Hệ thống triết ly kinh doanh cà phê Trung Nguyên

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
680
lượt xem
332
download

Hệ thống triết ly kinh doanh cà phê Trung Nguyên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống triết lí này phải được truyền tải xuyên suốt trong nội bộ công ty, với tất cả mọi thành viên, mọi tổ chức liên quan. Đây là nền tảng triết lí quy định mọi hoạt động của Trung Nguyên từ việc hoạh định chiến lược đến cách hành động cụ thể nhất của từng thành viện trong đại gia đình trung nguyên.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống triết ly kinh doanh cà phê Trung Nguyên

 1. H th ng tri t lý kinh doanh Trung Nguyên ð ng Lê Nguyên Vũ Ch t ch HðQT Tinh th n qu c gia là ñ ng l c l n nh t ñ phát tri n 20 tháng năm 2010 1
 2. L id n • H th ng tri t lý này ph i ñư c truy n t i xuyên su t trong n i b công ty, t i t t c m i thành viên, m i t ch c có liên quan. ðây là n n t ng tri t lý quy ñ nh m i ho t ñ ng c a Trung Nguyên t vi c ho ch ñ nh chi n lư c ñ n cách hành ñ ng c th nh t c a t ng thành viên trong ñ i gia ñình Trung Nguyên. 20 tháng năm 2010 2
 3. ð hình Trung Nguyên T m nhìn nh H oa S m ng th hd ng kin Các giá tr c t lõi tri t lý t lý H th ng các m c ñích tri k in ng hd th H th ng các M c tiêu & Chi n lư c oa nh H H th ng Chi n thu t Các hành ñ ng chuyên nghi p H th ng tri t lý kinh doanh 20 tháng năm 2010 3
 4. H th ng tri t lý Trung Nguyên Tri t lý v Tri t lý v cu c c nh tranh toàn c u ngay t i Vi t Nam th và l c Tri t lý v Tri t lý s c m nh c a s v Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i ñơn gi n và nh t quán Tri t lý v hi u qu 20 tháng năm 2010 4
 5. H th ng tri t lý Trung Nguyên (Ngũ hành hoá) Hi u qu (Ho ) C t lõi ñơn gi , Khát v ng nư c Cu c c nh tranh nh t quán Vi t vĩ ñ i toàn c u (M c) (Th ) (Kim) Th và l c (Thu ) 20 tháng năm 2010 5
 6. H th ng tri t lý c t lõi • Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Tri t lý v cu c c nh tranh toàn c u • Tri t lý v th và l c • Tri t lý v s c m nh c a s ñơn gi n và nh t quán • Tri t lý v hi u qu 20 tháng năm 2010 6
 7. Mô hình di n ñ t các tri t lý Các tri t lý ñư c di n ñ t theo m t cách ti p c n nh t quán theo mô hình sau: • Các lý lu n tham kh o: là các h c thuy t, lý thuy t ñã có s n, nh ng bài h c th c ti n ñã ñư c ñúc rút ñư c l y làm n n t ng ñ xây d ng ho c có nhi u ñi m tương ñ ng v i n i dung tri t lý. • N i dung tri t lý: t nh ng thách th c c a th c t ñ i chi u v i các lý thuy t n n t ng ñ sáng t o nên n i dung c a Tri t lý. • Các v n ñ c n lưu ý: b t c v n ñ gì ñ u có tính hai m t, vì v y c n ph i luôn xem xét ph n và ph n bi n ñ có th phát huy t i ña ñi m m nh, h n ch t i thi u ñi m y u, lư ng trư c ñư c nh ng thu n l i và khó khăn trong quá trình th c hi n. 20 tháng năm 2010 7
 8. M i quan h c a b n tri t lý • Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i là tri t lý kh i ngu n cho h th ng tri t lý Trung Nguyên. ðó là khát v ng cháy b ng nh m xây d ng m t ñ t nư c Vi t Nam giàu m nh và có v th l n trên th gi i, kh ng ñ nh t m vóc c a dân t c Vi t. Khát v ng ñó là s tr i d y c a b n lĩnh dân t c trư c nh ng thách th c c a th i ñ i và nh ng ngh ch lý trong quá kh . • ð th c hi n khát v ng ñó thì vi c làm quy t ñ nh là ph i xây d ng m t n n kinh t giàu m nh và b n v ng ngay t i Vi t Nam và vươn mình ra th gi i v i v th ngày càng l n m nh. ð xây d ng ñư c n n kinh t ñó, không còn cách nào khác, các doanh nghi p ph i ñóng vai trò là l c lư ng tuy t ñ u tr c ti p tham gia vào cu c c nh tranh toàn c u ngay trên ñ t nư c minh trư c nh ng ñ i th c nh tranh kh ng l ñ chi n ñư c nh ng ño n giá tr gia tăng cao trong chu i t o giá tr toàn c u. • Khi so sánh các y u t c nh tranh thông thư ng thì vi c tham gia vào cu c c nh tranh toàn c u dư ng như là cu c chi n không cân s c c a các doanh nghi p Vi t Nam trư c nh ng ñ i th kh ng l . V y, chúng ta ph i huy ñ ng nh ng ngu n l c nào, t o nên nh ng th tr n nào ñ có th chi n ñ u và chi n th ng? ðó là vi c huy ñ ng t ng l c d a trên s c m nh c a tinh th n Vi t Nam, là k t h p b n lĩnh Vi t Nam v i tinh hoa th gi i, là c nh tranh toàn di n trên m i m t tr n trong ñó tr ng tâm là chi m ñư c “lòng ngư i”. ði u này g i nh ñ n nh ng cu c chi n tranh nhân dân gi nư c th n thánh c a dân t c, chúng ta c n h c h i nh ng tinh hoa c a ngh thu t chi n tranh nhân dân Vi t Nam ñ áp d ng vào cu c chi n m i trên m t tr n kinh t này. 20 tháng năm 2010 8
 9. M i quan h c a b n tri t lý • ð có th t o lên m t th tr n toàn dân và toàn di n như v y ñòi h i phương th c ti n hành m i ho t ñ ng ph i ñi ñúng vào c t lõi v n ñ m t cách th t ñơn gi n ñ ai cũng có th làm ñư c, v n d ng nh ng c t lõi ñơn gi n ñó m t cách nh t quán và sáng t o ñ t o nên s c m nh c ng hư ng to l n ñ s c chi n ñ u và chi n th ng các ñ i th l n. • Và k t qu cu i cùng c a cu c c nh tranh n m hi u qu c a ho t ñ ng kinh doanh. Vì là cu c c nh tranh toàn di n nên k t qu cùng ph i ñư c nhìn nh n m t cách toàn di n, ñúng và ñ các ý nghĩa c a nó. Vì ph i huy ñ ng s c c a nhi u l c lư ng khác nhau tham gia nên thành qu ph i ñư c tr l i tương x ng cho các l c lư ng ñó. Nh ng chi n th ng nh luôn ph i hư ng v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i, s m ng c a cu c c nh tranh, và s góp ph n làm nên chi n th ng l n là vi c kh ng ñ nh Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i. 20 tháng năm 2010 9
 10. Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Các lý lu n tham kh o: – L ch s Vi t Nam, văn hoá Vi t Nam, ñi u ki n Vi t Nam – Lý thuy t biên gi i m m: biên gi i c a các qu c gia gi ñây là biên gi i c a hàng hoá và văn hoá. – Công b ng thương hi u, tác gi Simon Anholt. – Lý thuy t v ði u làm nên s c m nh c a m t qu c gia. 20 tháng năm 2010 10
 11. ði u làm nên s c m nh m t qu c gia • Không ph i là: L ch s phát tri n c a các dân t c trên th gi i cho chúng ta m t bài h c r ng: s c m nh c a m t dân t c không th t s n m truy n th ng l ch s và tu i ñ i c a nó – (chúng ta s lý gi i ra sao v s c m nh c a M , v v th c a m t ñ t nư c nh bé c a m t dân t c hàng ngàn năm không có t qu c như Ixaren?), không n m tài nguyên thiên nhiên – (lý gi i sao v s c m nh c a Nh t B n, Hàn Qu c?), không n m di n tích và dân s - (lý gi i sao v s phát tri n c a Singapore?). • Mà là: m t cái gì ñó tương t như “gi c mơ M ” t o nên nư c M ñang là bá ch toàn c u, như “tinh th n Nh t”, như “khát v ng ð i Hàn”, như “t m nhìn Singapore”, như ñ nh v “ n ð là b não c a th gi i”, như tư tư ng Trung Hoa là “trung tâm” c a tr i ñ t. ðó là chính là n n t ng v ng ch c nh t ñ t o nên nh ng qu c gia phát tri n hùng m nh và không có gì là kỳ di u ñ i v i s phát tri n ñó khi s h u nh ng tư tư ng l n, nh ng khát v ng l n như v y. • Chúng ta hoàn toàn không thua kém, th m chí còn có nhi u l i th hơn các nư c k trên ñ phát tri n (ñư c coi là con ngư i thông minh hơn, tài nguyên phong phú hơn Nh t, hơn Hàn; dân s ñông hơn Singapore, hơn Ixaren; truy n th ng l ch s lâu ñ i hơn nư c M ), v n ñ ch là chúng ta c n khơi d y m t Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i n ch a trong m i ngư i dân Vi t. 20 tháng năm 2010 11
 12. Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Xác ñ nh Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Nh ng y u t bên trong t o nên Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Nh ng y u t bên ngoài t o nên Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i 20 tháng năm 2010 12
 13. Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i là khát v ng cháy b ng trong m i ngư i dân Vi t Nam ñoàn k t xây d ng m t ñ t nư c Vi t Nam giàu m nh và có v th l n trên th gi i, kh ng ñ nh t m vóc c a dân t c Vi t trư c nh ng dân t c l n khác trên th gi i. 20 tháng năm 2010 13
 14. Nh ng y u t bên trong • L ch s Vi t Nam, văn hoá Vi t Nam, ñi u ki n Vi t Nam: – Có ñ y ñ các ñi u ki n ñ tr thành m t qu c gia giàu m nh, m t dân t c có v th l n trên th gi i nhưng chúng ta chưa bao gi chúng ta t n d ng ñư c ñ y ñ các ñi u ki n ñó. ðây là m t ngh ch lý l n c a Vi t Nam.Nh ng ñi u ki n thu n l i ñó có th k ra như: con ngư i thông minh; tài nguyên d i rào c v nông nghi p, r ng, bi n; v trí ñ a-chính tr mang ý nghĩa chi n lư c trong khu v c cũng như trên th gi i; s h u m t l ch s dân t c lâu ñ i, m t n n văn hoá b n s c;trong giai ño n hi n nay, chúng ta còn có nhi u hơn n a: ñ t nư c th ng nh t, chính tr n ñ nh, m t n n giáo d c ph thông r ng kh p. – Là m t dân t c th c hi n ñư c nh ng ñi u th n kỳ mà không m t dân t c nào trên th gi i có th th c hi n ñư c: không b ñ ng hoá sau hơn 1000 năm B c thu c trư c m t n n văn hoá l n như Trung Hoa, ñánh th ng các cư ng qu c m nh nh t th gi i: Nguyên Mông, Minh, Thanh, Pháp, M . Nh ng y u t bên trong là ng n l a ti m tàng, âm c a Khát V ng ð i Vi t, nó c n thêm ch t súc tác t bên ngoài ñ có th bùng lên m t cách m nh m . 20 tháng năm 2010 14
 15. Nh ng y u t bên ngoài • Cơ h i và thách th c t quá trình toàn c u hoá ngày càng di n ra m nh m và t t y u: – Cơ h i: h i nh p v i th gi i, h c h i tinh hoa th gi i ñ vư t qua tình tr ng kém phát tri n và vương lên m nh m và b n v ng. – Thách th c: n n t ng kinh t xã h i còn r t th p so v i th gi i, n u chúng ta không có thì s d n ñ n vi c m t t ch v m t kinh t , t ñó d n ñ n m t t ch v t t c các m t khác. – Bài h c t nh ng qu c gia khác trên th gi i Nh ng cơ h i và thách th c c a th i ñ i chính là ng n gió th i bùng lên Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i n ch a trong m i ngư i chúng ta. Th c ti n l ch s ñã ch ng minh dân t c Vi t Nam s tr nên vô cùng m nh m và vĩ ñ i khi ñ i m t v i nh ng s c ép kh ng ki p t bên ngoài, khi ñó có th chi n ñ u và chi n th ng nh ng ñ i th m nh hơn mình g p nhi u l n; Ngày nay chúng ta ph i nhìn công cu c xây d ng kinh t v i tinh th n và hào khí c a m t cu c chi n tranh nhân dân cho t ch dân t c, kh ng ñ nh t m vóc dân t c, nêu cao tinh th n qu c gia. 20 tháng năm 2010 15
 16. Tri t lý v khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i • Các v n ñ c n lưu ý: – D b hi u nh m là ch nghĩa dân t c h p hòi, tinh th n hi u chi n, là ch ng toàn c u hoá. – D b hi u nh m là v n ñ quá to l n mà không thi t th c ñ n t ng cá nhân. – D b hi u nh m là ph i v t v , ph i hi sinh, ph i khó khăn. • Lư ng trư c và lu n gi i nh t quán và tri t ñ nh ng cách hi u chưa ñúng. 20 tháng năm 2010 16
 17. Tri t lý v cu c c nh tranh toàn c u • Các lý lu n tham kh o: – Lý thuy t biên gi i m m – Công b ng thương hi u – Chi n tranh ti p th 20 tháng năm 2010 17
 18. N i dung tri t lý T vi c phân tích Khát v ng nư c Vi t vĩ ñ i chúng ta ñi ñ n k t lu n c n ph i tham gia vào cu c c nh tranh toàn c u ñ xây nên n n kinh t giàu m nh và t ch , t ng bư c ch ñ ng vươn ra th gi i. ðó là m t cu c chi n m i v i nh ng ñ c ñi m riêng c a nó: • S m ng • Chi n trư ng • L c lư ng • ð i th • M c tiêu c nh tranh 20 tháng năm 2010 18
 19. S m ng • Thúc ñ y s tr i d y m nh m c a n n kinh t Vi t Nam là n n t ng cho m t ñ t nư c Vi t Nam giàu m nh, văn minh và b n v ng, có v th l n trên th gi i; khơi d y và ch ng minh cho m t khát v ng ð i Vi t khám phá và chinh ph c. – ðây cũng có th coi là Lá c nghĩa c a cu c c nh tranh toàn c u mà doanh nghi p Vi t ph i luôn dương cao. 20 tháng năm 2010 19
 20. Chi n trư ng c nh tranh • C nh tranh toàn di n, sâu s c, và quy t li t, không khoan như ng. • M t tr n chính là thương trư ng, quy t ñ nh là s ch ng nh n c a ngư i tiêu dùng v i các thương hi u. • Các m t tr n văn hoá tư tư ng, chính tr - ngo i giao ñóng nh ng vai trò h t s c quan tr ng. • Vũ khí là hàng hoá, là l i s ng và văn hoá ñi cùng hàng hoá. 20 tháng năm 2010 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản