intTypePromotion=1

Học tập, làm theo phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh của giảng viên ở các nhà trường quân sự hiện nay

Chia sẻ: ViMessi2711 ViMessi2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
49
lượt xem
2
download

Học tập, làm theo phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh của giảng viên ở các nhà trường quân sự hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Học hỏi và làm theo tấm gương đạo đức của cựu chủ tịch Hồ Chí Minh là một phong trào có ý nghĩa to lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn thể người Việt Nam với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Trong bài viết này, tác giả chỉ ra phong cách thể hiện của Hồ Chí Minh trong đó có khả năng thuyết phục, truyền cảm hứng và thâm nhập sâu vào trái tim của độc giả và người nghe. Ngoài ra, bài viết tập trung vào việc học và làm theo phong cách thể hiện của cựu chủ tịch Hồ Chí Minh của các giảng viên tại các trường quân sự trong giai đoạn hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học tập, làm theo phong cách diễn đạt Hồ Chí Minh của giảng viên ở các nhà trường quân sự hiện nay

ÀÊÍY MAÅNH HOÅC TÊÅP VAÂ LAÂM THEO TÛ TÛÚÃNG, ÀAÅO ÀÛÁC,<br /> PHONG CAÁCH HÖÌ CHÑ MINH TRONG NGAÂNH GIAÁO DUÅC<br /> <br /> HOÅC<br /> , LAÂM<br /> TÊÅP THEO PHONG<br /> T HÖÌ<br /> CAÁCH<br /> CHÑDIÏÎN<br /> MINHÀAÅ<br /> CUÃA GIAÃNG VIÏN ÚÃ CAÁC NHAÂ<br /> Y TRÛÚÂN<br /> LÏ THÏË PHONG*<br /> <br /> Ngaây nhêån baâi: 17/08/2017; ngaây sûãa chûäa: 21/08/2017; ngaây duyïåt àùng: 31/08/2017.<br /> Abstract:<br />  Learning and following former president Ho Chi Minh’s moral example is a great significant movement of the whole Part<br /> and the whole  Vietnamese  people  with  various contents and forms. In  this  article,  author  points  out  expression  style of  Ho  Chi  M<br /> ability of persuading, inspiring  and  penetrating  deeply into  the heart of the readers and the listeners. Also,  the  article  focuses on  lea<br /> the expression  style of  former  president  Ho Chi  Minh of  lecturers at  military  schools  in  current  period.<br /> Keywords<br /> : Style,  expression, lecturers,  Ho  Chi  Minh.<br /> 1. Hoåc têåp vaâ laâm theo tû tûúãng, àaåo àûác, phong caách Ngûúâi àûúåc diïîn àaåt (thöng qua ngön ngûä noái vaâ ngön ngûä<br /> Höì Chñ Minh laâ chuã trûúng lúán cuãa Àaãng ta, laâ hoaåt àöång coá<br /> viïët) àïí chuyïín taãi túái àöëi tûúång xaác àõnh nhùçm hûúáng vaâo<br /> yá nghôa chñnh trõ sêu sùæc, nhùçm khúi dêåy, hònh thaânh vaâàöåc  lêåp  dên  töåc, mang  laåi  haånh  phuác cho  nhên  dên”<br /> phaát triïín caác giaá trõ àaåo àûác; xêy dûång con ngûúâi Viïåt Nam[2; tr 30], àûúåc thïí hiïån roä qua caác baâi noái, baâi viïët trong suöët<br /> coá nhên caách cao àeåp, baãn lônh chñnh trõ vûäng vaâng, löëi söëngcuöåc àúâi hoaåt àöång caách maång cuãa Ngûúâi. Àùåc trûng nöíi bêåt<br /> vùn hoáa; xêy dûång caác möëi quan hïå xaä höåi laânh maånh, tiïëntrong phong caách diïîn àaåt Höì Chñ Minh laâ tñnh phuâ húåp möåt<br /> böå, vùn minh. Sinh thúâi, “Chuã tõch Höì Chñ Minh coá rêët nhiïìucaách tûå nhiïn, nhuêìn nhuyïîn. Caách diïîn àaåt trong ngön<br /> baâi noái, baâi viïët thïí hiïån phong caách diïîn àaåt rêët chên thûåc,ngûä noái, ngön ngûä viïët cuãa Ngûúâi rêët möåc maåc, ngùæn goån,<br /> trong saáng, ngùæn goån, suác tñch, thiïët thûåc, gêìn guäi, dïî hiïíu,trong saáng, giaãn dõ, khuác chiïët vaâ dïî hiïíu, phuâ húåp vúái trònh<br /> dïî nhúá vaâ dïî laâm”<br />  [1; tr 116-118]. Hoåc têåp vaâ laâm theo àöå nhêån thûác, sûå hiïíu biïët vaâ caách suy nghô cuãa tûâng àöëi<br /> phong caách diïîn àaåt Höì Chñ Minh seä giuáp chuáng ta, nhêët laâtûúång. Nhúâ àoá, nhûäng baâi noái chuyïån, baâi viïët cuãa Ngûúâi àaä<br /> nhûäng giaãng viïn (GV) úã caác nhaâ trûúâng quên sûå hoaân àûúåc moåi ngûúâi caãm thuå sêu sùæc vaâ coá sûác thuyïët phuåc<br /> thaânh töët chûác traách, nhiïåm vuå àûúåc giao.<br /> maånh meä. Trong caách noái vaâ viïët cuãa Höì Chñ Minh: “<br /> coá sûå<br /> Phong caách Höì Chñ Minh phaãn aánh nhûäng giaá trõ cöët loäi<br /> kïët húåp haâi hoâa giûäa caái dên gian vaâ caái baác hoåc, caái cöí àiïín<br /> trong tû tûúãng, àaåo àûác cuãa Ngûúâi vaâ àûúåc thïí hiïån sinh vaâ caái hiïån àaåi, giûäa phong caách phûúng Àöng vaâ phong<br /> àöång, tûå nhiïn, àöåc àaáo, coá sûác thu huát, caãm hoáa thöng qua caách phûúng Têy, tûâ àoá taåo thaânh sûác cuöën huát maånh meä<br /> caác hoaåt àöång, ûáng xûã haâng ngaây, thïí hiïån möåt nhên caáchàöëi vúái ngûúâi nghe, ngûúâi àoåc” <br /> [3; tr 168-169].  Trïn cú súã<br /> lúán, trñ tuïå löîi laåc, àaåo àûác trong saáng, nhên vùn. Phong nhêån thûác sêu sùæc võ trñ, vai troâ, têìm quan troång cuãa giaáo<br /> caách Höì Chñ Minh laâ têëm gûúng àïí moåi ngûúâi hoåc têåp, laâm<br /> duåc, Àaãng ta khùèng àõnh: <br /> “Giaáo duåc laâ quöëc saách haâng àêìu”<br /> theo. Khöng chó ngûúâi Viïåt Nam, tûâ nöng dên àïën trñ thûác, [4; tr 114]. Nhiïåm vuå giaáo duåc laâ rêët quan troång vaâ veã vang.<br /> tûâ giaâ àïën treã, tûâ miïìn xuöi àïën miïìn ngûúåc, tûâ ngûúâi tuKhöng coá nïìn giaáo duåc tiïn tiïën, àêët nûúác ta, dên töåc ta<br /> haânh àïën caác chñnh khaách, thûúng gia àïìu tòm thêëy úã Höì khöng thïí saánh vai vúái caác quöëc gia, dên töåc tiïn tiïën trïn<br /> Chñ Minh phong caách cuãa chñnh mònh, maâ caã ngûúâi nûúác thïë giúái. Caác nhaâ trûúâng quên sûå laâ möåt böå phêån quan troång<br /> ngoaâi úã phûúng Àöng hay phûúng Têy àïìu caãm thêëy gêìn<br /> cuãa hïå thöëng giaáo duåc quöëc dên, thûåc hiïån nhiïåm vuå àaâo<br /> guäi vúái phong caách Höì Chñ Minh. Phong caách Höì Chñ Minh taåo, böìi dûúäng caán böå theo muåc tiïu, yïu cêìu cuãa àêët nûúác,<br /> laâ möåt hïå thöëng, chónh thïí, gùæn boá chùåt cheä vúái nhau, phaát<br /> quên àöåi. GV laâ nhûäng ngûúâi trûåc tiïëp giaãng daåy, àöìng thúâi<br /> triïín theo logic, ài tûâ suy nghô (phong caách tû duy) àïën noái,<br /> tham gia caác hoaåt àöång nghiïn cûáu khoa hoåc (NCKH). Hai<br /> viïët (phong caách diïîn àaåt) vaâ biïíu hiïån qua phong caách laâm nhiïåm vuå àoá coá möëi quan hïå mêåt thiïët, höî trúå vaâ böí sung cho<br /> viïåc, ûáng xûã, sinh hoaåt haâng ngaây.<br /> nhau. Vò vêåy, giaãng daåy vaâ NCKH laâ hai nhiïåm vuå rêët quan<br /> 2. Trong cuöåc àúâi hoaåt àöång cuãa mònh, Chuã tõch Höì Chñtroång cuãa möîi GV. Hún nûäa, hai hoaåt àöång naây thûúâng<br /> Minh luön chuá troång phong caách diïîn àaåt, coi àoá laâ cöng cuå xuyïn, trûåc tiïëp phaãi sûã duång àïën ngön ngûä vaâ coá caách thûác<br /> àùæc lûåc, khöng thïí thiïëu àïí tuyïn truyïìn, giaác ngöå yá thûác diïîn àaåt riïng àïí àaåt àûúåc muåc tiïu. Hoaåt àöång giaãng daåy vaâ<br /> caách maång, cuãng cöë niïìm tin, nêng cao nhêån thûác cho caán NCKH chó àaåt hiïåu quaã khi kô nùng lûåa choån, sûã duång ngön<br /> böå, àaãng viïn vaâ quêìn chuáng nhên dên. Phong caách diïîn<br /> ngûä vaâ caách thûác diïîn àaåt cuãa GV baão àaãm tñnh khoa hoåc,<br /> àaåt Höì Chñ Minh laâ <br /> “töíng húåp nhûäng phûúng phaáp, thuã<br /> phaáp, biïån phaáp, caách thûác riïng, tiïu biïíu, öín àõnh cuãa * Hoåc viïån Chñnh trõ<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420 1<br /> <br /> chùåt cheä, logic vaâ saáng taåo. Kô nùng diïîn àaåt laâ möåt trongnghe, GV cêìn lûåa choån ngön ngûä sao cho trong saáng, dïî<br /> nhûäng yïëu töë cêëu thaânh nùng lûåc sû phaåm vaâ nghiïn cûáu hiïíu, traánh duâng chûä àõa phûúng dïî gêy hiïíu nhêìm, khoá<br /> cuãa GV, coá vai troâ quan troång trong viïåc baão àaãm chêët hiïíu vaâ hiïíu sai vêën àïì.<br /> lûúång, hiïåu quaã giaãng daåy vaâ NCKH. GV coá kô nùng diïîn 3.2. Diïîn àaåt trong giaãng daåy vaâ NCKH phaãi baão<br /> àaåt töët thò chêët lûúång, hiïåu quaã giaãng daåy vaâ NCKH àûúåc<br /> àaãm cö àoång, suác tñch vúái haâm lûúång thöng tin cao .<br /> nêng lïn. Ngûúåc laåi, kô nùng diïîn àaåt haån chïë thò quaá trònh Àïì cêåp vïì caách viïët, Höì Chñ Minh khùèng àõnh: <br /> “Cêìn traánh löëi<br /> giaãng daåy vaâ NCKH seä gùåp nhiïìu khoá khùn, thêåm chñ seäviïët “rau muöëng”, nghôa laâ lùçng nhùçng “trûúâng giang àaåi haãi”,<br /> khöng hoaân thaânh chûác traách, nhiïåm vuå àûúåc giao.<br /> khiïën ngûúâi xem nhû laâ “chùæt chùæt vaâo rûâng xanh”. Mònh viïët<br /> 3. Trong böëi caãnh hiïån nay, nhiïåm vuå xêy dûång vaâ baão ra cöët laâ àïí giaáo duåc, cöí àöång; nïëu ngûúâi xem khöng nhúá,<br /> vïå Töí quöëc Viïåt Nam xaä höåi chuã nghôa àang àùåt ra nhûängkhöng hiïíu àûúåc laâ viïët khöng àuáng, nhùçm khöng àuáng muåc<br /> yïu cêìu, àoâi hoãi cao cho ngaânh GD-ÀT. Quaán triïåt tinh thêìn àñch. Àïí ngûúâi xem hiïíu, nhúá, laâm àûúåc, cêìn viïët cho àuáng<br /> Nghõ quyïët Àaåi höåi lêìn thûá XII cuãa Àaãng vïì àöíi múái cùn baãn<br /> trònh àöå cuãa ngûúâi xem, viïët roä raâng, goån gaâng, chúá duâng<br /> vaâ toaân diïån GD-ÀT, tiïëp tuåc thûåc hiïån Nghõ quyïët söë 513 vaâ<br /> chûä nhiïìu” [5; tr 207]. Do vêåy, trong giaãng daåy, GV cêìn diïîn<br /> Nghõ quyïët söë 769 cuãa Quên uãy Trung ûúng vïì xêy dûång àaåt sao cho ngùæn goån, cö àoång, suác tñch vúái haâm lûúång<br /> àöåi nguä caán böå quên àöåi giai àoaån 2013-2020, Chiïën lûúåc thöng tin cao. Viïët vaâ noái cêìn ngùæn goån, suác tñch nhûng laåi<br /> GD-ÀT trong quên àöåi giai àoaån 2011-2020 , caác nhaâ trûúâng khöng “cuåt, cöåc”, maâ vêîn àuã lûúång thöng tin cêìn thiïët.<br /> quên sûå luön quan têm, chuá troång cöng taác xêy dûång, böìi<br /> Viïët, noái ngùæn goån, cö àoång, suác tñch theo Höì Chñ<br /> dûúäng àöåi nguä GV àuã vïì söë lûúång vaâ àaåt chuêín vïì chêët<br /> Minh nghôa laâ vïì mùåt nöåi dung phaãi yá nhiïìu lúâi ñt, khöng coá<br /> lûúång. Àïí cuå thïí hoáa viïåc hoåc têåp vaâ laâm theo tû tûúãng, àaåolúâi thûâa, yá thûâa, chûä thûâa, möîi cêu, möîi chûä coá möåt yá<br /> àûác, phong caách Höì Chñ Minh, nhêët laâ vïì phong caách diïîn nghôa, muåc àñch cuå thïí. Tuy nhiïn, khöng nhêët thiïët caái gò<br /> àaåt, àoâi hoãi möîi GV úã caác nhaâ trûúâng quên sûå cêìn thûåc hiïån<br /> cuäng ngùæn laâ töët, maâ muåc àñch cuãa viïåc noái ngùæn, viïët ngùæn<br /> töët möåt söë nöåi dung chuã yïëu sau:<br /> laâ àïí traánh “noái daâi, viïët röîng”<br />  [6; tr 340]. Höì Chñ Minh<br /> 3.1. Diïîn àaåt trong giaãng daåy vaâ NCKH phaãi baão phaãn àöëi caách noái, viïët àaä röîng maâ laåi daâi, theo Ngûúâi:<br /> àaãm tñnh chên thûåc, trong saáng, dïî hiïíu<br /> . Àêy chñnh laâ “Viïët daâi maâ röîng, thò khöng töët. Viïët ngùæn maâ röîng, cuäng<br /> nguyïn tùæc quan troång nhêët àöëi vúái GV. Do àoá, möîi baâikhöng hay”  [6; tr 339].<br /> giaãng hay möåt saãn phêím khoa hoåc coá giaá trõ, àoâi hoãi GV cêìn Do vêåy, trong ngön ngûä noái vaâ ngön ngûä viïët, GV cêìn<br /> coá sûå àêìu tû thúâi gian àïí thu thêåp, nghiïn cûáu hïå thöëng taâi lûåa choån tûâ ngûä sao cho phuâ húåp vúái nöåi dung diïîn àaåt vaâ<br /> liïåu, têåp trung trñ tuïå nhùçm suy nghô, nghiïìn ngêîm vïì vêën àïì tûâng àöëi tûúång. Trong giaãng daåy cuäng nhû NCKH, GV cêìn<br /> nghiïn cûáu, thûåc hiïån theo àuáng lúâi daåy cuãa Chuã tõch Höìcên nhùæc trong caách diïîn àaåt. Diïîn àaåt sao cho ngùæn goån, roä<br /> Chñ Minh: “Muöën coá taâi liïåu thò phaãi tòm, tûác laâ: 1) Nghe:<br /> nghôa. Möîi lúâi giaãng hay cêu vùn cêìn coá sûå cên nhùæc kô, sao<br /> lùæng nghe caác caán böå, chiïën sô, àöìng baâo àïí lêëy taâi liïåu maâ<br /> cho viïët ngùæn, noái ngùæn, nhûng laåi dïî hiïíu vaâ hêëp dêîn ngûúâi<br /> viïët; 2) Hoãi: hoãi nhûäng ngûúâi ài xa vïì, hoãi nhên dên, hoãi böåàoåc, ngûúâi nghe. Tuy nhiïn, trong giaãng daåy, noái nhû thïë<br /> àöåi vïì nhûäng viïåc, tònh hònh úã caác núi; 3) Thêëy: mònh phaãi àinaâo àïí ngûúâi hoåc dïî nghe, dïî hiïíu khöng phaãi laâ àiïìu àún<br /> àïën, xem xeát maâ thêëy; 4) Xem: xem baáo chñ, saách vúã, baáo giaãn, GV cêìn coá sûå traãi nghiïåm, reân luyïån trong thûåc tiïîn.<br /> chñ trong nûúác, baáo chñ nûúác ngoaâi; 5) Ghi: nhûäng gò àaä<br /> 3.3. Diïîn àaåt trong giaãng daåy vaâ NCKH phaãi baão<br /> nghe, àaä thêëy, àaä hoãi, àoåc àûúåc thò cheáp lêëy àïí duâng maâ<br /> àaãm sinh àöång, gêìn guäi, phuâ húåp vúái àöëi tûúång . Muåc<br /> viïët” [5; tr 206-207].<br /> àñch khi noái vaâ viïët cuãa Höì Chñ Minh cöët laâm cho lñ luêån trúã<br /> GV khi àûáng trïn buåc giaãng, àoáng vai troâ nhû möåt nhaâ nïn gêìn guäi, dïî hiïíu vúái têët caã moåi ngûúâi. Vúái quan àiïím<br /> tuyïn truyïìn, nhaâ lñ luêån, nhaâ àõnh hûúáng tû tûúãng vaâ hûúáng caách maång laâ sûå nghiïåp cuãa haâng chuåc triïåu ngûúâi lao àöång,<br /> dêîn haânh àöång: “Chùèng nhûäng ngûúâi phuå traách tuyïn truyïìn, laâm sao àïí hoå hiïíu àûúåc, daám vuâng lïn àêëu tranh giaãi<br /> ngûúâi viïët baáo, viïët saách, ngûúâi nghïå sô laâ ngûúâi tuyïn truyïìn, phoáng,... theo Höì Chñ Minh, khi diïîn àaåt tû tûúãng cuãa mònh<br /> maâ têët caã caán böå, àaãng viïn, hïî nhûäng ngûúâi coá tiïëp xuác vúái<br /> cêìn phuâ húåp vúái tûâng àöëi tûúång ngûúâi nghe, ngûúâi xem.<br /> dên chuáng àïìu laâ ngûúâi tuyïn truyïìn cuãa Àaãng” [6; tr 341]. Ngûúâi hay phï bònh nhûäng caán böå, àaãng viïn duâng ngön tûâ<br /> Vò vêåy, cêìn thêëm nhuêìn vaâ thûåc hiïån nghiïm tuác nguyïn khöng saát àöëi tûúång, nöåi dung khöng phuâ húåp. Höì Chñ Minh<br /> tùæc<br /> : “Àiïìu gò biïët thò noái biïët, khöng biïët thò noái khöng biïët.noái tiïëng noái cuãa nhên dên, hoåc tiïëng noái cuãa nhên dên,<br />  <br /> Khöng nïn noái êíu” [7; tr 418]. Khi viïët vaâ nhêët laâ trong Ngûúâi hay duâng ca dao, tuåc ngûä khi diïîn àaåt yá tûúãng<br /> àïí<br /> NCKH: “Viïët giaãn dõ thöi vaâ phaãi àuáng sûå thêåt. Khöng àûúåc<br /> quêìn chuáng dïî nghe, dïî hiïíu vaâ dïî laâm theo.<br /> bõa ra” [8; tr 673], àiïìu gò “Chûa àiïìu tra, nghiïn cûáu, chûa<br /> Khi noái, viïët, Höì Chñ Minh thûúâng kïët húåp vúái kïí chuyïån,<br /> biïët roä, chúá noái, chúá viïët”<br />  [6; tr 343]. Àïí giuáp ngûúâi hoåc chiïëm àan xen nhûäng cêu thú, cêu ca dao coá vêìn àiïåu àïí cho baâi<br /> lônh tri thûác, möîi baâi giaãng cêìn têåp trung laâm saáng, roä, sêunoái, baâi viïët trúã nïn sinh àöång, gêìn guäi vúái löëi caãm, löëi nghô<br /> sùæc tûâng nöåi dung, traánh nhûäng biïíu hiïån chung chung, daân cuãa quêìn chuáng. Theo Ngûúâi: “coá kinh nghiïåm maâ khöng coá<br /> traãi, lan man. Khi chuyïín taãi nöåi dung àïën ngûúâi hoåc, ngûúâi lñ luêån cuäng nhû möåt mùæt saáng, möåt mùæt múâ” <br /> [6; tr 274];<br /> <br /> 2<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> ngûúâi àoåc nhiïìu lñ luêån maâ khöng biïët àem thûåc haânh, vêånviïët, thò phaãi chuá yá giûä bñ mêåt” <br /> [5; tr 208]. Khöng nùæm vûäng<br /> duång chó laâ “caái hoâm àûång saách”. Do àoá, Ngûúâi yïu cêìu:nguyïn tùæc naây, cöng taác tuyïn truyïìn seä nhû “con dao hai<br /> “Chuáng ta muöën tuyïn truyïìn quêìn chuáng, phaãi hoåc caách lûúäi”, <br /> “vaåch aáo cho ngûúâi xem lûng” [7; tr 476]. GV khöng<br /> noái cuãa quêìn chuáng” <br />  [6; tr 341]; “phaãi viïët cho àuáng trònh àöå chó laâ nhaâ giaáo maâ coân laâ ngûúâi caán böå, àaãng viïn, quên<br /> cuãa ngûúâi xem”  [5; tr 207] vaâ “möîi tû tûúãng, möîi cêu noái, nhên caách maång. Quaán triïåt tû tûúãng cuãa Ngûúâi, trong<br /> möîi chûä viïët, phaãi toã roä caái tû tûúãng vaâ loâng ûúác ao cuãa quêìn<br /> ngön ngûä viïët vaâ ngön ngûä noái, GV cêìn nùæm vûäng vaâ chêëp<br /> chuáng”  [6; tr 345] .<br /> haânh nghiïm caác nghõ quyïët, chó thõ, phaáp lïånh, quy àõnh<br /> Àöëi tûúång hûúáng àïën cuãa GV úã caác nhaâ trûúâng quên sûåvïì baão àaãm bñ mêåt quöëc gia, bñ mêåt quên sûå, bñ mêåt nhiïåm<br /> chuã yïëu laâ nhûäng hoåc viïn, àaâo taåo àïí trúã thaânh caán böå phuåc<br /> vuå, troång têm laâ Chó thõ söë 48-CT/TW, ngaây 14/2/2005 cuãa<br /> vuå quên àöåi lêu daâi. Do àoá, khi diïîn giaãi nhûäng vêën àïì lñ luêånBöå Chñnh trõ vïì “Baão vïå bñ mêåt cuãa Àaãng trong phaát ngön vaâ<br /> chñnh trõ, vïì chuã nghôa Maác - Lïnin, tû tûúãng Höì Chñ Minh, sûã duång, baão quaãn thöng tin, taâi liïåu trong tònh hònh múái”;<br /> àûúâng löëi, quan àiïím cuãa Àaãng àïën ngûúâi hoåc cêìn roä raâng,Phaáp lïånh söë 30/2000/PL-UBTVQH10 ngaây 28/12/2000<br /> àuáng baãn chêët cuãa vêën àïì, <br /> “luön duâng nhûäng lúâi leä, vñ duå giaãn<br /> cuãa UÃy ban Thûúâng vuå Quöëc höåi (khoáa X) vïì “Baão vïå bñ mêåt<br /> àún, thiïët thûåc vaâ dïî hiïíu” [6; tr 346], khöng rûúâm raâ, kinh Nhaâ nûúác”; Chó thõ söë 13/2008/CT-TTg, ngaây 11/4/2008<br /> viïån kiïíu “têìm chûúng trñch cuá”. Hún nûäa, sau khi töët nghiïåp cuãa Thuã tûúáng Chñnh phuã vïì “Tùng cûúâng baão vïå bñ mêåt<br /> ra trûúâng, hoå cuäng laâ ngûúâi tiïëp tuåc sûá mïånh tuyïn truyïìn, Nhaâ nûúác trong tònh hònh múái”; Chó thõ söë 197-CT/ÀUQSTW,<br /> trang bõ lñ luêån, tû tûúãng cuãa Àaãng cho caán böå, hoåc viïn, ngaây 22/10/1998 cuãa Thûúâng vuå Àaãng uãy Quên sûå Trung<br /> nhên viïn, chiïën sô úã caác cú quan, àún võ trong toaân quên<br /> ûúng (nay laâ Quên uãy Trung ûúng) vïì “Tùng cûúâng cöng<br /> nïn GV cêìn thûåc sûå mö phaåm vïì moåi mùåt, nhêët laâ vïì phong taác baão vïå bñ mêåt quên sûå, bñ mêåt quöëc gia, chöëng àiïìu tra<br /> caách diïîn àaåt àïí ngûúâi hoåc coá thïí hoåc têåp vaâ laâm theo. thu thêåp tònh baáo, baão vïå chñnh trõ nöåi böå Quên àöåi”; Quy<br /> 3.4. Diïîn àaåt trong giaãng daåy vaâ NCKH phaãi baão àõnh söë 47-QÀ/TW, ngaây 01/11/2011 cuãa Ban Chêëp haânh<br /> àaãm tñnh linh hoaåt, nhêët quaán vaâ àa daång . Höì Chñ Minh Trung ûúng Àaãng vïì “Nhûäng àiïìu àaãng viïn khöng àûúåc<br /> coá phong caách diïîn àaåt rêët linh hoaåt, nhêët quaán vaâ àa daång.laâm”; Quy àõnh söë 181-QÀ/TW, ngaây 30/3/2013 cuãa Ban<br /> Ngûúâi cho rùçng, tuyïn truyïìn bùçng ngön ngûä noái hay ngön Chêëp haânh Trung ûúng vïì “Xûã lñ kó luêåt àaãng viïn vi phaåm”...<br /> ngûä viïët thò möîi cêu, möîi chûä àïìu coá möåt yá nghôa, muåc àñch<br /> Trïn cú súã nhûäng quy àõnh cuå thïí, trong ngön ngûä noái vaâ<br /> nhêët àõnh. Theo Ngûúâi, khi noái, viïët ra cöët laâ <br /> “Àïí giaáo duåc, viïët, GV cêìn nghiïn cûáu, lûåa choån, cên nhùæc àiïìu gò cêìn noái<br /> giaãi thñch, cöí àöång, phï bònh vaâ phuåc vuå quêìn chuáng”<br /> vaâ viïët, àiïìu gò khöng àûúåc noái vaâ viïët, noái vaâ viïët úã phaåm vi,<br /> [5; tr 205]. Caán böå tuyïn truyïìn khi noái, viïët “nïëu ngûúâi<br /> àöëi tûúång, goác àöå nhû thïë naâo cho phuâ húåp vaâ àuáng quy<br /> xem maâ khöng nhúá àûúåc, khöng hiïíu àûúåc, laâ viïët khöng<br /> àõnh. Tuyïåt àöëi khöng àûúåc phaát ngön tuây tiïån, àïí löå, loåt<br /> àuáng, nhùçm khöng àuáng muåc àñch” <br /> [5; tr 207] . Trïn cú súã<br /> thöng tin, bñ mêåt quên sûå, bñ mêåt quöëc gia.<br /> thöëng nhêët vïì muåc àñch, phong caách diïîn àaåt, Höì Chñ<br /> * * *<br /> Minh thïí hiïån rêët linh hoaåt nhûng nhêët quaán. Àoá laâ sûå söi<br /> Goáp phêìn thiïët thûåc vaâo nêng cao chêët lûúång giaãng daåy<br /> nöíi, haâo saãng trong tranh luêån; “hûâng hûåc” khñ thïë trong<br /> trong caác nhaâ trûúâng quên sûå hiïån nay, hoåc têåp vaâ laâm theo<br /> kïu goåi; ên cêìn trong giaãng giaãi; saáng suãa trong thuyïët<br /> phong caách diïîn àaåt Höì Chñ Minh laâ viïåc laâm coá yá nghôa,<br /> phuåc; thiïng liïng, êëm aáp trong lúâi thú chuác Tïët àêìu nùm,...<br /> Trûúác yïu cêìu àöíi múái cùn baãn vaâ toaân diïån GD-ÀT, caác giuáp möîi GV tûâng bûúác caãi thiïån, nêng cao trònh àöå diïîn<br /> nhaâ trûúâng quên sûå hiïån nay àang àùåt ra nhûäng yïu cêìu àöëi àaåt, hoaân thiïån kô nùng giao tiïëp, àaáp ûáng yïu cêìu, nhiïåm<br /> vuå xêy dûång nhaâ trûúâng, quên àöåi trong tònh hònh múái. <br /> <br /> vúái ngûúâi daåy, àoá laâ cêìn tñch cûåc àöíi múái vïì nöåi dung, phûúng<br /> Taâi<br /> liïåu<br /> tham<br /> khaão<br /> phaáp daåy hoåc theo hûúáng lêëy ngûúâi hoåc laâm trung têm. Do<br /> Taâi liïåu nghiïn cûáu chuyïn<br /> àoá, úã têët caã caác nöåi dung giaãng daåy, àïí tùng tñnh thuyïët[1] Cuåc Tuyïn huêën (2017). <br /> àïì cuãa sô quan nùm 2017<br /> . NXB Quên àöåi nhên dên.<br /> phuåc, hêëp dêîn, thu huát ngûúâi hoåc, GV cêìn lûåa choån phûúng [2] Cuåc Tuyïn huêën (2017). <br /> Taâi liïåu hoåc têåp vaâ laâm theo<br /> phaáp diïîn àaåt sao cho phuâ húåp vúái tûâng àöëi tûúång. Àöëi vúái<br /> phong caách Höì Chñ Minh<br /> . NXB Quên àöåi nhên dên.<br /> Phûúng phaáp vaâ phong<br /> baâi giaãng, trïn tûâng àún võ kiïën thûác, trong quaá trònh diïîn [3] Àùång Xuên Kyâ (2013). <br /> . NXB Chñnh trõ - Haânh chñnh.<br /> àaåt cêìn tùng cûúâng tñnh Àaãng, tñnh chiïën àêëu, tñnh thûåc caách Höì Chñ Minh<br /> Vùn kiïån Àaåi<br /> tiïîn, tñnh àõnh hûúáng, hûúáng dêîn haânh àöång vúái nhûäng dêîn [4] Àaãng Cöång saãn Viïåt Nam (2016). <br /> höåi àaåi biïíu toaân quöëc lêìn thûá<br /> . NXB Chñnh trõ<br /> XII<br /> chûáng minh hoåa cuâng lêåp luêån logic, chùåt cheä. Vúái hoaåt<br /> Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> àöång NCKH, ngön ngûä sûã duång cêìn trong saáng, chûáa àûång [5] Höì Chñ Minh toaân têåp<br /> (têåp 8, 2011). NXB Chñnh<br /> haâm lûúång tri thûác, thöng tin cao, kïët húåp vúái kïët cêëu logic, trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> [6] Höì Chñ Minh toaân têåp<br /> (têåp 5, 2011). NXB Chñnh<br /> khoa hoåc vaâ söë liïåu chñnh xaác.<br /> trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> 3.5. Diïîn àaåt trong giaãng daåy vaâ NCKH cêìn baão<br /> [7] Höì Chñ Minh toaân têåp<br /> (têåp 6, 2011). NXB Chñnh<br /> àaãm yïëu töë bñ mêåt quên sûå. Trong hoaåt àöång caách maång, trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> cöng taác tuyïn truyïìn cêìn chuá troång yïëu töë bñ mêåt, nhêët la<br /> â bñ [8] Höì Chñ Minh toaân têåp<br /> (têåp 15, 2011). NXB Chñnh<br /> mêåt quên sûå. Vò vêåy, Höì Chñ Minh nhùæc nhúã: <br /> “Trong luác trõ Quöëc gia - Sûå thêåt.<br /> <br /> (kò 2 - 12/2017)<br /> <br /> Taåp chñ Giaáo duåc söë 420 3<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2