Hướng dẫn 2667/NHCS-TDNN

Chia sẻ: Uyen Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
101
lượt xem
31
download

Hướng dẫn 2667/NHCS-TDNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn 2667/NHCS-TDNN về việc thực hiện cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn 2667/NHCS-TDNN

  1. NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T XÃ H I NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 2667/NHCS-TDNN Hà N i, ngày 21 tháng 9 năm 2009 HƯ NG D N TH C HI N CHO VAY NGƯ I LAO NG THU C HUY N NGHÈO I XU T KH U LAO NG THEO QUY T NNH S 71/2009/Q -TTG NGÀY 29/4/2009 C A TH TƯ NG CHÍNH PH - Căn c Quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29/4/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án H tr các huy n nghèo y m nh xu t kh u lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009 - 2020; - Căn c Thông tư liên t ch s 31/2009/TTLT-BL TBXH-BTC ngày 09/9/2009 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, B Tài chính "Hư ng d n m t s n i dung c a Quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29/4/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án H tr các huy n nghèo y m nh xu t kh u lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009 - 2020"; - Căn c Văn b n s 3354/L TBXH-QLL NN ngày 09/9/2009 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v m c tr n chi phí i v i lao ng huy n nghèo vay v n i làm vi c nư c ngoài. T ng giám c Ngân hàng Chính sách xã h i (NHCSXH) hư ng d n th c hi n cho vay ngư i lao ng thu c huy n nghèo i xu t khNu lao ng theo Quy t nh s 71/2009/Q -TTg như sau: 1. i tư ng ư c vay v n Ngư i lao ng (sau ây g i là ngư i vay) cư trú h p pháp t i 61 huy n nghèo ã ư c tuy n ch n có nhu c u vay v n i xu t khNu lao ng thu c i tư ng ư c vay v n NHCSXH i xu t khNu lao ng theo Quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29/4/2009 c a Th tư ng Chính ph . Danh sách 61 huy n nghèo thu c chương trình h tr gi m nghèo nhanh và b n v ng theo Ngh quy t s 30a g m các huy n trong ph l c I ban hành kèm công văn s 705/TTg-GKVX ngày 11/5/2009 c a Th tư ng Chính ph . Các huy n m i tách ra t 61 huy n nghèo nói trên u thu c i tư ng th c hi n Ngh quy t 30a. 2. i u ki n vay v n Ngư i vay v n ph i có các i u ki n sau: a) ư c UBND c p xã nơi ngư i vay cư trú xác nh n là cư trú h p pháp t i xã phư ng, th tr n.
  2. b) ư c bên tuy n d ng (g m doanh nghi p d ch v ho c t ch c s nghi p) chính th c ti p nh n i lao ng có th i h n nư c ngoài (có h p ng lao ng ký k t gi a ngư i lao ng v i doanh nghi p d ch v ho c có thông báo tuy n d ng c a t ch c s nghi p). 3. M c cho vay Theo nhu c u c a ngư i vay, t i a b ng các kho n chi phí ngư i vay ph i óng góp theo t ng th trư ng. Các kho n chi phí bao g m: chi phí ư c ghi trong h p ng ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài (h p ng ã ký k t gi a doanh nghi p d ch v và ngư i lao ng ho c trong văn b n thông báo chi phí c a các t ch c s nghi p ưa ngư i lao ng i làm vi c nư c ngoài) và các chi phí khác ngoài h p ng g m: l phí làm visa, h chi u, khám s c kh e, l phí lý l ch tư pháp và 50% h c phí h c ngh , ngo i ng và b i dư ng ki n th c c n thi t và phí b o hi m (n u có), nhưng t i a không vư t quá m c tr n cho vay theo t ng th trư ng lao ng ã ư c B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh t ng th i kỳ. Hi n nay, m c tr n cho vay theo t ng th trư ng th c hi n theo ph l c ính kèm văn b n s 3354/L TBXH-QLL NN ngày 09/9/2009 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i v m c tr n chi phí i v i lao ng huy n nghèo vay v n i làm vi c nư c ngoài. 4. Lãi su t cho vay 4.1. Ngư i vay thu c h nghèo và h dân t c thi u s : lãi su t cho vay b ng 50% lãi su t cho vay hi n hành c a NHCSXH áp d ng i v i cho vay các i tư ng chính sách i lao ng có th i h n nư c ngoài. 4.2. Ngư i vay thu c các i tư ng còn l i c a các huy n nghèo ư c vay theo lãi su t cho vay hi n hành c a NHCSXH áp d ng cho i tư ng chính sách i xu t khNu lao ng. 4.3. Các kho n vay ư c gi i ngân t ngày vay theo văn b n hư ng d n này n 31/12/2009 ư c áp d ng chính sách h tr lãi su t theo Quy t nh s 579/Q -TTg ngày 06/5/2009, s 622/Q -TTg ngày 17/5/2009 c a Th tư ng Chính ph và hư ng d n c a T ng giám c NHCSXH t i văn b n s 1221/NHCS-KT ngày 19/5/2009, s 2004/NHCS-KT ngày 20/7/2009 và s 2214/NHCS-KT ngày 10/8/2009. 4.4. Lãi su t n quá h n ư c tính b ng 130% lãi su t khi cho vay. 5. Th i h n cho vay Vi c xác nh th i h n cho vay ư c căn c vào th i h n i lao ng nư c ngoài theo h p ng tuy n d ng và kh năng tr n c a ngư i vay nhưng t i a không quá th i h n i lao ng nư c ngoài theo h p ng lao ng. 6. Phương th c cho vay
  3. áp d ng phương th c cho vay y thác t ng ph n qua các t ch c chính tr - xã h i như quy nh t i văn b n s 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 c a T ng giám c NHCSXH v hư ng d n nghi p v cho vay các i tư ng chính sách i lao ng có th i h n nư c ngoài. 7. Quy trình và th t c cho vay Th c hi n theo văn b n hư ng d n s 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 c a T ng giám c NHCSXH v hư ng d n nghi p v cho vay các i tư ng chính sách i lao ng có th i h n nư c ngoài. Riêng Gi y ngh vay v n ư c s d ng Gi y ngh vay v n kiêm phương án s d ng v n vay ban hành kèm theo công văn s 243/NHCS-TD ngày 18/02/2009 c a T ng giám c, i v i các kho n cho vay t nay n 31/12/2009 thu c di n ư c h tr lãi su t thì s d ng m u Gi y ngh vay v n kiêm phương án s d ng v n vay ban hành kèm theo công văn s 1221/NHCS-KT ngày 19/5/2009 c a T ng giám c. 8. X lý n b r i ro Th c hi n theo Quy t nh s 55/Q -H QT ngày 24/02/2006 c a Ch t ch H i ng qu n tr NHCSXH v vi c ban hành quy nh x lý n b r i ro trong h th ng NHCSXH. 9. Ch báo cáo th ng kê 9.1. ph n ánh k t qu cho vay ngư i lao ng t i các huy n nghèo i xu t khNu lao ng theo Quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29/4/2009 c a Th tư ng Chính ph , trư c ngày 07 hàng tháng, chi nhánh NHCSXH c p t nh g i H i s chính. Báo cáo k t qu cho vay xu t khNu lao ng t i huy n nghèo (theo m u bi u s 02.1/TDNN ính kèm) và thêm 01 dòng k t qu cho vay xu t khNu lao ng t i huy n nghèo vào Báo cáo k t qu cho vay h nghèo và các i tư ng chính sách khác (m u s 01/BCTD). Riêng Báo cáo phân lo i dư n cho vay theo ơn v u thác (m u bi u s 05/BCTD) s dư n u thác t ng ph n cho t ng t ch c chính tr - xã h i c a chương trình này ư c l p chung v i chương trình cho vay các i tư ng chính sách i lao ng có th i h n nư c ngoài. 9.2. L p báo cáo v th c hi n cho vay chương trình này theo yêu c u c a ngành Lao ng Thương binh và Xã h i, UBND cùng c p (n u có). 10. T ch c th c hi n 10.1. Công tác k ho ch - NHCSXH a phương làm vi c v i UBND và các cơ quan liên quan t i a phương n m ư c ngu n lao ng t i huy n nghèo i xu t khNu lao ng và l p k ho ch nhu c u v v n cho vay xu t khNu lao ng theo Quy t nh s 71/2009/Q -TTg, báo cáo v H i s chính ư c b sung ch tiêu k ho ch và ngu n v n cho vay chương trình này năm 2009.
  4. - Hàng năm, ngân hàng cơ s l p k ho ch nhu c u v n cho vay chương trình cho vay xu t khNu lao ng t i huy n nghèo g i ngân hàng c p trên tr c ti p theo các quy nh hi n hành c a NHCSXH. 10.2. H ch toán k toán Vi c h ch toán v tín d ng cho vay i v i ngư i lao ng thu c huy n nghèo i xu t khNu lao ng ư c h ch toán chung vào chương trình cho vay các i tư ng chính sách i lao ng có th i h n nư c ngoài hi n hành. 10.3. K t nay tr i, vi c cho vay ngư i lao ng thu c 61 huy n nghèo chi phí cho vi c i lao ng nư c ngoài ư c th c hi n theo hư ng d n c a T ng giám c t i văn b n này. S dư n ã cho vay các i tư ng chính sách i lao ng có th i h n nư c ngoài thu c 61 huy n nghèo trư c ây theo văn b n s 1034/NHCS-TD ngày 21/4/2008 ti p t c theo dõi, th c hi n thu h i n và l p báo cáo theo quy nh hi n hành. 10.4. Giám c chi nhánh NHCSXH c p t nh có huy n nghèo, Phòng giao d ch huy n nghèo báo cáo UBND và Trư ng ban i di n H i ng qu n tr NHCSXH cùng c p bi t, ch o; t ch c ph bi n n i dung Quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29/4/2009 c a Th tư ng Chính ph và n i dung văn b n hư ng d n cho vay này t i cán b NHCSXH, cán b t ch c chính tr - xã h i nh n y thác cho vay và cán b T TK&VV tri n khai chương trình cho vay úng quy nh. ng th i t ch c tuyên truy n và công khai ch trương, chính sách, công khai i tư ng th hư ng và danh sách h ư c vay v n k p th i t i i m giao d ch xã theo quy nh. Nh n ư c văn b n này, yêu c u Giám c chi nhánh NHCSXH các t nh, thành ph tri n khai th c hi n. Quá trình th c hi n, có vư ng m c báo cáo v H i s chính NHCSXH xem xét, gi i quy t. (G i kèm Quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29/4/2009 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t án H tr các huy n nghèo Ny m nh xu t khNu lao ng góp ph n gi m nghèo b n v ng giai o n 2009 - 2020, Thông tư s 31/2009/TTLT- BL TBXH-BTC ngày 09/9/2009 công văn s 3354/L TBXH-QLL NN ngày 09/9/2009 c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i). T NG GIÁM C Hà Th H nh NGÂN HÀNG M u s : 02.1/TDNN CHÍNH SÁCH XÃ H I PGD g i t nh, B D H QT c p huy n ngày 5 tháng
  5. sau CHI NHÁNH T NH, TP............. T nh g i HSC, B D H QT c p t nh ngày 7 tháng sau BÁO CÁO K T QU CHO VAY XU T KH U LAO NG T I HUY N NGHÈO Tháng...... năm ...... (Theo quy t nh s 71/2009/Q -TTg ngày 29 tháng 4 năm 2009) ơn v : Tri u ng, b Doanh s cho Doanh s thu n Xoá n vay T ng TT Huy n Tháng Lu k Tháng Lu k Tháng Lu k dư n này t u này t u này t u năm năm năm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Huy n A 1.1 H nghèo và DTTS 1.2 H khác 2 Huy n B 1.1 H nghèo và DTTS 1.2 H khác 3 .... T ng c ng * H nghèo và DTTS * H khác ti p theo Dư n S S ti n dư n Lu Lu S ti n dư n S ti n dư n trung, khách các h DTTS k k s TT Trong ó c a ngư i thu c các xã dài hàng nh canh, nh s lư t DTTS CT 135 h n còn cư L khách
  6. dư n ư c hàng vay vay v n v n Trong Trong Trong i t N N N T ng ó T ng ó T ng ó XK u trong quá khoanh s quá s quá s quá lao năm h n h n h n h n h n ng t u năm 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 1.1 1.2 2 1.1 1.2 3 ..., ngày... tháng... năm 200... L p bi u Ki m soát Giám c (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u) NHCSXH T NH................... PHÒNG GIAO DNCH................ BÁO CÁO T NG H P K T QU CHO VAY H NGHÈO VÀ CÁC I TƯ NG CHÍNH SÁCH Tháng.........Năm....... ơn v : tri u ng, h
  7. Doanh s Doanh s Xoá n Trong ó cho vay thu n Chương T ng TT trình cho Lu Lu Lu dư N N vay Tháng k t Tháng k t Tháng k t n N trong quá này u này u này u khoanh h n h n năm năm năm 1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 1 H nghèo 2 Gi i quy t vi c làm 3 H c sinh - sinh viên có hoàn c nh khó khăn 4 Các TCS i l/ có th i h n nư c ngoài 5 H gia ình SXKD t i vùng KK 6 Tr ch m nhà 7 NS & VSMTNT 8 Doanh nghi p v a và nh KFW 9 D án Phát tri n ngành lâm nghi p 10 H B DTTS BKK (Q 32) 11 HG , cơ s , DN sd
  8. L sau CN 12 H B DTTS nghèo SKK (Q 74) 13 D án tín d ng Unilever 14 H nghèo v nhà 15 Thương nhân H TM t i vùng khó khăn 16 Xu t khNu lao ng t i huy n nghèo (Q 71) 17 D án IFAD, RIDP 18 D án CWPD 19 Cho vay khác T ng c ng ti p theo S ti n dư Lu S ti n dư S ti n dưn c ah k s Dư S n c a n thu c các DTTS nh khách Chương n khách ngư i DTTS xã 135 canh, nh hàng TT trình cho trung, hàng cư vay vay dài còn v n h n dư n T ng Tr. ó T ng Tr. ó T ng Tr. ó t quá quá quá u s s s h n h n h n năm 1 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  9. 1 H nghèo 2 Gi i quy t vi c làm 3 H c sinh - sinh viên có hoàn c nh khó khăn 4 Các TCS i l/ có th i h n nư c ngoài 5 H gia ình SXKD t i vùng KK 6 Tr ch m nhà 7 NS & VSMTNT 8 Doanh nghi p v a và nh KFW 9 D án Phát tri n ngành lâm nghi p 10 H B DTTS BKK (Q 32) 11 HG , cơ s , DN sd L sau CN 12 H B DTTS nghèo SKK (Q 74)
  10. 13 D án tín d ng Unilever 14 H nghèo v nhà 15 Thương nhân H TM t i vùng khó khăn 16 Xu t khNu lao ng t i huy n nghèo (Q 71) 17 D án IFAD, RIDP 18 D án CWPD 19 Cho vay khác T ng c ng Ghi chú: ..., ngày... tháng... năm 200... L p bi u Ki m soát Giám c (Ký, ghi rõ h tên) (Ký, ghi rõ h tên) (Ký tên, óng d u)
Đồng bộ tài khoản