Hiệp định khuyến khích đầu tư và bảo hộ đầu tư

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
51
lượt xem
3
download

Hiệp định khuyến khích đầu tư và bảo hộ đầu tư

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư giữa Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà Uzbekistan (1996)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định khuyến khích đầu tư và bảo hộ đầu tư

  1. HI P NNH V KHUY N KHÍCH VÀ B O H U TƯ GI A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ C NG HOÀ UZBEKISTAN (1996) Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà Uzbekistan, Sau ây g i là các Bên ký k t, V i mong mu n thúc Ny m r ng h p tác kinh t lâu dài cùng có l i gi a hai qu c gia, nh n th y c n khuy n khích và b o h u tư nư c ngoài v i m c ích xây d ng và duy trì nh ng i u ki n thu n l i i v i u tư c a các nhà u tư thu c Bên ký k t này trên lãnh th c a Bên ký k t kia, cho r ng cơ s u tư n nh s b o m hi u qu t i a c a vi c s d ng các ngu n l c kinh t và vi c phát tri n các l c lư ng s n xu t, ã tho thu n như sau: i u 1: Các nh nghĩa chung V i m c ích c a Hi p nh này: 1. Thu t ng "nhà u tư" ư c áp d ng và bao g m: i. Các qu c gia c a các Bên ký k t; ii. Các pháp nhân m i qu c gia c a các bên ký k t; iii. Các công dân, các nhóm công dân c a m i qu c gia c a các Bên ký k t; iv. Các công dân m i qu c gia c a các Bên ký k t cư trú nư c ngoài. 1. Thu t ng " u tư" có nghĩa là b t kỳ d ng tài s n có giá tr và các quy n i v i chúng, cũng như các quy n i v i s h u trí tu , thương m i và công nghi p, như là quy n tác gi , b n quy n phát minh, gi i pháp h u ích, ki u dáng công nghi p, nhãn hi u hàng hoá, tên hãng, bí m t s n xu t và thương m i, công ngh , uy tín thương m i và bí quy t k thu t. 2. Nh ng u tư trên lãnh th c a các bên ký k t ư c th c hi n b ng cách: i. Thành l p các hi p h i kinh doanh, ngân hàng, các t ch c b o hi m và các xí nghi p khác mà toàn b ho c m t ph n thu c các nhà u tư; ii. S h u các tài s n, c phi u và các tín phi u khác; iii. Có các quy n tài s n, k c quy n thuê và s d ng t và các ngu n tài nguyên thiên nhiên; iv. Các ho t ng khác th c hi n u tư mà không trái v i pháp lu t hi n hành trên lãnh th c a Bên ký k t nơi ti n hành u tư;
  2. M i s thay i v hình th c c a u tư ban u cũng như tái u tư không nh hư ng t i vi c phân lo i chúng là u tư. 1. Thu t ng "pháp nhân" có nghĩa là các pháp nhân ư c công nh n theo pháp lu t c a m i Bên ký k t và th c hi n u tư trên lãnh th c a Bên ký k t kia. 2. Thu t ng "công dân" có nghĩa là nh ng ngư i có qu c t ch và năng l c pháp lý theo pháp lu t c a m i Bên ký k t, cư trú thư ng xuyên trên lãnh th Bên ký k t ó ho c s ng nư c ngoài và th c hi n u tư trên lãnh th c a Bên ký k t kia. 3. Thu t ng "thu nh p" có nghĩa là, nhưng không ph i ch là, s ti n thu ư c t k t qu u tư như ã ư c xác nh t i i u này, m c 2, 3 dư i d ng l i nhu n, lãi, l i t c c ph n, ti n b n quy n, ti n hoa h ng, thanh toán do tr giúp, ph c v k thu t và các hình th c khác c a ti n thù lao. 4. Thu t ng "lãnh th " có nghĩa là lãnh th c a Bên ký k t (trong ó bao g m c các o, áy bi n và lãnh h i), mà ó Bên ký k t th c hi n ch quy n, quy n ch quy n và quy n tài phán phù h p v i lu t qu c t và lu t qu c gia. i u 2: Áp d ng hi p nh Hi p nh này ư c áp d ng i v i nh ng u tư c a các nhà u tư c a Bên ký k t trên lãnh th c a Bên ký k t kia, phù h p v i pháp lu t u tư nư c ngoài c a Bên ký k t ó, ư c th c hi n trư c ho c sau khi Hi p nh này có hi u l c. i u 3: Khuy n khích và b o h u tư 1. M i Bên ký k t theo pháp lu t c a mình s cho phép và khuy n khích các u tư c a các nhà u tư c a Bên ký k t kia trên lãnh th c a mình và b o m y v m t pháp lý cho nh ng u tư ó. 2. Trong ph m vi pháp lu t c a mình, m i Bên ký k t s ng h nh ng hình th c a d ng c a u tư song phương và h tr cho vi c h p tác kinh t Bên ký k t b ng cách b o h các u tư c a các nhà u tư c a Bên ký k t kia trên lãnh th c a mình. 3. Trong trư ng h p c n thi t, các Bên ký k t s h tr các xí nghi p có v n u tư c a các nhà u tư c a các Bên ký k t khi h th c hi n các d án u tư tr c ti p và các d án kinh t nhi u bên trên lãnh th c a các Bên ký k t. 4. Trong ph m vi Hi p nh này, khi m t Bên ký k t cho phép u tư trên lãnh th nư c mình, thì Bên ký k t ó, theo lu t pháp c a mình, s c p các gi y phép c n thi t cho nh ng u tư c a các nhà u tư c a Bên ký k t kia. i u 4: Ch t i hu qu c 1. Trên lãnh th c a mình, m i Bên ký k t s dành cho các u tư và thu nh p c a các nhà u tư Bên ký k t kia m t ch công b ng và bình ng, không kém thu n l i hơn ch mà h dành cho u tư và thu nh p c a các nhà u tư c a b t kỳ nư c th ba nào.
  3. 2. i v i nh ng u tư c a các nhà u tư c a m t Bên ký k t, Bên ký k t kia s tuân th các nghĩ v xu t phát t lu t pháp c a mình và t Hi p nh này. 3. Các quy nh c a Hi p nh này v nguyên t c i x t i hu qu c không ư c gi i thích như là b t bu c m t Bên ký k t áp d ng ch ưu ãi i v i các nhà u tư c a Bên ký k t kia khi mà ch ưu ãi này phát sinh t : i. ang t n t i ho c có th có trong tương lai các liên minh thu quan, thanh toán và ti n t , khu v c m u d ch t do và bi u thu chung, th trư ng chung ho c b t kỳ hình th c nào c a các Hi p nh liên k t kinh t khu v c mà m t Bên ký k t là thành viên. ii. Các Hi p nh tránh ánh thu hai l n ho c các Hi p nh qu c t khác v thu . i u 5: Chuy n ti n và tài s n 1. Sau khi các nhà u tư c a m t Bên ký k t ã tr thu và các kho n óng góp phát sinh t u tư trên lãnh th c a Bên ký k t kia thì Bên ký k t kia s m b o vi c chuy n i m t cách thu n l i các kho n thanh toán liên quan t i u tư, c th là, nhưng không ch là: i. Lãi, l i t c c ph n, l i nhu n và các kho n thu nh p hi n có như ã quy nh i u 1 m c 7 Hi p nh này; ii. S ti n thanh toán các ko n vay n mà các Bên ký k t ã xác nh là v n u tư; iii. S ti n chi phí i v i vi c qu n lý u tư; iv. Ti n b n quy n và các d ng thanh toán khác phát sinh t nh ng quy n ư c quy nh i u 1 m c 2 Hi p nh này; v. V n và v n b sung c n thi t duy trì và phát tri n cungtx như qu n lý các u tư ư c ti n hành trên lãnh th c a Bên ký k t kia; vi. Các kho n thu do chuy n như ng, thanh lý m t ph n ho c toàn b u tư, trong ó k c s gia tăng v n; vii. Lương c a các công dân m t Bên ký k t nh n ư c t các u tư ti n hành trên lãnh th c a Bên ký k t kia; viii. Các kho n b i thư ng do các i u kho n c a Hi p nh này quy nh và các kho n chi tr khác liên quan t i b t kỳ tranh ch p u tư nào trong ph m vi Hi p nh này. 1. Vi c chuy n ti n s ư c th c hi n không ch m tr b ng ngo i t lúc u tư ho c b ng ngo i t t do chuy n i theo t giá vào ngày chuy n ti n, phù h p v i lu t pháp c a Bên ký k t nơi ti n hành u tư quy nh. 2. M c dù có nh ng quy nh m c 2, 3 c a i u này nhưng các Bên ký k t có th c m chuy n ti n v i các i u ki n công b ng và không phân bi t i x khi áp d ng lu t pháp c a mình trong các trư ng h p sau:
  4. i. Phá s n, không có kh năng thanh toán, ho c b o v quy n l i c a các ch n ; ii. Phát hành, buôn bán ho c kinh doanh tín phi u; iii. T i ph m hình s và hành chính; iv. Vi ph m tr t t ho c do các quy t nh c a toà án. 1. Các thu nh p và các kho n ti n khác b ng b t c ngo i t nào ư c quy nh t i i u này và do các nhà u tư c a m t Bên ký k t nh n ư c t u tư trên lãnh th Bên ký k t kia, có th ư c u tư l i ho c s d ng v i m c ích khác trên lãnh th nơi u tư, phù h p v i lu t pháp nơi ó. 2. Vi c ưa vào và chuy n ra các kho n ti n b ng b t c ngo i t nào, các ch ng t thanh toán, các tín phi u ư c i u ch nh b i các quy nh pháp lu t v ti n t c a qu c gia Bên ký k t là nơi th c hi n u tư. i u 6: Trưng thu u tư và b i thư ng thi t h i 1. Các Bên ký k t s không tr c ti p ho c gián ti p áp d ng các bi n pháp trưng thu, qu c h u hoá và các bi n pháp khác có tính ch t và h u qu tương t iv i u tư c a các nhà u tư Bên ký k t kia n u như chúng không liên quan t i: i. Các bi n pháp áp d ng vì l i ích công c ng ư c th c hi n trong khuôn kh lu t pháp; ii. Các bi n pháp mang tính ch t phân bi t ư c áp d ng i x tương ng i v i các hành ng mà Bên ký k t ã áp d ng. 2. Bên ký k t ti n hành trưng thu u tư trong nh ng trư ng h p ư c quy nh t i m c 1-i, 1-ii i u này thì s m b o cho các nhà u tư c a Bên ký k t kia s b i thư ng công b ng và hi u qu . S b i thư ng ó s phù h p v i giá th trư ng c a các u tư b trưng thu ư c xác nh theo tr ng thái trư c khi vi c trưng thu ư c ti n hành ho c trư c th i i m khi mà quy t nh v trưng thu ư c công b (tuỳ thu c vi c nào x y ra s m hơn), s bao g m c lãi c a u tư b trưng thu tính theo lãi su t "libor" k t ngày trưng thu và ư c t do chuy n i. S ti n b i thư ng ư c xác nh b ng ngo i t mà các nhà u tư ã u tư vào ho c b ng ngo i t t do chuy n i và ư c tr cho nhà u tư không ch m tr , không ph thu c vào nơi ho c sinh s ng c a h . Vi c chuy n "không ch m tr " ư c coi là s chuy n ti n ư c ti n hành trong th i gian thông thư ng c n thi t cho các th t c c a vi c chuy n ti n. Th i h n cho giai o n này ư c tính b t u t ngày n p ơn. 1. Nh ng nhà u tư c a m t Bên ký k t có u tư b thi t h i do chi n tranh, xung t vũ trang, cách m ng, nh ng tình tr ng c bi t, o chính, r i lo n tr t t công c ng ho c nh ng trư ng h p tương t trên lãnh th c a Bên ký k t kia s ư c b i thư ng, b i hoàn thi t h i trong nh ng i u ki n phù h p v i i u 4, m c 1, 2, 3 c a hi p nh này. 2. Nh ng nhà u tư c a m t Bên ký k t có quy n ư c b i thư ng thi t h i i v i u tư c a h trên lãnh th c a Bên ký k t kia do nh ng hành ng c a các cơ quan
  5. nhà nư c, các quan ch c c a Bên ký k t ó làm trái lu t pháp do vi c các cơ quan, quan ch c ó không có bi n pháp k p th i i v i các nhà u tư và các xí nghi p c a Bên ký k t liên quan t i nh ng u tư này. i u 7: S th quy n 1. Trong trư ng h p m t Bên ký k t ho c các cơ quan ư c u quy n có m t s m b o tài chính v r i ro phi thương m i i v i u tư c a các nhà u tư nư c mình th c hi n t i lãnh th Bên ký k t kia và ã th c hi n s thanh toántheo m b o ó thì Bên ký k t kia treen cơ s nguyên t c th quy n s công nh n s chuy n toàn b quy n và yêu c u các nhà u tư nói trên cho Bên ký k t th nh t ho c các cơ quan có thNm quy n c a h , v i i u ki n các quỳen này c a các nhà u tư g n li n v i các kho n u tư ã ư c b o hi m. 2. Trư ng h p th quy n ư c quy nh t i m c 1 i u này, nhà u tư s không có quy n òi h i n u như Bên ký k t ho c cơ quan ư c u quy n không u quy n cho nhà u tư làm vi c ó. 3. Bên ký k t, là m t Bên tranh ch p v i nhà u tư c a Bên ký k t kia, trong quá trình gi i quy t ho c th c hi n các quy t nh gi i quy t tranh ch p , v i m c ích b o v mình, không ư c d a vào quy n b t kh xâm ph m c a mình ho c d a vào vi c nhà u tư nh n ư c b i thư ng toàn b ho c m t ph n các thi t h i, m t mát theo các h p ng b o hi m mà các h p ng này không quy nh s b o m c a Bên ký k t kia ho c các cơ quan có thNm quy n c a h . Ði u 8: Tư v n M i Bên ký k t có th ngh Bên ký k t kia t ch c h p tư v n v b t kỳ v n gì liên quan t i vi c gi i thích ho c th c hi n Hi p nh này. Bên ký k t s có thi n chí i v i nh ng ngh ó và t o kh năng thích h p cho các tư vân như v y. i u 9: Gi i quy t tranh ch p gi a hai Bên ký k t 1. Các tranh ch p gi a các Bên ký k t liên quan t i vi c gi i thích và áp d ng các i u kho n c a Hi p nh này s ư c gi i quy t b ng con ư ng ngo i giao. 2. N u các Bên ký k t không t ư c s nh t trí trong vòng sáu tháng k t ngày phát sinh tranh ch p, thì theo yêu c u c a b t kỳ Bên ký k t nào, vi c tranh ch p s ư c ưa ra Toà án tr ng tài bao g m ba thành viên. M i Bên ký k t s ch nh m t tr ng tài và nh ng tr ng tài ư c ch n s b u Ch t ch, là công dân nư c th ba có quan h ngo i giao v i c hai Bên ký k t. 3. N u m t Bên ký k t không ch nh tr ng tài c a mình và không ng ý v i yêu c u c a Bên ký k t kia ti n hành s ch nh ó trong vòng hai tháng, thì Bên ký k t kia có th ngh Ch t ch Toà án Qu c t th c hi n s ch nh c n thi t. 4. N u c hai tr ng tài không t ư c s nh t trí v vi c b u Ch t ch trong vòng hai tháng sau khi h ư c ch nh thì b t kỳ Bên ký k t nào có th ngh Ch t ch Toà án Qu c t ti n hành s ch nh c n thi t.
  6. 5. N u trong các trư ng h p quy nh t i m c 3, 4 c a i u này mà Ch t ch Toà án Qu c t không th th c hi n ư c ch c năng trên ho c ông ta là công dân c a m t Bên ký k t, thì vi c ch nh do Phó ch t ch ti n hành. N u Phó ch t ch không th th c hi n ch c năng tương ng ho c là công dân c a m t Bên ký k t thì vi c b nhi m s ư c th c hi n b i các c p ti p theo c a Toà án Qu c t mà không ph i là công dân c a Bên ký k t nào. 6. Toà án s ra các quy t nh trên cơ s tôn tr ng pháp lu t. Trong quá trình xét x cho n trư c khi Toà án ra quy t nh, Toà án có th ngh các Bên ký k t gi i quy t tranh ch p b ng bi n pháp hoà gi i. Các quy nh trên không c n tr vi c gi i quy t tranh ch p n u như các Bên ký k t tho thu n gi i quy t như v y. 7. Không vi ph m các tho thu n khác gi a các Bên ký k t, Toà án s thi t l p các quy nh th t c riêng c a mình. Toà án ra quy t nh b ng a s phi u. 8. M i Bên ký k t ch u các chi phí cho tr ng tài c a mình Toà án cũng như ph n chi phí c a mình trong các th t c tr ng tài. Các chi phí do Ch t ch Toà án tr ng tài và các chi phí khác do các Bên ký k t ch u theo ph n b ng nhau. Tuy nhiên Toà án có th quy t nh m c óng góp cao hơn i v i m t Bên ký k t và quy t nh này là b t bu c i v i các Bên ký k t. 9. Các quy t nh c a Toà án là cu i cùng và b t bu c i v i các Bên ký k t. i u 10: Gi i quy t tranh ch p gi a m t bên ký k t và nhà u tư c a bên ký k t bên kia 1. Trư ng h p phát sinh tranh ch p gi a m t Bên ký k t và nhà u tư c a Bên ký k t bên kia v : a. Nghĩa v c a Bên ký k t này i v i nhà u tư c a Bên ký k t kia v v n u tư c a nhà u tư ó; b. S vi ph m các quy n ư c quy nh trong Hi p nh này ho c xu t phát t Hi p nh này liên quan t i u tư c a nhà u tư ó; Tranh ch p ư c gi i quy t trong ch ng m c có th , b ng trao i ý ki n và thương lư ng. 2. N u trong vòng 6 tháng k t khi ưa ra yêu c u b ng văn b n hai bên tranh ch p v n không t ư c tho thu n, thì theo yêu c u c a m t bên, v tranh ch p có th ưa ra gi i quy t t i: a. Toà án c a Bên ký k t, phù h p v i thNm quy n c a h , nơi mà u tư ó ư c th c hi n. b. Trung tâm qu c t v gi i quy t các tranh ch p u tư ( sau ây g i là "trung Tâm"), theo các quy nh c a công ư c ký t i Washington ngày 18 tháng 3 năm 1965 v gi i quy t tranh ch p gi a các qu c gia và công dân c a các qu c gia khác v u tư, n u các qu c gia hai Bên ký k t tham gia công ư c;
  7. c. Toà án tr ng tài qu c t " ad hoc" phù h p v i i u l tr ng tài hi n hành c a U ban Liên hi p qu c v Lu t thương m i qu c t . i u 11: Áp d ng các quy nh khác và các nghĩa v c bi t N u các quy nh c a lu t pháp m t Bên ký k t ho c các nghĩa v liên quan t i lu t qu c t ang hi n hành hoăc s ư c b sung i v i Hi p nh này, bao g m các quy nh có tính ch t chung hay c thù v vi c cho các nhà u tư Bên ký k t kia ch thu n l i hơn ch do hi p nh này quy nh thì các quy nh nói trên s có ưu th hơn so v i Hi p nh này. i u 12: Lu t áp d ng 1. N u không có quy nh gì khác trong Hi p nh thì các u tư th c hi n theo Hi p nh này s ư c i u ch nh b i pháp lu t c a Bên ký k t mà ó các u tư ư c th c hi n. 2. Quy nh t i m c 1 i u này không h n ch Bên ký k t áp d ng các bi n pháp b o v các l i ích an ninh s ng còn ho c trong trư ng h p khNn c p, phù h p v i pháp lu t c a Bên ký k t ó và ư c th c hi n trên cơ s không phân bi t i x . i u 13: S a i và b sung Hi p nh này c th s a i và b sung theo s nh t trí b ng văn b n c a các Bên ký k t. i u 14: Hi u l c, th i h n và ch m d t hi u l c c a hi p nh 1. Các Bên ký k t trao i văn b n v vi c hoàn t t các th t c pháp lý do lu t pháp c a các Bên ký k t quy nh cho Hi p nh này có hi u l c. Hi p nh này có hi u l c k t ngày nh n ư c văn b n th 2. 2. Hi p nh này có hi u l c trong vòng 10 năm. Hi u l c c a Hi p nh s t ng kéo dài thêm 5 năm ti p theo n u không m t Bên ký k t nào thông báo b ng văn b n cho phía Bên ký k t kia 12 tháng trư c khi Hi p nh h t h n v ý nh ch m d t hi u l c c a Hi p nh này. 3. Trong trư ng h p hu b Hi p nh này thì các quy nh c a Hi p nh t i u1– 11 s ti p t c có hi u l c trong vòng 10 năm ti p theo i v i các u tư ã ư c th c hi n trư c khi Hi p nh này h t h n. Làm thành hai b n chính th c ngày 28 tháng 3 năm 1996 t i Hà N i, m i b n b ng ti ng Vi t, Uzbek, Nga và các văn b n có giá tr ngang nhau. B n ti ng Nga s ư c dùng gi i thích Hi p nh này. THAY M T THAY M T
  8. CHÍNH PH CHXHCN VI T NAM CHÍNH PH UZBEKISTAN

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản