intTypePromotion=3

Hệ thống truyền động thủy khí - Chương 8

Chia sẻ: Trần Quốc Dăng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
188
lượt xem
84
download

Hệ thống truyền động thủy khí - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hệ thống truyền động thủy khí - chương 8', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống truyền động thủy khí - Chương 8

 1. Ch−¬ng 8: hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn vµ ®iÖn khÝ nÐn 8.1. hÖ thèng ®iÒu khiÓn khÝ nÐn 8.1.1. BiÓu ®å tr¹ng th¸i +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i biÓu diÔn tr¹ng th¸i c¸c phÇn tö trong m¹ch, mèi liªn gi÷a c¸c phÇn tö vµ tr×nh tù chuyÓn m¹ch cña c¸c phÇn tö. +/ Trôc täa ®é th¼ng ®øng biÓu diÔn tr¹ng th¸i (hµnh tr×nh chuyÓn ®éng, ¸p suÊt, gãc quay, ...), trôc täa ®é n»m ngang biÓu diÔn c¸c b−íc thùc hiÖn hoÆc thêi gian hµnh tr×nh. Hµnh tr×nh lµm viÖc ®−îc chia thµnh c¸c b−íc, sù thay ®æi tr¹ng th¸i trong c¸c b−íc ®−îc biÓu diÔn b»ng ®−êng ®Ëm, sù liªn kÕt c¸c tÝn hiÖu ®−îc biÓu diÔn b»ng ®−êng nÐt m¶nh vµ chiÒu t¸c ®éng biÓu diÔn b»ng mòi tªn. +/ Xilanh ®i ra ký hiÖu dÊu (+), lïi vÒ ký hiÖu (-). +/ C¸c phÇn tö ®iÒu khiÓn ký hiÖu vÞ trÝ “0” vµ vÞ trÝ “1” (hoÆc “a”, “b”). +/ Mét sè ký hiÖu biÓu diÔn biÓu ®å tr¹ng th¸i: p PhÇn tö tÝn hiÖu PhÇn tö ¸p suÊt t¸c ®éng b»ng c¬ t PhÇn tö thêi gian Liªn kÕt OR LiÖn kÕt AND TÝn hiÖu rÏ nh¸nh 8.1.2. C¸c ph−¬ng ph¸p ®iÒu khiÓn Bao gåm c¸c ph−¬ng ph¸p sau +/ §iÒu khiÓn b»ng tay: ®iÒu khiÓn trùc tiÕp vµ ®iÒu khiÓn gi¸n tiÕp +/ §iÒu khiÓn theo thêi gian +/ §iÒu khiÓn theo hµnh tr×nh +/ §iÒu khiÓn theo tÇng +/ §iÒu khiÓn theo nhÞp. a. §iÒu khiÓn b»ng tay +/ §iÒu khiÓn trùc tiÕp 108
 2. 1.0 + - 1.2 A X 1 0 1.1 A P R 1 0 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh mét (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.2 chiÒu 3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 +/ §iÒu khiÓn gi¸n tiÕp 1.0 + - 1.3 A X Y 1 0 1.1 A P R 1.2 A 1 0 1 0 P R P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i 109
 3. Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh mét (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.3 chiÒu 3/2 0 1 1.2 Nót Ên 3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 b. §iÒu khiÓn theo thêi gian 1.0 + - 1.3 A B X 1 0 Y 1.2 A S PR 1.1 A X 1 0 1 0 P R P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.3 chiÒu 5/2 0 PhÇn tö thêi 1 t 1.2 gian 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 110
 4. §iÒu khiÓn theo thêi gian cã chu kú tù ®éng 1.0 1.4 A B X 1 0 Y 1.2 A 1.3 A S PR X X 1 0 1 0 P R P R 1.1 A 1 0 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i VÞ Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi trÝ 1 2 3 4 5 6 7 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.4 chiÒu 5/2 0 PhÇn tö 1 1.3 thêi gian 0 PhÇn tö 1 1.2 thêi gian 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 111
 5. c. §iÒu khiÓn theo hµnh tr×nh 1.0 1.2 1.3 1.4 A B X 1 0 Y S PR A 1.2 1.3 A 1 0 1 0 P R P R 1.1 A 1 0 P R BiÓu ®å tr¹ng th¸i VÞ Tr¹ng th¸i Ký hiÖu Tªn gäi trÝ 1 2 3 4 5 6 7 Xilanh hai (+) 1.0 chiÒu (-) Van ®¶o 1 1.4 chiÒu 5/2 0 C«ngt¾chµnh 1 1.3 tr×nh3/2 0 C«ngt¾chµnh 1 1.2 tr×nh3/2 0 1 1.1 Nót Ên 3/2 0 112
 6. d. §iÒu khiÓn theo tÇng +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 2 tÇng I e1, e2 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµo TÇng a1, a2 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra II a1 a2 Khi tÇng I cã khÝ nÐn, th× tÇng II sÏ kh«ng cã khÝ nÐn vµ ng−îc l¹i. e1 e2 +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 3 tÇng e1, e2, e3 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn vµo I a1, a2, a3 lµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ra TÇng II III Khi tÇng I cã khÝ th× tÇng II vµ III kh«ng a1 a2 a3 cã khÝ, nghÜa lµ khi 1 tÇng cã khÝ th× 2 tÇng cßn l¹i e2 kh«ng cã khÝ. e1 e3 +/ M¹ch ®iÒu khiÓn 4 tÇng I II TÇng III IV a1 a2 a3 a4 e2 e3 e1 e4 113
 7. VÝ dô: A S1 S2 B S3 S4 1.2 1.3 1 0 1 0 P P S3 S2 1 0 1 0 S0 1.1 1 0 S4 1 0 S1 1 0 BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 7 (+) S2 Xilanh A S1 (-) (+) S4 Xilanh B S3 (-) 114
 8. e. §iÒu khiÓn theo nhÞp A Yn+1 1.2 AND 1 0 1.1 Yn 1 0 On OR P P Zn Zn+1 L L Xn M¹ch logic cña chuæi ®iÒu khiÓn theo nhÞp A1 A2 A3 A4 Zn S R 1 S R 2 S R 3 S R 4 Yn Zn+1 Yn+1 & & & & X1 X2 X3 X4 BiÓu diÔn ®¬n gi¶n chuæi ®iÒu khiÓn theo nhÞp A1 A2 A3 A4 1 2 3 4 Yn Yn+1 P P Zn Zn+1 L L X1 X2 X3 X4 115
 9. VÝ dô: A S1 S2 B S3 S4 1 0 1 0 P P A1 A2 A3 A4 Yn 1 2 3 4 Yn+1 P P Zn Zn+1 L L X1 X2 X3 X4 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 5 6 7 (+) S2 Xilanh A S1 (-) (+) S4 Xilanh B S3 (-) 116
 10. 8.2. hÖ thèng ®iÒu khiÓn ®iÖn khÝ nÐn 8.2.1. C¸c phÇn tö ®iÖn a. Nót Ên th−êng më b. Nót Ên th−êng ®ãng c. TiÕp ®iÓm th−êng më d. TiÕp ®iÓm th−êng ®ãng e. R¬le +/ R¬le ®iÒu khiÓn +/ R¬le thêi gian t¸c ®éng muén SA +/ R¬le thêi gian nh¶ muén SR f. Nam ch©m ®iÖn cña van g. §Ìn b¸o hiÖu 117
 11. 8.2.2. M¹ch ®iÒu khiÓn khÝ nÐn a. M¹ch ®iÒu khiÓn cã tiÕp ®iÓm tù duy tr× +/ M¹ch khÝ nÐn 1.0 + - A B 1.1 A B 1 0 Y5 S R P +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 (+) Xilanh 1.0 (-) +/ M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 2 3 4 (+) S1 Xilanh lïi vÒ K S2 K2 TiÕp ®iÓm tù2 Xilanh ®i tíi duy tr× A1 K2 A2 H3 Y5 (-) 118
 12. b. M¹ch ®iÒu khiÓn cã r¬le thêi gian t¸c ®éng chËm +/ M¹ch khÝ nÐn 1.0 + - S2 A B 1.1 A B 1 0 Y6 S R P +/ BiÓu ®å tr¹ng th¸i Tr¹ng th¸i Tªn gäi VÞ trÝ 1 2 3 4 (+) Xilanh 1.0 (-) 1 Van ®/k 5/2 0 1 Ct¾c hµnh tr×nh S2 0 1 R¬le thêi gian K2 0 t +/ M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn 1 2 3 4 5 6 (+) Xilanh lïi vÒ K2 K4 S2 S4 K4 Xilanh ®i tíi A1 A1 K2 A2 H3 K4 A2 H5 Y6 (-) 119
 13. c. M¹ch ®iÒu khiÓn theo nhÞp cã 2 xilanh khÝ nÐn S1 S2 S3 S4 Y1 Y2 Xilanh A+ B+ B- A- KT C«ng t¾c hµnh tr×nh S5 S2 S4 S3 S1 Nam ch©m ®iÖn Y1 Y2 0 0 M¹ch ®iÖn ®iÒu khiÓn (+) S1 S1 SET SET quy tr×nh trë vÒ vÞ trÝ K1 S2 S4 S3 K1 K2 ban ®Çu S5 K2 K3 K4 K4 K3 K4 K5 K1 K2 K3 K4 K5 Y1 Y2 (-) 120
 14. Tµi liÖu tham kh¶o [1]. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng thñy lùc - NguyÔn Ngäc Ph−¬ng, Huúnh NguyÔn Hoµng, nhµ XBGD, 2000. [2]. TruyÒn ®éng dÇu Ðp trong m¸y c¾t kim lo¹i - NguyÔn Ngäc CÈn, §HBK HN, 1974. [3]. §iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn trong tù ®éng hãa kü nghÖ - NguyÔn Thµnh TrÝ biªn dÞch, nhµ xuÊt b¶n §µ N½ng. [4]. HÖ thèng ®iÒu khiÓn tù ®éng thñy lùc - TrÇn Xu©n Tïy, nhµ XBKH vµ KT, HN 2002. [5]. HÖ thèng ®iÒu khiÓn b»ng khÝ nÐn - NguyÔn Ngäc Ph−¬ng, nhµ XBGD, 1999. [6]. Herbert E.Merritt, Hydraulic control systems, Printed in USA, 1967. [7]. Claude Ducos. OlÐo - Hydraulique. Technique et documentation, Lavoisier, Paris 1988. [8]. M.Guillon, Hydraulic servo systems analysis and design, London, Butterworths, 1969. [9]. Pneumatics, Basic Level TP 101, Festo Didactic, 1989. 121
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản