intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tốt nghiệp: Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội phụ nữ huyện Vụ Bản

Chia sẻ: Than Con | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:80

616
lượt xem
240
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Báo cáo tốt nghiệp "Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội phụ nữ huyện Vụ Bản" được nghiên cứu để tìm ra các giải pháp thúc đẩy việc sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả của các hộ nông dân nhằm giảm tỉ lệ hộ nghèo, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo giữa các hộ nông dân trong huyện.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Đánh giá tình hình cho vay vốn và sử dụng vốn vay ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội cho hộ nông dân nghèo thông qua Hội phụ nữ huyện Vụ Bản

 1. TRƯỜNG …………………. KHOA………………………. ----- ----- CHUYÊN ĐỀ ĐỀ TÀI: Đánh giá hiệu quả hoạt động của cán bộ 248 trong công tác khuyến nông cơ sở tại huyện Đại Từ
 2. 1 PhÇn 1 Më ®Çu 1.1. §Æt vÊn ®Ò ViÖt Nam lµ mét n−íc n«ng nghiÖp víi h¬n 80% d©n sè sèng ë n«ng th«n vµ h¬n 70% lao ®éng trong lÜnh vùc n«ng nghiÖp. N«ng nghiÖp, n«ng th«n vµ n«ng d©n lu«n lµ vÊn ®Ò chiÕn lưîc, ®−îc §¶ng vµ Nhµ n−íc ta quan t©m. §· cã nhiÒu nghÞ quyÕt cña §¶ng, chÝnh s¸ch cña nhµ n−íc ®Ò cËp tíi vÊn ®Ò nµy. ChØ thÞ 100 - CT/TW cña Ban BÝ th− Trung −¬ng §¶ng ngµy 13/1/1981: “VÒ c¶i c¸ch c«ng t¸c kho¸n, më réng kho¸n s¶n phÈm ®Õn nhãm vµ ng−êi lao ®éng trong hîp t¸c x· n«ng nghiÖp. §¹i héi §¶ng lÇn thø VIII (1996), ®· x¸c ®Þnh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa n«ng nghiÖp n«ng th«n lµ mét trong nh÷ng −u tiªn hµng ®Çu cña nh÷ng n¨m nöa thËp niªn 90. N¨m 1988 nghÞ QuyÕt 10 cña Bé ChÝnh trÞ Trung ¦¬ng §¶ng ngµy 5 th¸ng 4 n¨m 1988 vÒ: “§æi míi qu¶n lý kinh tÕ n«ng nghiÖp ®· thùc sù ®−a nÒn n«ng nghiÖp ViÖt Nam sang mét b−íc ph¸t triÓn míi, chÝnh s¸ch tÝn dông, ng©n hµng, chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ n«ng nghiÖp thuÇn tóy sang n«ng nghiÖp - ngµnh nghÒ vµ dÞch vô...®· lµm thay ®æi ®¸ng kÓ ®êi sèng x· héi n«ng th«n æn ®Þnh vµ ph¸t triÓn. Trong nh÷ng chÝnh s¸ch ®æi míi ®ã ph¶i kÓ ®Õn sù thay ®æi cña hÖ thèng tÝn dông, ng©n hµng. T¹i héi nghÞ lÇn thø 5 cña Ban chÊp hµnh Trung ¦¬ng §¶ng khãa VII n¨m 1993, ®· v¹ch ra ®Þnh hưíng c¬ b¶n vµ c¸c gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó tiÕp tôc ®æi míi, ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam nh− sau: Më réng tÝn dông cña nhµ n−íc vµ nh©n d©n, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ng tû lÖ n«ng d©n nghÌo ®−îc vay vèn ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh...Do vËy ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, n«ng th«n th× mét trong nh÷ng nhiÖm vô hµng ®Çu lµ më réng tÝn dông cho khu vùc n«ng th«n ®Ó ®¸p øng ®−îc nhu cÇu vÒ vèn ®Ó ®Çu t− vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay, hÖ thèng tÝn dông ng©n hµng t¹i n«ng th«n n−íc ta ®· vµ ®ang ph¸t triÓn, ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu cña ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Tuy nhiªn, thùc tÕ tÝn dông n«ng th«n vÉn cßn nh÷ng mÆt h¹n chÕ cÇn ph¶i kh¾c phôc. ViÖc tiÕp cËn ®Çy ®ñ, toµn diÖn c¸c nguån tÝn dông vÉn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò hÕt søc khã kh¨n cña nhiÒu hé n«ng d©n, c¸c thµnh phÇn B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 3. 2 kinh tÕ kh¸c, nhÊt lµ ë khu vùc n«ng th«n, miÒn nói, vïng s©u, vïng xa, tõ ®ã ®ßi hái ho¹t ®éng tÝn dông n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n cÇn ph¶i c¶i thiÖn h¬n n÷a, gãp phÇn gióp cho c¸c hé n«ng d©n tiÕp cËn c¸c nguån tÝn dông cã hiÖu qu¶ h¬n. Theo NghÞ quyÕt cña ®¹i héi ®¹i biÓu toµn quèc khãa VII cña §¶ng: “§Ó c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa ®Êt n−íc cÇn huy ®éng ®−îc nguån vèn s½n cã vµ sö dông cã hiÖu qu¶, trong ®ã nguån vèn trong n−íc lµ quyÕt ®Þnh, nguån vèn bªn ngoµi lµ quan träng”. V× vËy vai trß cña tÝn dông ng©n hµng trong viÖc ph©n phèi vµ tèi −u hãa nguån vèn x· héi lµ rÊt quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ n−íc ta hiÖn nay ®ang ph¸t triÓn lªn mét cÊp ®é míi, nÒn kinh tÕ héi nhËp. §iÒu ®ã ®ang ®Æt ra cho c¸c chñ thÓ kinh doanh cña nÒn kinh tÕ ph¶i ®èi mÆt víi nh÷ng th¸ch thøc míi. §ã lµ lµm thÕ nµo ®Ó cã thÓ tån t¹i, ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn trong ®iÒu kiÖn c¹nh tranh gay g¾t cña héi nhËp quèc tÕ. Trong bèi c¶nh nh− vËy ho¹t ®éng ng©n hµng næi lªn nh− mét m¾t xÝch träng yÕu trong ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ hiÖn ®¹i, tÝn dông ng©n hµng cã vai trß cùc kú quan träng, víi vÞ trÝ trung gian tµi chÝnh cña nÒn kinh tÕ, th«ng qua c¸c nguån lùc x· héi ®−îc ph©n bæ mét c¸ch hîp lý vµ cã hiÖu qu¶. Nam §Þnh lµ mét tØnh cã nh÷ng nÐt ®Æc thï riªng vµ còng ch−a cã sù ®¸nh gi¸ toµn diÖn vµ cô thÓ vÒ viÖc sö dông hiÖu qu¶ ho¹t ®éng tÝn dông cña hÖ thèng ng©n hµng, ®Æc biÖt lµ trªn ®Þa bµn huyÖn Vô B¶n. V× vËy ®¸nh gi¸ mét phÇn hiÖu qu¶ häat ®éng cña hÖ thèng ng©n hµng trong n«ng nghiÖp n«ng th«n nhÊt lµ ®èi víi Ng©n hµng CSXH ë huyÖn Vô B¶n th«ng qua kªnh ph©n phèi lµ Héi phô n÷ lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®èi víi ®Þa ph−¬ng vµ ®èi víi NHCSXH huyÖn Vô B¶n. §©y lµ c¬ së ®Ó ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p, tõng b−íc hoµn thiÖn c¬ chÕ, chÝnh s¸ch lµm cho tÝn dông thùc sù lµ ®ßn bÈy cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n ®èi víi huyÖn Vô B¶n nãi riªng, tØnh Nam §Þnh nãi chung. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa trªn, viÖc nghiªn cøu thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña NHCSXH th«ng qua kªnh héi phô n÷ ®èi víi hé n«ng d©n, t×nh h×nh sö dông vèn vµ hiÖu qu¶ sö dông vèn vay cña ng−êi d©n trong huyÖn lµ rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt. ChÝnh v× vËy t«i chän nghiªn cøu ®Ò tµi: “§¸nh gi¸ t×nh h×nh cho vay vèn vµ sö dông vèn vay −u ®·i cña Ng©n Hµng ChÝnh S¸ch X· Héi cho hé n«ng d©n nghÌo th«ng qua Héi Phô n÷ huyÖn Vô B¶n”. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 4. 3 1.2. Môc tiªu nghiªn cøu cña ®Ò tµi 1.2.1. Môc tiªu chung Trªn c¬ së ®¸nh gi¸ t¸c ®éng nghiªn cøu ®Ó t×m ra c¸c gi¶i ph¸p thóc ®Èy viÖc sö dông vèn ®óng môc ®Ých vµ cã hiÖu qu¶ cña c¸c hé n«ng d©n nh»m gi¶m tØ lÖ hé nghÌo, rót ng¾n kho¶ng c¸ch giµu nghÌo gi÷a c¸c hé n«ng d©n trong huyÖn. 1.2.2. Môc tiªu cô thÓ - §¸nh gi¸ thùc tr¹ng cña c¸c nguån vèn tÝn dông ®ang ®ưîc huy ®éng ®Ó ®Çu t− cho c¸c hé nghÌo vay vèn, hiÖu qu¶ sö dông c¸c nguån vèn nµy cña c¸c hé n«ng d©n ë huyÖn Vô B¶n. - KiÕn nghÞ mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu nh»m ®Èy m¹nh ho¹t ®éng huy ®éng cung øng vèn tÝn dông vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông nguån vèn tÝn dông trong xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo ë ®Þa ph−¬ng nghiªn cøu. 1.3. ý nghÜa cña ®Ò tµi 1.3.1. ý nghÜa trong häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc ViÖc thùc hiÖn ®Ò tµi lµ c¬ së gióp sinh viªn cñng cè kiÕn thøc ®· häc, vËn dông nh÷ng kiÕn thøc khoa häc vµo thùc tiÔn s¶n xuÊt. §©y lµ b−íc ®Çu gióp sinh viªn tiÕp cËn víi thùc tÕ s¶n xuÊt, b¸m s¸t c¬ së nh»m tÝch luü nh÷ng kinh nghiÖm thùc tÕ ®Ó phôc vô cho c«ng viÖc sau nµy. 1.3.2. ý nghÜa trong thùc tiÔn s¶n suÊt §Ò tµi lµ c¬ së khoa häc ®¸nh gi¸ ®−îc thùc tr¹ng ho¹t ®éng tÝn dông cña NHCSXH, ®¸nh gi¸ ®−îc tÇm quan träng cña nguån vèn vay tõ NHCSXH ®èi víi ho¹t ®éng vay vèn cña c¸c hé vay vèn, ®ång thêi còng gióp n¾m ®ưîc nh÷ng khã kh¨n trë ng¹i tõ phÝa ng©n hµng trong viÖc huy ®éng vèn vµ cho vay vèn còng nh− nh÷ng khã kh¨n vµ trë ng¹i cña ng−êi d©n trong viÖc vay vèn, sö dông vèn lµm sao cã hiÖu qu¶. Tõ ®ã cã nh÷ng ®iÒu chØnh vµ biÖn ph¸p tèi −u nhÊt ®Ó gi¶i quyÕt c¸c kh©u trong huy ®éng, tÝch luü, cho vay, vµ sö dông vèn vay. §Ò tµi hoµn thµnh sÏ lµ tµi liÖu tham kh o cho c¸c hé, c¸c c¸n bé cña NHCSXH, héi phô n÷ vµ nh÷ng ng−êi quan t©m trong huyÖn còng nh− c¸c vïng l©n cËn. §©y lµ tµi liÖu cã gi¸ trÞ trong c«ng t¸c tÝn dông n«ng th«n. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 5. 4 phÇn 2 tæng quan tµi liÖu 2.1. C¬ së khoa häc 2.1.1. Vèn tÝn dông −u ®·i vµ vai trß cña vèn tÝn dông −u ®·i ®èi víi xãa ®ãi gi¶m nghÌo 2.1.1.1. Kh¸i niÖm, ®Æc ®iÓm cña dông a. Kh¸i niÖm tÝn dông TÝn dông lµ ho¹t ®éng ra ®êi sím do sù ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ chÕ ®é së h÷u t− nh©n vÒ t− liÖu s¶n xuÊt. Theo tiÕng La tinh tÝn dông cã nghÜa lµ Gredittum, tøc lµ tÝn nhiÖm. Theo lÞch sö ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi tÝn dông cã h×nh thøc ®Çu tiªn lµ tÝn dông nÆng l·i ra ®êi vµo thêi k× cæ ®¹i. Sau ®ã nã ®−îc ph¸t triÓn vµ më réng h¬n trong x· héi n« lÖ ®Æc biÖt lµ ë x· héi phong kiÕn. Khi ph−¬ng thøc s¶n xuÊt t− b¶n ra ®êi vµ ph¸t triÓn th× tÝn dông TBCN c¬ b¶n ®· thay thÕ tÝn dông nÆng l·i. C¸c häc gi¶ theo thuyÕt kinh tÕ cæ ®iÓn ®· kÕt luËn r»ng “Trong nÒn s¶n xuÊt hµng hãa tÝn dông tån t¹i vµ ho¹t ®éng nh− mét thùc thÓ kh¸ch quan vµ cÇn cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi”. Do ®ã, x· héi nµo cã s¶n xuÊt hµng hãa th× ë ®ã tÊt yÕu cã ho¹t ®éng tÝn dông. Khi ®ã quan hÖ cung cÇu vÒ tiÒn vèn suÊt hiÖn vµ dï lµ nhµ n−íc, doanh nghiÖp, c¸c hé gia ®×nh, c¸c tæ chøc tµi chÝnh. Tæ chøc x· héi th× cã thÓ cã cung hoÆc cÇu vÒ vèn kh¸c nhau trong nh÷ng kho¶ng thêi gian vµ kh«ng gian kh¸c nhau. Riªng víi c¸c hé gia ®×nh khi cã nhu cÇu vÒ vèn th× cã thÓ ®i vay t¹i c¸c tæ chøc tµi chÝnh tÝn dông hoÆc b¹n bÌ, anh em.... ChÝnh v× vËy, theo ®¹i tõ ®iÓn kinh tÕ thÞ tr−êng: “TÝn dông lµ nh÷ng hµnh ®éng cho vay vµ b¸n chÞu hµng hãa vµ vèn gi÷a nh÷ng ng−êi së h÷u kh¸c nhau”. TÝn dông kh«ng ph¶i lµ ho¹t ®éng vay tiÒn ®¬n gi¶n mµ lµ vay tiÒn cã ®iÒu kiÖn, nghÜa lµ ph¶i tr¶ c¶ gèc lÉn l·i khi ®Õn k× h¹n. Theo quan ®iÓm hiÖn ®¹i: “TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ, thÓ hiÖn mèi quan hÖ gi÷a ng−êi ®i vay vµ ng−êi cho vay, nã lµ sù nh−îng mét l−îng gi¸ trÞ hay mét l−îng hiÖn vËt theo ®iÒu kiÖn mµ hai bªn ®· tháa thuËn”. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 6. 5 PhÇn kh¸i niÖm bµi gi¶ng tÝn dông n«ng th«n: “TÝn dông lµ mét ph¹m trï kinh tÕ chØ mèi quan hÖ vay m−în dùa trªn nguyªn t¾c cã hoµn tr¶ c¶ vèn vµ l·i sau mét thêi gian nhÊt ®Þnh [2]. b. §Æc ®iÓm cña tÝn dông Vèn tÝn dông ®a d¹ng vµ phong phó vÒ h×nh thøc. §Æc ®iÓm næi bËt cña vèn tÝn dông lµ tÝnh kh«ng thay ®æi vÒ tr¹ng th¸i vµ gi¸ trÞ mÆc dï nã lu«n l−u chuyÓn trong giao dÞch vµ nã ®−îc thÓ hiÖn thµnh mét sè c¸c ®Æc ®iÓm: Thø nhÊt: Ng−êi së h÷u mét sè tiÒn hoÆc hµng hãa chuyÓn cho ng−êi kh¸c sö dông trong thêi gian nhÊt ®Þnh - vèn chuyÓn tõ ng−êi cho vay sang ng−êi ®i vay. Thø hai: Sau khi vay ng−êi ®i vay cã quyÒn sö dông vèn tÝn dông theo môc ®Ých nhÊt ®Þnh Thø ba: HÕt thêi h¹n vay do hai bªn tháa thuËn. Ng−êi vay hoµn tr¶ laÞ cho ng−êi cho vay mét l−îng gi¸ trÞ lín h¬n vèn vay ban ®Çu, phÇn t¨ng thªm nµy ®−îc gäi lµ tiÒn l·i [2]. c. C¬ së nguån vèn Kh¸i niÖm nguån vèn ra ®êi dùa trªn sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña tµi chÝnh. Tõ khi xuÊt hiÖn kh¸i niÖm tµi chÝnh con ng−êi ®· hiÓu nã mét c¸ch ®Çy ®ñ ®ã lµ “Tæng thÓ c¸c quan hÖ kinh tÕ g¾n víi viÖc ph©n phèi s¶n phÈm x· héi d−íi h×nh thøc gi¸ trÞ, th«ng qua ®ã lËp vµ sö dông c¸c quü tiÒn tÖ nh»m ®¸p øng yªu cÇu tÝch lòy vµ tiªu dïng cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ”[4]. Theo kinh tÕ chÝnh trÞ M¸c - Lª nin th× tµi chÝnh thuéc vÒ ph¹m trï ph©n phèi cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. Trong s¶n xuÊt, l−u th«ng hµng hãa ®ßi hái ph¶i cã tr−íc nguån vèn, tiÒn tÖ ®Çu t− vµo c¸c yÕu tè s¶n xuÊt, vèn tiÒn tÖ trë thµnh tiÒn ®Ò cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l−u th«ng hµn hãa, vèn tiÒn tÖ cã ®−îc nhê tµi chÝnh cã chøc n¨ng t¹o vèn. Trong bÊt k× ph−¬ng thøc s¶n xuÊt nµo, viÖc t¹o vèn ®Òu dùa vµo s¶n xuÊt thÆng d− tiÕt kiÖm ®−îc, tÝch lòy ®−îc c¸c quü kh¸c nhau, qu¸ tr×nh t¹o lËp vèn mang h×nh thøc vµ b¾t nguån tõ c¸c chñ thÓ kh¸c nhau. §èi víi ng©n s¸ch nhµ n−íc: víi t− c¸ch nhµ n−íc lµ chñ thÓ cã quyÒn lùc chÝnh trÞ m¹nh nhÊt th«ng qua luËt ph¸p do nhµ n−íc ban hµnh, chøc n¨ng t¹o lËp vèn thÓ hiÖn viÖc t¹o lËp c¸c quü tiÒn tÖ tËp chung trong tay nhµ n−íc. Nhµ nuíc b¾t buéc c¸c doanh nghiÖp, nh©n d©n ph¶i ®ãng thuÕ, phÝ, lÖ phÝ ®Ó B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 7. 6 t¹o nguån thu cho ng©n s¸ch nhµ n−íc. MÆt kh¸c nhµ n−íc víi t− c¸ch lµ chñ së h÷u tµi s¶n cña quèc gia h×nh thµnh c¸c doanh nghiÖp nhµ n−íc ®Ó t¹o lËp nguån vèn khi ng©n s¸ch bÞ thiÕu hôt nhµ n−íc l¹i ph¸t hµnh c¸c tr¸i phiÕu nhµ n−íc ®Ó t¹o lËp nguån vèn. §èi víi tµi chÝnh doanh nghiÖp: ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh, mçi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i cã vèn. Vèn lµ ®iÒu kiÖn kh«ng thÓ thiÕu ®−îc ®Ó doanh nghiÖp tån t¹i vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. §Ó cã vèn ®¶m b¶o cho sù tån t¹i, c¸c doanh nghiÖp ®· huy ®éng tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau: Nguån vèn chñ së h÷u gåm: vèn gãp kinh doanh cña c¸c chñ thÓ, lîi nhuËn cã ®−îc sau mçi chu k× s¶n xuÊt kinh doanh nh−ng ch−a ®−îc ph©n phèi vµ vèn chñ së h÷u kh¸c (quü ®Çu t− ph¸t triÓn, quü dù phßng tµi chÝnh...) Nî ph¶i tr¶ do ®i vay chñ thÓ x· héi: Ng©n hµng vay d©n chóng b»ng c¸ch ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã gi¸ trÞ: tr¸i phiÕu, th−¬ng phiÕu .... §Ó huy ®éng ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi l−îng vèn cÇn thiÕt th× doanh nghiÖp ph¶i cã dù tÝnh nhu cÇu vÒ vèn, tiÕp ®ã cÇn lùa chän nguån vèn cho phï hîp: nªn huy ®éng vèn tõ chñ së h÷u hay nªn vay, c¬ cÊu gi÷a nî vµ vèn chñ së h÷u thÕ nµo lµ tèt nhÊt? nÕu vay th× nªn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu hay vay ë c¸c tæ chøc tin dông? thêi h¹n vµ l·i suÊt vay? §èi víi tµi chÝnh cña c¸c chñ thÓ kh¸c (gia ®×nh, tæ chøc x· héi, c¸c trung gian tµi chÝnh ....) ®Òu th«ng qua chøc n¨ng t¹o lËp vèn cña tµi chÝnh ®Ó h×nh thµnh c¸c quü tiÒn tÖ phï hîp víi ho¹t ®éng cña m×nh[4]. Nh− vËy c¬ së h×nh thµnh vèn xuÊt ph¸t tõ vai trß chøc n¨ng cña tµi chÝnh, xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t− kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®Ó duy tr× ho¹t ®éng cña bé m¸y nhµ n−íc 2.1.1.2. Ph−¬ng thøc huy ®éng vèn §Ó huy ®éng ®−îc l−îng vèn cho ho¹t ®éng cña m×nh c¸c ng©n hµng ®· sö dông nhiÒu biÖn ph¸p kh¸c nhau ®Ó t¹o lËp nguån vèn. C¸c ng©n hµng (trung gian tµi chÝnh) huy ®éng vèn th«ng qua mét sè ph−¬ng thøc chñ yÕu: * NhËn tiÒn göi cña c¸c tæ chøc “Ng©n hµng ®−îc nhËn tiÒn göi cña tæ chøc, c¸ nh©n vµ c¸c tæ chøc tÝn dông kh¸c d−íi h×nh thøc tiÒn göi kh«ng k× h¹n, tiÒn göi cã kú h¹n vµ c¸c lo¹i tiÒn göi kh¸c”[20]. B»ng c¸ch nµy mét l−îng lín tiÒn nhµn rçi trong d©n B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 8. 7 chóng ®−îc tËp chung trong c¸c NH t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ho¹t ®éng cña NH trong kh©u duy tr× sù tån t¹i vµ cho vay vèn cña m×nh. * Vay tõ ng©n hµng trung −¬ng “Tæ chøc tÝn dông lµ ng©n hµng ®−îc vay vèn ng¾n h¹n cña NH nhµ n−íc d−íi h×nh thøc t¸i cÊp vèn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 30 cña LuËt NH nhµ n−íc ViÖt Nam” [23]. NHT¦ cÊp vèn tÝn dông cho c¸c NH nh»m ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ cã ®ñ c¸c ph−¬ng tiÖn thanh to¸n cÇn thiÕt trong tõng thêi kú nhÊt ®Þnh. NHT¦ cÊp vèn cho c¸c NH b»ng nghiÖp vô triÕt khÊu hoÆc t¸i triÕt khÊu. * Huy ®éng vèn b»ng ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸ “Khi ®−îc thèng ®èc NH nhµ n−íc chÊp thuËn, tæ chøc tÝn dông ®−îc ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi, tr¸i phiÕu vµ giÊy tê cã gi¸ kh¸c ®Ó huy ®éng vèn cña tæ chøc, c¸ nh©n trong vµ ngoµi n−íc” [21]. Theo ph−¬ng thøc nµy c¸c NH ph¸t hµnh c¸c giÊy tê cã mÖnh gi¸ kh¸c nhau - ng©n hµng ®ãng vai trß lµ ng−êi ®i vay, ng−êi mua c¸c lo¹i giÊy cã gi¸ trÞ nµy - ng−êi cho vay. Sau mét thêi gian Ên ®Þnh trªn giÊy ®ã, NH hoµn tr¶ cho ng−êi cho vay vèn gèc vµ kho¶n l·i. * Huy ®éng vèn b»ng c¸ch vay vèn gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông C¸c tæ chøc tÝn dông ®−îc vay vèn cña nhau vµ cña tæ chøc tÝn dông n−íc ngoµi [22]. 2.1.1.3. Vai trß cña vèn tÝn dông ®èi víi gi¶m nghÌo Gióp ng−êi d©n cã nh÷ng t− liÖu s¶n xuÊt: mua ph©n, con, c©y gièng, thuèc b¶o vÖ thùc vËt..... Vèn tÝn dông t¹o ra trang thiÕt bÞ, m¸y mãc, tµi s¶n cè ®Þnh n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c n«ng tr¹i, n«ng hé. T¹o tiÒn ®Ò ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ kinh tÕ, ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn cho hä. Gióp ng−êi n«ng d©n cã nguån lùc vÒ vèn ®Ó ®Çu t− ph¸t triÓn, më réng ngµnh nghÒ n«ng th«n, ®a d¹ng hãa trong n«ng nghiÖp, CNH - H§H c¬ cÊu kinh tÕ n«ng th«n. Gióp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, cñng cè vµ c¶i t¹o n«ng th«n. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 9. 8 Thóc ®Èy ng−êi n«ng d©n trong trong sù lùa chän nh÷ng TBKHKT míi, ng−êi d©n cã ®iÒu kiÖn tiÕp cËn n¾m b¾t c¸c TBKT gãp phÇn vµo viÖc CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n. Gãp phÇn gi¶i quyÕt d− thõa lao ®éng n«ng th«n t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho hä[1]. 2.1.2. Nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ¶nh h−ëng tíi huy ®éng vèn cña ng©n hµng 2.1.2.1. Ph−¬ng h−íng vµ môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi Trong c¸c ch−¬ng tr×nh x©y dùng ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Êt n−íc §¶ng vµ Nhµ n−íc rÊt coi träng vïng n«ng th«n. §iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn trong c¸c ®Ò ¸n: “§Èy nhanh CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n thêi k× 2001 - 2010” [3]. Theo quan ®iÓm cña Nhµ n−íc th× ph¶i ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n theo h−íng c¬ chÕ thÞ tr−êng d−íi sù qu¶n lý cña nhµ n−íc. §iÒu nµy ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua hÖ thèng quy ho¹ch, kÕ ho¹ch ®Þnh h−íng, c¸c c«ng cô qu¶n lý nh− kÕ ho¹ch tµi chÝnh tÝn dông, ng©n hµng.... N¨m 2002 ViÖt Nam c«ng bè chiÕn l−îc “t¨ng tr−ëng toµn diÖn vµ xãa ®ãi gi¶m nghÌo” bao gåm 8 môc tiªu lín trong ®ã môc tiªu ®Çu tiªn lµ xãa bá t×nh tr¹ng cïng cùc vµ thiÕu ®ãi trong nh©n d©n [30]. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m tõ 2006 - 2010 víi ch−¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia vÒ xãa ®ãi gi¶m nghÌo. §Ó thùc hÞªn c¸c môc tiªu nµy hÖ thèng c¸c chØ tiªu ®· ®−îc x¸c lËp: t¨ng 1,45 lÇn thu nhËp cña nhãm ng−êi nghÌo so víi 2005; c¸c x· ®Æc biÖt khã kh¨n cã ®ñ c¬ së h¹ tÇng thiÕt yÕu; 6 triÖu l−ît hé nghÌo ®−îc vay vèn; 4,2 triÖu l−ît hé ®−îc tËp huÊn vÒ khuyÕn n«ng l©m ng−; 500 ngh×n hé nghÌo ®−îc hç trî xãa nhµ t¹m...[30]. Trong n¨m 2007 kÕt thóc mét n¨m ViÖt Nam trë thµnh thµnh viªn chÝnh thøc cña tæ chøc th−¬ng m¹i thÕ giíi. NÒn kinh tÕ cña ViÖt Nam cã nhiÒu b−íc ph¸t triÓn v−ît bËc: hoµn thµnh v−ît møc 20 chØ tiªu trong sè 23 chØ tiªu ®Ò ra, ®−a tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ lªn 8,5% cao nhÊt trong vßng 10 n¨m....riªng vïng n«ng nghiÖp n«ng th«n tØ lÖ hé nghÌo gi¶m tõ 17,2% n¨m 2006 xuèng cßn 14,7 % n¨m 2007 [14]. N¾m b¾t ®−îc nh÷ng c¬ héi míi, ®Æc biªt lµ nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®−îc trong n¨m 2007. §¶ng vµ Nhµ n−íc tiÕp tôc x¸c ®Þnh vµ lËp kÕ ho¹ch môc tiªu B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 10. 9 kinh tÕ x· héi cho n¨m tíi “PhÊn ®Êu ®¹t tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ cao, chÊt l−îng bÒn v÷ng, n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ g¾n víi c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n; phÊn ®Êu v−ît ng−ìng n−íc cã thu nhËp thÊp ....”. B»ng c¸c chØ tiªu cô thÓ “gi¶m hé nghÌo xuèng cßn 11 - 12%, tæng vèn ®Çu t− ph¸t triÓn x· héi 42% GDP...[15]. Tãm l¹i, ®Ó gi¶m tØ lÖ nghÌo ®ãi nhµ n−íc ph¶i cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t− vÒ vèn, nguån lùc nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt cho c¸c ®èi t−îng nghÌo. 2.1.2.2. C¬ chÕ chÝnh s¸ch Nhu cÇu vÒ vèn ®Ó ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n trong nh÷ng n¨m tíi lµ rÊt lín. Trong ®iÒu kiÖn vèn ®Çu t− trùc tiÕp cña nhµ n−íc vµo n«ng nghiÖp n«ng th«n cã h¹n th× viÖc t¨ng c−êng vèn cho n«ng th«n th«ng qua con ®−êng tÝn dông cã ý nghÜa ®Æc biÖt quan träng. Cïng víi viÖc ®Çu t− tµi chÝnh th× nhµ n−íc còng ph¶i x©y dùng c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông hîp lý. Nh»m ®¶m b¶o quyÒn lîi cho ng−êi cho vay vµ ng−êi ®i vay trong viÖc t¹o kh¶ n¨ng cho ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña c¸c tæ chøc tµi chÝnh vµ kh¶ n¨ng vay vèn cña c¸c hé n«ng d©n, ®oµn thÓ: “Nhµ n−íc cã chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i vÒ vèn, l·i suÊt, ®iÒu kiÖn vµ thêi h¹n vay ®èi víi ng−êi nghÌo, c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c ®Ó cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn s¶n xuÊt, kinh doanh”[19]. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng vµ thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch tÝn dông −u ®·i cÇn l−u ý ®Õn mét sè vÊn ®Ò: Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®èi t−îng cña s¶n xuÊt n«ng nghiÖp kh«ng ®ång nhÊt vÒ thêi gian sinh tr−ëng. Cã nh÷ng c©y trång, gia sóc cã chu k× s¶n xuÊt ng¾n: lóa, gµ....vµ cã nh÷ng c©y trång, gia sóc cã chu kú s¶n xuÊt dµi: nh·n v¶i, tr©u bß ... Trong khi ®ã vèn tÝn dông chñ yÕu cho n«ng d©n chñ yÕu lµ h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n ®· lµm ¶nh h−ëng tíi viÖc s¶n xuÊt nh÷ng c©y trång c«ng nghiÖp, c©y ¨n qu¶: chÌ, cµ phª, cao su....lµ nh÷ng c©y trång thÕ m¹nh cña n«ng nghiÖp ViÖt Nam. V× vËy ph¶i më réng thªm c¸c lo¹i h×nh cho vay: vay trung h¹n vµ dµi h¹n. Cã chÝnh s¸ch l·i suÊt −u ®·i ®èi víi n«ng d©n khi vay vèn −u ®·i. §Æc biÖt lµ ®èi víi vïng nhiÒu khã kh¨n vµ hé nghÌo. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 11. 10 Ph¶i cã h×nh thøc thÕ chÊp phï hîp víi ®iÒu kiÖn cña n«ng d©n hiÖn nay bëi sè hé vay vèn lµ hé nghÌo kh«ng cã tµi s¶n thÕ chÊp. Do vËy cÇn më réng h×nh thøc tÝn chÊp tËp thÓ qua c¸c hiÖp héi nghÒ nghiÖp, tæ ch÷c x· héi, tæ chøc n«ng d©n lËp ra..... Më réng h×nh thøc cho vay theo ch−¬ng tr×nh dù ¸n. §æi míi hoµn thiÖn c¬ chÕ huy ®éng vèn vµ cho vay vèn c¸c tæ chøc tÝn dông: NHNN vµ PTNT, NHCSXH, QT§N....[7]. 2.1.2.3. §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c¸c hé n«ng d©n §Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c¸c hé n«ng d©n lµ yÕu tè ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi nhu cÇu vÒ vèn vµ kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm cña c¸c hé: S¶n xuÊt n«ng nghiÖp cßn nhá lÎ tuy ®· cã sù ®Çu t− song vÉn cßn ë møc ®é thÊp, ch−a m¹nh d¹n, s¶n xuÊt cßn m¹ng nÆng tÝnh tù cung tù cÊp, chØ cã mét sè Ýt lµ tham gia vµo thÞ truêng víi c¸c s¶n phÈm ®ãng vai trß lµ hµng hãa. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp th−êng gÆp nhiÒu rñi ro: lò lôt, h¹n h¸n, s©u bÖnh... t¸c ®éng nhiÒu tíi t©m lý cña nguêi n«ng d©n ®Æc biÖt lµ nh÷ng ng−êi s¶n xuÊt nhá. NÕu cã x¶y ra rñi do th× víi quy m« nh− vËy thiÖt h¹i lµ ®¸ng kÓ. Ng−êi d©n kh«ng d¸m ®Çu t− cho vô sau còng nh− kh«ng t¹o ®−îc sù tÝch lòy tõ thu nhËp s¶n xuÊt n«ng nghiÖp. Gi¸ trÞ c¸c n«ng s¶n phÈm thÊp do s¶n xuÊt nhá ch−a ®−îc chó träng nhiÒu vµo mÉu m· còng nh− c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ b¶o qu¶n, chÕ biÕn, s¬ chÕ. S¶n phÈm n«ng nghiÖp kh«ng cã th−¬ng hiÖu do vËy gi¸ c¶ thÊp dÉn tíi thu nhËp thÊp ¶nh h−ëng tíi nhu cÇu vÒ vèn vµ kh¶ n¨ng tÝch lòy. S¶n xuÊt n«ng nghiÖp mang nÆng tÝnh thêi vô. Do ®Æc ®iÓm vÞ trÝ ®Þa lý, ®Þa h×nh cña ®Êt n−íc n»m trong khu vùc nhiÖt ®íi giã mïa, mét n¨m cã bèn mïa t¹o nªn c¬ cÊu c©y trång phong phó ®a d¹ng, t¹o nªn s¶n phÈm n«ng nghiÖp mang tÝnh thêi vô. Khã kh¨n cho viÖc b¶o qu¶n sau thu ho¹ch kÕt hîp nh−îc ®iÓm vÒ mÉu m·, chÊt l−îng th−¬ng hiÖu ¶nh h−ëng tíi gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña n«ng hé [1]. Nh− vËy, ch−¬ng tr×nh xãa ®ãi gi¶m nghÌo cÇn ph¶i ®−îc thùc hiÖn ®ång bé ®Æc biÖt lµ nhµ n−íc trong viÖc x¸c ®Þnh chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, ho¹ch ®Þnh c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong viÖc hç trî cung øng c¸c nhuån lùc B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 12. 11 ®Çu vµo còng nh− ®¶m b¶o cho ®Çu ra sau mçi chu k× s¶n xuÊt. Nh»m lµm t¨ng nhu cÇu vÒ vèn cña n«ng d©n vµ t¨ng kh¶ n¨ng tÝch lòy, tiÕt kiÖm trong nh©n d©n. 2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi 2.2.1. ThÕ giíi 2.2.1.1 .T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë NhËt B¶n Sau chiÕn tranh thÕ giíi thø hai, ChÝnh phñ NhËt cã nhiÒu chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch n«ng nghÞªp nh− thµnh lËp ng©n hµng hµng cÇm ®å bÊt ®éng s¶n, ng©n hµng n«ng c«ng th−¬ng ®Þa ph−¬ng. C¸c tæ hîp tµi chÝnh n«ng, l©m nghiÖp thñy s¶n hiÖn t¹i ®· thay thÕ hai h×nh thøc trªn. C¸c tæ hîp nµy ®· cung cÊp tiÒn vay cho n«ng nghiÖp víi sè l−îng lín, l·i suÊt thÊp vµ dµi h¹n ®Ó ®Çu t− cho viÖc h×nh thµnh vèn cè ®Þnh trong hé n«ng d©n vµ c¸c trang tr¹i n«ng nghiÖp. §Çu nh÷ng n¨m 1960, ch−¬ng tr×nh cho vay n«ng nghiÖp (GPALs) cña chÝnh phñ ®· t¨ng ®Çu t− c¬ b¶n cho n«ng nghiÖp, cho vay chñ yÕu ®Ó mua tµi s¶n cè ®Þnh, më réng ®Êt ®ai, trang tr¹i, c¬ së h¹ tÇng. Nguån vèn cña ch−¬ng tr×nh nµy lµ cña ChÝnh phñ vµ t− nh©n th«ng qua HTXNN. §©y lµ ch−¬ng tr×nh cho lµ kh¸ hoµn h¶o víi l·i suÊt vay thÊp vµ thêi han vay dµi, ch−¬ng tr×nh ®· h¹n chÕ ®−îc sù thèng trÞ cña nh÷ng ng−êi cho vay kh«ng tæ chøc vµ l·i suÊt cao. ë NhËt HTXNN cã vai trß quan träng ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ tµi chÝnh cña c¸c trang tr¹i n«ng nghiÖp. Vai trß nµy ®−îc thÓ hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng tÝn dông trùc tiÕp víi n«ng d©n vµ c¸c trang tr¹i. Ho¹t ®éng tÝn dông cña NHNN NhËt B¶n lµ huy ®éng sù tiÕt kiÖm vèn d− thõa trong n«ng nghiÖp, n«ng d©n ®Ó võa cho kinh doanh n«ng nghiÖp võa cho kinh doanh ngoµi n«ng nghiÖp. Hµng n¨m HTXNN cung cÊp tíi 70% sè tiÒn vay cho n«ng l©m thñy s¶n [8]. 2.2.1.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë Th¸i Lan ë Th¸i Lan, tæ chøc tÝn dông chÝnh thèng cung cÊp tÝn dông trung h¹n vµ ng¾n h¹n. Trong ®ã BAAC lµ tæ chøc tÝn dông lín nhÊt trùc tiÕp cung cÊp tÝn dông cho n«ng nghiÖp. §−îc thµnh lËp cuèi n¨m 1966, hiÖn nay BAAC gåm 657 chi nh¸nh, 850 v¨n phßng, 99,7% nguån vèn cña ng©n hµng BAAC tõ Bé tµi chÝnh. §èi t−îng mµ BAAC cho vay lµ c¸c HTX, c¸c HiÖp Héi n«ng d©n, trùc tiÕp tõng hé n«ng d©n vµ nhãm hé. §øng thø hai lµ hÖ thèng NHTM: B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 13. 12 ng©n hµng B¨ng cèc cho n«ng d©n c¸ thÓ vay cã tµi s¶n thÕ chÊp vµ cho nhãm n«ng d©n vay kh«ng cÇn tµi s¶n thÕ chÊp, ng©n hµng Ayudhya, tËp ®oµn c¸c NHTM kÕt hîp gi÷a c¬ quan ph¸t triÓn n«ng th«n víi 5 NHTM cña Th¸i lan do v¨n phßng Thñ t−íng ChÝnh phñ chØ ®¹o trùc tiÕp, ng©n hµng nhµ n−íc Th¸i Lan ®ãng vai trß chñ ®¹o trong viÖc cung cÊp tÝn dông cho n«ng nghiÖp. N«ng d©n Th¸i Lan vay vèn tÝn dông b»ng nhiÒu h×nh thøc tuú theo thùc tr¹ng vµ thùc lùc kinh tÕ cña m×nh. Nh÷ng ng−êi giµu cã thÓ vay vèn trùc tiÕp tõ c¸c tæ chøc tÝn dông chÝnh thèng mµ hä muèn. Trong khi ®ã nh÷ng n«ng d©n nghÌo cã thÓ vay vèn tÝn dông gi¸n tiÕp khi tham gia vµo HTX, c¸c hiÖp héi vµ nhãm n«ng d©n: HTXTD, tæ hîp t¸c ®Êt ®ai, hiÖp héi thuû lîi nh©n d©n [8]. 2.2.1.3. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë Philippin ë Philippin, tÝn dông chÝnh thèng cung cÊp tÝn dông cho n«ng nghiÖp, n«ng th«n gåm: N g©n hµng n«ng th«n, Ng©n hµng tiÕt kiÖm, NHTM, c¸c ng©n hµng ®Æc biÖt cña ChÝnh phñ. §Æc biÖt lµ m¹ng l−íi ng©n hµng ®· ®−îc triÓn khai xuèng tËn c¸c lµng x· trong c¶ n−íc. ChÝnh phñ Philippin ®· cã nhiÒu chÝnh s¸ch tÝn dông phôc vô ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n: buéc NHTM ph¶i dµnh tèi ®a 20% quü tiÒn vay cã thÓ cho n«ng nghiÖp, chÝnh phñ ®· thµnh lËp ng©n hµng ®Êt ®ai, ng©n hµng nµy ®· dµnh 60% sè vèn chuyªn cho hé n«ng d©n nghÌo vay vèn, b»ng nh÷ng kho¶n tÝn dông nhá kho¶ng 20 - 82 ®« la, cho nh÷ng phô n÷ nghÌo vay vèn, cho nh÷ng chñ doanh nghiÖp nhá vay l−îng vèn nhá ®Ó më réng s¶n xuÊt. Nh÷ng NH nµy ®−îc tæ chøc thµnh m¹ng l−íi cung cÊp vèn tíi tËn tay ng−êi vay vµ víi l·i suÊt tèi thiÓu b»ng trªn thÞ tr−êng 40% [8]. 2.2.1.4. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë B¨ngla®et ë B¨ngla®et tÝn dông chÝnh thèng trong n«ng nghiÖp n«ng th«n bao gåm 2 bé phËn: Thø nhÊt, nh÷ng chi nh¸nh ë n«ng th«n cña NH ph¸t triÓn n«ng nghiÖp vµ NHTM quèc gia: n¨m 1977 ChÝnh phñ B¨ngladet ®· ®−a ra chÝnh s¸ch ng©n hµng yªu cÇu mçi chi nh¸nh Ng©n hµng thµnh thÞ ph¶i më hai chi nh¸nh ng©n hµng ë n«ng th«n. N¨m 1982, toµn bé tæ chøc tÝn dông chÝnh thèng thuéc hoµn toµn vÒ ChÝnh Phñ. Ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng nhµ n−íc B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 14. 13 trong khu vùc n«ng nghiÖp gi¶m qua c¸c n¨m, ho¹t ®éng thu håi vèn vay ®óng h¹n cña NHTM nhµ n−íc kh«ng nh÷ng thÊp mµ cßn gi¶m víi tèc ®é nhanh: n¨m 1981 - 1982 lµ 51% th× n¨m 1992 - 1993 chØ cßn 19%. Tõ 1992 ChÝnh phñ d· xo¸ bá viÖc quy ®Þnh l·i suÊt cè ®Þnh, c¸c NH ®−îc tù do ®−a ra tû lÖ l·i cè ®Þnh cho tõng ho¹t ®éng. Mét tßa ¸n chuyªn ph©n xö kh«ng tr¶ ®−îc nî ®óng h¹n ®· ®−îc thµnh lËp. Thø hai, nh÷ng tæ chøc tµi chÝnh n«ng th«n d−íi sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña mét sè tæ chøc phi chÝnh phñ. HiÖn t¹i B¨ngladet cã 7 tæ chøc Phi chÝnh phñ cung cÊp tµi chÝnh tÝn dông cho n«ng th«n. Ho¹t ®éng cña nh÷ng tæ chøc nµy kh«ng nh»m môc ®Ých lîi nhuËn vµ m¹ng l−íi ®−îc tæ chøc tíi tËn c¸c lµng, x· theo h×nh thøc di ®éng hay cè ®Þnh [8]. 2.2.2. T×nh h×nh ho¹t ®éng tÝn dông ë ViÖt Nam §¶ng vµ ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch tÝn dông phï hîp víi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ ë tõng thêi kú trong mçi giai ®o¹n lÞch sö cña ®Êt n−íc nh»m ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ph¸t triÓn n«ng nghiÖp n«ng th«n. Thêi kú tr−íc ®æi míi (tr−íc 1988): nÒn kinh tÕ n«ng th«n ViÖt Nam ph¸t triÓn dùa trªn c¬ chÕ tËp chung bao cÊp. Nh÷ng ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ b¶n trong thêi kú nµy nh− HTXNN, c¸c n«ng tr−êng quèc doanh. NHNNVN lµ tæ chøc tµi chÝnh cung cÊp tÝn dông cho n«ng nghiÖp n«ng th«n. Nã gåm nhiÒu chi nh¸nh ë cÊp tØnh, huyÖn. C¸c HTXNN ®−îc thµnh lËp ë miÒn B¾c vµ trë thµnh tæ chøc tÝn dông ®éc lËp. Nguån vèn chñ yÕu nhËn vay tõ NHNN vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm. §èi víi n«ng nghiÖp miÒn Nam, c¸c tæ chøc tÝn dông còng ®−îc thµnh lËp nh»m ®¸p øng nhu cÇu vÒ ph¸t triÓn n«ng nghiÖp. Ho¹t ®éng tÝn dông ®ãng vai trß lµ c«ng cô trong ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp n«ng th«n. Hµng n¨m khèi l−îng vèn tÝn dông vµ ng−êi vay ®Òu t¨ng. Ng©n hµng ph¸t triÓn n«ng th«n −u tiªn gióp ®ì ng−êi nghÌo thùc sù s¶n xuÊt. V× vËy viÖc cho vay cña NH ®· gÆt h¸i ®−îc nhiÒu thµnh c«ng. Thêi kú sau ®æi míi (tõ 1988 ®Õn nay) nÒn kinh tÕ n−íc ta tõ tËp chung bao cÊp sang c¬ chÕ thÞ tr−êng, hé n«ng d©n trë thµnh ®¬n vÞ kinh tÕ tù chñ, lµ thêi kú c¶ n−íc thùc hiÖn CNH - H§H n«ng nghiÖp n«ng th«n. V× vËy §¶ng vµ Nhµ n−íc cã nhiÒu chÝnh s¸ch tÝn dông cho n«ng nghiÖp n«ng th«n. C¸c B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 15. 14 loaÞ h×nh tæ chøc tÝn dông n«ng th«n còng ®a d¹ng vµ tr¶i réng trªn ®Þa bµn n«ng th«n. C¸c tæ chøc tÝn dông nh−: NHNN vµ PTNT, NHCSXH, QTDNN....., HTXTD, Ng©n hµng cæ phÇn n«ng th«n. C¸c tæ chøc tÝn dông kh«ng chuyªn nh−: Kho b¹c nhµ n−íc ViÖt Nam, Héi Liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam, Héi n«ng d©n [8]. 2.3. T×nh h×nh huy ®éng vµ hÖ thèng cung øng tÝn dông cña NHCSXH trong n«ng th«n ViÖt Nam 2.3.1. C¸c quy ®Þnh cho vay vèn cña NHCSXH 2.3.1.1. §èi t−îng cho vay cña ng©n hµng CSXH a. Hé nghÌo b. HSSV cã hoµn c¶nh khã kh¨n ®ang häc trong c¸c tr−êng ®¹i häc, cao ®¼ng, trung cÊp, chuyªn nghiÖp, häc nghÒ. c. C¸c ®èi t−îng cÇn vay vèn ®Ó gi¶i quyÕt viÖc lµm theo nghÞ quyÕt 120/H§BT ngµy 11/4/1992 cña Héi ®ång Bé tr−ëng. d. C¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch ®i lao ®éng cã thêi h¹n ë n−íc ngoµi. e. C¸c tæ chøc kinh tÕ vµ hé s¶n xuÊt, kinh doanh thuéc h¶i ®¶o, thuéc khu vùc II, III miÒn nói vµ thuéc ch−¬ng tr×nh 135 cña ChÝnh phñ. g. C¸c ®èi t−îng kh¸c khi cã quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ [24]. 2.3.1.2. §iÒu kiÖn cho vay vèn Thø nhÊt: C¸c hé vay vèn ph¶i cã tªn trong danh s¸ch hé nghÌo cña ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo ë x·, thÞ trÊn. Thø hai: Hé nghÌo ph¶i cã hé khÈu th−êng tró t¹i ®Þa ph−¬ng n¬i cã chi nh¸nh NHCSXH ®ãng trô së. Thø ba: Hé nghÌo vay vèn −u ®·i kh«ng ph¶i thÕ chÊp tµi s¶n khi lµ thµnh viªn cña tæ t−¬ng trî, nÕu kh«ng lµ thµnh viªn cña tæ t−¬ng trî th× ph¶i cã sù b¶o l·nh cña mét tæ chøc chÝnh trÞ nµo ®ã. Thø t−: Chñ hé vµ ng−êi thõa kÕ hîp ph¸p ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm trong viÖc vay vµ tr¶ nî ng©n hµng. Thø n¨m: Lµ hé nghÌo kh«ng cßn vay nî cña tæ chøc tµi chÝnh, tÝn dông nµo kh¸c. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 16. 15 Thø s¸u: Lµ hé nghÌo ph¶i tr¶ hÕt nî nÇn tr−íc míi ®−îc xÐt cho vay lÇn sau. Thø bÈy: Ph¶i lµ hé cã møc thu nhËp d−íi møc quy ®Þnh (d−íi 200.000 ®ång ®èi víi n«ng th«n vµ 260.000 ®ång ®èi víi thµnh thÞ). Thø t¸m: hé nghÌo ph¶i chÊp nhËn quy ®Þnh nghiÖp vô cho vay vµ chÞu sù kiÓm so¸t cña ng©n hµng tõ khi nhËn tiÒn vay ®Õn khi tr¶ hÕt nî gèc vµ l·i [24]. * Tr−êng hîp kh«ng ®−îc vay vèn Thø nhÊt: nh÷ng ng−êi kh«ng cßn kh¶ n¨ng lao ®éng chñ hé, ng−êi thõa kÕ hîp ph¸p ®ang m¾c c¸c tÖ n¹n x· héi. Thø hai: ng−êi ®ang m¾c bÖnh t©m thÇn, ng−êi ®ang bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù. Thø ba: c¸n bé nh©n viªn cña NH ®−¬ng nhiÖm. §èi víi ng−êi vay lµ c¸c ®èi t−îng chÝnh s¸ch kh¸c thùc hiÖn theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña nhµ n−íc. 2.3.1.3. Môc ®Ých sö dông vèn vay a. §èi víi hé nghÌo, hé s¶n xuÊt kinh doanh thuéc h¶i ®¶o, thuéc khu vùc II III miÒn nói vµ vïng thuéc ch−¬ng tr×nh 135 sö dông vèn ®Ó: * Mua s¾m vËt t− thiÕt bÞ, gièng c©y trång vËt nu«i, thanh to¸n c¸c dÞch vô s¶n xuÊt kinh doanh. * Gãp vèn thùc hiÖn c¸c dù ¸n s¶n xuÊt, kinh doanh ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. * Gi¶i quyÕt mét phÇn nhu cÇu thiÕt yÕu vÒ nhµ ë, ®iÖn th¾p s¸ng, n−íc s¹ch vµ häc tËp. b. §èi víi tæ chøc kinh tÕ thuéc h¶i ®¶o, thuéc khu vùc II, III miÒn nói vµ c¸c x· thuéc ch−¬ng tr×nh 135 sö dông vèn vay ®Ó chi phÝ cho s¶n xuÊt, kinh doanh theo ch−¬ng tr×nh, dù ¸n ®−îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt. c. §èi víi HSSV cã hoµn c¶nh khã kh¨n sö dông vèn vay ®Ó mua s¾m ph−¬ng tiÖn häc tËp, c¸c chi phÝ kh¸c phôc vô cho viÖc häc t¹i tr−êng. d. Ng−êi vay lµ ®èi t−îng chÝnh s¸ch ®i lao ®éng cã thêi h¹n ë n−íc ngoµi, sö dông vèn vay ®Ó tr¶ chi phÝ ®µo t¹o, chi phÝ dÞch vô, tiÒn ®Æt cäc vÐ m¸y bay. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 17. 16 e. Ng−êi vay lµ ®èi t−îng kh¸c thùc hiÖn theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t−íng ChÝnh phñ. g. Vèn nhËn ñy th¸c cho vay −u ®·i ®−îc sö dông theo c¸c môc ®Ých do hai bªn ñy th¸c yªu cÇu vµ ®−îc ghi trong hîp ®ång ñy th¸c [24]. 2.3.1.4. Møc vay Møc vay ®èi víi mét l−ît vay phï hîp víi tõng lo¹i ®èi t−îng ®−îc vay vèn tÝn dông −u ®·i do héi ®ång qu¶n trÞ NHCSXH quy ®Þnh vµ c«ng bè trªn c¬ së nhu cÇu vay vèn vµ kh¶ n¨ng nguån vèn cã thÓ huy ®éng ®−îc trong tõng thêi k×. 2.3.1.5. Thêi h¹n cho vay, gia h¹n nî, chuyÓn nî qu¸ h¹n Thêi h¹n cho vay cña NH ®−îc quy ®Þnh c¨n cø vµo môc ®Ých sö dông vèn vay cña ng−êi vay vµ thêi h¹n thu håi vèn cña ch−¬ng tr×nh dù ¸n cã tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng tr¶ nî cho ng−êi vay. Tr−êng hîp ng−êi vay ch−a tr¶ ®−îc nî ®óng thêi h¹n ®· cam kÕt do nguyªn nh©n kh¸ch quan, ®−îc NHCS xem xÐt cho gia h¹n nî. Tr−êng hîp ng−êi vay sö dông vèn vay sai môc ®Ých, ng−êi vay cã thÓ tr¶ kho¶n nî ®Õn h¹n nh−ng kh«ng tr¶ th× chuyÓn nî qu¸ h¹n. Tæ chøc cho vay kÕt hîp víi chÝnh quyÒn së t¹i, c¸c tæ chøc chÝnh trÞ cã biÖn ph¸p thu håi nî. Thêi h¹n cho vay, gia h¹n nî, chuyÓn nî qu¸ h¹n do héi ®ång NHCSXH quy ®Þnh [24]. 2.3.1.6. L·i suÊt cho vay L·i suÊt cho vay do Thñ t−íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh cho tõng thêi kú theo ®Ò nghÞ héi ®ång qu¶n trÞ cña NHCSXH, thèng nhÊt mét møc trong ph¹m vi c¶ n−íc. L·i suÊt nî qu¸ h¹n ®−îc tÝnh b»ng 130% l·i suÊt khi vay [24]. 2.4.1.7. Quy tr×nh vµ thñ tôc cho vay NHCSXH quy ®Þnh quy tr×nh vµ thñ tôc cho vay ®èi víi tõng ng−êi vay b¶o ®¶m ®¬n gi¶n, râ rµng, dÔ thùc hiÖn. * Quy tr×nh chung: NHCSXH thùc hiÖn quy tr×nh cho vay qua tæ t−¬ng trî sau ®ã NH ®−a vèn tíi tËn tay ng−êi vay vèn. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 18. 17 1 6 Tæ tiÕt kiÖm Hé nghÌo vµ vay vèn 7 Tæ chøc ChÝnh 2 trÞ – x· héi 8 4 Ng©n hµng Ban xãa ®ãi chÝnh s¸ch x· gi¶m nghÌo vµ 5 héi UBND x· 3 H×nh 2.1: S¬ ®å quy tr×nh xÐt duyÖt cho vay vèn hé nghÌo cña NHCSXH Chó thÝch: 1. Hé nghÌo ®Ò nghÞ vay vèn göi tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn. 2. Tæ vay vèn b×nh xÐt hé nghÌo ®−îc vay vèn vµ göi danh s¸ch hé nghÌo ®Ò nghÞ vay vèn lªn ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo vµ UBND x·. 3. Ban xãa ®ãi gi¶m nghÌo x· vµ UBND x· x¸c nhËn vµ chuyÓn danh s¸ch lªn NH. 4. NH xÐt duyÖt vµ th«ng b¸o c¸c hé ®−îc vay vèn, lÞch gi¶i ng©n, ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n cho UBND x·. 5. UBND x· th«ng b¸o kÕt qu¶ phª duyÖt cña NH ®Õn tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi. 6. Tæ chøc chÝnh trÞ - x· héi th«ng b¸o kÕt qu¶ phª duyÖt ®Õn tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn. 7. Tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn th«ng b¸o cho hé vay biÕt kÕt qu¶ phª duyÖt cña NH, th«ng b¸o thêi gian vµ ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n ®Õn c¸c hé vay vèn. 8. NH cïng tæ tiÕt kiÖm vµ vay vèn gi¶i ng©n ®Õn tõng hé gia ®×nh ®−îc vay vèn [28]. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 19. 18 * Chu tr×nh vay vèn cña NHCSXH th«ng qua héi phô n÷ Phô n÷ nghÌo 8 1 Chi héi phô n÷ th«n 9 7 2 Héi phô n÷ x· 3 6 Héi phô n÷ huyÖn 4 5 Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi H×nh 2.2: S¬ ®å quy tr×nh xÐt duyÖt cho vay vèn cña NHCSXH th«ng qua héi phô n÷ huyÖn Chó thÝch: B−íc 1: Hé nghÌo lµm ®¬n vay vèn göi chi héi phô n÷ th«n. B−íc 2: Chi héi phô n÷ th«n tiÕp nhËn ®¬n ®Ò nghÞ, sau ®ã göi danh s¸ch hé nghÌo lªn héi phô n÷ x·. B−íc 3: Héi phô n÷ x· tiÕp nhËn danh s¸ch vay vèn tõ c¸c chi héi phô n÷ th«n, lËp danh s¸ch hé vay vèn cña toµn x· kÌm theo x¸c nhËn vµ göi lªn héi phô n÷ huyÖn. B−íc 4: Héi phô n÷ huyÖn tæng hîp danh s¸ch c¸c hé vay vèn trong toµn huyÖn vµ göi danh s¸ch lªn NHCS . B−íc 5: NHCSXH th«ng b¸o cho héi phô n÷ huyÖn vÒ danh s¸ch PN nghÌo ®−îc vay vèn, thêi gian, ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n. B−íc 6: Héi PN huyÖn th«ng b¸o danh s¸ch PN c¸c x· ®−îc vay vèn, thêi gian, ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
 20. 19 B−íc 7: Héi PN x· th«ng b¸o s¸ch PN c¸c th«n ®−îc vay vèn, thêi gian, ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n. B−íc 8: Chi héi PN th«n th«ng b¸o c¸c PN cña th«n ®−îc vay vèn, thêi gian, ®Þa ®iÓm gi¶i ng©n. B−íc 9: NHCS XH trùc tiÕp tiÕn hµnh gi¶i ng©n ®Õn tËn tay c¸c hé vay vèn [11]. B¹n B¹n ®ang xem tµi liÖu trªn website: http://36kn.info
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2