Hộ sản xuất và tín dụng ngân hàng

Chia sẻ: Nguyễn Đức Tín | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:5

0
683
lượt xem
358
download

Hộ sản xuất và tín dụng ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hộ sản xuất và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với việc phát triển kinh tế hộ sản xuất.Thực trạng về cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo - PTNT .Những giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy mở rộng cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo - PTNT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hộ sản xuất và tín dụng ngân hàng

  1. Chương 1: Hộ sản xuất và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với việc phát triển kinh tế hộ sản xuất. Chương 2: Thực trạng về cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo - PTNT huyện Chương 3: Những giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy mở rộng cho vay hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo - PTNT huyện CHƯƠNG 1 HỘ SẢN XUẤT VÀ VAI TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ SẢN XUẤT 1.1. Hộ sản xuất và vai trò của kinh tế hộ sản xuất đối với nền kinh tế. 1.1.1. Khái quát chung về hộ sản xuất: 1.1.2. Đặc điểm của kinh tế hộ sản xuất: Một là: Từ sản xuất tự cung, tự cấp chuyển dần sang sản xuất hàng hoá: Hai là: Quy mô và nguồn lực sản xuất kinh doanh của các hộ sản xuất thường là nhỏ và không đồng đều. Ba là: Hình thành nhiều loại hình kinh tế hộ sản xuất hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau 1.2. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất: 1.2.1. Những lý luận chung về tín dụng ngân hàng: 1.1.3.5. Kinh tế hộ sản xuất tạo điều kiện mở rộng thị trường vốn và thu hút nguồn đầu tư. 1.1.3.4. Kinh tế hộ sản xuất thúc đẩy phân công lao động hướng tới chuyên môn hoá sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 1.1.3.3. Kinh tế hộ sản xuất nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên và công cụ lao động. 1.1.3.2. Kinh tế hộ sản xuất góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng lao động, giải quyết việc làm ở nông thôn.
  2. 1.1.3.1. Kinh tế hộ sản xuất góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, thúc đẩy sản xuất hàng hoá. 1.1.3. Vai trò của kinh tế hộ sản xuất đối với nền kinh tế: 1.2. Tín dụng ngân hàng và vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hộ sản xuất: 1.2.1. Những lý luận chung về tín dụng ngân hàng 1.2.2. Sự cần thiết phải mở rộng cho vay hộ sản xuất: 1.2.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với kinh tế hộ sản xuất: 1.2.3.1. Tín dụng ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn cho kinh tế hộ sản xuất mở rộng sản xuất kinh doanh, mở mang ngành nghề và tạo việc làm. 1.2.3.2. Tín dụng ngân hàng tạo điều kiện cho kinh tế hộ sản xuất tiếp cận và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, tiếp cận với cơ chế thị trường. 1.2.3.3. Tín dụng ngân hàng thúc đẩy kinh tế hộ sản xuất chuyển từ sản xuất tự cấp, tự túc sang sản xuất hàng hoá, góp phần thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn. 1.2.3.4. Ngân hàng có thể kiểm soát các hoạt động của hộ sản xuất và thúc đẩy hộ sản xuất thực hiện chế độ hạch toán kinh tế. 1.2.3.5. Tín dụng ngân hàng góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi và bán lúa non trong nông nghiệp. 1.3. Những nhân tố ảnh hưởng đến công tác cho vay hộ sản xuất: 1.3.1. Đặc điểm trong cho vay hộ sản xuất: 1.3.2. Những nhân tố tác động đến công tác cho vay hộ sản xuất: 1.3.2.1. Yếu tố môi trường: Môi trường kinh tế - xã hội: Môi trường chính trị pháp lý Môi trường tự nhiên 1.3.2.2. Yếu tố về khách hàng: 1.3.2.3. Yếu tố về cơ chế chính sách: 1.3.2.4. Yếu tố về trình độ nhận thức của cán bộ ngân hàng:
  3. CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNO - PTNT HUYỆN VB . 2.1. Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo - PTNT Huyện VB. 2.1.1. Một số nét về điều kiện kinh tế - xã hội Huyện VB; 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo - PTNT Huyện VB: 2.1.2.1. Giới thiệu về chi nhánh NHNo - PTNT Huyện VB: 2.1.2.2. Đánh giá khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo - PTNT Huyện VB huy động vốn: Công tác cho vay: Hoạt động khác: Kết quả hoạt động kinh doanh: 2.2. Thực trạng tình hình tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo - PTNT Huyện VB: 2.2.1. Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNo - PTNT Huyện VB Về định hướng đầu tư cho vay kinh tế hộ: Về cơ chế và thủ tục cho vay hộ sản xuất: - Về cơ chế bảo đảm tiền vay: CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ CHO VAY HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHNO - PTNT HUYỆN 2.1. Khái quát chung tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo - PTNT Huyện. 2.1.1. Một số nét về điều kiện kinh tế - xã hội Huyện; 2.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh của chi nhánh NHNo - PTNT Huyện: 2.1.2.1. Giới thiệu về chi nhánh NHNo - PTNT Huyện
  4. 2.1.2.2. Đánh giá khái quát về tình hình hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo - PTNT: Công tác huy động vốn: Công tác cho vay: Hoạt động khác: Kết quả hoạt động kinh doanh: 2.2. Thực trạng tình hình tín dụng hộ sản xuất tại chi nhánh NHNo - PTNT 2.2.1. Tình hình cho vay, thu nợ, dư nợ đối với hộ sản xuất của chi nhánh NHNo - PTNT Huyện: Về định hướng đầu tư cho vay kinh tế hộ: Về cơ chế và thủ tục cho vay hộ sản xuất: - Về cơ chế bảo đảm tiền vay CHƯƠNG 3 NHỮNG GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM THÚC ĐẨY MỞ RỘNG CHO VAY KINH TẾ HỘ SẢN XUẤT TẠI CHI NHÁNH NHN0 - PTNT VB 3.1. Định hướng về hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo & PTNT Huyện 3.1.1. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện .1.2. Định hướng hoạt động của NHNo - PTNT Việt Nam 3.1.3. Phương hướng hoạt động của chi nhánh NHN0 - PTNT Huyện 3.2. Những giải pháp nhằm mở rộng cho vay phát triển kinh tế hộ sản xuất tại Chi nhánh NHNo - PTNT huyện 3.2.1. Phải xác định và quán triệt rõ những quan điểm cơ bản khi mở rộng cho vay kinh tế hộ sản xuất: 3.2.2. Ngân hàng cho vay phải xác định rõ người vay là ai ? và họ vay tiền sử dụng làm gì để mang lại hiệu quả kinh tế từ vốn vay ? 3.2.3. Ngân hàng cần phải đa dạng hoá các phương thức và hình thức cho vay. 3.2.4. Ngân hàng cần phải mở rộng đối tượng đầu tư: 3.2.5. Thực hiện cho vay theo các chương trình, dự án phát triển kinh tế từng vùng trong địa bàn huyện. 3.2.6. Ngân hàng nên có cơ chế lãi xuất cho vay linh hoạt:
  5. 3.2.7. Mở rộng cho vay hộ sản xuất luôn gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng: 3.2.8. Tăng cường nguồn vốn để mở rộng đầu tư. Huy động nguồn vốn tại địa bàn: Huy động vốn bên ngoài: 3.2.9. Giải pháp về công tác cán bộ: 3.3. Một số kiến nghị và đề xuất. 3.3.1. Kiến nghị với nhà nước: 3.3.2. Kiến nghị với chính quyền địa phương: 3.3.3. Kiến nghị với NHNo - PTNT Việt Nam Phần cuối : MộT số văn bản pháp luật liên quan đến chuyên đề

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản