huynh kh«ng thÓ tin nh­ng tiÖn thiÕp l¹i v× Ph­¬ng huynh mµ ®Õn Trung Nguyªn ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c hái l¹i: - V× ngu huynh mµ ®Õn? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh kh«ng hiÓu thËt hay lµ cè t×nh kh«ng hiÓu? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®µnh gi¶ vê hå ®å ®Õn cïng, chµng l¾c ®Çu vµ g­îng c­êi, nãi: - TiÓu huynh thËt kh«ng biÕt g× c¶! An TiÓu B×nh nãi: - Kú thùc tiÖn thiÕp vµo Trung Nguyªn lÇn nµy lµ phông mÖnh gia mÉu ®i t×m KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - LÖnh ®­êng muèn hiÒn ®Ö t×m tiªn s­ v× chuyÖn g×? TiÓu B×nh nãi: - V× chuyªn khóc m¾c gi÷a lÖnh tæ vµ gia gia cña tiÖn thiÕp mµ th«i. TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, t¹i sao tiÓu huynh kh«ng nghe tiªn s­ nãi qua chuyÖn nµy? TiÓu B×nh nãi: - Thùc ra tiÖn thiÕp còng kh«ng biÕt t­êng tËn, khi gia mÉu b¶o tiÖn thiÕp ®i Trung Nguyªn t×m TrÇn ®¹i hiÖp th× cã dÆn dß mét c©u. TuyÕt Nghi liÒn hái: - LÖnh ®­êng nãi thÕ nµo? Tiªu B×nh do dù mét l¸t råi nãi: - §¸nh b¹i TrÇn ®¹i hiÖp ®Ó hñy t«n hiÖu KiÕm ThÇn cña TrÇn ®¹i hiÖp! Ph­¬ng TuyÕt Nghi rïng m×nh, chµng lín tiÕng hái: - T¹i sao? An TiÓu B×nh thÊy chµng bÞ kÝch ®éng th× lßng phËp phßng bÊt an, nµng khÏ nãi: - Gia mÉu chØ dÆn dß nh­ thÕ, cßn t¹i sao th× tiÖn thiÕp còng kh«ng biÕt! Ph­¬ng TuyÕt Nghi lu«n t«n kÝnh s­ phô nh­ thiÖn nh©n, b©y giê An TiÓu B×nh l¹i nãi muèn ®¸nh b¹i s­ phô chµng ®Ó huû thanh danh cña ng­êi th× b¶o chµng lµm sao nhÉn nhôc ®­îc? NhÊt thêi nhiÖt huyÕt trong ng­êi chµng cuån cuén d©ng lªn, né khÝ kh«ng thÓ kiÒm chÕ ®­îc n÷a, chµng trõng m¾t qu¸t lín: - C« n­¬ng, cã mét chuyÖn mµ c« n­¬ng ®∙ hiÓu rÊt râ råi ®Êy! An TiÓu B×nh còng thay ®æi c¸ch x­ng h«, nµng nãi: - C«ng tö tøc giËn ta ®Êy µ? ChuyÖn nµy còng kh«ng ph¶i ta sai... Nµng h¬i ng­ng l¹i trÊn ®Þnh t©m thÇn råi h¹ giäng nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh muèn nãi chuyÖn g×? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -17- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Gia s­ ®∙ quy tiªn råi. An TiÓu B×nh nghe vËy th× mØm c­êi, nãi: - ChuyÖn nµy Ph­¬ng huynh ®∙ nãi cho tiÖn thiÕp biÕt råi. TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi: - LÖnh ®­êng muèn c« n­¬ng vµo Trung Nguyªn lµ v× tiªn s­, hiÖn t¹i tiªn s­ ®∙ quy tiªn th× c« n­¬ng ®Þnh thÕ nµo ®©y? Tiªu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy... Nµng trÇm ng©m rÊt l©u mµ kh«ng nãi tiÕp ®­îc. Bçng nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - NÕu Ph­¬ng mç kh«ng ®o¸n sai th× viÖc c« n­¬ng ph¸i ng­êi hÑn t¹i h¹ lµ ®∙ cã ý ®å råi? NhÊt thêi An TiÓu B×nh c¶m thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh­ biÕn thµnh mét ng­êi hoµn toµn kh¸c, nµng l¾c ®Çu nãi: - Ph­¬ng huynh, nÕu tiÖn thiÕp phñ nhËn th× sî r»ng huynh còng kh«ng tin råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi tiÕp: - C« n­¬ng kh«ng cÇn phñ nhËn, viÖc ®Ó th­ l¹i trªn thuyÒn lµ chuyÖn kh«ng thÓ tranh c∙i råi, chØ cã ®iÒu Ph­¬ng mç kh«ng ngê t©m c¬ cña c« n­¬ng l¹i th©m nh­ vËy. An TiÓu B×nh còng ngÇm tøc khÝ trong lßng, nµng nãi: - Ta dông t©m c¬ khi nµo? Ng­¬i chí ®æ oan ng­êi tèt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi: - C« n­¬ng, nh÷ng lêi cña c« n­¬ng sao cã thÓ lõa ®­îc Ph­¬ng mç? Thùc ra c« n­¬ng kh«ng cÇn phÝ nhiÒu t©m lùc nh­ vËy mµ chØ cÇn nãi víi Ph­¬ng mç mét tiÕng lµ ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nµy tuy vâ c«ng kh«ng b»ng mét phÇn cña ©n s­ nh­ng còng ®ñ can ®¶m g¸nh lÊy toµn bé ©n o¸n s­ m«n. An TiÓu B×nh s÷ng sê nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi håi l©u mµ kh«ng nãi g×, cuèi cïng nµng quay ng­êi buån b¶ ®i vµo trong khoang thuyÒn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ng¬ ngÈn nh­ kh«ng biÕt ®ang x¶y ra chuyÖn g×. o0o Ch¼ng biÕt thêi gian ®∙ tr«i qua bao l©u, bÊt gi¸c chµng thë dµi mét håi råi tù nãi: - Qu¶ thËt kh«ng thÓ nµo hiÓu nçi lßng d¹ n÷ nh©n! D­ ©m ch­a døt th× chît nghe phÝa sau cã ng­êi ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng dµi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay l¹i th× thÊy §¹i M¹c Quû Thñ Tèng Phï kh«ng biÕt tõ lóc nµo ®∙ ®øng phÝa sau m×nh råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -18- Chµng véi cung thñ, nãi: - Tèng l∙o ®∙ dËy rèi µ? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - §∙ dËy tõ l©u råi, chØ v× kh«ng muèn lµm c¶n trë nhÞ vÞ t©m t×nh víi nhau nªn l∙o phu ®µnh gi¶ vê ngñ tiÕp th«i! Hai m¸ cña TuyÕt Nghi bÊt gi¸c nãng ran, chµng nãi: - Tèng l∙o l¹i nãi ®ïa råi. Tèng Phï nghiªm s¾c diÖn, nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i c∙i nhau víi c« ta ch¨ng? TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - §©u cã! Tèng Phï nãi: - Kh«ng cã µ? ThÕ t¹i sao An c« n­¬ng n»m khãc nøc në trong thuyÒn vËy? TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - C« ta ®ang khãc µ? Tèng Phï nãi: - Cßn kh«ng ph¶i n÷a? C« ta võa ch¹y vµo khoang lµ óp mÆt xuèng gi­êng khãc nøc në thµnh tiÕng. L∙o phu lªn tiÕng hái nh­ng c« ta kh«ng chÞu nãi mét lêi. L∙o ®Ö, rèt cuéc lµ x¶y ra chuyÖn g× vËy? TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi: - L∙o tiÒn bèi, v∙n bèi còng kh«ng hiÓu lµ chuyÖn g×. Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - An c« n­¬ng tá ra rÊt th­¬ng t©m, mét thiÕu n÷ cã vâ c«ng tuyÖt thÕ nh­ c« ta, nÕu kh«ng cã chuyÖn ®au lßng thËt sù th× kh«ng thÓ ®Ó cho ng­êi kh¸c biÕt m×nh khãc! TuyÕt Nghi véi nãi: - Tèng l∙o, thËt sù lµ v∙n bèi kh«ng trªu chäc c« ta mµ! Tèng Phï nãi: - L∙o ®Ö, nÕu ng­¬i kh«ng trªu chäc c« ta th× lÏ nµo c« ta trªu chäc ng­¬i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn ®¸p: - Kh«ng sai! ChÝnh c« ta ®∙ ®em phiÒn phøc ®Õn cho v∙n bèi! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2