intTypePromotion=1
ADSENSE

HÓA ĐẠI CƯƠNG B2 - CHƯƠNG 4 ANKEN

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

177
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hóa học là khoa học nghiên cứu về chất, phương pháp biến đổi chất và ứng dụng của chất đó trong cuộc sống. Hóa học nói về các nguyên tố, hợp chất, nguyên tử, phân tử, và các phản ứng hóa học xảy ra giữa những thành phần đó.Khoa giả kim thuật nghiên cứu về vật chất, nhưng thế giới của những nhà giả kim thuật đều dựa trên kinh nghiệm thực tế và công thức bắt nguồn từ thực hành chứ không dựa vào những nghiên cứu khoa học. Mục đích của họ là một chất gọi là "Hòn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: HÓA ĐẠI CƯƠNG B2 - CHƯƠNG 4 ANKEN

 1. Chương IV ANKEN Bao gồm caùc phaàn sau 1) Ñònh nghóa 2) Danh phaùp 3) Ñieàu cheá 4) Tính chaát vaät lyù 5) Tính chaát hoùa hoïc 04/01/11 602003 Anken 1
 2. ANKEN Danh phaùp Theo IUPAC Soá thöù töï nhaùnh-teân nhaùnh-soá thöù töï noái ñoâi-teân maïch chính Ñaùnh soá: Maïch chính laø maïch daøi nhaát coù chöùa noái ñoâi Maïch chính ñöôïc ñaùnh soá sao cho noái ñoâi coù soá thöù töï nhoû nhaát vaø soá thöù töï cuûa maïch nhaùnh caøng nhoû caøng toát 04/01/11 602003 Anken 2
 3. ANKEN Danh phaùp Baøi taäp 1: xaùc ñònh danh phaùp cuûa caùc hôïp chaát sau CH3-CH-CH=CH-CH3 4-metyl-2-penten CH3 CH3-CH-CH=C-CH3 2,4-dimetyl-3-hexen C2H5 CH3 CH3-CH2-CH-CH=C-CH3 3,5-dimetyl-3-hepten C2H5 CH3 04/01/11 602003 Anken 3
 4. ANKEN Danh phaùp Theo teân thoâng thöôøng Thay vaàn en thaønh ylen CH2=CH2 eten, etylen CH3-CH=CH2 propen, popylen 04/01/11 602003 Anken 4
 5. ANKEN Danh phaùp Teân goác ankenyl etenyl (vinyl) CH2=CH- CH3-CH=CH- 1-propenyl CH2=CH-CH2- 2-propenyl, (allyl) 04/01/11 602003 Anken 5
 6. ANKEN Phöông phaùp ñieàu cheá 1. Khöû nöôùc töø ancol Xuùc taùc : axit (thöôøng duøng H2SO4) Cô cheá: taùch loaïi E1 + + CC C C H CC + H2O + H OH OH2 H H + cacbocation + + CC H 04/01/11 602003 Anken 6
 7. ANKEN Khöû nöôùc töø ancol Ñaëc ñieåm phaûn öùng Khaû naêng taùch nöôùc cuûa ancol baäc 3 > ancol baäc 2 > ancol baäc 1 C H3 H2SO4 20% CH -C=CH CH3-C-OH 3 2 + H2O 80oC CH C H3 3 CH3-CH2-CH-CH3 H2SO4 50% CH3-CH=CH-CH3 + H O 100 C o OH 2 H2SO4dd CH3-CH2-CH2-CH2OH CH3-CH=CH-CH3 + H2O 150 C o 04/01/11 602003 Anken 7
 8. ANKEN Khöû nöôùc töø ancol Ñaëc ñieåm phaûn öùng Taùch nöôùc taïo saûn phaåm chính laø anken beàn hôn Baøi taäp 2: Xaùc ñònh saûn phaåm chính cuûa phaûn öùng CH3 CH3 CH3 + CH3-CH2-C-CH3 H CH3-CH=C-CH3 + CH3-CH2-C=CH2 OH San pham ch� � � nh 04/01/11 602003 Anken 8
 9. ANKEN Khöû HX Ñaëc ñieåm phaûn öùng Vì theo cô cheá E1 neân coù theå coù saûn phaåm chuyeån vò Baøi taäp 5: Xaùc ñònh saûn phaåm chính cuûa phaûn öùng CH3-CH2-CH2-CH2OH→ 04/01/11 602003 Anken 9
 10. ANKEN Phöông phaùp ñieàu cheá 2. Khöû HX cuûa halogenua ankyl - Xuùc taùc : Bazô (thöôøng laø KOH) trong moâi tröôøng ancol (thöôøng laø etanol) - Cô cheá : theo cô cheá taùch loaïi E2 + H2O + CC CC X XH OH- 04/01/11 602003 Anken 10
 11. ANKEN Khöû HX Ñaëc ñieåm phaûn öùng Taùch HX taïo saûn phaåm chính laø anken beàn hôn Baøi taäp 4: Xaùc ñònh saûn phaåm chính cuûa phaûn öùng CH3-CH2-CH-CH3 KOH r��� -CH=CH-CH + CH -CH -CH=CH u CH 3 3 3 2 2 TC o Cl san pham ch� � � nh 04/01/11 602003 Anken 11
 12. ANKEN Khöû HX Ñaëc ñieåm phaûn öùng Vì theo cô cheá E2 neân khoâng coù saûn phaåm chuyeån vò Baøi taäp 5: Xaùc ñònh saûn phaåm chính cuûa phaûn öùng KOH/etanol CH3-CH2-CH2-CH2Br CH3-CH2-CH=CH2 TC o Mot san pham �� � 04/01/11 602003 Anken 12
 13. ANKEN Khöû HX Xeùt khaû naêng phaûn öùng Vôùi RX coù cuøng goác R thì taùch HI> HBr >HCl> HF Vôùi RX coù cuøng goác X thì taùch HX ôû R baäc 3 > R baäc 2 > R baäc 1 04/01/11 602003 Anken 13
 14. ANKEN Khöû X2 3. Taùch X2 töø α dihalogenua Zn R-CH-CH3 R-CH=CH2+ ZnX2 X X 04/01/11 602003 Anken 14
 15. ANKEN Hidro hoùa ankin 4) Hidro hoùa ankin Pd/PbCO3 CH3-C C-CH3 + CH3-CH=CH-CH3 H2 Ni, Pt, Pd CH -CH -CH -CH CH3-C C-CH3 + H2 3 2 2 3 04/01/11 602003 Anken 15
 16. ANKEN Tính chaát hoùa hoïc Do trong anken, maät ñoä ñieän töû ôû noái ñoâi lôùn neân Caùc cation, caùc goác töï do vaøo noái ñoâi ( phaûn öùng coäng hôïp halogen, hidrohalogen, nöôùc, hidro…) Oxi hoùa ôû noái ñoâi 04/01/11 602003 Anken 16
 17. ANKEN Tính chaát hoùa hoïc Phaûn öùng coäng hôïp 1. Coäng halogen X + X2 X Cl CCl4 CH3-CH=CH-CH3 + CH3-CH-CH-CH3 Cl2 Cl 04/01/11 602003 Anken 17
 18. ANKEN 1. Coäng halogen Cô cheá: AE X δ+ δ− cham Xt � + + CC X -y CC CC Dung moi � X δ+ cacbocation Y δ− + X CC cation mach vong �� + X X nhanh + Y CC CC Cong trans � Y 04/01/11 602003 Anken 18
 19. ANKEN 1. Coäng halogen Xeùt khaû naêng phaûn öùng Phaûn öùng coäng halogen thöôøng thöïc hieän vôùi brom, clo Maät ñoä ñieän töû ôû lieân keát ñoâi caøng lôùn, söï taán coâng cuûa X+ caøng deã, phaûn öùng caøng deã xaûy ra 04/01/11 602003 Anken 19
 20. ANKEN 1. Coäng halogen Baøi taäp 6 :Xeùt khaû naêng phaûn öùng AE cuûa caùc hôïp chaát CH3-CH=CH2 CH2=CH2 (CH3)2CH=CH2 04/01/11 602003 Anken 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2