Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiệp khách hành - tập 54

Chia sẻ: Phuong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

85
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hồi 54: Quần Hào Quan Ðông Thoát Hiểm Làm Sao ? Ðinh Bất Tứ tuy trốn khỏi, nhưng chòm râu đóm bạc cũng bị phi đao hớt mất mấy chục sợi. Những sợi râu này bay phất phới trước mặt lão.... Ảnh hưởng của Kim Dung không chỉ ở một giai cấp nào. Nhiều nhà phê bình , nhiều nhà văn nhà thơ đã mượn tên những nhân vật của kiếm hiệp như Hồng Thất Công, Hư Trúc, Vương Trùng Dương, Nhiệm Ngã Hành ... làm bút hiệu. . Cũng chính vì ảnh hưởng từ tiểu thuyết mà chủ yếu là những...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệp khách hành - tập 54

  1. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn HOÀI THÖÙ NAÊM MÖÔI TÖ QUAÀN HAØO QUAN ÑOÂNG THOAÙT HIEÅM TRONG TRÖÔØNG HÔÏP NAØO? Ñinh Baát Töù tuy troán khoûi, nhöng choøm raâu ñoùm baïc cuõng bò phi ñao hôùt maát maáy chuïc sôïi. Nhöõng sôïi raâu naøy bay phaát phôùi tröôùc maët laõo. Möôøi maáy ngöôøi ñöùng beân cöûa ñieám theo doõi cuoäc chieán ñaáu ñeàu lôùn tieáng hoan hoâ: -Pheùp lieäng phi ñao cuûa Cao Tam nöông töû thaät laø tuyeät dieäu! Ñinh Baát Töù ngaám ngaàm kinh haõi trong loøng, laõo laåm baåm: -Baûn laõnh muï naøy ñaùo ñeå thieät! Neáu khoâng haï ñoäc thuû ngay thì e raèng böõa nay mình phaûi thaát baïi chua cay. Laõo huù leân moät tieáng daøi, vung caây Cöûu Tieát Nhuyeãn Tieân ra. Trong laøn boùng roi daøy ñaëc, tay traùi laõo thi trieån “Caàm Naõ Thuû Phaùp”. Caây Nhuyeãn Tieân ñaùn h ra ngoaøi xa, coøn tay traùi taán coâng nôi gaàn beân mình. Chæ moät tay laõo cuõng ñuû laøm choã Laõ Chính Bình cuøng Phaïm Nhaát Phi phaûi ñoùn ñôõ nhieàu hôn laø taán coâng. Tieáng hoan hoâ cuûa boïn ñeä töû boán moân phaùi lôùn taïi Quan Ñoâng vöøa döùt, baây giôø trong loøng hoï laïi cöïc kyø hoài hoäp. Ñinh Baát Töù thi trieån “Caàm Naõ Thuû Phaùp”, Thaïch Phaù Thieân chaêm chuù theo doõi raát laáy laøm thích thuù. Nhöõng thuû phaùp naøy laõo ñaõ truyeàn thuï cho chaøng ôû ngay treân thuyeàn. Coù ñieàu böõa ñoù chaøng chöa hieåu nhieàu veà ñaïo lyù voõ hoïc, chæ ngoán cho thuoäc loøng chieâu thöùc chöù khoâng bieát ñöôøng vaän duïng. Maáy hoâm nay song thaân luyeän kieám phaùp cho chaøng. Dó nhieân chaøng tieán boä raát nhieàu veà kieám thuaät. Kieám thuaät ñaõ tinh thoâng thì nhöõng moân khaùc cuõng am hieåu hôn, veà quyeàn cöôùc cuõng nhaäp taâm ñöôïc nhieàu. Chaøng thaáy roõ nhöõng chieâu chuïp, boå, moùc, ñaùnh cuûa Ñinh Baát Töù ñeàu linh dieäu, ñoäc ñòa thì vöøa kinh haõi vöøa möøng thaàm. Naêm ngöôøi ñang chieán ñaáu ñeán choã haêng say, ñoät nhieân Ñinh Baát Töù vöôn tay ra chuïp vaøo baû vai cuûa Laõ Chính Bình. Laõ Chính Bình voäi xoay ñao laïi hôùt vaøo tay Ñinh Baát Töù. Ñinh Baát Töù thöøa cô phoùng chöôûng ñaùnh truùng vaøo maët Laõ Chính Bình roài thuaän ñaø löôùt baøn tay xuoáng cöôùp laáy Thanh Töû Kim Ñao cuûa haén. Neáu laõo ñaùnh truùng moät ñoøn nöõa thì Laõ Chính Bình taát nhieân phaûi vôõ soï. 486 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  2. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Thaïch Phaù Thieân khoâng ñeå nôõ ñeå cho moät ñaïi haùn maïnh nhö roàng nhö coïp bò ñaùnh cheát. Chaøng voäi la leân: -Laõo saép ñaùnh vaøo maët toân giaù ñoù. Noäi löïc chaøng ñaày raãy. Tieáng chaøng la tuy ôû giöõa ñaùm khí giôùi choang choaûng maø moïi ngöôøi ñeàu nghe thaáy raát roõ raøng. Laõ Chính Bình laø tay voõ ngheä cao cöôøng. Haén nghe thaáy tieáng Thaïch Phaù Thieân la heùt lieàn tænh ngoä ngay. Trong luùc voäi vaøng, thanh ñao rôøi khoûi tay, ngöôøi haén laên xuoáng ñaát maáy voøng. Tuy haén bieán chieâu thaàn toác nhöng tröôùc maët cuõng bò chöôûng phong cuûa Ñinh Baát Töù quaït vaøo, cô hoà ngaït thôû. Maët haén coøn raùt nhö bò dao khöùa, ñau ñôùn voâ cuøng. Laõ Chính Bình laên loän ra xa maáy tröôïng roài nhaûy voït leân. Toaøn thaân dính ñaày ñaát caùt, troáng ngöïc ñaùnh thình thình. Thaät laø moät phen huù vía haén chæ saùt caùi cheát chöøng sôïi toùc, neáu haén khoâng ñöôïc ngöôøi ñöùng ngoaøi nhaéc nhôû thì khoâng taøi naøo traùnh thoaùt phaùt chöôûng gheâ hoàn cuûa Ñinh Baát Töù. Laõ Chính Bình laên ra ngoaøi voøng chieán, thì Phaïm Nhaát Phi laïi gaëp maáy laàn nguy hieåm. Laõ Chính Bình hít maïnh moät hôi, la leân: -Quaúng ñao cho ta! Ñeä töû cuûa haén laäp töùc quaúng ñao tôùi. Luùc naøy caây kim tieân cuûa Ñinh Baát Töù quaán laáy caây Nhuyeãn Tieân cuûa Phong Löông. Ñinh Baát Töù vaän noäi löïc giaät maïnh moät caùi keùo Phong Löông laïi roài quay ra noùi vôùi Laõ Chính Bình. Laõ Chính Bình voäi xoay ñao neù traùnh. Thaïch Phaù Thieân boãng theùt leân: -Anh hoï Phaïm phaûi caån thaän! Laõo chuïp vaøo yeát haàu ñaáy! Phaïm Nhaát Phi giaät mình. Haén khoâng kòp suy nghó gì nöõa, voäi ñöa caëp Phaùn Quan Buùt hoä veä yeát haàu. Quaû nhieân Ñinh Baát Töù vöôn naêm ngoùn tay ñoàng thôøi chuïp tôùi. Xeït moät tieáng naêm ngoùn tay cuûa laõo löôùt qua yeát haàu Phaïm Nhaát Phi cuõng chæ coøn caùch caùi cheát chöøng moät ly. Thaïch Phaù Thieân keâu leân hai laàn cöùu ñöôïc hai maïng ngöôøi. Boïn quaàn haøo ñaát Quan Ñoâng ai cuõng caûm kích quay laïi nhìn chaøng thì thaáy maët chaøng traùt ñaày loï chaûo, toû ra chaøng khoâng muoán ñeå moïi ngöôøi thaáy maët mình. Ñinh Baát Töù lôùn tieáng thoaù maï: -Meï kieáp! Quaân Caåu Taïp Chuûng naøo laém mieäng theá? Coù gioûi thì ra ñaây tæ ñaáu vôùi gia gia. Thaïch Phaù Thieân nhìn Ñinh Ñang leø löôõi ra noùi: 487 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  3. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn -Laõo nhaän ra roài! Ñinh Ñang noùi: -Ai baûo Thieân ca laém mieäng? Coù ñieàu gia gia thoaù maï Caåu Taïp Chuûng chæ vì quen mieäng chöa chaéc ñaõ phaûi laø nhaän bieát Thieân ca. Luùc naøy Laõ Chính Bình cuøng Phaïm Nhaát Phi lieân tuïc ñaùnh maáy chieâu lieàn. Cao Tam nöông töû cuõng phoùng phi ñao hoã trôï. Phong Löông cuõng ruùt ñöôïc Nhuyeãn Tieân ra roài. Theá laø naêm ngöôøi laïi chieán ñaáu moät traän aùc lieät. Ñinh Baát Töù noùng ruoät muoán bieát keû naøo ñaõ ñöùng ngoaøi chæ ñieåm ñeå laøm trôû ngaïi cho cuoäc chieán thaéng cuûa laõo. Laõo caøng ra tay ñaùnh tôùi taáp . Thaïch Phaù Thieân moät laø loøng daï thieän löông, hai laø tuoåi treû hieáu söï. Moãi khi chaøng thaáy boïn Laõ Chính Bình gaëp phaûi nguy cô, laïi leân tieáng caûnh tænh nhaéc nhôû hoï. Trong khoaûng thôøi gian chöøng aên xong böõa côm, chaøng ñaõ cöùu Laõ Chính Bình ba laàn, Phaïm Nhaát Phi boán laàn, Phong Löông ba laàn. Coù laàn Ñinh Baát Töù ñaùnh ñoøn nguy hieåm caây Kim Tieân voït ra khoûi tay, tung ngöôøi nhaûy xoå vaøo Cao Tam nöông töû. Cuõng may ñöôïc Thaïch Phaù Thieân noùi toaïc ra: ñoù laø chieâu “ Thieân Maõ Haønh Khoâng” neân Cao Tam nöông töû môùi traùnh thoaùt, nhöng vai beân phaûi muï cuõng bò truùng ngoùn tay cuûa Ñinh Baát Töù quaát truùng laøm caùnh tay maët muï khoâng giô leân ñöôïc nöõa. Cao Tam nöông töû baûn laõnh thaät laø gheâ gôùm. Tay phaûi muï bò maát kình löïc roài, laäp töùc muï duøng tay traùi ruùt ñoaûn ñao lieäng ra vun vuùt. Hai löôõi phi ñao chia ra baén tôùi Phong Löông vaø Laõ Chính Bình. Ñoàng thôøi laõo nhaûy voït leân khoâng. Caây Nhuyeãn Tieân töø treân khoâng ñaùnh xuoáng. Cao Tam nöông töû cong ngöôøi ñi traùnh khoûi Nhuyeãn Tieân. Boãng nghe moïi ngöôøi lôùn tieáng la hoaûng tieáp theo muï thaáy ñænh ñaàu mình bò giaät maïnh, ngöôøi khoâng ñöùng vöõng bay voït leân khoâng. Nguyeân caây Nhuyeãn Tieân cuûa Ñinh Baát Töù quaán ñöôïc buùi toùc cuûa Cao Tam nöông töû roài haát ngöôøi muï leân khoâng. Boïn Phong Löông ba ngöôøi kinh haõi voâ cuøng. Boán moân phaùi ôû Quan Ñoâng coù moái lieân quan maät thieát khi vui möøng hay lo aâu. Trong boïn caû boán ngöôøi hôïp löïc vôùi nhau coøn bò ñoái phöông böùc baùch nguy hieåm voâ cuøng, neân Cao Tam nöông töû gaëp naïn thì ba ngöôøi kia raát bò nguy khoán, khoù loøng traùnh thoaùt. Ba ngöôøi lieàn lieàu mình nhaûy xoå vaøo taán coâng Ñinh Baát Töù. Ñinh Baát Töù hít moät hôi chaân khí. Boáp moät tieáng. Löôõi phi ñao laõo ngaäm trong mieäng nhaèm thoåi vaøo hoïng Cao Tam nöông töû. Tay traùi laõo naøo chuïp, naøo ñaùnh, 488 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  4. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn naøo moùc, chæ trong chôùp maét phoùng lieàn nhöõng chieâu aùc lieät khieán cho ba ngöôøi nhaûy xoå vaøo tieáp cöùu laïi phaûi luøi ra. Cao Tam nöông töû ngöôøi coøn lô löûng treân khoâng, khoù loøng traùnh khoûi löôõi ñao cuûa ñoái phöông. Muï chôùp maét laåm baåm: -Boïn giaëc cöôùp cheát vì phi ñao cuûa ta ít ra laø baûy taùm chuïc ngöôøi. Böõa nay ta gaëp baùo öùng keå cuõng laø muoän. Coù ñieàu mình khoâng ngôø laïi maát maïng döôùi löôõi phi ñao cuûa chính mình. Caây Nhuyeãn Tieân cuûa Ñinh Baát Töù quaán ñöôïc hai muõi phi ñao roài chia ra baén vaøo Phong Löông cuøng Laõ Chính Bình löôùt qua beân mình Thaïch Phaù Thieân. Chaøng thaáy tình theá nguy caáp, muoán leân tieáng nhaéc nhôû nhöng khoâng theå kòp ñöôïc. Chaøng lieàn vöôn tay ra baét laáy hai löôõi phi ñao roài tieän tay lieäng ra. Choang moät tieáng! Moät löôõi ñuïng vaøo phi ñao ñang baén tôùi buïng Cao Tam nöông töû. Coøn löôõi kia hôùt ñöùt maùi toùc cuûa muï bò Nhuyeãn Tieân cuoán giöõ. Söï kieän xaûy ra ñoät ngoät vaø kyø aûo voâ cuøng. Cao Tam nöông töû töø treân maáy tröôïng cao rôùt xuoáng chaân muï vöøa chaïm ñaát ñaõ voäi nhaûy tung leân maáy tröôïng, maët muï kinh haõi thaát saéc. Nhöõng ngöôøi ñöùng coi cuõng khieáp haõi ngaây ngöôøi giöông maét theo doõi queân caû reo hoø. Dieãn bieán naøy ñeán Ñinh Baát Töù cuõng phaûi kinh ngaïc. Laõo nghó buïng: -Beân ngoaøi ñaõ coù tay cao thuû gheâ gôùm ñeán theá quyeát tình ngaên trôû coâng vieäc maø mình khoâng thu thaäp haén ñi thì khoù loøng haï ñöôïc boïn Phong Löông. Laõo nghó vaäy lieàn quay laïi theùt lôùn: -OÂng baïn naøo laøm trôû ngaïi coâng vòeâc cuûa ta theá? Coù gioûi thì ra maët ñaáu vôùi ta ba traêm hieäp, neáu cöù giaáu ñaàu, hôû ñuoâi nhö vaäy thì ñaâu ñaùng laø haûo haùn? Laõo trôïn maét leân nhìn Thaïch Phaù Thieân, maët chaøng boâi loï chaûo neân laõo khoâng nhaän ra. Laõo nghe Thaïch Phaù Thieân phaù hoûng keá hoaïch cuûa mình luoân maáy laàn, döôøng nhö moãi chieâu thöùc cuûa mình ñaõ bò ñoái phöông bieát tröôùc, vöøa roài hai löôõi phi ñao ñoái phöông ñöa tay ra baét ñuùng chöa laáy gì laøm kyø nhöng noäi löïc haén ñaåy ñöôïc löôõi phi ñao cuûa laõo thì thaät laø phi thöôøng. Hai löôõi ñao bò bay ra xa ngoaøi maáy tröôïng, khoâng coøn thaáy toâng tích ñaâu nöõa. Ñinh Baát Töù tuy baûn tính cao ngaïo nhöng cuõng töï bieát kình löïc cuûa ñoái phöông coøn cao thaâm hôn mình, neân laõo khoâng töï xöng laø gia gia vaø goïi ñoái phöông laø tieåu töû nöõa. Thaïch Phaù Thieân ñang luùc maûi cöùu ngöôøi, chaøng khoâng kòp suy tính kyõ, ruùt böøa song ñao ra, ngaãu nhieân thaønh coâng. Chaøng vöøa kinh haõi, vöøa möøng vui. Chaøng 489 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  5. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn thaáy Ñinh Baát Töù hau haùu nhìn mình chaát vaán queân caû Ñinh Ñang cuõng boâi maët ñen sì ñöùng beân mình. Chaøng ruït reø leân tieáng: -Töù gia gia! Chaùu laø … Ñaïi Toáng Töû (caùi baùnh chöng) ñaây maø. Ñinh Baát Töù ngaån ngöôøi ra moät chuùt roài cöôøi ha haû noùi: -Ha ha! Ta ngôõ laø ai, teù ra laø Ñaïi Toáng Töû. Laõo nghó buïng: -Thaèng loõi naøy ñaõ hoïc voõ coâng cuûa mình, traùch naøo gaõ thaúng noùi huîch toaïc ta ñöôïc. Nhö vaäy chaúng coù chi laø laï. Laõo heát kinh haõi, lieàn noåi côn töùc giaän, quaùt maéng: -Thaèng giaëc con kia! Sao ngöôi laïi can thieäp vaøo vieäc cuûa gia gia? Laõo vung roi leân nhaèm ñaùnh vaøo ñaàu Thaïch Phaù Thieân. Thaïch Phaù Thieân möôïn luoàng kình phong cuûa caây Nhuyeãn Tieân nhaûy tung ngöôøi leân laûng traùnh. Ñinh Baát Töù ñaùnh moät ñoøn khoâng truùng laïi caøng theâm töùc giaän. Laõo ñaùnh luoân ba tieân veo veùo theo theá lieân hoaøn nhöng cuõng ñeàu bò Thaïch Phaù Thieân traùnh khoûi moät caùch nhaøn nhaõ thong dong. Laõo bieát ñaâu Thaïch Phaù Thieân sau khi luyeän ñöôïc noäi coâng cao cöôøng tuyeät ñænh thì bao nhieâu chieâu thöùc caùc moân voõ döôùi maét chaøng ñeàu thaønh taàm thöôøng. Thaïch Phaù Thieân ñaõ am hieåu heát thaûy thì chuyeän choáng ñoái trôû neân khoâng coøn ñaùng keå. Song thaáy Ñinh Baát Töù ñang côn noùng giaän, chaøng khoâng khoûi coù yù khieáp sôï, neân chæ neù traùnh chöù khoâng traû ñoøn. Ñinh Baát Töù ngaám ngaàm kinh haõi, laåm baåm: -Coâng phu Nhuyeãn Tieân, ta chöa daïy qua maø sao gaõ cuõng ñaõ bieát roõ nhieàu chieâu soá? Laõo söû Nhuyeãn Tieân moãi luùc moät mau leï hôn. Chôùp maét boùng roi thaønh moät ñaùm maây vaøng bao phuû quanh ngöôøi Thaïch Phaù Thieân. Nhöõng ngöôøi ñöùng beân thaáy Thaïch Phaù Thieân ñöùng trong voøng boùng roi traùnh ñoâng neù taây cöïc kyø nguy hieåm, nhieàu luùc chæ chöøng sôïi toùc. Thaïch Phaù Thieân töï hoûi: -Taïi sao Ñinh töù gia laïi khoâng ñaùnh mình thaät söï? Chaúng leõ laõo coù yù treâu côït mình, chæ ñeå caây Nhuyeãn Tieân löôùt qua beân caïnh chöù khoâng coù yù ñaùnh truùng vaøo ngöôøi? Chaøng coù bieát ñaâu raèng Ñinh Baát Töù ñaõ thi trieån ñeán möôøi thaønh coâng phu maø thuyû chung vaãn sai muïc ñích khoâng ñuïng ñöôïc vaøo ngöôøi chaøng. Ñinh Ñang voán bieát vò thuùc toå phuï naøy raát lôïi haïi. Naøng thaáy laõo chuyeån ñoäng thaàn oai, töïa hoà moãi moät chieàu ñeàu ñònh ñaùnh cho tröôïng phu mình ñeán gaân tan xöông gaõy. 490 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  6. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Naøng caøng theo doõi caøng thaáy trong loøng hoài hoäp, lieàn la leân: -Thieân ca! Mau mau traû ñoøn ñi khoâng thì hoûng beùt! Moïi ngöôøi coá nghe roõ thanh aâm trong treûo cuûa moät coâ gaùi hoâ hoaùn maø laïi phaùt ra töø mieäng moät gaõ ñieám tieåu nhò, ai naáy laáy laøm kinh dò. Thaïch Phaù Thieân töï nhuû: -Laøm sao maø hoûng beùt? Phaûi roài! Böõa tröôùc mình cuøng caùc vò ñaïo tröôûng chuøa Thöôïng Thanh ñoäng thuû. Hoâm aáy mình coät moät tay laïi, hoï cho laø mình coi thöôøng neân sinh loøng caêm töùc. Maãu thaân cuøng thöôøng daën: Khi cuøng ngöôøi ñoäng thuû ra chieâu ñieàu toái kî laø coi thöôøng ñoái phöông. Mình ñaùnh thaéng ngöôøi thì khoâng sao, nhöng ngoân ngöõ cöû chæ toû yù khinh naïn töùc laø khieán cho ñoái phöông phaûi chòu nhuïc nhaõ roài gaây thuø keát oaùn. Baây giôø mình chæ neù traùnh chöù khoâng traû ñoøn cuõng laø coi thöôøng Ñinh Töù gia. Thaïch Phaù Thieân nghó vaäy lieàn vung caû hai tay ra chuïp xuoáng tröôùc ngöïc Ñinh Baát Töù. Chieâu thöùc chaøng thi trieån ñaây laø moät trong möôøi taùm ñöôøng “Caàm Naõ Thuû Phaùp” maø Ñinh Ñang ñaõ truyeàn thuï cho. Ñaõ laø moân voõ coâng toå truyeàn cuûa nhaø hoï Ñinh thì Ñinh Baát Töù laøm gì chaúng bieát? Coù ñieàu noäi löïc Thaïch Phaù Thieân cöïc kyø thaâm haäu. Baát luaän laø moùc, laø chuïp, chieâu naøo cuõng phaùt ra kình phong rít leân veo veùo, uy maõnh khoân löôøng. Ñinh Baát Töù kinh haõi la thaàm: -Mình gaëp quyû roài! Mình gaëp quyû roài! Hai beân tieáp ñaáu möôøi hai chieâu roài, Thaïch Phaù Thieân xoay tay laïi chuïp, chaøng söû bieán chieâu thöù naêm laø “Phuïng-Vó-Thuû” thì naém ñöôïc ngoïn caây Hoaøng Kim Nhuyeãn Tieân. Ñinh Baát Töù vaän ñoäng noäi löïc ñeå giöït laïi maø khoâng nhuùc nhích ñöôïc chuùt naøo. Laõo quaùt to leân moät tieáng roài vaän heát söùc bình sinh ñem toaøn löïc keùo luøi veà phía sau. Laõo nghó buïng: -Mình ñaõ tuyeân boá khoâng cho ngöôøi ta söû Cöûu Tieát Tieân maø ñeå cho thaèng loõi haäu sinh ñoaït maát Cöûu Tieát Tieân cuûa chính mình thì coøn laøm ngöôøi theá naøo ñöôïc nöõa? Laõo nghó vaäy neân luùc tranh ñoaït, bao nhieâu khôùp xöông trong mình baät leân tieáng raêng raéc vì laõo ñaõ phaùt huy coâng löïc ñeán toät ñoä. Thaïch Phaù Thieân thaáy laõo quyeát tình vaän noäi löïc ñeå ñoaït laïi Nhuyeãn Tieân thì buïng baûo daï: -Laõo ñaõ muoán giöït binh khí veà, mình buoâng tay ra traû laïi laø xong. Chaøng vöøa buoâng tay thì nhöõng tieáng binh, raéc raéc vang leân. Ngöôøi Ñinh Baát Töù baät ngöûa veà phía sau ñuïng vaøo böùc vaùch phaïn ñieám laøm ñoå maát nöûa böùc. Böùc töôøng ñoå xuoáng khieán cho baøn gheá baùt ñóa vôõ naùt voâ soá. 491 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  7. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Tieáp theo boán tieáng ruù theâ thaûm. Moät teân ñeä töû Quan Ñoâng vaø ba ngöôøi thöôøng bò ngaõ laên ra, sau löng maùu chaûy ñaàm ñìa. Thaïch Phaù Thieân voäi chaïy laïi coi thì thaáy boán ngöôøi löng truùng vaøo maûnh baùt hoaëc ñaâm vaøo ñaàu ñuõa. Coøn Ñinh Baát Töù khoâng bieát bieán ñaâu maát roài. Nguyeân laõo bieát mình khoâng ñòch noåi. Ñang côn töùc giaän maø khoâng coù choã ñeå phaùt tieát. Tieän tay laõo naém laáy maáy maûnh baùt vôõ vaø ñuõa tre phoùng truùng boán ngöôøi. Boïn Phaïm Nhaát Phi, Tieát Tieâu toan laïi naâng ñôõ boán ngöôøi kia laïi, nhöng chuùng ñaõ bò ñaùnh truùng yeáu huyeät neân taét thôû caû roài. Moïi ngöôøi thaáy Ñinh Baát Töù hung aùc nhö vaäy ñeàu khoâng khoûi kinh haõi. Hoï cuøng nghó raèng: neáu khoâng coù Thaïch Phaù Thieân tröôïng nghóa ra tay thì luùc naøy boán xaùc cheát naèm döôùi ñaát khoâng phaûi laø boán ngöôøi naøy maø laø boán vò chöôûng moân. Hoï lieàn höôùng veà Thaïch Phaù Thieân suïp xuoáng laïy, ñoàng thanh hoûi: -Thieáu hieäp hoaøi baûo nghóa caû. Ôn ñöùc naøy vónh vieãn khoâng queân. Xin thieáu hieäp cho hay danh tính ñaïi danh. Thaïch Phaù Thieân ñaõ ñöôïc maãu thaân chæ ñieåm veà nghi tieát giang hoà. Chaøng cuõng suïp xuoáng laïy ñaùp leã roài noùi: -Khoâng daùm, khoâng daùm! Caâu chuyeän nhoû moïn naøy coù keå haø taát caùc vò ñeå taâm? Taïi haï hoï Thaïch tieän danh laø Trung Ngoïc. Tieáp theo chaøng laïi thænh giaùo tính danh boán vò trong caùc moân phaùi. Boïn Phaïm Nhaát Phi xöng danh xong laïi hoûi ñeán teân hoï Ñinh Ñang. Thaïch Phaù Thieân lieàn ñaùp: -Y laø Ñinh Ñinh Ñang Ñang vaø laø…. Chaøng noùi ñeán ñaây aáp uùng roài ñoû maët leân khoâng noùi theâm nöõa. Boïn Phaïm Nhaát Phi xöng danh xong laïi hoûi ñeán teân hoï Ñinh Ñang. Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Y laø Ñinh Ñinh Ñang Ñang vaø laø ….. Chaøng noùi ñeán ñaây aáp uùng roài ñoû maët leân khoâng noùi theâm nöõa. Boïn Phaïm Nhaát Phi ñeàu laø tay lòch duyeät nghó ngay ñeán moät ñoâi thanh nieân nam nöõ hoaù trang ñeå keát baïn ñoàng haønh dó nhieân hoï khoâng khoûi coù choã beõn leõn khoù noãi phoâ baøy. Moïi ngöôøi thaáy Thaïch Phaù Thieân chöa ra chieàu hoå theïn cuõng khoâng hoûi nöõa. Ñinh Ñang noùi: -Chuùng ta ñi thoâi! Thaïch Phaù Thieân ñaùp: -Phaûi phaûi! Chaøng chaép tay töø bieät moïi ngöôøi. 492 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  8. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn Boïn Phaïm Nhaát Phi khoâng ngôùt lôøi caûm taï baûo nhau ñöa chaân hai ngöôøi ñeán ngoaøi thò traán. Hoï coøn muoán thænh giaùo sö phuï Thaïch Phaù Thieân laø ai, nhöng thaáy Ñinh Ñang khoâng ngôùt ra maét ra hieäu cho chaøng, hieån nhieân naøng khoâng muoán ngöôøi ngoaøi quaáy nhieãu nöõa. Hoï lieàn ñoàng thanh noùi moät caâu: -Ôn ñöùc cuûa Thaïch thieáu hieäp, kieáp naøy khoù loøng baùo ñaùp. Roài ñaây Thieáu hieäp coù ñieàu gì sai khieán thì boïn anh em Quan Ñoâng chuùng toâi coù phaûi nhaûy vaøo ñoáng löûa cuõng khoâng töø nan. Thaïch Phaù Thieân nhôù laïi lôøi maãu thaân chæ giaùo veà caùch ñoái ñaùp. Chaøng lieàn leân tieáng: -Chuùng ta ñeàu laø baïn höõu trong voõ laâm, ñöông nhieân coù nghóa vuï giuùp ñôõ laãn nhau. Caùc vò khaùch saùo nhö vaäy khieán cho tieåu ñeä raát laáy laøm xaáu hoå. Böõa nay ñöôïc keát baïn vôùi caùc vò tieåu ñeä thieät laø möøng rôõ khoân xieát! Boïn Phaïm Nhaát Phi ñöôïc chaøng cöùu maïng cho trong loøng ñaõ muoân phaàn caûm kích, baây giôø laïi thaáy chaøng tuoåi treû, voõ coâng cao cöôøng, baûn tính khieâm nhöôøng laïi caøng boäi phuïc, trong quyeán luyeán khoâng muoán chia tay. Ñinh Ñang nghe chaøng aên noùi lòch söï thì loøng möøng hôùn hôû töï nhuû: -Ai baûo Thaïch lang cuûa ta laø chaøng ngoác? Ñaàu oùc chaøng moãi ngaøy moät theâm saùng suoát. Naøng ñaõ khoan khoaùi trong loøng thì noãi haân hoan loä ra ngoaøi maët. Coù ñieàu moät thieáu nöõ xinh töôi maø maët muõi loï lem laïi maëc quaàn aùo ñaày daàu môõ. Taám vaûi che tröôùc ngöïc nhaün boùng ai nhìn vaøo cuõng khoâng khoûi cöôøi thaàm. Cao Tam nöông töû naém laáy tay naøng cöôøi noùi: -Chuù ñieám tieåu nhò naøy ñeïp quaù maø taïi ñeo voøng daùt minh chaâu. Caùc chuù ñieám tieåu nhò ôû Giang Nam thaät khaùc vôùi ñaát Quan Ñoân g chuùng ta. Moïi ngöôøi nghe noùi ñeàu noåi leân traøng cöôøi ha haû. Ñinh Ñang khoâng nhòn ñöôïc cuõng cöôøi khuùc khích. Naøng laåm baåm: -Vöøa roài mình thaáy Töù thuùc coâng, sôï haõi luoáng cuoáng ñaõ giaû trang maø coøn queân chöa thaùo voøng tai. Cao Tam nöông töû thaáy daân gian trong thò traán coù tôùi maáy traêm ngöôøi keùo ñeán nhöng chæ ñöùng xa nhìn chöù khoâng daùm tôùi gaàn. Muï hieåu raèng: Vöøa roài xaûy ra moät tröôøng aùc ñaáu, Ñinh Baát Töù laïi gieát ba ngöôøi trong thò traán. Nhaân daân ôû ñaây taát cho boïn mình laø boïn luïc laâm gieát ngöôøi cöôùp cuûa. Muï lieàn noí: -Khoâng neân ôû laïi choán naøy nöõa, chuùng ta ñi thoâi! Muï quay laïi baûo Ñinh Ñang: -Tieåu muoäi töû! Tieåu muoäi töû caûi trang theá naøy e laøm dô caû aùo trong. Ta mang taát nhieàu quaàn aùo ñeå thay ñoåi, neáu muoäi muoäi khoâng cheâ boû thì tìm vaøo khaùch ñieám naøo taêm goäi vaø thay quaàn aùo ñi. Tieåu muoäi töû! Xem chöøng tieåu muoäi töû laø moät vò 493 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  9. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn tieåu myõ nhaân ôû Giang Nam. Laõo tæ chöa thaáy ai ñöôïc nhö vaäy. Ta muoán ôn muoäi muoäi caûi hoaøn chaân töôùng ñeå veõ moät böùc chaân dung ñem veà Quan Ñoâng khoe vôùi baø con. Ñinh Ñang laø moät coâ gaùi ñieâu ngoan coå quaùi. Töø nhoû naøng theo gia gia ôû choán sôn daõ hoaëc phieâu baït giang hoà, baây giôø thaáy Cao Tam nöông töû aên noùi ngon ngoït nghe raát ngoït tai, naøng cuõng khoan khoaùi khoâng buùt naøo taû xieát. Naøng bóu moâi cöôøi ñaùp: -Tieåu muoäi khoâng bieát caûi trang ñaâu. Tæ tæ ñöøng gieãu tieåu muoäi nöaõ. Thaïch Phaù Thieân noùi: -Ngaøy tröôùc ôû nhaø toái hoâm aáy …. Ñinh Ñinh Ñang Ñang aên maëc troâng myõ leä laém kia maø! YÙ chaøng muoán noùi tôùi luùc Ñinh Ñang laøm taân nöông töû aên maëc cöïc kyø hoa myõ, nhöng caâu noùi chöa ra ñöôïc khoûi cöûa mieäng, chaøng lieàn döøng laïi khoâng noùi nöõa. Ñinh Ñang nguyùt chaøng moät caùi roài theø löôõi ra. Cao Tam nöông töû thaáy Ñinh Ñang noùi vaäy thì bieát laø naøng ñaõ öng thuaän roài lieàn vaãy tay, hoâ: -Chuùng ta mau thöôïng loä Moïi ngöôøi raàm roä nghe theo, saét ngöïa tôùi noùi hoï môøi Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang leân ngöïa tröôùc roài hoï môùi luïc tuïc leân ngöïa sau. Hoï ñem theo caû xaùc cheát moät teân ñeä töû ôû Quan Ñoâng ra khoûi thò traán. Ñoaøn ngöôøi naøy so nieân kyû vaø voõ coâng ñieàu laáy Phaïm Nhaát Phi laøm thuû laõnh, song moïi phí toån cuûa chuyeán ñi Trung Nguyeân naøy ñeàu do Haøn Mai Trang ñaøi thoï. Cao Tam nöông töû tính tình haøo phoùng, tieâu tieàn nhö raùc, neân trôû thaønh thuû laõnh ñoaøn ngöôøi naøy. Moïi ngöôøi ñeàu côõi tuaán maõ sinh saûn taïi Lieâu Ñoâng. Môùi trong khoaûnh khaéc ñaõ ñi ñöôïc maáy chuïc daëm. Thaïch Phaù Thieân kheõ hoûi Ñinh Ñang: -Ñöôøng ñi phuû Gia Höng coù theo neûo naøy khoâng? Ñinh Ñang mæm cöôøi gaät ñaàu. Thöïc ra phuû Gia Höng ôû veà phía Ñoâng Nam maø moïi ngöôøi laïi ñi veà phía Ñoâng Baéc, töùc laø moãi luùc moät xa vôï choàng Thaïch Thanh hôn. Trôøi ñaõ xeá chieàu. Ñoaøn ngöôøi ñi ñeán moät thò traán lôùn keâu baèng Bình Döông traïi. Moïi ngöôøi tìm vaøo moät khaùch ñieám lôùn nhaát trong thò traán. Haùn töû bò thieät maïng thuoäc Khoaùi Ñao Moân, neân Laõ Chính Bình cuøng ñoaøn ñeä töû baûn moân troâng nom tang ma. Hoï ñieäu teá moät tuaàn roài laøm hoaû taùng thu laáy tro taøn. Cao Tam nöông töû ôû trong phoøng giuùp Ñinh Ñang thay ñoåi nöõ trang. Muï thaáy Ñinh Ñang aên vaän theo loái thieáu phuï, song thaùi ñoä cuøng cöû chæ hieån nhieân coøn laø 494 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
  10. Hieäp Khaùch Haønh Nguyeân taùc: Kim Dung Dòch thuaät: Haøn Giang Nhaïn moät thieáu nöõ phoøng khueâ thì khoâng khoûi ngaïc nhieân. Noäi hoâm aáy boïn quaàn haøo Quan Ñoâng ôû nhaø khaùch gieát heo moå boø môû moät tieäc lôùn. Hoï môøi Thaïch Phaù Thieân ngoài vaøo chuû toaï böõa tieäc. Ñinh Ñang khoâng muoán tieát loä moái quan heä giöõa mình vaø Ñinh Baát Töù. Moãi luùc Cao Tam nöông töû cuøng boïn Phaïm Nhaát Phi hoûi ñeán Thaïch Phaù Thieân cuøng naøng veà lai lòch theá naøo, sö thöøa laø ai thì hai ngöôøi chæ ñaùp cho xuoâi chuyeän. Quaàn haøo thaáy hai ngöôøi khoâng chòu noùi neân khoâng daùm hoûi nhieàu. Cao Tam nöông töû thaáy Thaïch Phaù Thieân cuøng Ñinh Ñang ra chieàu thaân maät coù luùc Ñinh Ñang nhìn chaøng bieåu loä moái tình ñaèm thaém thì nghó buïng: -AÂn coâng cuøng coâ em naøy chaéc laø coù tö tình vôùi nhau roài boû nhaø ra ñi. Chuùng ta caàn phaûi bieát ñieàu khoâng laøm trôû ngaïi ñeán vieäc rieâng cuûa hai ngöôøi. oOo 495 Typed by Nhaät Leä http://hello.to/kim dung
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2