Hình học không gian – PP tổng hợp

Chia sẻ: Dang Quang Tuyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

4
823
lượt xem
433
download

Hình học không gian – PP tổng hợp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn thi toán hình học không gian bằng phương pháp tổng hợp có đáp án giúp bạn kiểm tra lại kết quả bài làm của mình, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình học không gian – PP tổng hợp

  1. Hình học không gian – PP tổng hợp Bài 1. Cho lăng trụ ABC.A'B'C' có độ dài cạnh bên bằng 2a, đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB = a, AC = a 3 và hình chiếu vuông góc của đỉnh A' trên mặt phẳng (ABC) là trung điểm của cạnh BC. Tính theo a thể tích khối chóp A'.ABC và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng AA', B'C'. ĐS: 3 a 1 ;cos ϕ = . 2 4 ( Trích đề thi ĐH 2008 – A). Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a, SA = a, SB = a 3 và mặt phẳng (SAB) vuông góc với mặt phẳng đáy. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC. Tính theo a thể tích của khối chóp S.BMDN và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SM, DN. a3 3 5 ĐS: ;cos ϕ = . 3 5 ( Trích đề thi ĐH 2008 – B). Bài 3. Cho lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy ABC là tam giác vuông, AB = BC = a, cạnh bên AA' = a 2 . Gọi M là trung điểm của cạnh BC. Tính theo a thể tích của khối lăng trụ ABC.A'B'C' và khoảng cách giữa hai đường thẳng AM, B'C. a3 2 a 7 ĐS: ; . 2 7 ( Trích đề thi ĐH 2008 – D). Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và B, AB= BC= a, AD = 2a, SA vuông góc với đáy và SA = 2a. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của SA, SD. Chứng minh rằng BCNM là hình chữ nhật và tính thể tích của khối chóp S.BCNM theo a. a3 ĐS: . 3 ( Trích đề thi CĐ 2008) Bài 5. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB = a, SA = a 2 . Gọi M, N và P lần lượt là trung điểm của các cạnh SA, SB và CD. Chứng minh rằng đường thẳng MN vuông góc với đường thẳng SP. Tính theo a thể tích của khối tứ diện AMNP. a3 6 ĐS: . 48 ( Trích đề thi CĐ 2009) Bài 6. Cho hình chóp S.ABC có ABC là tam giác vuông cân tại B, BA = BC = 2a. hình chiếu vuông góc của S lên (ABC) là trung điểm E của AB, SE = 2a. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của EC, SC. M là điểm di động trên tia đối của tia BA sao cho góc ECM = α ( α < 90 ) và H là hình chiếu vuông góc của S · o 1 3 lên MC. Tính thể tích khối tứ diện EHIJ theo a, α và tìm α để thể tích đó lớn nhất. ĐS: a .sin 2α 12 ( Trích đề dự bị 1 - 2008 – A). Bài 7. Cho hình chóp S.ABC mà mỗi mặt bên là một tam giác vuông, SA = SB = SC = a. Gọi M, N, E lần lượt là trung điểm các cạnh AB, AC, BC; D là điểm đối xứng của S qua E; I là giao điểm của AD và a3 (SMN). Chứng minh rằng AD ⊥ SI và tính theo a thể tích của khối tứ diện MBSI. ĐS: 36 ( Trích đề dự bị 2 - 2008 – A). Trang 1
  2. Bài 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh = a, SA = a 3, SA ⊥ ( ABCD ) . Tính theo a thể tích khối tứ diện SACD và tính cosin của góc giữa hai đường thẳng SB, AC. ( Trích đề dự bị 1 - 2008 – B). Bài 9. Cho tứ diện ABCD có các mặt ABC, ABD là các tam giác đều cạnh = a, các mặt ACD, BCD vuông góc nhau. Hãy tính theo a thể tích khối tứ diện ABCD và tính số đo của góc giữa hai đường thẳng AD, BC. ( Trích đề dự bị 2 - 2008 – B). Bài 10. Cho tứ diện ABCD và các điểm M, N, P lần lượt thuộc các cạnh BC, BD, AC sao cho BC = AQ 4BM, AC = 3AP, BD = 2BN. Mp (MNP) cắt AD tại Q. tính tỉ số và tỉ số thể tích hai phần của khối AD AQ 3 V1 7 tứ diện ABCD được phân chia bởi mp (MNP). ĐS: = ; = AD 5 V2 13 ( Trích đề dự bị 1 - 2008 – D). Bài 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang vuông tại A và B, BA = BC = a, AD = 2a. Cạnh SA vuông góc với đáy và SA = a 2 . Gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên SB. Chứng minh tam giác a SCD vuông và tính theo a khoảng cách từ H đến (SCD). ĐS: 3 ( Trích đề thi ĐH 2007 – D). Bài 12. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a. Gọi E là điểm đối xứng của D qua trung điểm của SA, M là trung điểm của AE, N là trung điểm của BC. Chứng minh MN ⊥ BD và a 2 tính theo a khoảng cách giữa hai đường thẳng MN và AC. ĐS: 4 ( Trích đề thi ĐH 2007 – B). Bài 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông cạnh a, mặt bên (SAD) là tam giác đều và nằm trong mp vuông góc với đáy. Gọi M, N, P lần lượt là trung điểm của các cạnh SB, BC, CD. Chứng minh a3 3 AM ⊥ BP và tính thể tích của khối tứ diện CMNP. ĐS: 96 ( Trích đề thi ĐH 2007 – A). · Bài 14. Cho lăng trụ đứng ABC. A1 B1C1 có AB = a, AC = 2a, AA1 = 2a 5 và BAC = 120o . Gọi M là trung a 5 điểm cạnh CC1. Chứng minh MB ⊥ MA1 và tính d ( A, A1 BM ) . ĐS: . 3 ( Trích đề dự bị 1 - 2007 – A). Bài 15. Cho hình chóp S.ABC có góc giữa (SBC) và (ABC) là 60o; ABC và SBC là các tam giác đều cạnh 3a a. tính theo a khoảng cách từ B đến (SAC). ĐS: 13 ( Trích đề dự bị 2 - 2007 – A). Bài 16. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông tâm O, SA ⊥ đáy. Cho AB = a, SA = a 2 . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SD. Chứng minh SC ⊥ ( AHK ) và tính thể tích khối chóp OAHK. 2a3 ĐS: . 27 ( Trích đề dự bị 1 - 2007 – B). Bài 17. Trong mp (P) cho nửa đường tròn đường kính AB = 2R và điểm C thuộc nửa đường tròn đó sao cho AC = R. Trên đường thẳng vuông góc với (P) tại A lấy S sao cho góc giữa (SAB) và (SBC) là 60o. Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của A trên SB, SC. Chứng minh rằng tam giác AHK vuông và tính thể Trang 2
  3. R3 6 tích của khối chóp S.ABC. ĐS: . 12 (Trích đề dự bị 2 - 2007 – B). Bài 18. Cho lăng trụ đứng ABC. A1 B1C1 có đáy ABC là tam giác vuông, AB = AC = a, AA1 = a 2 . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AA1 , BC1 . Chứng minh MN là đường vuông góc chung của AA1 và BC1. a3 2 Tính thể tích khối chóp MA1 BC1 . ĐS: . 12 ( Trích đề dự bị 1 - 2007 – D). Bài 19. Cho lăng trụ đứng ABC. A1 B1C1 có tất cả các cạnh đều bằng a. M là trung điểm của đoạn AA1. a 30 Chứng minh BM ⊥ B1C và tính d ( BM , B1C ) . ĐS: . 10 ( Trích đề dự bị 2 - 2007 – D). a 3 Bài 20. Ch hình hộp ñöùng ABCD. A′B′C′D′ coù caùc caïnh AB = AD = a, AA ' = vaø 2 · BAD = 60o . Goïi M vaø N laàn löôït laø trung ñieåmcuûa caùc caïnh A′D′ vaø A′B′ . Chöùng minh AC ' ⊥ ( BDMN ) . Tính theå tích khoái choùp A.BDMN 3a 3 ĐS: . 16 ( Trích đề dự bị 1 - 2006 – A). Bài 21. Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình chöõ nhaät vôùi AB = a, AD = 2a, caïnh SA ⊥ ñaùy, caïnh SB taïo vôùi maët phaúng ñaùy moät goùc 600. Treân caïnh a 3 SA laáy ñieåm M sao cho AM = . Maët phaúng (BCM) caét caïnh SD taïi N. Tính theå 3 10a 3 3 tích khoái choùp S.BCNM ĐS: . 27 ( Trích đề dự bị 2 - 2006 – A). · Bài 22. Cho hình choùp S.ABCD coù ñaùy ABCD laø hình thoi caïnh a, BAD = 60o , SA ⊥ đáy, SA = a. Goïi C’ laø trung ñieåm cuûa SC. Maët phaúng (P) ñi qua AC’ vaø song song vôùi BD, caét caùc caïnh SB, SD cuûa hình choùp laàn löôït taïi B ,D . Tính theå a3 3 tích cuûa khoái choùp S.AB’C’D’. ĐS: . 18 ( Trích đề dự bị 1 - 2006 – B). Bài 23. Cho hình laêng truï ABC.A’B’C’ coù A’.ABC laø hình choùp tam giaùc ñeàu, caïnh ñaùy AB = a, caïnh beân AA’ = b. Goïi α laø goùc giöõa 2 mp (ABC) vaø ( A BC). Tính tgα vaø theå tích khoái choùp A’BB’C’C. 2 3b 2 − a 2 a 2 3b 2 − a 2 ĐS: tan α = và V = . a 6 ( Trích đề dự bị 2 - 2006 – B). Bài 24. Cho hình choùp töù giaùc ñeàu S.ABCD coù caïnh ñaùy baèng a. Goïi SH laø ñöôøng cao cuûa hình choùp. Khoaûng caùch töø trung ñieåm I cuûa SH ñeán mp beân (SBC) baèng b. Tính theå tích khoái Trang 3
  4. 2a 3b choùp S.ABCD. ĐS: . 3 a 2 − 16b 2 ( Trích đề dự bị 1 - 2006 – D). Bài 25. Cho hình laäp phöông ABCD.A’B’C’D’ coù caïnh baèng a vaø ñieåm K thuoäc 2a caïnh CC’ sao cho CK = . Maët phaúng (α ) ñi qua A, K vaø song song vôùi BD, chia 3 khoái laäp phöông thaønh hai khoái ña dieän. Tính theå tích cuûa hai khoái ña dieän a 3 2a3 ñoù. ĐS: ; . 3 3 ( Trích đề dự bị 2 - 2006 – D). Bài 26. Tính thể tích hình chóp S.ABC biết , SA = a SB = b SC = c, · · · ASB = 60o , BSC = 90o , CSA = 120o . abc 2 ĐS: . 12 Bài 27. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy = a, chiều cao = a. Gọi E, K lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC. Tính bán kính của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.EBK. a 29 ĐS: . 8 Bài 28. Cho hình chóp tam giác đều S.ABC có đường cao SO = 1 và đáy ABC có cạnh = 2 6 . Các điểm M, N theo thứ tự là trung điểm của cạnh AB, AC . Tính thể tích khối chóp S.AMN và bán kính mặt cầu nội tiếp hình chóp đó . ĐS: 3 3 V= ;R = . 2 4+2 2 Bài 29. Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông cân tại đỉnh B, AB = a, SA = 2a và SA vuông góc với mặt phẳng đáy. Mặt phẳng qua A vuông góc với SC cắt SB, SC lần lượt tại H, K. Tính 8a 3 theo a thể tích khối tứ diện SAHK. ĐS: . 45 ( Trích đề dự bị 2 - 2008 – D). Bài 30. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang vuông tại A và D; AB = AD = 2a; CD = a; góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 600. Gọi I là trung điểm của cạnh AD. Biết hai mặt phẳng (SBI) và (SCI) cùng vuông góc với mặt phẳng (ABCD), tính thể tích khối chóp S.ABCD theo a. 3a 3 15 ĐS: . 5 ( Trích đề thi ĐH 2009 – A). Bài 31. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có BB’ = a, góc giữa đường thẳng BB’ và mặt phẳng · (ABC) bằng 600; tam giác ABC vuông tại C và BAC = 600. Hình chiếu vuông góc của điểm B’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trọng tâm của tam giác ABC. Tính thể tích khối tứ diện A’ABC theo a. 9a 3 ĐS: . 208 (Trích đề thi ĐH 2009 – B). Bài 32. Cho hình lăng trụ đứng ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = a, AA’ = 2a, A’C = 3a. Gọi M là trung điểm của đoạn thẳng A’C’, I là giao điểm của AM và A’C. Tính theo a thể tích Trang 4
  5. 4a 3 khối tứ diện IABC và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (IBC). ĐS: VIABC = ; d(A,IBC) 9 2a 5 = . 5 (Trích đề thi ĐH 2009 – D). Trang 5

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản