intTypePromotion=1
ADSENSE

Một số biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ Đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên, thành phố Hà Nội hiện nay

Chia sẻ: Cho Gi An Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

54
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết phân tích một số vấn đề lí luận và thực tiễn về đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên, TP. Hà Nội hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Một số biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ Đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên, thành phố Hà Nội hiện nay

VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 1-5; 9<br /> <br /> <br /> MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO PHONG CÁCH<br /> HỒ CHÍ MINH CHO ĐỘI NGŨ ĐẢNG VIÊN Ở CÁC ĐẢNG BỘ<br /> PHƯỜNG, QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI HIỆN NAY<br /> Đào Thị Thu Huyền - Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng<br /> Vũ Văn Long - Học viện Hậu cần<br /> <br /> Ngày nhận bài: 15/7/2019; ngày chỉnh sửa: 20/8/2019; ngày duyệt đăng: 28/8/2019.<br /> Abstract: The orientation of military pedagogical occupation value is is very necessary to educate<br /> and guide the quality and personality of young lecturers. It plays a very important role, impact on<br /> awareness, attitude, activities and their success on the career of young lecturers. On the basis of an<br /> overview of the current situation and the cause of the issue, we propose measures to orient of<br /> military pedagogy occupation value for young lecturers in army officer universities today.<br /> Keywords: Measures; value orientation; military pedagogical occupation, young lecturers.<br /> <br /> 1. Mở đầu quyết định chất lượng và hiệu quả học tập chính là bản<br /> Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của thân mỗi đảng viên. Họ vừa là đối tượng học tập, vừa là<br /> đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long chủ thể tự học tập và làm theo; biến quá trình học tập<br /> Biên, TP. Hà Nội là việc làm có ý nghĩa thiết thực, bổ thành phong cách Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của cấp<br /> ích; là động lực trực tiếp và là cơ sở khoa học để góp ủy, tổ chức đảng.<br /> phần xây dựng, phát triển, hoàn thiện động cơ, mục đích Lực lượng tham gia là các tổ chức chính trị - xã hội,<br /> và thái độ học tập đúng đắn; phương pháp học tập khoa các đoàn thể quần chúng ở các phường thuộc quận Long<br /> học, sáng tạo và hiệu quả. Thông qua đó, góp phần đổi Biên và tổ chức có liên quan trên địa bàn.<br /> mới, nâng cao chất lượng đảng viên trong thời kì mới; Hình thức, biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo<br /> đồng thời, góp phần thực hiện có chất lượng, hiệu quả phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên ở các<br /> Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị Đảng bộ phường, quận Long Biên, TP. Hà Nội rất phong<br /> về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phú, đa dạng, linh hoạt như thông qua sinh hoạt học tập<br /> phong cách Hồ Chí Minh”. của đội ngũ đảng viên theo Chỉ thị số 03-CT/TW ngày<br /> Bài viết phân tích một số vấn đề lí luận và thực tiễn về 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo<br /> đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05<br /> đề xuất một số biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo -CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm<br /> phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ đảng viên ở các theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Bộ<br /> Đảng bộ phường, quận Long Biên, TP. Hà Nội hiện nay. Chính trị; thông qua hoạt động thực hiện nhiệm vụ của<br /> 2. Nội dung nghiên cứu các phường; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng,<br /> 2.1. Một số vấn đề lí luận về đẩy mạnh học tập và làm nêu gương “người tốt, việc tốt”, duy trì nghiêm kỉ luật:<br /> theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho - Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về ý<br /> đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long nghĩa, nội dung học tập, làm theo phong cách làm việc của<br /> Biên, thành phố Hà Nội Hồ Chí Minh là cơ sở khơi dậy niềm tự hào, vinh dự và<br /> Học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội trách nhiệm của mỗi đảng viên và quần chúng để họ tự<br /> ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên, giác, tích cực trong học tập, làm theo phong cách của Hồ<br /> TP. Hà Nội là một quá trình tích cực, chủ động, tự giác và Chí Minh trong thời kì mới; có ý chí phấn đấu, luôn<br /> sáng tạo trong nhận thức và vận dụng phong cách Hồ Chí nghiêm khắc và yêu cầu cao với chính mình, luôn biết đặt<br /> Minh vào hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học của cho mình những mục tiêu đúng trong rèn luyện học tập,<br /> đảng viên; góp phần xây dựng, phát triển và hoàn thiện làm theo phong cách của Hồ Chí Minh.<br /> động cơ trong sáng, thái độ học tập đúng đắn và phương - Phát huy vai trò, trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng,<br /> pháp học tập khoa học, đáp ứng mục tiêu đã đề ra. các ban ngành, đoàn thể và các tổ chức quần chúng các<br /> Chủ thể định hướng quá trình học tập và làm theo cấp giúp đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ phường phấn<br /> phong cách Hồ Chí Minh là cấp ủy, tổ chức đảng và đội đấu thực hiện tốt chương trình, kế hoạch học tập, làm<br /> ngũ đảng viên. Tuy nhiên, chủ thể trực tiếp xét đến cùng theo phong cách Hồ Chí Minh.<br /> <br /> 1 Email: dthvvl8077@gmail.com<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 1-5; 9<br /> <br /> <br /> - Phát huy vai trò tích cực, chủ động, tự giác của đảng ánh một cách sâu sắc về sự chuyển biến tốt trong nhận<br /> viên trong các đảng bộ phường đối với học tập, làm theo thức, trách nhiệm và năng lực học tập và làm theo phong<br /> phong cách Hồ Chí Minh. cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên ở các phường<br /> - Chủ động xây dựng, kịp thời tôn vinh, biểu dương thuộc quận Long Biên hiện nay. Kết quả phân tích chất<br /> khen thưởng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến và kiên lượng đội ngũ đảng viên các phường hàng năm cho thấy:<br /> quyết đấu tranh với các quan điểm, nhận thức sai trái tỉ lệ tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt bình quân<br /> trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. trên 80%; đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80%.<br /> 2.2. Thực trạng học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Điều đó chứng tỏ, bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo,<br /> Minh của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng, đặc biệt là năng lực<br /> quận Long Biên, thành phố Hà Nội hoạt động thực tiễn và phong cách học tập và làm theo của<br /> đội ngũ đảng viên cơ bản là tốt.<br /> Cấp ủy Đảng các cấp đã có sự đổi mới trong nhận<br /> thức đề cao trách nhiệm, có nhiều chủ trương, biện pháp Có thể khẳng định rằng, mặc dù còn nhiều khó khăn,<br /> lãnh đạo, học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh phức tạp, song Đảng bộ các phường thuộc quận Long<br /> của đội ngũ đảng viên. Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Biên có đủ khả năng lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ<br /> Chí Minh về học tập và làm theo, nắm vững tiêu chuẩn chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng,<br /> người đảng viên trong thời kì đẩy mạnh CNH, HĐH đất phát triển KT-XH của phường và Quận trong tình hình<br /> nước và hội nhập quốc tế, trong những năm qua, cấp ủy mới. Nội dung, hình thức, biện pháp học tập và làm theo<br /> Đảng các cấp và lực lượng làm công tác xây dựng Đảng phong cách Hồ Chí Minh được đổi mới theo hướng chặt<br /> trên địa bàn quận Long Biên đã quan tâm đến việc bồi chẽ, thống nhất, thiết thực và ngày càng sát hợp với đội<br /> dưỡng đội ngũ đảng viên ở các phường thuộc quận Long ngũ đảng viên ở các phường, quận Long Biên.<br /> Biên một cách toàn diện, cả về phẩm chất và năng lực; Tuy nhiên, bên cạnh các kết quả đạt được việc học<br /> trong đó, đặc biệt chú trọng đến việc học tập phong cách tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ<br /> Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên. đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên vẫn<br /> Nghị quyết chuyên đề xây dựng đội ngũ đảng viên còn một số hạn chế, khuyết điểm nhất định: một số cấp<br /> của Quận ủy đã nhấn mạnh đến vấn đề học tập và làm ủy, tổ chức cơ sở Đảng ở các cấp chưa quan tâm đúng<br /> theo phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là một trong mức tới lãnh đạo, chỉ đạo học tập và làm theo phong cách<br /> những nội dung, nhiệm vụ cấp bách của các cấp ủy, chi Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên; nội dung, hình thức<br /> bộ, đặc biệt là trong tình hình hiện nay. Trong đó, nhấn và biện pháp học tập và làm theo phong cách Hồ Chí<br /> mạnh phải xây dựng các tổ chức đảng ở các phường Minh còn chậm được đổi mới ở một số chỉ bộ, đảng bộ;<br /> trong sạch vững mạnh gắn, tập trung xây dựng đội ngũ sau các đợt học tập nghị quyết, sinh hoạt chính trị, nghiên<br /> đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo cứu chuyên đề ở nhiều phường tuy có tổ chức hướng dẫn<br /> đức trong sáng, năng lực hoạt động thực tiễn giỏi, có tinh viết thu hoạch và kiểm tra đánh giá kết quả, nhưng kết<br /> thần cảnh giác cách mạng cao, ý thức tổ chức kỉ luật quả đó chưa phản ánh đúng thực chất trình độ nhận thức<br /> nghiêm, phương pháp, tác phong công tác khoa học. của đội ngũ đảng viên. Kết quả điều tra cho thấy, có 18%<br /> Trên cơ sở các chủ trương, biện pháp lãnh đạo của ý kiến đánh giá nội dung, 17% hình thức, phương pháp<br /> Quận ủy, các cấp ủy đảng các phường đã có sự thống nhất đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh<br /> cao về nhận thức và hành động; chất lượng công tác ngày của đội ngũ đảng viên ở các phường, quận Long Biên<br /> càng được nâng cao, các tổ chức đảng luôn đạt trong sạch chưa phù hợp, chưa vận dụng sáng tạo. Mức độ, kết quả<br /> vững mạnh; đội ngũ đảng viên luôn nêu cao tính tự giác tu trong việc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh<br /> dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị của một bộ phận đảng viên còn hạn chế, cá biệt có trường<br /> vững vàng, có quan điểm đúng đắn rõ ràng, có ý thức trách hợp còn vi phạm về phẩm chất đạo đức lối sống, bị thi<br /> nhiệm cao với công việc; chấp hành nghiêm chỉnh các chế hành kỉ luật. Việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức,<br /> độ, nền nếp, tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp lối sống theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 - khóa<br /> phần xây dựng các tổ chức, xây dựng địa phương vững XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị chưa gắn chặt với<br /> mạnh. Đặc biệt, trước những tác động tiêu cực từ mặt trái cương vị, chức trách được giao, mà chủ yếu tập trung giữ<br /> của cơ chế thị trường, sự chống phá quyết liệt của chủ gìn bản thân, cho nên vai trò tiền phong, gương mẫu chưa<br /> nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên các lĩnh vực, được phát huy đầy đủ trước tập thể.<br /> nhất là lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống vào 2.3. Một số biện pháp đẩy mạnh học tập và làm theo<br /> nước ta, đội ngũ đảng viên vẫn giữ vững bản chất của phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên ở các<br /> người đảng viên, không bị tha hóa về lối sống; thực sự là Đảng bộ phường, quận Long Biên, thành phố Hà Nội<br /> tấm gương sáng để quần chúng noi theo. Điều đó đã phản hiện nay<br /> <br /> 2<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 1-5; 9<br /> <br /> <br /> 2.3.1. Tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường hiện nay là yêu cầu<br /> tổ chức, các lực lượng ở các Đảng bộ phường thuộc quận rất quan trọng, nhằm thống nhất về nhận thức, đề cao<br /> Long Biên, thành phố Hà Nội trong đẩy mạnh học tập và trách nhiệm của chủ thể và đội ngũ đảng viên trong<br /> làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên nghiên cứu xác định chính xác nội dung, hình thức,<br /> Đây là biện pháp cơ bản, có ý nghĩa quyết định trong phương pháp phù hợp; trên cơ sở đó, xây dựng chương<br /> việc đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí trình, kế hoạch, tổ chức tiến hành được chặt chẽ, khoa<br /> Minh của đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ phường, quận học, đạt mục tiêu, yêu cầu đề ra.<br /> Long Biên. Lí luận và thực tiễn đều chỉ rõ, mọi hoạt động - Nhận thức, đánh giá đúng thực trạng, kết quả của<br /> của con người phải bắt đầu từ nhận thức; nhận thức đúng đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh<br /> là cơ sở để xây dựng ý chí quyết tâm cao và hành động của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường những năm<br /> đúng. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng dạy: Tư tưởng vừa qua. Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ<br /> đúng thì hành động mới khỏi sai lạc và mới làm tròn Chí Minh của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường<br /> nhiệm vụ cách mạng được. là quá trình thường xuyên, liên tục, cần sự đồng thuận,<br /> Công tác học tập và làm theo phong cách Hồ Chí nhất trí, nỗ lực chung của mỗi đảng viên các phường. Cần<br /> Minh của đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ phường là phải nắm rõ, đánh giá chính xác thực trạng, kết quả. Đây<br /> hoạt động có mục đích, chủ động, tự giác của mọi tổ chính là cơ sở để xác định đúng phương pháp, cách làm<br /> chức, đảng viên, tất yếu phải dựa trên cơ sở nhận thức hiệu quả trong việc đẩy mạnh học tập và làm theo phong<br /> đúng đắn và khoa học. Thực tiễn hoạt động bồi dưỡng, cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên ở các đảng bộ<br /> học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội phường; đồng thời, còn là cơ sở để cấp ủy, tổ chức đảng<br /> ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận Long Biên có căn cứ xác định những trọng tâm cần đột phá, những<br /> những năm qua cho thấy, bên cạnh những ưu điểm, vẫn vướng mắc cần tháo gỡ, nâng cao chất lượng, hiệu quả<br /> còn một số cấp ủy Đảng, đảng viên nhận thức chưa thật học tập của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường.<br /> đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết phải bồi dưỡng, rèn luyện 2.3.2. Đổi mới nội dung, vận dụng sáng tạo các hình<br /> phong cách Hồ Chí Minh. Vì vậy, để nâng cao nhận thức, thức, phương pháp đẩy mạnh học tập và làm việc theo<br /> trách nhiệm các tổ chức trong bồi dưỡng, rèn luyện học phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên ở các<br /> tập của đội ngũ đảng viên đang là vấn đề cần thiết hiện đảng bộ phường<br /> nay. Để thực hiện tốt biện pháp này, đòi hỏi các đảng bộ Đây là biện pháp quan trọng, trực tiếp quyết định đến<br /> phường, trong bồi dưỡng, học tập cần phải tập trung vào chất lượng, hiệu quả đẩy mạnh học tập và làm theo phong<br /> một số nội dung sau: cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên hiện nay. Thực<br /> - Nắm vững và quán triệt sâu sắc tiêu chuẩn người hiện biện pháp này, cần tập trung vào làm tốt những vấn<br /> đảng viên trước yêu cầu nhiệm vụ ở các Đảng bộ phường đề cơ bản sau:<br /> trong tình hình mới. Bồi dưỡng, rèn luyện, học tập và làm - Xác định nội dung học tập. Việc xác định nội dung<br /> theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên ở các học tập và làm theo phong cách là một khâu rất quan<br /> đảng bộ phường là một mặt của công tác xây dựng Đảng, trọng, bởi nó trực tiếp quyết định đến chất lượng, đẩy<br /> một nội dung của công tác đảng, của Quận ủy, Đảng bộ mạnh hiệu quả học tập và làm theo phong cách Hồ Chí<br /> các phường trên địa bàn. Vì vậy, Đảng ủy, Đảng bộ các Minh của đội ngũ đảng viên. Vì vậy, các chủ thể phải xác<br /> phường tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm của Đảng định đúng nội dung sao cho phù hợp với thực tiễn, sát với<br /> về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trách nhiệm vị trí, chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ đảng viên ở các<br /> công vụ, phục vụ nhân dân, về công tác đảng trong thời kì phường. Khi xác định nội dung học tập phải thể hiện<br /> mới… Trong đó, cần tập trung quán triệt sâu sắc Nghị được tính toàn diện, hệ thống và khoa học, tăng cường<br /> quyết Trung ương 3 (khóa VIII), các chỉ thị của Bộ Chính tính thực tiễn, kết hợp chặt chẽ giữa truyền thống với hiện<br /> trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đại; do đó, cần làm tốt các nội dung sau:<br /> đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các nghị quyết chuyên + Bồi dưỡng thế giới quan, phương pháp luận và các<br /> đề về xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, học tập và làm giá trị cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin; những nội dung<br /> theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cơ bản của phong cách Hồ Chí Minh; đường lối, quan<br /> Thành ủy Thành phố Hà Nội và Quận uỷ Long Biên. điểm của Đảng, tình hình nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ<br /> - Nhận thức đúng vị trí, vai trò và sự cần thiết của xây dựng phát triển thành phố, quận và nhiệm vụ của các<br /> đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh phường thuộc quận Long Biên.<br /> của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường. Nhận thức + Học tập và làm theo phong cách như tinh thần trách<br /> đúng đắn về vị trí, vai trò và sự cần thiết phải đẩy mạnh nhiệm, động cơ, thái độ đúng đắn của đội ngũ đảng viên<br /> học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội đối với chức trách, nhiệm vụ được giao.<br /> <br /> 3<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 1-5; 9<br /> <br /> <br /> + Bồi dưỡng, rèn luyện phong cách, lối sống lành cực của các tổ chức trong việc đẩy mạnh học tập và làm<br /> mạnh, hành vi ứng xử của đội ngũ đảng viên trong các theo phong cách Hồ Chí Minh sẽ ảnh hưởng xấu đến chất<br /> mối quan hệ hàng ngày. Trước hết là phải làm cho phong lượng, hiệu quả của hoạt động này. Vì vậy, cần phải phát<br /> cách của đội ngũ đảng viên trở thành nhân tố ổn định, huy được vai trò của các tổ chức trong việc đẩy mạnh học<br /> bền vững, thành nếp sống, thói quen, phong cách công tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng<br /> tác, hành vi ứng xử trong giải quyết các mối quan hệ hàng viên ở các Đảng bộ phường hiện nay; tăng cường sự lãnh<br /> ngày. Tập trung xây dựng nếp sống có văn hóa, rèn đạo, chỉ đạo của các tổ chức đảng, các cấp. Quận ủy, các<br /> luyện, phát triển các đức tính: trung thực, dũng cảm, cấp ủy, chi bộ lãnh đạo trực tiếp, mọi mặt các đơn vị thuộc<br /> khiêm tốn, lễ độ, cầu thị; ý thức và thói quen cần, kiệm, quyền là nhân tố quyết định mọi thắng lợi nhiệm vụ của<br /> liêm chính, chí công vô tư; chấp hành nghiêm kỉ luật, các phường. Sự lãnh đạo của các cấp ủy, trong đó lãnh đạo<br /> phục tùng tổ chức, kiên quyết đấu tranh bảo vệ cái đúng, việc đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí<br /> cái tiến bộ, phê phán cái xấu, cái tiêu cực, lạc hậu. Minh của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường là nội<br /> - Vận dụng tổng hợp các phương pháp đẩy mạnh học dung quan trọng. Sự lãnh đạo của các tổ chức đảng được<br /> tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. thể hiện:<br /> + Phương pháp đẩy mạnh học tập và làm theo phong - Đối với Quận ủy: cần nắm vững và quán triệt sâu<br /> cách Hồ Chí Minh là cách thức, biện pháp mà chủ thể sử sắc mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác, xây dựng Quận<br /> dụng để tác động vào ý thức, tình cảm và hành vi của đối uỷ và các Đảng bộ phường trên địa bàn, cụ thể hóa các<br /> tượng nhằm thực hiện mục tiêu và yêu cầu đã đề ra; đó mục tiêu yêu cầu đó thành các chỉ tiêu, xác định các chủ<br /> là những con đường để chuyển tải nội dung, các giá trị trương, biện pháp lãnh đạo phù hợp với tình hình thực<br /> làm cơ sở để đẩy mạnh học tập và làm theo cho đội ngũ tiễn, với đặc điểm của đội ngũ đảng viên. Đồng thời, cần<br /> đảng viên ở các đảng bộ phường. nắm chắc diễn biến tình hình tư tưởng, thực trạng lối sống<br /> + Cần phải sử dụng nhiều phương pháp học tập, bồi và những đặc điểm của từng đảng viên để kịp thời bổ<br /> dưỡng, rèn luyện cho đội ngũ đảng viên, nhưng cần tập sung chủ trương, biện pháp lãnh đạo trong Nghị quyết<br /> trung, chú trọng vào một số phương pháp chủ yếu sau: thường kì hay Nghị quyết chuyên đề được chính xác.<br /> phương pháp nêu gương về đạo đức, tự phê bình và phê<br /> - Đảng ủy phường: thường xuyên bám sát mọi mặt<br /> bình, thông qua hoạt động thực tiễn, thông qua giáo dục<br /> công tác, mọi hoạt động của các bộ phận chuyên môn,<br /> chung và giáo dục riêng.<br /> hành chính và từng đảng viên, nắm chắc tình hình diễn<br /> + Cần coi trọng việc tổ chức các phong trào hành biến tư tưởng, đạo đức, phong cách của đảng viên để có<br /> động cách mạng như: các phong trào toàn dân xây dựng Nghị quyết lãnh đạo đúng đắn, kịp thời. Nâng cao chất<br /> nếp sống mới, “nói lời hay, làm việc tốt”; phong trào lao lượng sinh hoạt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ,<br /> động giúp đỡ nhân dân địa phương; phong trào xây dựng duy trì chặt chẽ chế độ tự phê bình và phê bình; gắn công<br /> môi trường xanh, sạch, đẹp; phong trào “tự quản” xây tác đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí<br /> dựng nếp sống văn hóa có kỉ luật kỉ cương; phong trào Minh của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường với<br /> giúp đỡ người nghèo; phong trào ủng hộ giúp đỡ nhân công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh.<br /> dân bị thiên tai, dịch họa… Thông qua đó để giáo dục, Làm tốt công tác quản lí, giáo dục, rèn luyện đảng viên<br /> bồi dưỡng tình cảm, thái độ hành vi đạo đức tốt đẹp, một cách toàn diện, đúng nguyên tắc, đánh giá, sử dụng<br /> không ngừng phát triển, hoàn thiện việc đẩy mạnh học đúng đội ngũ đảng viên, tạo môi trường thuận lợi cho<br /> tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu vươn lên.<br /> đảng viên ở các Đảng bộ phường.<br /> - Đội ngũ đảng viên: nắm vững các quan điểm của<br /> 2.3.3. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ Đảng về công tác đảng, về bồi dưỡng, đẩy mạnh học tập<br /> chức đảng các cấp đối với học tập và làm theo phong<br /> và làm theo phong cách Hồ Chí Minh; nắm vững tình<br /> cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ<br /> hình và thực trạng để từ đó đề xuất với cấp ủy đảng<br /> phường<br /> những chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo việc đẩy<br /> Phát huy vai trò của cấp uỷ, chi bộ là một biện pháp<br /> mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của<br /> quan trọng, mang lại kết quả toàn diện trong đẩy mạnh học<br /> đội ngũ đảng viên kịp thời, hiệu quả; đồng thời phải làm<br /> tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng<br /> tốt khâu triển khai, hướng dẫn, tổ chức thực hiện.<br /> viên ở các Đảng bộ phường. Thực tiễn việc đẩy mạnh học<br /> tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng 2.3.4. Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của từng<br /> viên ở các Đảng bộ phường thời gian qua cho thấy: Nếu ở đảng viên trong học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh<br /> Quận ủy, các Đảng bộ phường không quan tâm lãnh đạo, Đây là biện pháp rất quan trọng trong đẩy mạnh học<br /> chỉ đạo, quản lí, đồng thời lại không có sự tham gia tích tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng<br /> <br /> 4<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 1-5; 9<br /> <br /> <br /> viên ở các Đảng bộ phường. Tự học tập, rèn luyện phong sạch, lành mạnh ở các phường để đẩy mạnh học tập và làm<br /> cách Hồ Chí Minh là hoạt động có ý thức của từng đảng theo phong cách Hồ Chí Minh của đội ngũ đảng viên. Đó<br /> viên hướng vào học tập và làm theo, làm biến đổi chính là toàn bộ những yếu tố vật chất và tinh thần, bao gồm: các<br /> bản thân mình; đó là quá trình tự định hướng, tự tổ chức, quan hệ xã hội, các thiết chế tổ chức xã hội, các giá trị vật<br /> tự kiểm tra, tự điều chỉnh hành vi để hình thành những thói chất, tinh thần, văn hóa, đạo đức... hợp thành hoàn cảnh<br /> quen, hành vi đạo đức tốt đẹp, loại trừ những thói hư tật sống, có tác động trực tiếp đến sự hình thành và phát triển<br /> xấu, những hành vi phi đạo đức nhằm đáp ứng yêu cầu phẩm chất nhân cách nói chung và phong cách của đội ngũ<br /> chức trách, nhiệm vụ được giao. Để hoạt động đẩy mạnh đảng viên ở các xã nói riêng. Môi trường xã hội ở các xã<br /> học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh đạt được lành mạnh sẽ có tác động tích cực đến việc hình thành các<br /> hiệu quả cao, cần làm tốt những vấn đề cơ bản sau: phong cách của đội ngũ đảng viên. Tăng cường xây dựng<br /> - Xây dựng động cơ, trách nhiệm tự học tập, tự rèn và phát huy vai trò của môi trường xã hội trong việc đẩy<br /> luyện đúng đắn. Hoạt động tự học tập, rèn luyện và làm mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.<br /> theo phong cách Hồ Chí Minh chỉ thực sự có hiệu quả 2.3.5. Tăng cường sự kiểm tra, giám sát của cấp uỷ, cơ<br /> khi đội ngũ đảng viên có nhu cầu tự hoàn thiện mình để quan chức năng và các đoàn thể quần chúng đối với việc<br /> vươn tới chân giá trị, nhận thức được mục đích việc làm học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh của đội<br /> của mình và có ý chí vươn lên. Vì thế, đội ngũ đảng viên ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường<br /> phải có nhu cầu, động cơ, thái độ tự học tập, rèn luyện Tăng cường lãnh đạo, kiểm tra, giám sát là khâu quan<br /> đúng đắn; phải luôn coi vấn đề tự học tập và làm theo trọng trong toàn bộ quy trình thực hiện việc học tập và<br /> phong cách Hồ Chí Minh là nghĩa vụ, là trách nhiệm làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Thực tiễn kinh<br /> chính trị của bản thân đối với Đảng, đối với nhân dân. nghiệm tổ chức học tập và làm theo phong cách Hồ Chí<br /> Nếu thỏa mãn dừng lại, bằng lòng với những gì đã có, Minh ở các giai đoạn trước cho thấy đảng bộ, chi bộ, cấp<br /> thiếu chí tiến thủ, không tích cực và tự giác tu dưỡng, rèn uỷ nào phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng<br /> luyện, phấn đấu vươn lên sẽ không theo kịp sự phát triển tham gia giám sát các hoạt động của đội ngũ đảng viên<br /> tình hình, sẽ bị tụt hậu, thoái bộ. thì ở đó vai trò của đội ngũ lãnh đạo, chính quyền được<br /> - Xác định nội dung, phương pháp tự bồi dưỡng, tự tăng cường; những biểu hiện vi phạm của cán bộ, đảng<br /> rèn luyện, học tập và làm theo của đội ngũ đảng viên đòi viên được phát hiện ngăn chặn kịp thời, niềm tin của<br /> hỏi phải có nội dung toàn diện, phải tu dưỡng, rèn luyện quần chúng được củng cố, uy tín của đảng viên được<br /> cả về ý thức và phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, nâng cao. Ngược lại, ở đảng bộ nào việc kiểm tra, giám<br /> lối sống, ý thức tổ chức kỉ luật... Tự bồi dưỡng, tự rèn sát qua loa, chiếu lệ, thiếu phương pháp thì ở đảng bộ,<br /> luyện, tự đẩy mạnh học tập và làm theo được thể hiện ở đội ngũ đảng viên đó tất yếu sẽ yếu kém. Kiểm tra, giám<br /> ý thức mưu cầu tiến bộ, ham học hỏi, không ngừng nâng sát là trách nhiệm của mọi người, mọi tổ chức và hệ thống<br /> cao trình độ nhận thức và bản lĩnh chính trị, trình độ hiểu chính trị, công tác kiểm tra, giám sát phải thường xuyên,<br /> biết và năng lực công tác, phấn đấu hoàn thành mọi liên tục, không cứng nhắc và nặng nề về hành chính hoá<br /> nhiệm vụ được giao, khắc phục mọi biểu hiện trì trệ, lười để tránh tình trạng đối phó, phô trương, không thực chất.<br /> học tập, lười suy nghĩ, không tích cực trong tiếp thu Kiểm tra, giám sát phải trong tất cả các khâu, các bước,<br /> những tri thức mới, kiến thức mới. các hoạt động công tác. Thực hiện kiểm tra để kịp thời<br /> - Tăng cường sự định hướng, quản lí, kiểm tra, giúp đỡ phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là<br /> của các cấp ủy, chi bộ, đội ngũ đảng viên đối với hoạt động những yếu kém trong nhận thức của đảng viên, quần<br /> học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh. Tự học tập, chúng. Việc kiểm tra, giám sát phải theo đúng phương<br /> rèn luyện phong cách bao giờ cũng dựa trên cơ sở định châm, giám sát thì phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm,<br /> hướng của chủ thể, điều đó đòi hỏi các cấp ủy, chi bộ phải trọng điểm, kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra<br /> thường xuyên quan tâm đến việc định hướng chính trị tư đột xuất; cấp trên kiểm tra, giám sát cấp dưới; tổ chức<br /> tưởng, đạo đức lối sống, bồi dưỡng thế giới quan, tư duy đảng kiểm tra, giám sát đảng viên phát huy vai trò của<br /> khoa học, tạo nhu cầu và động lực tự bồi dưỡng, rèn luyện cấp uỷ cơ sở, trực tiếp là đồng chí bí thư, cấp uỷ trong<br /> có hiệu quả; thường xuyên hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ, triển khai thực hiện kế hoạch học tập và làm theo tấm<br /> công chức lựa chọn và phát triển những giá trị đạo đức tốt gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổng kết, rút<br /> đẹp, có phương pháp tự bồi dưỡng, tự rèn luyện phù hợp. kinh nghiệm, phát hiện nơi nào tốt, mô hình hay để kịp<br /> - Các phường thuộc quận Long Biên với tư cách là môi thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh nơi làm chưa<br /> trường xã hội trực tiếp, nơi mà đội ngũ đảng viên sống, tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng<br /> sinh hoạt và công tác hàng ngày, do đó cần tăng cường xây khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.<br /> dựng và phát huy vai trò của môi trường học tập trong (Xem tiếp trang 9)<br /> <br /> 5<br /> VJE Tạp chí Giáo dục, Số 464 (Kì 2 - 10/2019), tr 6-9<br /> <br /> <br /> [4] Sztejnberg, A. - Finch, E. F. (2006). Adaptive use MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH...<br /> patterns of secondary school classroom (Tiếp theo trang 5)<br /> environments. Facilities. Vol. 24 (13-14), pp. 490<br /> -509. DOI: 10.1108/02632770610705275.<br /> 3. Kết luận<br /> [5] Brown, M. (2005). Learning Spaces. Educating the Net<br /> Generation. EDUCAUSE. ISBN 0-9672853-2-1. Đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí<br /> Minh của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận<br /> [6] Global IGI (2019). What is learning space? Long Biên hiện nay là một nội dung, nhiệm vụ căn bản,<br /> quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng đảng của<br /> . Đảng bộ quận Long Biên, TP. Hà Nội. Đây là quá trình<br /> Truy cập ngày 5/7/2019. luôn chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ<br /> [7] Cao Thị Thanh Nhàn (2019). Thực trạng việc phát quan, có cả những thuận lợi và khó khăn. Do đó, các chủ<br /> biểu ý kiến trong giờ học của sinh viên. thể cần phải quán triệt, nắm vững các yêu cầu và tiến<br /> hành đồng bộ các biện pháp. Mỗi biện pháp có vị trí, vai<br /> . Truy cập ngày trò yêu cầu, nội dung cụ thể khác nhau nhưng có mối<br /> quan hệ biện chứng và gắn bó mật thiết với nhau. Vì vậy,<br /> 5/7/2019.<br /> phải có sự phối hợp chặt chẽ và thực hiện thống nhất,<br /> [8] Phan Anh Tú (2019). Học sinh lười phát biểu do đâu?. không được tuyệt đối hoá hoặc xem nhẹ biện pháp nào<br /> Báo Dân Trí. nhằm củng cố, phát triển, hoàn thiện phong cách Hồ Chí<br /> . Truy cập Minh của đội ngũ đảng viên ở các Đảng bộ phường, quận<br /> ngày 5/7/2019. Long Biên, TP. Hà Nội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong<br /> [9] Lippincott, J. K. (2009). Learning spaces: thời kì mới.<br /> Involving faculty to improve pedagogy.<br /> EDUCAUSE Review. Vol. 44 (2), pp. 16-18.<br /> [10] Uutiset (2017). Finnish schools begin term, many Tài liệu tham khảo<br /> with redesigned buildings. https://yle.fi/uutiset/ [1] Ban Chấp hành Trung ương (2016). Chỉ thị số<br /> osasto/news/finnish_schools_begin_term_many_w 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy<br /> ith_redesigned_buildings/9767651. mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong<br /> [11] ASCD in service (2016). Six design tips for a student- cách Hồ Chí Minh.<br /> centered classroom. [2] Cục Tuyên huấn (2017). Tài liệu học tập và làm theo<br /> . Truy phong cách Hồ Chí Minh. NXB Quân đội nhân dân.<br /> cập ngày 08/7/2019. [3] Đảng Cộng sản Việt Nam (2016). Văn kiện Đại hội<br /> [12] University of California (2010). The Case for Active đại biểu toàn quốc lần thứ XII. NXB Chính trị Quốc<br /> Learning Classrooms. gia - Sự thật.<br /> [4] Đặng Xuân Kỳ (chủ biên, 2013). Phương pháp và<br /> [13] Keeton, M. T. - Sheckley, B. G. - Griggs, J. K. phong cách Hồ Chí Minh. NXB Chính trị - Hành<br /> (2002). Efficiency and effectiveness in higher chính.<br /> education. Dubuque, IA: Kendall/ Hunt [5] Quận ủy Long Biên (2018). Báo cáo sơ kết 2 năm<br /> Publishing Company. thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của<br /> [14] Damasio, A. (2003). Looting for Spinoza: Joy, sorrow Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư<br /> and the feeling brain. New York: Harcourt, Inc. tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.<br /> [15] LeDoux, J. (1997). The emotional brain. New York: [6] Lương Trọng Thành (2018). Phong cách làm việc<br /> Putnam. dân chủ của Hồ Chí Minh - Một số nội dung cần rèn<br /> [16] Zull, J. E. (2002). The art of changing the brain: luyện cho cán bộ lãnh đạo, quản lí hiện nay. Tạp chí<br /> Enriching teaching by exploring the biology of Giáo dục, số 435, tr 1-3; 18.<br /> learning. Sterling, VA: Stylus. [7] Trần Đình Quảng (2005). Học tập Bác Hồ về<br /> [17] The Room 241 (2012). How comfortable phong cách làm việc: dân chủ, khiêm tốn, thiết<br /> classrooms lead to a better student community. thực, đến nơi đến chốn. Tạp chí Tư tưởng văn hoá,<br /> https://education.cu-portland.edu/blog/classroom- số 5, tr 12-13.<br /> resources/welcoming-classrooms-better-students/. [8] Phạm Văn Bính (2008). Phương pháp dân chủ Hồ<br /> Retrieved 17/7/2019. Chí Minh. NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật.<br /> <br /> 9<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2