intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 1

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

1
274
lượt xem
50
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngoạ Long SInh là 1 trong những tác gia tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng nhất của Đài Loan . Trong giới tiẻu thuyết võ hiệp Đài Loan , Ngoạ Long Sinh gọi là Thái Sơn Bắc Đẩu . Về sau xuất hiện Tư Mã Linh , Gia Cát Thanh Vân , hai văn này cùng Ngoạ Long Sinh trở thành Tam Kiếm Khách . Bấy giời Cỏ Long chưa có danh tiếng gì .Về sau tên tuổi của Cổ Long càng ngày càng lừng lẫy , sánh với Tam kiếm khách và được gọi chung là Tứ đại danh gia...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 1

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -1- Håi thø nhÊ t HËu nh©n §«ng H¶i Song Tiªn Lóc nµyNh­ngth¹chkÓ thµnh b¹i thÕ nµo Nghi h¬i ng­ng ph¶imét ThiÕu L©mtiÕp:mét - trong bÊt ®éng Ph­¬ng TuyÕt th× t¹i h¹ còng l¹i ®i l¸t råi nãi tù chuyÕn! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - VËy th× rÊt tèt! Tèng Phï tiÕp lêi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö, l∙o phu thÊy chuyÖn nµy vµ chuyÖn ®i cña chóng ta kh«ng cã g× trë ng¹i c¶. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Xin nghe cao kiÕn cña Tèng l∙o. Tèng Phï nãi: - Chóng ta ®ang ®i Trung Ch©u mµ vïng nµy còng thuéc c¶nh giíi Hµ Nam, nÕu vßng qua Tung S¬n mét chuyÕn th× còng ch¼ng tèn bao nhiªu thêi gian! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tuy kh«ng gäi lµ thuËn ®­êng nh­ng ®i vßng còng kh«ng bao xa. - TuyÕt Nghi nãi: - VËy th× quyÕt ®Þnh nh­ thÕ nhÐ! Chµng h¬i ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi An TiÓu B×nh: - T¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch vÒ viÖc c« n­¬ng cho biÕt hµnh tung cña Thiªn Ma N÷ ngµy sau héi t­¬ng kiÕn, t¹i h¹ sÏ b¸o ®¸p. Nãi ®o¹n chµng cung thñ c¸o biÖt råi quay ng­êi cÊt b­íc. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - C«ng tö muèn ®i råi sao? Ph­¬ng TuyÕt Nghi dõng b­íc, nãi: - T¹i h¹ n«n nãng muèn ®i Tung S¬n nªn tù nhiªn lµ kh«ng thÓ ë l¹i l©u n¬i nµy. An TiÓu B×nh nãi: - TiÖn thiÕp cßn mÊy c©u muèn nãi, ch¼ng hay c«ng tö cã thÓ n¸n l¹i thªm vµi kh¾c kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn g­îng c­êi, nãi: - T¹i h¹ cung kÝnh nghe lêi chØ gi¸o. An TiÓu B×nh nãi: - C«ng tö tù tin lµ cã thÓ th¾ng ®­îc Thiªn Ma N÷ ch¨ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -2- Ph­¬ng TuyÕt Nghi th¶n nhiªn nãi: - T¹i h¹ ®∙ quyÕt t©m ®i th× bÊt luËn thµnh b¹i ®­îc mÊt nh­ thÕ nµo còng ®­îc. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Qu¶ nhiªn c«ng tö rÊt cã hµo khÝ! Bçng nhiªn nµng thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - TiÖn thiÕp cã mét c¸ch mµ cã thÓ gióp c«ng tö khái ph¶i ®i ThiÕu L©m tù. - C« n­¬ng cã c¸ch g×? - C«ng tö cã muèn tiÕp thô kh«ng? NÕu c«ng tö kh«ng muèn tiÕp thô th× tiÖn thiÕp cã nãi còng b»ng kh«ng. - T¹i h¹ v« cïng c¶m kÝch thÞnh t×nh cña c« n­¬ng. - VËy lµ c«ng tö ®ång ý nghe. - Xin c« n­¬ng cø nãi. An TiÓu B×nh h¬i trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - H×nh nh­ Thiªn Ma N÷ rÊt muèn lÊy lßng tiÖn thiÕp, v× vËy nÕu tiÖn thiÕp xuÊt diÖn ng¨n c¶n th× tÊt nhiªn cã thÓ b¶o Thiªn Ma N÷ lËp tøc rêi khái ThiÕu L©m tù! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - C« n­¬ng nãi thËt ®Êy chø? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu kh«ng thËt th× tiÖn thiÕp kh«ng thÓ nãi ra råi. TuyÕt Nghi quay sang hái Tèng Phï: - Tèng l∙o thÊy kÕ s¸ch cña An c« n­¬ng ®­îc kh«ng? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Cã thÓ ®­îc! §­¬ng nhiªn lµ cã thÓ ®­îc! An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o ®ång ý víi biÖn ph¸p cña v∙n bèi kh«ng? Tèng Phï nãi: - §ång ý! §ång ý! Nh­ng kh«ng biÕt Thiªn Ma N÷ cã chÞu nghe c« n­¬ng khuyªn can hay kh«ng? An TiÓu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy kh«ng cÇn Tèng l∙o bËn t©m, v∙n bèi tin r»ng bµ ta kh«ng thÓ kh«ng mua chót thÓ diÖn cho v∙n bèi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi cung thñ, nãi: - NÕu vËy th× viÖc nµy xin phiÒn c« n­¬ng lo gióp. An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - C«ng tö chí kh¸ch khÝ, tiÖn thiÕp ®∙ vµo Trung Nguyªn th× dï muèn dï kh«ng còng lµ mét phÇn tö trong vâ l©m råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -3- TuyÕt Nghi nãi: - §iÒu ®ã lµ ®­¬ng nhiªn! An TiÓu B×nh nãi: - §∙ lµ mét tiÓu tèt trong vâ l©m th× tiÖn thiÕp phÝ chót t©m lùc v× vâ l©m b»ng h÷u còng lµ lÏ ®­¬ng nhiªn th«i. Tèng Phï lªn tiÕng: - C« n­¬ng ®∙ cã ý nµy th× l∙o phu rÊt yªn t©m, nh­ng ch¼ng hay khi nµo c« n­¬ng ®i ThiÕu L©m tù? An TiÓu B×nh kh«ng tr¶ lêi ngay mµ hái l¹i: - Khi nµo th× Tèng l∙o vµ Ph­¬ng c«ng tö lªn ®­êng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - ChuyÖn nµy h¬i kú l¹ ®©y, khi nµo bän ta lªn ®­êng th× cã liªn quan g× ®Õn c« ta? - T¹i h¹ vµ Tèng l∙o sÏ lªn ®­êng ngay b©y giê. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - NÕu tiÖn thiÕp cïng ®i víi c«ng tö th× sao? Ch¼ng hay cã tiÖn kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy bÊt ngê, chµng thÇm nghÜ: - T¹i sao c« ta l¹i cã ý niÖm nµy? Th× ra chµng c¶m thÊy cã thiÕu n÷ trÎ tuæi cïng ®ång hµnh th× sÏ thªm nhiÒu chuyÖn phiÒn phøc nªn nhÊt thêi kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo. Tèng Phï liÕc nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi nãi: - C« n­¬ng muèn ®i chung thuyÒn víi l∙o phu ch¨ng? An TiÓu B×nh nãi: - §óng vËy! Ch¼ng hay l∙o cã ®ång ý kh«ng? Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Cã g× lµ kh«ng ®­îc? L∙o quay sang hái TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, ý ng­¬i thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - L∙o ®∙ ®ång ý råi th× ta cßn cã thÓ nãi ®­îc g×? NghÜ vËy nh­ng chµng vÉn nãi: - Mäi viÖc xin Tèng l∙o chñ tr­¬ng lµ ®­îc. ThÇn s¾c cña An TiÓu B×nh tho¸ng hiÖn vÎ vui mõng, nµng quay sang nãi víi An Thanh: - C¸c ng­¬i mau thu xÕp råi trë vÒ §«ng H¶i! An Thanh vµ B×nh Nhi nghe vËy th× v« cïng ng¹c nhiªn, c¶ hai cïng nãi: - Bän thuéc h¹ ph¶i trë vÒ thËt sao? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -4- An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai, ta ph¶i cïng Ph­¬ng c«ng tö vµ Tèng l∙o nh©n ®i Hµ Nam nªn ®­¬ng nhiªn lµ c¸c ng­¬i ph¶i håi gia. An Thanh hái: - TiÓu th­ kh«ng cÇn bän thuéc h¹ theo hÇu sao? B×nh Nhi tiÕp lêi: - BiÖt phñ ë Vu S¬n nµy cã cÇn canh gi÷ kh«ng? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Kh«ng cÇn, ta ®i Hµ Nam chuyÕn nµy cã thÓ lµ ph¶i dÞch dung c¶i trang, c¸c ng­¬i còng ®i theo ch¼ng ph¶i lµ bÊt tiÖn l¾m sao? Cßn nh­ biÖt phñ ë Vu S¬n nµy th× sau khi c¸c ng­¬i trë vÒ lµ tù nhiªn sÏ cã ng­êi ®­îc ph¸i tíi ®Ó lo liÖu! An Thanh cã vÎ kh«ng b»ng lßng, nµng nãi: - TiÓu th­ lµm sao hµnh tÈu giang hå mét m×nh ®­îc! B×nh Nhi còng nãi: - TiÓu th­, nÕu bän thuéc h¹ trë vÒ th× sî r»ng l∙o phu nh©n kh«ng thÓ bá qua cho bän thuéc h¹. An TiÓu B×nh tøc giËn nãi lín: - NhiÒu chuyÖn! Ta kh«ng biÕt sao mµ ph¶i cÇn ng­¬i gi¶ng gi¶i? Hõ! NÕu mÉu th©n ta cã hái ®Õn th× cø nãi lµ ta b¶o c¸c ng­¬i trë vÒ, nh­ thÕ lµ ®­îc råi! An Thanh vµ B×nh Nhi cßn muèn nãi n÷a nh­ng tr«ng vÎ tøc giËn cña An TiÓu B×nh th× c¶ hai ®Òu cè nuèt lêi vµo bông. Lóc nµy Tèng Phï míi mØm c­êi, nãi: - VËy lµ c« n­¬ng quyÕt ®Þnh mét m×nh ®i víi bän l∙o phu? An TiÓu B×nh hái l¹i: - LÏ nµo Tèng l∙o cho r»ng kh«ng ®­îc? Tèng Phï nãi: - Kh«ng ph¶i vËy, chØ cã ®iÒu... An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - Cã lÏ Tèng l∙o cho r»ng v∙n bèi lµ n÷ nhi nªn ®i cïng víi c¸c vÞ sÏ bÊt tiÖn trªn ®­êng ph¶i kh«ng? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Kh«ng sai, c« n­¬ng thËt lµ th«ng minh. An TiÓu B×nh nãi: - NÕu tiÓu n÷ c¶i trang thµnh nam tö th× sao? Tèng Phï nãi: - NÕu vËy th× kh«ng cã vÊn ®ñ g×. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -5- Bçng nhiªn l∙o ph¸ lªn c­êi mét trµng råi quay sang hái TuyÕt Nghi: - ý l∙o ®Ö ng­¬i thÕ nµo? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi cßn nãi g× ®­îc n÷a, l∙o ®∙ nãi kh«ng cã vÊn ®ñ th× ®­¬ng nhiªn lµ kh«ng cã vÊn ®ñ råi. An TiÓu B×nh quÐt môc quang nh×n qua hai t× n÷ vµ nãi: - C¸c ng­¬i cßn chê g× n÷a? An Thanh vµ B×nh Nhi ch¼ng biÕt lµm thÕ nµo nªn ®µnh lui b­íc víi ¸nh m¾t ®Çy l­u luyÕn. Mét l¸t sau c¶ hai ®∙ chuÈn bÞ xong hai tói hµnh trang vµ b­íc ra b¸i biÖt tr­íc mÆt An TiÓu B×nh. An TiÓu B×nh khÏ nãi: - C¸c ng­¬i ®i ®i! Thanh ©m cã vÎ nghÑn l¹i n¬i cæ häng, th× ra nµng còng kh«ng nì rêi hai t× n÷. An Thanh vµ B×nh Nhi chËm r∙i ®øng lªn, m¾t long lanh ngÊn lÖ. D­êng nh­ c¶ hai muèn nãi rÊt nhiÒu ®iÒu nh­ng nhÊt thêi mét ch÷ còng kh«ng nãi ra ®­îc. Cuèi cïng th× hai nµng cïng ®µnh g¹t lÖ mµ ®i. An TiÓu B×nh thë dµi, nãi: - Bän chóng ®∙ theo tiÓu n÷ tõ nhá, x­a nay kh«ng hÒ rêi xa nöa b­íc nªn cã sù l­u luyÕn nh­ vËy còng lµ th­êng t×nh. TiÓu n÷ còng... Bçng nhiªn An Thanh l¹i quay trë vµo. An TiÓu B×nh nh×n hái: - Sao ng­¬i l¹i quay trë l¹i! - TiÓu t× muèn nãi víi Tèng l∙o mét c©u. An TiÓu B×nh cßn ®ang ng¬ ngÈn th× ®∙ nghe Tèng Phï nãi: - C« n­¬ng cã chuyÖn g× xin cø nãi. An Thanh nãi: - Bon tiÓu n÷ ®∙ theo hÇu tiÓu th­ nhiÒu n¨m, ®©y lµ lÇn chia biÖt ®Çu tiªn nªn kh«ng thÓ nµo yªn t©m ®­îc, Tèng l∙o lµ bËc tiÒn bèi trong vâ l©m vµ lµ nh©n vËt ®∙ cao niªn nªn xin l∙o kh¸ chiÕu cè cho tiÓu th­ cña tiÓu n÷! Nãi ®o¹n nµng sôp quú b¸i t¹. Tèng Phï rÊt c¶m ®éng, l∙o ®ì An Thanh dËy vµ nãi: - C« n­¬ng kh«ng cÇn lo l¾ng, l∙o phu høa sÏ chiÕu cè cho tiÓu th­ cña c« n­¬ng. Lóc nµy An Thanh míi yªn t©m, nµng mØm c­êi b¸i biÖt An TiÓu B×nh vµ nãi: - Xin tiÓu th­ b¶o träng, bän thuéc h¹ vÒ §«ng H¶i ®©y. An TiÓu B×nh khÏ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -6- - Khi gÆp l∙o phu nh©n th× nãi r»ng khi ta lµm xong chuyÖn ë Trung Nguyªn lµ sÏ trë vÒ ngay. An Thanh ®¸p mét tiÕng råi lËp tøc quay ng­êi ®i ra. Tèng Phï kh«ng nhÞn ®­îc nªn thë dµi mét h¬i råi nãi: - Thùc ra An c« n­¬ng ®­a bän hä cïng ®i còng ch¼ng cã g× bÊt æn. An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o, kh«ng ph¶i tiÓu n÷ kh«ng muèn ®­a bän hä cïng ®i, chØ cã ®iÒu sî bän hä v« cí sinh sù g©y ra nhiÒu phiÒn phøc mµ th«i. Nµng h¬i ng­ng l¹i vµ sî Tèng Phu kh«ng hiÓu ý m×nh nªn nãi tiÕp: - Hai nha ®Çu nµy ®∙ quen ®­îc nu«ng chiÒu ë §«ng H¶i råi. Ngoµi tiÓu n÷ vµ gia mÉu vµ mÊy vÞ tr­ëng bèi th× d­êng nh­ bän hä ch¼ng cßn kiªng nÓ ai, v× vËy tiÓu n÷ sî ®­a bän hä cïng ®i th× sÏ g©y ra kh«ng Ýt sù cè cho vâ l©m b»ng h÷u. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Th× ra lµ nh­ vËy, c« n­¬ng nãi còng ph¶i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Tèng l∙o, chóng ta còng nªn khëi hµnh th«i. Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy... L∙o nh×n qua An TiÓu B×nh råi nãi tiÕp: - C« n­¬ng cã cÇn c¶i trang kh«ng? An TiÓu B×nh liÒn nãi: - §óng råi! L∙o kh«ng nh¾c th× suýt chót n÷a v∙n bèi quªn mÊt. Xin nhÞ vÞ chê mét l¸t nhÐ! Nãi ®o¹n nµng dêi gãt ngäc ®i ra sau phiÕn ngäc th¹ch. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÊy bãng TiÓu B×nh ®∙ khuÊt th× liÒn khÏ nãi: - Tèng l∙o, lµm thÕ nµy cã æn kh«ng? Tèng Phï nãi: - H×nh nh­ c« ta lµ mét n÷ tö cña mét vÞ vâ l©m thÕ gia ë §«ng H¶i, l∙o phu cho r»ng ®Ó c« ta ®i còng ch¼ng cã g× bÊt æn. V× l∙o kh«ng biÕt chuyÖn vâ c«ng Thiªn H¹c Tr¶m nªn tÊt nhiªn lµ kh«ng biÕt trong lßng Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang lo l¾ng ®iÒu g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi c¶m thÊy sù xuÊt hiÖn cña bän hä qu¸ ly kú, v× thÕ chuyÖn mêi c« ta cïng ®i ThiÕu L©m tù sî r»ng ®­îc kh«ng b»ng mÊt. Tèng Phï nãi: - Lµm sao cã thÓ. TuyÕt Nghi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -7- - NÕu muèn lµm cho Thiªn Ma N÷ kinh ®éng mµ thèi lui th× mét m×nh v∙n bèi còng qu¸ ®ñ råi, v× vËy An c« n­¬ng cã ®i hay kh«ng còng ch¼ng cã quan hÖ g×. Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - NÕu cã c« ta cïng ®i th× chóng ta kh«ng cÇn ®éng thñ víi Thiªn Ma N÷, chuyÖn kh«ng ®¸nh mµ lui ®Þch ®­îc nh­ vËy mµ l∙o ®Ö ng­¬i ch¼ng thÝch sao? Huèng hå... Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - Huèng hå thÕ nµo? Tèng Phï nãi: - Ch¼ng ph¶i c« ta rÊt cã t×nh ý víi l∙o ®Ö ng­¬i ®ã sao. NhÊt thêi s¾c diÖn cña TuyÕt Nghi ®á bõng nh­ gÊc, chµng véi kho¸t tay nãi: - L∙o tiÒn bèi chí cã ®ïa nh÷ng chuyÖn nh­ vËy. Chît nghe An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o vµ Ph­¬ng c«ng tö nãi ®ïa chuyÖn g× vËy, cã thÓ cho t¹i h¹ nghe ®­îc kh«ng? Hai ng­êi quÐt môc quang nh×n qua th× bÊt gi¸c kinh h∙i, th× ra lóc nµy An TiÓu B×nh ®∙ c¶i trang thµnh mét c«ng tö nh­ thËt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi sî Tèng Phï lËp l¹i lêi nãi ®ïa võa råi cho nµng nghe nªn véi mØm c­êi, nãi: - Kh«ng cã g×... Tèng Phï qu¶ nhiªn lµ nh©n vËt rÊt l∙o luyÖn, l∙o ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - L∙o phu chØ nãi Ph­¬ng l∙o ®Ö cø muèn quan t©m ®Õn chuyÖn Ngò §¹i Ma chñ mµ bá quªn chuyÖn cña m×nh. Nh­ng kh«ng ngê chuyÖn ®Õn ch©n th× l¹i ®i nhê ng­êi kh¸c gióp ®ì... An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - L∙o muèn nãi ®Õn chuyÖn v∙n bèi ®i ThiÕu L©m tù khuyªn ng¨n Thiªn Ma N÷ ph¶i kh«ng? Tèng Phï nãi: - Ch¼ng ph¶i thÕ sao? Nh­ng... An TiÓu B×nh liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? Tèng Phï nãi: - Ng­êi trong vâ l©m lo chuyÖn vâ l©m vèn kh«ng cã g× l¹, v× thÕ l∙o phu míi nãi ®ïa víi Ph­¬ng l∙o ®Ö lµ ngµy sau nÕu ®­îc nhiÒu ng­êi t­¬ng trî nh­ vËy th× tÊt sÏ trë thµnh b¸ chñ mét ph­¬ng trong vâ l©m. An TiÓu B×nh nãi: - Hay l¾m! NÕu Ph­¬ng huynh cã t©m nguyÖn nµy th× tiÖn thiÕp nhÊt ®Þnh sÏ toµn t©m toµn lùc t­¬ng trî. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -8- - Nghe thÊy ch­a, l∙o ®Ö? L∙o kh«ng chê TuyÕt Nghi tr¶ lêi mµ lËp tøc quay ng­êi b­íc ra khái th¹ch s¶nh vµ nãi tiÕp: - NÕu chóng ta muèn trë l¹i thuyÒn tr­íc khi mÆt trêi mäc th× kh«ng nªn ë l¹i ®©y l©u h¬n n÷a. Ph­¬ng TuyÕt Nghi mØm c­êi vµ cung thñ nãi víi An TiÓu B×nh: - C« n­¬ng, xin mêi! An TiÓu B×nh kh«ng nãi thªm ®iÒu g×, nµng lËp tøc cÊt b­íc theo sau Tèng Phï. o0o Ba ng­êi ra khái th¹ch ®éng nh×n s¾c trêi qu¶ nhiªn ®∙ gÇn ®Õn canh n¨m råi. V× thÕ, c¶ ba lËp tøc thi triÓn khinh c«ng tuyÖt ®Ønh mµ rêi d∙y Vu S¬n ®Ó xuèng thuyÒn. D­êng nh­ Tèng Phï dù ®o¸n, mÆt trêi ch­a mäc th× bän hä lªn thuyÒn vµ nhæ neo. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngåi ë mòi thuyÒn ng¾m phong c¶nh, chµng thÊy dßng s«ng nhu «m lÊy thÕ nói, thuyÒn ®i bªn nói nh­ng l¹i xu«i vÒ §«ng, phong c¶nh tr­íc mÆt v« cïng nguy nga vµ hïng vÜ. V× m∙i mª th­ëng thøc phong c¶nh nªn bÊt gi¸c chµng c¶m thÊy thuyÒn ®i nhanh nh­ vã ngùa tung c­íc trªn ®¹i ®Þa, chíp m¾t ®∙ qua van tr­îng. NhÊt thêi chµng nhí ®Õn thi phÈm H¹ Giang Lang cña thi tiªn Lý B¹ch nªn buét miÖng ng©m nga: "TriÖu tõ B¹ch §Õ th¸i v©n gian Thiªn lý Giang L¨ng nhÊt nhËt hoµn L­ìng ngo¹n viªn thanh ®ñ bÊt trô Khinh chu dÜ qu¸ v¹n trïng san" T¹m dÞch: "Sím rêi B¹ch §Õ r¹ng tÇng m©y Ngh×n dÆm Giang Lang tíi mét ngµy TiÕng v­în ®«i bê kªu ch¼ng døt Nói non thuyÒn nhÑ v­ît nh­ bay." Lêi ng©m võa døt th× bçng nhiªn chµng nghe cã tiÕng c­êi khóc khÝch sau l­ng. Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi quay l¹i th× thÊy An TiÓu B×nh, nµng mØm c­êi nãi: - TuyÖt, hai c©u "L­ìng Ngo¹n viªn thanh ®ñ bÊt trô, khinh chu dÜ qu¸ v¹n trïng san" thËt qu¸ tuyÖt! Kh«ng ngê Ph­¬ng c«ng tö l¹i cã lßng hoµi cæ nh­ thÕ! Ph­¬ng TuyÕt Nghi bÞ kú phong dÞ c¶nh hÊp dÉn nªn kh«ng biÕt An TiÓu B×nh ®Õn sau l­ng m×nh lóc nµo, chµng ®µnh g­îng c­êi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -9- - C« n­¬ng qu¸ khen råi! Nh­ng c« n­¬ng ra ngoµi tõ lóc nµo vËy? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - RÊt l©u råi... Nµy, c«ng tö x­ng h« víi t¹i h¹ thÕ nµo ®©y? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kªu b»ng An c« n­¬ng råi! An TiÓu B×nh chØ tay vµo chiÕc mò v¨n sÜ trªn ®Çu cña m×nh vµ nãi: - C¸c h¹ kh«ng sî m¹o ph¹m ®Õn v∙n sinh µ? C«ng tö xem nµy, b©y giê tiÖn thiÕp ®∙ c¶i trang dÞch dung råi, c«ng tö nªn gäi tiÖn thiÕp lµ An huynh ®Ö míi ph¶i chø! Ph­¬ng TuyÕt Nghi Êp óng nãi: - ThÕ... Lµm sao ®­îc? An TiÓu B×nh nãi: - ChØ ®Ó che m¾t thiªn h¹ th× cã g× lµ kh«ng ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngËp ngõng gi©y l¸t råi nãi: - An huynh ®Ö! An TiÓu B×nh c­êi khóc khÝch råi nãi: - Ph­¬ng c«ng tö! TuyÕt Nghi chît c¶m thÊy hai ch÷ c«ng tö nghe rÊt chãi tai nªn véi nãi: - An huynh ®Ö, cã mét chuyÖn t¹i h¹ còng ph¶i nãi râ. Tiªu B×nh nãi: - ChuyÖn g× mµ nghiªm träng vËy? TuyÕt Nghi nãi: - An huynh ®Ö ®õng goi t¹i h¹ lµ Ph­¬ng c«ng tö n÷a nhÐ. Tiªu B×nh ng¹c nhiªn hái: - VËy th× gäi b»ng g×? TuyÕt Nghi nãi: - C« n­¬ng... Chµng bçng thÊy An TiÓu B×nh biÕn s¾c nªn míi biÕt lµ m×nh nãi kh«ng ph¶i nªn véi nãi l¹i: - An huynh ®Ö n¨m nay ®­îc bao nhiªu tuæi råi? An TiÓu B×nh cói ®Çu khÏ nãi: - TiÖn thiÕp m­êi b¶y tuæi. Th× ra, khi nãi ®Õn tuæi t¸c th× n÷ nhi vèn th­êng e thÑn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi kh«ng l­u ý ®iÓm nµy nªn chµng th¶n nhiªn mØm c­êi, nãi: - T¹i h¹ ®∙ hai m­¬i råi! An huynh ®Ö cã thÓ gäi t¹i h¹ b»ng mét tiÕng Ph­¬ng huynh kh«ng? An TiÓu binh mØm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -10- - TÊt nhiªn lµ ®­îc råi, tõ nay vÒ sau tiÓu ®Ö sÏ gäi nh­ vËy. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng mØm c­êi råi nãi: - HiÒn ®Ö nhí lµ tèt råi. Tõ tr­íc ®Õn giê, nh÷ng ng­êi chµng gÆp ®Òu lín tuæi h¬n chµng, b©y giê bçng nhiªn trë thµnh huynh ®Ö víi An TiÓu B×nh nªn chµng c¶m thÊy rÊt míi l¹. §iÒu nµy còng v« t×nh kh¬i dËy lßng nh©n tõ bÈm sinh cña chµng nªn chµng c¶m thÊy tõ nay trë ®i chµng sÏ chiÕu cè vÞ hiÒn ®Ö nµy ®Ó lµm trßn tr¸ch nhiÖm mét vÞ huynh tr­ëng. An TiÓu B×nh nh×n ra phong c¶nh hïng vÜ hai bªn vµ nãi: - Tr­íc ®©y Ph­¬ng huynh ch­a tõng xu«i Tr­êng Giang, ph¶i kh«ng? TuyÕt Nghi nãi: - §óng vËy, t¹i h¹ ch­a tõng qua ®©y bao giê. Chµng h¬i ng­ng l¹i råi buét miÖng hái: - An huynh ®Ö ë tËn ngoµi §«ng H¶i th× lµm sao biÕt ®­îc trªn TriÖu V©n Phong cã mét toµ th¹ch phñ? T¹i h¹ nghÜ rÊt nhiÒu nh­ng kh«ng thÓ lý gi¶i ®­îc, lÏ nµo ®ã lµ n¬i do t«n tr­ëng cña hiÒn ®Ö x©y dùng khi du ngo¹n ë Trung Nguyªn? An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng ph¶i, ®éng phñ nµy ®∙ cã tõ l©u råi. - §∙ cã tõ xa x­a ch¨ng? - TiÓu ®Ö kh«ng biÕt t­êng tËn, nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - Ng­êi ph¸t hiÖn ra ®éng phñ nµy lµ gia gia cña ®Ö. - Lªnh tæ µ? Cã ph¶i lµ §«ng H¶i Song Tiªn? - §óng vËy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi thë phµo mét håi råi nãi: - HiÒn ®Ö, nghe nãi vâ c«ng cña lÖnh tæ rÊt cao minh ph¶i kh«ng? An TiÓu B×nh hái l¹i: - Ph­¬ng huynh còng biÕt gia gia cña tiÓu ®Ö µ? TuyÕt Nghi nãi: - ChØ nghe ®¹i danh §«ng H¶i Song Tiªn th«i. - TrÇn ®¹i hiÖp nãi cho huynh biÕt ph¶i kh«ng? - §óng vËy. - TrÇn ®¹i hiÖp nh¾c ®Õn chuyÖn nµy nh­ thÕ nµo? - Khi tiªn s­ nãi vÒ s­ tæ th× ng­¬i cã nãi ®Õn lÖnh tæ - §«ng H¶i Song Tiªn! - Ph­¬ng huynh cã biÕt chuyÖn tr­íc ®©y cña lÖnh tæ kh«ng? - BiÕt, nh­ng kh«ng nhiÒu! An TiÓu B×nh trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -11- - LÖnh s­ ®∙ cã danh hiÖu lµ KiÕm ThÇn th× vâ c«ng cña lÖnh s­ tæ tÊt nhiªn cßn cao minh h¬n lÖnh s­ nhiÒu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi buét miÖng nãi: - §iÒu ®ã còng kh«ng nhÊt ®Þnh, thiªn h¹ cã nhiÒu Tr¹ng nguyªn ®å ®Ö nh­ng l¹i rÊt Ýt Tr¹ng nguyªn s­ phô! An TiÓu B×nh nãi: - Kh«ng sai, TrÇn ®¹i hiÖp tµi trÝ h¬n ng­êi nªn chuyÖn xuÊt s¾c h¬n s­ phô còng kh«ng cã g× l¹. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - HiÒn ®Ö nãi g× vËy? An TiÓu B×nh nãi: - §Ö nãi tr×nh ®é kiÕm thuËt cña lÖnh s­ cã kh¶ n¨ng cao minh h¬n lÖnh s­ tæ kh«ng Ýt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - Kh«ng ®óng! Tiªn s­ chØ ®¾c truyÒn s¸u b¶y phÇn m­êi vâ c«ng cña s­ tæ mµ th«i! An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - ThÕ cßn Ph­¬ng huynh th× sao? TuyÕt Nghi hái l¹i: - T¹i h¹ µ? HiÒn ®Ö muèn chØ ph­¬ng diÖn nµo? - §­¬ng nhiªn lµ chØ vâ c«ng. - TiÓu huynh th× cßn kÐm xa, chØ l∙nh ngé hai ba phÇn m­êi do s­ phô truyÒn thô mµ th«i! - TiÓu ®Ö kh«ng tin! - HiÒn ®Ö kh«ng tin, t¹i sao? - Ph­¬ng huynh xuÊt nhÊt kiÕm ®∙ lÊy m¹ng Ma §ao §iÒn Nguyªn, l¹i cã thÓ khiÕn LiÔu My N­¬ng kinh h∙i thèi lui th× ®ñ thÊy huynh ®∙ ®¾c truyÒn toµn bé vâ c«ng cña TrÇn ®¹i hiÖp råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy chÊn ®éng trong lßng, chµng nãi: - ChuyÖn nµy... Lµm sao hiÒn ®Ö biÕt lµ kh«ng ph¶i vâ c«ng cña bän hä qu¸ kÐm? An TiÓu B×nh nãi: - Cã mét chuyÖn nÕu tiÓu ®Ö kh«ng nãi ra th× sî r»ng Ph­¬ng huynh sÏ c­êng biÖn kh«ng th«i. TuyÕt Nghi liÒn hái: - ChuyÖn g×? HiÒn ®Ö mau nãi ra xem? TiÓu B×nh nãi: - HiÖn t¹i dï KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp t¸i sinh th× sî r»ng còng kh«ng thÓ lµm cho LiÔu My N­¬ng kinh h∙i mµ thèi lui. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -12- TuyÕt Nghi cµng ng¹c nhiªn, chµng hái: - T¹i sao? TiÓu B×nh nãi: - V× LiÔu My N­¬ng kh«ng cßn chÞu sù chÕ phôc cña lÖnh s­ TrÇn ®¹i hiÖp n÷a, mÊy n¨m gÇn ®©y bµ ta ®i kh¾p ch©n trêi gãc bÓ t×m tuyÖt kü vµ ®∙ t×m ®­îc ph­¬ng ph¸p hãa gi¶i kiÕm ph¸p cña lÖnh s­. B©y giê bµ ta l¹i bÞ huynh thi triÓn mét chiªu kiÕm ch­a tõng thÊy lµm cho kinh h∙i mµ thèi lui, ®iÒu nµy ®ñ thÊy kiÕm ph¸p cña huynh ®∙ cao minh h¬n TrÇn ®¹i hiÖp nhiÒu. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe ®Õn ®©y th× kh«ng giÊu ®­îc vÎ kinh ng¹c, chµng nãi: - LiÔu My N­¬ng ®∙ t×m ®­îc tuyÖt kü g×? TiÓu B×nh nãi: - Bµ ta ®∙ t×m ®­îc råi, nh­ng... - Nh­ng thÕ nµo? - Ph­¬ng huynh, lÏ ra ®Ö kh«ng nªn nãi víi huynh chuyÖn nµy, nh­ng v× kh«ng tù chñ... Nªn ®Ö buét miÖng nãi ra th«i. - T¹i sao hiÒn ®Ö cø óp óp më më thÕ? Cã chuyÖn g× cø nãi râ ra xem nµo? TiÓu B×nh trÇm ng©m håi l©u ræi nãi: - TrÇn ®¹i hiÖp cã nãi víi Ph­¬ng huynh vÒ chuyÖn gi÷a §«ng H¶i Song Tiªn vµ s­ tæ cña huynh kh«ng? TuyÖt NghÜ thÇm nghÜ: - Qu¶ nhiªn lµ ®óng nh­ ta tiªn liÖu, nãi tíi nãi lui th× môc ®Ých cuèi cïng cña c« ta lµ còng muèn nãi ®Õn s­ tæ cña ta... NghÜ ®o¹n chµng nãi: - Tiªn s­ ®∙ nãi s¬ l­îc vÒ chuyÖn nµy. Tiªu B×nh chó môc nh×n håi l©u råi míi nãi: - TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ nãi qua th× nhÊt ®Þnh Ph­¬ng huynh hiÓu rÊt râ ph¶i kh«ng? TuyÕt Nghi hái l¹i: - HiÓu râ chuyÖn g×? Tiªu B×nh nãi: - LÏ nµo TrÇn ®¹i hiÖp kh«ng nh¨c ®Õn chuyÖn gia gia cña tiÓu ®Ö tõng d­¬ng danh ë Trung Nguyªn? TuyÕt Nghi nãi: - T¹i h¹ cã nghe tiªn s­ nãi qua. TiÓu B×nh nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh cã biÕt chuyÖn lÖnh tæ ®¸nh b¹i gia gia cña ®Ö kh«ng? TuyÕt Nghi chau mµy, ®¸p: - TiÓu huynh ch­a tõng nghe chuyÖn nµy! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -13- TiÓu B×nh ngÈn ng­êi, nµng nãi: - Ch­a tõng nghe? T¹i sao? LÏ nµo TrÇn Hy ChÝnh ®∙ quªn? Bçng nhiªn nµng gäi th¼ng tªn huý cña s­ phô Ph­¬ng TuyÕt Nghi khiÕn chµng võa kinh ng¹c võa c¶m thÊy phÉn né. An TiÓu B×nh thÊy s¾c diÖn cña chµng trÇm xuèng th× lßng phËp phßng bÊt an, nµng khÏ nãi: - NhÊt thêi tiÖn thiÕp kh«ng cÇm lßng ®­îc, mong Ph­¬ng huynh chí tr¸ch? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¾m vÎ ®¸ng th­¬ng cña nµng th× chît c¶m thÊy trong lßng bÊt nhÉn, chµng l¾c ®Çu nãi: - TiÓu huynh còng biÕt ®«i chót vÒ ©n o¸n gi÷a s­ tæ vµ gia gia hiÒn ®Ö, nh­ng theo tiÓu huynh biÕt th× ®Ých thùc tiªn s­ tæ ch­a tõng ®¶ th­¬ng §«ng H¶i Song Tiªn, trong lßng hiÒn ®Ö võa nãi cã chót phÉn né, xem ra trong chuyÖn nµy tÊt cã sù hiÓu lÇm råi. An TiÓu B×nh l¾c ®Çu nh­ng nµng l¹i gËt ®Çu vµ nãi: - Ph­¬ng huynh, nh÷ng ®iÒu huynh nghe ®­îc ch¾c g× ®∙ lµ sù thËt. NhÊt thêi TuyÕt Nghi c¶m thÊy vÞ c« n­¬ng v« cïng xinh ®Ñp nµy thËt khã hiÓu, sî r»ng c« ta sÏ lµ nh©n vËt ®èi ®Çu cña m×nh th«i. Chµng trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - HiÒn ®Ö, nÕu nh÷ng lêi ®ã kh«ng ph¶i lµ truyÒn thuyÕt mµ tõ miÖng tiªn s­ tæ nãi ra th× sao? HiÒn ®Ö, cã cßn kh«ng muèn tin n÷a ch¨ng? An TiÓu B×nh ng¹c nhiªn hái l¹i: - KiÕm Th¸nh tù nãi ra µ? Th× ra nµng biÕt vÒ Ph­¬ng TuyÕt Nghi nhiÒu h¬n chµng t­ëng t­îng, do vËy hai ch÷ KiÕm Th¸nh võa nãi th× TuyÕt Nghi liÒn nãi: - HiÒn ®Ö biÕt kh¸ nhiÒu chuyÖn ®Êy! Tiªu B×nh thë dµi råi nãi: - BiÕt qu¸ nhiÒu chuyÖn còng ch­a h¼n lµ phóc. TuyÕt Nghi gËt ®Çu nãi: - HiÒn ®Ö nãi còng cã lý, chóng ta biÕt Ýt l¹i mét chuyÖn lµ thªm mét phÇn phóc khÝ. TiÓu B×nh ng¹c nhiªn nãi: - Ph­¬ng huynh ®¾c truyÒn vâ c«ng cña KiÕm Th¸nh, KiÕm ThÇn, b©y giê lµ lóc s¶i c¸nh bay ngµn dËm, ®¹i bµng ch­a v­ît hÕt hµnh tr×nh th× t¹i sao bçng nhiªn l¹i tá ra bi quan nh­ vËy? Kh«ng lÏ... Ph­¬ng TuyÕt Nghi dâi môc quang nh×n Trung S¬n hai bªn bê s«ng vµ th¶n nhiªn nãi: - T¹i sao hiÒn ®Ö kh«ng nãi tiÕp? An TiÓu B×nh nãi: - TiÖn thiÕp chît c¶m thÊy Ph­¬ng huynh kh«ng gièng nh­ ng­êi «m mèi th­¬ng t©m trong lßng nªn kh«ng nãi tiÕp. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -14- - ¤m mèi th­¬ng t©m trong lßng th× tiÓu huynh l¹i cã mÊy mèi ©n thï cÇn ph¶i gi¶i quyÕt trong ®êi nµy th× míi cã thÓ yªn t©m ®­îc. TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh trÎ tuæi nh­ vËy mµ sao cã nhiÒu ©n o¸n trªn ng­êi thÕ? TuyÕt Nghi nãi: - ¢n o¸n ®êi tr­íc råi thªm ©n o¸n ®êi nµy, tiÓu huynh lµm sao khoanh tay kh«ng hái ®Õn? HiÒn ®Ö th× sao? Cã chuyÖn g× vïi ch«n trong lßng mµ khiÕn hiÒn ®Ö phiÒn n∙o thÕ? TiÓu B×nh nãi: - TiÖn thiÕp kh«ng cã ©n o¸n giang hå g× quÊn lÊy th©n c¶! Bçng nhiªn nµng cói ®Çu khÏ nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh, cã mét chuyÖn tiÖn thiÕp kh«ng hiÓu, ch¼ng hay Ph­¬ng huynh cã thÓ chØ ®iÓm gióp khái mª lé kh«ng? TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - ChuyÖn g× vËy? Tiªu B×nh chËm r∙i nãi: - Mét ng­êi tËp luyÖn vâ c«ng, ph¶i ch¨ng lµ v× thï hËn mµ b¸o phôc t¹o ra sù kiÖn ®Ém m¸u? TuyÕt Nghi s÷ng ng­êi gi©y l¸t råi nãi: - Sao cã thÓ nh­ thÕ? Chµng thë dµi mét håi råi nãi tiÕp: - Nh­ t¹i h¹ luyÖn vâ c«ng tõ lóc nhá chØ xem nh­ ®Ó c­êng th©n tr¸ng thÓ. - Lóc ®∙ tr­ëng thµnh th× sao? - Hµnh ®¹o gi¸ng ma, t¹o phóc cho vâ l©m ®ång ®¹o. - TiÖn thiÕp thä gi¸o råi. - V× sao hiÒn ®Ö l¹i hái ®Õn chuyÖn nµy? Kh«ng lÏ hiÒn ®Ö còng ch­a tõng tho¸t ra khái t­ t­ëng ©n o¸n thï hËn tÊt ph¶i b¸o? - Kh«ng ph¶i vËy, nhÊt thêi tiÖn thiÕp chØ hiÕu kú mµ th«i, Ph­¬ng huynh kh«ng cÇn ®a nghi! Nµng nãi tuy cã vÎ dÔ dµng nh­ng thùc ra trong lßng trÜu nÆng nh­ ®eo ch×. TuyÕt Nghi còng kh«ng nghi ngê nªn tÊt nhiªn lµ chµng kh«ng thÓ biÕt ®­îc lßng thiÕu n÷ bªn c¹nh m×nh ®ang nghÜ g×, chµng nãi tiÕp: - HiÒn ®Ö, n¨m x­a tuy s­ tæ cña tiÓu huynh ®¸nh b¹i lÖnh tæ - §«ng H¶i Song Tiªn ë cuéc chiÕn t¹i Thiªn §µi nh­ng thùc tÕ lµ ng­êi ch­a ®¶ th­¬ng nhÞ vÞ lÖnh tæ. An TiÓu B×nh hái l¹i: - Ph­¬ng huynh, chuyÖn nµy do lÖnh tæ nãi ra ch¨ng? TuyÕt Nghi nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -15- - Kh«ng sai! Theo tiªn s­ nãi cho biÕt th× tiªn s­ tæ tõng nãi rÊt t­êng tËn víi tiªn s­ vÒ chuyÖn nµy! Tiªu B×nh khÏ thë dµi råi nãi: - TrÇn ®¹i hiÖp thËt lµ ng­êi rÊt cã nh∙n quang, xem ra tuyÖt häc cña KiÕm Th¸nh tÊt sÏ nhanh chãng ®­îc d­¬ng danh trë l¹i trong vâ l©m råi. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - C« n­¬ng qu¸ khen råi! TiÓu B×nh chíp chíp song môc råi nãi: - Ph­¬ng huynh, theo nh÷ng ®iÒu Ph­¬ng huynh nãi th× lêi cña tr­ëng bèi nªn tu©n hµnh suèt ®êi mµ kh«ng thay ®æi, tiÖn thiÕp chØ sî r»ng cã mét chuyÖn t­¬ng ph¶n víi c¸ch nh×n cña Ph­¬ng huynh ®Êy. - ChuyÖn g× t­¬ng ph¶n víi tiÓu huynh? - ChuyÖn cã quan hÖ ®Õn gia gia cña tiÖn thiÕp. - LÖnh tæ nãi thÕ nµo? - Gia gia kh«ng nãi g× nh­ng gia mÉu cã nãi. - LÖnh ®­êng nãi thÕ nµo? An TiÓu B×nh trÇm ng©m håi l©u råi ngÈng ®Çu lªn nãi: - Ph­¬ng huynh, cã lÏ tiÖn thiÕp kh«ng nãi ra th× tèt h¬n. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - T¹i sao? An TiÓu B×nh nãi: - TiÖn thiÕp...sî Ph­¬ng huynh tøc giËn. TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - HiÒn ®Ö cø nãi, tiÓu huynh kh«ng tøc giËn lµ ®­îc. - Ph­¬ng huynh kh«ng tøc giËn thËt chø? - HiÒn ®Ö, ngu huynh kh«ng ph¶i lµ ng­êi hÑp l­îng ®©u, cã chuyÖn g× cø tù nhiªn nãi ra ®i. - LÏ ra tiÖn thiÕp kh«ng nªn nãi ra chuyÖn nµy nh­ng Ph­¬ng huynh ®em lßng chÝ thµnh ®èi ®∙i víi tiÖn thiÕp mµ nÕu tiÖn thiÕp cè lõa dèi Ph­¬ng huynh th× qu¶ thËt kh«ng thÓ nµo an t©m ®­îc. Nµng h¬i ng­ng l¹i råi nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh cã biÕt tiÖn thiÕp ®Õn Trung Nguyªn lÇn nµy lµ kh«ng ph¶i ®Ó du s¬n ngo¹n c¶nh kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - Kh«ng ph¶i du s¬n ngo¹n c¶nh th× lÏ nµo cßn môc ®Ých kh¸c? An TiÓu B×nh nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -16- - Kh«ng sai! TiÖn thiÕp nãi ra sî Ph­¬ng huynh kh«ng thÓ tin nh­ng tiÖn thiÕp l¹i v× Ph­¬ng huynh mµ ®Õn Trung Nguyªn ®Êy! Ph­¬ng TuyÕt Nghi kinh ng¹c hái l¹i: - V× ngu huynh mµ ®Õn? An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Ph­¬ng huynh kh«ng hiÓu thËt hay lµ cè t×nh kh«ng hiÓu? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®µnh gi¶ vê hå ®å ®Õn cïng, chµng l¾c ®Çu vµ g­îng c­êi, nãi: - TiÓu huynh thËt kh«ng biÕt g× c¶! An TiÓu B×nh nãi: - Kú thùc tiÖn thiÕp vµo Trung Nguyªn lÇn nµy lµ phông mÖnh gia mÉu ®i t×m KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - LÖnh ®­êng muèn hiÒn ®Ö t×m tiªn s­ v× chuyÖn g×? TiÓu B×nh nãi: - V× chuyªn khóc m¾c gi÷a lÖnh tæ vµ gia gia cña tiÖn thiÕp mµ th«i. TuyÕt Nghi nãi: - HiÒn ®Ö, t¹i sao tiÓu huynh kh«ng nghe tiªn s­ nãi qua chuyÖn nµy? TiÓu B×nh nãi: - Thùc ra tiÖn thiÕp còng kh«ng biÕt t­êng tËn, khi gia mÉu b¶o tiÖn thiÕp ®i Trung Nguyªn t×m TrÇn ®¹i hiÖp th× cã dÆn dß mét c©u. TuyÕt Nghi liÒn hái: - LÖnh ®­êng nãi thÕ nµo? Tiªu B×nh do dù mét l¸t råi nãi: - §¸nh b¹i TrÇn ®¹i hiÖp ®Ó hñy t«n hiÖu KiÕm ThÇn cña TrÇn ®¹i hiÖp! Ph­¬ng TuyÕt Nghi rïng m×nh, chµng lín tiÕng hái: - T¹i sao? An TiÓu B×nh thÊy chµng bÞ kÝch ®éng th× lßng phËp phßng bÊt an, nµng khÏ nãi: - Gia mÉu chØ dÆn dß nh­ thÕ, cßn t¹i sao th× tiÖn thiÕp còng kh«ng biÕt! Ph­¬ng TuyÕt Nghi lu«n t«n kÝnh s­ phô nh­ thiÖn nh©n, b©y giê An TiÓu B×nh l¹i nãi muèn ®¸nh b¹i s­ phô chµng ®Ó huû thanh danh cña ng­êi th× b¶o chµng lµm sao nhÉn nhôc ®­îc? NhÊt thêi nhiÖt huyÕt trong ng­êi chµng cuån cuén d©ng lªn, né khÝ kh«ng thÓ kiÒm chÕ ®­îc n÷a, chµng trõng m¾t qu¸t lín: - C« n­¬ng, cã mét chuyÖn mµ c« n­¬ng ®∙ hiÓu rÊt râ råi ®Êy! An TiÓu B×nh còng thay ®æi c¸ch x­ng h«, nµng nãi: - C«ng tö tøc giËn ta ®Êy µ? ChuyÖn nµy còng kh«ng ph¶i ta sai... Nµng h¬i ng­ng l¹i trÊn ®Þnh t©m thÇn råi h¹ giäng nãi tiÕp: - Ph­¬ng huynh muèn nãi chuyÖn g×? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -17- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - Gia s­ ®∙ quy tiªn råi. An TiÓu B×nh nghe vËy th× mØm c­êi, nãi: - ChuyÖn nµy Ph­¬ng huynh ®∙ nãi cho tiÖn thiÕp biÕt råi. TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi: - LÖnh ®­êng muèn c« n­¬ng vµo Trung Nguyªn lµ v× tiªn s­, hiÖn t¹i tiªn s­ ®∙ quy tiªn th× c« n­¬ng ®Þnh thÕ nµo ®©y? Tiªu B×nh nãi: - ChuyÖn nµy... Nµng trÇm ng©m rÊt l©u mµ kh«ng nãi tiÕp ®­îc. Bçng nhiªn Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - NÕu Ph­¬ng mç kh«ng ®o¸n sai th× viÖc c« n­¬ng ph¸i ng­êi hÑn t¹i h¹ lµ ®∙ cã ý ®å råi? NhÊt thêi An TiÓu B×nh c¶m thÊy Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh­ biÕn thµnh mét ng­êi hoµn toµn kh¸c, nµng l¾c ®Çu nãi: - Ph­¬ng huynh, nÕu tiÖn thiÕp phñ nhËn th× sî r»ng huynh còng kh«ng tin råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¹nh lïng nãi tiÕp: - C« n­¬ng kh«ng cÇn phñ nhËn, viÖc ®Ó th­ l¹i trªn thuyÒn lµ chuyÖn kh«ng thÓ tranh c∙i råi, chØ cã ®iÒu Ph­¬ng mç kh«ng ngê t©m c¬ cña c« n­¬ng l¹i th©m nh­ vËy. An TiÓu B×nh còng ngÇm tøc khÝ trong lßng, nµng nãi: - Ta dông t©m c¬ khi nµo? Ng­¬i chí ®æ oan ng­êi tèt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi c­êi nh¹t, nãi: - C« n­¬ng, nh÷ng lêi cña c« n­¬ng sao cã thÓ lõa ®­îc Ph­¬ng mç? Thùc ra c« n­¬ng kh«ng cÇn phÝ nhiÒu t©m lùc nh­ vËy mµ chØ cÇn nãi víi Ph­¬ng mç mét tiÕng lµ ®­îc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nµy tuy vâ c«ng kh«ng b»ng mét phÇn cña ©n s­ nh­ng còng ®ñ can ®¶m g¸nh lÊy toµn bé ©n o¸n s­ m«n. An TiÓu B×nh s÷ng sê nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi håi l©u mµ kh«ng nãi g×, cuèi cïng nµng quay ng­êi buån b¶ ®i vµo trong khoang thuyÒn. Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng ng¬ ngÈn nh­ kh«ng biÕt ®ang x¶y ra chuyÖn g×. o0o Ch¼ng biÕt thêi gian ®∙ tr«i qua bao l©u, bÊt gi¸c chµng thë dµi mét håi råi tù nãi: - Qu¶ thËt kh«ng thÓ nµo hiÓu nçi lßng d¹ n÷ nh©n! D­ ©m ch­a døt th× chît nghe phÝa sau cã ng­êi ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng dµi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi quay l¹i th× thÊy §¹i M¹c Quû Thñ Tèng Phï kh«ng biÕt tõ lóc nµo ®∙ ®øng phÝa sau m×nh råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -18- Chµng véi cung thñ, nãi: - Tèng l∙o ®∙ dËy rèi µ? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - §∙ dËy tõ l©u råi, chØ v× kh«ng muèn lµm c¶n trë nhÞ vÞ t©m t×nh víi nhau nªn l∙o phu ®µnh gi¶ vê ngñ tiÕp th«i! Hai m¸ cña TuyÕt Nghi bÊt gi¸c nãng ran, chµng nãi: - Tèng l∙o l¹i nãi ®ïa råi. Tèng Phï nghiªm s¾c diÖn, nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i c∙i nhau víi c« ta ch¨ng? TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - §©u cã! Tèng Phï nãi: - Kh«ng cã µ? ThÕ t¹i sao An c« n­¬ng n»m khãc nøc në trong thuyÒn vËy? TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái l¹i: - C« ta ®ang khãc µ? Tèng Phï nãi: - Cßn kh«ng ph¶i n÷a? C« ta võa ch¹y vµo khoang lµ óp mÆt xuèng gi­êng khãc nøc në thµnh tiÕng. L∙o phu lªn tiÕng hái nh­ng c« ta kh«ng chÞu nãi mét lêi. L∙o ®Ö, rèt cuéc lµ x¶y ra chuyÖn g× vËy? TuyÕt Nghi g­îng c­êi, nãi: - L∙o tiÒn bèi, v∙n bèi còng kh«ng hiÓu lµ chuyÖn g×. Tèng Phï l¾c ®Çu, nãi: - An c« n­¬ng tá ra rÊt th­¬ng t©m, mét thiÕu n÷ cã vâ c«ng tuyÖt thÕ nh­ c« ta, nÕu kh«ng cã chuyÖn ®au lßng thËt sù th× kh«ng thÓ ®Ó cho ng­êi kh¸c biÕt m×nh khãc! TuyÕt Nghi véi nãi: - Tèng l∙o, thËt sù lµ v∙n bèi kh«ng trªu chäc c« ta mµ! Tèng Phï nãi: - L∙o ®Ö, nÕu ng­¬i kh«ng trªu chäc c« ta th× lÏ nµo c« ta trªu chäc ng­¬i? Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn ®¸p: - Kh«ng sai! ChÝnh c« ta ®∙ ®em phiÒn phøc ®Õn cho v∙n bèi! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2