Hiệp định số 35/2006/SL-LPQT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
1
download

Hiệp định số 35/2006/SL-LPQT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định số 35/2006/SL-LPQT về hợp tác y tế và khoa học y học giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ do Bộ Ngoại giao ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định số 35/2006/SL-LPQT

  1. HI P NNH V H P TÁC Y T VÀ KHOA H C Y H C GI A CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ CHÍNH PH H P CH NG QU C HOA KỲ Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph H p ch ng qu c Hoa Kỳ, dư i ây g i chung là "các Bên"; V i mong mu n phát tri n h p tác có hi u qu gi a hai nư c trong lĩnh v c y t và khoa h c y h c; Xét t m quan tr ng c a h p tác qu c t nh m tăng cư ng t p trung phòng ch ng cúm, các b nh truy n nhi m m i n i và các v n y t công c ng quan tr ng khác; V i cam k t c a c hai nư c chuNn b ng phó v i m t i d ch b nh truy n nhi m như cúm gia c m; V i mong mu n làm vi c trên tinh th n minh b ch, hai bên cùng có l i và trao i thông tin chính xác k p th i; D a vào Hi p nh h p tác khoa h c và công ngh gi a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph H p ch ng qu c Hoa Kỳ, ký ngày 17 tháng 11 năm 2000 ("Hi p nh khoa h c và công ngh "); Căn c vào Hi p nh h p tác kinh t và k thu t gi a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph H p ch ng qu c Hoa Kỳ, ký ngày 22 tháng 6 năm 2005 ("Hi p nh h p tác kinh t và k thu t"); Tham kh o Ý nh thu v h p tác gi a B Y t C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và B Y t và phúc l i con ngư i H p ch ng qu c Hoa Kỳ, ký ngày 14 tháng 10 năm 2005; Tham kh o Tuyên b chung v h p tác trong lĩnh v c y t và các n l c liên quan gi a B Y t C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và B Y t và phúc l i con ngư i H p chúng qu c Hoa Kỳ, ký ngày 08 tháng 12 năm 1997; ã th a thu n như sau: i uI Ph m vi 1. Các Bên lên k ho ch m r ng h p tác trên nh ng lĩnh v c cùng quan tâm. Các Bên s hư ng nh ng n l c ban u vào vi c xây d ng các ho t ng h p tác gi i quy t nh ng v n chung trong lĩnh v c cúm và các b nh truy n nhi m m i n i khác có t m quan tr ng v m t y t công c ng. 2. B ng phương pháp ti p c n theo giai o n, các Bên d nh xem xét thêm nh ng h p tác ti m năng. 3. Hi p nh này s là m t th a thu n th c thi căn c vào Hi p nh khoa h c và công ngh . Hi p nh này tuân th và ch u s i u ch nh c a Hi p nh khoa h c và công
  2. ngh . N u có i u gì không nh t quán gi a Hi p nh này v i Hi p nh khoa h c và công ngh thì Hi p nh khoa h c và công ngh s là căn c cao hơn. 4. i v i h tr kinh t , k thu t ho c nhân o dư i hình th c vi n tr không hoàn l i c a Hoa Kỳ liên quan n nh ng ho t ng trong khuôn kh Hi p nh này, thì áp d ng Hi p nh h p tác kinh t và k thu t. 5. M i Bên s ti n hành các ho t ng trong khuôn kh Hi p nh này phù h p v i lu t pháp hi n hành c a phía mình và tùy thu c vào kh năng v nhân l c, các ngu n l c và ngu n tài chính ư c phân b . i u II Phương th c h p tác Phương th c h p tác trong khuôn kh Hi p nh này có th bao g m, nhưng không b gi i h n b i các phương th c sau: - Trao i thông tin v các b nh truy n nhi m ti m Nn nguy cơ bùng phát thành i d ch, k c công ngh và các m u sinh phNm t nh ng d ch ó; - Trao i gi a các nhà khoa h c, các oàn i bi u, k c các nhóm chuyên gia cung c p tư v n; - Các ho t ng ào t o phát tri n ngu n nhân l c; - T ch c các cu c h p và h i ngh khoa h c; và - Các chương trình khoa h c và d án nghiên c u chung; i u III Quy trình áp ng nhanh và chia s thông tin 1. Nh n th c r ng ch nh ng hành ng t c thì và kiên quy t m i có hi u qu trong vi c kh ng ch ch ng cúm m i n i ti m Nn nguy cơ bùng phát thành i d ch, các Bên d nh xây d ng m t Quy trình áp ng nhanh i phó v i nguy cơ bùng phát d ch Vi t Nam ("Quy trình") nh m m b o nh ng hành ng ó s ư c th c hi n (chung hay là m t ph n c a n l c nhi u bên) ngay khi có d u hi u áng tin c y u tiên v s xu t hi n c a m t ch ng cúm gia c m có ngu n g c t ng v t ang lây lan ngư i. N u Vi t Nam chính th c hay không chính th c chia s thông tin v i Hoa Kỳ b ng cách tr c ti p hay thông qua T ch c Y t Th gi i (WHO), v b t kỳ d u hi u xu t hi n nào c a ch ng cúm ó và n u các Bên tin là có kh năng thành công, theo yêu c u c a Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, Chính ph H p chúng qu c Hoa Kỳ s h tr Vi t Nam các ngu n l c kh ng ch và lo i tr ch ng cúm này. 2. Nh ng thông tin mà m t Bên coi là h n ch và ch ư c chia s tr c ti p gi a các Bên s không ư c công b ch ng nào chưa ư c các Bên nh t trí. i u IV
  3. Nh ng h p tác ti m năng khác Ưu tiên c a B Y t C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam không ch là các b nh truy n nhi m mà còn g m c i thi n h th ng chăm sóc s c kh e c a Vi t Nam như ào t o t t hơn các cán b chuyên ngành y t công c ng và các nghiên c u viên khoa h c y h c, khuy n khích trao i thành t u khoa h c y h c tiên ti n và ph c h i ch c năng, u tư tư nhân trong chăm sóc s c kh e, ào t o v phát tri n v c – xin và nghiên c u lâm sàng, c i thi n an toàn th c phNm và mô hình i u ti t ngành dư c qu c gia và phát tri n các chương trình phòng ng a thương tích. Trên cơ s xem xét trách nhi m, các ngu n l c v tài chính và con ngư i cũng như nhi m v ưu tiên c a m i Bên, các Bên có th l a ch n nh t trí xây d ng các ho t ng trong khuôn kh c a Hi p nh này nh m gi i quy t các v n nêu trên. Các ho t ng ó s ư c tri n khai trong tương lai theo nh ng th a thu n th c thi riêng ư c coi là b sung cho Hi p nh này. i uV Cơ quan th c hi n 1. Chính ph C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam ch nh B Y t Vi t Nam là cơ quan th c hi n Hi p nh này. 2. Chính ph H p chúng qu c Hoa Kỳ ch nh B Y t và phúc l i con ngư i Hoa Kỳ là cơ quan th c hi n Hi p nh này. 3. Các Bên có th ch nh thêm các cơ quan th c hi n. N u m t Bên c thêm cơ quan th c hi n, s thông báo v i phía Bên kia b ng con ư ng ngo i giao. 4. M i cơ quan th c hi n s ch nh m t Thư ký i u hành theo dõi vi c th c hi n Hi p nh này. Ngư i này ch u trách nhi m v i u ph i ho t ng và trao i liên l c v i các i tác c a cơ quan th c hi n và ch u trách nhi m hoàn thành các nghĩa v mà các Bên cùng quy t nh. 5. Các Bên s thành l p m t Nhóm Công tác chung thúc Ny quan h h p tác và i tác theo nguyên t c sau: - M i Bên s ch nh t i a là b n cán b là thành viên c a Nhóm Công tác này. Các Bên s ch nh ng Ch t ch. Các thành viên s ư c các Bên ch n theo các ch do Nhóm Công tác xu t. - Nhóm Công tác này s h p m t năm m t l n, hay khi c n thi t, t i a i m do các Bên th ng nh t, tùy theo kh năng ngu n l c. i u VI Nghiên c u trên i tư ng con ngư i Các i u kho n liên quan n b o v i tư ng là con ngư i trong nghiên c u, công b các k t qu nghiên c u và x lý các m u xét nghi m s ư c ưa vào trong t ng th a thu n d án liên quan n vi c th c hi n các d án d a trên Hi p nh này. N u m t xu t d án có s d ng các ngu n l c (như ngu n tài tr ho c cán b ) c a
  4. Chính ph Hoa Kỳ liên quan n nghiên c u trên i tư ng con ngư i, như ư c nh nghĩa trong các lu t và quy nh hi n hành c a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H p chúng qu c Hoa Kỳ, các Bên s tuân th các lu t và quy nh hi n hành c a C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam và H p chúng qu c Hoa Kỳ v b o v nh ng ngư i tham gia làm i tư ng nghiên c u, bao g m i u kho n v nh ng m b o chính th c t t t c các t ch c ph i h p v i B Y t và phúc l i con ngư i Hoa Kỳ nh m ch ng minh r ng D án s ch u s giám sát ngay t u và liên t c b i các y ban xét duy t o c thích h p. i u VII S tham gia c a các t ch c khác trong các ho t ng h p tác Khi thích h p, các Bên s khuy n khích và t o i u ki n phát tri n nh ng m i liên h và h p tác tr c ti p gi a các cơ quan Chính ph , các trư ng i h c, các vi n và trung tâm nghiên c u, các công ty tư nhân và các t ch c thích h p khác h tr vi c hoàn thành các m c tiêu c a Hi p nh này. i u VIII Gi i quy t tranh ch p 1. Tr trư ng h p ư c c p Kho n 2, các Bên s gi i quy t b t c v n nào phát sinh t cách gi i thích hay th c hi n Hi p nh này thông qua h i àm gi a các Bên ho c b ng nh ng cách khác do các Bên cùng quy t nh. 2. Các Bên s gi i quy t các v n liên quan n b o v và phân chia s h u trí tu ư c t o ra t nh ng ho t ng h p tác trong khuôn kh Hi p nh này theo Ph l c A c a Hi p nh khoa h c và công ngh . i u IX Th i h n b t u và ch m d t hi u l c 1. Hi p nh này có hi u l c k t ngày ký và có giá tr trong th i h n năm năm. 2. Các Bên có th s a i hay gia h n Hi p nh này thông qua th a thu n b ng văn b n gi a các Bên. 3. M i Bên có th ch m d t hi u l c Hi p nh này b ng cách g i cho Bên kia văn b n thông báo ít nh t trư c sáu tháng. 4. Vi c ch m d t hi u l c Hi p nh này b i b t kỳ Bên nào s không nh hư ng n các nghĩa v ti p t c c a các Bên trong khuôn kh Hi p nh này theo i u III, kho n 2 và i u V c a Hi p nh này, cũng như các nghĩa v ư c nêu trong các Ph l c c a Hi p nh khoa h c và công ngh . Làm t i Washington, D.C., ngày 20 tháng 7 năm 2006 thành hai b n, m i b n b ng ti ng Vi t và ti ng Anh; các văn b n có giá tr như nhau.
  5. THAY M T CHÍNH PH THAY M T CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA H P CHÚNG QU C HOA KỲ VI T NAM B TRƯ NG B Y T VÀ PHÚC L I B TRƯ NG B Y T CON NGƯ I Michael O. Leavitt Tr n Th Trung Chi n
Đồng bộ tài khoản