Học thiết kế nội thất

Chia sẻ: Nguyentien Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

1
1.594
lượt xem
745
download

Học thiết kế nội thất

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cách trình bày một cảnh nội thất dùng phần mềm 3Dmax và phương pháp chiếu sáng với Vray, nhưng cũng có thể bạn sẽ không đạt kết quả mà tôi trình bày. Bài Tuto này khá chi tiết như thể những người bắt đầu cần phải lo là không nắm bắt được. Nó sẽ giúp ích nhiều cho bạn cách sử dụng các công cụ cơ bản và giao điện trong 3dmax.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Học thiết kế nội thất

 1. Trong bài tút này, tôi mu n h ng d n các b n cách trình bày 1 c nh n i th t s d ng ph n m n 3DMax 6 và ph ng pháp chi u sáng v i Vray, nh ng c ng có th b n s ko t c k t qu mà tôi trình bày . Bài Tuto này khá chi ti t nh th nh ng ng i b t u không c n ph i lo là ko n m b t c. Nó s giúp ích nhi u cho b n cách s d ng các công c c b n và giao di n trong 3dmax.
 2. Ph n 1 : T o M u Modeling ! " # $% # &# ' () *+ , -. /0 * 0 02 3 1 4 0 ( 5 *1 & 25 * 10 & / 0 0 0 * &0 0 02 * / (( 0 6 718 9 , (: ; Trong c nh này 1unit < = > , ? # 7 " *@ )A # > ? # 7 " A 0 0 , B C %D # 9 D E ? , / % 7 # > % F G HI # 1 % H) D 6 ( HJ # 9 K H) *# ? L H ! D L M - % @ # G F # F >
 3. # 18 N0 4 , 7 " ! ( /( A 0 O * - *0 P-QD( ' @R 1E% # &# L H ) H) @ L % L ! G 7 " G 7 H S F T A1 %D # 9 D ? # 7 % + U # 7V W F > X G 8 18 N0 4 QW Y ) @Z 7 U@R E #V 7 * * 1[ M @ F R 1[ # , \% ] !HI # 718 F > S 8 0 4 XU *0 PP V ^ ! F _ ( / 9 ) N0 4 @R *) 1@
 4. HE R ] % % * > ` * : # F > # # UP -P . V P ! # ? # : # M a # 1@ A #H M * b ) @ @; * H % * L L B c8: _ c # G A 1d ^ E G F 5 * 10 F & # a * ) F _ ( D ! > S L G G H, + d @ 1 HI # 0 * 10 # & FA e M , # 18 f 1 0 U g # (@ F h , @; e T (_ V ! Pi- = G P 0A M , > H0 1 j * HJ 0 M ,H ] + d (@ @ _ @ @; G F c (k + l ( ? G G H ,& % F # @ _ > $ M : G @; Ha F > , ^ ^ ^ N0 4
 5. ( * m 7 = @R 6 o4 F n f : 1R @R G * ) ? 7 " F _ ( 718 S 8f 1 D G F # (0 F Q` R p ? * m b , _ , * S @ q = % L % * # G r # H ! D * # # R
 6. (l # (l @a 7 18 . F > N0 4 QD *. F > , # F , 718 S 8 s *% * F H# # ( c F L >A % D # F L 9 7 @; 1R # 9 ? ! & F 1@ > _ M L D&0 @; S L
 7. B c 12 : H F T _ c ) > F G F > , Q+ ) A L 1 ? G (# 718 t 0U * 2 0 0 2 ( 0 2 ( 0V = > L 1 @ L 4 %* .H G !0 * 10 _ & F(@; U V P- A - 4 ! ) f 1 0 1j* 0 1T (@; 0 g*) ? H / (( 0M , 1j* 0 %D _ # F 9 7 @; C %D F D G F (#U % c + ? EV % (q ) G (# %U 18 (0 j V P G 0A _4 j & % G (# M (+ A 9 ( % @ ( X # G (# D ! * d ) q ? q 718 t 0 4 # 18 t 0 1j* 0 ( () s( N & e Su0(1 /* 0 G (q ^ E U0 0 V % h ti p ó chuy n sang Editable Poly K v ph n t o m u chính ã hoàn t t. Trong ph n t ip theo chúng ta c ng s t o m u nh ng ch trang trí thôi , nh sách, bình hoa và các th khác
 8. Ph n 2: Hoa v n ch t li u * @ G _ , M S L r l *+ + l ( ? # H @R ( # F U (% p V , @; a G H ( q% L # # c& %) w * + , G # cH' (: x* j (( w0 (1 j 0* 10( / 0 0 0( * 1 0*0 j (( o 0 H0 w 0 * (% (1 H0 ( j* 0 0 0 * O % 1 y1 & * j ( w(( * 0 z j 1 0 0 (( * z w(( H0 *0 * G (q M(: h @R A ' M , F W h O {{ 9 e # H C @R A O {{ C - ! e H W c @; S & # # ( O {{ C | 40 0 0 ( * j * 1 w (( 4 (0 ( 0 0 (( (% j (( w 1j * ( 4 0 0O z z4 (0 C 0 (% w (( A 0 O z-z = C 0(0 0w (( w(( H0 *0 * 0 ( * 1 0 0 * O z|z C
 9. aN 0 (5 * 1 * *U k NV b e _ N 0 ( %0 * e N ( } H H~ 4 0 G ! e{1 * 1 1 0 ({ * : S F( | • 0 N 0 (5 * 1 * U\ 0 zN z 4 (0 % V 0 0 H (( /( 0N 0 ( * =% 0H 1/ 0 N ( } H• 0 = 4 H~ 0z1 * (1 1 0 (z 4 * 0 H0* zz | HE R ] % % > M (: O < C (+ > _ 0 ( %0 * e *% ( t N _ !H c M % • ? M ( : *% a * ) T ( ? M (: # > X( D# 18 r H, `U0 *1 V / ( ! e { H { /e W # H % j(0 {* 1 0 * }j * { % ( ~ 7 "T % e H c : * H ! D G (q kA h & % H a ! D&0 H 0w * > 0 H * U0 - f % R 1 *1 V E *( a M (: h HI # M p ) U0 | *1 V 6w ( 0 0 (w O < * C s1 ( 0 ( %0 * H 1 0 o% ( N
 10. € w(( 0 0 0 j o% 0 ( • * 0 ( *j 0 ( * 1 (( H & (% 0 *& 0 1 U*1 V / 0 ( 1 0zH z/ 0 j* % * z1 *0 *}( * %j ~ zj (0 6 w 0H w 1 w w(( 0 € 0 00* * A ( * 0 jH = 0 H 0 0 w * ( w 0 H * U*1 -V 6 w 1 0 H 0x * ( N 0 ( H% * * 0 w * wU * *1 |V 0 h ? _ ( h • A @ G q % - c , G # L, / ‚ ( o j& 0(0 G o f ƒ ^ ^ ^ „A„A„ D *k G # *U ( 0 ^ ' V „ ƒ ( 0 P… U ( A 0 ( >1 , G _ & W q M k H† ! D 1' ( dH! (# V ƒ ( 0 P( H! MA , # * c( ' > @ , R 4 ! aN A A1 %D , > Cj f 4( : S F G -P • A *( * j w 10 V f 1 0 y *j 0(0 % ‚ ( / oj 0(0 ( * 1 0 o f ^ ^ ^ * ƒ „A„A„ ~ w 00 ( 0 ^ = „ 0ƒ ( 0 P…A ƒ ( 0 1 j * 0 j 0(0 *j * *j 0* ƒ ( 0 P & * t w0 * ( 0 0 *j0(0 * 0 H( *1 0 s 0 j* 0 N 1 z 1* 1 1* z1 j 0 j 0f ( 1 0
 11. HE R L % H ] HG # G k S F @ GS 9 ! D ! G # #* ' =@R * k o f ƒ -^ - A | A - =@R & (# . - A „A P P… ƒ † M(: h @R e F G * _ * H, N 0 ( 0 * * 1 e N ( } HN 0 ( 4 * ( { w H ((A * w * 1 H &{t _ %H c M % r * ) h H @R @; S \ r ! J( @ H@ G 0 S c @ 1v H ( ! X( 6 w% w w 0 ( * 1 * 00 * Ow(( 0 % (( (% ( 0 / ( * ƒ - ^A o f - A | - !" /( * ƒ o f . AP AP „ - … Oy (( H 0j * 1 ( w (( 0 ( * 6w 0 (0 % * (1 H 1 N 0 ( * 0 *0 1 (0 * ( } H N 4 N 0 ( * 1 ( zw H (( A * w * 1 H & zV € (1 0 H 0 0 * & 0 0 j * 1 ( ( *1 w (( 0 =0 * & 0 H H 0& 0 w(( w% w ((
 12. QD ! @; @ _ ? r A H ]% ) n uN N 1j * r l / ( _f x e r j * ( ~ HE R % e ƒ‡ U ! V (0( D h X = 0 0* ‡0 j 0 * 11 n u N & 0 N 1j * 0H (1 / ( f x H 1 0j * ( ~ 0 * 6w & 0 0(0 0ƒ ‡ U\ 0 % V 1* 0 (0 0j * ( ((0* # HE R% r : # M ( : *% ( N e r u 1P ~ - oj 0(0 ƒ ( 0 P. ˆ A 18 n u N N 1j*0 /e f&N 1T f x D( # : * # A e # F ) n uN N 1 j * US ] e 0 ! ? | : # V 4 ! † K (%4 (0 0 N 1j* e # 0A ! # ? : # 18 n u N # 6 w (0y 0 * 0 & ‡ *H 0 /0 0 0 (j * w *% ( N 0 ( / * 0 w 1P ~ 0 * - & 0 oj0(0 1ƒ ( 0 P. s A 11 0 ( * H 0(j 1 0 0 s (% ( n uN N 1 j* 0 / 0f & N 1 0 f x = 0 0 0 ( 1j * A0 j0 0 (0 (% 1 11 n u N 1j* 1 j0 0 0 0 UO 0 0 ( (0 1 w * j | 0 0 V( = (%K (%4 (00 N 1 j* 0 0 A (0 0 * * j 0 0( 1 (%n u N ‰ 0 0 *0 0 0 *
 13. r H M (: *% ( N Hh ? H Cj 0 ( * j o f U „ Š- „Š ƒ -…PV oj0(0 -P oj0* -… ^ x ( * o f U ^ Š- Š ƒ ^ „ V x ( ( 0 PP * A- sjj0 1 wAj j0 ( =0 * & H(0 / 0 0 0 *% ( * w N 0 ( * O w(( H0 H(0 $ %& % ' (( " o f U „ Š- „ Š- …V ƒ P ) % -P ) % " -… ^ * + (( ( " o f U ^ Š- ƒ ^ Š „ V * + ,& ( " PP A- -% % ' . ' % ( / % 0 s (% 0 ( * 0 H(0
 14. M(: E #H f w 1P ~ oj0(0 ƒ ( 0 P. A / %C j 0Nj f ( f ˆ M(: E #A 718 n u N 1j *(0 ; H 1( " , " %" + ( ' . ' %0 , w 1P ~ ) % !( ' ' ' P. ' A 2 3$ %& 4 ( %' ( &, '( 0 . ' - &, s (% 0 ( * 0(0 1 0 s1 (j 0n u N 1j* j H 0 F G GA p # M(: @ _ ]( #H 1T ,n u N QF M : G M ( : *% / ( * o f U ^ - Š- P ƒ - Š |V = ) Cj 0j { ‹H ~ { S F -P = ) f { ‹H ~ { (@; | 4 ! %* G G ! , : n u S % " = 0 * (% 0 0 0 ( w0 0 * 1 0 H(0 1 (%n u N x* 0 * 0 0 *% 0 w 0 ( *
 15. M (: r H Cj 0 j { H(0 ( ~ { f { H(0 ( ~ { ( |P s (% 1T n u N N 0 ( j* H(0 * ( $ %& , %' z H(0 ( ~ z & , , z H(0 ( ~ z z| z P s (% 1 0n u N M ( : (l @a / ( * o f U ^ Š- -Š- - ƒ -- ^ ^ V ƒ ( 0 P„ A oj0(0 |P o1 * 0 ( * 2 ( ( " o f U- -Š- -Š- -V ƒ ^ ^ ^ ƒ( 0 P„ A ) % ( |P
 16. M (: Qm / ( * o f U- …Š- …Š ƒ ^ ^ - …V ^ oj 0(0 -P ƒ( 0 P„A f 6 0U - V P /# M 2 ( ( " o f U- …Š- …Š- …V ƒ ^ ^ ^ oj 0(0 -P oj 0* -… ^ sj j0 1 w 1 ( t 0 ( * 2 ( ( " o f U- …Š- …Š- … V ƒ ^ ^ ^ oj 0(0 -P ƒ( 0 P„A f 6 0U - V P ! ' ' ' 2 ( ( " o f U- …Š- …Š- …V ƒ ^ ^ ^ oj 0(0 -P oj 0* -… ^ sj j0 1 w 1 ( M (: , M L D&0 S F G /* 0 ( * /( 0 * 0 00 * 0
 17. Ph n 3 : Chi u sáng Part 3: Lightning * ) _ , *R # # * d G = G (q @ 4 1 w *% N ( (0 * P e Ss 0 * 1 w A H1 4 < - x* w0 0 * 0 0 V / 0 0C * t * 0 +' 4 1 w *% N ( (0* P / 0 s0 4 1 w A * H1 < - ) *%t Q *%t a 7 " \ # a l H) / ( L D&0 M , G (q # # U t V s11 *%t K 0 *%t ( w 1 w =w 0 0* *H% / ( 0 *0 0 (( t 0 0
 18. Ph n 4 : Rendering Part 4: Rendering ( L %( G * 10 0 * /( 0 * 0 1 %* 10 0 * 0 =S H _ % c _ H 4 E ( % > F* 10 0 * > M % |1 &. 0 0j(0 0 * * & O 0 *(w 0 j( j* ( % \* * 00 0 0* 10 j 0 * 0 * * - . ., 5 ' ' % 0 0 0 * * &0 0
 19. = 11 H * 1% 0* 10 0 * = * O 0s 0% j* (% ( % * 0w H * 1 1 1~ ( * 1 ((
Đồng bộ tài khoản