intTypePromotion=1

HÓA ĐẠI CƯƠNG B1 - CHƯƠNG 1 Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuàn hoàn các nguyên tố hóa học

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:56

1
244
lượt xem
60
download

HÓA ĐẠI CƯƠNG B1 - CHƯƠNG 1 Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuàn hoàn các nguyên tố hóa học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên cao đẳng, đại học chuyên ngành khoa học ứng dụng - Giáo án, bài giảng do các thầy cô trường đại học tôn đức thắng biên soạn giúp củng cố và nâng cao kiến thức.Các nguyên lý nhiệt động học có thể áp dụng cho nhiều hệ vật lý, chỉ cần biết sự trao đổi năng lượng với môi trường mà không phụ thuộc vào chi tiết tương tác trong các hệ ấy. Albert Einstein đã dựa vào nhiệt động học để tiên đoán về phát xạ tự nhiên. Gần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÓA ĐẠI CƯƠNG B1 - CHƯƠNG 1 Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuàn hoàn các nguyên tố hóa học

 1. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 CHÖÔNG I CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ VAØ HEÄ THOÁNG TUAÀN HOAØN CAÙC NGUYEÂN TOÁ HOÙA HOÏC 1 12/7/2010 602005 - Chương 1
 2. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 NỘI DUNG 1. NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM VAØ ÑÒNH LUAÄT CÔ SÔÛ CUÛA HOÙA HOÏC 2. KHAÙI NIEÄM VEÀ NGUYEÂN TÖÛ VAØ QUANG PHOÅ NGUYEÂN TÖÛ 3. CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ THEO CÔ HOÏC LÖÔÏNG TÖÛ 4 HEÄ THOÁNG TUAÀN HOAØN CAÙC NTHH 2 12/7/2010 602005 - Chương 1
 3. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 1.1 NHÖÕNG KHAÙI NIEÄM VAØ ÑÒNH LUAÄT CÔ SÔÛ CUÛA HOÙA HOÏC 1.1.1 Nguyeân töû vaø phaân töû 1.1.2 Khoái löôïng nguyeân töû, khoái löôïng phaân töû vaø khaùi nieäm mol 1.1.3 Nguyeân toá hoùa hoïc 1.1.4 Chaát hoùa hoïc 1.1.5 Ñôn chaát vaø hôïp chaát 3 12/7/2010 602005 - Chương 1
 4. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 1.1.6 Ñònh luaät baûo toaøn khoái löôïng 1.1.7 Ñònh luaät thaønh phaàn khoâng ñoåi 1.1.8 Ñònh luaät tyû leä boäi 1.1.9 Ñònh luaät tyû leä theå tích 1.1.10 Ñònh luaät Boyle-Mariotte vaø Charler-Gay-Lussac 1.1.11 Ñònh luaät Avogadro 4 12/7/2010 602005 - Chương 1
 5. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 1.1.12 ÑÖÔNG LÖÔÏNG VAØ ÑÒNH LUAÄT ÑÖÔNG LÖÔÏNG Ñöông löôïng cuûa moät nguyeân toá, moät hôïp chaát laø soá phaàn khoái löôïng cuûa nguyeân toá hay hôïp chaát ñoù keát hôïp hoaëc thay theá vöøa ñuû vôùi 1,008 phaàn khoái löôïng hydro hoaëc 8 phaàn khoái löôïng oxy. 5 12/7/2010 602005 - Chương 1
 6. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 Ñònh luaät ñöông löôïng: Caùc nguyeân toá hoùa hoïc keát hôïp vôùi nhau theo nhöõng löôïng khoái löôïng tyû leä vôùi ñöông löôïng cuûa chuùng: m A ÑA = m B ÑB 6 12/7/2010 602005 - Chương 1
 7. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 Trong moät öùng hoùa hoïc soá ñöông löôïng cuûa caùc chaát tham gia phaûn öùng phaûi baèng nhau hoaëc trong caùc phaûn öùng hoùa hoïc moät ñöôïng löôïng cuûa chaát naøy chæ keát hôïp hoaëc thay theá moät ñöông löôïng chaát khaùc maø thoâi. A Ñ= n 7 12/7/2010 602005 - Chương 1
 8. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 Ñöông löôïng cuûa moät nguyeân toá phuï thuoäc vaøo KLNT vaø traïng thaùi hoùa trò cuûa nguyeân toá: Ñöông löôïng hôïp chaát vaø soá ion trao ñoåi coù quan M heä: Ñ= n M, n laø khoái löôïng vaø soá ion hoùa trò (Soá e trao ñoåi) phaân töû cuûa hôïp chaát. Ñöông löôïng gam cuûa moät chaát laø löôïng tính baèng gam cuûa chaát ñoù coù soá ño baèng ñöông löôïng cuûa noù. 8 12/7/2010 602005 - Chương 1
 9. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 1.1.13 PHÖÔNG TRÌNH TRAÏNG THAÙI KHÍ Ñoái vôùi khí lyù töôûng : m PV = nRT hay PV = RT M Ñoái vôùi khí thöïc: a⎞ ⎛ ⎜ P + 2 ⎟(V − b) = nRT V⎠ ⎝ 9 12/7/2010 602005 - Chương 1
 10. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 1.1.14 XAÙC ÑÒNH KHOÁI LÖÔÏNG NGUYEÂN TÖÛ VAØ PHAÂN TÖÛ a. Theo tyû khoái cuûa khí vaø hôi. b. Döïa treân phöông trình: Clapeyron – Mendeleev. c. Xaùc ñònh khoái löôïng phaân töû chaát tan. + Phöông phaùp nghieäm soâi vaø nghieäm ñoâng. + Phöông phaùp thaåm thaáu. d. Phöông phaùp söùc caêng beà maët. 10 12/7/2010 602005 - Chương 1
 11. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 1.1.14 XAÙC ÑÒNH ÑÖÔNG LÖÔÏNG a. Döïa theo ñònh nghóa ñöông löôïng. b. Döïa treân ñònh luaät ñöông löôïng. c. Döïa theo moái lieân quan giöõa ñöông löôïng Ñ, khoái löôïng nguyeân töû A vaø hoaù trò n. d. Xaùc ñònh ñöông löôïng cuûa axit vaø baz. e. Xaùc ñònh ñöông löôïng cuûa muoái. f. Xaùc ñònh ñöông löôïng cuûa chaát oxy hoùa vaø khöû. 11 12/7/2010 602005 - Chương 1
 12. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 1.2 KHAÙI NIEÄM VEÀ NGUYEÂN TÖÛ VAØ QUANG PHOÅ NGUYEÂN TÖÛ 1.2.1 NGUYEÂN TÖÛ VAØ QUANG PHOÅ NGUYEÂN TÖÛ a. Nguyeân töû vaø caùc haït electron (e), proton, neutron: Nguyeân töû goàm 2 thaønh phaàn chính: haït nhaân vaø e: Haït nhaân mang ñieän tích döông. Electron mang ñieän tích aâm Trong nguyeân töû caùc e chuyeån ñoäng trong xung quanh haït nhaân taïo neân lôùp voû e. 12 12/7/2010 602005 - Chương 1
 13. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 Trong moät nguyeân töû trung hoøa: Soá e = soá proton (Z) = soá hieäu nguyeân töû (Z) = trò soá ñieän tích haït nhaân nguyeân töû (Z) Khoái löôïng haït nhaân = (Z+N) ñvC. Khoái löôïng nguyeân töû = (Z+N)x1ñvC + ex549.10-6 ñvC. Tính gaàn ñuùng : Khoái löôïng nguyeân töû = (Z+N)x1ñvC = (Z+N) ñvC. Soá khoái = Toång soá haït Proton vaø Neutron: A X A = Z + N. Z Kyù hieäu nguyeân töû : 13 12/7/2010 602005 - Chương 1
 14. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 Khoái löôïng Ñieän tích Haït Töông Töông Tuyeät ñoái Tuyeät ñoái ñoái ñoái Ñôn vò Kg ñvC Culong Culong Ñôn vò e Electron 9,109390.10 -31 0,000549 -1,602177.10 -19 -4,802298.10 -10 -1 Proton 1,672623.10 -27 1,007277 +1,602177.10 -19 +4,802298.10 -10 +1 Neutron 1,674929.10 -27 1,008665 0 0 0 14 12/7/2010 602005 - Chương 1
 15. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 b. Khaùi nieäm veà quang phoå nguyeân töû Quang phoå cuûa nguyeân töû laø quang phoå vaïch, nghóa laø goàm moät soá vaïch rieâng bieät coù maøu saéc nhaát ñònh töông öùng vôùi nhöõng tia böùc xaï coù böôùc soùng xaùc ñònh, ñaëc tröng cho nguyeân toá ñoù. 15 12/7/2010 602005 - Chương 1
 16. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 1.3 CAÁU TAÏO NGUYEÂN TÖÛ THEO CÔ HOÏC LÖÔÏNG TÖÛ Lyù thuyeát caáu taïo nguyeân töû hieän ñaïi cô sôû treân cô hoïc löôïng töû (CHLT), ra ñôøi vaøo ñaàu theá kyû XX . 1.3.1. CAÙC LUAÄN ÑIEÅM CÔ BAÛN CUÛA CH LT 16 12/7/2010 602005 - Chương 1
 17. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 a. Baûn chaát soùng - haït cuûa caùc haït vi moâ: -Haït vi moâ (coù kích thöôùc r, khoái löôïng m voâ cuøng nhoû beù, coù toác ñoä chuyeån ñoäng v raát lôùn) nhö aùnh saùng (photon), electron, nguyeân töû, phaân töû …vöøa coù baûn chaát haït (ñaëc tröng baèng m, r, v), vöøa coù baûn chaát soùng (ñaëc tröng baèng böôùc soùng λ, toác ñoä v), theå hieän trong bieåu thöùc: h λ= mv 17 12/7/2010 602005 - Chương 1
 18. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 h: haèng soá Planck; m, v: khoái löôïng, toác ñoä haït vi moâ; λ: böôùc soùng. Phaùt bieåu: Haït vi moâ coù khoái löôïng m khi chuyeån ñoäng vôùi toác ñoä v seõ taïo neân soùng truyeàn ñi vôùi böôùc soùng λ. b. Nguyeân lyù baát ñònh Heisenberg: “ Khoâng theå xaùc ñònh chính xaùc ñoàng thôøi caû toác ñoä laãn vò trí cuûa haït vi moâ”: h Δx × Δv ≥ = 2πm m 18 12/7/2010 602005 - Chương 1
 19. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 h Δ x, Δ v: ñoä baát ñònh veà vò trí vaø toác ñoä; ħ = 2π -Keát luaän: haït vi moâ khi bieát chính xaùc toác ñoä chuyeån ñoäng thì khoâng theå bieát ñöôïc chính xaùc ñöôøng ñi, chæ coù theå bieát ñöôïc xaùc suaát coù maët cuûa noù ôû choã naøo ñoù trong khoâng gian maø thoâi. c. Phöông trình soùng Schrödinger: - YÙ nghóa, vai troø: - Phöông trình soùng Schrödinger moâ taû söï chuyeån ñoäng cuûa moät haït vi moâ trong tröôøng theá naêng V: 19 12/7/2010 602005 - Chương 1
 20. Baøi giaûng HOÙA ÑAÏI CÖÔNG Chương 1 2 2 2 2 8π m ∂ψ ∂ψ ∂ψ [E − V ]ψ = 0 + + + 2 2 2 2 ∂x ∂y ∂z h x, y, z: toïa ñoä; m: khoái löôïng haït vi moâ; h: haèng soá Planck. E: naêng löôïng toaøn phaàn; V: theá naêng cuûa haït vi moâ phuï thuoäc x, y, z. ψ: haøm soùng (ñoái vôùi caùc bieán x, y, z) moâ taû söï chuyeån ñoäng cuûa haït vi moâ . 20 12/7/2010 602005 - Chương 1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản