intTypePromotion=1

SỬ DỤNG CÁC TỶ SUẤT TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Chia sẻ: Tran Mai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
164
lượt xem
29
download

SỬ DỤNG CÁC TỶ SUẤT TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phân tích báo cáo tài chính là một quá trình đánh giá. Một trong những mục tiêu chính là xác định được các thay đổi cơ bản trong xu thế và mối quan hệ và việc điều tra các lý do có liên quan đến các thay đổi đó. Quá trình đánh giá có thể được củng cố qua những kinh nghiệm và việc sử dụng các công cụ phân tích. Có thể nói kỹ thuật phân tích tài chính được sử dụng rộng rãi là phân tích các tỷ suất, phân tích mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều mục trong báo cáo tài...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: SỬ DỤNG CÁC TỶ SUẤT TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

  1. II/ SỬ DỤNG CÁC TỶ SUẤT TRONG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Phân tích báo cáo tài chính là một quá trình đánh giá. Một trong những mục tiêu chính là xác định được các thay đổi cơ bản trong xu th ế và m ối quan h ệ và việc điều tra các lý do có liên quan đến các thay đổi đó. Quá trình đánh giá có thể được củng cố qua những kinh nghiệm và việc sử dụng các công cụ phân tích. Có thể nói kỹ thuật phân tích tài chính được sử dụng rộng rãi là phân tích các t ỷ suất, phân tích mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều mục trong báo cáo tài chính. Tỷ suất tài chính thường được phản ánh bằng tỷ lệ phần trăm hoặc số lần. Tỷ suất thường được dùng rất hiệu quả khi so sánh chính ĐTNT này trong các th ời kỳ khác nhau hoặc so sánh cùng thời kỳ với các ĐTNT khác hoặc số liệu chuẩn của ngành. Nhìn chung, tỷ suất tài chính được tính toán cho mục đích khía c ạnh đánh giá hoạt động của công ty và thuộc các phạm trù sau: * Các hệ số thanh khoản đo lường khả năng đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của công ty * Các tỷ suất sinh lời đo lường khả năng quản lý trong kiểm soát chi phí và thu lợi nhuận đối với các nguồn lực dành cho kinh doanh * Các tỷ suất đòn bẩy đo lường mức độ bảo hộ của việc cung cấp nguồn tài chính dài hạn và cũng là công cụ trợ giúp cho việc đánh giá kh ả năng c ủa công ty trong việc huy động các khoản vay nợ bổ sung và năng lực trả nợ k ịp thời của công ty. * Các tỷ suất hiệu quả, hoạt động hay quay vòng cung cấp thông tin về khả năng quản lý trong kiểm soát chi phí và thu lợi nhuận từ các nguồn lực dành cho kinh doanh. Tỷ suất có thể được tính toán từ các cặp số liệu. Dù có sự bi ến đ ộng l ớn tồn tại trong báo cáo tài chính thì vẫn có được rất nhiều các t ỷ su ất có ý nghĩa. Thực tế không tồn tại một danh sách các tỷ suất chuẩn hay các phép tính chu ẩn trong việc tính tỷ suất. Dưới đây là các tỷ suất thường đ ược s ử d ụng nhi ều nhất khi tính toán mức độ tín nhiệm của một khách hàng. Phân tích t ỷ su ất đang trở thành một quy chuẩn rất năng động ở mỗi công ty hoặc cá nhân. Các nhà phân tích thường chú trọng và sử dụng nh ững tỷ suất mà h ọ hi ểu và thu ận ti ện khi sử dụng. CÁC HỆ SỐ THANH KHOẢN 1. Vốn lưu động 1
  2. Vốn lưu động so sánh tài sản lưu động với nợ ngắn hạn và phản ánh khả năng dự phòng trả nợ của doanh nghiệp để đáp ứng các khoản phải trả đột xuất và bất thường. Số dư vốn lưu động cao là bắt buộc nếu cơ sở không th ể vay mượn bằng một yêu cầu ngắn. Tỷ suất vốn lưu động cho phép ch ỉ ra kh ả năng thanh toán ngắn hạn trong kinh doanh và xác định liệu doanh nghiệp có khả năng trả nợ ngắn hạn khi đến hạn trả hay không. Công thức: Tài sản lưu động - Nợ ngắn hạn 2. Tỷ suất nhanh/thử axít Là biện pháp đánh giá việc thanh toán của doanh nghiệp. Tỷ suất nhanh so sánh tiền mặt cộng với các khoản tương ứng bằng tiền và số dư tài khoản phải thu với nghĩa vụ nợ ngắn hạn. Sự khác nhau cơ bản giữa tỷ suất (nợ) ngắn hạn và tỷ suất nhanh là tỷ suất nhanh không bao gồm s ố dư hàng tồn kho và chi phí trả trước trong phép tính. Do đó, tỷ suất nhanh của doanh nghi ệp s ẽ th ấp hơn tỷ suất (nợ) ngắn hạn. Đây là phép kiểm tra sự yếu kém v ề kh ả năng thanh toán. Công thức: Tiền mặt + Chứng khoán có thể lưu thông trên thị trường + Tài khoản phải thu Nợ ngắn hạn 3. Tỷ suất (nợ) ngắn hạn Là chỉ số về khả năng thanh toán của doanh nghiệp khi so sánh tổng số tài sản lưu động với nợ ngắn hạn. Tài sản lưu động của doanh nghiệp thường gồm tiền mặt, chứng khoán có thể lưu thông trên thị trường, các tài khoản phải thu và hàng tồn kho. Nợ ngắn hạn bao gồm các tài khoản phải trả, nợ dài h ạn đến h ạn trả, thuế thu nhập dồn tích (chưa nộp) và các khoản chi phí dồn tích đến hạn trả trong vòng 1 năm. Tuy nhiên, tỷ suất nợ ngắn hạn dao động tuỳ theo từng ngành. Tỷ suất nợ ngắn hạn cao hơn nhiều so với mức bình quân ngành có th ể cho thấy sự dôi thừa của tài sản. Ngược lại, tỷ suất nợ thấp h ơn nhi ều so v ới m ức bình quân ngành cho thấy dấu hiệu thiếu khả năng thanh toán. Công thức: Tài sản lưu động Nợ ngắn hạn 4. Tỷ suất tiền mặt Cho biết khả năng dự trữ tiền mặt cho thanh toán như khi một công ty cầm cố các khoản phải thu và hàng tồn kho hoặc người phân tích có nghi ng ờ v ề khó khăn nghiêm trọng trong thanh toán khi xem xét các khoản phải thu và tồn kho. 2
  3. Công thức: Các khoản tương đương bằng tiền + Chứng khoán có thể lưu thông trên thị trường Nợ ngắn hạn CÁC TỶ SUẤT SINH LỜI 1. Lợi nhuận thuần trên doanh thu Đo lường phần giá trị thu nhập thuần được tạo ra từ từng đô la doanh thu. Công thức: Thu nhập thuần Doanh thu thuần Việc chọn số liệu thu nhập thuần có thể làm cho số liệu này chính xác khi tính toán. Điều này bao gồm việc không tính số li ệu v ề l ợi nhu ận đ ược chia từ việc góp vốn đầu tư, “thu nhập khác” và “chi phí khác” như cổ phần tối thiểu của các khoản lợi nhuận và các mục thu nhập bất thường. 2. Lợi nhuận trên tài sản Đánh giá khả năng của công ty trong việc sử dụng tài sản để tạo ra lợi tức Công thức: Thu nhập thuần (Tổng tài sản đầu kỳ + cuối kỳ) / 2 3. Thu nhập hoạt động trên doanh thu Đo lường thu nhập từ hoạt động kinh doanh được tạo ra từ mỗi đồng doanh thu Công thức: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Doanh thu thuần 4. Lợi nhuận trên vốn đầu tư Đo lường thu nhập được tạo ra từ vốn đầu tư Công thức: Thu nhập thuần Nợ dài hạn + Vốn chủ sở hữu 5. Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu 3
  4. Đo lường thu nhập thu được từ vốn đầu tư của cổ đông trong doanh nghiệp. Công thức Thu nhập thuần Vốn chủ sở hữu 6. Lợi nhuận gộp trên doanh thu Cho biết mối quan hệ giữa doanh thu thuần và giá vốn hàng bán. Tỷ suất này cần được so sánh với dữ liệu ngành vì nó có thể chỉ ra khối lượng hàng mua vào dư thừa và số dư quá mức đối với hàng mua vào hoặc chi phí lao động quá cao. Công thức: Lãi gộp Doanh thu thuần TỶ SUẤT ĐÒN BẨY TÀI CHÍNH 1. Tổng nợ trên tài sản Cho biết thông tin về khả năng của công ty trong vi ệc th ực suy gi ảm tài s ản phát sinh từ các khoản lỗ mà không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các chủ nợ. Công thức: Tổng nợ phải trả Tổng tài sản 2. Tỷ suất vốn hóa Cho biết việc sử dụng các khoản nợ dài hạn. Công thức: Nợ dài hạn Nợ dài hạn + Nguồn vốn chủ sở hữu 3. Nợ trên vốn chủ sở hữu Cho biết các chủ nợ được đảm bảo như thế nào trong trường hợp công ty ngừng hoạt động Công thức: Tổng nợ Tổng vốn góp cổ phần 4. Tỷ suất bao quát lãi vay Cho biết khả năng của công ty đáp ứng trả nợ lãi vay. Sử dụng EBIT (l ợi nhuận trước thuế và lãi vay) 4
  5. Công thức: Lợi nhuận trước thuế và lãi tiền vay Chi phí lãi vay 5. Nợ dài hạn trên vốn lưu động thuần Cho biết cụ thể hơn về khả năng trả nợ dài hạn từ tài sản lưu động sau khi đã trả nợ ngắn hạn Công thức: Nợ dài hạn Tài sản lưu động – Nợ ngắn hạn CÁC TỶ SUẤT HIỆU QUẢ 1. Quay vòng tiền mặt Đo lường hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tiền Công thức: Doanh thu thuần Tiền mặt 2. Doanh thu trên vốn lưu động (quay vòng vốn lưu động thuần) Cho biết vòng quay của vốn lưu động trong một năm. Tỷ suất th ấp cho bi ết vốn lưu động của công ty được sử dụng kém hiệu quả trong khi đó t ỷ su ất cao cho biết vốn lưu động của công ty được sử dụng quá nóng. Công thức: Doanh thu thuần Vốn lưu động bình quân 3. Quay vòng tổng tài sản Đánh giá hoạt động của tài sản và khả năng doanh nghiệp tạo doanh thu thông qua việc sử dụng tài sản. Công thức: Doanh thu thuần Tổng tài sản bình quân 4. Quay vòng tài sản cố định Cho biết khả năng sử dụng và chất lượng tài sản cố định Công thức: 5
  6. Doanh thu thuần Tài sản cố định thuần 5. Ngày thu hồi doanh thu bán hàng Cho biết số lần bình quân tính theo ngày để thu được các kho ản ph ải thu còn treo nợ (DSO). Tỷ suất này giúp cho việc xác định li ệu s ự thay đ ổi trong các tài khoản phải thu đến hạn có làm thay đổi đến doanh thu hoặc đ ến các y ếu t ố khác như thay đổi về điều kiện bán hàng. Nhà phân tích có th ể so sánh số ngày thu hồi các khoản phải thu với điều kiện tín dụng của công ty nh ư là m ột ch ỉ s ố cho biết hiệu quả của công ty trong việc quản lý các khoản phải thu. Công thức: Tổng các khoản phải thu Doanh thu thuần hàng năm/ 365 6. Quay vòng tài khoản phải thu Cho biết khả năng chuyển đổi thành tiền các tài khoản phải thu của công ty Công thức: Doanh thu thuần Bình quân tổng các khoản phải thu 7. Quay vòng tài khoản phải thu tính theo ngày Cho biết khả năng chuyển đổi thành tiền các tài khoản phải thu của công ty tính theo ngày Công thức: Bình quân tổng các khoản phải thu Doanh thu thuần hàng năm / 365 8. Ngày chuyển đổi từ hàng lưu/tồn kho thành doanh thu bán hàng Cho biết độ dài thời gian cần thiết để chuyển hàng tồn kho thành doanh thu Công thức: Tồn kho cuối kỳ Giá vốn hàng bán/ 365 9. Quay vòng hàng tồn kho Cho biết khả năng chuyển đổi thành tiền của hàng tồn kho Công thức: Giá vốn hàng bán Tồn kho bình quân 6
  7. 10. Quay vòng tồn kho tính theo ngày Cho biết khả năng chuyển đổi thành tiền của hàng tồn kho tính theo ngày Công thức: Tồn kho bình quân Giá vốn hàng bán / 365 11. Các khoản phải trả còn treo Xác định cách thức công ty giải quyết các nghĩa vụ của các nhà cung c ấp c ủa mình Công thức: Các khoản phải trả cuối kỳ Chi phí mua vào / 365 12. Quay vòng các khoản phải trả Xác định khả năng thanh khoản của các khoản phải trả của công ty Công thức: Chi phí mua đầu vào Trung bình các khoản phải trả 13. Quay vòng các khoản phải trả tính theo ngày Xác định khả năng thanh khoản của các khoản phải trả của công ty trong một giai đoạn Công thức: Trung bình các khoản phải trả Chi phí mua đầu vào / 365 CÁC TỶ SUẤT KHÁC 1. Tỷ suất nợ khó đòi trên các khoản phải thu Tỷ suất nợ khó đòi trên các khoản phải thu đánh giá kh ả năng không th ể thu được theo mong muốn đối với các khoản doanh thu trả chậm. Nợ khó đòi tăng lên là một dấu hiệu tiêu cực do điều đó cho th ấy rủi ro l ớn h ơn đ ối v ới các khoản phải thu và có khả năng phải xoá nợ trong tương lai. Công thức: Các khoản nợ khó đòi Các khoản phải thu 2. Tỷ suất nợ khó đòi trên doanh thu 7
  8. Các tỷ suất nợ khó đòi đánh giá khản năng không th ể thu đ ược theo mong muốn đối với các khoản doanh thu trả chậm. Nợ khó đòi tăng lên là m ột d ấu hiệu tiêu cực do điều đó cho thấy rủi ro lớn h ơn đối v ới các kho ản ph ải thu và có khả năng phải xoá nợ trong tương lai. Công thức: Các khoản nợ khó đòi Doanh thu 3. Giá trị ghi sổ của cổ phiếu thông thường Giá trị ghi sổ của mỗi cổ phiếu thông thường bằng tài sản ròng của các cổ đông thông thường chia cho số cổ phiếu, trong đó, tài sản ròng bằng v ốn góp c ổ phần của các cổ đông trừ (-) cổ phiếu ưu đãi. Giá trị ghi sổ của mỗi cổ phiếu cho biết mỗi cổ phiếu có giá trị bao nhiêu trên sổ sách dựa trên chi phí gốc. Công thức: (Tổng vốn góp cổ phần của cổ đông – Giá trị thanh khoản của các cổ phiếu ưu đãi – Cổ tức ưu đãi còn nợ) Số cổ phiếu thông thường 4. Chi phí bán hàng trả chậm Chi phí bán hàng trả chậm là chi chí do không thực hiện các thoả thuận bán hàng trả chậm trong một giao dịch kinh doanh. Các thoả thuận bán hàng trả chậm thường thể hiện số tiền mặt chiết khấu, ngày hết hạn chiết kh ấu, và ngày thanh toán. Chi phí không thực hiện chiết khấu tiền mặt có th ể là một khoản đáng kể Công thức: % Chiết khấu 360 X 100 - % Chiết khấu Thời gian bán hàng trả chậm – Thời gian chiết khấu 5. Các tỷ suất nợ ngắn hạn Các tỷ suất nợ ngắn hạn cho biết mức độ các khoản nợ ngắn hạn phải được thanh toán trong năm: Hiểu được nghĩa vụ của một công ty rất quan trọng vì nếu không có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn thì công ty sẽ có vấn đề về khả năng thanh khoản. Các tỷ suất sau đây được so sánh với m ức chu ẩn c ủa ngành Công thức: Nợ ngắn hạn trên nợ dài Nợ ngắn hạn = hạn Nợ dài hạn 8
  9. Nợ ngắn hạn Nợ ngắn hạn trên tổng nợ = Tổng nợ phải trả 9
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2