intTypePromotion=1

Hóa 12: Đại cương Polyme (Bài tập tự luyện) - GV. Phùng Bá Dương

Chia sẻ: Bình Liên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
53
lượt xem
10
download

Hóa 12: Đại cương Polyme (Bài tập tự luyện) - GV. Phùng Bá Dương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Hóa 12: Đại cương Polyme (Bài tập tự luyện) - GV. Phùng Bá Dương" gồm 24 câu hỏi với hình thức trắc nghiệm giúp các bạn kiểm tra củng cố kiến thức về Polyme. Mời các bạn cùng tham khảo ôn luyện hiệu quả.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hóa 12: Đại cương Polyme (Bài tập tự luyện) - GV. Phùng Bá Dương

  1. Khóa học Học thêm Hóa 12 –Thầy Dương Đại cương polime ĐẠI CƯƠNG POLIME (BÀI TẬP TỰ LUYỆN) Giáo viên: PHÙNG BÁ DƯƠNG Các bài tập trong tài liệu này được biên soạn kèm theo bài giảng “Đại cương polime” thuộc Khóa học học thêm Hóa 12 – Thầy Dương tại website Hocmai.vn để giúp các Bạn kiểm tra, củng cố lại các kiến thức được giáo viên truyền đạt trong bài giảng tương ứng. Để sử dụng hiệu quả, Bạn cần học trước bài giảng “Đại cương polime” sau đó làm đầy đủ các bài tập trong tài liệu này. 1 (2007A): Nilon-6,6 là một loại A. tơ axetat . B. tơ poliamit . C. polieste. D. tơ visco. 2 (CĐ_2007): Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp A. C2H5COOCH=CH2 . B. CH2=CH-COOC2H5. C. CH3COOCH=CH2 . D. CH2=CH-COOCH3. 3: Cho các polime sau: nhựa rezit, cao su thiên nhiên, poli(metyl metacrylat), amilopectin, amilozơ, capron, PP, PVC, glicogen, cao su lưu hóa. Số polime có cấu trúc mạch thẳng là A. 3. B. 4. C. 2. D. 6. 4: Cho các polime sau: nhựa rezit, cao su thiên nhiên, poli(metyl metacrylat), amilopectin, amilozơ, capron, PP, PVC, glicogen, cao su lưu hóa. Số polime có cấu trúc mạch nhánh là A. 3. B. 4. C. 2. D. 6. 5: Cho các polime sau: nhựa rezit, cao su thiên nhiên, poli(metyl metacrylat), amilopectin, amilozơ, capron, PP, PVC, glicogen, cao su lưu hóa. Số polime có cấu trúc mạng không gian là A. 3. B. 4. C. 2. D. 6. 6: Cao su Buna có CTCT là A. [-CH2-C(CH3)=CH-CH2-]n. B. [-CH2-CH=CH-CH2-]n. C. [-CH2-CCl=CH-CH2-]n. D. [-CH2-CH=CH-CH(CH3)-]n. 7 (CĐ_2010): Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng A. Poli(metyl metacrylat). B. poli(etylen terephtalat). C. Polistiren . C. poliacrilonitrin. 8: Polime nào sau đây bền trong môi trường axit: I/ Polietilen II/ Polistiren III/ Poli(vinyl clorua) A. I, II. B. I, III. C. II, III. D. I, II, III. 9: Phát biểu nào sau đây đúng: I/ Polime dùng để sản xuất tơ phải có mạch không nhánh, xếp song song, không độc, có khả năng nhuộm màu,… II/ Tơ nhân tạo là loại tơ được điều chế từ những polime tổng hợp như tơ capron, tơ clorin, tơ terilen,… III/ Tơ visco, tơ axetat đều là loại tơ thiên nhiên A. I. B. II. C. I, III. D. I, II. 10: Điền vào các vị trí (1), (2) các từ thích hợp: I/ Từ etilen, để có polietilen, thực hiện phản ứng ..........(1) II/ Từ axit  -amin caproic để có tơ capron thực hiện phản ứng ...(2) A. (1) trùng hợp, (2) trùng ngưng. B. (1), (2): trùng hợp. C. (1) trùng ngưng, (2) trùng hợp . D. (1), (2) trùng ngưng. 11: Các chất nào sau đây là polime thiên nhiên: I/ Sợi bông I/ Cao su Buna III/ Protit IV/ Tinh bột A. I, II, III. B. I, III, IV. C. II, III, IV. D. I, II, III, IV. 12: Các chất nào sau đây là polime tổng hợp: I/ Nhựa Bakelit II/ Poli etilen III/ Tơ capron IV/ PVC A. I, II, III. B. I, III, IV. C. II, III, IV. D. I, II, III, IV. 13: Thuỷ tinh hữu cơ được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây: A. Vynyl clorua. B. Stiren. C. Metyl metacrylat. D. Propilen. 14: Monome nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng ngưng dạng nA  [A']n + nH2O Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 -
  2. Khóa học Học thêm Hóa 12 –Thầy Dương Đại cương polime A. CH2OH-CH2-NH2. B. HOOC-COOH. C. NH2-CH2-NH2. D. NH2-CH2-COOH. 15: Monome nào sau đây có thể tham gia phản ứng trùng hợp? A. CH3-COOCH3. B. CH3COOH. C. CH3CH=CH2. D. C6H6. 16: Polistiren có CTCT là A. [-CH2-CH(CH3)-]n. B. [-CH2-CH2-]n. C. [-CH2-CH(C6H5)-]n. D. [-CH2-CHCl-]n. 17: Polipropilen có CTCT là A. [-CH2-CH(CH3)-]n B. [-CH2-CH2-]n C. [-CH2-CH(C6H5)-]n D. [-CH2-CH2-CH2-]n 18 (CĐ_2007): Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang, những loại tơ nào thuộc loại tơ nhân tạo? A. Tơ tằm và tơ enang . B. Tơ visco và tơ nilon-6,6. C. Tơ nilon-6,6 và tơ capron. D. Tơ visco và tơ axetat. 19 (2008B): Polime có cấu trúc mạch không gian (mạng lưới) là A. PE . B. amilopectin. C. PVC . D. nhựa bakelit. 20 (2009A): Poli(metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo từ các monome tương ứng là. A. CH2=CH-COOCH3 và NH2-[CH2]6-COOH. B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và NH2-[CH2]6-COOH. C. CH3-COO-CH=CH2 và NH2-[CH2]5-COOH. D. CH2=C(CH3)-COOCH3 và NH2-[CH2]5-COOH. 21(2009B): Dãy các chất đều có khản năng tham gia phản ứng trùng hợp là A. stiren; clobenzen; isopren; but-1-en. B. 1,2-điclopropan; vinylaxxetilen; vinylbenzen; toluen. C. buta-1,3-đien; cumen; etilen; trans-but-2-en. D. 1,1,2,2-tetrafloeten; propilen; stiren; vinyl clorua. 22 (CĐ_2009): Trong thực tế, phenol được dùng để sản xuất A. nhựa poli(vinyl clorua), nhựa novolac và chất diệt cỏ 2,4-D. B. nhựa rezol, nhựa rezit và thuốc trừ sâu 666. C. poli(phenol-fomandehit), chất diệt cỏ 2,4-D và axit picric. D. nhựa zezit, chất diệt cỏ 2,4-D và thuốc nổ TNT. 23 (2010A): Cho các loại tơ: tơ capron, tơ xenlulozo axetat, tơ tằm, tơ nitron, nilon-6,6. Số tơ tổng hợp là A. 3 . B. 4. C. 2. D. 5. 24: Tơ visco thuộc loại: A. Tơ thiên nhiên có nguồn gốc thực vật. B. Tơ tổng hợp. C. Tơ thiên nhiên có nguồn gốc động vật. D. Tơ nhân tạo. Nguồn: Hocmai.vn Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 2 -
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2