intTypePromotion=3

Hệ thống điều khiển bằng máy tính TSSC của Toyota P1

Chia sẻ: Tai Tieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
211
lượt xem
65
download

Hệ thống điều khiển bằng máy tính TSSC của Toyota P1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"TSSC" (hệ thống điều khiển bằng máy tính của Toyota) là tên chung chỉ một hệ thống thực hiện việc điều khiển toàn bộ động cơ , hệ thống truyền lực, hệ thống phanh và các hệ thống khác với độ chính xác cao ECU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống điều khiển bằng máy tính TSSC của Toyota P1

  1. Khái quát về hệ thống điều khiển động cơ (Động cơ xăng) Khái quát của chương Chương này trình bày về khái quát của hệ thống điều khiển động cơ. · Khái quát về TCCS · Khái quát về hệ thống điều khiển động cơ -1-
  2. Kh¸i qu¸t vÒ TCCS TCCS lµ g× "TCCS" (HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh cña Toyota) lµ tªn chung chØ mét hÖ thèng thùc hiÖn viÖc ®iÒu khiÓn toµn bé ®éng c¬, hÖ thèng truyÒn lùc, hÖ thèng phanh vµ c¸c hÖ thèng kh¸c víi ®é chÝnh x¸c cao b»ng ECU* (Bé ®iÒu khiÓn ®iÖn tö), mµ trung t©m lµ mét bé vi xö lý. Tr­íc ®©y, TCCS ®· tõng ®­îc sö dông nh­ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®éng c¬ chØ cho EFI (hÖ thèng phun x¨ng ®iÖn tö), ESA (hÖ thèng ®¸nh löa sím ®iÖn tö), ISC (®iÒu khiÓn tèc ®é kh«ng t¶i), chÈn ®o¸n v.v.. Sau nµy, c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn dïng ECU riªng biÖt còng ®· ®­îc nghiªn cøu vµ ¸p dông ®Ó ®iÒu khiÓn c¸c hÖ thèng kh¸c víi ®éng c¬. Ngµy nay, kh¸i niÖm TCCS cã nghÜa lµ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn tæng hîp kÕt hîp c¸c hÖ thèng ®iÒu khiÓn bëi c¸c ECU kh¸c nhau ®Ó ®¶m b¶o tÝnh n¨ng c¬ b¶n cña xe kh«ng chØ ch¹y, quay vßng vµ dõng. **ë Toyota, bé vi xö lý dïng ®Ó ®iÒu khiÓn mçi hÖ thèng ®­îc gäi lµ ECU. THAM KH¶O: ë trªn mét sè model, ECT còng dïng riªng mét ECU, gäi lµ "ECT ECU". (trong tr­êng hîp nµy, ECU dïng cho ®éng c¬ gäi lµ "ECU ®éng c¬"). ë c¸c model mµ ECT kh«ng cã ECU riªng, ECT dïng ECU cho ®éng c¬ vµ ®­îc gäi lµ "ECU ®éng c¬ vµ ECT". 1/1) Quy tr×nh ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh §Ó m¸y tÝnh lµm viÖc ®­îc thÝch hîp, cÇn cã mét hÖ thèng toµn diÖn bao gåm c¸c thiÕt bÞ ®Çu vµo vµ ®Çu ra. Trªn mét « t«, c¸c c¶m biÕn nh­ c¶m biÕn nhiÖt ®é n­íc hoÆc c¶m biÕn l­u l­îng khÝ n¹p t­¬ng øng víi thiÕt bÞ ®Çu vµo. Vµ c¸c bé chÊp hµnh nh­ c¸c vßi phun hoÆc c¸c IC ®¸nh löa t­¬ng øng víi thiÕt bÞ ®Çu ra. ë xe Toyota, m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn hÖ thèng ®­îc gäi lµ ECU (Bé ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö). M¸y tÝnh ®iÒu khiÓn ®éng c¬ ®­îc gäi lµ ECU ®éng c¬ (hoÆc ECM*: M«®un ®iÒu khiÓn ®éng c¬). C¸c c¶m biÕn, c¸c bé chÊp hµnh vµ ECU ®éng c¬ g¾n liÒn víi c¸c d©y dÉn ®iÖn. ChØ sau khi ECU ®éng c¬ xö lý c¸c tÝn hiÖu vµo tõ c¸c c¶m biÕn vµ truyÒn c¸c tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®Õn c¸c bé chÊp hµnh míi cã thÓ ®iÒu khiÓn ®­îc toµn bé hÖ thèng nh­ lµ mét hÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng m¸y tÝnh. * ECM lµ thuËt ng÷ cña SAE (Héi c¸c kü s­ « t«). (1/1) -2-

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản