intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Việt Nam và Lào

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

251
lượt xem
21
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp định về quy chế biên giới Quốc gia giữa Việt Nam và Lào

 1. HI P NNH V QUY CH BIÊN GI I QU C GIA GI A C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ C NG HOÀ DÂN CH NHÂN DÂN LÀO Chính ph C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Chính ph C ng hoà dân ch nhân dân Lào; Căn c Hi p ư c h u ngh và h p tác gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà dân ch nhân dân Lào ký ngày 18 tháng 7 năm 1977; Căn c Hi p ư c Ho ch nh biên gi i qu c gia gi a nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và Công hoà dân ch nhân dân Lào ký ngày 18 tháng 7 năm 1977 và Hi p ư c B sung Hi p ư c Ho ch nh biên gi i qu c gia gi a hai nư c ký ngày 24 tháng 01 năm 1986; V i lòng mong mu n không ng ng c ng c và phát tri n m i quan h c bi t Vi t Nam - Lào trên cơ s nh ng nguyên t c hoàn toàn bình ng, tôn tr ng c l p, ch quy n và toàn v n lãnh th c a nhau, tôn tr ng l i ích chính áng c a nhau, không can thi p vào công vi c n i b c a nhau, h p tác v m i m t theo nguyên t c cùng có l i và h t lòng giúp nhau; xây d ng biên gi i h u ngh lâu dài gi a hai nư c, góp ph n b o v an ninh biên gi i, tăng cư ng tình oàn k t chi n u gi a nhân dân hai nư c và t o thu n l i cho vi c sinh s ng c a nhân dân hai bên biên gi i; ã quy t nh ký Hi p nh v Quy ch biên gi i qu c gia gi a hai nư c và c i di n toàn quy n ký Hi p nh này; H i ng B trư ng C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam c ng chí Nguy n Cơ Th ch, B trư ng B Ngo i giao; H i ng B trư ng C ng hoà dân ch nhân dân Lào c ng chí Phun Xipax t, B trư ng B Ngo i giao. Chương 1: VI C B O V Ư NG BIÊN GI I VÀ CÁC M C QU C GI I i u 1. a. ư ng biên gi i qu c gia gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà dân ch nhân dân Lào ư c quy nh b i Hi p ư c Ho ch nh biên gi i qu c gia gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà dân ch nhân dân Lào ký ngày 18 tháng 7 năm 1977 và Hi p ư c B sung ký ngày 24 tháng 01 năm 1986 cùng các văn b n, ph l c, tài li u, b n , sơ v phân gi i trên th c a và c m m c kèm theo các Hi p ư c nói trên, bao g m: - Ngh nh thư ký ngày 24 tháng 01 năm 1986 và Ngh nh thư b sung ký ngày 16 tháng 10 năm 1987. - Các biên b n phân gi i và c m m c trên th c a các o n biên gi i ã miêu t toàn b ư ng biên gi i Vi t Nam - Lào . - Các biên b n c m m c trên th c a ã miêu t t ng m c qu c gi i.
 2. - Các m ng sơ ư ng biên gi i Vi t Nam - Lào t l 1/25.000 ã v toàn b ư ng biên gi i Vi t Nam - Lào. - Các sơ v trí m c qu c gi i t l 1/5000 và t l 1/10.000 v v trí t ng m c qu c gi i. - Các nh c a t ng m c qu c gi i. b. ư ng biên gi i nói kho n a i u này cũng là ư ng dùng phân ranh gi i vùng tr i và lòng t gi a hai nư c v ch theo hư ng th ng ng. i u 2. Hai Bên ký k t có nhi m v b o v tôn tr ng ư ng biên gi i gi a hai nư c, b o v toàn b h th ng m c qu c gi i gi a hai nư c. Vi c gi i quy t v n ư ng biên gi i thu c thNm quy n c a cơ quan Nhà nư c cao nh t. Các B , các ngành và các a phương c a hai Bên không ư c phép tho thu n b t kỳ s s a i nào v ư ng biên gi i, n u có nh ng tho thu n như v y thì nh ng tho thu n ó hoàn toàn không có giá tr và ph i hu b . i u 3. Hai Bên ký k t phân công b o qu n các m c qu c gi i gi a hai nư c như sau: a. Các m c qu c gi i t trên lãnh th Bên nào thì Bên ó ch u trách nhi m b o qu n (Ph l c l). b. Các m c qu c gi i t trên chính tâm ư ng biên gi i ư c phân công như sau (Ph l c 2): - Bên Vi t Nam ch u trách nhi m i v i các m c s ch n. - Bên Lào ch u trách nhi m i v i các m c s l . N u vì a hình hi m tr m t Bên không i t i ư c m c mình ư c phân công ph trách thì có th giao cho Bên kia b o qu n thay theo s tho thu n c a hai Bên. c. N u c n thi t, hai Bên ký k t s cùng nhau tho thu n i u ch nh s phân công nói trên. i u 4. nh ng nơi có i u ki n thu n l i, m i Bên phát quang xung quanh m c qu c gi i do Bên mình ph trách d nh n th y. nơi nào c n thi t và có i u ki n thu n l i, hai Bên ký k t phát quang d c theo biên gi i sâu vào lãnh th m i Bên 5 mét (năm mét), d i phát quang này không ph i là ư ng biên gi i.
 3. i u 5. N i dung công tác b o qu n các m c qu c gi i là: gi cho v trí, lo i m c, hình dáng, kích thư c, ký hi u, ch và m u s c c a m c gi i úng v i quy cách mà U ban Liên h p ã tho thu n trong các văn ki n v phân gi i và c m m c. i u 6. a. Hai Bên ký k t cùng khôi ph c, s a ch a m c qu c gi i ho c phân công m t Bên khôi ph c, s a ch a v i s có m t c a i di n Bên kia. i v i m c b phá ho i ho c hư h i, sau khi khôi ph c ho c s a ch a xong hai Bên ch p l i nh m c và làm biên b n xác nh n s khôi ph c ho c s a ch a ó. b. N u vì lý do a hình th c t không th làm l i m c gi i v trí cũ thì i ki m tra liên h p c n ngh v trí m i và ch ư c ti n hành xây d ng v trí m i sau khi Chính ph c a hai Bên chuNn y. Vi c xây d ng l i m c qu c gi i ph i ti n hành úng theo i u 5 Hi p nh này và không ư c làm thay i ư ng biên gi i. N u xây d ng l i m c v trí cũ thì ghi ký hi u và ch úng như m c cũ, n u xây d ng m c v trí m i thi ghi năm xây d ng m i m t m c. Sau khi xây d ng xong ph i làm biên b n, v sơ v trí và ch p nh m c qu c gi i theo th th c mà U ban Liên h p ã quy nh. c. Khi có cơ s xác nh rõ ràng m c qu c gi i b công dân m t Bên phá ho i ho c làm hư h i Bên ó ph i ch u toàn b phí t n v vi c khôi ph c ho c s a ch a m c qu c gi i ó; trư ng h p do nguyên nhân khách quan thì kinh phí do hai Bên cùng ch u. i u 7. M i Bên t ch c tu n tra b o v biên gi i và b o qu n các m c qu c gi i mà mình ph trách. ư ng tu n tra trên lãnh th Bên mình. Khi phát hi n m c qu c gi i có hi n tư ng khác thư ng ho c b m t, Bên phát hi n c n thông báo ngay cho bên kia cùng ki m tra xác nh n, làm biên b n và báo cáo lên c p trên c a mình. i u 8. Khi c n thi t, hai Bên t ch c các i ki m tra liên h p ti n hành ki m tra song phương ư ng biên gi i ho c các m c qu c gi i. Biên b n ki m tra song phương làm thành hai b n, m i b n b ng hai th ti ng Vi t Nam và Lào, có ch ký c a i trư ng i ki m tra và cán b k thu t hai bên n u có. i u 9.
 4. a. Hai Bên ký k t thư ng xuyên ti n hành vi c tuyên truy n giáo d c công dân d c biên gi i nư c mình tham gia b o v Các m c qu c gi i và h t s c giúp d các l c lư ng làm nhi m v tu n tra biên gi i. b. M i Bên ký k t x lý theo pháp lu t c a nư c mình nh ng ngư i cư trú trên lãnh th mình ã phá ho i, làm hư h i ho c t ý xê d ch, di chuy n m c qu c gi i, ngăn c n các l c lư ng làm nhi m v tu n tra biên gi i. i u 10. Hai Bên ký k t có nh ng bi n pháp kiên quy t ngăn ch n m i hành ng d n ns thay i ư ng biên gi i trên các sông su i biên gi i. Bên nào vi ph m quy nh trên ây gây thi t h i cho Bên kia ph i có trách nhi m b i thư ng thích áng và phá hu các công trình ã d n n s thay i ư ng biên gi i, khôi ph c l i nguyên tr ng ư ng biên gi i. i u 11. M i khi phát hi n th y m t o n sông su i biên gi i i dòng làm nh hư ng n ư ng biên gi i gi a hai nư c, các n Biên phòng g n nhau làm biên b n chung, có ch ký c a n trư ng n Biên phòng hai Bên xác nh n vi c i dòng và nguyên nhân c a nó báo cáo lên c p trên c a m i Bên. Chương 2: VI C QUA L I BIÊN GI I i u 12. Hai Bên ký k t nh t trí r ng "khu v c biên gi i" nói trong Hi p nh này là khu v c bao g m các xã ho c ơn v hành chính tương ương c a Vi t Nam và các b n ho c ơn v hành chính tương ương c a Lào ti p giáp v i ư ng biên gi i qu c gia gi a hai nư c nh m làm cho vi c qua l i biên gi i c a công dân cư trú trong khu v c biên gi i c a hai Bên ư c thu n ti n, áp ng nhu c u i s ng hàng ngày c a h và b o m an ninh cho m i khu v c biên gi i. Hai Bên ký k t s thông báo cho nhau bi t danh sách các xã, b n ho c ơn v hành chính tương ương nói trên và nói rõ thu c huy n, t nh nào. i u 13. Công dân cư trú trong khu v c biên gi i c a m i bên t 15 (mư i lăm) tu i tr lên ư c nhà ương c c có thNm quy n c a nư c mình c p m t gi y ch ng minh ho c gi y ch ng nh n có ký hi u riêng g i là gi y ch ng minh ho c gi y ch ng nh n biên gi i phân bi t v i công dân cư trú ngoài khu v c biên gi i. Hai Bên ký k t thông báo cho nhau bi t ký hi u c a gi y ch ng minh ho c gi y ch ng nh n ó. i u 14.
 5. a. Công dân cư trú trong khu v c biên gi i bên này ư c sang các xã, b n ti p giáp và lân c n thu c khu v c biên gi i bên kia mua bán, trao i hàng hoá c n thi t cho i s ng hàng ngày, cho s n xu t, thăm vi ng ngư i thân, xem phim, xem bi u di n văn ngh . b. Hai Bên ký k t quy nh th th c, danh m c, giá tr và s lư ng hàng và ti n t mà công dân khu v c biên gi i m i Bên ư c phép mang qua biên gi i theo kho n a. i u này. i u 15. a. Khi có d ch b nh v i ngư i, v t nuôi, cây tr ng trong khu v c biên gi i m t Bên, chính quy n a phương bên ó ph i có bi n pháp phòng ch ng k p th i; ng th i báo ngay cho chính quy n a phương Bên kia bi t. N u ư c yêu c u, Bên kia s tích c c và k p th i giúp v i m i kh năng c a mình. b. Trong th i gian có d ch b nh v i ngư i ph i t m ng ng vi c qua l i khu v c biên gi i có d ch b nh. Khi có v t nuôi, cây tr ng nào b d ch b nh ph i t m ng ng vi c mua bán, di chuy n qua biên gi i v t nuôi, cây tr ng ó. c Vi c t m ng ng qua l i biên gi i cũng như vi c t m ng ng mua bán, di chuy n v t nuôi, cây tr ng trong ph m vi xã, b n biên gi i ho c ơn v hành chính tương ương do chính quy n nơi ó quy t nh và báo cáo ngay lên c p trên c a mình. Vi c t m ng ng qua l i t i các c a khNu chính ghi trong i u 18 c a Hi p nh này do Chính ph m i Bên ký k t quy t nh và thông báo cho Bên kia. i u 16. Công dân c a m t Bên khu v c biên gi i b b nh ho c tai n n có th tr c ti p liên h v i cơ s y t c a Bên kia nh giúp c u ch a; sau ó báo cho chính quy n phía Bên mình bi t liên h làm th t c c n thi t v i chính quy n Bên kia. i u 17. a. M i Bên ký k t giáo d c nhân dân khu v c biên gi i Bên mình tránh không gia súc sang khu v c biên gi i Bên kia phá ho i hoa m u. Trư ng h p gia súc phá ho i hoa m u, ngư i ch gia súc ó ph i b i thư ng thích áng theo s tho thu n c a các bên ương s . b. Khi có gia súc khu v c biên gi i Bên kia sang khu v c biên gi i Bên này, nhà ch c trách và công dân Bên này gi l i và trông nom giúp, ng th i báo ngay cho nhà ch c trách Bên kia và ch gia súc bi t sang nh n và ch gia súc ph i tr ti n công trông nom gia súc ó. Trong lúc gia súc còn dư i s qu n lý c a mình, c m b t gia súc ó làm vi c ho c ánh p làm cho gia súc ó b thương ho c b ch t; n u c tình làm cho gia súc b thương ho c b ch t, ngư i trông nom ph i b i thư ng thích áng.
 6. c. N u các ương s không th t gi i quy t ư c, chính quy n a phương hai Bên giúp h gi i quy t trên tinh th n h u ngh anh em. i u 18. Hai Bên ký k t tho thu n m 8 c a khNu chính trên các ư ng b sau ây: a. Tên c a khNu phía Vi t ư ng qua biên gi i Tên c a khNu phía Lào Nam Tây Chang ư ng 42 X p Hun Pa Háng ư ng 43 X p Bau Na Mèo ư ng 217 B nL i N mC n ư ng 7 N m Căn Keo Nưa ư ng 8 Keo Nưa (Na Pe) Cha Lo ( èo M Gi ) ư ng 12 Thông Kh m Lao B o ư ng 9 Hu i Ka Ky (B n A Lôn) B Y ư ng 18 Giang Giơn b. nh ng nơi xa các c a khNu nói kho n a . i u này, n u xét th y c n thi t, chính quy n c p t nh hai Bên có th tho thu n m thêm nh ng c a khNu ph thu n ti n cho công dân trú khu v c biên gi i qua l i. Vi c ki m soát qua l i biên gi i c a khNu ph ph i theo nguyên t c ki m soát chung. i u 19 Công dân c a hai Bên ký k t khi qua l i biên gi i ph i tuân theo nh ng quy nh sau ây: a. Công dân cư trú trong khu v c biên gi i c a m i Bên ký k t i sang khu v c biên gi i c a Bên kia v i m c ích nêu trong i u 14 c a Hi p nh này ph i có gi y ch ng minh ho c gi y ch ng nh n như quy nh i u 13 c a Hi p nh này. N u ương s mu n lưu l i khu v c biên gi i nơi n quá 7 (b y) ngày thì ph i xin phép c a chính quy n xã, b n nơi mình cư trú ho c n Biên phòng g n nh t bên mình. Th i h n c a gi y phép không quá 20 (hai mươi) ngày, nhưng có th ư c chính quy n a phương nơi n gia h n thêm không quá 15 ngày. Nh ng ngư i dư i 15 (mư i lăm) tu i chưa có gi y ch ng minh ho c gi y ch ng nh n biên gi i ư c i sang khu v c biên gi i Bên kia v i i u ki n là i kèm v i ngư i có gi y ch ng minh ho c gi y ch ng nh n biên gi i. ương s ph i xu t trình gi y ch ng minh ho c gi y ch ng nh n biên giôi và gi y phép cho n Biên phòng ho c chính quy n xã, b n nơi n.
 7. b. Công dân c a Bên ký k t này khi xu t, nh p c nh lãnh th c a Bên ký k t kia ph i tuân theo các quy nh có liên quan c a m i Bên ký k t và các quy nh ã ư c hai Bên tho thu n. c. Hàng hoá, v t tư, thi t b (tr các lo i hàng ư c phép mua, bán, trao i theo quy nh c a i u 14 Hi p nh này) và các lo i phương ti n v n chuy n nh p c nh, xu t c nh ph i có y gi y t h p l c a các cơ quan h u quan, ph i tuân theo lu t l h i quan, ki m d ch và lu t l liên quan khác c a m i Bên. i u 20. Vi c ki m soát qua l i biên gi i quy nh như sau: a. Ngư i, hành lý, hàng hoá, phương ti n v n chuy n ch ư c qua l i biên gi i c a hai Bên ký k t khi có gi y t h p l như i u 19 Hi p nh này quy nh và ph i qua úng c a khNu ã ư c phép. ương s ph i xu t trình h chi u ho c gi y thông hành và các gi y t c n thi t khác cho nhà ch c trách và t o i u ki n thu n l i cho h làm nhi m v ki m soát t i c a khNu. b. Hai Bên ký k t s tho thu n quy nh nh ng trư ng h p c bi t ư c mi n th t c h i quan. i u 21. a. Trư ng h p có công dân cư trú trong khu v c biên gi i Bên này xin di cư sang khu v c biên gi i Bên kia, n u th y nguy n v ng c a h là chính áng, thì chính quy n c p t nh c a ương s bàn b c v i chính quy n c p t nh phía Bên kia n u ư c s ch p nh n c a chính quy n c p t nh phía Bên kia m i cho phép di cư. b. Khi m t Bên th y công dân Bên kia t ti n di cư qua khu v c biên gi i Bên mình thì ph i báo cho Bên kia bi t chính quy n c p t nh hai Bên bàn b c gi i quy t trên cơ s tôn tr ng ch quy n và pháp lu t c a m i bên. Chương 3: KHAI THÁC VÀ S D NG SÔNG SU I BIÊN GI I, B O V R NG, SĂN B N, KHAI KHOÁNG VÀ GI GÌN AN NINH TRONG KHU V C BIÊN GI I i u 22. Sông su i biên gi i là nh ng sông su i có ư ng biên gi i i gi a l ch sâu nh t vào lúc m c nư c th p nh t (n u là sông su i tàu thuy n i l i ư c) ho c gi a sông su i (n u là sông su i tàu thuy n không i l i ư c) Trong vi c khai thác s d ng các sông su i biên gi i, m i Bên ký k t c n áp d ng nh ng bi n pháp c n thi t b o m tôn tr ng l i ích c a c hai Bên. i u 23.
 8. a. Công dân cư trú hai bên b sông su i biên gi i ư c s d ng nư c sông su i áp ng các nhu c u v sinh ho t, s n xu t và giao thông. b. Vi c làm các công trình thu l i, thu i n và các công trình khác c nh trên các sông su i biên gi i ph i ư c phép c a chính quy n c p t nh h u quan c a hai Bên ký k t trên cơ s tôn tr ng l i ích c a c hai Bên ký k t và tránh không ư c làm thay i dòng ch y và ô nhi m môi trư ng c a các sông su i ó. c. Vi c xây d ng nh ng công trình thu l i, thu i n và các công trình khác c v a ho c l n trên các sông su i biên gi i, k c các công trình xa ư ng biên gi i nhưng có nh hư ng tr c ti p n lưu lư ng nư c và môi trư ng c a các sông su i ó, ph i ư c Chính ph hai Bên ký k t tho thu n. d. Hai Bên ký k t có nh ng bi n pháp b o v môi trư ng các sông su i biên gi i. Trong vi c khai thác ngu n l i thu s n trên các sông su i biên gi i c m dùng ch t n , ch t c hoá h c, các lo i lá, r cây có ch t c và các phương ti n khác có th làm cho thu s n ch t hàng lo t. i u 24 a. i v i c u biên gi i, m i bên ký k t qu n lý n a c u v phía bên mình. b. Bên ký k t này ph i thông báo cho Bên ký k t kia v th i gian và n i dung s a ch a, b o dư ng ph n c u do Bên mình qu n lý. Sau khi s a ch a, b o dư ng xong ph i thông báo cho Bên kia bi t. Phí t n i v i vi c s a ch a, b o dư ng ph n c u thu c Bên nào do Bên ó ch u. c. Vi c xây d ng c u m i ho c xây l i c u cũ b hư h ng c n có s tho thu n c a hai Bên ký k t v v trí, hình dáng, kích thư c, c u trúc, tr ng t i, th i gian và kinh phí. Hai bên ký k t c n có s h p tác tích c c trong vi c xây d ng c u ó. i u 25 a. C m công dân khu v c biên gi i Bên này sang khu v c biên gi i Bên kia làm ru ng, r y, vư n, săn b n, n cây, khai thác lâm th s n, khoáng s n và thu s n, tr trư ng h p ư c chính quy n c p t nh ho c Chính ph hai Bên cho phép. b. Vi c săn b n trong khu v c biên gi i ph i ch p hành theo các quy nh có liên quan c a m i Bên ho c c a các tho thu n c a hai bên ký k t. Tuy t i c m săn b n các lo i thú quý, hi m trong khu v c biên gi i. Hai Bên ký k t s cùng nhau quy nh các lo i thú ó. i u 26. Hai Bên ký k t tăng cư ng h p tác b o v r ng và có nh ng bi n pháp ngăn c m m i hành ng gây h i cho r ng trong khu v c biên gi i. Khi m t Bên b sâu b nh phá ho i hoa m u, cây c i ho c b cháy r ng Bên ó ph i nhanh chóng di t tr sâu b nh ho c d p t t ám cháy, ng th i báo cho chính quy n xã, b n ho c n Biên phòng
 9. nơi g n nh t Bên kia bi t k p th i có bi n pháp phòng ng a. N u ư c yêu c u, Bên kia c n tích c c và k p th i giúp v i m i kh năng c a mình. i u 27. a. Vi c thăm dò a ch t và khai khoáng c a m i Bên ký k t trong khu v c biên gi i ch ư c ti n hành trên lãnh th phía Bên mình. N u vi c thăm dò a ch t và khai khoáng ó có nh hư ng n ư ng biên gi i gi a hai nư c và tài nguyên c a Bên kia thì ph i ư c s tho thu n trư c c a Bên ó trên cơ s tôn tr ng l i ích c a nhau. b. Khi m t Bên ti n hành kh o sát b ng vi c dùng máy bay ch p nh t trên không khu v c biên gi i c a mình c n thông báo cho Bên kia bi t trư c. N u c n bay qua ư ng biên gi i ho c ch p nh khu v c biên gi i c a bên kia thì ph i ư c s ng ý trư c c a Bên kia thông qua ư ng ngo i giao. i u 28. a. Hai Bên ký k t h p tác ch t ch gi gìn an ninh khu v c biên gi i gi a hai nư c, ngăn ng a và p tan m i hành ng xâm ph m an ninh qu c gia, ngăn ch n buôn l u. b. Khi m t Bên phát hi n ho t ng c a bi t kích, gián i p và các ph n t x u khác trong khu v c biên gi i c n k p th i thông báo phía Bên kia bi t và ph i h p ho t ng truy quét. c. Công dân c a m t Bên ph m t i hình s và b b t trong khu v c biên gi i c a Bên kia thì bên b t gi ti n hành xét x theo pháp lu t c a mình; sau khi xét x xong trao tr ương s cùng h sơ v án và tư trang c a ương s n u có cho bên kia. d. C m b n súng và ném ch t n qua bên kia biên gi i. N u m t Bên mu n n mìn và luy n t p quân s trong khu v c biên gi i c n thông báo trư c cho Bên kia bi t. e. M i Bên ký k t có nghĩa v b o m an toàn tính m ng và tài s n c a nh ng công dân thu c khu v c biên gi i Bên kia sang khu v c biên gi i Bên mình m t cách h p pháp. Trư ng h p h g p tai n n c n tích c c và k p th i giúp ; ng th i xác minh nguyên nhân tai n n và thông báo ngay cho chính quy n Bên kia bi t. g. Khi phát hi n th y xác ch t khu v c biên gi i mà không rõ ngư i ch t là ngư i c a Bên nào, Bên phát hi n ph i thông báo ngay cho phía Bên kia bi t cùng nhau xác minh. N u ngư i ch t là ngư i c a Bên nào thì Bên ó chôn c t. Sau hai mươi b n gi k t khi thông báo, n u Bên kia không n thì Bên phát hi n làm các th t c c n thi t và ư c phép chôn c t. i u 29. M i Bên ký k t x lý thích áng theo pháp lu t c a Bên mình nh ng ngư i có hành ng vi ph m quy ch biên gi i.
 10. i v i nh ng ngư i vi ph m quy ch qua l i biên gi i n u là công dân c a Bên nào thì trao cho Bên ó x lý, tr nh ng trư ng h p ph m pháp v hình s . Khi giao nh n ngư i vi ph m nói trên c n làm biên b n ghi nh n hành ng vi ph m c a h ; v tang v t thì x lý theo pháp lu t c a bên b t gi . Chương 4: T CH C TH C HI N HI P NNH V QUY CH BIÊN GI I i u 30. Trong vi c qu n lý ư ng biên gi i và b o qu n các m c qu c gi i, các n Biên phòng hai Bên có nhi m v : a. T ch c qu n lý o n biên gi i và b o qu n các m c qu c gi i do n mình ph trách. b. Phát hi n nh ng hi n tư ng thay i v ư ng biên gi i trên th c a, ngăn ch n k p th i nh ng hành ng phá ho i, di chuy n m c qu c gi i, phát hi n nh ng m c qu c gi i b phá ho i, b hư h i, b di chuy n và nh ng hi n tư ng không bình thư ng khác, k p th i thông báo cho n i di n bi t và làm biên b n chung báo cáo lên c p trên c a m i Bên sau khi cùng xem xét hi n trư ng. c. Ti n hành ki m tra liên h p nh kỳ m i năm ít nh t m t l n; th i gian ki m tra nh kỳ do các n có trách nhi m liên i tho thu n. d. Ti n hành s a ch a, b o dư ng, khôi ph c m c qu c gi i trong ph m vi n ph trách theo k ho ch c a cơ quan biên gi i Trung ương. i u 31. n trư ng biên phòng m i bên có nhi m v : a. Quan h v i n trư ng biên phòng bên kia trong vi c th c hi n nh ng nhi m v và gi i quy t nh ng v n trong ph m vi thNm quy n c a mình. Nh ng v n ngoài nhi m v , quy n h n c a mình thì báo cáo lên c p trên và chính quy n c p t nh. b. Ti p nh n ho c trao cho Bên kia nh ng ngư i vi ph m quy ch qua l i biên gi i nói i u 29 c a Hi p nh này. c. Ph i h p ho t ng v i phía bên kia cùng b o v an ninh khu v c biên gi i. d. C p gi y phép cho công dân khu v c biên gi i phía Bên mình khi có vi c ph i qua khu v c biên gi i Bên kia theo kho n a. i u 19 c a Hi p nh này. i u 32.
 11. Ch quan h làm vi c gi a n trư ng biên phòng hai Bên quy t nh như sau: a. Ti n hành h p thư ng kỳ 3 tháng m t l n và h p b t thư ng n u c n gi i quy t nh ng công vi c ã quy nh i u 31 c a Hi p nh này. b. Các cu c h p thư ng kỳ ư c t ch c luân phiên h p trên lãnh th Bên nào thì Bên ó ch u trách nhi m v ăn, , i l i, ho t ng và an ninh. Hai Bên thông báo trư c cho nhau bi t các v n s nêu và thành ph n d h p. c. ngh h p b t thư ng c a n trư ng biên phòng c n ưa ra cho n trư ng biên phòng Bên kia trư c 24 gi và c n ư c n trư ng biên phòng Bên kia ch p thu n. d. N u n trư ng m t n biên phòng g p tr ng i không th n h p ư c, có th u nhi m Phó trư ng n ho c ngư i i di n có thNm quy n khác h p thay nhưng c n báo trư c cho n trư ng n i di n bi t. e. Cu c h p c a các n trư ng n biên phòng c n làm biên b n chung ghi rõ th i gian, thành ph n, a i m, n i dung cu c h p, nh ng v n hai Bên ã th ng nh t gi i quy t, nh ng v n chưa gi i quy t ư c. Biên b n làm thành hai b n, m i b n b ng hai th ti ng Vi t Nam và Lào, có ch ký c a n trư ng hai Bên ho c ngư i ư c u quy n. i u 33. Chính quy n các t nh biên gi i có nhi m v : a. T ch c ph bi n r ng rãi và thư ng xuyên n i dung Hi p nh v quy ch biên gi i cho cán b , chi n sĩ và nhân dân trong t nh, nh t là trong khu v c biên gi i. b. Ch o vi c qu n lý, b o v ư ng biên gi i và b o qu n h th ng m c qu c gi i trong ph m vi t nh mình ph trách. c. Ch o vi c ki m tra ư ng biên gi i và m c qu c gi i, theo k ho ch do cơ quan Biên gi i Trung ương hai Bên tho thu n ra. d. Theo dõi tình hình công tác biên gi i trong ph m vi t nh mình. e. Liên h v i i di n chính quy n c p t nh c a t nh biên gi i bên kia gi i quy t nh ng s ki n v biên gi i. g. Báo cáo lên cơ quan Biên gi i Trung ương bên mình tình hình th c hi n quy ch biên gi i và nh ng v n không gi i quy t ư c ho c ngoài thNm quy n c a mình. Trong khi ch ý ki n gi i quy t c a c p trên, m i Bên c g ng gi quan h bình thư ng, không làm cho tình hình ph c t p hơn. h. C ra m t thành viên c a U ban nhân dân t nh (phía Vi t Nam) hay U ban chính quy n t nh (phía Lào) ph trách theo dõi, ch o thư ng xuyên vi c th c hi n Hi p nh v quy ch biên gi i trong ph m vi t nh mình và i di n cho t nh gi i quy t các
 12. v n v biên gi i v i t nh biên gi i Bên kia. Ngư i i di n này có m t Phó và m t s chuyên viên giúp vi c. i. Các i di n chính quy n c p t nh có chung biên gi i ti n hành h i ngh khi hai Bên th y c n thi t ho c theo ngh c a m t Bên. Hai Bên s tho thu n v th i gian và a i m t ng h i ngh . H i ngh t ch c trên lãnh th Bên nào, Bên ó m nhi m chi phí. Trong các cu c h p, n u xét th y c n thi t có th có i di n các ngành có liên quan và m t s chuyên viên tham d , nhưng c n thông báo trư c cho Bên kia. Công vi c c a các kỳ h p ư c ghi trong biên b n chung: th i gian, thành ph n, a i m, n i dung cu c h p, nh ng v n hai Bên ã th ng nh t gi i quy t, nh ng v n chưa gi i quy t ư c. Biên b n làm thành hai b n, m i b n b ng hai th ti ng Vi t Nam và Lào có ch ký c a i di n hai t nh. i u 34. a. Cơ quan Biên gi i Trung ương c a hai Bên ư c trao nhi m v tr c ti p quan h v i nhau giúp Chính ph hai Bên ch o vi c th c hi n Hi p nh này. b. Hai Bên ti n hành h i ngh c n thi t ho c theo ngh c a m t Bên. Hai Bên ã tho thu n v th i gian và a i m h i ngh . H i ngh t ch c trên lãnh th Bên nào, Bên ó m nhi m chi phí. Các h i ngh c a cơ quan Biên gi i Trung ương hai Bên n u xét th y c n có th có i di n các B , ngành và t nh biên gi i liên quan cùng các chuyên viên tham d . Công vi c c a m i h i ngh c a cơ quan Biên gi i Trung ương hai Bên ư c ghi vào biên b n chung, có ch ký c a Trư ng oàn i bi u hai Bên. Chương 5: CÁC I U KHO N CU I CÙNG i u 35. a. Hi p nh này có th ư cs a i, b sung theo s tho thu n c a hai Bên ký k t. b. Hai Bên ký k t ph i gi i quy t các b t ng có liên quan n vi c gi i thích và v n d ng Hi p nh này thông qua thương lư ng gi a cơ quan Biên gi i Trung ương hai Bên; n u không gi i quy t ư c thì báo cáo lên hai Chính ph . i u 36. a. Hi p nh này s ư c phê chuNn và s có hi u l c sau 180 ngày k t ngày hai Bên trao i thư phê chuNn. b. Hi p nh này có giá tr trong 10 năm k t ngày có hi u l c và ti p t c có giá tr thêm t ng năm năm m t n u sáu tháng trư c khi Hi p nh h t h n, không Bên nào thông báo b ng công hàm ý nh mu n hu b Hi p nh.
 13. i u 37. K t ngày Hi p nh này có hi u l c, Biên b n v Quy ch u tiên v Quy ch biên gi i gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà dân ch nhân dân Lào ký ngày 3 tháng 7 năm 1978 t i Viêng Chăn m c nhiên không còn giá tr n a. Làm t i Thành ph H Chí Minh ngày 1 tháng 3 năm 1990 thành hai b n, m i b n b ng hai th ti ng Vi t Nam và Lào, c hai văn b n u có giá tr như nhau. Ph l c: (Kèm theo Hi p nh v Quy ch biên gi i qu c gia gi a C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam và C ng hoà dân ch nhân dân Lào) Toàn tuy n Biên gi i Vi t Nam - Lào g m: 214 m c -S o n: 19 o n - M c ơn: 190 m c - M c ôi: 3 m c - M c ba : 6 m c Ph l c 1: A. M c qu c gi i n m trên lãnh th Vi t Nam: 15 m c - o n B: B-13 (1) m c ba - o n G: G-7 - o n H: H-1 m c ôi - H-5 - o n K: K-1 (2) m c ba K-1 (3) m c ba K-2 (2) m c ba - o n L: L-4 m c ôi L-5 (1) m c ba - o n M : M-6 - o n Q: Q-7
 14. - o n R: R-1 m c ôi R-2 (1) m c ba R-7 (2) m c ba - o n T: T-23 B. M c qu c gi i n m trên lãnh th Lào: 21 m c - o n B: B-13 (2) m c ba B-13 (3) m c ba - o n E: E-4 - o n G: G-9 - o n H: H-1 m c ôi - o n K: K-1 (1) m c ba K-2 (1) m c ba K-2 (3) m c ba K-4 K-5 - o n L: L-1 m c ôi L-5 (2) m c ba L-5 (3) m c ba - o n Q: Q-8 - o n R: R-1 m c ôi R-2 (2) m c ba R-2 (3) m c ba R-7 (4) m c ba R-7 (3) m c ba - o n T: T-13
 15. T-32 Ph l c 2: A. M c qu c gi i mang s ch n : 88 m c - o n A: A-2, A-4, A-6 - o n B: B-2, B-4, B-6, B-8, B-10, B-12 - o n C: C-2, C-4, C-6, C-8 - o n D: D-2, D-4, D-6, D-8, D-10 - o n E: E-2, E-6, E-8 - o n G: G-2, G-4, G-6, G-8, G-10, G-12 - o n H: H-2, H-4, H-6, H-8 - o n I: I-2, I-4, I-6, I-8 - o n K: K-6 - o n L: L-2, L-6, L-8, L-10 - o n M: M-2, M-4, M-8, M-10, M-12, M-14 - o n N: N-2, N-4, N-6, N-8, N-10, N-12 - o n O: O-2, O-4 - o n P: P-2, P-4 - o n Q: Q-2, Q-4, Q-6, Q-10, Q-12, Q-14, Q-16 - o n R: R-8, R-10, R-12, R-14, R-16 - o n S: S-2, S-4, S-6, S-8, S-10 - o n T: T-2, T-4, T-6, T-8, T-10, T-12, T-14, T-16, T-18, T-20, T-24, T-26 - o n U: U-2, U-4, U-6. B. M c qu c gi i mang s l : 90 m c - o n A: A-3, A-5, A-7 - o n B: B-1, B-3, B-5, B-7, B-9, B-11
 16. - o n C: C-1, C-3, C-5, C-7, C-9 - o n D: D-1, D-3, D-5, D-7, D-9 - o n E: E-1, E-3, E-5, E-7, E-9 - o n G: G-1, G-3, G-5, G-11 - o n H: H-3, H-7 - o n I: I-1, I-3, I-5, I-7 - o n K: K-3 - o n L: L-3, L-7, L-9 - o n M: M-l, M-3, M-5, M-7, M-9, M-11, M-13 - o n N: N-1, N-3, N-5, N-7, N-9, N-11, N-13 - o n O: O-1, O-3 - o n P: P-1, P-3, P-5 - o n Q: Q-1, Q-3, Q-5, Q-9, Q-11, Q-13, Q-15, Q-17 - o n R: R-9, R-11, R-13, R-15 - o n S: S-1, S-3, S-5, S-7, S-9, S-11 - o n T: T-1, T-3, T-5, T-7, T-9, T-11, T-15, T-17, T-19, T-21, T-25, T-27 - o n U: U-1, U-3, U-5. Làm t i Thành ph H Chí Minh, ngày 1 tháng 3 năm 1990
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2