intTypePromotion=1

Hậu thiên hạc phổ - tập 19

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:18

0
81
lượt xem
6
download

Hậu thiên hạc phổ - tập 19

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 19', giải trí - thư giãn, truyện kiếm hiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 19

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -358- Håi thø m­êi chÝn Tam TuyÖt Ngò Yªu Qu¸i ®Çu tãc th×cãrèith©n h×nh cßnqu¹, y phôc nhÇu n¸t cò kû, ch©n kh«ng mang tr­íc ®ã, nh©n nµy tung nh­ tæ lïn h¬n l∙o mËp lïn trong ba ng­êi võa ®Õn giµy, nÕu l∙o ta kh«ng lªn töu lÇu vµo lóc nÇy th× cã lÏ ai còng nghÜ l∙o lµ mét khÊt c¸i. Ngoµi ra, An TiÓu B×nh cßn ph¸t hiÖn ra chç bÊt phµm cña l∙o ta, ®ã lµ thÇn quang lÊp l¸nh nh­ tia chíp, khiÕn bÊt kú ng­êi nµo nÕu nh×n th¼ng vµo còng bÊt gi¸c c¶m thÊy l¹nh ng­êi. Kh«ng ph¶i cao thñ vâ l©m nµo còng luyÖn ®­îc tr­êng hîp song môc ph¸t hµn quang ®Õn bøc ng­êi, ®iÒu nÇy chøng tá vâ c«ng cña qu¸i nh©n kia ®∙ ®¹t ®Õn c¶nh giíi l« ho¶ thuÇn thanh råi! Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng nhËn ra ®«i nh∙n thÇn kinh ng­êi cña qu¸i nh©n nµy, bÊt gi¸c chµng nghÜ thÇm: - Ng­êi nµy th©n h×nh qu¸i dÞ nh­ng kh«ng ngê l¹i lµ cao thñ hiÕm thÊy. Gi÷a lóc qu¸i nh©n nµy xuÊt hiÖn th× tam nh©n vËt ngåi chung bµn trong gãc tr¸i töu lÇu ®Òu nhÊt lo¹t biÕn s¾c. Qu¸i nh©n ®øng n¬i ®Çu cÇu thang quÐt môc quang nh×n kh¾p töu lÇu mét l­ît, khi nh×n ®Õn Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh th× bÊt gi¸c l∙o chau mµy. Nh­ng môc quang võa ph¸t hiÖn t¸m nh©n vËt ngåi chung bµn trong gãc tr¸i th× bçng nhiªn l∙o bËt c­êi. Trµng c­êi kh«ng lín nh­ng rÊt l¹nh lïng vµ còng dõng l¹i rÊt nhanh, tiÕp theo lµ giäng nãi sang s¶ng cña qu¸i nh©n: - Kh¸ l¾m! Xem ra l∙o phu còng kh«ng uæng c«ng, qu¶ nhiªn c¸c ng­¬i ®Òu ë t¹i Th¸i B¹ch C¬ töu lÇu nµy... Lêi ch­a døt th× l∙o ®∙ chËm r¶i cÊt b­íc ®i vÒ phÝa t¸m ng­êi kia. L∙o mËp lïn trong bän t¸m ng­êi c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - T×m ®­îc th× sao nµo? Qu¸i nh©n ®∙ dõng b­íc c¸ch chç t¸m ng­¬i chõng n¨m th­íc, l∙o c­êi lín råi nãi: - ThÕ nµo? Ng­¬i vÉn kh«ng hiÓu µ? L∙o mËp lïn nh­íng ®«i mµy l­ìi m¸c lªn vµ nãi: - Giang mç kh«ng hiÓu! Qu¸i nh©n lín tiÕng nãi: - Ng­¬i kh«ng hiÓu thËt ch¨ng? Lao mËp lïn c­êi nh¹t, nãi: - X­a nay Giang mç vµ ng­¬i ch¼ng cã quan hÖ g× nªn tù nhiªn lµ kh«ng hiÓu ng­¬i t×m Giang mç v× chuyÖn g×! Qu¸i nh©n c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Giang Thiªn HiÓu, x­a nay Thiªn §µi Tam TuyÖt c¸c ng­¬i lu«n an phËn thñ th­êng nªn l∙o phu vµ KiÕm ThÇn TrÇn l∙o ®Ö còng kh«ng t×m c¸c ng­¬i... Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -359- Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× kinh ng¹c thÇm nghÜ: - Qu¸i nh©n nµy lµ ai? T¹i sao l∙o gäi s­ phô ta lµ l∙o ®Ö ? Chµng võa nghÜ ®Õn ®©y th× chît nghe mét l∙o cao to bªn c¹nh l∙o mËp lïn, lín tiÕng nãi: - Du C«ng HuyÒn, cã thÓ ng­êi kh¸c sî Thiªn Thñ ThÇn ¤ng ng­¬i, nh­ng ng­¬i nªn biÕt Tu mç kh«ng hÒ sî ng­¬i bao giê c¶! Th× ra qu¸i nh©n cùc lïn nµy lµ Thiªn Thñ ThÇn ¤ng Du C«ng HuyÒn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi v« cïng kinh ng¹c, chµng nhí l¹i s­ phô m×nh tõng nãi, Thiªn Thñ ThÇn ¤ng lµ nh©n vËt cïng thêi víi s­ tæ KiÕm Th¸nh Long Siªu QuÇn. Ng­êi nµy du hiÖp giang hå, chuyªn qu¶n nh÷ng chuyÖn bÊt b×nh trong vâ l©m, v× vâ c«ng cña l∙o kh«ng kÐm g× KiÕm ThÇn nªn rÊt ®­îc nh©n vËt trong vâ l©m b¹ch ®¹o kÝnh ng­ìng mµ hîp x­ng víi KiÕm ThÇn lµ Thiªn §Þa NhÞ Kú. Kh«ng ngê l∙o ta vÉn cßn sèng trªn thÕ gian nµy. §ång thêi Ph­¬ng TuyÕt Nghi còng kinh ng¹c chuyÖn ba l∙o nh©n cã kú h×nh qu¸i tr¹ng gäi lµ Thiªn §µi Tam TuyÖt kia l¹i x­ng h« ta - ng­¬i víi Du C«ng HuyÒn. Theo ®ã mµ suy th× ba l∙o kia còng nh©n vËt l∙o bèi Èn c­ trong vâ l©m råi! NghÜ ®Õn ®©y th× bÊt gi¸c Ph­¬ng TuyÕt Nghi c¶m thÊy lo l¾ng, chµng tù hái: - Kh«ng lÏ ngoµi Ngò §¹i Ma Chñ ra th× trong vâ l©m cßn cã nh÷ng lùc l­îng ma ®Çu míi quËt khëi? Nh÷ng l∙o nh©n nµy lµ do ai ®ã mêi ra ch¨ng? NghÜ ®Õn ®©y th× ®∙ nghe Du C«ng HuyÒn nãi: - Tõ KiÖt, ng­¬i ®Þnh uy hiÕp l∙o phu ®Êy µ? L∙o nh©n cao to ®­îc gäi lµ Tõ KiÖt liÒn c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Du huynh, Tu mç kh«ng cã ý uy hiÕp Du huynh, nh­ng nÕu Du huynh kh«ng nÓ mÆt bän Tõ mç th× sî r»ng bän Tõ mç kh«ng cam t©m chÞu nhôc. LÇn nµy khÈu khÝ cña l∙o kh¸c h¼n tr­íc ®ã khiÕn An TiÓu B×nh nghe xong th× suýt bËt c­êi thµnh tiÕng. Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - Tõ KiÖt, xem ra khÈu khÝ cña ng­¬i còng kh«ng nhá! Tõ KiÖt vèn cã t¸c hiÖu lµ Nam Nhai §µ Long, l∙o ta vµ l∙o nh©n cao to bªn c¹nh tøc B¾c Phong T«n Gi¶ Lý TriÖu Phong lµ huynh ®Ö kÕt nghÜa. Tõ KiÖt trîn trõng song môc vµ nãi: - KhÈu khÝ kh«ng nhá th× ®ông ch¹m g× ®Õn Du huynh? Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng ®ông ch¹m g× ®Õn l∙o phu, nh­ng l∙o phu ®Õn ®©y muèn biÕt mét ®iÒu! Tõ KiÖt liÒn hái: - §iÒu g×? Du C«ng HuyÒn võa c­êi võa nãi: - Tai sao ba c¸c ng­¬i l¹i trèn trèn lñi lñi mµ ®Õn L¹c D­¬ng nµy? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -360- Tõ KiÖt né khÝ nãi: - Ai b¶o bän ta trèn trèn lñi lñi? Ch¼ng ph¶i bän Tõ mç ®ang ngåi gi÷a qu¶ng ®¹i chóng nh©n ®©y sao? Du C«ng HuyÒn nãi: - Kh«ng sai! Qu¶ nhiªn lóc nÇy c¸c ng­¬i ®ang ngåi gi÷a qu¶ng ®¹i chóng nh©n, chØ cã ®iÒu c¸c ng­¬i cã d¸m nãi ra nh÷ng g× ®ang chøa chÊt trong ®Çu c¸c ng­¬i kh«ng? Tõ KiÖt ngÉn ng­êi ch­a kÞp nãi th× B¾c Phong T«n Gi¶ - Lý TriÖu Phong ®∙ c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Du huynh, t¹i sao ng­¬i cø theo ®uæi bän ta m∙i vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - Th× ra Du l∙o ®∙ theo dái bän hä tõ rÊt l©u råi, xem ra Du l∙o cã ý muèn gi¸m s¸t hµnh ®éng cña Thiªn §µi Tam TuyÖt... Du C«ng HuyÒn c­êi ha h¶, nãi: - Lý l∙o ®Ö, kh«ng ngê ng­¬i häc thãi gi¶ vê cña Giang Thiªn HiÓu! Thùc ra, dï c¸c ng­¬i kh«ng muèn nãi th× l∙o phu còng biÕt c¸c ng­¬i ®Õn ®©y víi môc ®Ých g× råi! Lý TriÖu Phong c­êi nh¹t, nãi: - Ng­¬i biÕt råi a? VËy sao kh«ng nãi ra xem? Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - Muèn l∙o phu nãi ra µ, ®­îc th«i! Cã ph¶i n¨m tªn tiÓu ma ®Çu mêi c¸c ng­¬i ®Õn L¹c D­¬ng kh«ng? Thiªn §µi Tam TuyÖt ®Òu biÕn s¾c, Giang Thiªn HiÓu chau mµy nãi: - Lµm thÕ nµo ng­¬i biÕt ®­îc? L∙o hái ng­îc l¹i nh­ vËy ch¼ng kh¸c g× ®∙ thõa nhËn lêi Du C«ng HuyÒn nãi kh«ng sai. Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - NÕu kh«ng muèn ng­êi ta biÕt th× trõ phi kh«ng lµm! Giang l∙o ®Ö, ®èi víi ng­êi kh¸c cã thÓ kh«ng d¸m lµm g× c¸c ng­¬i sau khi biÕt chuyÖn, nh­ng kh«ng may cho c¸c ng­¬i lµ l∙o phu ®∙ biÕt chuyÖn nµy vµ ®­¬ng nhiªn l∙o phu kh«ng thÓ bá qua! Giang Thiªn HiÓu buét miÖng kªu lªn: - Ng­¬i...ng­¬i ®Þnh lµm g×? Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - Kh«ng ®Þnh lµm g× c¶! L∙o phu chØ muèn nãi víi c¸c ng­¬i r»ng, nÕu c¸c ng­¬i muèn gióp n¨m tªn tiÓu ma bÊt thµnh tµi kia th× l∙o phu kh«ng thÓ kh«ng xen vµo chuyÖn nµy! Tõ KiÖt c­êi nh¹t, nãi: - Du huynh, ng­¬i cho r»ng nhÊt ®Þnh bän ta sî ng­¬i xen vµo chuyÖn nµy ch¨ng? Du C«ng HuyÒn chËm r¶i nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -361- - L∙o phu kh«ng b¶o c¸c ng­¬i sî. Nh­ng nÕu c¸c ng­¬i muèn l∙o phu kh«ng xen vµo th× tèt nhÊt lµ ®õng lµm g× c¶! L∙o ng­ng mét l¸t råi nãi tiÕp : - Giang Thiªn HiÓu, nÕu c¸c ng­¬i muèn b¶o tr× mü danh mét ®êi th× l∙o phu cã mét lêi muèn nãi... Giang Thiªn HiÓu chau mµy hái: - Lêi nh­ thÕ nµo? Du C«ng HuyÒn nãi: - Sãng tr­êng giang líp sau ®Ì líp tr­íc, mét líp ng­êi míi tÊt ph¶i thay thÕ líp ng­êi cò! Ng­¬i biÕt ý nghÜa cña ®iÒu nµy chø? Giang Thiªn HiÓu l¹nh lïng nãi: - ChuyÖn ®ã th× cã quan hÖ g× ®Õn bän Giang mç? Du C«ng HuyÒn nãi: - §­¬ng nhiªn lµ cã! L∙o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi tiÕp : - ThÞnh suy cña nh©n vËt vâ l©m còng cã ®Þnh sè nªn míi cã c¸i gäi lµ "giang s¬n ®êi nµo còng cã nh©n tµi xuÊt hiÖn". L∙o ®Ö, chóng ta ®Òu ®∙ giµ råi, cã rÊt nhiÒu chuyÖn kh«ng cÇn chóng ta ph¶i xuÊt ®Çu lé diÖn n÷a! Giang Thiªn HiÓu ngÉn ng­êi råi nãi: - Du huynh nãi thÕ lµ cã ý g×? Du C«ng HuyÒn nãi: - L∙o phu khuyªn c¸c ng­¬i kh«ng nªn gióp n¨m tªn tiÓu ma bÊt thµnh tµi kia ®Ó tr¸nh bÞ th©n b¹i danh liÖt! Tõ KiÖt kinh ng¹c nãi: - Ng­¬i...ng­¬i nãi vËy cã nghÜa lµ hiÖn trong vâ l©m ®∙ cã cao thñ kiÖt xuÊt, cao c­êng h¬n bän Tõ mç ch¨ng? Du C«ng HuyÒn nãi: - Kh«ng sai! Lý TriÖu Phong c­êi nh¹t, nãi: - Lý mç kh«ng tin... Du C«ng HuyÒn nãi: - Ng­¬i kh«ng tin µ? L∙o phu cho ng­¬i biÕt nhÐ, ®ã lµ chuyÖn thiªn ch©n v¹n x¸c ®Êy! Giang Thiªn HiÓu thÊy thÇn s¾c cña ®èi ph­¬ng cùc kú nghiªm tóc, kh«ng cã vÎ g× lµ nãi ®ïa th× l∙o bÊt gi¸c thÇm nghÜ: - X­a nay Du C«ng HuyÒn nãi n¨ng th­êng hi hi ha ha, h«m nay l∙o ta trÞnh träng nh­ vËy th× sî r»ng kh«ng ph¶i lµ nãi ®ïa råi. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -362- NghÜ ®o¹n l∙o nãi: - Du huynh cã biÕt kÎ ®ã lµ ai kh«ng? Th× ra l∙o ta ®∙ tin l∙o Du C«ng HuyÒn lµ trong vâ l©m ®∙ cã cao thñ tuyÖt ®Ønh xuÊt hiÖn. Du C«ng HuyÒn nãi: - C¸c ng­¬i hái danh hiÖu ®Ó t×m c¸ch ¸m to¸n ng­êi ta ch¨ng? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Bän ta h¸ lµ h¹ng ¸m tiÔn ®¶ th­¬ng ng­êi? Du C«ng HuyÒn nãi: - C¸c ng­¬i ®∙ kh«ng cã ý ¸m to¸n thi hµ tÊt ph¶i truy hái danh tÝnh ng­êi ta lµm g×? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Giang mç c¶m thÊy hiÕu kú vµ còng kh«ng ®­îc tin l¾m mµ th«i! Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - Tin hay kh«ng lµ chuyÖn cña ng­¬i! Cßn hiÕu kú µ? L∙o phu cho r»ng ng­¬i bÊt tÊt ph¶i hiÕu kú lµm g×! Lý TriÖu Phong tiÕp lêi: - T¹i sao? Du C«ng HuyÒn nãi: - Cã rÊt nhiÒu anh hïng trong thiªn h¹ tù chuèc häa vµo th©n còng chØ v× tÝnh hiÕu kú ®©y! Giang Thiªn HiÓu c­êi nh¹t, nãi: - Giang mç kh«ng tin lµ trong vâ l©m ®ét nhiªn xuÊt hiÖn cao thñ nh­ vËy! Du C«ng HuyÒn nãi: - L∙o phu còng biÕt lµ c¸c ng­¬i sÏ kh«ng tin, xem ra nh÷ng lêi t©m huyÕt cña l∙o phu trë thµnh v« Ých råi! Giang Thiªn HiÓu nãi: - Bän Giang mç xin t©m l∙nh thÞnh t×nh cña Du huynh th«i! Tõ KiÖt tiÕp lêi: - Du huynh, Tõ mç cã mét c©u nh­ng ch¼ng biÕt cã nªn nãi râ ra kh«ng! Du C«ng HuyÒn nãi: - Nam Nhai §µ Long - Tõ KiÖt lµ nh©n vËt x­a nay nhÊt ng«n cöu ®Ønh, nÕu ng­¬i cã ®iÒu g× muèn nãi th× tÊt ph¶i lµ ®iÒu rÊt quan träng! Tõ KiÖt mØm c­êi, nãi: - Kh«ng d¸m, Du huynh qu¸ khen råi! L∙o ngõng l¹i vµ quÐt môc quang nh×n qua n¨m l∙o ngåi cïng bµn råi nãi tiÕp : Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -363- - Du huynh, Thiªn §µi Tam TuyÖt bän t¹i h¹ x­a nay còng cã chót thanh danh trong vâ l©m vµ còng kh«ng lµm chuyÖn g× th­¬ng thiªn b¹i lý, ®iÒu nÇy nhÊt ®Þnh lµ Du huynh biÕt rÊt râ! Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - NÕu l∙o phu kh«ng biÕt râ th× ®©u cã ®Õn ®©y lµm g×! Tõ KiÖt nãi tiÕp: - Du huynh ®∙ biÕt râ th× còng nªn hiÓu bän Tõ mç ®Õn ®©y lµ cã nçi khæ t©m bÊt ®¾c dÜ! - Nçi khæ t©m g×? - BÞ ng­êi ta kh«ng chÕ, ®ñ råi chø? - C¸c ng­¬i bÞ khèng chÕ? KÎ nµo cã b¶n l∙nh nh­ vËy? - ChuyÖn nµy nãi ra thËt mÊt mÆt, nh­ng tr­íc mÆt Du huynh th× Tõ mç ®µnh ph¶i nãi th¼ng th«i... L∙o bu«ng mét tiÕng thë dµi vµ l¾c ®Çu, nãi: - Du huynh, x­a nay huynh ®Ö Tõ mç lu«n Èn c­ t¹i Thiªn §µi kh«ng hái ®Õn chuyÖn thÕ sù, thÕ mµ ch¼ng hiÓu t¹i sao, tr­íc ®©y mÊy th¸ng Thiªn Ma N÷ t×m ®Õn Ðp bän Tu mç h¹ s¬n trî gióp ¶! Du C«ng HuyÒn ng¹c nhiªn hái: - C¸c ng­¬i kh«ng cù tuyÖt sao? Tõ KiÖt nãi: - Cã lý nµo huynh ®Ö t¹i h¹ l¹i kh«ng cù tuyÖt? ChØ cã ®iÒu Thiªn Ma N÷ l¹nh lïng b¶o víi huynh ®Ö t¹i h¹ r»ng nÕu bän t¹i h¹ kh«ng ®ång ý h¹ s¬n trî gióp th× trong vßng mét th¸ng sÏ thä mÖnh t¹i Thiªn §µi! Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - Cã chuyÖn nh­ thÕ sao? Tõ KiÖt nãi: - Tho¹t tiªn huynh ®Ö t¹i h¹ còng kh«ng tin nh­ng khi Thiªn Ma N÷ nãi ra nguyªn nh©n th× bän t¹i h¹ kh«ng thÓ kh«ng tin. Du C«ng HuyÒn ngÉn ng­êi, l∙o hái: - Nguyªn nh©n g×? Tõ KiÖt nãi: - Yªu n÷ ®ã ®∙ sím gië trß trªn th©n thÓ huynh ®Ö t¹i h¹! Du C«ng HuyÒn nãi: - Lµm sao c¸c ng­¬i l¹i bÞ ¶ gië trß? Kú qu¸i, thËt lµ kú qu¸i! Tõ KiÖt thë dµi mét håi råi nãi: - §óng vËy, nÕu yªu n÷ ®ã kh«ng nãi râ th× qu¶ thËt lµ huynh ®Ö t¹i h¹ ch¼ng biÕt g× c¶. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -364- Du C«ng HuyÒn c­êi nh¹t, nãi: - Ph¶i ch¨ng Thiªn Ma N÷ h¹ ®éc ®èi víi c¸c ng­¬i? Tõ KiÖt chËm r¶i nãi: - Yªu n÷ ®ã ®∙ mua ®øt ®Çu bÕp huynh ®Ö t¹i h¹, do vËy thøc ¨n bän t¹i h¹ dïng mçi ngµy ®Òu cã mét l­îng nhá ®éc vËt cña yªu n÷ ®ã! Du C«ng HuyÒn c¶ kinh, l∙o nãi: - §óng råi! C¬ t©m cña yªu n÷ ®ã qu¶ nhiªn rÊt lîi h¹i, ¶ kh«ng h¹ ®éc mét lÇn lµ sî khi luyÖn c«ng c¸c ng­¬i sÏ ph¸t hiÖn ra ph¶i kh«ng? Tõ KiÖt gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! - Nãi vËy cã nghÜa lµ c¸c ng­¬i vÉn ch­a nhËn ®­îc thuèc gi¶i? - Kh«ng sai! Thiªn Ma N÷ nãi r»ng, khi nµo ¶ ®éc b¸ vâ l©m, chÕ phôc ®­îc ®¹i m«n ph¸i th× míi gi¶i trõ ®éc vËt cho huynh ®Ö t¹i h¹! - Thiªn Ma N÷ nãi nh­ thÕ µ? - Kh«ng sai! - Tõ huynh ®Ö, c¸c ng­¬i thËt lµ hå ®å qu¸! Giang Thiªn HiÓu buét miÖng nãi: - Huynh ®Ö t¹i h¹ cã g× lµ hå ®å ®©u? Du C«ng HuyÒn nãi: - Thiªn Ma N÷ nãi vËy mµ c¸c ng­¬i còng tin sao? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Du huynh, ®∙ n»m trong sù khèng chÕ cña ng­êi kh¸c th× huynh ®Ö t¹i h¹ lµm sao cã thÓ kh«ng tin? Du C«ng HuyÒn nãi: - C¸c ng­¬i tin nh­ng l∙o phu kh«ng tin! Giang Thiªn HiÓu ng¹c nhiªn hái: - T¹i sao? Du C«ng HuyÒn nãi: - Sau khi ®∙ lîi dông c¸c ng­¬i råi th× hµ cí g× Thiªn Ma N÷ ph¶i ®­a thuèc gi¶i cho c¸c ng­¬i? Thá chÕt th× chã s¨n còng bÞ lµm thÞt th«i, ®¹o lý nh­ vËy mµ c¸c ng­¬i kh«ng hiÓu sao? Giang Thiªn HiÓu chît biÕn s¾c, l∙o nãi: - ý cña Du huynh muèn nãi lµ sau khi thµnh c«ng th× Thiªn Ma N÷ vÉn sÏ kh«ng giao thuèc gi¶i cho bän t¹i h¹? Du C«ng HuyÒn gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -365- Giang Thiªn HiÓu suy nghÜ mét l¸t råi quay sang nãi víi Tõ KiÖt, Lý TriÖu Phong: - Huynh ®Ö! Nh÷ng lêi cña Du huynh nãi rÊt cã lý, sî r»ng huynh ®Ö chóng ta cã tËn lùc cho Thiªn Ma N÷ th× cuèi cïng còng nhËn l∙nh mét kÕt côc bi th¶m th«i! Tõ KiÖt nãi: - ý cña Giang huynh lµ chóng ta kh«ng nªn v× Thiªn Ma N÷ mµ xuÊt diÖn ®èi ®Çu víi cöu ®¹i m«n ph¸i? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Kh«ng sai! Chóng ta kh«ng cÇn tËn lùc cho yªu n÷ ®ã n÷a! Lý TriÖu Phong buét miÖng hái: - ThÕ ®éc vËt trong ng­¬i chóng ta th× sao? Giang Thiªn HiÓu nãi: - Tõ tõ t×m c¸ch råi còng cã ngµy gi¶i ®­îc th«i! Tõ KiÖt nãi: - Giang huynh ®∙ quyÕt ®Þnh nh­ vËy th× Tõ mç vµ Lý huynh ch¼ng cßn g× ®Ó nãi n÷a... Du C«ng HuyÒn mØm c­êi lªn tiÕng: - Ba vÞ qu¶ nhiªn lµ nh©n vËt s¸ng suèt! Giang Thiªn HiÓu c­êi ha h¶ mét trµng råi nãi: - Du huynh, con ng­êi dï sèng ngµn tuæi còng kh«ng tr¸nh khái c¸i chÕt, ®éc vËt trªn ng­¬i bän t¹i h¹ cã hãa gi¶i ®­îc hay kh«ng, ch¼ng cßn lµ vÊn ®Ò n÷a. Nh­ng bän t¹i h¹ kh«ng thÓ khoanh tay ngåi nh×n tr­íc d∙ t©m ®éc b¸ vâ l©m cña Thiªn Ma N÷... Du C«ng HuyÒn nãi: - ThÕ th× tèt qu¸, xem ra chuyÖn nµy l∙o phu kh«ng uæng phÝ c«ng søc råi! Giang Thiªn HiÓu ng¹c nhiªn nãi: - Du huynh ®Õn ®©y chØ v× bän t¹i h¹ th«i µ? Du C«ng HuyÒn nãi: - NÕu kh«ng v× c¸c vÞ l∙o ®Ö th× l∙o phu ®Õn ®©y lµm g×? Giang Thiªn HiÓu bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi: - Du huynh nãi vËy thËt khiÕn bän t¹i h¹ v« cïng hæ thÑn... Du C«ng HuyÒn c­êi ha ha, nãi: - Hµ tÊt ph¶i nh­ vËy! ChØ cÇn c¸c vÞ thµnh t©m h­íng thiÖn th× l∙o phu cã phÝ chót t©m lùc còng ch¼ng ®¸ng gäi lµ g×! L∙o h¬i ng­ng l¹i råi nh×n qua n¨m ng­êi ngåi cïng bµn víi Thiªn §µi Tam TuyÖt vµ nãi: - Giang l∙o ®Ö quen biÕt n¨m ng­êi nµy µ? Giang Thiªn HiÓu nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -366- - Ch­a tõng gÆp mét lÇn! - VËy lµ kh«ng quen biÕt? - Kh«ng sai! - Kú qu¸i! §∙ kh«ng quen biÕt th× sao l¹i ngåi chung víi nhau? - ChuyÖn nµy...lµ do bän t¹i h¹ ­íc ®Þnh víi Thiªn Ma N÷ gÆp nhau t¹i töu lÇu nµy... - ChuyÖn ®ã cã quan hÖ g× víi n¨m ng­êi bän hä? Giang Thiªn HiÓu chØ mét chiÕc b¸t cã g¸c ®«i ®òa bªn trªn vµ nãi: - §©y lµ ¸m hiÖu ­íc ®Þnh gÆp mÆt, bän t¹i h¹ lªn töu lÇu thÊy ¸m hiÖu ë ®©y nªn tù nhiªn lµ ph¶i ngåi ë ®©y! Du C«ng HuyÒn hái tiÕp: - Bän hä lµ thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ ch¨ng? Giang Thiªn HiÓu nãi: - H×nh nh­ lµ kh«ng ph¶i! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe ®Õn ®©y th× c¶m thÊy kú qu¸i, chµng nh×n qua TrÞnh §¹i C­¬ng vµ nãi: - Qu¸i l¹! NÕu n¨m ng­êi bän hä kh«ng ph¶i lµ thuéc h¹ cña Thiªn Ma N÷ th× lµm sao cã thÓ bµy ra ¸m hiÖu nµy? TrÞnh §¹i C­¬ng chØ l¾c ®Çu mµ kh«ng nãi g×. Nh­ng An TiÓu B×nh kh«ng im lÆng ®­îc nªn buét miÖng nãi: - §óng vËy, chuyÖn nµy qu¶ nhiªn rÊt kú qu¸i! Nh­ng xem ra l∙o nh©n hä Giang kia kh«ng nãi dèi... Nµng ch­a døt lêi th× ®∙ nghe Du C«ng HuyÒn nãi: - L∙o phu hiÓu ra råi! Sî r»ng bän hä còng nh­ c¸c vÞ l∙o ®Ö th«i... L∙o ch­a døt lêi th× mét ®¹i h¸n trong sè n¨m ng­êi bËt ®øng lªn trõng m¾t nh×n ®èi ph­¬ng nh­ muèn ph¸t t¸c. Ng­êi nµy th©n h×nh cao to kh«ng d­íi t¸m th­íc, do vËy tr«ng cø nh­ cao gÊp ®«i Du C«ng HuyÒn. Du C«ng HuyÒn th¶n nhiªn c­êi hi hi, nãi: §¹i h¸n cao to liÒn nãi: - Kh«ng sai, Töu gia §¹i Th¾ng! Th× ra ®¹i h¸n cao to nµy qu¶ nhiªn lµ mét t¨ng l÷. Du C«ng HuyÒn nãi tiÕp: - §¹i Th¾ng ®Çu ®µ ch¨ng? §¹i Th¾ng ®Çu ®µ c­êi nh¹t, nãi: - Kh«ng sai! Du C«ng HuyÒn dÝch môc quang nh×n qua bèn ng­êi cßn l¹i råi nãi: - Cã lÏ n¨m vÞ lµ §«ng H¶i Ngò Yªu? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -367- Bèn ch÷ §«ng H¶i Ngò Yªu võa lät vµo tai th× TrÞnh §¹i C­¬ng biÕn s¾c vµ buét miÖng nãi: - LÏ ra ta ph¶i sím nghÜ ®Õn n¨m ng­êi bän hä! Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - §¹i b¸ quen biÕt bän hä µ? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Kh«ng quen nh­ng biÕt rÊt râ vÒ n¨m ng­êi nµy! An TiÓu B×nh tiÕp lêi: - §¹i hiÖp, bän hä lµ ng­êi xÊu ph¶i kh«ng? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - T©m ®Þa cña §«ng H¶i ngò yªu qu¶ nhiªn rÊt b¹i ho¹i! C« n­¬ng sèng ë §«ng H¶i mµ ch­a tõng nghe vÒ bän chóng µ? An TiÓu B×nh l¾c ®Çu, nãi: - V∙n bèi ch­a ®­îc nghe! TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - §«ng H¶i Ngò Yªu gåm ba nam hai n÷, kh«ng chuyÖn ¸c nµo mµ bän chóng kh«ng lµm, vâ c«ng cña mçi ng­êi bän chóng l¹i cao c­êng nªn bän chóng lµm nhiÒu chuyÖn b¹i ho¹i nh­ng kh«ng ai chÕ phôc ®­îc! An TiÓu B×nh buét miÖng kªu lªn: - ThÕ...ch¼ng ph¶i lµ thªm n¨m ma ®Çu n÷a sao? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Kh«ng sai! An TiÓu B×nh nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ hái: - Ph­¬ng ®¹i ca, t¹i sao tr­íc ®©y lÖnh s­ kh«ng thu phôc bän ngò yªu nµy lu«n? Ph­¬ng TuyÕt Nghi ngÉn ng­êi, chµng nãi: - ChuyÖn nµy...t¹i h¹ còng kh«ng ®­îc râ l¾m! Nh­ng tiªn s­ ®∙ kh«ng thu phôc bän hä th× tÊt ph¶i cã nguyªn nh©n! TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi: - ChuyÖn nµy th× Vi b¸ biÕt ®©y! TiÓu B×nh liÒn hái: - T¹i sao vËy? TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - §«ng H¶i Ngò Yªu nµy xuÊt hiÖn trªn giang hå h¬i muén, ®­¬ng thêi e r»ng TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ bÞ ¸m to¸n nªn lùc bÊt tßng t©m... TiÓu B×nh nãi: - Nh­ vËy cã nghÜa lµ bän hä xuÊt ®¹o ch­a qu¸ 10 n¨m µ? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -368- TrÞnh §¹i C­¬ng nãi: - Kh«ng sai! Lêi ch­a døt th× ®∙ nghe §¹i Th¾ng ®Çu ®µ lín tiÕng nãi: - Du l∙o thÝ chñ, Thiªn §µi Tam TuyÖt bän hä lo sî nh­ng bän Töu Gia th× kh«ng sî ®©u! Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi: - L∙o phu kh«ng nãi c¸c vÞ sî hay kh«ng sî! Ng­¬i hµ tÊt ph¶i cuèng lªn nh­ thÕ! §¹i Th¾ng ®Çu ®µ nãi: - ThÝ chñ hiÓu ®­îc nh­ vËy th× tèt råi! Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - C¸c vÞ còng theo ­íc hÑn mµ ®Õn ch¨ng? §¹i Th¾ng ®Çu ®µ nãi: - Kh«ng sai! Nh­ng bon Töu Gia kh¸c Thiªn §µi Tam TuyÖt nªn tù nhiªn lµ kh«ng bÞ Thiªn Ma N÷ h¹ ®éc. Du C«ng HuyÒn bËt c­êi vµ nãi: - ThÕ µ? VËy th× chÝ Ýt c¸c vÞ còng kh«ng ph¶i lo l¾ng lµ m×nh sèng ch¼ng ®­îc bao l©u! Nãi ®o¹n l∙o nh×n qua nh©n vËt cã th©n h×nh èm nh­ v­în, l­ng d¾t ®¹i ®ao vµ hái: - C¸c h¹ cã ph¶i lµ HÊp HuyÕt Quû §ao Phïng L«i kh«ng? L∙o nµy c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Thiªn h¹ ngoµi Phïng mç ra th× cßn ai dïng th¸i ®ao lµm binh khÝ n÷a? Du C«ng HuyÒn nãi: - §iÒu ®ã lµ tÊt nhiªn råi! Nh­ng e r»ng trong thiªn h¹ còng kh«ng cã ai dïng quû ®ao ¸c ®éc nh­ ng­¬i! Nh­ng ®¸ng tiÕc Thiªn Ma N÷ tuy ch­a h¹ ®éc bän ng­¬i, song ¶ ®∙ sím cã ý giÕt bän ng­¬i råi... §¹i Th¾ng ®Çu ®µ né khÝ qu¸t: - ThuËt ly gi¸n cña thÝ chñ cã vÎ kh«ng ®­îc cao minh l¾m ®Êy! Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - C¸c vÞ kh«ng tin µ? Phïng L«i l¹nh lïng nãi: - §­¬ng nhiªn lµ kh«ng tin! Du C«ng HuyÒn c­êi c­êi vµ nãi: - C¸c vÞ kh«ng tin còng ch¼ng sao, nh­ng l∙o phu cã mét c©u thØnh gi¸o n¨m vÞ! Phïng L«i l¹nh lïng nãi: - ChuyÖn g×? Du C«ng HuyÒn nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 12. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -369- - Víi vâ c«ng cña n¨m vÞ, nÕu ®¬n ®¶ ®éc ®Êu víi Thiªn Ma N÷ th× c¸c vÞ cao c­êng h¬n hay lµ Thiªn Ma N÷ m¹nh h¬n? Phïng L«i nhÊt thêi kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo nªn l¼ng lÆng cói ®Çu. §¹i Th¾ng ®Çu ®µ liÒn ®ë lêi: - ChuyÖn nµy...Töu Gia cho r»ng Thiªn Ma thÝ chñ cao c­êng h¬n bän Töu Gia mét bËc! Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - VËy th× ®óng råi! Thiªn Ma N÷ thõa biÕt vâ c«ng cña c¸c vÞ kh«ng cao c­êng b»ng ¶ nh­ng vÉn mêi c¸c vÞ ®Õn gióp, thÕ mµ c¸c vÞ kh«ng nghÜ ra dông t©m cña ¶ sao? Lóc nµy mét b¹ch y phu nh©n trong Ngò Yªu c­êi nh¹t mét tiÕng råi nãi: - Du l∙o sao cø thÝch nãi lßng vßng qu¸ vËy? Du C«ng HuyÒn nh×n qua phu nh©n vµ nãi: - Ng­¬i cã ph¶i lµ Ngäc V« Th­êng B¹ch Anh kh«ng? B¹ch y phu nh©n l¹nh lïng nãi: - ChÝnh lµ tiÖn thiÕp! Du C«ng HuyÒn nãi: -Kú thùc l∙o phu muèn gióp c¸c vÞ hiÓu râ mét ®iÒu mµ th«i! §ã lµ chuyÖn Thiªn Ma N÷ dïng kÕ m­în dao giÕt ng­êi... §«ng H¶i Ngò Yªu võa nghe lêi nµy th× bÊt gi¸c ngÉn ng­êi, nhÊt thêi kh«ng ai nãi ®­îc lêi nµo. Du C«ng HuyÒn chê mét lóc kh«ng thÊy ai lªn tiÕng th× quay sang nãi víi Thiªn §µi Tam TuyÖt: - Tam vÞ l∙o ®Ö, c¸c vÞ ®∙ gi¸c ngé ®­îc chuyÖn bÞ Thiªn Ma N÷ lîi dông th× cßn ngåi ®©y lµm g×? Giang Thiªn HiÓu nãi: - §óng vËy! ChuyÖn vâ l©m ®∙ cã líp ng­êi míi g¸nh v¸c th× bän t¹i h¹ còng nªn vÒ l¹i Thiªn §µi qui Èn th«i! Nãi ®o¹n l∙o ra hiÖu cho Tõ KiÖt vµ Lý TriÖu Phong cïng rêi khái töu lÇu. Du C«ng HuyÒn nh×n theo ba bãng ng­êi dÇn khuÊt råi quay sang hái bän §«ng H¶i Ngò Yªu: - ThÕ nµo? C¸c vÞ ®∙ suy nghÜ kû ch­a? §¹i Th¾ng ®Çu ®µ nãi: - Bän Töu Gia tuy bÞ giang hå gäi lµ Ngò Yªu nh­ng ngé tÝnh kh«ng ph¶i lµ kh«ng cã. Thiªn §µi Tam TuyÖt ®∙ cã thÓ gi¸c ngé ®­îc th× bän Töu Gia h¸ ch¼ng ngé ra? Du C«ng HuyÒn c­êi ha ha mét trµng råi nãi: - C¸c vÞ hiÓu ®­îc nh­ vËy thËt lµ ®¹i phóc cho vâ l©m! §¹i Th¾ng ®Çu ®µ nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 13. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -370- - Bän Töu Gia tuy ®∙ lµm nhiÒu chuyÖn xÊu nh­ng quyÕt kh«ng tróng kÕ m­în ®ao giÕt ng­êi cña Thiªn Ma N÷, ®a t¹ Du l∙o thÝ chñ ®∙ c¶nh tØnh! C¸o biÖt, ngµy sau hy väng ®­îc t¸i ngé! Nãi ®o¹n l∙o ra hiÖu cho bän nh©n vËt ®ång bän råi cÊt b­íc rêi khái töu lÇu. Lóc nµy phÇn lín thùc kh¸ch trong töu lÇu v× sù lín tiÕng gi÷a Du C«ng HuyÒn vµ Thiªn §µi Tam TuyÖt, §«ng H¶i Ngò Yªu nªn ®∙ bá ®i, hiÖn chØ cßn mét vµi bµn bªn gãc ph¶i vµ bµn cña bän TrÞnh §¹i C­¬ng. Du C«ng HuyÒn thÊy §«ng H¶i Ngò Yªu ®i khuÊt råi th× bçng nhiªn ph¸ lªn c­êi mét trµng ®¾c ý vµ nãi: - Kho¸i qu¸! kho¸i qu¸! L∙o phu ®∙ gi¸c ngé cho Thiªn §µi Tam TuyÖt vµ §«ng H¶i Ngò Yªu th× phen nµy Thiªn Ma N÷ sÏ gÆp kh«ng Ýt bÊt lîi! Lêi võa døt th× ®ét nhiªn l∙o quÐt môc quang nh×n qua bän Ph­¬ng TuyÕt Nghi råi chËm r¶i ®i tíi. Du C«ng HuyÒn nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi mét håi l©u råi cÊt tiÕng hái: - Hµi tö, ng­¬i lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× bÊt gi¸c rïng m×nh vµ c¶m thÊy kinh ng¹c v« cïng, chµng víi thi lÔ vµ nãi: - §óng vËy! Nh­ng l∙o tiÒn bèi lµm sao biÕt ®­îc... Du C«ng HuyÒn cÊt lêi, nãi: - Chí ng¹c nhiªn, ®õng t­ëng l∙o phu v©n du s¬n thñy mµ kh«ng biÕt chuyÖn trong vâ l©m! TÊt c¶ nh÷ng chuyÖn ë ThiÕu L©m tù, l∙o phu ®Òu biÕt c¶ råi! Kh«ng nh÷ng TuyÕt Nghi mµ An TiÓu B×nh vµ TrÞnh §¹i C­¬ng còng ng¬ ng¸c ®Õn thén c¶ ng­êi ra. Bän hä kh«ng ngê Du C«ng HuyÒn cßn t¹i thÕ mµ cßn kh«ng ngê l∙o biÕt tÊt c¶ mäi chuyÖn hiÖn t¹i cña vâ l©m. Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÊn ®Þnh tinh thÇn råi nãi: - §a t¹ l∙o tiÒn bèi ®∙ gi¶i cho vâ l©m mét mèi nguy! §u C«ng HuyÒn c­êi ha h¶ råi nãi: - Hµi tö ng­¬i hµ tÊt ph¶i kh¸ch khÝ! Hµi tö, l∙o phu vµ lÖnh s­ ®∙ nhiÒu n¨m kh«ng gÆp, gÇn ®©y nghe nãi TrÇn ®∙ ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn, ch¼ng hay tin do ch©n hay gi¶? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - §Ých thùc lµ tiªn s­ ®∙ t¹ thÕ! Du C«ng HuyÒn bu«ng mét tiÕng thë dµi råi nãi: - Hµi tö, ng­¬i ®∙ lµ ®Ö tö cña TrÇn ®¹i hiÖp th× tù nhiªn lµ ph¶i kÕ thõa di chÝ cña lÖnh s­ chø? Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - V∙n bèi tuy bÊt tµi nh­ng kh«ng thÓ kh«ng tiÕp tôc di chÝ cña tiªn s­! Du C«ng HuyÒn gËt gËt ®Çu vµ nãi: - Kh¸ l¾m! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 14. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -371- L∙o nh×n qua An TiÓu B×nh vµ nãi tiÕp: - TiÓu c« n­¬ng lµ t«n n÷ cña An Cöu C«ng huynh ®µi ph¶i kh«ng? An TiÓu B×nh thÊy Du C«ng HuyÒn biÕt Ph­¬ng TuyÕt Nghi lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp vµ biÕt nh÷ng chuyÖn gÇn ®©y ë ThiÕu L©m tù th× nµng kh«ng cßn kinh ng¹c khi nghe l∙o hái nh­ vËy. Nµng mØm c­êi hµnh lÔ vµ nãi: - V∙n bèi An TiÓu B×nh tham kiÕn Du l∙o tiÒn bèi! §óng vËy, An Cöu C«ng chÝnh lµ gia gia cña v∙n bèi! Du C«ng HuyÒn nh×n kû An TiÓu B×nh vµ gËt ®Çu, nãi: - §­îc l¾m! Cã tiÓu c« n­¬ng bªn c¹nh Ph­¬ng thiÕu hiÖp th× ch¼ng lo ngµy sau vâ l©m bÊt an n÷a! An TiÓu B×nh khiªm tèn nãi: - Du l∙o qu¸ khen! HiÖn t¹i Ph­¬ng ®¹i ca ®ang cã chuyÖn lo l¾ng mµ v∙n bèi ch¼ng gióp ®­îc g× th× nãi chi ®Õn an nguy cña vâ l©m ®¹i cuéc! Du C«ng HuyÒn nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ chau mµy hái: - Hµi tö, chuyÖn g× vËy? Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - §©y lµ chuyªn riªng cña m×nh, nÕu nãi ra ®Ó mét bËc tiÒn bèi nh­ Du l∙o ph¶i lo l¾ng th× bÊt tiÖn qu¸... NghÜ vËy nªn nhÊt thêi chµng do dù kh«ng biÕt tr¶ lêi thÕ nµo cho ph¶i. TrÞnh §¹i C­¬ng hiÓu ®­îc chç khã xö cña chµng nªn véi ®ë lêi: - Du l∙o, Ph­¬ng hiÒn ®iÖt trë vÒ L¹c D­¬ng nµy lµ muèn t×m tung tÝch b¸ mÉu cña h¾n! Lóc nµy Du C«ng HuyÒn míi dÓ m¾t ®Õn TrÞnh §¹i C­¬ng, l∙o nãi: - C¸c h¹ ch¾c lµ l∙o ®¹i hä TrÞnh trong Trung Ch©u Tam HiÖp? TrÞnh §¹i C­¬ng hµnh lÔ va nãi: - Mét chót tiÓu danh, kh«ng d¸m mong Du l∙o quan t©m ®Õn! Du C«ng HuyÒn nãi: - Hµ tÊt ph¶i khiªm tèn! L∙o ng­ng l¹i råi quay sang hái Ph­¬ng TuyÕt Nghi : - §∙ cã manh mèi g× ch­a? Ph­¬ng TuyÕt Nghi l¾c ®Çu, nãi: - Ch­a! Nh­ng chØ cÇn Th¹ch tam thóc ®i chung víi b¸ mÉu th× nhÊt ®Þnh sÏ cã c¬ héi t×m ®­îc! Du C«ng HuyÒn nãi: - §∙ nh­ vËy th× chØ cÇn t×m ra Th¹ch TuÊn th× cã thÓ t×m ®­îc b¸ mÉu cña ng­¬i ph¶i kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi gËt ®Çu, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 15. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -372- - Du l∙o, mÊu chèt lµ ë chç nÇy! Nh­ng ®¸ng tiÕc lµ kh«ng ai biÕt tung tÝch cña Th¹ch tam thóc ë ph­¬ng nµo! Du C«ng HuyÒn ng¹c nhiªn nãi: - Cã chuyªn nh­ thÕ sao? L∙o phu kh«ng tin lµ kh«ng cã ai biÕt tung tÝch cña Th¹ch TuÊn! TrÞnh §¹i C­¬ng tiÕp lêi: - Du l∙o nãi kh«ng sai, TrÞnh mç còng kh«ng tin, Th¹ch tam ®Ö rÊt mÉn nhuÖ, nÕu cã bÊt tr¾c g× thËt th× h¾n kh«ng thÓ kh«ng cho ng­êi b¸o tin cho TrÞnh mç biÕt! Du C«ng HuyÒn trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Th¹ch TuÊn thÊt tung ®∙ l©u mµ ch¼ng cã tin tøc g× nh­ vËy th× e r»ng h¾n ®∙ bÞ Ngò §¹i Ma Chñ cÇm gi÷ råi! TrÞnh §¹i C­¬ng buét miÖng kªu lªn: - Sao cã thÓ nh­ vËy? Du C«ng HuyÒn thë dµi mét håi råi nãi: - TrÞnh l∙o ®Ö, theo t×nh h×nh hiÖn nay mµ nãi th× dï chuyÖn trong m¬ l∙o còng e r»ng ®Òu cã liªn quan ®Õn Ngò Ma! Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - NÕu thËt nh­ vËy th× theo cao kiÕn cña Du l∙o lµ nªn lµm thÕ nµo? Du C«ng HuyÒn c­êi hi hi, nãi: - Cao kiÕn th× kh«ng cã nh­ng l∙o phu cho r»ng t¹m thêi kh«ng cÇn truy t×m n÷a! - T¹i sao? - T¹i v× l∙o phu tin r»ng, chØ cÇn trõ ®­îc Ngò Ma th× tÊt sÏ t×m ®­îc tung tÝch cña Th¹ch TuÊn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi suy nghÜ mét l¸t råi nãi: - Du l∙o tiÒn bèi gi¸o huÊn chÝ ph¶i! TrÞnh §¹i C­¬ng còng tiÕp lêi: - Du l∙o tiÒn bèi nãi kh«ng sai, hiÒn ®iÖt nªn v× ®¹i sù vâ l©m trõ diÖt Ngò Ma xong th× kh«ng lo g× chuyÖn t×m kh«ng ®­îc Th¹ch tam ®Ö! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nãi: - TiÓu ®iÖt nhí råi ¹! Nãi ®o¹n chµng mêi Du C«ng HuyÒn cïng TrÞnh §¹i C­¬ng vµ An TiÓu B×nh vÒ Ph­¬ng gia trang nghØ l¹i mét ®ªm råi s¸ng h«m sau lËp tøc quay vÒ ThiÕu L©m tù. Du C«ng HuyÒn ®­îc gÆp mÊy nh©n vËt l∙o tiÒn bèi ®Òu lµ chç cè giao nªn rÊt cao høng víi nh÷ng c©u chuyÖn nèi tiÕp nhau liªn tu bÊt tËn. Hai ngµy sau ®ã kh«ng cã chuyÖn g× x¶y ra, ®Õn tr­a ngµy thø ba th× NhËp V©n ®¹i s­ mêi quÇn hµo ®Õn tÞnh thÊt ph­¬ng tr­îng th­¬ng nghÞ. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 16. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -373- T©n B¸ C«ng, Chóc C«ng Minh, Du C«ng HuyÒn, Ho¾c Minh Phong, Th«i §¹i C«ng, ¤ng C«n Lu©n, Tèng Phï, TrÞnh §¹i C­¬ng, Trang TiÖp, Ph­¬ng TuyÕt Nghi, An TiÓu B×nh cïng mÊy vÞ tr­ëng l∙o ThiÕu L©m tù ®Òu cã m¾t t¹i tÞnh thÊt. Sau khi uèng c¹n tuÇn trµ th× T©n B¸ C«ng lín tiÕng nãi: - Ph­¬ng tr­îng ®¹i s­ mêi tÊt c¶ bän l∙o phu ®Õn ®©y ch¾c lµ cã chuyÖn g× rÊt quan träng? NhËp V©n ®¹i s­ chÊp tay niÖm phËt hiÖu råi nãi: - §óng vËy! BÇn t¨ng xin b¸o cho ch­ vÞ thÝ chñ biÕt lµ chiÕn th­ cña Ngò Ma ®∙ ®­a ®Õn! Ho¾c Minh Phong buét miÖng kªu lªn: - Cã khi nµo l¹i lµ mét trß ®ïa? NhËp V©n ®¹i s­ l¾c ®Çu, nãi: - LÇn nÇy th× kh«ng gi¶ råi! Nãi ®o¹n l∙o b­íc ®Õn h­¬ng ¸n lÊy mét phong th­ ®­a cho T©n B¸ C«ng vµ nãi: - §©y lµ chiÕn th­ cña Ngò Ma, xin ch­ vÞ thÝ chñ xem qua! T©n B¸ C«ng më phong th­ ra xem, môc quang võa quÐt qua th× l∙o bÊt gi¸c biÕn s¾c vµ né khÝ nãi: - KhÈu khÝ thËt lµ kh«ng nhá! N¨m tªn tiÓu ma ®Çu nµy t­ëng r»ng trªn thÕ gian kh«ng cßn ai lµ ®Þch thñ cña bän chóng sao? Nãi ®o¹n l∙o trao phong th­ qua Chóc C«ng Minh. Chóc C«ng Minh nhËn th­ vµ nãi: - T©n huynh thËt lµ nãng tÝnh... Lêi ch­a døt th× môc quang cña l∙o ®∙ l­ít qua trang th­ nªn bÊt gi¸c s÷ng ng­êi vµ nãi tiÕp : - T¹i sao bän chóng l¹i to gan ®Õn thÕ? Du C«ng HuyÒn thÊy th¸i ®é cña hai l∙o nh­ vËy th× kh«ng nhÉn n¹i ®­îc nªn buét miÖng nãi: - NhÞ vÞ lµm sao thÕ? Trong th­ viÕt thÕ nµo, sao kh«ng ®äc lªn cho mäi ng­êi cïng nghe? Chóc C«ng Minh nãi: - Muèn ®äc th× xin mêi Du huynh ®äc, l∙o phu cµng xem cµng ph¸t ®iªn lªn ®©y! Võa nãi l∙o võa trao phong th­ qua Du C«ng HuyÒn. Du C«ng HuyÒn xem qua phong th­ råi mØm c­êi, nãi: - Kh«ng sai, bän chóng qu¶ nhiªn rÊt ng«ng cuång... L∙o h¬i ng­ng l¹i råi chËm r¶i ®äc: "B¶n gi¸o më ®¹i héi vâ l©m t¹i Trung Nh¹c miÕu vµo giê dËu ngµy mai, xin mêi c¸c ph¸i quang l©m! Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 17. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -374- Ngò Th¸nh cÈn ­íc!" L∙o ®äc tíi ®©y th× An TiÓu B×nh kh«ng nhÞn ®­îc nªn xen vµo: - ChØ lµ mét chiÕn th­ b×nh th­êng mµ t¹i sao c¸c vÞ l∙o tiÒn bèi ph¶i tøc khÝ nh­ vËy? Du C«ng HuyÒn mØm c­êi, nãi : - C« n­¬ng, cßn n÷a ®©y! An TiÓu B×nh nãi: - Cßn n÷a µ? VËy th× Du l∙o mau ®äc lªn xem! Du C«ng HuyÒn ®äc tiÕp: "§¹i héi lÇn nµy lµ do gi¸o chñ b¶n gi¸o chñ tr×, kÎ nµo kh«ng phã héi tøc lµ ®Þch nh©n cña b¶n gi¸o, b¶n gi¸o nhÊt ®Þnh kh«ng dung!" Lêi võa døt th× Ho¾c Minh Phong né khÝ xung thiªn, l∙o nãi: - Ho¾c mç vèn muèn phã héi nh­ng nghe bän chóng nãi vËy th× b¶n bang sÏ kh«ng ®i. Ho¾c mç muèn xem thö bän chóng ®èi phã thÕ nµo víi b¶n bang! Chóc C«ng Minh c­êi hi hi, nãi: - RÊt cã lý! Nh­ng Ho¾c bang chñ ®õng quªn lµ lÇn nÇy bang chñ kh«ng thÓ kh«ng ®i! Ho¾c Minh Phong liÒn hái: - T¹i sao? Chóc C«ng Minh nãi: - N¨m tiÓu ma ®Çu nµy kh«ng thÓ sèng mµ tho¸t khái Trung Nh¹c MiÕu, nÕu bang chñ kh«ng ®i h¸ ch¼ng ph¶i bá qua mét cuéc n¸o nhiÖt sao? Ho¾c Minh Phong ngã ra, l∙o gËt ®Çu, nãi: - §óng vËy! ChuyÖn n¸o nhiÖt nh­ thÕ th× lµm sao Ho¾c mç cã thÓ bá qua? Ph¶i ®i, nhÊt ®Þnh lµ ph¶i ®i! T©n B¸ C«ng quay sang hái NhËp V©n ®¹i s­: - Ch­ëng m«n ®¹i s­ nghe hái th× chît biÕn s¾c, l∙o nãi: - BÇn t¨ng kh«ng gÆp ng­êi ®­a th­! T©n B¸ C«ng chau mµy hái: - Kh«ng lÏ ch¼ng cã mét hßa th­îng nµo gÆp kÎ ®­a th­? NhËp V©n ®¹i s­ nãi: - Nãi ra th× thËt lµ hæ thÑn, theo ®Ö tö tuÇn canh ë kh¸ch ®­êng b¸o l¹i th× phong th­ nµy ®­îc ph¸t hiÖn tr­íc ph¸t ®­êng ë ®¹i ®iÖn! T©n B¸ C«ng nghe vËy th× kinh ng¹c, l∙o nãi: - §¹i s­, ThiÕu L©m lµ th¸i s¬n b¾c ®Èu cña vâ l©m tõ mÊy tr¨m n¨m qua, t¹i sao b©y giê l¹i khinh suÊt nh­ vËy? Ngay c¶ mét kÎ ®­a th­ mµ c¸c vÞ còng kh«ng ph¸t hiÖn ®­îc nghÜa lµ sao? NhËp V©n Ch­ëng m«n ch­a kÞp nãi th× ®∙ nghe Chóc C«ng Minh lªn tiÕng: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 18. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶: M∙ V« C­¬ng -375- - T©n huynh, l∙o phu nghÜ ®Õn mét ®iÓm rÊt kh¶ nghi... T©n B¸ C«ng véi hái: - §iÓm g× kh¶ nghi? Chóc C«ng Minh nãi: - E r»ng ThiÕu L©m tù cã néi gian... T©n B¸ C«ng nh∙y dùng lªn vµ lín tiÕng nãi: - Kh«ng sai! Kh«ng sai! Chóc l∙o ®Ö thËt lµ cao kiÕn! o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2