Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 19

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

96
lượt xem
7
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 19', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 19

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -358- Håi thø m­êi chÝn Tam TuyÖt Ngò Yªu Qu¸i ®Çu tãc th×cãrèith©n h×nh cßnqu¹, y phôc nhÇu n¸t cò kû, ch©n kh«ng mang tr­íc ®ã, nh©n nµy tung nh­ tæ lïn h¬n l∙o mËp lïn trong ba ng­êi võa ®Õn giµy, nÕu l∙o ta kh«ng lªn töu lÇu vµo lóc nÇy th× cã lÏ ai còng nghÜ l∙o lµ mét khÊt c¸i. Ngoµi ra, An TiÓu B×nh cßn ph¸t hiÖn ra chç bÊt phµm cña l∙o ta, ®ã lµ thÇn quang lÊp l¸nh nh­ tia chíp, khiÕn bÊt kú ng­êi nµo nÕu nh×n th¼ng vµo còng bÊt gi¸c c¶m thÊy l¹nh ng­êi. Kh«ng ph¶i cao thñ vâ l©m nµo còng luyÖn ®­îc tr­êng hîp song môc ph¸t hµn quang ®Õn bøc ng­êi, ®iÒu nÇy chøng tá vâ c«ng cña qu¸i nh©n kia ®∙ ®¹t ®Õn c¶nh giíi l« ho¶ thuÇn thanh råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng nhËn ra ®«i nh∙n thÇn kinh ng­êi cña qu¸i nh©n nµy, bÊt gi¸c chµng nghÜ thÇm: - Ng­êi nµy th©n h×nh qu¸i dÞ nh­ng kh«ng ngê l¹i lµ cao thñ hiÕm thÊy. Gi÷a lóc qu¸i nh©n nµy xuÊt hiÖn th× tam nh©n vËt ngåi chung bµn trong gãc tr¸i töu lÇu ®Òu nhÊt lo¹t biÕn s¾c. Qu¸i nh©n ®øng n¬i ®Çu cÇu thang quÐt môc quang nh×n kh¾p töu lÇu mét l­ît, khi nh×n ®Õn Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh th× bÊt gi¸c l∙o chau mµy. Nh­ng môc quang võa ph¸t hiÖn t¸m nh©n vËt ngåi chung bµn trong gãc tr¸i th× bçng nhiªn l∙o bËt c­êi. Trµng c­êi kh«ng lín nh­ng rÊt l¹nh lïng vµ còng dõng l¹i rÊt nhanh, tiÕp theo lµ giäng nãi sang s¶ng cña qu¸i nh©n: - Kh¸ l¾m! Xem ra l∙o phu còng kh«ng uæng c«ng, qu¶ nhiªn c¸c ng­¬i ®Òu ë t¹i Th¸i B¹ch C¬ töu lÇu nµy... Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ chËm r¶i cÊt b­íc ®i vÒ phÝa t¸m ng­êi kia. L∙o mËp lïn trong bän t¸m ng­êi c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - T×m ®­îc th× sao nµo? Qu¸i nh©n ®∙ dõng b­íc c¸ch chç t¸m ng­¬i chõng n¨m th­íc, l∙o c­êi lín råi nãi: - ThÕ nµo? Ng­¬i vÉn kh«ng hiÓu µ? L∙o mËp lïn nh­íng ®«i mµy l­ìi m¸c lªn vµ nãi: - Giang mç kh«ng hiÓu! Qu¸i nh©n lín tiÕng nãi: - Ng­¬i kh«ng hiÓu thËt ch¨ng? Lao mËp lïn c­êi nh¹t, nãi: - X­a nay Giang mç vµ ng­¬i ch¼ng cã quan hÖ g× nªn tù nhiªn lµ kh«ng hiÓu ng­¬i t×m Giang mç v× chuyÖn g×! Qu¸i nh©n c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Giang Thiªn HiÓu, x­a nay Thiªn §µi Tam TuyÖt c¸c ng­¬i lu«n an phËn thñ th­êng nªn l∙o phu vµ KiÕm ThÇn TrÇn l∙o ®Ö còng kh«ng t×m c¸c ng­¬i... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -359- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× kinh ng¹c thÇm nghÜ: - Qu¸i nh©n nµy lµ ai? T¹i sao l∙o gäi s­ phô ta lµ l∙o ®Ö ? Chµng võa nghÜ ®Õn ®©y th× chît nghe mét l∙o cao to bªn c¹nh l∙o mËp lïn, lín tiÕng nãi: - Du C«ng HuyÒn, cã thÓ ng­êi kh¸c sî Thiªn Thñ ThÇn ¤ng ng­¬i, nh­ng ng­¬i nªn biÕt Tu mç kh«ng hÒ sî ng­¬i bao giê c¶! Th× ra qu¸i nh©n cùc lïn nµy lµ Thiªn Thñ ThÇn ¤ng Du C«ng HuyÒn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi v« cïng kinh ng¹c, chµng nhí l¹i s­ phô m×nh tõng nãi, Thiªn Thñ ThÇn ¤ng lµ nh©n vËt cïng thêi víi s­ tæ KiÕm Th¸nh Long Siªu QuÇn. Ng­êi nµy du hiÖp giang hå, chuyªn qu¶n nh÷ng chuyÖn bÊt b×nh trong vâ l©m, v× vâ c«ng cña l∙o kh«ng kÐm g× KiÕm ThÇn nªn rÊt ®­îc nh©n vËt trong vâ l©m b¹ch ®¹o kÝnh ng­ìng mµ hîp x­ng víi KiÕm ThÇn lµ Thiªn §Þa NhÞ Kú. Kh«ng ngê l∙o ta vÉn cßn sèng trªn thÕ gian nµy. §ång thêi Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng kinh ng¹c chuyÖn ba l∙o nh©n cã kú h×nh qu¸i tr¹ng gäi lµ Thiªn §µi Tam TuyÖt kia l¹i x­ng h« ta - ng­¬i víi Du C«ng HuyÒn. Theo ®ã mµ suy th× ba l∙o kia còng nh©n vËt l∙o bèi Èn c­ trong vâ l©m råi! NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy lo l¾ng, chµng tù hái: - Kh«ng lÏ ngoµi Ngò §¹i Ma Chñ ra th× trong vâ l©m cßn cã nh÷ng lùc l­îng ma ®Çu míi quËt khëi? Nh÷ng l∙o nh©n nµy lµ do ai ®ã mêi ra ch¨ng? NghÜ ®Õn ®©y th× ®∙ nghe Du C«ng HuyÒn nãi: - Tõ KiÖt, ng­¬i ®Þnh uy hiÕp l∙o phu ®Êy µ? L∙o nh©n cao to ®­îc gäi lµ Tõ KiÖt liÒn c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Du huynh, Tu mç kh«ng cã ý uy hiÕp Du huynh, nh­ng nÕu Du huynh kh«ng nÓ mÆt bän Tõ mç th× sî r»ng bän Tõ mç kh«ng cam t©m chÞu nhôc. LÇn nµy khÈu khÝ cña l∙o kh¸c h¼n tr­íc ®ã khiÕn An TiÓu B×nh nghe xong th× suýt bËt c­êi thµnh tiÕng. Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - Tõ KiÖt, xem ra khÈu khÝ cña ng­¬i còng kh«ng nhá! Tõ KiÖt vèn cã t¸c hiÖu lµ Nam Nhai §µ Long, l∙o ta vµ l∙o nh©n cao to bªn c¹nh tøc B¾c Phong T«n Gi¶ Lý TriÖu Phong lµ huynh ®Ö kÕt nghÜa. Tõ KiÖt trîn trõng song môc vµ nãi: - KhÈu khÝ kh«ng nhá th× ®ông ch¹m g× ®Õn Du huynh? Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng ®ông ch¹m g× ®Õn l∙o phu, nh­ng l∙o phu ®Õn ®©y muèn biÕt mét ®iÒu! Tõ KiÖt liÒn hái: - §iÒu g×? Du C«ng HuyÒn võa c­êi võa nãi: - Tai sao ba c¸c ng­¬i l¹i trèn trèn lñi lñi mµ ®Õn L¹c D­¬ng nµy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -360- Tõ KiÖt né khÝ nãi: - Ai b¶o bän ta trèn trèn lñi lñi? Ch¼ng ph¶i bän Tõ mç ®ang ngåi gi÷a qu¶ng ®¹i chóng nh©n ®©y sao? Du C«ng HuyÒn nãi: - Kh«ng sai! Qu¶ nhiªn lóc nÇy c¸c ng­¬i ®ang ngåi gi÷a qu¶ng ®¹i chóng nh©n, chØ cã ®iÒu c¸c ng­¬i cã d¸m nãi ra nh÷ng g× ®ang chøa chÊt trong ®Çu c¸c ng­¬i kh«ng? Tõ KiÖt ngÉn ng­êi ch­a kÞp nãi th× B¾c Phong T«n Gi¶ - Lý TriÖu Phong ®∙ c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Du huynh, t¹i sao ng­¬i cø theo ®uæi bän ta m∙i vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Th× ra Du l∙o ®∙ theo dái bän hä tõ rÊt l©u råi, xem ra Du l∙o cã ý muèn gi¸m s¸t hµnh ®éng cña Thiªn §µi Tam TuyÖt... Du C«ng HuyÒn c­êi ha h¶, nãi: - Lý l∙o ®Ö, kh«ng ngê ng­¬i häc thãi gi¶ vê cña Giang Thiªn HiÓu! Thùc ra, dï c¸c ng­¬i kh«ng muèn nãi th× l∙o phu còng biÕt c¸c ng­¬i ®Õn ®©y víi môc ®Ých g× råi! Lý TriÖu Phong c­êi nh¹t, nãi: - Ng­¬i biÕt råi a? VËy sao kh«ng nãi ra xem? Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - Muèn l∙o phu nãi ra µ, ®­îc th«i! Cã ph¶i n¨m tªn tiÓu ma ®Çu mêi c¸c ng­¬i ®Õn L¹c D­¬ng kh«ng? Thiªn §µi Tam TuyÖt ®Òu biÕn s¾c, Giang Thiªn HiÓu chau mµy nãi: - Lµm thÕ nµo ng­¬i biÕt ®­îc? L∙o hái ng­îc l¹i nh­ vËy ch¼ng kh¸c g× ®∙ thõa nhËn lêi Du C«ng HuyÒn nãi kh«ng sai. Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - NÕu kh«ng muèn ng­êi ta biÕt th× trõ phi kh«ng lµm! Giang l∙o ®Ö, ®èi víi ng­êi kh¸c cã thÓ kh«ng d¸m lµm g× c¸c ng­¬i sau khi biÕt chuyÖn, nh­ng kh«ng may cho c¸c ng­¬i lµ l∙o phu ®∙ biÕt chuyÖn nµy vµ ®­¬ng nhiªn l∙o phu kh«ng thÓ bá qua! Giang Thiªn HiÓu buét miÖng kªu lªn: - Ng­¬i...ng­¬i ®Þnh lµm g×? Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - Kh«ng ®Þnh lµm g× c¶! L∙o phu chØ muèn nãi víi c¸c ng­¬i r»ng, nÕu c¸c ng­¬i muèn gióp n¨m tªn tiÓu ma bÊt thµnh tµi kia th× l∙o phu kh«ng thÓ kh«ng xen vµo chuyÖn nµy! Tõ KiÖt c­êi nh¹t, nãi: - Du huynh, ng­¬i cho r»ng nhÊt ®Þnh bän ta sî ng­¬i xen vµo chuyÖn nµy ch¨ng? Du C«ng HuyÒn chËm r¶i nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -361- - L∙o phu kh«ng b¶o c¸c ng­¬i sî. Nh­ng nÕu c¸c ng­¬i muèn l∙o phu kh«ng xen vµo th× tèt nhÊt lµ ®õng lµm g× c¶! L∙o ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp : - Giang Thiªn HiÓu, nÕu c¸c ng­¬i muèn b¶o tr× mü danh mét ®êi th× l∙o phu cã mét lêi muèn nãi... Giang Thiªn HiÓu chau mµy hái: - Lêi nh­ thÕ nµo? Du C«ng HuyÒn nãi: - Sãng tr­êng giang líp sau ®Ì líp tr­íc, mét líp ng­êi míi tÊt ph¶i thay thÕ líp ng­êi cò! Ng­¬i biÕt ý nghÜa cña ®iÒu nµy chø? Giang Thiªn HiÓu l¹nh lïng nãi: - ChuyÖn ®ã th× cã quan hÖ g× ®Õn bän Giang mç? Du C«ng HuyÒn nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã! L∙o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi tiÕp : - ThÞnh suy cña nh©n vËt vâ l©m còng cã ®Þnh sè nªn míi cã c¸i gäi lµ "giang s¬n ®êi nµo còng cã nh©n tµi xuÊt hiÖn". L∙o ®Ö, chóng ta ®Òu ®∙ giµ råi, cã rÊt nhiÒu chuyÖn kh«ng cÇn chóng ta ph¶i xuÊt ®Çu lé diÖn n÷a! Giang Thiªn HiÓu ngÉn ng­êi råi nãi: - Du huynh nãi thÕ lµ cã ý g×? Du C«ng HuyÒn nãi: - L∙o phu khuyªn c¸c ng­¬i kh«ng nªn gióp n¨m tªn tiÓu ma bÊt thµnh tµi kia ®Ó tr¸nh bÞ th©n b¹i danh liÖt! Tõ KiÖt kinh ng¹c nãi: - Ng­¬i...ng­¬i nãi vËy cã nghÜa lµ hiÖn trong vâ l©m ®∙ cã cao thñ kiÖt xuÊt, cao c­êng h¬n bän Tõ mç ch¨ng? Du C«ng HuyÒn nãi: - Kh«ng sai! Lý TriÖu Phong c­êi nh¹t, nãi: - Lý mç kh«ng tin... Du C«ng HuyÒn nãi: - Ng­¬i kh«ng tin µ? L∙o phu cho ng­¬i biÕt nhÐ, ®ã lµ chuyÖn thiªn ch©n v¹n x¸c ®Êy! Giang Thiªn HiÓu thÊy thÇn s¾c cña ®èi ph­¬ng cùc kú nghiªm tóc, kh«ng cã vÎ g× lµ nãi ®ïa th× l∙o bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - X­a nay Du C«ng HuyÒn nãi n¨ng th­êng hi hi ha ha, h«m nay l∙o ta trÞnh träng nh­ vËy th× sî r»ng kh«ng ph¶i lµ nãi ®ïa råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -362- NghÜ ®o¹n l∙o nãi: - Du huynh cã biÕt kÎ ®ã lµ ai kh«ng? Th× ra l∙o ta ®∙ tin l∙o Du C«ng HuyÒn lµ trong vâ l©m ®∙ cã cao thñ tuyÖt ®Ønh xuÊt hiÖn. Du C«ng HuyÒn nãi: - C¸c ng­¬i hái danh hiÖu ®Ó t×m c¸ch ¸m to¸n ng­êi ta ch¨ng? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Bän ta h¸ lµ h¹ng ¸m tiÔn ®¶ th­¬ng ng­êi? Du C«ng HuyÒn nãi: - C¸c ng­¬i ®∙ kh«ng cã ý ¸m to¸n thi hµ tÊt ph¶i truy hái danh tÝnh ng­êi ta lµm g×? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Giang mç c¶m thÊy hiÕu kú vµ còng kh«ng ®­îc tin l¾m mµ th«i! Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - Tin hay kh«ng lµ chuyÖn cña ng­¬i! Cßn hiÕu kú µ? L∙o phu cho r»ng ng­¬i bÊt tÊt ph¶i hiÕu kú lµm g×! Lý TriÖu Phong tiÕp lêi: - T¹i sao? Du C«ng HuyÒn nãi: - Cã rÊt nhiÒu anh hïng trong thiªn h¹ tù chuèc häa vµo th©n còng chØ v× tÝnh hiÕu kú ®©y! Giang Thiªn HiÓu c­êi nh¹t, nãi: - Giang mç kh«ng tin lµ trong vâ l©m ®ét nhiªn xuÊt hiÖn cao thñ nh­ vËy! Du C«ng HuyÒn nãi: - L∙o phu còng biÕt lµ c¸c ng­¬i sÏ kh«ng tin, xem ra nh÷ng lêi t©m huyÕt cña l∙o phu trë thµnh v« Ých råi! Giang Thiªn HiÓu nãi: - Bän Giang mç xin t©m l∙nh thÞnh t×nh cña Du huynh th«i! Tõ KiÖt tiÕp lêi: - Du huynh, Tõ mç cã mét c©u nh­ng ch¼ng biÕt cã nªn nãi râ ra kh«ng! Du C«ng HuyÒn nãi: - Nam Nhai §µ Long - Tõ KiÖt lµ nh©n vËt x­a nay nhÊt ng«n cöu ®Ønh, nÕu ng­¬i cã ®iÒu g× muèn nãi th× tÊt ph¶i lµ ®iÒu rÊt quan träng! Tõ KiÖt mØm c­êi, nãi: - Kh«ng d¸m, Du huynh qu¸ khen råi! L∙o ngõng l¹i vµ quÐt môc quang nh×n qua n¨m l∙o ngåi cïng bµn råi nãi tiÕp : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -363- - Du huynh, Thiªn §µi Tam TuyÖt bän t¹i h¹ x­a nay còng cã chót thanh danh trong vâ l©m vµ còng kh«ng lµm chuyÖn g× th­¬ng thiªn b¹i lý, ®iÒu nÇy nhÊt ®Þnh lµ Du huynh biÕt rÊt râ! Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - NÕu l∙o phu kh«ng biÕt râ th× ®©u cã ®Õn ®©y lµm g×! Tõ KiÖt nãi tiÕp: - Du huynh ®∙ biÕt râ th× còng nªn hiÓu bän Tõ mç ®Õn ®©y lµ cã nçi khæ t©m bÊt ®¾c dÜ! - Nçi khæ t©m g×? - BÞ ng­êi ta kh«ng chÕ, ®ñ råi chø? - C¸c ng­¬i bÞ khèng chÕ? KÎ nµo cã b¶n l∙nh nh­ vËy? - ChuyÖn nµy nãi ra thËt mÊt mÆt, nh­ng tr­íc mÆt Du huynh th× Tõ mç ®µnh ph¶i nãi th¼ng th«i... L∙o bu«ng mét tiÕng thë dµi vµ l¾c ®Çu, nãi: - Du huynh, x­a nay huynh ®Ö Tõ mç lu«n Èn c­ t¹i Thiªn §µi kh«ng hái ®Õn chuyÖn thÕ sù, thÕ mµ ch¼ng hiÓu t¹i sao, tr­íc ®©y mÊy th¸ng Thiªn Ma N÷ t×m ®Õn Ðp bän Tu mç h¹ s¬n trî gióp ¶! Du C«ng HuyÒn ng¹c nhiªn hái: - C¸c ng­¬i kh«ng cù tuyÖt sao? Tõ KiÖt nãi: - Cã lý nµo huynh ®Ö t¹i h¹ l¹i kh«ng cù tuyÖt? ChØ cã ®iÒu Thiªn Ma N÷ l¹nh lïng b¶o víi huynh ®Ö t¹i h¹ r»ng nÕu bän t¹i h¹ kh«ng ®ång ý h¹ s¬n trî gióp th× trong vßng mét th¸ng sÏ thä mÖnh t¹i Thiªn §µi! Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? Tõ KiÖt nãi: - Tho¹t tiªn huynh ®Ö t¹i h¹ còng kh«ng tin nh­ng khi Thiªn Ma N÷ nãi ra nguyªn nh©n th× bän t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng tin. Du C«ng HuyÒn ngÉn ng­êi, l∙o hái: - Nguyªn nh©n g×? Tõ KiÖt nãi: - Yªu n÷ ®ã ®∙ sím gië trß trªn th©n thÓ huynh ®Ö t¹i h¹! Du C«ng HuyÒn nãi: - Lµm sao c¸c ng­¬i l¹i bÞ ¶ gië trß? Kú qu¸i, thËt lµ kú qu¸i! Tõ KiÖt thë dµi mét håi råi nãi: - §óng vËy, nÕu yªu n÷ ®ã kh«ng nãi râ th× qu¶ thËt lµ huynh ®Ö t¹i h¹ ch¼ng biÕt g× c¶. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -364- Du C«ng HuyÒn c­êi nh¹t, nãi: - Ph¶i ch¨ng Thiªn Ma N÷ h¹ ®éc ®èi víi c¸c ng­¬i? Tõ KiÖt chËm r¶i nãi: - Yªu n÷ ®ã ®∙ mua ®øt ®Çu bÕp huynh ®Ö t¹i h¹, do vËy thøc ¨n bän t¹i h¹ dïng mçi ngµy ®Òu cã mét l­îng nhá ®éc vËt cña yªu n÷ ®ã! Du C«ng HuyÒn c¶ kinh, l∙o nãi: - §óng råi! C¬ t©m cña yªu n÷ ®ã qu¶ nhiªn rÊt lîi h¹i, ¶ kh«ng h¹ ®éc mét lÇn lµ sî khi luyÖn c«ng c¸c ng­¬i sÏ ph¸t hiÖn ra ph¶i kh«ng? Tõ KiÖt gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! - Nãi vËy cã nghÜa lµ c¸c ng­¬i vÉn ch­a nhËn ®­îc thuèc gi¶i? - Kh«ng sai! Thiªn Ma N÷ nãi r»ng, khi nµo ¶ ®éc b¸ vâ l©m, chÕ phôc ®­îc ®¹i m«n ph¸i th× míi gi¶i trõ ®éc vËt cho huynh ®Ö t¹i h¹! - Thiªn Ma N÷ nãi nh­ thÕ µ? - Kh«ng sai! - Tõ huynh ®Ö, c¸c ng­¬i thËt lµ hå ®å qu¸! Giang Thiªn HiÓu buét miÖng nãi: - Huynh ®Ö t¹i h¹ cã g× lµ hå ®å ®©u? Du C«ng HuyÒn nãi: - Thiªn Ma N÷ nãi vËy mµ c¸c ng­¬i còng tin sao? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Du huynh, ®∙ n»m trong sù khèng chÕ cña ng­êi kh¸c th× huynh ®Ö t¹i h¹ lµm sao cã thÓ kh«ng tin? Du C«ng HuyÒn nãi: - C¸c ng­¬i tin nh­ng l∙o phu kh«ng tin! Giang Thiªn HiÓu ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao? Du C«ng HuyÒn nãi: - Sau khi ®∙ lîi dông c¸c ng­¬i råi th× hµ cí g× Thiªn Ma N÷ ph¶i ®­a thuèc gi¶i cho c¸c ng­¬i? Thá chÕt th× chã s¨n còng bÞ lµm thÞt th«i, ®¹o lý nh­ vËy mµ c¸c ng­¬i kh«ng hiÓu sao? Giang Thiªn HiÓu chît biÕn s¾c, l∙o nãi: - ý cña Du huynh muèn nãi lµ sau khi thµnh c«ng th× Thiªn Ma N÷ vÉn sÏ kh«ng giao thuèc gi¶i cho bän t¹i h¹? Du C«ng HuyÒn gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -365- Giang Thiªn HiÓu suy nghÜ mét l¸t råi quay sang nãi víi Tõ KiÖt, Lý TriÖu Phong: - Huynh ®Ö! Nh÷ng lêi cña Du huynh nãi rÊt cã lý, sî r»ng huynh ®Ö chóng ta cã tËn lùc cho Thiªn Ma N÷ th× cuèi cïng còng nhËn l∙nh mét kÕt côc bi th¶m th«i! Tõ KiÖt nãi: - ý cña Giang huynh lµ chóng ta kh«ng nªn v× Thiªn Ma N÷ mµ xuÊt diÖn ®èi ®Çu víi cöu ®¹i m«n ph¸i? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Kh«ng sai! Chóng ta kh«ng cÇn tËn lùc cho yªu n÷ ®ã n÷a! Lý TriÖu Phong buét miÖng hái: - ThÕ ®éc vËt trong ng­¬i chóng ta th× sao? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Tõ tõ t×m c¸ch råi còng cã ngµy gi¶i ®­îc th«i! Tõ KiÖt nãi: - Giang huynh ®∙ quyÕt ®Þnh nh­ vËy th× Tõ mç vµ Lý huynh ch¼ng cßn g× ®Ó nãi n÷a... Du C«ng HuyÒn mØm c­êi lªn tiÕng: - Ba vÞ qu¶ nhiªn lµ nh©n vËt s¸ng suèt! Giang Thiªn HiÓu c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Du huynh, con ng­êi dï sèng ngµn tuæi còng kh«ng tr¸nh khái c¸i chÕt, ®éc vËt trªn ng­¬i bän t¹i h¹ cã hãa gi¶i ®­îc hay kh«ng, ch¼ng cßn lµ vÊn ®Ò n÷a. Nh­ng bän t¹i h¹ kh«ng thÓ khoanh tay ngåi nh×n tr­íc d∙ t©m ®éc b¸ vâ l©m cña Thiªn Ma N÷... Du C«ng HuyÒn nãi: - ThÕ th× tèt qu¸, xem ra chuyÖn nµy l∙o phu kh«ng uæng phÝ c«ng søc råi! Giang Thiªn HiÓu ng¹c nhiªn nãi: - Du huynh ®Õn ®©y chØ v× bän t¹i h¹ th«i µ? Du C«ng HuyÒn nãi: - NÕu kh«ng v× c¸c vÞ l∙o ®Ö th× l∙o phu ®Õn ®©y lµm g×? Giang Thiªn HiÓu bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi: - Du huynh nãi vËy thËt khiÕn bän t¹i h¹ v« cïng hæ thÑn... Du C«ng HuyÒn c­êi ha ha, nãi: - Hµ tÊt ph¶i nh­ vËy! ChØ cÇn c¸c vÞ thµnh t©m h­íng thiÖn th× l∙o phu cã phÝ chót t©m lùc còng ch¼ng ®¸ng gäi lµ g×! L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nh×n qua n¨m ng­êi ngåi cïng bµn víi Thiªn §µi Tam TuyÖt vµ nãi: - Giang l∙o ®Ö quen biÕt n¨m ng­êi nµy µ? Giang Thiªn HiÓu nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -366- - Ch­a tõng gÆp mét lÇn! - VËy lµ kh«ng quen biÕt? - Kh«ng sai! - Kú qu¸i! §∙ kh«ng quen biÕt th× sao l¹i ngåi chung víi nhau? - ChuyÖn nµy...lµ do bän t¹i h¹ ­íc ®Þnh víi Thiªn Ma N÷ gÆp nhau t¹i töu lÇu nµy... - ChuyÖn ®ã cã quan hÖ g× víi n¨m ng­êi bän hä? Giang Thiªn HiÓu chØ mét chiÕc b¸t cã g¸c ®«i ®òa bªn trªn vµ nãi: - §©y lµ ¸m hiÖu ­íc ®Þnh gÆp mÆt, bän t¹i h¹ lªn töu lÇu thÊy ¸m hiÖu ë ®©y nªn tù nhiªn lµ ph¶i ngåi ë ®©y! Du C«ng HuyÒn hái tiÕp: - Bän hä lµ thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ ch¨ng? Giang Thiªn HiÓu nãi: - H×nh nh­ lµ kh«ng ph¶i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe ®Õn ®©y th× c¶m thÊy kú qu¸i, chµng nh×n qua TrÞnh §¹i C­¬ng vµ nãi: - Qu¸i l¹! NÕu n¨m ng­êi bän hä kh«ng ph¶i lµ thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ th× lµm sao cã thÓ bµy ra ¸m hiÖu nµy? TrÞnh §¹i C­¬ng chØ l¾c ®Çu mµ kh«ng nãi g×. Nh­ng An TiÓu B×nh kh«ng im lÆng ®­îc nªn buét miÖng nãi: - §óng vËy, chuyÖn nµy qu¶ nhiªn rÊt kú qu¸i! Nh­ng xem ra l∙o nh©n hä Giang kia kh«ng nãi dèi... Nµng ch­a døt lêi th× ®∙ nghe Du C«ng HuyÒn nãi: - L∙o phu hiÓu ra råi! Sî r»ng bän hä còng nh­ c¸c vÞ l∙o ®Ö th«i... L∙o ch­a døt lêi th× mét ®¹i h¸n trong sè n¨m ng­êi bËt ®øng lªn trõng m¾t nh×n ®èi ph­¬ng nh­ muèn ph¸t t¸c. Ng­êi nµy th©n h×nh cao to kh«ng d­íi t¸m th­íc, do vËy tr«ng cø nh­ cao gÊp ®«i Du C«ng HuyÒn. Du C«ng HuyÒn th¶n nhiªn c­êi hi hi, nãi: §¹i h¸n cao to liÒn nãi: - Kh«ng sai, Töu gia §¹i Th¾ng! Th× ra ®¹i h¸n cao to nµy qu¶ nhiªn lµ mét t¨ng l÷. Du C«ng HuyÒn nãi tiÕp: - §¹i Th¾ng ®Çu ®µ ch¨ng? §¹i Th¾ng ®Çu ®µ c­êi nh¹t, nãi: - Kh«ng sai! Du C«ng HuyÒn dÝch môc quang nh×n qua bèn ng­êi cßn l¹i råi nãi: - Cã lÏ n¨m vÞ lµ §«ng H¶i Ngò Yªu? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -367- Bèn ch÷ §«ng H¶i Ngò Yªu võa lät vµo tai th× TrÞnh §¹i C­¬ng biÕn s¾c vµ buét miÖng nãi: - LÏ ra ta ph¶i sím nghÜ ®Õn n¨m ng­êi bän hä! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - §¹i b¸ quen biÕt bän hä µ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Kh«ng quen nh­ng biÕt rÊt râ vÒ n¨m ng­êi nµy! An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - §¹i hiÖp, bän hä lµ ng­êi xÊu ph¶i kh«ng? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - T©m ®Þa cña §«ng H¶i ngò yªu qu¶ nhiªn rÊt b¹i ho¹i! C« n­¬ng sèng ë §«ng H¶i mµ ch­a tõng nghe vÒ bän chóng µ? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - V∙n bèi ch­a ®­îc nghe! TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - §«ng H¶i Ngò Yªu gåm ba nam hai n÷, kh«ng chuyÖn ¸c nµo mµ bän chóng kh«ng lµm, vâ c«ng cña mçi ng­êi bän chóng l¹i cao c­êng nªn bän chóng lµm nhiÒu chuyÖn b¹i ho¹i nh­ng kh«ng ai chÕ phôc ®­îc! An TiÓu B×nh buét miÖng kªu lªn: - ThÕ...ch¼ng ph¶i lµ thªm n¨m ma ®Çu n÷a sao? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Kh«ng sai! An TiÓu B×nh nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ hái: - Ph­¬ng ®¹i ca, t¹i sao tr­íc ®©y lÖnh s­ kh«ng thu phôc bän ngò yªu nµy lu«n? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÉn ng­êi, chµng nãi: - ChuyÖn nµy...t¹i h¹ còng kh«ng ®­îc râ l¾m! Nh­ng tiªn s­ ®∙ kh«ng thu phôc bän hä th× tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n! TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi: - ChuyÖn nµy th× Vi b¸ biÕt ®©y! TiÓu B×nh liÒn hái: - T¹i sao vËy? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - §«ng H¶i Ngò Yªu nµy xuÊt hiÖn trªn giang hå h¬i muén, ®­¬ng thêi e r»ng TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ bÞ ¸m to¸n nªn lùc bÊt tßng t©m... TiÓu B×nh nãi: - Nh­ vËy cã nghÜa lµ bän hä xuÊt ®¹o ch­a qu¸ 10 n¨m µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -368- TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Kh«ng sai! Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe §¹i Th¾ng ®Çu ®µ lín tiÕng nãi: - Du l∙o thÝ chñ, Thiªn §µi Tam TuyÖt bän hä lo sî nh­ng bän Töu Gia th× kh«ng sî ®©u! Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - L∙o phu kh«ng nãi c¸c vÞ sî hay kh«ng sî! Ng­¬i hµ tÊt ph¶i cuèng lªn nh­ thÕ! §¹i Th¾ng ®Çu ®µ nãi: - ThÝ chñ hiÓu ®­îc nh­ vËy th× tèt råi! Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - C¸c vÞ còng theo ­íc hÑn mµ ®Õn ch¨ng? §¹i Th¾ng ®Çu ®µ nãi: - Kh«ng sai! Nh­ng bon Töu Gia kh¸c Thiªn §µi Tam TuyÖt nªn tù nhiªn lµ kh«ng bÞ Thiªn Ma N÷ h¹ ®éc. Du C«ng HuyÒn bËt c­êi vµ nãi: - ThÕ µ? VËy th× chÝ Ýt c¸c vÞ còng kh«ng ph¶i lo l¾ng lµ m×nh sèng ch¼ng ®­îc bao l©u! Nãi ®o¹n l∙o nh×n qua nh©n vËt cã th©n h×nh èm nh­ v­în, l­ng d¾t ®¹i ®ao vµ hái: - C¸c h¹ cã ph¶i lµ HÊp HuyÕt Quû §ao Phïng L«i kh«ng? L∙o nµy c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Thiªn h¹ ngoµi Phïng mç ra th× cßn ai dïng th¸i ®ao lµm binh khÝ n÷a? Du C«ng HuyÒn nãi: - §iÒu ®ã lµ tÊt nhiªn råi! Nh­ng e r»ng trong thiªn h¹ còng kh«ng cã ai dïng quû ®ao ¸c ®éc nh­ ng­¬i! Nh­ng ®¸ng tiÕc Thiªn Ma N÷ tuy ch­a h¹ ®éc bän ng­¬i, song ¶ ®∙ sím cã ý giÕt bän ng­¬i råi... §¹i Th¾ng ®Çu ®µ né khÝ qu¸t: - ThuËt ly gi¸n cña thÝ chñ cã vÎ kh«ng ®­îc cao minh l¾m ®Êy! Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - C¸c vÞ kh«ng tin µ? Phïng L«i l¹nh lïng nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng tin! Du C«ng HuyÒn c­êi c­êi vµ nãi: - C¸c vÞ kh«ng tin còng ch¼ng sao, nh­ng l∙o phu cã mét c©u thØnh gi¸o n¨m vÞ! Phïng L«i l¹nh lïng nãi: - ChuyÖn g×? Du C«ng HuyÒn nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -369- - Víi vâ c«ng cña n¨m vÞ, nÕu ®¬n ®¶ ®éc ®Êu víi Thiªn Ma N÷ th× c¸c vÞ cao c­êng h¬n hay lµ Thiªn Ma N÷ m¹nh h¬n? Phïng L«i nhÊt thêi kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo nªn l¼ng lÆng cói ®Çu. §¹i Th¾ng ®Çu ®µ liÒn ®ë lêi: - ChuyÖn nµy...Töu Gia cho r»ng Thiªn Ma thÝ chñ cao c­êng h¬n bän Töu Gia mét bËc! Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - VËy th× ®óng råi! Thiªn Ma N÷ thõa biÕt vâ c«ng cña c¸c vÞ kh«ng cao c­êng b»ng ¶ nh­ng vÉn mêi c¸c vÞ ®Õn gióp, thÕ mµ c¸c vÞ kh«ng nghÜ ra dông t©m cña ¶ sao? Lóc nµy mét b¹ch y phu nh©n trong Ngò Yªu c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Du l∙o sao cø thÝch nãi lßng vßng qu¸ vËy? Du C«ng HuyÒn nh×n qua phu nh©n vµ nãi: - Ng­¬i cã ph¶i lµ Ngäc V« Th­êng B¹ch Anh kh«ng? B¹ch y phu nh©n l¹nh lïng nãi: - ChÝnh lµ tiÖn thiÕp! Du C«ng HuyÒn nãi: -Kú thùc l∙o phu muèn gióp c¸c vÞ hiÓu râ mét ®iÒu mµ th«i! §ã lµ chuyÖn Thiªn Ma N÷ dïng kÕ m­în dao giÕt ng­êi... §«ng H¶i Ngò Yªu võa nghe lêi nµy th× bÊt gi¸c ngÉn ng­êi, nhÊt thêi kh«ng ai nãi ®­îc lêi nµo. Du C«ng HuyÒn chê mét lóc kh«ng thÊy ai lªn tiÕng th× quay sang nãi víi Thiªn §µi Tam TuyÖt: - Tam vÞ l∙o ®Ö, c¸c vÞ ®∙ gi¸c ngé ®­îc chuyÖn bÞ Thiªn Ma N÷ lîi dông th× cßn ngåi ®©y lµm g×? Giang Thiªn HiÓu nãi: - §óng vËy! ChuyÖn vâ l©m ®∙ cã líp ng­êi míi g¸nh v¸c th× bän t¹i h¹ còng nªn vÒ l¹i Thiªn §µi qui Èn th«i! Nãi ®o¹n l∙o ra hiÖu cho Tõ KiÖt vµ Lý TriÖu Phong cïng rêi khái töu lÇu. Du C«ng HuyÒn nh×n theo ba bãng ng­êi dÇn khuÊt råi quay sang hái bän §«ng H¶i Ngò Yªu: - ThÕ nµo? C¸c vÞ ®∙ suy nghÜ kû ch­a? §¹i Th¾ng ®Çu ®µ nãi: - Bän Töu Gia tuy bÞ giang hå gäi lµ Ngò Yªu nh­ng ngé tÝnh kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã. Thiªn §µi Tam TuyÖt ®∙ cã thÓ gi¸c ngé ®­îc th× bän Töu Gia h¸ ch¼ng ngé ra? Du C«ng HuyÒn c­êi ha ha mét trµng råi nãi: - C¸c vÞ hiÓu ®­îc nh­ vËy thËt lµ ®¹i phóc cho vâ l©m! §¹i Th¾ng ®Çu ®µ nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -370- - Bän Töu Gia tuy ®∙ lµm nhiÒu chuyÖn xÊu nh­ng quyÕt kh«ng tróng kÕ m­în ®ao giÕt ng­êi cña Thiªn Ma N÷, ®a t¹ Du l∙o thÝ chñ ®∙ c¶nh tØnh! C¸o biÖt, ngµy sau hy väng ®­îc t¸i ngé! Nãi ®o¹n l∙o ra hiÖu cho bän nh©n vËt ®ång bän råi cÊt b­íc rêi khái töu lÇu. Lóc nµy phÇn lín thùc kh¸ch trong töu lÇu v× sù lín tiÕng gi÷a Du C«ng HuyÒn vµ Thiªn §µi Tam TuyÖt, §«ng H¶i Ngò Yªu nªn ®∙ bá ®i, hiÖn chØ cßn mét vµi bµn bªn gãc ph¶i vµ bµn cña bän TrÞnh §¹i C­¬ng. Du C«ng HuyÒn thÊy §«ng H¶i Ngò Yªu ®i khuÊt råi th× bçng nhiªn ph¸ lªn c­êi mét trµng ®¾c ý vµ nãi: - Kho¸i qu¸! kho¸i qu¸! L∙o phu ®∙ gi¸c ngé cho Thiªn §µi Tam TuyÖt vµ §«ng H¶i Ngò Yªu th× phen nµy Thiªn Ma N÷ sÏ gÆp kh«ng Ýt bÊt lîi! Lêi võa døt th× ®ét nhiªn l∙o quÐt môc quang nh×n qua bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi chËm r¶i ®i tíi. Du C«ng HuyÒn nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét håi l©u råi cÊt tiÕng hái: - Hµi tö, ng­¬i lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh vµ c¶m thÊy kinh ng¹c v« cïng, chµng víi thi lÔ vµ nãi: - §óng vËy! Nh­ng l∙o tiÒn bèi lµm sao biÕt ®­îc... Du C«ng HuyÒn cÊt lêi, nãi: - Chí ng¹c nhiªn, ®õng t­ëng l∙o phu v©n du s¬n thñy mµ kh«ng biÕt chuyÖn trong vâ l©m! TÊt c¶ nh÷ng chuyÖn ë ThiÕu L©m tù, l∙o phu ®Òu biÕt c¶ råi! Kh«ng nh÷ng TuyÕt Nghi mµ An TiÓu B×nh vµ TrÞnh §¹i C­¬ng còng ng¬ ng¸c ®Õn thén c¶ ng­êi ra. Bän hä kh«ng ngê Du C«ng HuyÒn cßn t¹i thÕ mµ cßn kh«ng ngê l∙o biÕt tÊt c¶ mäi chuyÖn hiÖn t¹i cña vâ l©m. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÊn ®Þnh tinh thÇn råi nãi: - §a t¹ l∙o tiÒn bèi ®∙ gi¶i cho vâ l©m mét mèi nguy! §u C«ng HuyÒn c­êi ha h¶ råi nãi: - Hµi tö ng­¬i hµ tÊt ph¶i kh¸ch khÝ! Hµi tö, l∙o phu vµ lÖnh s­ ®∙ nhiÒu n¨m kh«ng gÆp, gÇn ®©y nghe nãi TrÇn ®∙ ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn, ch¼ng hay tin do ch©n hay gi¶? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §Ých thùc lµ tiªn s­ ®∙ t¹ thÕ! Du C«ng HuyÒn bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - Hµi tö, ng­¬i ®∙ lµ ®Ö tö cña TrÇn ®¹i hiÖp th× tù nhiªn lµ ph¶i kÕ thõa di chÝ cña lÖnh s­ chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi tuy bÊt tµi nh­ng kh«ng thÓ kh«ng tiÕp tôc di chÝ cña tiªn s­! Du C«ng HuyÒn gËt gËt ®Çu vµ nãi: - Kh¸ l¾m! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -371- L∙o nh×n qua An TiÓu B×nh vµ nãi tiÕp: - TiÓu c« n­¬ng lµ t«n n÷ cña An Cöu C«ng huynh ®µi ph¶i kh«ng? An TiÓu B×nh thÊy Du C«ng HuyÒn biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp vµ biÕt nh÷ng chuyÖn gÇn ®©y ë ThiÕu L©m tù th× nµng kh«ng cßn kinh ng¹c khi nghe l∙o hái nh­ vËy. Nµng mØm c­êi hµnh lÔ vµ nãi: - V∙n bèi An TiÓu B×nh tham kiÕn Du l∙o tiÒn bèi! §óng vËy, An Cöu C«ng chÝnh lµ gia gia cña v∙n bèi! Du C«ng HuyÒn nh×n kû An TiÓu B×nh vµ gËt ®Çu, nãi: - §­îc l¾m! Cã tiÓu c« n­¬ng bªn c¹nh Ph­¬ng thiÕu hiÖp th× ch¼ng lo ngµy sau vâ l©m bÊt an n÷a! An TiÓu B×nh khiªm tèn nãi: - Du l∙o qu¸ khen! HiÖn t¹i Ph­¬ng ®¹i ca ®ang cã chuyÖn lo l¾ng mµ v∙n bèi ch¼ng gióp ®­îc g× th× nãi chi ®Õn an nguy cña vâ l©m ®¹i cuéc! Du C«ng HuyÒn nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ chau mµy hái: - Hµi tö, chuyÖn g× vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - §©y lµ chuyªn riªng cña m×nh, nÕu nãi ra ®Ó mét bËc tiÒn bèi nh­ Du l∙o ph¶i lo l¾ng th× bÊt tiÖn qu¸... NghÜ vËy nªn nhÊt thêi chµng do dù kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo cho ph¶i. TrÞnh §¹i C­¬ng hiÓu ®­îc chç khã xö cña chµng nªn véi ®ë lêi: - Du l∙o, Ph­¬ng hiÒn ®iÖt trë vÒ L¹c D­¬ng nµy lµ muèn t×m tung tÝch b¸ mÉu cña h¾n! Lóc nµy Du C«ng HuyÒn míi dÓ m¾t ®Õn TrÞnh §¹i C­¬ng, l∙o nãi: - C¸c h¹ ch¾c lµ l∙o ®¹i hä TrÞnh trong Trung Ch©u Tam HiÖp? TrÞnh §¹i C­¬ng hµnh lÔ va nãi: - Mét chót tiÓu danh, kh«ng d¸m mong Du l∙o quan t©m ®Õn! Du C«ng HuyÒn nãi: - Hµ tÊt ph¶i khiªm tèn! L∙o ng­ng l¹i råi quay sang hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - §∙ cã manh mèi g× ch­a? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - Ch­a! Nh­ng chØ cÇn Th¹ch tam thóc ®i chung víi b¸ mÉu th× nhÊt ®Þnh sÏ cã c¬ héi t×m ®­îc! Du C«ng HuyÒn nãi: - §∙ nh­ vËy th× chØ cÇn t×m ra Th¹ch TuÊn th× cã thÓ t×m ®­îc b¸ mÉu cña ng­¬i ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -372- - Du l∙o, mÊu chèt lµ ë chç nÇy! Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ kh«ng ai biÕt tung tÝch cña Th¹ch tam thóc ë ph­¬ng nµo! Du C«ng HuyÒn ng¹c nhiªn nãi: - Cã chuyªn nh­ thÕ sao? L∙o phu kh«ng tin lµ kh«ng cã ai biÕt tung tÝch cña Th¹ch TuÊn! TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi: - Du l∙o nãi kh«ng sai, TrÞnh mç còng kh«ng tin, Th¹ch tam ®Ö rÊt mÉn nhuÖ, nÕu cã bÊt tr¾c g× thËt th× h¾n kh«ng thÓ kh«ng cho ng­êi b¸o tin cho TrÞnh mç biÕt! Du C«ng HuyÒn trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Th¹ch TuÊn thÊt tung ®∙ l©u mµ ch¼ng cã tin tøc g× nh­ vËy th× e r»ng h¾n ®∙ bÞ Ngò §¹i Ma Chñ cÇm gi÷ råi! TrÞnh §¹i C­¬ng buét miÖng kªu lªn: - Sao cã thÓ nh­ vËy? Du C«ng HuyÒn thë dµi mét håi råi nãi: - TrÞnh l∙o ®Ö, theo t×nh h×nh hiÖn nay mµ nãi th× dï chuyÖn trong m¬ l∙o còng e r»ng ®Òu cã liªn quan ®Õn Ngò Ma! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - NÕu thËt nh­ vËy th× theo cao kiÕn cña Du l∙o lµ nªn lµm thÕ nµo? Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - Cao kiÕn th× kh«ng cã nh­ng l∙o phu cho r»ng t¹m thêi kh«ng cÇn truy t×m n÷a! - T¹i sao? - T¹i v× l∙o phu tin r»ng, chØ cÇn trõ ®­îc Ngò Ma th× tÊt sÏ t×m ®­îc tung tÝch cña Th¹ch TuÊn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét l¸t råi nãi: - Du l∙o tiÒn bèi gi¸o huÊn chÝ ph¶i! TrÞnh §¹i C­¬ng còng tiÕp lêi: - Du l∙o tiÒn bèi nãi kh«ng sai, hiÒn ®iÖt nªn v× ®¹i sù vâ l©m trõ diÖt Ngò Ma xong th× kh«ng lo g× chuyÖn t×m kh«ng ®­îc Th¹ch tam ®Ö! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - TiÓu ®iÖt nhí råi ¹! Nãi ®o¹n chµng mêi Du C«ng HuyÒn cïng TrÞnh §¹i C­¬ng vµ An TiÓu B×nh vÒ Ph­¬ng gia trang nghØ l¹i mét ®ªm råi s¸ng h«m sau lËp tøc quay vÒ ThiÕu L©m tù. Du C«ng HuyÒn ®­îc gÆp mÊy nh©n vËt l∙o tiÒn bèi ®Òu lµ chç cè giao nªn rÊt cao høng víi nh÷ng c©u chuyÖn nèi tiÕp nhau liªn tu bÊt tËn. Hai ngµy sau ®ã kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra, ®Õn tr­a ngµy thø ba th× NhËp V©n ®¹i s­ mêi quÇn hµo ®Õn tÞnh thÊt ph­¬ng tr­îng th­¬ng nghÞ. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -373- T©n B¸ C«ng, Chóc C«ng Minh, Du C«ng HuyÒn, Ho¾c Minh Phong, Th«i §¹i C«ng, ¤ng C«n Lu©n, Tèng Phï, TrÞnh §¹i C­¬ng, Trang TiÖp, Ph­¬ng TuyÕt Nghi, An TiÓu B×nh cïng mÊy vÞ tr­ëng l∙o ThiÕu L©m tù ®Òu cã m¾t t¹i tÞnh thÊt. Sau khi uèng c¹n tuÇn trµ th× T©n B¸ C«ng lín tiÕng nãi: - Ph­¬ng tr­îng ®¹i s­ mêi tÊt c¶ bän l∙o phu ®Õn ®©y ch¾c lµ cã chuyÖn g× rÊt quan träng? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - §óng vËy! BÇn t¨ng xin b¸o cho ch­ vÞ thÝ chñ biÕt lµ chiÕn th­ cña Ngò Ma ®∙ ®­a ®Õn! Ho¾c Minh Phong buét miÖng kªu lªn: - Cã khi nµo l¹i lµ mét trß ®ïa? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - LÇn nÇy th× kh«ng gi¶ råi! Nãi ®o¹n l∙o b­íc ®Õn h­¬ng ¸n lÊy mét phong th­ ®­a cho T©n B¸ C«ng vµ nãi: - §©y lµ chiÕn th­ cña Ngò Ma, xin ch­ vÞ thÝ chñ xem qua! T©n B¸ C«ng më phong th­ ra xem, môc quang võa quÐt qua th× l∙o bÊt gi¸c biÕn s¾c vµ né khÝ nãi: - KhÈu khÝ thËt lµ kh«ng nhá! N¨m tªn tiÓu ma ®Çu nµy t­ëng r»ng trªn thÕ gian kh«ng cßn ai lµ ®Þch thñ cña bän chóng sao? Nãi ®o¹n l∙o trao phong th­ qua Chóc C«ng Minh. Chóc C«ng Minh nhËn th­ vµ nãi: - T©n huynh thËt lµ nãng tÝnh... Lêi ch­a døt th× môc quang cña l∙o ®∙ l­ít qua trang th­ nªn bÊt gi¸c s÷ng ng­êi vµ nãi tiÕp : - T¹i sao bän chóng l¹i to gan ®Õn thÕ? Du C«ng HuyÒn thÊy th¸i ®é cña hai l∙o nh­ vËy th× kh«ng nhÉn n¹i ®­îc nªn buét miÖng nãi: - NhÞ vÞ lµm sao thÕ? Trong th­ viÕt thÕ nµo, sao kh«ng ®äc lªn cho mäi ng­êi cïng nghe? Chóc C«ng Minh nãi: - Muèn ®äc th× xin mêi Du huynh ®äc, l∙o phu cµng xem cµng ph¸t ®iªn lªn ®©y! Võa nãi l∙o võa trao phong th­ qua Du C«ng HuyÒn. Du C«ng HuyÒn xem qua phong th­ råi mØm c­êi, nãi: - Kh«ng sai, bän chóng qu¶ nhiªn rÊt ng«ng cuång... L∙o h¬i ng­ng l¹i råi chËm r¶i ®äc: "B¶n gi¸o më ®¹i héi vâ l©m t¹i Trung Nh¹c miÕu vµo giê dËu ngµy mai, xin mêi c¸c ph¸i quang l©m! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -374- Ngò Th¸nh cÈn ­íc!" L∙o ®äc tíi ®©y th× An TiÓu B×nh kh«ng nhÞn ®­îc nªn xen vµo: - ChØ lµ mét chiÕn th­ b×nh th­êng mµ t¹i sao c¸c vÞ l∙o tiÒn bèi ph¶i tøc khÝ nh­ vËy? Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi : - C« n­¬ng, cßn n÷a ®©y! An TiÓu B×nh nãi: - Cßn n÷a µ? VËy th× Du l∙o mau ®äc lªn xem! Du C«ng HuyÒn ®äc tiÕp: "§¹i héi lÇn nµy lµ do gi¸o chñ b¶n gi¸o chñ tr×, kÎ nµo kh«ng phã héi tøc lµ ®Þch nh©n cña b¶n gi¸o, b¶n gi¸o nhÊt ®Þnh kh«ng dung!" Lêi võa døt th× Ho¾c Minh Phong né khÝ xung thiªn, l∙o nãi: - Ho¾c mç vèn muèn phã héi nh­ng nghe bän chóng nãi vËy th× b¶n bang sÏ kh«ng ®i. Ho¾c mç muèn xem thö bän chóng ®èi phã thÕ nµo víi b¶n bang! Chóc C«ng Minh c­êi hi hi, nãi: - RÊt cã lý! Nh­ng Ho¾c bang chñ ®õng quªn lµ lÇn nÇy bang chñ kh«ng thÓ kh«ng ®i! Ho¾c Minh Phong liÒn hái: - T¹i sao? Chóc C«ng Minh nãi: - N¨m tiÓu ma ®Çu nµy kh«ng thÓ sèng mµ tho¸t khái Trung Nh¹c MiÕu, nÕu bang chñ kh«ng ®i h¸ ch¼ng ph¶i bá qua mét cuéc n¸o nhiÖt sao? Ho¾c Minh Phong ngã ra, l∙o gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! ChuyÖn n¸o nhiÖt nh­ thÕ th× lµm sao Ho¾c mç cã thÓ bá qua? Ph¶i ®i, nhÊt ®Þnh lµ ph¶i ®i! T©n B¸ C«ng quay sang hái NhËp V©n ®¹i s­: - Ch­ëng m«n ®¹i s­ nghe hái th× chît biÕn s¾c, l∙o nãi: - BÇn t¨ng kh«ng gÆp ng­êi ®­a th­! T©n B¸ C«ng chau mµy hái: - Kh«ng lÏ ch¼ng cã mét hßa th­îng nµo gÆp kÎ ®­a th­? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Nãi ra th× thËt lµ hæ thÑn, theo ®Ö tö tuÇn canh ë kh¸ch ®­êng b¸o l¹i th× phong th­ nµy ®­îc ph¸t hiÖn tr­íc ph¸t ®­êng ë ®¹i ®iÖn! T©n B¸ C«ng nghe vËy th× kinh ng¹c, l∙o nãi: - §¹i s­, ThiÕu L©m lµ th¸i s¬n b¾c ®Èu cña vâ l©m tõ mÊy tr¨m n¨m qua, t¹i sao b©y giê l¹i khinh suÊt nh­ vËy? Ngay c¶ mét kÎ ®­a th­ mµ c¸c vÞ còng kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc nghÜa lµ sao? NhËp V©n Ch­ëng m«n ch­a kÞp nãi th× ®∙ nghe Chóc C«ng Minh lªn tiÕng: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -375- - T©n huynh, l∙o phu nghÜ ®Õn mét ®iÓm rÊt kh¶ nghi... T©n B¸ C«ng véi hái: - §iÓm g× kh¶ nghi? Chóc C«ng Minh nãi: - E r»ng ThiÕu L©m tù cã néi gian... T©n B¸ C«ng nh∙y dùng lªn vµ lín tiÕng nãi: - Kh«ng sai! Kh«ng sai! Chóc l∙o ®Ö thËt lµ cao kiÕn! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2