Hiệu ứng nhà kính phát khí thải

Chia sẻ: Trần Thị Thanh Hằng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:111

0
200
lượt xem
62
download

Hiệu ứng nhà kính phát khí thải

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với tình hình phát thải các khí nhà kính do các hoạt động của các nước trên thế giới trong nhiều năm qua đã gây ra hiện tượng hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu và lớn hơn nữa là làm cho khí hậu trái đất thay đổi, nước biển dâng , thiên tai ngày càng nhiều hơn ̀

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiệu ứng nhà kính phát khí thải

 1. ĐỒ ÁN TÔT NGHIỆP ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI ́ ́ ̀ ̉ CHÂT LẠNH Ơ THÀ NH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU
 2. BM05/QT04/ĐT Khoa: ………………………….. PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP (Phiếu này được dán ở trang đầu tiên của quyển báo cáo ĐA/KLTN) 1. Họ và tên sinh viên/ nhóm sinh viên được giao đề tài (sĩ số trong nhóm……): (1) ........................................................... MSSV: ………………… Lớp: ............... (2) ........................................................... MSSV: ………………… Lớp: ............... (3) ........................................................... MSSV: ………………… Lớp: ............... Ngành : .......................................................................................................... Chuyên ngành : .......................................................................................................... Tên đề tài : .................................................................................................................. 2. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Các dữ liệu ban đầu : ................................................................................................. 3. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Các yêu cầu chủ yếu : ................................................................................................ 4. ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... Kết quả tối thiểu phải có: 5. 1) ................................................................................................................................. 2) ................................................................................................................................. 3) ................................................................................................................................. 4) ................................................................................................................................. Ngày giao đề tài: ……./……../……… Ngày nộp báo cáo: ……./……../……… TP. HCM, ngày … tháng … năm ………. Chủ nhiệm ngành Giảng viên hướng dẫn chính (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) Giảng viên hướng dẫn phụ (Ký và ghi rõ họ tên)
 3. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƢỜNG ĐH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP.HCM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC KHOA: MÔI TRƢỜNG VÀ CÔNG NGHỆ SINH HỌC    NHIỆM VỤ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Họ và tên: Nguyễn Văn Thinh ̣ MSSV: 107108071 Ngành: Kỹ thuật Môi trƣờng Lớp: 007DMT01 1. Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: “Đánh giá hiên tra ̣ng phát thải khí nhà kính trong linh v ực sử dụng môi chất lạnh ở ̣ ̃ thành phố hồ chí minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ” 2. Nhiệm vụ - Thu thập dữ liệu, báo cáo thống kê các đề tài nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nƣớc , các phƣơng pháp đã đạt đƣợc hiệu quả - Thu thâ ̣p thông tin , tài liệu liên quan đến hiê ̣n tra ̣ng sƣ̉ du ̣ng môi chấ t la ̣nh ta ̣i thành phố Hồ Chí Minh. - Thu thâ ̣p số liê ̣u phu ̣ vu ̣ thố ng kê phát thải khí nhà kinh ở đố i tƣơ ̣ng nghiên cƣ́u . ́ - Xƣ̉ lý các thông tin dƣ̃ liê ̣u phu ̣c vu ̣ cho công tác đánh giá hiê ̣n tra ̣ng phát thải khí nhà kính do hoạt động sử dụng môi chất lạnh ở TP .HCM - Đƣa ra phƣơng pháp tính toán phù hợp với hiện trạng sử dụng và phát thải ở TP.HCM trên đố i tƣơ ̣ng nghiên cƣ́u điể n hình , quy đổi sang tải lƣợng CO2 tƣơng đƣơng phù h ợp với yêu cầu nghị định Kyoto. 3. Ngày giao Đồ án tốt nghiệp: 01/04/2011 4. Ngày hoàn thành Đồ án tốt nghiệp: 30/06/2011 5. Giáo viên hƣớng dẫn: Họ và tên: PGS.TS Lê Thanh Hải Phần hƣớng dẫ n: toàn bộ Nội dung và yêu cầu Đồ án tốt nghiệp đã đƣợc thông qua chủ nhiệm bô ̣ môn . Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2011 Chủ nhiệm Khoa Giáo viên hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO KHOA Ngƣời duyệt (chấ m sơ bộ): .............................................. Đơn vị: ........................................................................... Ngày bảo vệ: ................................................................... Điểm tổng kết ................................................................. Nơi lƣu trữ Đồ án tốt nghiệp ...........................................
 4. LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan toàn bộ kết quả của đồ án tốt nghiệp là do kế t quả tính toán tƣ̀ số liê ̣u đƣơ ̣c cung cấ p bởi các cơ quan thu thâ ̣p mà có và các số liê ̣u trích dẫn mô ̣t cách trung thực. Em xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung cam đoan trên.
 5. LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin cảm ơn các thầy cô trong Khoa Môi Trƣờng Và Công Nghê ̣ Sinh Ho ̣c trƣờng Đa ̣i Ho ̣c Kỹ Thuâ ̣t Công Nghê ̣ TP .HCM đã tâ ̣n tâm chỉ da ̣y và truyề n đa ̣t kinh nghiê ̣m số ng, kiế n thƣ́c chuyên môn quý giá trong suố t khóa ho ̣c giúp em có đủ hành trang vững tin bƣớc vào công việc mới , cuô ̣c số ng mới khi ra trƣờng, hòa nhập với xã hội. Em xin gƣ̉i lời cảm ơn đế n thầ y Lê Thanh H ải đã hƣớng dẫn em thƣ̣c hiê ̣n đề tài này và em xin cảm ơn các anh chị trong phòng Quản Lý Môi Trƣờng – Viê ̣n Môi Trƣờng và Tài Nguyên TP .HCM đã tâ ̣n tinh chỉ bảo em trong suố t thời gian làm đề ̀ tài. Tiếp theo em xin cảm ơn các anh chị trong phòng quản lý môi trƣờng đã nhiệt tình giúp đỡ, truyền đạt kiến thức cho em trong suốt quá trình em thực tập tại phòng. Em xin cảm ơn của minh đế n các anh chi ̣Công Ty Điê ̣n La ̣nh REETECH đã tƣ ̀ vấ n, hỗ trơ ̣ kiế n thƣ́c chuyên môn giúp em hoàn thành đề tà i này. Cảm ơn gia đình , bạn bè , ngƣời thân luôn ủng hô ̣, đô ̣ng viên và là đi ểm tựa giúp đỡ em vƣợt qua khó khăn trong những năm học tại thành phố Hồ Chí Minh. Em xin chân thành cảm ơn ! TP.HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2011. Sinh viên thực hiện Nguyễn Văn Thinh ̣
 6. NHẬN XÉ T CỦA GIẢNG VIÊN HƢƠNG DẪN ́ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Điể m ghi bằ ng số -------------------Điể m ghi bằ ng chƣ̃ --------------------- TP.HCM, ngày …. tháng 07 năm 2011 Giáo viên hƣớng dẫn (Ký và ghi rõ họ tên)
 7. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ MỤC LỤC DANH MỤC CHƢ̃ VIẾT TĂT -------------------------------------------------------------- v ́ ̉ DANH MỤC BANG ------------------------------------------------------------------------- vi DANH MỤC HÌNH ------------------------------------------------------------------------- vii ̀ ̉ CHƢƠNG 1 MƠ ĐÂU ----------------------------------------------------------------------- 1 1.1. Tính cấp thiết của đề tài ------------------------------------------------------------- 1 1.2. Tình hình nghiên cƣ́u ---------------------------------------------------------------- 1 1.3. Mục tiêu đề tài------------------------------------------------------------------------ 2 1.4. Phạm vi đề tài ------------------------------------------------------------------------ 2 1.5. Nội dung nghiên cứu ---------------------------------------------------------------- 2 1.6. Phƣơng pháp luâ ̣n của đề tài ------------------------------------------------------- 3 1.6.1. Giao thông công công---------------------------------------------------------- 4 Trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣--------------------------------------------- 5 1.6.2. 1.7. Ý nghĩa của đề tài -------------------------------------------------------------------- 7 ̉ CHƢƠNG 2 TÔNG QUAN VỀ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH ----------------------- 8 ́ ̀ ̀ 2.1. Điề u kiê ̣n tƣ̣ nhiên ------------------------------------------------------------------- 8 Vị trí địa lý ---------------------------------------------------------------------- 8 2.1.1. Điạ hinh -------------------------------------------------------------------------- 8 ̀ 2.1.2. Khí hậu --------------------------------------------------------------------------- 9 2.1.3. 2.2. Điề u kiê ̣n kinh tế – xã hội -------------------------------------------------------- 10 Kinh tế ------------------------------------------------------------------------- 10 2.2.1. Xã hội -------------------------------------------------------------------------- 11 2.2.2. Hê ̣ thố ng giao thông công cô ̣ng -------------------------------------------- 12 2.2.3. Trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣------------------------------------------- 16 2.2.4. i
 8. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̀ ́ CHƢƠNG 3 TÔNG QUAN NGHIÊN CƢU TRONG VÀ NGOAI NƢƠC -------- 19 3.1. Tổ ng quan về khí nhà kính ------------------------------------------------------- 19 Khái niệm ---------------------------------------------------------------------- 19 3.1.1. Tác động của hiệu ứng nhà kính đến môi trƣờng ------------------------ 19 3.1.2. Các khí gây hiệu ứng nhà kính --------------------------------------------- 21 3.1.3. Công ƣớc, nghị định pháp lý liên quan ------------------------------------ 22 3.1.4. Các nghiên cứu, thố ng kê khí nhà kinh trên thế giới -------------------- 24 ́ 3.1.5. Các nghiên cứu, thố ng kê khí nhà kinh ở TP.HCM---------------------- 27 ́ 3.1.6. 3.2. Tổ ng quan về môi chấ t la ̣nh ------------------------------------------------------ 28 Khái niệm ---------------------------------------------------------------------- 28 3.2.1. Nguồ n phát thải --------------------------------------------------------------- 29 3.2.2. Phân loa ̣i ----------------------------------------------------------------------- 32 3.2.3. 3.3. Hiê ̣n tra ̣ng sƣ̉ du ̣ng môi chấ t la ̣nh trên thế giới -------------------------------- 36 3.3.1. HFC-134a---------------------------------------------------------------------- 36 HFC hỗn hơ ̣p ------------------------------------------------------------------ 37 3.3.2. 3.4. Hiê ̣n tra ̣ng sƣ̉ du ̣ng môi chấ t la ̣nh ở TP.HCM --------------------------------- 38 Xuấ t xƣ́------------------------------------------------------------------------- 38 3.4.1. Các loại môi chất lạnh chính ------------------------------------------------ 38 3.4.2. Hê ̣ thố ng điề u hòa không khí ô tô ------------------------------------------ 40 3.4.3. Hê ̣ thố ng la ̣nh trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣ -------------------------- 42 3.4.4. ̉ ́ CHƢƠNG 4 ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG MÔI CHẤT LẠNH TP .HCM -------------------------------- 43 4.1. Phƣơng pháp tính toán phát thải khí nhà kính trong linh vƣ̣c sƣ̉ du ̣ng môi ̃ chấ t la ̣nh ta ̣i TP.HCM ------------------------------------------------------------- 43 ii
 9. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ Giao thông công cô ̣ng -------------------------------------------------------- 43 4.1.1. Trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣------------------------------------------- 45 4.1.2. 4.2. Ứng dụng công thức tính toán phát thải ---------------------------------------- 48 Xe buýt ------------------------------------------------------------------------- 48 4.2.1. 4.2.2. Taxi ----------------------------------------------------------------------------- 53 Trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣------------------------------------------- 57 4.2.3. 4.3. Dƣ̣ báo phát thải khí nhà kinh trong linh vƣ̣c sƣ̉ du ̣ng môi chấ t la ̣nh ------- 59 ̃ ́ Giao thông công cô ̣ng -------------------------------------------------------- 59 4.3.1. Trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣------------------------------------------- 63 4.3.2. CHƢƠNG 5 ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH ́ ̉ TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH TẠI TP.HCM---------------- 64 5.1. Tổ ng quan các phƣơng pháp giảm phát thải khí nhà kính ở nƣớc ngoài --- 64 Các giải pháp chung ---------------------------------------------------------- 64 5.1.1. Lĩnh vực sản suất môi chất lạnh HCFC -22 ------------------------------- 65 5.1.2. Điề u hòa không khí ô tô ----------------------------------------------------- 66 5.1.3. Trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣------------------------------------------- 67 5.1.4. 5.2. Đề xuấ t các giải pháp ngăn ngƣ̀a , giảm thiểu phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh tại TP .HCM ----------------------------------- 68 Giao thông công cô ̣ng -------------------------------------------------------- 68 5.2.1. Trung tâm thƣơng ma ̣i - siêu thi -̣ ------------------------------------------- 69 5.2.2. 5.3. Đánh giá tiề m năng giảm thiể u phát thải khí nhà kinh trong linh vƣ̣c sƣ̉ ̃ ́ dụng môi chất lạnh tại TP.HCM ------------------------------------------------- 69 Giao thông công cô ̣ng -------------------------------------------------------- 69 5.3.1. Trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣------------------------------------------- 70 5.3.2. iii
 10. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ 5.4. Đề xuấ t phƣơng pháp thu thâ ̣p /câ ̣p nhâ ̣t số liê ̣u phu ̣c vu ̣ thố ng kê phát thải khí nhà kính trong lĩ nh vƣ̣c sƣ̉ du ̣ng môi chấ t la ̣nh --------------------------- 71 Giao thông công cô ̣ng -------------------------------------------------------- 71 5.4.1. Trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣------------------------------------------- 72 5.4.2. CHƢƠNG 6 KẾT LUẬN – KIẾN NGHI ------------------------------------------------ 73 ̣ 6.1. Kế t luâ ̣n ----------------------------------------------------------------------------- 73 6.2. Kiế n nghi -̣ --------------------------------------------------------------------------- 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO ------------------------------------------------------------------ 76 PHỤ LỤC A ---------------------------------------------------------------------------------- 78 PHỤ LỤC B ---------------------------------------------------------------------------------- 85 PHỤ LỤC C --------------------------------------------------------------------------------- 92 iv
 11. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ́ ́ DANH MỤC CHƢ̃ VIÊT TĂT Bô ̣ Tài Nguyên Môi Trƣờng BTNMT CH4 Mêtan ĐHKK Điề u hòa không khí Giao thông vâ ̣n tải GTVT Tiề m năng làm nóng toàn cầ u GWP Ủy ban liên chính phủ vể biế n đổ i khí hâ ̣u IPCC Khí nhà kính KNK Hê ̣ thố ng điề u hòa không khí ô tô MAC Thuốc hen dạng hít định liều MDI NH 3 Ammoniac Tiề m năng làm suy giảm tầ ng ô zôn ODP Thành phố Hồ Chí Minh TP.HCM Trung tâm thƣơng mại TTTM Công ƣớc khung của Liên hợp quốc tế về Biến đổi khí hậu UNFCCC Vận tải công cộng VTCC v
 12. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ ̉ DANH MỤC BANG Bảng 2.1: Số lƣơ ̣ng xe buýt thành phố Hồ Chí Minh tƣ̀ 2002 - 2007 ---------------- 13 Bảng 2.2: Dƣ̣ báo phân bổ sản lƣơ ̣ng theo loa ̣i buýt năm 2015 - 2025 --------------- 14 Bảng 2.3 Kết quả dự báo số lƣơ ̣ng xe taxi----------------------------------------------- 16 Bảng 3.1: Các doanh nghiệp sản xuất tủ lạnh ở Việt Nam ----------------------------- 30 Bảng 3.2: Các hệ số GWP và ODP của các môi chất lạnh nhóm CFC. -------------- 34 Bảng 3.3: Thành phần và chỉ số GWP của các môi chất lạnh pha trộn. -------------- 37 Bảng 3.4: Lƣơ ̣ng môi chấ t la ̣nh CFC -12 nạp cho ô tô[2] ------------------------------- 41 Bảng 3.5: Lƣơ ̣ng môi chấ t la ̣nh HFC -134a nạp cho ô tô ------------------------------- 41 Bảng 4.1: Tải lƣợng khí nhà kính (E1) của xe buýt từ 2008 – 2011 ------------------ 48 Bảng 4.2: Tải lƣợng khí nhà kính (E2)của xe buýt từ 2008 – 2011 ------------------- 50 Bảng 4.3: Tải lƣợng khí nhà kính (E1) của xe Taxi từ 2007 - 2011------------------- 53 Bảng 4.4: Tải lƣợng khí nhà kính (E2) của xe Taxi từ 2007 - 2011------------------- 55 Bảng 4.5: Tải lƣợng khí nhà kinh phát th ải từ TTTM – siêu thị năm 2011 ---------- 57 ́ Bảng 4.6: Số lƣợng các loại xe buýt từ 2015 - 2025 ------------------------------------ 60 Bảng 4.7: Kết quả dự báo tải lƣơ ̣ng khí nhà kính(E2)của xe buýt từ 2015 - 2025 -- 61 vi
 13. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ DANH MỤC HÌ NH Hình 1.1: Sơ đồ phƣơng pháp tính toán phát thải chung của IPCC --------------------- 3 Hình 1.2: Sơ đồ các bƣớc thực hiện đánh giá phát thải KNK từ giao thông----------- 5 Hình 1.3: Sơ đồ thƣ̣c hiê ̣n đánh giá phát thải KNK tƣ̀ hê ̣ thố ng la ̣nh. ------------------ 6 Hình 2.1: Biể u đồ tăng trƣởng số lƣơ ̣ng xe buýt năm 2002 – 2007------------------- 13 Hình 2.2: Biểu đổ quy hoạch lƣợng xe buýt năm 2015 - 2025 ------------------------ 15 Hình 2.3: Biểu đồ tăng trƣởng số lƣợng xe Taxi từ 2007 -2010 ---------------------- 16 Hình 2.4: Biểu đồ so sánh số lƣợng trung tâm thƣơng mại – siêu thị ở các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh ------------------------------------------------- 17 Hình 2.5: Biểu đồ thể hiện diện tích TTTM – siêu thị các quận huyện ở TP.HCM 18 Hình 3.1: Lô ̣ trinh sƣ̉ du ̣ng môi chấ t la ̣nh trên thế giời -------------------------------- 29 ̀ Hình 3.2: Sơ đồ phân loa ̣i môi chấ t la ̣nh theo nguồ n gố c và tính chấ t --------------- 32 Hình 4.1: Biểu đồ Tải lƣợng KNK do rò rỉ của xe buýt ở TP.HCM từ 2008 - 2011 49 Hình 4.2: Biểu đồ Tải lƣợng toàn bộ KNK của xe buýt ở TP.HCM từ 2008 - 2011 51 Hình 4.3: Biểu đồ so sánh tải lƣơ ̣ng KNK c ủa xe buýt ở TP.HCM từ 2008 – 2011 bằ ng hai phƣơng pháp tinh E1 và E2 ------------------------------------------------------ 52 ́ Hình 4.4: Biểu đồ tải lƣợng khí nhà kính (E1) của Taxi ở TP.HCM từ 2007 – 2011 Hình 4.5: Biểu đồ tải lƣơ ̣ng khí nhà kính (E2)của Taxi ở TP.HCM từ 2007 - 2011 56 Hình 4.6: Biểu đồ so sánh thải lƣơ ̣ng KNK c ủa xe Taxi ở TP.HCM từ 2008 – 2011 bằ ng hai phƣơng pháp tính. ----------------------------------------------------- 56 Hình 4.7: Biể u đồ so sánh tải lƣơ ̣ng khí nhà kinh của xe buýt và taxi năm ́ 2008 - 2011-------------------------------------------------------------------------------------------- 57 Hình 4.8: Biểu đồ so sánh tải lƣơ ̣ng phát th ải khí nhà kính ở các quận/huyện ở TP.HCM --------------------------------------------------------------------------- 59 Hình 4.9: Biểu đồ quy hoạch số lƣợng xe buýt từ 2015 – 2025 ----------------------- 60 Hình 4.10: Biểu đồ dự báo tải lƣơ ̣ng khí nhà kinh (E2)của xe buýt từ 2015 – 202562 ́ Hình 5.1: Biể u đồ giảm tải lƣơ ̣ng quy hoa ̣ch thay thế R-134a bằ ng R-290---------- 70 vii
 14. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ Hình 5.2: Sơ đồ cập nhật số liệu thống kê phát thải khí nhà kính --------------------- 71 viii
 15. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ CHƢƠNG 1 MƠ ĐẦU ̉ 1.1. Tính cấp thiết của đề tài Với tình hình phát thải các khí nhà kính do các hoạt động của các nƣớc trên thế giới trong nhiều năm qua đã gây ra hiện tƣợng hiệu ứng nhà kính trên toàn cầu và lớn hơn nữa là làm cho khí hậu trài đất thay đổi, nƣớc biển dâng , thiên tai ngày càng nhiề u hơn. Trong số đó Việt Nam là một trong 5 quốc gia bị tác động nhiều nhất của hiện tƣợng nƣớc biển dâng cao, là hậu quả tăng nhiệt độ làm bề mặt trái đất nóng lên do phát thải khí nhà kính. Theo cảnh báo của Uỷ ban Liên chính phủ về BĐKH (IPCC) đến năm 2100, nếu mực nƣớc biển dâng cao 1m sẽ ảnh hƣởng đến 5% đất đai của VN, 10% dân số, tác động đến 7% sản xuất nông nghiệp, giảm 10% GDP. (Nguồn: Dagupta.et.al.2007), riêng sản xuất kinh tế biển sẽ suy giảm 1/3 (nguồn UNDP). Nhận thấy đƣợc hậu quả đó đã có nhiều nghiên cứu nhằm giảm lƣợng phát sinh khí nhà kính tại các quốc gia cũng nhƣ ở Việt Nam nhƣng trong đó một hợp chất dung môi lạnh HFC, HCFC hiện đƣợc sử dụng rộng rãi hiện nay với khối lƣợng không lớn nhƣng có tác động rất lơn gây ra hiệu ứng nhà kính. Nắm bắt đƣợc tình hình đó đề tài “Đánh giá hiên trạng phát thả i khí nhà kính trong lĩnh vực sử dụng Môi Chấ t Lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh và đề xuất giải pháp giảm thiểu ” cần phải thực hiện trong giai đoạn hiện nay, giải quyết đƣợc phần nhỏ trong chƣơng trình nghiên cứu ứng phó với biến đổi khí hậu của Việt Nam. 1.2. Tình hình nghiên cứu Dƣ̣a trên các thông tin dƣ̃ liê ̣u về các đề tài nghiên cƣ́u về KNK cũng nhƣ các dƣ̣ án về biế n đổ i khí hâ ̣u tƣ̀ các tồ chƣ́c nghiên cƣ́u , trƣờng đa ̣i ho ̣c ở Viê ̣t Nam cho thấ y vấ n đề nghiên cƣ́u về ả nh hƣởng của khí nhà kinh ở Viê ̣t Nam hiê ̣n là đề tài khá ́ mới mẻ . Vì vậy đề tài “nghiên cứu đánh giá về phát thải khí nhà kính“ hiện đang là vấ n đề mới la ̣ không nhƣ̃ng ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn ở Viê ̣t Nam . Đặc biê ̣t là trong lĩnh vực sử dụng môi chất lạnh càng ít đƣợc quan tâm chú ý hiện nay ở nƣớc ta. 1
 16. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ 1.3. Mục tiêu đề tài - Đƣa ra cái nhin tổ ng quan về hi ện trạng phát thải khí nhà kinh trong linh vƣ̣c sƣ̉ ̃ ̀ ́ dụng môi chất lạnh trên đ ịa bàn thành phố Hồ Chí Minh. - Xây dựng phƣơng pháp tính toán thải lƣợng khí nhà kinh trong hoa ̣t đô ̣ng sƣ̉ ́ dụng môi ch ất lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh trên mô ̣t số đố i tƣơ ̣ng điể n hình. - Tính toán lƣợng phát thải khí nhà kinh quy đổi CO2 tƣơng đƣơng. ́ - Đánh giá lƣợng phát thải khí nhà kính dựa trên kết quả tính toán. - Đƣa ra các giải pháp giảm thiểu, thay thế cho hê ̣ thố ng la ̣nh của đố i tƣơ ̣ng nghiên cƣ́u. - Làm tiền đề cho các hoạt động nghiên cứu tiếp theo . 1.4. Phạm vi đề tài - Đề tài tâ ̣p tru ng nghiên cƣ́u về tiề m năng phát thải KNK trong linh vƣ̣c sƣ̉ du ̣ng ̃ môi chấ t la ̣nh ta ̣i thành phố Hồ Chí Minh với đố i tƣơ ̣ng điể n hình: - Giao thông công cô ̣ng (xe buýt và taxi) đang hoa ̣t đô ̣ng. - Hê ̣ thố ng la ̣nh ta ̣i các trung tâm thƣơng ma ị – siêu thi ̣đang hoa ̣t đô ̣ng. 1.5. Nô ̣i dung nghiên cƣu ́ - Thu thập dữ liệu, báo cáo thống kê các đề tài nghiên cứu có liên quan trong và ngoài nƣớc , các phƣơng pháp đã đạt đƣợc hiệu quả.(Ủy Ban Liên Chính phủ về biến đổi Khí hậu (IPCC). - Thu thâ ̣p thông tin , tài liệu liên quan đến hiện trạng sản xuất và sử dụng môi chất lạnh tại thành phố Hồ Chí Minh - Thu thâ ̣p số liê ̣u phu ̣ vu ̣ thố ng kê phát thải khí nhà kinh ở đố i tƣơ ̣ng nghiên cƣ́u . ́ - Xƣ̉ lý các thông tin dƣ̃ liê ̣u phu ̣c vu ̣ cho công tác đánh giá hiê ̣n tra ̣ng phát thải khí nhà kính do hoa ̣t đô ̣ng sƣ̉ du ̣ng môi chấ t la ̣nh phát thải . - Đƣa ra phƣơng pháp tính toán phù hợp với hiện trạng sử dụng và phát thải ở thành phố Hồ Chí Minh trên đối tƣợng nghiên cứu cụ thể dựa trên hê ̣ số phát thải mă ̣c đinh , quy đổi thành tải lƣợng CO2 tƣơng đƣơng phù hợp với yêu cầu trong ̣ nghị định Kyoto. 2
 17. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ - Đƣa ra nhận định tổng quan về lƣợng phát thải khí HFC, HCFC tại thành phố Hồ Chí Minh Từ những kết quả thống kê khảo sát: đƣa ra các biện pháp khắc phục các nhƣợc điểm trong quản lý, đề xuất các giải pháp kỹ thuật thay thế môi chấ t la ̣nh , hạn chế sinh ra khí nhà kính 1.6. Phƣơng pháp luâ ̣n của đề tài Đƣợc xây dựng trên cơ sở nghiên cứu về phƣơng pháp tính phát thải khí nhà kí nh của ủy ban liên chính ph ủ về biến đổi khí hậu (IPCC) năm 2006 đƣơ ̣c thế giới công nhâ ̣n và sƣ̉ du ̣ng làm phƣơng pháp tinh toán phát thải trong hoa ̣t đô ̣ng kiể m kê khí ́ nhà kính cho đến nay. Các khí nhà kính trên có tiềm năng làm nó ng toàn cầ u GWPs đƣơ ̣c đƣa ra bởi tổ chƣ́c IPCC năm 2006 cho tấ t cả các ngành , bao gồ m cả các chấ t gây suy giảm tầ ng ô zôn, tác nhân lạnh trong hệ thống điều hòa. Với công thƣ́c tinh phát thải cơ bản: ́ Q = AD × EF Trong đó: AD = Đầu vào sử dụng của đối tƣơng nghiên cứu . EF = Hê ̣ số phát thải của đố i tƣơ ̣ng, bao gồ m hê ̣ số quy đổ i. Tùy thuộc vào hiện trang của từng đối tƣợng mà thành phần trong công thức bao gồ m các tri ̣số khác nhau . Hiên tra ̣ng ̣ EF EF EF Quố c Viê ̣t mă ̣c Tế đinh ̣ Nam IPCC Bâc 3 ̣ Bâc 2 ̣ Bâc 1 ̣ Hình 1.1: Sơ đồ phương pháp tính toán phát thải chung của IPCC 3
 18. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ Trong đó: Bâ ̣c 1 là phƣơng pháp cơ bản cho tất cả cho các dữ liệu có sẵn ở các quốc gia , đố i tƣơ ̣ng, bâ ̣c 2 là phƣơng pháp trung cấp , bâ ̣c 3 là phƣơng pháp phức tạp y êu cầ u nhiề u dƣ̃ liê ̣u và mô hinh tinh toán phát thải nên bâ ̣c 2 và 3 đƣơ ̣c go ̣i là phƣơng ̀ ́ pháp cao cấp, có độ tin cậy và chính xác hơn . Dƣ̃ liê ̣u mă ̣c đinh ở bâ ̣c 1 phƣơng pháp đƣơ ̣c sƣ̉ du ̣ng chung cho các đố i tƣơ ̣ng có ̣ dƣ̃ liê ̣u ở quốc gia hoặc số liệu thống kê quốc tế và hệ số phát thải mặc định đã đƣợc nghiên cƣ́u, bổ sung. Do đó nên có tính khả thi cho tấ t cả các nƣớc. 1.6.1. Giao thông công công Nghiên cƣu phƣơng pháp luâ ̣n ́ 1.6.1.1. Tƣ̀ các tài liê ̣u nghiên cƣ́u , thố ng kê của các dƣ̣ án , tổ chƣ́c trong và ngoài nƣớc trong linh vƣ̣c môi trƣờng , kỹ thuật điện lạnh công nghiệp , ô tô, ĐHKK... là tiền đề ̃ nghiên cƣ́u cho đề tài , là cơ sở khoa học cho các nghiên cứu trong lĩnh vực giảm phát thải KNK, cũng nhƣ của đề tài. Dƣ̣a trên đă ̣c điể m về hiê ̣n tra ̣ng phát triể n giao thông đô thi ̣của thành phố Hồ Chí Minh và hiê ̣n tra ̣ng sƣ̉ du ̣ng môi chấ t la ̣nh trong hê ̣ thố ng làm la ̣nh ô tô thu thâ ̣p tƣ̀ các tổ chức , cá nhân hoạ t đông chuyên môn trong linh vƣ̣c làm điê ̣n la ̣nh ô tô ta ̣i ̃ thành phố Hồ Chí Minh . Nhằ m đƣa ra phƣơng pháp đánh giá hiê ̣n tra ̣ng sƣ̉ du ̣ng và đành giá hiê ̣n tra ̣ng phát thải KNK trong linh vƣ̣c nghiên cƣ́u ta ̣i khu vƣ̣c thành phố ̃ Hồ Chí Minh. 4
 19. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ Khảo sát – thu thâ ̣p Nghiên cứu phƣơng thông tin pháp luận IPCC Hiên trạng sử dụng ̣ Xây dựng công thứ c loại môi chất lạnh tính toán Đánh giá hiện trạng phát thải trong hệ thố ng giao thông cô ̣ng cô ̣ng Quy hoacḥ giao thông Dƣ̣ báo phát thải trong ngành giao thông công cộng Nghiên cứu giải giải pháp giảm thiểu Đề xuấ t biê ̣n pháp giảm thiểu Hình 1.2: Sơ đồ các bước thực hiê ̣n đánh giá phát thải KNK từ giao thông Số liêu cầ n khảo sát – thu thâ ̣p thông tin ̣ 1.6.1.2. - Số lƣơ ̣ng tƣ̀ng loa ̣i xe buýt đang hoa ̣t đô ̣ng (23, 26, 27, 39 chổ ngồ i) của các hãng sản xuấ t. - Số lƣơ ̣ng xe taxi đang hoa ̣t đô ̣ng 7 và 4 chổ ngồ i - Lƣơ ̣ng môi chấ t la ̣nh cầ n na ̣p cho tƣ̀ng loa ̣i xe . - Thời gian bảo trì, bổ sung và thay thế môi chấ t la ̣nh của xe. - Hê ̣ số rò rỉ của các hê ̣ thố ng la ̣nh trên xe. - Khả năng thu hồi lƣơ ̣ng môi chấ t la ̣nh khi hê ̣ thố ng la ̣nh bi ̣loa ̣i bỏ 1.6.2. Trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣ Nghiên cƣu phƣơng pháp luâ ̣n ́ 1.6.2.1. Trên cơ sở của các nghiên cƣ́u của các công ty hoa ̣t đô ̣ng trong linh vƣ̣c lắ p đă ̣t hê ̣ ̃ thố ng la ̣nh tâm ta ̣i các trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣và các nghiên cứu của các tổ chƣ́c trên thế giới về khả năng phát thải KNK tƣ̀ hoa ̣t đô ̣ng sƣ̉ du ̣ng môi chấ t la ̣nh 5
 20. ̉ ̉ ́ ĐANH GIÁ HIỆN TRẠNG PHÁ T THAI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VƢ̣C SƢ DỤNG MÔI CHÂT LẠNH Ơ THANH PHÔ HÔ CHÍ MINH VÀ ĐỀ XUÂT GIAI PHAP GIAM THIỂU ́ ́ ̀ ́ ̉ ̉ ̉ ̀ ́ trong hê ̣ thố ng la ̣nh trung tâm nhƣ hê ̣ số rò rỉ , khố i lƣơ ̣ng , loại môi chất lạnh sử dụng và chế đô ̣ bảo dƣỡng của hê ̣ thố ng . Kế t hơ ̣p với số đã đƣơ ̣c thu thâ ̣p , xƣ̉ lý và hê ̣ số tiề m năng làm nóng toàn cầ u là các nhân tố để tính toán lƣơ ̣ng KNK do hê ̣ thố ng phát thải ra môi trƣờng. Khảo sát – thu thâ ̣p thông tin hê ̣ thố ng la ̣nh trung tâm thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣ Nghiên cứu phƣơng pháp luận IPCC Hiên trạng sử dụng của ̣ hê ̣ thố ng la ̣nh trung tâm Đánh giá hiê ̣n tra ̣ng phát Thiế t lâ ̣p công thải KNK trong hệ thống thƣ́c tính toán làm lạnh Chiế n lƣơ ̣c kinh doanh Dƣ̣ báo lƣơ ̣ng phát thải và mở rô ̣ng của ban KNK trên hê ̣ thố ng quản lý trung tâm TTTM – siêu thi ̣ thƣơng ma ̣i – siêu thi ̣ Đề xuấ t biê ̣n pháp giảm Nghiên cƣ́u các giải thiể u cho trung tâm pháp giảm phát thải thƣơng mai – siêu thi ̣ Đề xuấ t biê ̣n pháp giảm phát thải Hình 1.3: Sơ đồ thực hiê ̣n đánh giá phát thải KNK từ hê ̣ thố ng lạnh. 6

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản