intTypePromotion=1
ADSENSE

Hợp đồng dịch vụ thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:3

1
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn cùng tham khảo "Mẫu Hợp đồng dịch vụ thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước" để biết cách trình bày và soạn thảo nội dung hợp đồng sao cho đúng quy chuẩn, đảm bảo đầy đủ các điều khoản có liên quan nhằm hạn chế những rủi ro có thể xảy ra về sau.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hợp đồng dịch vụ thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập ­ Tự do ­ Hạnh phúc ­­­­­­­­­o0o­­­­­­­­­ …, ngay … thang … năm … ̀ ́ HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THỰC HIỆN CÁC THỦ TỤC THỎA THUẬN TRƯỚC ̉ (V/v: ........  cua ……………) ­ Căn cư Bô luât dân s ́ ̣ ̣ ự sô 33/2005/QH11 ngay 14/6/2005; ́ ̀ ­ Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005; ­ Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011; ­ Căn cứ Nghi đinh s ̣ ̣ ố  17/2012/NĐ­CP  ngay 13/3/2012 cua Chinh phu quy đ ̀ ̉ ́ ̉ ịnh  chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập; ­ Căn cứ Chuân m ̉ ực Viêt Nam v ̣ ề  dịch vụ liên quan sô 4400 ­ H ́ ợp đồng thực   hiện các thủ tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính; Hợp đông nay đ ̀ ̀ ược lâp b ̣ ởi và giữa các bên: BÊN A : ......................................................................................................................... Ngươi đai diên  ̀ ̣ ̣            :………………………………………..................................... Chưc vu ́ ̣                        : ………………………………………..................................... (Theo Giấy ủy quyền số …………………………ngày …………)(nếu là Phó Giám đốc) ̣ Đia chỉ                          : ………………………………………..................................... Email                            : …………………; Tel ………………; Fax: …………......... Ma sô thuê ̃ ́ ́                    : ………………………………………..................................... Tài khoản số                 : ………………………………………..................................... Tại Ngân hàng              : ………………………………………..................................... BÊN B: CÔNG TY KIỂM TOÁN XYZ Ngươi đai diên  ̀ ̣ ̣            : ………………………………………..................................... Chưc vu ́ ̣                        : ………………………………………..................................... (Theo Giấy ủy quyền số …………………………ngày …………)(nếu là Phó Giám đốc) ̣ Đia chỉ                          : ………………………………………..................................... Email                            : …………………; Tel ………………; Fax: …………. ........ Ma sô thuê ̃ ́ ́                    : ………………………………………..................................... Tài khoản số                 : ……………………………………….....................................
  2. Tại Ngân hàng              : ………………………………………..................................... ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG Bên B sẽ thực hiện các thủ tục sau và sẽ báo cáo cho Bên A về các phát hiện thực tế  từ công việc của Bên B: [Mô tả  nội dung, lịch trình và phạm vi của các thủ  tục được thực hiện bao gồm các   tham chiếu cụ thể đến các tài liệu, sổ kế toán sẽ được xem xét, những người cần tiếp   xúc và những bên sẽ được yêu cầu xác nhận]. ĐIỀU 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN ̣ ̉ Trach nhiêm cua Bên A: ́ Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết và quyền tiếp cận với các cá nhân, tập thể  cần tiếp xúc, xác nhận có liên quan đến việc thực hiện các thủ  tục thỏa thuận trước.   Chịu trách nhiệm về tính đầy đủ và phù hợp của các thủ tục thỏa thuận trước. ̣ ̣ ̣ ̣ ̉ Tao điêu kiên thuân tiên cho cac nhân viên cua Bên B trong qua trinh làm vi ̀ ́ ́ ̀ ệc. Thanh toán đầy đủ  phí dịch vụ  và các phí khác (nếu có) cho Bên B theo quy định tại   Điều 4 của Hợp đồng này. ̣ ̉ Trach nhiêm cua Bên B: ́ Bên B sẽ thực hiện các thủ tục đã nêu tại Điều 1 Hợp đồng này và sẽ báo cáo cho Bên   A về các phát hiện thực tế từ công việc của bên B. Công việc của Bên B được thực hiện phù hợp với quy định của Chuẩn mực Việt Nam  về  dịch vụ liên quan số 4400 ­ Hợp đồng thực hiện các thủ  tục thỏa thuận trước đối   với thông tin tài chính và Bên B sẽ nêu rõ điều này trong báo cáo về các phát hiện thực  tế của Bên B. Các thủ  tục mà Bên B sẽ  thực hiện chỉ  nhằm giúp đỡ  Bên A trong việc [nêu mục   đích]. Báo cáo về  các phát hiện thực tế  của Bên B chỉ  cung cấp thông tin cho Bên A  mà không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác. Các thủ  tục mà Bên B sẽ  thực hiện không hình thành một cuộc kiểm toán hoặc soát   xét báo cáo tài chính theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam hoặc chuẩn mực Việt Nam   về  hợp đồng dịch vụ soát xét và do đó sẽ  không đưa ra bất kỳ sự đảm bảo nào trong  báo cáo về các phát hiện thực tế của Bên B. ĐIỀU 3: BÁO CÁO VỀ CÁC PHÁT HIỆN THỰC TẾ Sau khi hoàn thành thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước, Bên B se cung câp cho Bên ̃ ́   ̣ A ........... bô báo cáo v ề các phát hiện thực tế băng tiêng Viêt, ............. b ̀ ́ ̣ ộ  báo cáo về  các phát hiện thực tế bằng tiếng (Anh). Báo cáo về các phát hiện thực tế sẽ được lập bằng văn bản, gồm các nội dung theo quy   định của Chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan số 4400 ­ Hợp đồng thực hiện các   thủ  tục thỏa thuận trước đối với thông tin tài chính, pháp luật và các quy định có liên  quan. ĐIỀU 4: PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN Phi dich vu ́ ̣ ̣
  3. Tổng phí dịch vụ cho các dịch vụ nêu tại Điều 1 là: .............VND (bằng chữ: ............). ́ ̣ ̣ Phi dich vu đã bao gồm (hoặc chưa bao gồm) chi phí đi lại, ăn  ở  và phụ  phí khác và  chưa bao gôm 10% thu ̀ ế GTGT. Điều khoản thanh toán (theo thỏa thuận): Phí dịch vụ sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của Bên B. Bên B sẽ phát hành hóa đơn GTGT cho Bên A khi hoàn thành việc cung cấp dịch vụ,   phù hợp với quy định của pháp luật về thuế hiện hành. ĐIỀU 5: CAM KẾT THỰC HIỆN Hai bên cam kêt th́ ực hiên tât ca cac điêu khoan đa ghi trong h ̣ ́ ̉ ́ ̀ ̉ ̃ ợp đông. Trong qua trinh ̀ ́ ̀   thực hiên, nêu phát sinh v ̣ ́ ướng mắc, hai bên phai kip th ̉ ̣ ơi thông bao cho nhau đê cung ̀ ́ ̉ ̀   tim ph ̀ ương an giai quyêt. M ́ ̉ ́ ọi thay đổi phải được thông báo trực tiếp cho mỗi bên  bằng văn bản (hoặc qua email) theo địa chỉ trên đây. Thời gian hoàn thành dịch vụ thực hiện các thủ tục thỏa thuận trước dự kiến là ........  ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực (hoặc ngày bắt đầu thực hiện dịch vụ). ̣ ̣ ̣ Moi tranh châp hoăc khiêu kiên phat sinh trong qua trinh th ́ ́ ́ ́ ̀ ực hiên h ̣ ợp đông se đ ̀ ̃ ược  ̉ ́ ằng thương lượng hoặc theo Bô luât dân s giai quyêt b ̣ ̣ ự  nươc Công hoa xa hôi chu ́ ̣ ̀ ̃ ̣ ̉  ̣ ̀ ̣ ̀ ́ nghia Viêt Nam va tai toa an kinh tê do hai bên l ̃ ́ ựa chọn. ĐIỀU 6: HIỆU LỰC, NGÔN NGỮ VÀ THỜI HẠN HỢP ĐỒNG Hợp đông nay đ ̀ ̀ ược lâp thành ........... b ̣ ản (............... bản tiêng Vi ́ ệt và ............. bản   tiếng (Anh), môi bên gi ̃ ữ ........... ban tiêng Vi ̉ ́ ệt và ........... bản tiếng (Anh)), có giá trị  như nhau và co hiêu l ́ ̣ ực kê t ̉ ư ngay co đu ch ̀ ̀ ́ ̉ ữ ky, con dâu cua ca hai bên. ́ ́ ̉ ̉ Hợp đồng này tự  động được thanh lý sau khi Bên A và Bên B đã hoàn thành trách   nhiệm của mỗi bên.   Đai diên Bên A ̣ ̣ Đai diên Bên B ̣ ̣ CÔNG TY ………… CÔNG TY KIỂM TOÁN XYZ Giam đôc ́ ́ Giam đôc ́ ́ (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu) (Chữ ký, họ và tên, đóng dấu)
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2