intTypePromotion=1
ADSENSE

Hình thể trong bán cầu đại não

Chia sẻ: Lanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

226
lượt xem
30
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đoan não gồm hai bán cầu đại não và các mép liên bán cẩu. Vì gian não thọc sâu vào não trước, nên đoan não phải cong lại đè lên gian não và quặp ở hai đầu. Hai bán cầu não được dính vào nhau bởi các mép liên bán cầu. Bán cầu đạiĐoan não gồm hai bán cầu đại não và các mép liên bán cẩu. Vì gian não thọc sâu vào não trước, nên đoan não phải cong lại đè lên gian não và quặp ở hai đầu. Hai bán cầu não được dính vào nhau bởi các...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hình thể trong bán cầu đại não

 1. HÌNH THEÅ TRONG BAÙN CAÀU ÑAÏI NAÕO ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 2. NAÕO BOÄ Caùc thaønh phaàn chính cuûa heä TKTW TUÛY GAI 2 BAÙN CAÀU ÑAÏI NAÕO ÑOAN NAÕO 2 NAÕO THAÁT BEÂN ÑOÀI THÒ NAÕO TRÖÔÙC VUØNG TREÂN ÑOÀI ÑOÀI NAÕO VUØNG SAU ÑOÀI VUØNG DÖÔÙI ÑOÀI GIAN NAÕO VUØNG HAÏ ÑOÀI NAÕO BOÄ NAÕO THAÁT III CUOÁNG ÑAÏI NAÕO NAÕO GIÖÕA TRUNG NAÕO MAÙI TRUNG NAÕO THAÂN NAÕO CAÀU NAÕO NAÕO SAU TIEÅU NAÕO NAÕO TRAÙM HAØNH NAÕO TUÛY NAÕO NAÕO THAÁT IV ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 3. Söï phaùt trieån heä Thaàn Kinh Trung Öông ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 4. ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 5. ÑOAN NAÕO Baùn Caàu Ñaïi Naõo Phaàn to nhaát (85%P) P: 1000 – 2000g Theo söï phaùt trieån: Naõo chia 2 phaàn: * Cöïu Ñoan Naõo: Hoäi Noäi Vieàn – Khöùu Naõo – Nhaân Neàn (sôùm thoaùi hoùa) * Taân Ñoan Naõo: chu vi AÙo Naõo (chaát traéng + ng chaát xaùm)) ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 6. ÑOAN NAÕO Baùn Caàu Ñaïi Naõo Theo caáu truùc Giaûi Phaãu: • Beân ngoaøi: voû xaùm Ñaïi Naõo • Beân trong: chaát traéng vaø caùc naõo thaát • Beân döôùi: caùc Nhaân Neàn ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 7. Raõnh trung taâm Raõnh tröôùc trung taâm Raõnh sau trung taâm Raõnh Ñænh Raõ Chaåm nh trun h beân Ngoaøi gt aâm R aõnn Khe naõo ngang Khe naõo doïc ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 8. Baùn Caàu Ñaïi Naõo – maët ngoaøi Raõnh trung taâm Raõnh tröôùc trung taâm Raõnh sau trung taâm Raõnh traùn treân Raõnh ñænh chaåm ngoaøi ÙN ÙN THUØY ÑÆNH THUØY ÑÆNH T T RA RA ØY ØY T THU HU beân hb eân nh aõnn G G THUØY CHAÅM THUØ CHAÅ Raõnh traùn döôùi Raõn R D Ö ÔN Ö ÔN ÙIÙI D T T HA HA TH TH UØY UØY Raõnh thaùi döông treân Raõnh thaùi döông döôùi THUØY ÑAÛO THUØ ÑAÛ ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 9. Baùn Caàu Ñaïi Naõo – maët trong Raõnh tröôùc trung taâm Hoài tröôùc cheâm Raõnh ñai Raõnh theå chai Treû vieàn Raõnh ñænh chaåm Hoài traùn trong Hoài ñai Hoài cheâm Raõnh döôùi ñænh Meùp sau Theå chai Vaùch trong suoát Raõnh cöïa Voøm naõo Meùp tröôùc ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 10. Baùn caàu Ñaïi Naõo – maët döôùi Haønh khöùu Hoài thaúng Daûi khöùu Hoài oå maét Chaát thuûng tröôùc Hoài thaùi döông chaåm ngoaøi Hoài thaùi döông chaåm trong Raõnh thaùi döông chaåm Hoài caïnh haûi maõ Raõnh beân phuï ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 11. Caùc meùp gian baùn caàu Theå chai Voøm naõo Meùp tröôùc Meùp sau Vaùch trong suoát ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 12. Baùn Caàu Ñaïi Naõo – maët trong Raõnh tröôùc trung taâm Hoài tröôùc cheâm Raõnh ñai Raõnh theå chai Treû vieàn Raõnh ñænh chaåm Hoài traùn trong Hoài ñai Hoài cheâm Raõnh döôùi ñænh Meùp sau Theå chai Vaùch trong suoát Raõnh cöïa Voøm naõo Meùp tröôùc ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 13. Hình theå trong baùn caàu ñaïi naõo Chaát Traéng: Ñoài thò 1. Boù toûa ñöùng ng Thaân 2. Boù lieân hôïp doïc Nhaân ñuoâi Ñaàu 3. Boù lieân hôïp ngang Chaát Xaùm: Nhaân beøo (caàu nhaït ôû phía trong beøo saãm,) 1. Caùc nhaân neàn: Ñuoâi a. Theå vaân: nhaân ñuoâi Theå haïnh nhaân nhaân beøo (beøo saãm, caàu nhaït) b. Nhaân tröôùc töôøng c. Theå haïnh nhaân 2. Voû ñaïi naõo ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 14. Caùc thaønh phaàn chính cuûa heä TKTW 2 BAÙN CAÀU ÑAÏI NAÕO ÑOAN NAÕO 2 NAÕO THAÁT BEÂN ÑOÀI THÒ NAÕO TRÖÔÙC VUØNG TREÂN ÑOÀI ÑOÀI NAÕO VUØNG SAU ÑOÀI VUØNG DÖÔÙI ÑOÀI GIAN NAÕO VUØNG HAÏ ÑOÀI NAÕO THAÁT III CUOÁNG ÑAÏI NAÕO NAÕO GIÖÕA TRUNG NAÕO TRUNG NAÕO MAÙI TRUNG NAÕO THAÂN NAÕO CAÀU NAÕO CAÀU NAÕO NAÕO SAU TIEÅU NAÕO NAÕO TRAÙM HAØNH NAÕO HAØNH NAÕO TUÛY NAÕO NAÕO THAÁT IV ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 15. Hình theå trong baùn caàu ñaïi naõo ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 16. Hình theå trong baùn caàu ñaïi naõo CHAÁT TRAÉNG Ñoài thò 1. Boù toûa ñöùng ng Thaân 2. Boù lieân hôïp doïc Nhaân ñuoâi Ñaàu 3. Boù lieân hôïp ngang CHAÁT XAÙM Nhaân beøo (caàu nhaït ôû phía trong beøo saãm,) 1. Caùc nhaân neàn: Ñuoâi a. Theå vaân: nhaân ñuoâi Theå haïnh nhaân nhaân beøo (beøo saãm, caàu nhaït) b. Nhaân tröôùc töôøng c. Theå haïnh nhaân 2. Voû ñaïi naõo ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM
 17. Hình theå trong baùn caàu ñaïi naõo CHAÁT TAÉNG 1. Boù toûa ñöùng ng - Xuaát phaùt: Voû naõo - Höôùng ñi: vaøo trong naõo vaønh tia (toûa roäng), bao trong nh ng (hoäi tuï giöõa nhaân beøo (ngoaøi), nhaân ñuoâi + ñoài thò (trong)) - Treân thieát ñoà naõo ngang: bao trong daïng hình chöõ V: Goái bao trong Truï tröôùc: giöõa nhaân beøo vaø nhaân ñuoâi Phaààn sau beøøo vaøø Pha be va Truïï sau Tru Truï sau: giöõa nhaân beøo vaø ñoài thò: chia 2 phaàn: phaààn döôùi beøøo pha be Goái bao trong Sau beøo (tia thò giaùc) Döôùi beøo (tia thính giaùc): theå goái voû thaùi döông Truïï tröôùc Tru trö 2. Boù lieân hôïp doïc 3. Boù lieân hôïp ngang CHAÁT XAÙM ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM From: Carpenter and Sutin (1983)
 18. Hình theå trong baùn caàu ñaïi naõo CHAÁT TAÉNG 1. Boù toûa ñöùng ng - Xuaát phaùt: Voû naõo - Höôùng ñi: vaøo trong naõo vaønh tia (toûa roäng), bao trong nh ng (hoäi tuï giöõa nhaân beøo (ngoøaii), nhaân ñuoâi + ñoài thò (trong)) a - Treân thieát ñoà naõo ngang: bao trong daïng hình chöõ V: Goái bao trong Truï tröôùc: giöõa nhaân beøo vaø nhaân ñuoâi Phaààn sau beøøo vaøø Pha be va Truïï sau Tru Truï sau: giöõa nhaân beøo vaø ñoài thò: chia 2 phaàn: phaààn döôùi beøøo pha be Goái bao trong Sau beøo (tia thò giaùc) Döôùi beøo (tia thính giaùc): theå goái voû thaùi döông Truïï tröôùc Tru trö 2. Boù lieân hôïp doïc 3. Boù lieân hôïp ngang CHAÁT XAÙM ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM From: Carpenter and Sutin (1983)
 19. Hình theå trong baùn caàu ñaïi naõo – Chaát traéng Truïï sau Tru Goái bao trong Phaààn sau beøøo vaøø Pha be va phaààn döôùi beøøo pha be Truïï tröôùc Tru trö ThS.Bs VO VAN HAI BMGPH, ĐHYD TPHCM From: Carpenter and Sutin (1983)
 20. Hình theå trong baùn caàu ñaïi naõo Nhoùùm sôïïi ngaéén Nho sô nga CHAÁT TRAÉNG (sôïïi cung ñaïi naõo) sô 1. Boù toûa ñöùng ng 2. Boù lieân hôïp doïc Boùù ñai Bo Phaùt trieån maïnh ôû naõo ngöôøi Thôù trong voû (chaïy trong chaát xaùm) Boù doïc döôùi Thôù döôùi voû (chaïy trong chaát traéng): Nhoùm sôïi ngaén (sôïi cung ñaïi naõo): noái caùc phaàn keá caän naõo trong cuøng moät thuøy Boùù doïïc treân Bo do Nhoùm sôïi daøi: boù moùc ( oå maét – cöïc thaùi döông) + boù ñai (thuøy traùn – thuøy thaùi döông) + boù doïc treân vaø boù doïc döôùi (thuøy traùn – chaåm – thaùi döông) Bao ngoaøi vaø bao ngaøi cuøng: naèm maët Boùù moùùc Bo mo ngoaøi vaø trong Nhaân Tröôùc Töôøng ThS.Bs VO VAN HAI 3. Boù lieân hôïp ngang BMGPH, ĐHYD TPHCM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2