Hệ thống truyền động thủy khí - Chương5

Chia sẻ: Trần Quốc Dăng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
201
lượt xem
106
download

Hệ thống truyền động thủy khí - Chương5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hệ thống truyền động thủy khí - chương5', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống truyền động thủy khí - Chương5

 1. Ch−¬ng 5: øng dông vµ thiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng thñy lùc 5.1. øng dông truyÒn ®éng thñy lùc 5.1.1. Môc ®Ých Trong hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc, phÇn lín do c¸c nhµ chÕ t¹o, s¶n xuÊt ra vµ cã nh÷ng yªu cÇu vÒ c¸c th«ng sè kü thuËt ®−îc x¸c ®Þnh vµ tiªu chuÈn hãa. Môc ®Ých cña ch−¬ng nµy lµ giíi thiÖu cho sinh viªn c¸c s¬ ®å l¾p cña hÖ thèng thñy lùc trong c¸c m¸y. 5.1.2. C¸c s¬ ®å thñy lùc 5.1.2.1. M¸y dËp thñy lùc ®iÒu khiÓn b»ng tay m 1.0 a 1.2 A P T 0.2 0.3 P b 1.1 T 0.1 H×nh 5.1. M¸y dËp ®iÒu khiÓn b»ng tay 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ; 1.1 Van mét chiÒu; 1.2 Van ®¶o chiÒu 3/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.0 Xilanh. Khi cã tÝn hiÖu t¸c ®éng b»ng tay, xilanh A mang ®Çu dËp ®i xuèng. Khi th¶ tay ra, xilanh lïi vÒ. 76
 2. 5.1.2.2. C¬ cÊu rãt tù ®éng cho quy tr×nh c«ng nghÖ ®óc 1.0 1.0 P 1.3 1.2 1.1 A B A 1.1 A B P T P T 0.2 0.3 P 0.2 0.3 P T 0.1 T 0.1 H×nh 5.2. S¬ ®å m¹ch thñy lùc c¬ cÊu rãt ph«i tù ®éng 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ; 1.3 Van mét chiÒu; 1.1 Van ®¶o chiÒu 4/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.0 Xilanh; 1.2 Van c¶n. §Ó chuyÓn ®éng cña xilanh, gµu xóc ®i xuèng ®−îc ªm, ta l¾p thªm mét van c¶n 1.2 vµo ®−êng x¶ dÇu vÒ. 5.1.2.3. C¬ cÊu n©ng h¹ chi tiÕt s¬n trong lß sÊy H×nh 5.3. C¬ cÊu n©ng h¹ chi tiÕt s¬n trong lß sÊy 77
 3. 1.0 m 1.0 B m 1.2 X A 1.1 A B A B 1.1 P T P T 0.2 0.3 0.2 0.3 P P T 0.1 T 0.1 H×nh 5.4. S¬ ®å m¹ch thñy lùc n©ng h¹ chi tiÕt ®−îc s¬n trong lß sÊy 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ; 1.1 Van ®¶o chiÒu 4/3, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.2 Van mét chiÒu ®iÒu khiÓn ®−îc h−íng chÆn; 1.0 Xilanh. §Ó cho chuyÓn ®éng cña xilanh ®i xuèng ®−îc ªm vµ cã thÓ dõng l¹i vÞ trÝ bÊt kú, ta l¾p thªm van mét chiÒu ®iÒu khiÓn ®−îc h−íng chÆn 1.2 vµo ®−êng nÐn cña xilanh. 5.1.2.4. C¬ cÊu kÑp chÆt chi tiÕt gia c«ng 2 3 1 H×nh 5.5. C¬ cÊu kÑp chÆt chi tiÕt gia c«ng 1. Xilanh; 2. Chi tiÕt; 3. Hµm kÑp. Khi t¸c ®éng b»ng tay, pitt«ng mang hµm kÑp di ®éng ®i ra, kÑp chÆt chi tiÕt. Khi gia c«ng xong, g¹t b»ng tay cÇn ®iÒu khiÓn van ®¶o chiÒu, pitt«ng lïi vÒ, hµm kÑp më ra. §Ó cho xilanh chuyÓn ®éng ®i tíi kÑp chi tiÕt víi vËn tèc chËm, kh«ng va ®Ëp víi chi tiÕt, ta sö dông van tiÕt l−u mét chiÒu. Trªn s¬ ®å, van tiÕt l−u mét chiÒu ®Æt ë trªn ®−êng ra vµ van tiÕt l−u ®Æt ë ®−êng vµo (h·y so s¸nh hai c¸ch nµy). 78
 4. 1.0 1.0 A A 1.2 1.2 B B 1.1 A B 1.1 A B P T P T 0.2 0.3 0.2 0.3 P P T 0.1 T 0.1 H×nh 5.6. S¬ ®å m¹ch thñy lùc c¬ cÊu kÑp chÆt chi tiÕt gia c«ng 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ; 1.1. Van ®¶o chiÒu 4/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.2 Van tiÕt l−u mét chiÒu; 1.0 Xilanh. 5.1.2.5. M¸y khoan bµn A B H×nh 5.7. M¸y khoan bµn 79
 5. HÖ thèng thñy lùc ®iÒu khiÓn hai xilanh. Xilanh A mang ®Çu khoan ®i xuèng víi vËn tèc ®Òu ®−îc ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh khoan, xilanh B lµm nhiÖm vô kÑp chÆt chi tiÕt trong qu¸ tr×nh khoan. Khi khoan xong, xilanh A mang ®Çu khoan lïi vÒ, sau ®ã xilanh B lïi vÒ më hµm kÑp, chi tiÕt ®−îc th¸o ra. 1.0 (B) 2.0 (A) A B 1.3 1.2 P 2.4 2.2 2.3 P 2.5 T 1.1 A B T A B P T 2.1 2.6 P 0.2 P B A T 0.1 H×nh 5.8. S¬ ®å m¹ch thñy lùc c¬ cÊu kÑp chÆt chi tiÕt gia c«ng 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 1.1. Van ®¶o chiÒu 4/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.2. Van gi¶m ¸p; 1.0 Xilanh A; 1.3. Van mét chiÒu; 2.1. Van ®¶o chiÒu 4/3, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 2.2. Bé æn tèc; 2.3. Van mét chiÒu; 2.4. Van c¶n; 2.5. Van mét chiÒu; 2.6. Van tiÕt l−u; 2.0. Xilanh B. §Ó cho vËn tèc trong qu¸ tr×nh kh«ng ®æi, mÆc dï träng thay cã thÓ t¶i ®æi, ta dïng bé æn tèc 2.2. ¸p suÊt cÇn ®Ó kÑp chi tiÕt nhá, ta sö dông van gi¶m ¸p 1.2. 80
 6. 5.2. ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng thñy lùc 5.2.1. Môc ®Ých TÊt c¶ c¸c bé phËn trong hÖ thèng thñy lùc ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu kü thuËt nhÊt ®Þnh. Nh÷ng yªu cÇu ®ã chØ cã thÓ ®−îc tháa m·n, nÕu nh− c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña c¸c bé phËn Êy ®−îc lùa chän thÝch hîp. C¸c c¬ cÊu chÊp hµnh, c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng l−îng, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh, còng nh− c¸c phÇn lín c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c trong hÖ thèng thñy lùc ®Òu ®−îc tiªu chuÈn hãa. Do ®ã, viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lùc th«ng th−êng lµ viÖc tÝnh to¸n lùa chän thÝch hîp c¸c c¬ cÊu trªn. 5.2.2. ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng thñy lùc Tr×nh tù: cã nh÷ng sè liÖu ban ®Çu vµ c¸c yªu cÇu sau +/ ChuyÓn ®éng th¼ng: t¶i träng F, vËn tèc (v, v’), hµnh tr×nh x,...; +/ ChuyÓn ®éng quay: momen xo¾n MX, vËn tèc (n, Ω); +/ ThiÕt kÕ s¬ ®å thiÕt bÞ; +/ TÝnh to¸n p, Q cña c¬ cÊu chÊp hµnh dùa vµo t¶i träng vµ vËn tèc; +/ TÝnh to¸n l−u l−îng vµ ¸p suÊt cña b¬m; +/ Chän c¸c phÇn tö thñy lùc (pb, Qb); +/ X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn. 5.2.2.1. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thñy lùc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn A1 Fs A2 x d m D Q2 Ft p1 Q1 p2 Fms pT p0 Qb H×nh 5.9. S¬ ®å m¹ch thñy lùc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn Tõ s¬ ®å thñy lùc ta cã: +/ Lùc qu¸n tÝnh: Fa = m.a (5.1) W (Fa = L .a theo hÖ Anh) g 81
 7. +/ Lùc ma s¸t: Fms = m.g.f (5.2) (Fms = WL.f theo hÖ Anh) +/ Lùc ma s¸t trong xilanh Fs th−êng b»ng 10% lùc tæng céng, tøc lµ: Fms = 0,10.F (5.3) +/ Lùc tæng céng t¸c dông lªn pitt«ng sÏ lµ: m.a F= + Fms + Fs + Ft [daN] (5.4) 1000 WL .a Theo hÖ Anh: F = + Fms + Fs + Ft [lbf] 32,2.12 Trong ®ã: Ft - lùc do t¶i träng ngoµi g©y ra (ngo¹i lùc), daN (lbf); m - khèi l−îng chuyÓn ®éng, kg.s2/cm; WL - träng lùc, (lbf) ; a - gia tèc chuyÓn ®éng, cm/s2; Fms - lùc ma s¸t cña bé phËn chuyÓn ®éng, daN (lbf); Fs - lùc ma s¸t trong pitt«ng - xilanh, daN (lbf). Ta cã ph−¬ng tr×nh c©n b»ng tÜnh cña lùc t¸c dung lªn pitt«ng p1.A1 = p2.A2 + F (5.5) §èi víi xilanh kh«ng ®èi xøng th× l−u l−îng vµo ≠ l−u l−îng ra A Q1 = Q2.R víi R = 1 (hÖ sè diÖn tÝch) (5.6) A2 Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh ®−îc ®−êng kÝnh cña xilanh (D), ®−êng kÝnh cña cÇn pitt«ng (d) Cô thÓ: A1 • §−êng kÝnh cña xilanh: D = 2. (5.7) π A1 − A 2 • §−êng kÝnh cña cÇn pitt«ng: d = 2. (5.8) π §é sôt ¸p qua van sÏ tû lÖ víi b×nh ph−¬ng hÖ sè diÖn tÝch R, tøc lµ: p0 - p1 = (p2 - pT).R2 (5.9) Trong ®ã: p0 - ¸p suÊt dÇu cung cÊp cho van; p1, p2 - ¸p suÊt ë c¸c buång cña xilanh; pT - ¸p suÊt dÇu ra khái van; A1, A2 - diÖn tÝch hai phÝa cña pitt«ng. Tõ c«ng thøc (5.5), (5.9) ta t×m ®−îc p1 vµ p2 p 0 .A 2 + R 2 .(F + p T .A 2 ) p1 = ( A 2 . 1 + R3 ) (5.10) 82
 8. p 0 − p1 p2 = pT + (5.11) R2 T−¬ng tù, khi pitt«ng lµm viÖc theo chiÒu ng−îc l¹i th×: p1 = pT + (p0 - p2).R2 (5.12) p 0 .A 2 .R + F + p T .A 2 .R 3 p2 = ( ) A 2 . 1 + R3 (5.13) L−u l−îng dÇu vµo xilanh ®Ó pitt«ng chuyÓn ®éng víi vËn tèc cùc ®¹i lµ: Q1max = vmax.A1 [cm3/s] (5.14) v Q1max = max .A1 [l/ph] (5.15) 16.7 L−u l−îng dÇu ra khái hÖ thèng khi lµm viÖc víi vmax lµ: Q2max = vmax.A2 [cm3/s] (5.16) v Q2max = max .A 2 [l/ph] (5.17) 16.7 L−u l−îng qua van tiÕt l−u vµ van ®¶o chiÒu ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Torricelli: 2.g Q = µ.A x . . ∆p [cm3/s] (5.18) ρ Trong ®ã: µ - hÖ sè l−u l−îng; Ax - diÕt diÖn mÆt c¾t cña khe hë [cm2]; ∆p = (p1 - p2) - ¸p suÊt tr−íc vµ sau khe hë [N/cm2]; ρ - khèi l−îng riªng cña dÇu [kg/cm3]. L−u l−îng cña b¬m: chän b¬m dùa vµo p vµ Q ⇒ N®c¬ ®iÖn Qb = n. V. ηv.10-3 [l/ph] (5.19) Trong ®ã: n - sè vßng quay [vg/ph]; V - thÓ tÝch dÇu/vßng [cm3/vg]; ηv - hiÖu suÊt thÓ tÝch [%]. ¸p suÊt cña b¬m: M.ηhm pb = .10 [bar] (5.20) V C«ng suÊt ®Ó truyÒn ®éng b¬m: p .Q N = b b .10 −2 [kW] (5.21) 6.ηt Trong ®ã: M - M«men trªn trôc ®éng c¬ nèi víi b¬m [Nm]; ηhm - hiÖu suÊt c¬ vµ thñy lùc [%]; ηt - hiÖu suÊt toµn phÇn [%]. 83
 9. C«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ ®iÖn lµ: N N® = [kW] (5.22) ηt TÝnh vµ chän èng dÉn (èng hót, èng nÐn, èng x¶) +/ Chän vËn tèc ch¶y qua èng: • ë èng hót: v = 0,5 ÷ 1,5 m/s • ë èng nÐn: p < 50bar th× v = 4 ÷ 5 m/s p = 50 ÷ 100bar th× v = 5 ÷ 6 m/s p > 100bar th× v = 6 ÷ 7 m/s • ë èng x¶: v = 0,5 ÷ 1,5 m/s +/ Chän kÝch th−íc ®−êng kÝnh èng: Ta cã ph−¬ng tr×nh l−u l−îng ch¶y qua èng dÉn: Q = A.v (5.23) Trong ®ã: π.d 2 TiÕt diÖn: A = (5.24) 4 π.d 2 ⇔Q= .v (5.25) 4 Trong ®ã: d [mm]; Q [lÝt/phót]; v [m/s]. Q ⇒v= .10 2 (5.26) π 6.d 2 . 4 2.Q ⇒ KÝch th−íc ®−êng kÝnh èng dÉn lµ: d = 10. [mm] (5.27) 3.π.v 5.2.2.2. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thñy lùc chuyÓn ®éng quay HÖ thñy lùc thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay còng ®−îc ph©n tÝch nh− hÖ thñy lùc chuyÓn ®éng th¼ng. M«men xo¾n t¸c ®éng lªn trôc ®éng c¬ dÇu bao gåm: +/ M«men do qu¸n tÝnh Ma = J.θ [Nm] (5.28) 2 J - m«men qu¸n tÝnh khèi l−îng trªn trôc ®éng c¬ dÇu [Nms ]; θ - gia tèc gãc cña trôc ®éng c¬ dÇu [rad/s2]. +/ M«men do ma s¸t nhít trªn trôc ®éng c¬ dÇu MD [Nm]. +/ M«men do t¶i träng ngoµi ML [Nm]. +/ M«men xo¾n tæng céng Mx sÏ lµ: Mx = J. θ + MD + ML [Nm] (5.29) 84
 10. J ML, MD Q1 Q2 n®, Dm p1 p2 pT p0 Qb H×nh 5.10. S¬ ®å m¹ch thñy lùc chuyÓn ®éng quay Theo ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n nh− hÖ chuyÓn ®éng th¼ng, ¸p suÊt p1 vµ p2 trong hÖ chuyÓn ®éng quay ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ⎛ p + pT ⎞ ⎛ 10.π.M ⎞ p1 = ⎜ 0 ⎟+⎜ ⎜ ⎟ [bar] ⎟ (5.30) ⎝ 2 ⎠ ⎝ Dm ⎠ p2 = p0 - p1 + pT [bar] (5.31) L−u l−îng ®Ó lµm quay trôc ®éng c¬ dÇu víi nmax n .D Q1 = Q2 = max m [l/ph] (5.32) 1000 Trong ®ã: nmax - sè vßng quay lín nhÊt cña trôc ®éng c¬ dÇu [vg/ph]; Dm - thÓ tÝch riªng cña ®éng c¬ dÇu [cm3/vg]. C«ng suÊt truyÒn ®éng ®éng c¬ dÇu p .Q .η N = 1 1 2 t [kW] (5.33) 6.10 (PhÇn tÝnh to¸n b¬m vµ ®−êng èng t−¬ng tù hÖ chuyÓn ®éng th¼ng) Trong hai bµi to¸n trªn, qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ch−a tÝnh (quan t©m) ®Õn tæn thÊt ¸p suÊt vµ l−u l−îng trong c¸c phÇn tö vµ trong toµn hÖ thèng. 5.2.2.3. C¸c vÝ dô VÝ dô 1: thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lùc víi c¸c sè liÖu cho tr−íc: +/ T¶i träng: 100 tÊn +/ Träng l−îng G = 3000 KG 85
 11. +/ VËn tèc c«ng t¸c: vmax = 320 (mm/phót) +/ VËn tèc ch¹y kh«ng: vmax = 427 (mm/phót) +/ Pitt«ng ®Æt th¼ng ®øng, h−íng c«ng t¸c tõ d−íi lªn +/ §iÒu khiÓn khiÓn tèc ®é b»ng van servo. A1 Fs A2 v d m D Ft Q2 p1 Q1 p2 Fms pT p0 Qb H×nh 5.11. S¬ ®å m¹ch thñy lùc Bµi gi¶i: Chän c¸c phÇn tö thñy lùc: +/ Xilanh t¶i träng +/ Van servo +/ ¾c quy thñy lùc +/ Läc cao ¸p (läc tinh) +/ §ång hå ®o ¸p suÊt +/ Van trµn +/ B¬m dÇu (b¬m b¸nh r¨ng) +/ Van c¶n. Ph−¬ng tr×nh c©n b»ng lùc cña côm xilanh t¹o t¶i träng A1 Fmsp A2 v v ck ct Fmst d D Ft Fmsc Fqt Q1 p1 p2 Q2 Ta viÕt ph−¬ng tr×nh c©n b»ng lùc cña côm pitt«ng xÐt ë hµnh tr×nh c«ng t¸c (hµnh tr×nh ®i tõ d−íi lªn trªn cña pitt«ng) p1.A1 - p2.A2 - Ft - Fmsc - Fmsp - G - Fqt = 0 (5.34) Trong ®ã: 86
 12. p1: ¸p suÊt dÇu ë buång c«ng t¸c p2: ¸p suÊt ë buång ch¹y kh«ng π.D 2 A1: diÖn tÝch pitt«ng ë buång c«ng t¸c A1 = 4 A2: diÖn tÝch pitt«ng ë buång ch¹y kh«ng A 2 = ( π. D 2 − d 2 ) 4 Ft: t¶i träng c«ng t¸c Ft = 1000 (kN) G: träng l−îng cña khèi l−îng m, G = 300 (KG) Fmsp: lùc ma s¸t cña pitt«ng vµ xilanh Fmsc: lùc ma s¸t gi÷a cÇn pitt«ng vµ vßng ch¾n khÝt Fmst: lùc ma s¸t gi÷a khèi l−îng m vµ b¹c tr−ît Fqt: lùc qu¸n tÝnh sinh ra ë giai ®o¹n pitt«ng b¾t ®Çu chuyÓn ®éng. +/ Ta cã lùc ma s¸t cña pitt«ng vµ xilanh: Fmsp = µ.N (5.35) Trong ®ã: µ: hÖ sè ma s¸t. §èi víi cÆp vËt liÖu xilanh lµ thÐp vµ vßng g¨ng b»ng gang th× µ = (0,09 ÷ 0,15), chän µ = 0,1. N: lùc cña c¸c vßng g¨ng t¸c ®éng lªn xilanh vµ ®−îc tÝnh: N = π.D.b.(p2 + pk) + π.D.b.(z - 1).pk (5.36) D: ®−êng kÝnh pitt«ng (cm), theo d·y gi¸ trÞ ®−êng kÝnh tiªu chuÈn ta chän D = 27 (cm) b: bÒ réng cña mèi vßng g¨ng, chän b = 1 (cm) p2: ¸p suÊt cña buång mang cÇn pitt«ng, chän p2 = 5 (KG/cm2) z: sè vßng g¨ng, chän z = 3 pk: ¸p suÊt tiÕp xóc ban ®Çu gi÷a vßng g¨ng vµ xilanh, pk = (0,7 ÷ 0,14) (KG/cm2), chän pk = 1 (KG/cm2) π.D.b.(p2 + pk): lùc cña vßng g¨ng ®Çu tiªn π.D.b.(z - 1).pk: lùc tiÕp xóc cña vßng g¨ng tiÕp theo ⇒ Fmsp = 0,5.D (5.37) +/ Lùc ma s¸t gi÷a cÇn pitt«ng vµ vßng ch¾n khÝt Fmsc = 0,15.f.π.d.b.p (5.38) f: hÖ sè ma s¸t gi÷a cÇn vµ vßng ch¾n, ®èi víi vËt liÖu lµm b»ng cao su th× f = 0,5.D d: ®−êng kÝnh cÇn pitt«ng, chän d = 0,5.D b: chiÒu dµi tiÕp xóc cña vßng ch¾n víi cÇn, chän d = b p: ¸p suÊt t¸c dông vµo vßng ch¾n, chÝnh lµ ¸p suÊt p2 = 5 (KG/cm2) 0,15: hÖ sè kÓ ®Õn sù gi¶m ¸p suÊt theo chiÒu dµi cña vßng ch¾n. ⇒ Fmsc = 0,029.D2 (5.39) +/ Lùc ma s¸t gi÷a khèi l−îng m vµ b¹c tr−ît 87
 13. Fmst = 2.π.d.l.k (5.40) d: ®−êng kÝnh trô tr−ît l: chiÒu dµi cña b¹c tr−ît k: hÖ sè phô thuéc vµo cÆp vËt liÖu cña trô vµ b¹c tr−ît Lùc nµy cã thÓ bá qua, v× ®Ó b¶o ®¶m chÕ ®é l¾p ghÐp vµ lµm viÖc. +/ Lùc qu¸n tÝnh G.v Fqt = (5.41) g.t 0 g: gia tèc träng tr−êng, g = 9,81 (m/s2) G: khèi l−îng cña bé phËn chuyÓn ®éng, G = 300 (KG) v: vËn tèc lín nhÊt cña c¬ cÊu chÊp hµnh, vmax = 320 (mm/ph) ≈ 5,3 (mm/s) t0: thêi gian qu¸ ®é cña pitt«ng ®Õn chÕ ®é x¸c lËp, t0 =(0,01 ÷ 0,5)(s), chän t0 = 0,1(s) ⇒ Fqt = 1,62 (KG) Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh vµo (5.34) ta cã: p1 = 179,56 (KG/cm2), chän p1 = 180 (KG/cm2). Ph−¬ng tr×nh l−u l−îng +/ XÐt ë hµnh tr×nh c«ng t¸c Q1 = vct.Act (5.42) π ⇔ Q1 = vct.D2. 4 Q1: l−u l−¬ng cÇn cung cÊp trong hµnh tr×nh c«ng t¸c vct: vËn tèc chuyÓn ®éng trong hµnh tr×nh c«ng t¸c (ë ®©y ta lÊy gi¸ trÞ vmax = 320mm/ph) D: diÖn tÝch bÒ mÆt lµm viÖc cña pitt«ng (D= 270 mm) ⇒ Q1 ≈ 18312480 (mm3/ph) ≈ 18,3 (l/ph). +/ XÐt ë hµnh tr×nh lïi vÒ (t−¬ng tù) TÝnh vµ chän c¸c thèng sè cña b¬m +/ L−u l−îng cña b¬m: Qb Ta cã: Qb = Q 1 (bá qua tæn thÊt) ⇔ Qb = Qct = Q1 =18,3 (l/ph) +/ ¸p suÊt b¬m: pb pb = p0 =p1 = 180 (KG/cm2) p .Q +/ C«ng suÊt b¬m: N b = b b (KW ) (5.43) 612 180.18,3 ⇒ Nb = ≈ 5,38 ( KW ) 612 +/ C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng b¬m 88
 14. Nb Ta cã: N®c = (5.44) ηd .ηb N®c: c«ng suÊt cña ®éng c¬ ®iÖn ηb: hiÖu suÊt cña b¬m, ηb = (0,6 ÷ 0,9), chän ηb = 0,87 ηd: hiÖu suÊt truyÒn ®éng tõ ®éng c¬ qua b¬m, chän ηd = 0,985 (theo gi¸o tr×nh “chi tiÕt m¸y” tËp 2 cña NguyÔn Träng HiÖp) 5.38 ⇒ N®c = ≈ 6,24 (KW) 0,985.0,87 TÝnh to¸n èng dÉn Ta cã l−u l−îng ch¶y qua èng: π.d 2 .v Q= (5.45) 4 Q: l−u l−îng ch¶y qua èng (l/ph) d: ®−êng kÝnh trong cña èng (mm) v: vËn tèc ch¶y qua èng (m/s) C.thøc (5.45) ⇔ ( π. 10 −3.d )2 = Q ⇒ d = 4,6. Q (5.46) 3 4 10 .60 v §èi víi èng nÐn th× v = (6 ÷ 7 m/s), chän v = 6 m/s 18,3 ⇒ d n = 4,6. = 8,03 ( mm ) 6 §èi víi èng hót th× v = (0,5 ÷ 1,5 m/s), chän v = 1,5 m/s 18,3 ⇒ d h = 4,6. = 16,06 (mm) 1,5 §èi víi èng x¶ th× v = (0,5 ÷ 1,5 m/s), chän v = 1,5 m/s 18,3 ⇒ d x = 4,6. = 16,06 (mm) 1,5 VÝ dô 2: §Ó thùc hiÖn l−îng ch¹y dao cña m¸y tæ hîp, trong tr−êng hîp t¶i träng kh«ng ®æi, ng−êi ta dïng hÖ thèng thñy lùc nh− sau Sè liÖu cho tr−íc: Lùc ch¹y dao lín nhÊt: Fmax = 12000N. L−îng ch¹y dao nhá nhÊt: smin = vmin = 20 mm/ph. L−îng ch¹y dao lín nhÊt: smax = vmax = 500 mm/ph. Träng l−îng bµn m¸y: G = 4000 N. 89
 15. §©y lµ hÖ thèng thñy lùc ®iÒu chØnh b»ng tiÕt l−u. L−îng dÇu ch¶y qua hÖ thèng ®−îc ®iÒu chØnh b»ng van tiÕt l−u ®Æt ë ®−êng ra, vµ l−îng dÇu tèi thiÓu ch¶y qua van tiÕt l−u ta chän lµ Qmin = 0,1 l/ph. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trªn. VÝ dô 3: Trong tr−êng hîp t¶i träng cña m¸y thay ®æi, hoÆc dao ®éng víi tÇn sè thÊp; cÇn phai l¾p bé æn tèc. Ta xÐt tr−êng hîp l¾p bé æn tèc trªn ®−êng vµo cña hÖ thèng thñy lùc C¸c sè liÖu cho tr−íc: T¶i träng lín nhÊt: Fmax = 20000 N. L−îng ch¹y dao nhá nhÊt: smin = vmin = 20 mm/ph. L−îng ch¹y dao lín nhÊt: smax = vmax = 1000 mm/ph. Träng l−îng bµn m¸y: G = 5000 N. HÖ sè ma s¸t: f = 0,2 L−îng ch¹y dao cÇn thiÕt ®−îc ®iÒu chØnh b»ng van tiÕt l−u cña bé æn tèc vµ ta còng chän l−îng dÇu nhá nhÊt ch¶y qua van tiÕt l−u lµ: Qmin = 0,1 l/ph. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trªn. VÝ dô 4: Trªn m¸y mµi, th−êng dïng hÖ thèng thñy lùc ®Ó thùc hiÖn chuyÓn ®éng th¼ng ®i vÒ cña bµn m¸y b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tiÕt l−u. C¸c sè liÖu cho tr−íc: T¶i träng lín nhÊt: Fmax = 800 N. VËn tèc nhá nhÊt cña bµn m¸y: vmin = 100 mm/ph. VËn tèc lín nhÊt cña bµn m¸y: vmax = 20000 mm/ph. Träng l−îng bµn m¸y: G = 3000 N. HÖ sè ma s¸t: f = 0,2 Ta chän l−îng dÇu tèi thiÓu qua van tiÕt l−u lµ: Qmin = 0,2 l/ph. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trªn. VÝ dô 5: ThiÕt kÕ hÖ thèng thñy lùc thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay víi c¸c sè liÖu cho tr−íc: 90
 16. M«men lín nhÊt: M = 20 Nm Sè vßng quay lín nhÊt: nmax = 500 v/ph Sè vßng quay nhá nhÊt: nmin = 5 v/ph L−u l−îng riªng cña ®éng c¬ dÇu: Q® = 0,03 l/ph M«men riªng cña ®éng c¬ dÇu: M® = 0,41 N/bar. 91
Đồng bộ tài khoản