Hiệp định số 112/LPQT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
52
lượt xem
2
download

Hiệp định số 112/LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 112/LPQT về hợp tác Kinh tế, Văn hoá, Khoa học Kỹ thuật giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 112/LPQT

 1. HI P NNH S 112/LPQT NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2003 V H P TÁC KINH T , VĂN HOÁ, KHOA H C K THU T GI A CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH NƯ C C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO (Có hi u l c t ngày 09 tháng 01 năm 2003) Quá tri t tinh th n và n i dung cu c H i àm gi a B Chính tr ng C ng s n Vi t Nam và B Chính tr ng nhân dân cách m ng Lào ngày 08 tháng 01 năm 2003; Căn c Hi p nh h p tác kinh t , văn hoá, khoa h c - k thu t gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào th i kỳ 2001 - 2005, ký ngày 06 tháng 02 năm 2001, t i Hà N i; Nh m phát tri n và m r ng m i quan h c bi t và h p tác toàn di n gi a Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào (sau ây g i là "hai Bên"). Hai Bên tho thu n n i dung, chương trình h p tác gi a hai nư c năm 2003 như sau: i u 1. 1.1. Theo ngh c a Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào, Chính ph nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam giúp Chính ph nư c C ng hoà dân ch nhân dân Lào trong năm 2003 kho n vi n tr không hoàn l i là 120 t ng Vi t Nam (M t trăm hai mươi t ng). S ti n này n m trong kho n vi n tr c a Chính ph Vi t Nam dành cho Chính ph Lào ư c ghi trong Hi p nh h p tác 5 năm 2001 - 2005 ã ư c hai Bên ký k t ngày 06 tháng 02 năm 2001 t i Hà N i. 1.2. Kho n vi n tr nêu trên ư c dành ào t o ngu n nhân l c cho Lào, xây d ng các cơ s h t ng và h tr phát tri n nông nghi p, thu l i và m t s chương trình kinh t - xã h i khác c a Lào ư c ghi trong Ph l c s 1 c a Hi p nh. 1.3. Phía Vi t Nam ti p t c cung c p các kho n tín d ng dài h n ưu ãi h tr phía Lào th c hi n các chương trình d án có liên quan n h p tác hai Bên. Các d án này s ư c hai Bên xác nh c th trong các tho thu n riêng. i u 2. 2.1. Năm 2003, Vi t Nam c p 550 h c b ng ào t o cán b , h c sinh Lào các b c i h c, sau i h c dài h n chính quy t p trung, t i ch c, th c t p sinh, b i dư ng ng n h n (c qu c phòng và an ninh) và t 5 n 10 h c b ng cho con em Vi t ki u t i Lào h c t p t i Vi t Nam; Phía Lào nh n c p 20 - 25 h c b ng cho cán b , h c sinh Vi t Nam sang h c t p dài h n chính quy t p trung và b i dư ng ng n h n ti ng Lào t i các trư ng i h c c a Lào theo Ph l c s 2 c a Hi p nh. Hai bên nh t trí dành t l h p lý trong s h c b ng trên ào t o cho các a phương c a Lào.
 2. Cán b , h c sinh ư c tuy n ch n và h c t p m i Bên áp d ng theo Ngh nh thư v H p tác ào t o gi a hai nư c ký ngày 15 tháng 01 năm 2002 t i Viêng Chăn. 2.2. Khuy n khích các cơ s ào t o hai nư c h p tác tr c ti p, c và ti p nh n chuyên gia gi ng d y, trao i kinh nghi m và th c hi n vi c ào t o theo ch t túc. Ti p t c giao B Giáo d c hai Bên làm u m i qu n lý chuyên gia gi ng d y ti ng Vi t cho m t s trư ng c a con em Vi t ki u t i Lào theo tho thu n. 2.3. Phía Vi t Nam ti p t c giúp xây d ng Trung tâm b i dư ng cán b qu n lý kinh t , k ho ch Viêng Chăn. Hai Bên nghiên c u chuNn b m t s d án u tư xây d ng cơ b n th c hi n yêu c u ào t o t i ch c a Lào. Theo yêu c u c a phía Lào, hai Bên nh t trí giao cho các cơ quan liên quan xác nh nhu c u nâng c p H c vi n chính tr , hành chính qu c gia Lào t i Thà Ngòn (Viêng Chăn) ưa vào k ho ch năm t i. Giao cho hai B Giáo d c hai Bên h p tác u tư xây d ng trư ng năng khi u d b i h c cho h c sinh dân t c t i Viêng Chăn và hai trư ng ph thông dân t c n i trú c p t nh t i Xiêng Kho ng và H a Phăn. i u 3. 3.1. Trên cơ s ngh c a phía Lào, phía Vi t Nam s n sàng áp ng chuyên gia giúp Lào trên các lĩnh v c thích h p và giao các B , ngành, a phương hai Bên tho thu n v s lư ng, yêu c u chuyên môn, ngành ngh và t ch c th c hi n. Hai Bên nh t trí giao B Lao ng - Thương binh và Xã h i Vi t Nam và B Lao ng và Phúc l i xã h i c a Lào ph i h p s a i, b sung b n "Tho thu n v vi c c và ti p nh n chuyên gia Vi t Nam sang làm vi c t i Lào" ký ngày 07 tháng 4 năm 1994 t i Viêng Chăn cho phù h p v i tình hình m i. 3.2. Hai Bên ph i h p th c hi n t t Hi p nh h p tác lao ng, Ngh nh thư s a i, b sung Hi p nh h p tác lao ng, "Tho thu n Viêng Chăn 2002" và các tho thu n có liên quan khác ã ký k t nh m t o i u ki n thu n l i s d ng lao ng gi a hai nư c. i u 4. 4.1. H p tác trong lĩnh v c nông, lâm nghi p và thu l i; Vi t Nam ti p t c giúp xây d ng h th ng thu l i Tha-ph -no ng-phông và hoàn thi n ưa vào s d ng h th ng thu l i ông-phô-xi; Trên cơ s các d án Quy ho ch phát tri n nông nghi p, thu l i các cánh ng l n c a Lào ã ư c phê duy t, hai Bên nh t trí giao ngành nông nghi p hai nư c l a ch n m t s m c tiêu, d án phát tri n lương th c, thu l i c th trên m i cánh ng ưa vào Hi p nh hàng năm theo yêu c u c a phía Lào, c bi t là i v i các t nh d c biên gi i là căn c cách m ng trư c ây. Hai Bên ti p t c t o i u ki n cho các a phương và doanh nghi p hai nư c h p tác nghiên c u s n xu t, kinh doanh trong lĩnh v c nông nghi p, lâm nghi p, tr ng tr t, chăn nuôi, ch bi n và d ch v khuy n nông và gi ng cây, con áp d ng Lào trên tinh th n tôn tr ng pháp lu t c a m i nư c và mang l i l i ích cho doanh nghi p và nhân dân hai nư c.
 3. Phía Vi t Nam s n sàng h p tác i u tra, kh o sát tài nguyên t r ng và các lo i lâm s n, ng v t r ng b ng ngu n v n c a Lào ho c c a các t ch c qu c t giúp Lào, k c c a Chính ph Vi t Nam. 4.2. Lĩnh v c thương m i: Nh m tăng kim ng ch trao i thương m i gi a hai nư c, theo ngh c a phía Lào, Vi t Nam s xem xét dành m t kho n tín d ng b ng hàng hoá c a Vi t Nam xu t sang Lào. Năm 2003, hai bên nh t trí danh m c, s lư ng và giá tr hàng hoá có xu t x t Vi t Nam vào Lào và t Lào vào Vi t Nam ư c gi m 50% thu nh p khNu ghi t i Ph l c s 3 c a Hi p nh. Trong ó, dành ưu tiên cho các doanh nghi p ang u tư vào các c a hàng gi i thi u và kinh doanh hàng hóa m i Bên. Giao B Thương m i ch trì, ph i h p v i B Công nghi p và các B , ngành liên quan hai Bên nghiên c u xu t lên Chính ph hai nư c vi c Vi t Nam h p tác v i Lào s n xu t hàng hoá t i Lào tranh th các ưu ãi dành cho hàng hoá c a Lào xu t sang nư c th ba. Hai Bên tho thu n k p th i thông báo cho nhau các ch trương, chính sách ư c ban hành c a m i Bên t o i u ki n ch ng cho ho t ng u tư, kinh doanh c a các doanh nghi p hai Bên. Cam k t cùng nhau th c hi n t t "Tho thu n Viêng Chăn 2002", nh kỳ ki m tra và thông báo cho nhau k t qu th c hi n các n i dung c a Tho thu n này. Hai Bên giao cho ngành thương m i hai nư c ph i h p v i các B , ngành, a phương liên quan t ch c và qu n lý t t các ch biên gi i theo các Hi p nh và Tho thu n ã ư c ký k t. Có bi n pháp ngăn ch n hi u qu các hành vi buôn l u, gian l n thương m i qua biên gi i. 4.3. H p tác trong lĩnh v c giao thông v n t i: Vi t Nam ti p t c t o i u ki n thu n l i cho Lào v n chuy n hàng hoá quá c nh c a Lào qua lãnh th và m t s c ng bi n c a Vi t Nam. S m ưa T công tác chung theo i u 9 Tho thu n v s d ng c ng Vũng Áng ký ngày 20 tháng 7 năm 2001 t i thành ph H Chí Minh vào ho t ng ph i h p tri n khai nh ng tho thu n ã ký, t o i u ki n thu n l i c bi t cho hàng hoá c a Lào thông qua c ng này. Hai Bên cam k t ưu tiên ngu n v n u tư và có k ho ch ph i h p xây d ng các tuy n ư ng giao thông qua các c a khNu qu c gia và c a khNu qu c t gi a hai nư c, ng th i t o i u ki n cho các a phương xây d ng các tuy n ư ng n i gi a hai t nh nh m t o thu n l i cho vi c phát tri n h p tác gi a hai nư c và giao lưu kinh t gi a các vùng biên. Theo ngh c a phía Lào, Vi t Nam giúp Lào kh o sát l p Báo cáo nghiên c u kh thi và u tư xây d ng tuy n ư ng biên gi i Tén T n n i v i ư ng 6 t nh H a Phăn c a Lào, tuy n ư ng Mư ng Chăm - N m On n c a khNu Thanh Thu , Ngh An; h p tác kh o sát tuy n ư ng s t M Gi n Thà Kh c và theo tuy n ư ng 15 c a Lào.
 4. Hai Bên tho thu n ti p t c th c hi n Hi p nh tín d ng u tư xây d ng ư ng 18B trên t Lào. Giao B Giao thông v n t i ch trì v i B Tài chính và các ngành liên quan hai Bên tri n khai c th vi c ký Hi p nh vay tín d ng b sung cho ư ng 18B; xu t ngu n v n tín d ng u tư tuy n ư ng 2 (Mư ng Khoa - Tây Trang) trình Chính ph hai Bên; ng ý giúp Lào thi t k k thu t hai c u l n N m U, N m Ph c và c u trung N m Ngà b ng ngu n v n vi n tr c a Vi t Nam dành cho Lào trên tuy n ư ng này. Khuy n khích doanh nghi p và a phương hai Bên u tư vào các tuy n ư ng n i gi a hai nư c theo thi t k và quy ho ch c a Lào b ng các ngu n v n c a các doanh nghi p và a phương Vi t Nam, hình th c thanh toán theo tho thu n c a hai Bên. 4.4. H p tác v công nghi p: Hai Bên cam k t th c hi n t t h p ng mua bán i n ã ký và xúc ti n nhanh vi c àm phán, ký các h p ng mua bán i n t i m t s a i m ã tho thu n trong Cu c h p gi a kỳ ngày 13 tháng 8 năm 2002. Hai Bên nh t trí t o i u ki n cho T h p tác các nhà u tư xây d ng Nhà máy thu i n Sekaman3 c a Vi t Nam ti p t c ti n hành các công vi c ã ư c tho thu n và s m hoàn thành Báo cáo nghiên c u kh thi d án ư c th c hi n. Phía Vi t Nam kh ng nh ch trương h p tác v i Lào v u tư m t s d án thu i n t i Lào mua i n c a Lào và ngh phía Lào dành ưu tiên cho Vi t Nam u tư m t s d án thu i n khác ngoài d án Sekaman3 t i khu v c Nam Lào t p trung u tư c ngu n và h th ng chuy n t i thu n l i và có hi u qu . Giao cho T h p xây d ng Nhà máy thu i n Sêcam n 3, T ng Công ty i n l c Vi t Nam, các cơ quan liên quan khNn trương ph i h p v i Lào xây d ng k ho ch u tư và mua i n c a Lào trong các giai o n 2006 - 2010, giai o n 2011 - 2015 s m trình Chính ph hai Bên. Vi t Nam ph i h p v i Lào i u tra khoáng s n l p b n a ch t t l 1/200.000 vùng B c Lào, tìm ki m mu i Kali, th ch cao và các khoáng s n khác t i các vùng c a Lào. Phía Lào xem xét dành ưu tiên cho doanh nghi p hai nư c h p tác u tư khai thác k t qu c a vi c i u tra này m t cách h p lý. Hai Bên tho thu n khuy n khích và t o i u ki n cho các doanh nghi p Vi t Nam u tư s n xu t hàng hoá t i Lào tranh th ưu ãi c a các nư c dành cho hàng hoá c a Lào, xây d ng cơ s h t ng Khu công nghi p t p trung t i Trung Lào và u tư vào khu v c này. 4.5. Vi t Nam ti p t c giúp Lào tăng cư ng năng l c nghi p v cho C c b n Qu c giao Lào nh m nâng cao năng l c qu n lý a chính c a Lào và ph i h p h p tác trong lĩnh v c o c b n gi a hai nư c. i u 5.
 5. 5.1. Hai bên ph i h p th c hi n t t Hi p nh h p tác ki m d ch y t biên gi i gi a hai nư c. Giúp Lào xây d ng B nh vi n Tôn Ph ng, t nh Bò K o và ti p t c c các chuyên gia y t giúp các a phương c a Lào theo yêu c u c a phía Lào. 5.2. Hai Bên nh t trí ti p t c th c hi n nh ng Hi p nh và Tho thu n ã ký k t v phòng ch ng các lo i t i ph m gây nguy h i t i an ninh, kinh t hai nư c. Ph i h p b o v môi trư ng, môi sinh vùng biên; k p th i phát hi n và gi i quy t các v n phát sinh phù h p v i Hi p nh v quy ch biên gi i và quan h truy n th ng gi a hai nư c; H tr các a phương d c biên gi i hai nư c phát tri n kinh t - xã h i, tăng cư ng oàn k t, h u ngh và h p tác. 5.3. Vi t Nam giúp Lào tăng cư ng năng l c in n, phát hành và ào t o phóng viên Thông t n xã, báo chí, ài truy n hình và phát thanh c a Lào. Giao hai B Văn hoá hai nư c tho thu n h p tác c th v lĩnh v c này, trình hai Chính ph xem xét. Hai Bên th a thu n tăng cư ng th i lư ng chuy n ti p thông tin truy n hình c a m i Bên và s d ng có hi u qu Tr m phát chuy n ti p sóng truy n hình t i Viêng Chăn; T o i u ki n h p tác trao i báo chí, ho t ng văn hoá, văn ngh , th thao gi a các t ch c, a phương trong các d p l h i hai nư c. 5.4. Tăng cư ng các ho t ng giao lưu gi a các oàn th , chính quy n a phương, gi a các t ch c qu n chúng xã h i hai nư c, c bi t các t ch c thanh, thi u niên trên tinh th n hi u qu , thi t th c nh m c ng c tình oàn k t c bi t và h p tác truy n th ng gi a hai nư c. 5.5. Ti p t c h tr t o i u ki n cho các a phương hai Bên h p tác trao i vi c tìm ki m và c t b c ưa v nư c hài c t li t s quân tình nguy n Vi t Nam trên t Lào. i u 6. 6.1. Tăng cư ng và m r ng h p tác trong lĩnh v c nghiên c u và ng d ng ti n b khoa h c - k thu t. Vi t Nam s n sàng c chuyên gia giúp Lào xây d ng chi n lư c, chính sách khoa h c - k thu t, công ngh ph c v phát tri n kinh t - xã h i theo yêu c u c a Lào. 6.2. Ph i h p ch t ch trong vi c thu th p, trao i thông tin d báo khí tư ng thu văn và c nh báo thiên tai gi a hai nư c; Tăng cư ng trao i kinh nghi m qu n lý và nâng cao năng l c cán b khí tư ng thu văn s d ng có hi u qu các thi t b , công ngh thông tin khí tư ng thu văn ã ư c chuy n giao. 6.3. Phía Vi t Nam s n sàng h p tác và chuy n giao k thu t v i các ngành và các a phương c a phía Lào v quy ho ch t ng th phát tri n kinh t , xã h i theo yêu c u c a Lào. Ti p t c ph i h p v i Lào tri n khai d án Quy ho ch phát tri n kinh t , xã h i thành ph Viêng Chăn và t nh Viêng Chăn. Ti p t c tri n khai d án xây d ng h th ng nư c s ch ph c v th xã Xay-x m-bun.
 6. 6.4. Hai Bên ti p t c h p tác trao i thông tin, kinh nghi m, ào t o cán b gi a các ngành cơ y u, lưu tr hai nư c; Phía Vi t Nam giúp Lào xây d ng kho và thi t b kho b o t n di s n hình nh ng c a Lào. i u 7. 7.1. Ti p t c th c hi n các n i dung t i Tho thu n v m t s v n c th t i Cu c h p gi a kỳ ngày 13 tháng 8 năm 2002. Giao hai B trư ng B Thương m i hai nư c xu t các bi n pháp và báo cáo lên Chính ph gi i quy t d t i m các kho n n t n ng c a các h p ng mua bán g c a các doanh nghi p Lào v i các doanh nghi p Vi t Nam. Giao hai B Tài chính hai nư c ph i h p v i các B , ngành liên quan hai Bên ti p t c th c hi n vi c thanh toán kho n n m u d ch còn t n ng. 7.2. Ti p t c các chương trình h p tác v k thu t nghi p v ngân hàng, tri n khai t t Hi p nh thanh toán. Giao ngành Ngân hàng hai nư c ch ng tìm bi n pháp trong vi c cân i thanh toán ng Kíp và ng Vi t Nam, ti p t c ch o Ngân hàng liên doanh Lào - Vi t m thêm các chi nhánh t i hai nư c khuy n khích các doanh nghi p hai Bên s d ng ng Kíp Lào và ng Vi t Nam trong thương m i, u tư và thanh toán. i u 8. 8.1. Hai Bên ph i h p thông báo k p th i chi n lư c, phương hư ng k ho ch h p tác, các cơ ch , chính sách, các văn b n ký k t gi a hai Bên các a phương ch ng ph i h p, tri n khai th ng nh t và k p th i các ho t ng h p tác c a mình. Hai Bên tho thu n dành ưu tiên các d án giúp các a phương d c biên gi i hai nư c, c bi t các t nh là căn c cách m ng trư c ây ang còn có nhi u khó khăn. Khuy n khích các doanh nghi p thu c nhi u thành ph n kinh t hai Bên m r ng h p tác u tư, thương m i dư i m i hình th c nh m phát huy m i ti m năng, th m nh c a các a phương. Khuy n khích các a phương hai nư c trao i nông s n dư i hình th c hàng i hàng b ng các lo i hàng hoá ư c Chính ph hai Bên cho phép. 8.2. Hai Bên nh t trí tăng cư ng ôn c, ph i h p ki m tra, giám sát ch t ch vi c t ch c th c hi n các Tho thu n và Hi p nh ã ư c hai Bên ký k t, c bi t là "Tho thu n Viêng Chăn 2002". Ti p t c xem xét, b sung m b o tính ng b , hi u qu và th c ti n c a các tho thu n ó trên cơ s m i quan h c bi t hai nư c và phù h p v i ti n trình h i nh p qu c t c a t ng nư c. i u 9. Hai Bên cam k t cùng ph i h p v i Campuchia tri n khai Tho thu n c a ba Th tư ng v nghiên c u xây d ng Tam giác phát tri n khu v c biên gi i ba nư c Vi t Nam, Lào và Campuchia ký t i Thành ph H Chí Minh tháng 01 năm 2002. Nh t trí dành ưu tiên s h c b ng c p năm 2003 c a Vi t Nam ào t o cán b , h c sinh các t nh c a Lào thu c khu v c này. Ny nhanh ti n xây d ng ư ng 18B và giúp Lào xây d ng d án Tr m ki m soát liên h p c a khNu Giang Giơn t nh Attopư t o i u ki n thu n l i và ng b các ho t ng qua l i trong khu v c. Ph i h p th c
 7. hi n k t qu có liên quan n hai nư c trong Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i thu c khu v c Tam giác phát tri n. i u 10. Hi p nh này có hi u l c t ngày ký. Hi p nh này có th b sung, s a i theo s tho thu n b ng văn b n c a hai Bên. Làm t i Hà N i, th ô nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam, ngày 09 tháng 01 năm 2003, thành hai b n, m i b n b ng hai th ti ng Vi t và ti ng Lào, c hai văn b n u có giá tr ngang nhau. Nguy n T n Dũng Thoong-Lun Xi-Xu-Lít ( ã ký) ( ã ký) PH L C S 1 DANH M C CÁC D ÁN S D NG V N VI N TR KHÔNG HOÀN L I C A VI T NAM DÀNH CHO LÀO NĂM 2003 ơn v tính: tri u ng Vi t Nam Tên chương trình, d án Th i gian T ng V ns th c hi n v nd d ng năm án 2003 T NG S 120.000 A Các d án chuy n ti p 1 ào t o cán b , h c sinh Lào t i Vi t 2003 45.000 Nam (k c qu c phòng, an ninh, dài h n và ng n h n). 2 Quy t toán xây d ng h th ng thu l i 2000 - 46.054 4.000 ông-phu-xi. 2002 3 Nâng cao năng l c nghi p v C c B n 2001 - 27.313 7.000 qu c gia Lào. 2005 4 Xây d ng h th ng nư c s ch th xã 2001 - 7.955 5.755 Xay-x m-bun. 2004 5 H tr phát tri n lương th c 7 cánh 2001 - 9.000 3.000 ng. 2003 6 Xây d ng h th ng thu l i Tha-ph - 2001 - 36.418 9.000 no ng-phông. 2004 7 H tr phát tri n lương th c các a 2002 - 5.370 2.000
 8. phương: 2003 - Huy n N m B c, huy n Mư ng Nam (t nh Luông-phra-bang). - Huy n Mư ng Hum, Mư ng Beng, Mư ng Ngà (t nh U- ôm-xay). - Cánh ng Mư ng Xinh (t nh Luông- n m-thà). 8 Kh o sát l p b n a ch t 1/200.000 2002 - 17.000 4.000 B c Lào. 2005 9 Thăm dò mu i Potat, th ch cao Trung 2002 - 14.000 3.000 Lào. 2005 10 Quy ho ch t ng th kinh t - xã h i 2002 - 6.500 3.000 thành ph Viêng Chăn và t nh Viêng 2004 Chăn. 11 Góp v n xây d ng C u biên gi i c a 2002 - 3.150 1.650 khNu N m C n (t nh Xiêng Kho ng). 2003 B Các d án m i th c hi n ngay trong năm 1 Xây d ng Trung tâm b i dư ng cán b 2001 - 25.270 9.000 kinh t , k ho ch Viêng Chăn. 2003 2 Tăng cư ng năng l c Thông t n xã Lào 2003 1.190 1.190 và ào t o phóng viên báo chí, phát thanh và truy n hình c a Lào. 3 Xây d ng h th ng thu l i N m Long, 2003 - 27.000 3.000 Hu i Kóng huy n S p B u t nh H a 2006 Phăn. 4 L p t h th ng c a c ng thu l i 2003 900 900 ông phu xi. 5 Tăng cư ng năng l c Phân ban h p tác 2003 300 Lào. C Các d án chu n b T ng m cv n u tư d ki n C.1 Các d án ã ghi v n chu n b trong Hi p nh các năm trư c. 1 S a ch a, nâng c p thi t b m t s tr m 2002 - 2.790 phát thanh qu c gia Lào. 2003
 9. 2 Xây d ng và trang b thi t b B nh vi n 2002 - 8.000 H u ngh Bò K o - Sơn La (B nh vi n 2005 Tôn Ph ng). 3 H tr xây d ng kho và thi t b kho 2002 - 6.500 b o t n di s n hình nh ng. 2004 C.2 Các d án ghi v n chu n b trong Hi p nh 2003. 1 Kh o sát l p báo cáo nghiên c u kh 2003 1.000 1.000 thi o n ư ng biên gi i n i ư ng 6 - Tén T n t nh H a Phăn. 2 Thi t k k thu t c u N m U, N m 2003 2.000 2.000 Ph c và N m Ngà trên tuy n ư ng 2 Mư ng Khoa - Tây Trang. 3 Xây d ng hai trư ng dân t c n i trú 2003 400 400 c p t nh t i Xiêng Kho ng và H a Phăn. 4 Trư ng năng khi u và d b i h c 2003 200 200 dành cho con em dân t c các a phương t t i Viêng Chăn i h c Qu c gia Lào (400 ch ). 5 H p tác kh o sát tuy n ư ng s t Thà 2003 Kh c - M Gi và d c tuy n ư ng 15 c a Lào. D V n còn l i b trí cho các d án 14.605 sau khi chu n b xong A. ÀO T O, B I DƯ NG CÁN B , LƯU H C SINH T I CHXHCN VI T NAM NĂM 2003 ơn v : ngư i STT Ngành và T ng Dài Ng n h n Ghi chú s h n chuyên môn h c S Th i lư ng gian I Lĩnh v c oàn th chính tr 85 25 80 1 Lý lu n chính tr 35 15 20 5 tháng
 10. 2 Hoàn ch nh sau ih c 20 20 12 tháng 3 Qu n lý 30 10 20 3 tháng II Lĩnh v c qu c phòng, an ninh 157 141 16 1 B Qu c phòng 102 102 2 B N iv 55 39 16 9 tháng III Lĩnh v c khoa h c k thu t 1 Cao h c 17 17 Ngành tr ng tr t, thu l i 4 4 Ngành tài chính 3 3 Ngành y t 1 1 Ngành giáo d c 5 5 Ngành văn hoá thông tin 2 2 Ngành lao ng, phúc l i xã 1 1 h i Ngành lưu tr 1 1 2 Nghiên c u sinh 12 12 Ngành nông nghi p 2 2 Ngành tài chính 1 1 Ngành y t 1 1 Ngành giáo d c 3 3 Ngành công nghi p 1 1 Ngành văn hóa thông tin 2 2 Ngành thương m i 2 2 3 B i dư ng ti ng Anh, vi tính 14 14 9 và qu n lý tháng 4 Th c t p ng n h n, kinh t , 30 30 văn hoá, xã h i IV D b ti ng Vi t 235 235 T ch c 20 20 Chính tr 22 22 Qu c
 11. phòng 02 Qu n lý 15 15 Ngành nông nghi p 20 20 Ngành kinh t k ho ch 6 6 Ngành năng lư ng i n 10 10 Công an 03 Ngành bưu chính vi n thông 8 8 Công an 03 Thương m i 10 10 Ngành dư c 13 13 Công an 03 Ngành tài chính 8 8 Công an 03 Ngành ngân hàng 10 10 Ngành công nghi p 10 10 Ngành giáo d c ào t o 16 16 Lao ng phúc l i xã h i 5 5 Ngành thông tin văn hoá 30 30 Quan h Qu c t 7 7 Qu c phòng: 4, Công an: 3 Lu t 5 5 Cơ y u 6 6 Công oàn 2 2 Lưu tr 6 6 Qu c phòng 02 B n 2 2 Th thao 4 4 T ng c ng 550 430 120 B. ÀO T O LƯU H C SINH VI T KI U T I LÀO: 5 - 10 ngư i. C. ÀO T O CÁN B H C SINH VI T NAM T I CHDCNH LÀO NĂM 2003: 20 - 25 ngư i.
 12. Ph l c s 3 : DANH M C HÀNG HOÁ NH P KH U T VI T NAM NĂM 2003 GI M 50% THU Mã s STT MFN Danh m c hàng hoá ơn v Tr giá % I Lương th c, th c ph m USD 17,350,000 1 1710 10 ư ng USD 2 401.0 5 S a USD 3 2103.90.200 10 Mì chính các lo i USD 4 Mì các lo i USD 1,000,000 5 Th t các lo i USD 500,000 6 Ch t b t các lo i USD 7 2103 10 Nư c m m, xì d u USD 8 Cá bi n, c, cua, tôm, m c USD 9 Bánh k o các lo i USD 10 L c USD 9,600,000 11 Rau qu USD 3,000,000 12 G o USD 3,750,000 13 D u th c v t T n 100,000 II V i, qu n áo và dùng USD hàng ngày 1 Qu n áo USD 13,000,000 2 V i các lo i USD 3 Chăn, màn USD 4 Khăn m t, khăn tay USD 5 S i bông USD 6 5002.00 S i tơ USD 1,000,000 7 dùng nhà b p USD 8 dùng làm b ng nh a USD 1,500,000 9 3401.00 20 Xà phòng t m USD
 13. 10 3305.10 Thu c g i u USD 11 3306.10 Thu c ánh răng USD 12 Dép các lo i USD 500,000 13 Bát ĩa làm b ng s và in c USD III dùng văn phòng, giáo 1,000,000 d c, th thao, văn hoá 1 Bút bi, bút máy, v vi t USD 50,000 2 Gi y các lo i USD 350,000 3 Bóng, chơi th thao các lo i USD IV Nông c , d ng c ánh b t USD 1,400,000 cá, chăn nuôi 1 3102 5 Phân hoá h c USD 100,000 2 3101 5 Phân vi sinh USD 300,000 3 Th c ăn gia súc USD 300,000 4 Máy g t lúa USD 200,000 5 Máy bơm nư c USD 200,000 6 Máy cưa, máy c t g USD 100,000 7 Ph tùng thay th USD 100,000 8 Công c ánh b t cá USD 100,000 V Thu c ch a b nh, hoá ch t USD 2,000,000 ch thu c và y c 1 Yc USD 1,000,000 2 Hoá ch t ch bi n thu c USD 500,000 3 Thu c ch a b nh các lo i USD 500,000 VI Máy móc, v t li u xây d ng USD 19,700,000 1 Máy móc ph c v xây d ng USD 2 S t thép các lo i (tr nh ng USD 14,700,000 lo i Lào s n xu t ư c) 3 Xi măng USD 5,000,000 VII i n dân d ng USD 1,000,000 1 Máy vi tính và linh ki n USD 150,000 2 T l nh USD 100,000
 14. 3 Tivi USD 100,000 4 i u hoà USD 150,000 5 94051020 Bóng èn huỳnh quang, bóng USD 500,000 èn tròn, bóng èn cao áp, 85392290 bóng èn compact và i n khác VIII Hàng th công và s n ph m USD 600,000 g 1 Hàng th công USD 100,000 2 S n phNm g USD 500,000 T ng c ng USD 59,050,000 DANH M C HÀNG HOÁ CÓ XU T X T LÀO GI M 50% THU NH P KH U VÀO VI T NAM NĂM 2003 STT Danh m c hàng hoá Mã s HS S lư ng Tr giá (USD) I G và s n ph m 1 G ván sàn 4418 210.000 m2 2 g gia d ng làm t g 4414,4419, 1.000 m2 9401, 9403 3 G dán 4412 100.000 t n 4 G thành phNm và bán 4407 150.000m3 thành phNm 5 R , g c cây, tr c cây m3 II Khoáng s n các lo i 1 Th ch cao 2520 125.000 t n 2 Thi c 2609 1.000 t n 3 á dăm 2517 T n III Lâm s n 1 Chai phà 1301 2.500 t n 2 Cánh ki n tr ng 1301 3 Mây ch bi n 1401
 15. 4 V ng ng 1211 10.000 t n 5 Qu tươi 0813 50 t n 6 Qu làm th ch 1.500 t n 7 Cánh ki n 1301 T n 8 Cây thu c 1211 T n 9 Sa nhân 0908 300 t n 10 V cây tán b t làm hương 4401 T n 11 Ý dĩ 1211 5.000 t n IV Nông s n và chăn nuôi 1 G o n p, g o t 1006 20.000 t n 2 Lá thu c lá khô 2401 T n 3 V ng 1.000 t n 4 u tương T n 5 Ngô T n V S n ph m công nghi p ch bi n 1 Nư c hoa qu , k o hoa qu 2009,1704 2 Sơn 3208,3209,3210 3 Chăn jip lai 50.000 chi c 4 Qu t jip lai 100.000 chi c 5 N i cơm i n 100.000 chi c T ng c ng 40,360,000
Đồng bộ tài khoản