intTypePromotion=1
ADSENSE

Hoạch định dự án( project planning)

Chia sẻ: Ziwan Ziwan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

635
lượt xem
210
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu giúp bạn hiểu được vai trò hữu ích cuả việc hoạch định và khung hoạch định cơ bản, Phương pháp lập kế hoạch định hướng theo mục tiêu (OOPP), Kỹ thuật khung logic

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hoạch định dự án( project planning)

 1. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án (Project Planning) 1 MUÏC TIEÂU Hieåu ñöôïc vai troø höõu ích cuaû vieäc hoaïch ñònh vaø khung hoaïch ñònh cô baûn Phöông phaùp laäp keá hoaïch ñònh höôùng theo muïc tieâu (OOPP) Kyõ thuaät khung logic 2 Thu Hương
 2. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án HOAÏCH ÑÒNH LAØ GÌ? Hoaïch ñònh laø quy trình thaûo luaän vaø ra quyeát ñònh muïc tieâu caàn ñaït ñöôïc trong töông lai theo moät phöông thöùc coù theå kieåm soaùt ñöôïc ôû möùc ñoä nhaát ñònh Quyeát ñònh laøm gì? Laøm nhö theá naøo? 3 KHI NAØO CAÀN HOAÏCH ÑÒNH? Neáu vaán ñeà toàn taïi trong moät nhoùm lôùn Neáu baûn chaát cuaû vaán ñeà phöùc taïp vaø coù tính heä thoáng, Hoaëc neáu khoâng deã gì tìm kieám ñöôïc phöông tieän giaûi quyeát vaán ñeà ”Caàn moät keá hoaïch coù toå chöùc toát vaø phoái hôïp nhieàu ñôn vò tham gia ñeå khaéc phuïc nhöõng vaán ñeà ñoù ”ù. 4 Thu Hương
 3. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án MUÏC ÑÍCH HOAÏCH ÑÒNH - Phaân ñònh roõ chi tieát vaø theå cheá hoaù coâng vieäc cho caùc beân tham gia nhaèm xaùc ñònh: Tình traïng naøo laø tình traïng caàn thay ñoåi Thay ñoåi theo caùch naøo, vaøo thôøi gian naøo Tình traïng muoán ñaït ñöôïc trong töông lai laø gì - Laøm cho caùc beân tham gia cam keát ñoàng taâm thöïc hieän moät loaït haønh ñoäng nhaèm ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu nhaát ñònh. 5 S.M.A.R.T Xaùc ñònh muïc tieâu Caáu truùc phaân vieäc (WBS) Moâ taû coâng vieäc Sô ñoà traùch nhieäm Toå chöùc Baûng keá hoaïch söû duïng nguoàn löïc KHUNG Hoaïch ñònh Gantt, CPM/PERT HOAÏCH nguoàn löïc ÑÒNH Khung theo doõi Laäp keát quaõ CÔ BAÛN tieán ñoä Kieåm soaùt döï aùn 6 Thu Hương
 4. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án XAÙC ÑÒNH MUÏC TIEÂU VAØ PHAÏM VI DÖÏ AÙN Xuaát phaùt töø nhöõng nhu caàu hoaëc quyeàn lôïi maø ta caûm thaáy caàn phaûi ñaùp öùng – Ñaây laø böôùc chaån ñoaùn tình hình thöïc teá Muïc tieâu laø nhöõng mong ñôïi maø nhaø quaûn trò muoán ñaït ñöôïc trong töông lai cho toå chöùc mình sau khi thay ñoåi tình huoáng hieän taïi Muïc tieâu phaûi gaén chaët vôùi söù meänh cuûa toå chöùc meï. Caùc caáp ñoä muïc tieâu Ñöa ra caùc tieâu chuaån kieåm tra nhaèm laøm cho caùc hoaït ñoäng ñöôïc thöïc hieän theo ñuùng muïc tieâu ñaõ ñaët ra 7 CAÙC CAÁP ÑOÄ MUÏC TIEÂU CUAÛ DÖÏ AÙN Muïc Tieâu toång theå (Goal / Overall Objective / Long-term objective) Moät muïc tieâu thuoäc caáp ñoä cao.Trình baøy ñònh höôùng toång quaùt ñeå töø ñoù chæ ra nhöõng muïc ñích, nhöõng hoaït ñoäng vaø nhöõng nhieäm vuï Muïc ñích döï aùn (Project objective / Purpose) Ñaây laø ñieàu chuùng ta muoán ñaït ñöôïc sau khi döï aùn thöïc hieän coù keát quaû.Trình baøy nhöõng chæ tieâu caàn ñaït hoaëc nhöõng tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù söï hoaøn thaønh, söï thaønh coâng vaø thaønh quaû cuûa döï aùn. Keát quûa döï aùn (Project outputs / Results) Saûn phaåm tröïc tieáp vaø höõu hình cuûa caùc hoaït ñoäng döï aùn Chuù yù : Vieäc ñònh nghóa nhöõng tieâu chuaån ñeå ñaùnh giaù söï hoaøn thaønh vaø thaønh coâng cuûa döï aùn laø raát quan troïng 8 Thu Hương
 5. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án MOÂ TAÛ COÂNG VIEÄC Xaùc ñònh caùc coâng vieäc khaùc nhau caàn phaûi thöïc hieän ñeå hoaøn thaønh caùc muïc tieâu Caàân phaân bieät caùc hoaït ñoäng phaûi thöïc hieän vaø caùc keát quûa phaûi ñaït ñöôïc tieáp theo caùc hoaït ñoäng ñoù. Caàn laøm roõ nhöõng coâng vieäc naøo coù lieân quan vôùi nhau ñeå coù theå tieán haønh kieåm soaùt chuùng trong suoát quùa trình thöïc hieän keá hoaïch. Coâng cuï : Caáu truùc phaân vieäc 9 CAÁU TRUÙC PHAÂN ÑOAÏN COÂNG VIEÄC - WBS Muïc tieâu döï aùn Caáp 1 (Project Objective) (Hoaøn thaønh döï aùn) 1.0.0.0 Caáp 2 Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng 1.1.0.0 1.2.0.0 1.3.0.0 1.4.0.0 1.5.0.0 Caáp 3 Nhieäm vuï Nhieäm vuï Nhieäm vuï Nhieäm vuï Nhieäm vuï 1.1.1.0 1.1.2.0 1.3.1.0 1.3.2.0 1.3.3.0 Caáp 4 1.3.2.1 1.3.2.2 1.3.2.3 WP WP WP (Goùi coâng vieäc) 10 Thu Hương
 6. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án GOÙI COÂNG VIEÄC TRONG WBS (Work package in WBS) Goùi coâng vieäc laø caáp thaáp nhaát cuûa WBS. Moät goùi coâng vieäc ñöôïc xaùc ñònh moät caùch roõ raøng seõ coù nhöõng ñaëc ñieåm sau : Ñònh nghiaõ ñöôïc coâng vieäc (Caùi gì – What) Chæ ra thôøi gian ñeå hoaøn thaønh goùi coâng vieäc (Bao laâu – How long) Chæ ra nhöõng nguoàn löïc caàn coù ñeå hoaøn thaønh goùi coâng vieäc (Bao nhieâu – How much) Chæ ra ngaân saùch/ Chi phí theo töøng thôøi ñoaïn ñeå hoaøn thaønh goùi coâng vieäc (Chi phí – Cost) Chæ ra traùch nhieäm cuaû töøng ngöôøi ñoái vôùi töøng coâng vieäc (Ai –Who) Chæ ra nhöõng ñieåm caàn giaùm saùt ñoái vôùi vieäc ño löôøng tieán trình döï aùn 11 SÔ ÑOÀ TRAÙCH NHIEÄM WBS Caùc thaønh vieân trong ñoäi döï aùn Caùc thaønh vieân chuû choát beân ngoaøi Giaùm ñoác Thaønh Thaønh Thaønh vieân Nhaø taøi Chuyeân gia döï aùn vieân 1 vieân 2 3 trô’ chaát löôïng 1.1.0 R S A 1.2.1 R S 1.2.2 R C 1.3.0 A R C 1.4.0 C S N R = Responsible (Traùch nhieäm) N = Notification (thoâng baùo) S = Support (Hoå trôï) A = Approval (Chaáp thuaän) C= Consult (Tö vaán) 12 Thu Hương
 7. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án BAÛNG KEÁ HOAÏCH SÖÛ DUÏNG NGUOÀN LÖÏC WBS Lao ñoäng Thieát bò Vaät lieäu … (Soá giôø coâng) (Soá giôø maùy) (Khoái löôïng) 1.0.0 1.1.0 1.2.0 1.3.0 1.3.1 1.3.2 1.4.0 TOÅNG COÄNG 13 HOAÏCH ÑÒNH DÖÏ AÙN THEO MUÏC TIEÂU (Objective Oriented Project Planning) Laø phöông phaùp hoaïch ñònh döïa treân caùc nhu caàu, caùc vaán ñeà. Phoái hôïp coâng taùc hoaïch ñònh vaø vieäc thöïc hieän hoaïch ñònh theo moät xu höôùng taêng cöôøng khaû naêng giao tieáp Aùp duïng khi caàn phaùt trieån nhöõng yù töôûng saùng taïo vaø giaûi phaùp thöïc duïng Laøm vieäc theo ñoäi laø moät yeáu toá trung taâm nhaèm taïo ra söï cam keát trong vieäc thöïc hieän döï aùn 14 Thu Hương
 8. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án CAÙC BÖÔÙC TRONG TIEÁN TRÌNH HOAÏCH ÑÒNH THEO MUÏC TIEÂU Giai ñoaïn Xaùc ñònh nhu caàu ñích thöïc chuaån bò Phaân tích caùc beân coù lieân quan Phaân tích vaán ñeà Giai ñoaïn Phaân tích muïc tieâu phaân tích Phaân nhoùm muïc tieâu Giai ñoaïn Xaùc ñònh phaïm vi döï aùn hoaïch ñònh Xaùc ñònh phaïm vi coâng vieäc 15 XAÙC ÑÒNH NHU CAÀU ÑÍCH THÖÏC Nhaän ra caùc nhu caàu Ñònh danh caùc nhu caàu moät caùch coù heä thoáng 16 Thu Hương
 9. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án Nhaän daïng caùc beân coù lieân quan (Identify Stakeholder) Thaønh vieân coù lieân quan laø ngöôøi - Ñònh nghiaõ nhu caàu/söï mong muoán - Khôûi xöôùng hoaëc taøi trôï döï aùn - Ñaùnh giaù hoaëc söû duïng keát quaû döï aùn 17 PHAÂN TÍCH VAÁN ÑEÀ Neâu vaán ñeà theo quan ñieåm cuaû nhöõng ñoái taùc ñaõ ñöôïc xaùc ñònh – Ñoäng naõo ñeå tìm ra vaán ñeà Kieåm tra xem ñaõ neâu ñuû vaán ñeà caàn thieát chöa Kieåm tra xem moïi beân coù hieåu ñuùng vaán ñeà khoâng Choïn moät vaán ñeà “coù khaû naêng” laøm ñieåm khôûi ñaàu Xaùc ñònh lyù do tröïc tieáp vaø hieäu quaû cuaû vaán ñeà khôûi ñaàu Tieáp tuïc xaùc ñònh moái quan heä nhaân quaû Kieåm tra xem caùc moái lieân heä ñoù ñaõ hoaøn thieän chöa Neâu theâm vaán ñeà neáu thaáy caàn Hình thaønh caây vaán ñeà (problem tree) 18 Thu Hương
 10. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án Nhöõng nguyeân taéc cô baûn cho giai ñoaïn ñoäng naõo Noùi ñieàu maø baïn nghó Thaät söï laéng nghe ngöôøi khaùc noùi Quyeát ñònh nhöõng vaán ñeà ñaõ ñöôïc nhaän daïng Taán coâng vaøo caùc vaán ñeà, khoâng taán coâng vaøo con ngöôøi Giai ñoaïn ñoäng naõo laø caàn thieát, noù giuùp cho ñoäi saøng loïc vaø quyeát ñònh caùc vaán ñeà 19 NGUYEÂN TAÉC XAÂY DÖÏNG CAÂY VAÁN ÑEÀ di chuyeån Giôùi haïn chuû ñeà thaûo luaän YÙ kieán Theâm vaøo Khoâng neân Neân trình baøy vaán phuï thuoäc quaù moâ taû vaán ñeà ñeà quaù toång nhieàu vaøo thoâng theo söï hieåu bieát quaùt tin töø taøi lieäu cuaû chuùng ta 20 Thu Hương
 11. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án MOÂ TAÛ VAÁN ÑEÀ Moät vaán ñeà/card Khoâng thoåi phoàng vaán ñeà Roõ raøng Ñôn giaûn , deã hieåu Toân troïng quan ñieåm cuaû ngöôøi khaùc 21 PHAÂN TÍCH MUÏC TIEÂU Neâu laïi nhöõng vaàn ñeà trong moái quan heä nhaân quaû ñaõ ñöôïc xem xeùt So saùnh caùc vaán ñeà vaø muïc tieâu caàn ñaït Muïc tieâu phaûi theå hieän tình traïng tích cöïc caàn ñaït ñöôïc Muïc tieâu phaûi coù tính thöïc tieãn : xem xeùt moái lieân heä keát quaû - phöông tieän vaø thöïc hieän ñieàu chænh neáu thaáy caàn Khoâng ñònh löôïng muïc tieâu Xaây döïng caây muïc tieâu (Objective tree) Löu yù : Khi xaây döïng caây muïc tieâu neân môøi caùc beân coù lieân quan tham gia 22 Thu Hương
 12. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án PHAÂN NHOÙM MUÏC TIEÂU (Clustering) Nhaän daïng caùc nhoùm muïc tieâu khaùc nhau treân caây muïc tieâu höôùng ñeán muïc tieâu toång theå Phaân nhoùm caùc muïc tieâu döïa treân söï lieân quan cuaû caùc hoaït ñoäng töông lai, chaúng haïn nhö theo : Yeâu caàu chuyeân moân Ñoái taùc chòu traùch nhieäm,... Ñaët teân cho töøng nhoùm muïc tieâu Xaùc ñònh pham vi döï aùn 23 XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI DÖÏ AÙN (Scoping) Ñöa ra nhöõng giôùi haïn maø ôû ñoù caùi gì seõ bao haøm trong döï aùn vaø caùi gì seõ khoâng bao haøm trong döï aùn Nhoùm muïc tieâu naøo khoâng thuoäc phaïm vi döï aùn Xaùc ñònh söï ñoùng goùp trong khaû naêng coù theå coù cuaû caùc ñoái taùc ñoái vôùi caùc nhoùm muïc tieâu Quyeát ñònh thöù töï öu tieân trong vieäc xöû lyù/thöïc hieän nhöõng nhoùm muïc tieâu Ma traän xaùc ñònh phaïm vi döï aùn (Scoping Matrix) 24 Thu Hương
 13. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án MA TRAÄN XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI DÖÏ AÙN Tieâu chí xaùc ñònh Nhoùm Nhoùm Nhoùm phaïm vi muïc tieâu 1 muïc tieâu 2 muïc tieâu 3 Tính khaån caáp x xxx xx Nguoàn löïc saün coù xxx xx xx ...... Söï quan taâm cuûa xxx x xx laõnh ñaïo caáp cao 25 XAÙC ÑÒNH PHAÏM VI COÂNG VIEÄC Ñoäng naõo ñeå suy nghó veà caùc hoaït ñoäng khaùc nhau caàn phaûi thöïc hieän ñeå ñaït ñöôïc muïc tieâu Saép xeáp caùc hoaït ñoäng theo moät traät töï nhaát ñònh - söû duïng coâng cuï WBS Kieåm tra xem WBS chính xaùc, logic vaø hoaøn chænh chöa 26 Thu Hương
 14. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án XAÙC ÑÒNH LOGIC NOÄI TAÏI CUÛA CHUOÅI KEÁT QUÛA PHAÙT TRIEÅN Ñaàu vaøo T H Hoaït ñoäng H O ÖÏ AÏ Ñaàu ra C C H H I ÑÒ Muïc tieâu EÄ N N H Muïc tieâu toång theå 27 XAÙC ÑÒNH CAÙC GIAÛ ÑÒNH VAØ NHAÄN DAÏNG RUÛI RO Caùc giaû ñònh moâ taû caùc ñieàu kieän caàn thieát phaûi toàn taïi ñeå cho moái quan heä giöõa caùc caáp ñoä muïc tieâu xaûy ra nhö mong ñôïi. Giaû ñònh laø caùc yeáu toá ngoaïi lai khoâng naèm trong phaïm vi döï aùn nhöng laïi raát quan troïng ñoái vôùi vieäc thöïc hieän thaønh coâng caùc caáp ñoä muïc tieâu döï aùn. Caùc giaû ñònh traû lôøi caâu hoûi “Nhöõng yeáu toá ngoaïi lai naøo khoâng bò döï aùn taùc ñoäng vaøo nhöng laïi aûnh höôûng ñaùng keå ñeán vieäc thöïc hieän döï aùn ?” 28 Thu Hương
 15. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án THEÅ HIEÄN CAÙC GIAÛ ÑÒNH THEO CHUOÅI KEÁT QUÛA PHAÙT TRIEÅN Muïc tieâu toång theå Muïc ñích Giaû thieát + Keát quaû Giaû thieát tröôùc maét + Caùc hoaït Giaû thieát ñoäng + Tieàn ñeà 29 QUY TRÌNH ÑAÙNH GIAÙ CAÙC YEÁU TOÁ NGOAÏI LAI ÑEÅ XAÙC ÑÒNH GIAÛ ÑÒNH Yeáu toá ngoaïi lai coù quan troïng khoâng? Coù Khoâng Boû qua Coù xaûy ra ñöôïc khoâng ? Coù Khoâng Boû qua Ai giaûi quyeát/thöïc hieän ñöôïc ? Khoâng Coù Giaû ñònh Coù thieát keá laïi ñöôïc khoâng ? Coù Khoâng Ngöøng Thieát keá laïi 30 Thu Hương
 16. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án ÑAÙNH GIAÙ CHUOÅI KEÁT QUÛA PHAÙT TRIEÅN Chuùng ta coù ñöa ra ñöôïc muïc tieâu döï aùn khoâng? Logic chuoåi keát quûa phaùt trieån phuø hôïp chöa? Muïc tieâu vaø caùc hoaït ñoäng hoaïch ñònh ñaõ ñöôïc moâ taû ñuùng chöa? Khoaûng caùch giöõa muïc tieâu toång theå vaø muïc ñích coù quaù lôùn khoâng ? Coù giaû ñònh cheát ? 31 CHÆ BAÙO ÑO LÖÔØNG KEÁT QUÛA THÖÏC HIEÄN Chæ baùo nhö laø moät coâng cuï quaûn lyù Chæ baùo laø “moät bieán soá ñöôïc duøng ñeå ñaùnh giaù möùc thay ñoåi cuaû moät hieän töôïng hay moät quy trình” Chæ baùo laø yeáu toá chöùa ñöïng taát caû nhöõng thoâng tin caàn cung caáp cho coâng taùc quaûn lyù döôùi daïng con soá 32 Thu Hương
 17. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án CHÆ BAÙO COÙ THEÅ KIEÅM CHÖÙNG KHAÙCH QUAN (Objectively Verifiable Indicator – OVI) OVI neân mieâu taû moät tình huoáng roõ raøng cuaû muïc tieâu muoán ñaït ñöôïc ôû cuoái moät giai ñoaïn nhaát ñònh. OVI ñöôïc ñònh nghiaõ toát bao goàm caùc ñieåm sau: – Variable : thaønh toá ñöôïc ño löôøng (Caùi gì?) – Quantity : Tình traïng thöïc teá vaø tình traïng muoán ñaït ñöôïc (bao nhieâu?) – Target group : Nhöõng ngöôøi bò taùc ñoäng (Ai?) – Place : Nôi thu thaäp thoâng tin (ÔÛ ñaâu?) – Period : Thôøi haïn coù lieân quan (Khi naøo?) OVI coøn goïi laø chæ baùo hoaïch ñònh 33 Chæ baùo “thoâng minh” (SMART Indicators) Specific : Cuï theå, roõ raøng Measurable : Coù theå ño löôøng ñöôïc Achievable : Coù theå ñaït ñöôïc/Thöïc teá Relevant : Coù lieân quan/phuø hôïp Time- bound : Coù thôøi haïn 34 Thu Hương
 18. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án CHÆ BAÙO Chæ baùo veà keát quaû hoaït ñoäng TRONG HOAÏT Chæ baùo veà phaûn öùng ÑOÄNG GIAÙM SAÙT Chæ baùo tröïc tieáp vaø giaùn tieáp 35 LÖÏA CHOÏN CHÆ BAÙO Chæ soá ño löôøng phaûi : 1. Coù giaù trò (Valid) 2. Nhaïy caûm (Sensitive) 3. Coù theå ño löôøng ñöôïc (Measurable) 4. Ñôn giaûn (Simple) Ñeå löïa choïn moät chæ soá giaùm saùt thích hôïp,baïn neân thieát keá moät baûng caâu hoûi daønh cho nhaø quaûn lyù maø noù nhaán maïnh moät caùch chính xaùc ñieàu baïn/hoï muoán bieát 36 Thu Hương
 19. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án Khung ño löôøng keát quaû (Keá hoaïch thu thaäp thoâng tin lieân quan ñeán chæ tieâu ño löôøng) g) Keát quaû Chæ soá Nguoàn Phöông Cöôøng Cöôøng Ai seõ ño döõ lieäu phaùp thu ñoä thu ñoä vaø nhaän baùo löôøng thaäp döõ lieäu thaäp caùch caùo +do ai tieán thöùc baùo haønh caùo Muïc tieâu toång theå Muïc ñích Keát quaû (Ñaàu ra) Hoaït ñoäng Nguoàn löïc (Ñaàu vaøo) 37 ÑAÙNH GIAÙ DÖÏ AÙN (Project Evaluation) Tieán trình xaùc ñònh moät caùch coù heä thoáng vaø coù ñònh höôùng khaû naêng phuø hôïp, hieäu quaû, hieäu suaát vaø khaû naêng taùc ñoäng cuûa caùc hoaït ñoäng döï aùn trong söï hieåu bieát caùc muïc tieâu vaø muïc ñích cuûa döï aùn. Ñaùnh giaù döï aùn laø moät chöùc naêng quan troïng ñoái vôùi caùc döï aùn phaùt trieån maø noù coù keát quaû hoaëc muïc tieâu khoâng höõu hình 38 Thu Hương
 20. Project PlanningChương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng 25 2004-2005 Bài giảng Hoạch định dự án CAÙC CHÆ SOÁ ÑAÙNH GIAÙ Söï phuø hôïp/ söï lieân quan (Relevance) Hieäu quaû (Effectiveness) Hieäu suaát (Efficiency) Söï taùc ñoäng (Impact) Tính beàn vöõng (Sustainability) 39 CAÙC LOAÏI ÑAÙNH GIAÙ (Types of Evaluation) Keát thuùc döï aùn, ñaùnh giaù cuoái cuøng hoaëc ñaùnh giaù taùc ñoäng Ñaùnh giaù chính saùch hoaëc chöông trình Ñaùnh giaù khaû naêng xöû lyù söï coá trong quaù trình thöïc hieän döï aùn 40 Thu Hương
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=635

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2