Hiệu quả của dịch vụ khuyến nông

Chia sẻ: Nguyễn Mạnh Thắng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

1
262
lượt xem
85
download

Hiệu quả của dịch vụ khuyến nông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thể chế hóa việc nhân rộng quá trình lập kế hoạch có sự tham gia tại các cấp cơ sở đối với dịch vụ khuyến nông định hướng nhu cầu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu quả của dịch vụ khuyến nông

  1. MỤC LỤC CHƯƠNG I: ĐẶT VẤN ĐỀ:.........................................................................1 1. Tính cấ p thiết củ a đề tài.............................................................................1 2. Mục tiêu của đề tài:...................................................................................3 CHƯƠNG II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU:.......................................................4 2.1. Cơ sở khoa học của đề tài:.......................................................................4 2.2. Tình hình nghiên cứu trên thế giới và trong nước:..................................6 2.2.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới:......................................................6 2.2.2. Tình hình nghiên cứ u trong nước:.........................................................7 CHƯƠNG III: PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:.........................................................11 3.1.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:......................................................11 3.1.2. Thời gian nghiên cứu:.........................................................................11 3.2. Nội dung nghiên cứu:.............................................................................11 3.3. Phương pháp nghiên cứu:.......................................................................11 3.3.1. Phương pháp tổng quát:......................................................................11 3.3.2. Điều tra thu thập số liệu:....................................................................11 3.3.3. Xử lý số liệu:........................................................................................11 1
  2. CHƯƠNG IV: CÁC KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐẠT ĐƯỢC 4.1. Những vấ n đề đ ối với khuyến nông cung cấp dịch vụ:..........................12 4.1.1. Tiếp cận của người nghèo đối với trợ cấp:.........................................12 4.1.2. Tác dụng đố i với sản xuất và đời sống:..............................................13 4.1.3. Tác dụng đối với dịch vụ khuyến nông định hướng cầu:....................14 4.2. Thực trạng các dịch vụ khuyến nông tư nhân:.......................................14 4.2.1. Thông tin chung về các cơ sở dịch vụ tư nhân:...................................14 4.2.2. Các sản phẩm dịch vụ của cơ sở:........................................................15 4.2.3. Nguồn cung c ấp thông tin cho các cơ sở:...........................................16 4.2.4. Các trở ngại về vốn và kỹ thuật đối với các cơ sở:.............................17 4.2.5. Các trở ngại về thị trường:.................................................................18 4.3. Các giải pháp phát triển dịch vụ khuyến nông:......................................19 4.3.1.Hình thành thị trường dịch vụ:...........................................................19 4.3.2.Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ:...................................................20 4.3.3.Xây dựng chính sách và cơ chế hoạt động hợp lý đối với từng loại dịch vụ:..........................................................................................................20 4.3.4.Từng bước áp dụng cơ chế người sử dụng dịch vụ khuyến nông phải trả tiền:..........................................................................................................20 2
  3. 4.3.5. Tăng cường năng lực và vai trò của Hội đồng tư vấn khuyến nông:.20 4.4. Giải pháp phát triển và sử dụng hiệu quả dịch vụ khuyến nông đối với khuyến nông nhà nước:.................................................................................21 4.4.1. Áp dụng thông điệp khuyến nông cải thiện việc tiếp cận của người nghèo đối vớ i trợ cấp:...................................................................................21 4.4.2. Cùng với các tổ chức, cá nhân để cải thiện và thống nhất định mức chi phí cho các hoạt động khuyến nông:.............................................................21 4.4.3. Quy định hướng dẫn rõ ràng về tăng các khoản đóng góp của người sử dụng dịch vụ khuyến nông đi kèm với việc cải thiện c hất lượng của những dịch vụ này:...................................................................................................22 4.4..4. Thể chế hóa việc nhân rộng quá trình lập kế hoạch có sự tham gia tại các cấp cơ sở đối với dịch vụ khuyến nông định hướng nhu cầu:................22 4.4.5. Đẩy mạnh rộng rãi phương pháp khuyến nông định hướng thị trường, tiến tới xóa bỏ phương pháp sản xuất truyền thống:....................................22 4.4.6. Trung tâm khuyến nông tỉnh có thể thành lập Phòng dịch vụ khuyến nông 4.5. Giải pháp với các cơ sở dịch vụ cung ứng các loại vật tư đầu vào:.......24 4.5.1. Đổi mới hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp:.........................24 4.5.2. Phát triển hợp tác xã thương mại dịch vụ:..........................................25 4.5.3. Tiếp t ục cải thiện hệ thống dịch vụ tài chính:.....................................26 4.5.4. Tổ chức lại thị trường nông thôn:......................................................26 3
  4. 4.5.5. Quản lý và nâng cao chất lượng các cơ sở cung cấp dịch vụ:...........28 CHƯƠNG V: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1. Kết luận:.................................................................................................29 5.2. Đề nghị:..................................................................................................30 TÀI LIỆU THAM KHẢO:...........................................................................31 4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản