Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hậu thiên hạc phổ - tập 3

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

161
lượt xem
24
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hậu thiên hạc phổ - tập 3', khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hậu thiên hạc phổ - tập 3

 1. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -34- Håi thø ba Tr­êng Giang Tam Long T èng Phï nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, ng­¬i vµ An c« n­¬ng lo thu thËp hµnh lý, l∙o phu ®i thanh to¸n tiÒn thuª thuyÒn ®©y. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®Þnh lÊy Ýt ng©n l­îng ®­a cho l∙o, nh­ng ®îi ®Õn lóc chµng lÊy ®­îc ra th× Tèng Phï ®∙ xuyªn qua khoang thuyÒn ra ®»ng d­íi råi. Chµng vµ An TiÓu B×nh ®µnh vµo khoang thuyÒn thu thËp hµnh lý. Mét l¸t sau th× thuyÒn ®∙ cÆp vµo bê, Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n lªn thµnh Nghi X­¬ng th× thÊy hµnh nh©n tÊp nËp qua l¹i, kh«ng khÝ rÊt ­ lµ n¸o nhiÖt. Ba ng­êi võa rêi thuyÒn lªn bê th× cã mét to¸n kho¶ng m­êi tªn tiÓu nhÞ cña c¸c kh¸ch ®iÕm trong thµnh Nghi X­¬ng v©y l¹i mêi chµo, thËm chÝ cßn cã kÎ l«i tay kÐo ¸o, c¶nh t­îng hçn lo¹n ch¼ng ra thÓ thèng g×. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®ang t×m c¸ch ®èi phã th× chît nghe Tèng Phï qu¸t lín: - Bän ta ®Õn b¸i pháng Chu ®¹i quan nh©n ë Phi Long phñ, c¸c ng­¬i l«i kÐo nh­ vËy mµ kh«ng sî Chu ®¹i quan nh©n tr¸ch téi µ? Bän tiÓu nhÞ nghe vËy th× biÕn s¾c, tªn nµo tªn nÊy cung cung kÝnh kÝnh hµnh lÔ råi l¼ng lÆng thèi lui. Ph­¬ng TuyÕt Nghi ng¹c nhiªn hái: - Chu ®¹i quan nh©n lµ ai? Chóng ta ph¶i ®i gÆp ng­êi nµy thËt ch¨ng? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - Chu ®¹i quan nh©n lµ nh©n vËt ®øng ®Çu Tr­êng Giang Tam Long còng rÊt cã danh khÝ trªn chèn giang hå. X­a nay Ph­¬ng TuyÕt Nghi ch­a tõng nghe nãi ®Õn Tr­êng Giang Tam Long, b©y giê nghe Tèng Phï nãi vËy còng khã ph©n biÖt ®­îc ch©n gi¶ vµ còng ch¼ng biÕt Chu ®¹i quan nh©n cã thËt hay kh«ng. An TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o, Tr­êng Giang Tam Long lµ nh÷ng nh©n vËt rÊt giái vÒ c«ng phu d­íi n­íc ph¶i kh«ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! TuyÕt Nghi tiÕp lêi: - Tèng l∙o, kh«ng lÏ chóng ta ph¶i ®i th¨m Tr­êng Giang Tam Long thËt µ? An TiÓu B×nh nãi: - Tèng l∙o, nÕu chóng ta ph¶i ®i th× l∙o nªn nãi cho bän v∙n bèi biÕt tr­íc vÒ ba nh©n vËt nµy chø? Tèng Phï mØm c­êi, nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 2. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -35- - §­¬ng nhiªn, Tr­êng Giang Tam Long lµ ba nh©n vËt kÕt nghÜa huynh ®Ö, ng­êi ®øng ®Çu lµ Chu H¹o, ngo¹i hiÖu lµ Phi Long V« ¶nh. An TiÓu B×nh mØm c­êi, nãi: - Phi Long V« ¶nh? Nh­ vËy lµ khinh c«ng vµ th©n ph¸p cña ng­êi nµy rÊt cao c­êng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai, trong Tam Long, h¾n lµ nh©n vËt cã c«ng lùc cao nhÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi hái: - Cßn hai nh©n vËt kia th× sao? Bän hä còng gäi lµ c¸i g× Long ch¨ng? Tèng Phï nãi: - L∙o nhÞ lµ ThÇn Long Th¸i TuÕ - TriÖu BÊt phµm, l∙o tam lµ Ngäc Long Kim KiÕm - Th«i ThiÕu Hoa! Ph­¬ng TuyÕt Nghi trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Tèng l∙o, bän hä lµ ng­êi tèt hay lµ ng­êi xÊu trªn giang hå? Tèng Phï nãi: - NÕu luËn vÒ tÝnh c¸ch th× ba huynh ®Ö bän hä còng kh«ng ®Õn nçi gäi lµ ng­êi xÊu, nh­ng... Ph­¬ng TuyÕt Nghi liÒn hái: - Nh­ng thÕ nµo? Tèng Phï chËm r∙i nãi: - X­a nay nh÷ng ®¹i m«n ph¸i trong vâ l©m ®Òu kh«ng muèn qua l¹i víi ba huynh ®Ö bän hä. TiÓu B×nh lªn tiÕng hái: - T¹i sao? Tèng Phï nãi: - ChuyÖn nµy... C¸c ®Ö tö cña danh m«n ®¹i ph¸i ®Òu tù thÞ qu¸ cao nªn kh«ng thÝch nh÷ng nh©n vËt anh hïng ®éc hµnh ®éc v∙ng nh­ ba huynh ®Ö Tr­êng Giang Tam Long. TuyÕt Nghi nãi: - Kh«ng sai, theo l∙o nãi nh­ vËy th× ba huynh ®Ö bän hä còng kh«ng ph¶i lµ ng­êi xÊu g×? Tèng Phï nãi: - §óng vËy, trong vâ l©m th× Tr­êng Giang Tam Long còng lµ nh÷ng ®¹i h¶o h¸n, chóng ta ®∙ ®Õn Nghi X­¬ng th× t¹i sao kh«ng nh©n c¬ héi nµy cho bän hä diÖn kiÕn nhÞ vÞ thiÕu niªn anh hïng? TuyÕt Nghi mØm c­êi, nãi: - Tèng l∙o nãi g× l¹ vËy? Bän ta ph¶i ®i th¨m bän hä míi ph¶i chø! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Th× còng vËy th«i. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 3. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -36- Nãi ®o¹n l∙o phãng b­íc theo mét ®­êng quan ®¹o mµ ®i. TuyÕt nghi vµ TiÓu B×nh nh×n nhau mØm c­êi råi còng cÊt b­íc theo sau. Tèng Phï ®­a hai ng­êi qua mÊy con ®­êng n¸o nhiÖt råi dõng b­íc tr­íc mét toµ phñ ®Ö vµ nãi: - §Õn n¬i råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nh×n lªn thÊy tßa phñ nµy rÊt khÝ ph¸i, uy nghi, tr­íc cæng treo mét tÊm biÔn ®ñ n¨m ch÷ ®¹i tù: Nghi X­¬ng §Ö NhÊt Gia. Tèng Phï b­íc lªn gâ cöa, mét l¸t sau c¸nh cæng lín hÐ më, mét l∙o h¸n ngoµi ngò tuÇn chËm r∙i b­íc ra. Khi nh×n thÊy Tèng Phï, l∙o mØm c­êi, nãi: - L∙o n« t­ëng lµ ai, th× ra lµ Tèng ®¹i hiÖp, mau mêi vµo, mêi vµo! Tèng Phï mØm c­êi, nãi: - Chu ®¹i hiÖp cã trong phñ kh«ng? Xin th«ng b¸o mét tiÕng lµ Tèng mç mêi ®Õn cho Chu ®¹i hiÖp hai vÞ b»ng h÷u. L∙o nh©n nh×n qua Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh råi nãi: - Lµ nhÞ vÞ c«ng tö nµy ch¨ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! L∙o nh©n nãi tiÕp: - Xin Tèng ®¹i hiÖp chê mét l¸t, l∙o n« vµo bÈm b¸o víi chñ nh©n ®©y! Nãi ®o¹n l∙o quay ng­¬i ®i vµo trong. Tèng Phï quay sang nãi víi Ph­¬ng TuyÕt Nghi: - L∙o ®Ö, xem ra Tr­êng Giang Tam Long cã ë nhµ råi. Ph­¬ng TuyÕt Nghi thÇm nghÜ: - L∙o nh©n kia ch­a nãi râ th× lµm sao biÕt ba huynh ®Ö bän hä cã ë nhµ? Chµng võa nghÜ ®Õn ®©y th× ®ét nhiªn nghe mét trµng c­êi ha h¶ tõ trong väng ra, tiÕp theo lµ mét giäng nãi sang s¶ng: - Tèng huynh, h«m nay ngän giã nµo ®­a huynh ®Õn ®©y vËy? T¹i h¹ thËt kh«ng ngê... Lêi ch­a døt th× ®∙ thÊy mét vÞ l∙o nh©n r©u tãc b¹c ph¬ b­íc ra, vÞ l∙o nh©n t­íng m¹o thanh nh∙, niªn kû ngoµi ngò tuÇn, th©n mÆc b¹ch bµo trong rÊt oai vÖ. Tèng phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Chu huynh ®Ö vÉn khoÎ chø? Th× ra vÞ l∙o nh©n nµy chÝnh lµ Phi Long V« ¶nh Chu H¹o. Chu H¹o cung thñ mØm c­êi, nãi: - Nhê phóc khÝ cña Tèng huynh nªn t¹i h¹ vÉn m¹nh khoÎ nh­ x­a. L∙o nh×n qua hai thiÕu niªn vµ nãi tiÕp: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 4. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -37- - Võa råi l∙o n« Chu Phóc th«ng b¸o lµ Tèng huynh mêi ®Õn cho t¹i h¹ hai vÞ giai kh¸ch thiÕu niªn, kh«ng lÏ lµ nhÞ vÞ l∙o ®Ö nµy? Tèng Phï c­êi lín råi nãi: - Kh«ng sai! Chu H¹o nh×n Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh håi l©u råi ph¸ lªn c­êi ha h¶ mét trµng, l∙o nãi: - T­ chÊt tr¸c tuyÖt, cèt c¸ch thiªn sinh... Tèng huynh, nhÞ vÞ l∙o ®Ö nay x­ng h« thÕ nµo? T¹i sao kh«ng giíi thiÖu cho t¹i h¹? Tèng phï mØm c­êi, nãi: - Chu huynh ®Ö, chóng ta vµo trong råi nãi ®­îc kh«ng? Chu H¹o bËt c­êi råi nãi: - §óng vËy, t¹i h¹ thËt lµ hå ®å råi ai l¹i b¶o kh¸ch nh©n ®øng ngoµi ngâ nãi chuyÖn chø? Nµo, nµo, xin mêi ch­ vÞ vµo trong. o0o Bän Tèng Phï, Chu H¹o vµo ®¹i s¶nh, sau khi an to¹ th× cã mÊy thanh y tiÓu t× d©ng trµ h­¬ng. Chu Hao chê kh¸ch nh©n uèng vµi ngôm trµ råi mØm c­êi, nãi: - Tèng huynh, nhÞ vÞ l∙o ®Ö nµy anh hoa tiÒm Èn, râ rµng lµ cao thñ trong hµng hËu bèi, ch¼ng hay lµ ®Ö tö cña vÞ cao nh©n nµo vËy? Tèng Phï mØm c­êi råi lÇn l­ît giíi thiÖu s¬ l­îc víi Chu H¹o vÒ lai lÞch cña Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ An TiÓu B×nh. Chu H¹o nghe xong th× ngÈn ng­êi tu«n n­íc m¾t, l∙o nãi: - VÞ Ph­¬ng l∙o ®Ö nµy lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn sao? Ph­¬ng TuyÕt nghi cung thñ khiªm tèn, nãi: - Mong ®­îc Chu l∙o chØ gi¸o thªm cho! Chu H¹o bçng thë dµi mét håi råi nãi: - Kh«ng d¸m, kh«ng d¸m, l∙o phu nghe danh KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp tõ l©u nh­ng ®¸ng tiÕc lµ kh«ng cã duyªn kú ngé khiÕn c¶ ®êi nµy lu«n ©n hËn. L∙o h¬i ng­ng l¹i råi hái: - GÇn ®©y lÖnh s­ cã khoÎ kh«ng? Ph­¬ng TuyÕt Nghi buån b¶ ®¸p: - Chu l∙o, gia s­ ®∙ khø thÕ råi. - C¸i g×? KiÕm TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn råi µ? Chu H¹o qu¸t hái víi vÎ ng¹c nhiªn cïng cùc. Ph­¬ng TuyÕt Nghi chËm r∙i nãi tiÕp Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 5. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -38- - §óng vËy, gia s­ ®∙ t¹ thÕ gÇn hai th¸ng råi. BÊt gi¸c Chu H¹o thë dµi mét håi råi nãi: - Thiªn ®¹o ë ®©u chø? T¹i sao ng­êi tèt l¹i kh«ng thÓ tr­êng thä? L∙o ng­ng l¹i råi quay sang nãi víi Tèng Phï: - Tèng huynh, Ngò §¹i Ma Chñ ®∙ biÕt chuyÖn TrÇn ®¹i hiÖp quy tiªn ch­a? Tèng Phï gËt ®Çu, nãi: - §∙ biÕt. Chu H¹o chît biÕn s¾c, l∙o buét miÖng nãi: - Háng c¶ råi! Tèng Phï hái: - Háng chuyÖn g×? Chu H¹o nãi: - X­a nay Ngò §¹i Ma Chñ kh«ng d¸m c«ng khai lµm h¹i vâ l©m lµ v× KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp cßn t¹i thÕ, b©y giê TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn th× sî r»ng Ngò §¹i Ma Chñ sÏ g©y sãng giã trªn giang hå. Ph­¬ng TuyÕt Nghi xen vµo: - Chu l∙o, v∙n bèi cho r»ng bän chóng kh«ng d¸m ®©u! Chu H¹o nãi: - L∙o ®Ö, ng­¬i kh«ng biÕt tÝnh c¸ch cña Ngò §¹i Ma Chñ ®Êy th«i, c¶ ®êi bän chóng chØ sî mçi mét lÖnh s­ mµ th«i. B©y giê KiÕm ThÇn ®∙ t¹ thÕ th× bän chóng ch¼ng cßn g× ®Ó sî, côc diÖn vâ l©m tÊt sÏ xuÊt hiÖn mét tr­êng huyÕt vò ngay th«i. Tèng phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Chu huynh ®Ö, ng­¬i còng qu¸ nhá gan råi, KiÕm ThÇn TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ quy tiªn nh­ng cßn truyÒn nh©n t¹i thÕ, Ngò §¹i Ma Chñ to gan c¸ch mÊy còng kh«ng d¸m d­¬ng nanh móa vuèt. Chu H¹o v« cïng ng¹c nhiªn, l∙o kªu lªn: - Tèng huynh... Tèng Phï tiÕp lêi: - ThÕ nµo? Kh«ng lÏ Chu huynh ®Ö kh«ng tin lêi l∙o phu? Chu H¹o g­îng c­êi nãi: - Kh«ng ph¶i lµ kh«ng tin, chØ cã ®iÒu... Tèng Phï c¾t lêi, nãi: - ChØ cã ®iÒu thÕ nµo? Ng­¬i cho r»ng Ph­¬ng l∙o ®Ö cßn qu¸ trÎ nªn kh«ng ph¶i lµ ®èi thñ cña Ngò Ma ph¶i kh«ng? Chu H¹o gËt ®Çu nãi: - Tèng huynh liÖu ®o¸n nh­ thÇn. Tèng Phï bËt c­êi thµnh tiÕng vµ nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 6. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -39- - Chu huynh ®Ö, ng­¬i kh«ng cÇn lo l¾ng ®Õn chuyÖn Ngò Ma. Ph­¬ng l∙o ®Ö ®∙ lµ truyÒn nh©n cña TrÇn ®¹i hiÖp th× tù nhiªn lµ kh«ng thÓ bá qua Ngò Ma råi. L∙o chØ tay qua An TiÓu B×nh råi nãi tiÕp: - Chu huynh ®Ö cã tõng nghe nãi ®Õn tiÒn nh©n cña vÞ An l∙o ®Ö nµy ch­a? Chu H¹o chau mµy nãi: - Ch¼ng hay lµ vÞ cao nh©n nµo vËy? Tèng Phï nãi: - Chu huynh ®Ö cßn nhí chuyÖn mét ®«i phu phô kú nh©n tõ §«ng H¶i vµo Trung Nguyªn vµ ®¸nh b¹i chÝn m«n ph¸i tõ mÊy m­¬i n¨m tr­íc kh«ng? Chu H¹o buét miÖng nãi: - Cßn nhí. Bçng nhiªn thÇn s¾c cña l∙o liªn tôc biÕn ®æi, l∙o nãi tiÕp: - Kh«ng lÏ vÞ l∙o ®Ö nµy lµ hËu nh©n cña ®«i phu phô kú nh©n ®ã? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai, ®«i kú nh©n ®ã chÝnh lµ tæ phô vµ tæ mÉu cña vÞ l∙o ®Ö nµy. Chu H¹o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Kú nh©n kú sù, t¹i h¹ th­êng hèi hËn lµ n¨m x­a kh«ng gÆp ®­îc nhÞ vÞ kú nh©n anh vâ ®ã, kh«ng ngê mÊy m­¬i n¨m sau l¹i ®­îc gÆp hËu nh©n cña bän hä, thËt lµ chuyÖn ®¹i kho¸i trong ®êi Chu mç. An TiÓu B×nh nghiªng ng­êi nãi: - Chu l∙o qu¸ khen råi. Tèng Phï tiÕp lêi: - Chu huynh ®Ö, nhÞ vÞ l∙o ®Ö TriÖu - Th«i ®©u råi? Chu H¹o thë dµi nãi: - Tèng huynh, v× cã chuyÖn nªn nhÞ vÞ hiÒn ®Ö TriÖu - Th«i ®∙ ®i Trung Nh¹c råi. Tèng Phï kinh ng¹c hái: - Tung S¬n ch¨ng? Chu H¹o ®¸p: - Kh«ng sai! - Bän hä ®i Tung S¬n lµm g×? - Ph­¬ng tr­îng ThiÕu L©m lµ NhËp V©n ®¹i s­ cã göi phËt thiÕp ®Õn, mêi bän t¹i h¹ ®Õn t­¬ng trî, v× cã chót ©n o¸n víi tr­ëng l∙o cña ThiÕu L©m nªn t¹i h¹ kh«ng thÓ ®i, thÕ lµ nhÞ vÞ hiÒn ®Ö TriÖu - Th«i ®µnh phã ­íc vËy. - Chu huynh ®Ö, ThiÕu L©m tù x¶y ra chuyÖn g× vËy? - Theo phËt thiÕp do NhËp Phµm ®¹i s­ chuyÓn ®Õn th× cã ng­êi trong Ngò §¹i ma chñ muèn b¸ chiÕm ThiÕu L©m ®Ó lµm tæng ®µn hiÖu lÖnh cho vâ l©m Trung Nguyªn! Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe vËy th× buét miÖng kªu thÊt thanh: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 7. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -40- - Bän chóng thËt lµ to gan! Xin hái Chu l∙o tiÒn bèi, ®ã lµ vÞ ma chñ nµo vËy? Chu H¹o l¾c ®Çu nãi: - Trong thiÕp kh«ng ghi râ. Tèng Phï trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - Xem ra chuyÖn ThiÕu L©m tù thËt v« cïng khÈn tr­¬ng råi. Chu H¹o tiÕp lêi: - NÕu kh«ng khÈn tr­¬ng th× NhËp V©n ®¹i s­ còng ch¼ng ph¶i göi thiÕp mêi c¸c lé anh hïng ®Õn t­¬ng trî. An TiÓu B×nh mØm c­êi nãi: - Tèng l∙o, v∙n bèi kh«ng nãi sai chø? HÕt t¸m phÇn lµ Thiªn Ma N÷ råi. Tèng Phï gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai, nhÊt ®Þnh lµ Thiªn Ma N÷ muèn t¸c yªu t¸c qu¸i. Chu H¹o biÕn s¾c, l∙o hái l¹i: - Thiªn Ma N÷ thËt ­? Tèng Phï nãi: - ChÝnh lµ ¶ ma ®Çu nµy. Chu H¹o thë dµi mét håi råi nãi: - Tèng huynh, trong Ngò §¹i Ma Chñ th× Thiªn Ma N÷ lµ nh©n vËt gi¶o ho¹t khã ®èi phã nhÊt, nÕu ng­êi gieo ho¹ cho ThiÕu L©m qu¶ lµ ¶ th× e r»ng t­¬ng lai vâ l©m Trung Nguyªn sÏ bÞ vïi vµo ma ®¹o mÊt. Ph­¬ng TuyÕt Nghi nghe nh­ vËy còng rÊt c¶m ®éng, chµng nghÜ: - Tèng l∙o nãi kh«ng sai, huynh ®Ö Tr­êng Giang Tam Long nµy còng lµ chÝnh nh©n qu©n tö, cã lßng ­u lo v× viÖc vâ l©m ®ång ®¹o Trung Nguyªn r¬i vµo tay ma ®¹o th× ®ñ thÊy bän hä kh«ng ph¶i lµ h¹ng ng­êi lµm tr¸i ®¹o nghÜa giang hå. Chµng nghÜ ®Õn ®©y th× chît nghe An TiÓu B×nh nãi: - Chu ®¹i hiÖp, Thiªn Ma N÷ tuy gian ngoan gi¶o quyÖt nh­ng nÕu bµ ta muèn tµn h¹i vâ l©m th× e r»ng ch­a ®ñ lùc l­îng ®©u. Chu H¹o ng¹c nhiªn nãi: - An thiÕu hiÖp nãi vËy cã nghÜa lµ Thiªn Ma N÷ ch­a ®ñ lîi h¹i ch¨ng? An TiÓu B×nh nãi: - §óng vËy, bµ ta vèn kh«ng ®ñ sù lîi h¹i! Chu H¹o nh×n qua Tèng Phï víi ¸nh m¾t cùc kú ng¹c nhiªn, l∙o g­îng c­êi vµ nãi: - Tèng huynh, nghÐ con kh«ng sî hæ, vÞ l∙o ®Ö nµy thËt lµ ®Çy hµo khÝ. Tèng Phï mØm c­êi nãi: - An l∙o ®Ö nãi kh«ng sai, cã lÏ cßn rÊt l©u Thiªn Ma N÷ míi d¸m thùc hiÖn ý ®å ®éc b¸ vâ l©m. Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 8. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -41- ý cña Chu H¹o lµ muèn nãi An TiÓu B×nh xuÊt khÈu cuång ng«n, nh­ng v× míi s¬ kiÕn nªn l∙o kh«ng tiÖn chØ th¼ng, nµo ngê Tèng Phï l¹i còng nãi gióp cho An TiÓu B×nh nªn Chu H¹o thÊy khã hiÓu. L∙o chau mµy nãi: - Tèng huynh, vâ c«ng cña Thiªn Ma N÷ thÕ nµo §¹i M¹c Quû Thñ huynh hiÓu rÊt râ mµ, nÕu ¶ r¾p t©m gieo ho¹ mµ TrÇn ®¹i hiÖp ®∙ t¹ thÕ th× lÊy ai ra ng¨n c¶n ®©y? Tèng huynh, An thiÕu hiÖp tuæi trÎ khÝ thÞnh, kh«ng xem Thiªn Ma N÷ ra g× th× còng lµ ®iÒu ®¸ng mõng cho hµo khÝ cña vâ l©m ch¸nh ®¹o. Nh­ng Tèng huynh mµ còng nghÜ nh­ thÕ th× t¹i h¹ thËt kh«ng sao hiÓu nçi. Tèng Phï ph¸ lªn c­êi mét trµng råi nãi: Chu huynh ®Ö ®∙ tõng gÆp Thiªn Ma N÷ ch­a? - Tõng gÆp mét lÇn. - Cã ®éng thñ kh«ng? - Kh«ng ®Çy m­êi chiªu ®∙ th¶m b¹i.! - VËy th× ch¼ng tr¸ch, qu¶ nhiªn lµ Chu huynh ®Ö ®∙ bÞ Thiªn Ma N÷ lµm cho kinh thiªn t¸ng ®Þa råi. - §óng vËy, b¹i t­íng kh«ng d¸m xuÊt dòng ng«n. Tèng huynh cã c­êi th× t¹i h¹ còng ®µnh chÞu th«i. - Chu huynh ®Ö chí nhôt khÝ, kh«ng ph¶i Tèng mç xuÊt cuång ng«n vµ ph¶i c«ng nhËn lµ vâ c«ng cña Thiªn Ma N÷ v« cïng cao minh, nh­ng Ýt ra th× ®­¬ng thêi vÉn cã nhÞ vÞ hiÖp sÜ cao minh h¬n ¶ nhiÒu. Chu H¹o ng¹c nhiªn hái: - Lµ nhÞ vÞ nµo? Tèng Phï chËm r∙i nãi: - Xa tËn ch©n trêi. Chu H¹o chíp chíp song môc vµ tiÕp lêi: - Nh­ng ë gÇn tr­íc m¾t ph¶i kh«ng? Tèng Phï nãi: - Kh«ng sai! Chu H¹o chØ Ph­¬ng TuyÕt Nghi vµ nãi: - Lµ truyÒn nh©n cña KiÕm ThÇn - Ph­¬ng l∙o ®Ö ®©y ch¨ng? Tèng Phï gËt ®Çu nãi: - Xem nh­ lµ mét vÞ. Chu H¹o nh×n qua An TiÓu B×nh vµ nãi: - VÞ... An l∙o ®Ö nµy còng gäi lµ mét vÞ n÷a ph¶i kh«ng? Tèng Phï ph¸ lªn c­êi ha h¶ råi nãi: - ThÕ nµo? Chu huynh ®Ö ng­¬i kh«ng tin ch¨ng? Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 9. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -42- Qu¶ thËt lµ trong lßng Chu H¹o kh«ng thÓ nµo tin, nh­ng l∙o ch¼ng biÕt ph¶i nãi thÕ nµo cho ph¶i nªn ®µnh g­îng c­êi nãi: - ChuyÖn nµy... Qu¶ thËt lµ qu¸ bÊt ngê. Tèng Phï nãi: - Chu huynh ®Ö ®õng lÊy lµm kú qu¸i, ng­¬i ®∙ biÕt th©n thÕ cña An l∙o ®Ö råi th× cã g× lµ bÊt ngê n÷a chø? §õng nãi lµ Thiªn Ma N÷, dï Ngò Ma liªn thñ th× l∙o phu tin r»ng bän chóng còng ch¼ng lµm g× ®­îc. D­êng nh­ Chu H¹o ®∙ bÞ bøc ®Õn chç kh«ng thÓ kh«ng tin, l∙o thë dµi mét h¬i råi nãi: - Tèng huynh nãi vËy th× t¹i h¹ còng ®µnh tin vËy th«i. L∙o h¬i ng­ng l¹i mét l¸t råi nãi tiÕp: - HËu s©n ®∙ bµy tiÖc r­îu, xin ch­ vÞ cho Chu mç lµm tr¸ch nhiÖm chñ nh©n ®­îc chø? Tèng Phï l¾c ®Çu nãi: - Chu huynh ®Ö, kh«ng cÇn ph¶i kh¸ch s¸o, nÕu cã kiÖn m∙ ®­¬ng tr­êng th× mua gióp cho ba con, bän l∙o phu v« cïng c¶m kÝch. Chu H¹o nãi: - Trong chuång ngùa cña tÖ x¸ cã mÊy con long c©u th­îng thõa, ch­ vÞ dïng vµi chÐn tÈy trÇn xong th× t¹i h¹ sÏ cho ng­êi chuÈn bÞ. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - VËy th× phiÒn Chu huynh ®Ö råi. Chu H¹o rÊt vui mõng, l∙o dÉn ba ng­êi vµo hËu s¶nh, quÇn hïng chÐn t¹c chÐn thï ®Õn khuya míi th«i. Ph­¬ng TuyÕt Nghi lu«n lo chuyªn Thiªn Ma N÷ nªn võa xong tiÖc r­îu th× chµng liÒn nãi víi Tèng Phï: - Tèng l∙o, viÖc khÈn tr­¬ng, chóng ta nªn khëi hµnh sím mét chót! Tèng Phï gËt ®Çu nãi: - Kh«ng sai, tõ ®©y dÕn Trung Nh¹c nhanh nhÊt còng mÊt mÊy ngµy, chóng ta ®i sím mét canh giê lµ tèt mét canh giê. L∙o quay sang nãi tiÕp víi Chu H¹o: - Chu huynh ®Ö cã muèn xem n¸o nhiÖt kh«ng? Chu H¹o ng¹c nhiªn hái: - N¸o nhiÖt g×? Tèng Phï mØm c­êi nãi: - §Êu víi Thiªn Ma N÷ ë ThiÕu L©m tù. Chu H¹o l¾c ®Çu nãi: - T¹i h¹ kh«ng cã cao høng råi. Tèng Phï quan s¸t Chu H¹o mét lóc th× c¶m thÊy ng¹c nhiªn kh«ng Ýt, l∙o nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 10. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -43- - Chu huynh ®Ö, t¹i sao ng­¬i thay ®æi ®ét ngét nh­ thÕ? Chu H¹o nãi: - T¹i h¹ cã thÊy g× thay ®æi ®©u? Tèng Phï nãi: - H×nh nh­ Chu H¹o ngµy x­a kh«ng thiÕu ý chÝ nh­ Chu H¹o b©y giê! Chu H¹o nghe vËy th× bu«ng tiÕng thë dµi råi nãi: - Tèng huynh, t¹i h¹ vèn kh«ng muèn nãi ra chuyÖn nµy nh­ng nÕu kh«ng nãi th× Tèng huynh sÏ hiÓu lÇm nªn t¹i h¹ ®µnh nãi th¼ng ra th«i, mong Tèng huynh vµ nhÞ vÞ thiÕu hiÖp chí chª c­êi. Tèng Phï thÇm nghÜ: - Nghe khÈu khÝ th× h×nh nh­ lµ chuyÖn rÊt nghiªm träng nh­ng ch¼ng biÕt l∙o ®Ö nµy gÆp ph¶i chuyÖn phiÒn phøc g×? NghÜ ®o¹n l∙o nãi: - LÏ nµo Chu huynh ®Ö gÆp ph¶i chuyÖn khæ n∙o g× ch¨ng? Chu H¹o gËt ®Çu råi thë dµi nãi: - T¹i h¹ ®ang gÆp ph¶i chuyÖn cùc kú phiÒn phøc... Cßn viÖc t¹i h¹ nãi kh«ng ®i ThiÕu L©m tù lµ ®ã cã chót ©n o¸n víi mÊy vÞ tr­ëng l∙o ë ®ã, ch¼ng qua lµ nãi dèi c¸c vÞ mµ th«i! Tèng Phï hái: - ChuyÖn phiÒn phøc g×? Chu huynh ®Ö mau nãi ra xem. NÕu bän t¹i h¹ cã thÓ gióp ®­îc th× nhÊt ®Þnh sÏ gióp Chu huynh ®Ö mét tay. Chu H¹o trÇm ng©m mét l¸t råi nãi: - ChuyÖn nµy nãi ra dµi l¾m. Tèng Phï c­êi ha h¶ råi nãi: - Chu huynh ®Ö cø nãi träng ®iÓm c©u chuyÖn lµ ®­îc! Chu H¹o nãi: - ChuyÖn nµy b¾t ®Çu tõ Trung Ch©u Tam HiÖp... L∙o ch­a døt lêi th× Ph­¬ng TuyÕt Nghi ®∙ kªu lªn: - Chu l∙o còng quen biÕt víi Trung Ch©u Tam HiÖp µ? Chu H¹o nãi: - §©u chØ lµ quen biÕt mµ cßn lµ chç t­¬ng giao vÒ ®¹o nghÜa! L∙o h¬i ngõng l¹i råi hái TuyÕt Nghi: - Ph­¬ng l∙o ®Ö còng tõng cã quen biÕt víi Trung Ch©u Tam HiÖp µ? Ph­¬ng TuyÕt Nghi véi vµng hµnh lÔ vµ nãi: - Trung Ch©u Tam HiÖp chÝnh lµ tr­ëng bèi cña v∙n bèi. Chu H¹o ngÈn ng­êi råi bçng nhiªn hiÓu ra, l∙o nãi: Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
 11. HËu Thiªn H¹c Phæ Nguyªn t¸c: Ngo¹ Long Sinh DÞch gi¶:KhuyÕt danh -44- - ThiÕu hiÖp hä Ph­¬ng, kh«ng lÏ lµ nhi tö cña Ph­¬ng Thiªn Thµnh - Ph­¬ng NhÞ hiÖp? o0o Converted to pdf by BacQuai http://www.vietkiem.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2