intTypePromotion=1

Hướng dẫn học tiếng Nhật - Bài 32

Chia sẻ: Admin Hung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
202
lượt xem
52
download

Hướng dẫn học tiếng Nhật - Bài 32

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn học tiếng nhật - bài 32', ngoại ngữ, nhật - pháp - hoa- others phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn học tiếng Nhật - Bài 32

  1. 第第第第 Nguyen Cuong
  2. 第第第第第第第第第第第 第 第第第第第 第第第第第第第第 第第第第
  3. N NHỦ V- た た たたたたた KHUYÊ た làm gì) (nên 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今今今今今 (Bạn) nên uống thuống thuốc Hãy u c Yêu c ngay. ngay. 今今今今今今今今今今今今今今今今今 ầ 今今今今今今今今今今今今今 lệnh u, ra cho a (Bạn) nên về sớm.về Hãy i đó là m gì sớm. 今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今 (Bạn) nên đi đến bệnh n bệnh Hãy đi đế viện. viện. 今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今 Tôi nghĩ (Bạn) Hãy nghỉ làm. nên ngh làm
  4. ÊN NHỦ KHUY V- たた た たたたた nên làm たた (không gì) 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 (Bạn) không nên tắm. 今今今今今今今今今今今今今今今今今今 (Bạn) không nên uống rượu. 今今今今今今今今今今今今今今今 (Bạn) không nên đi ra ngoài. 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 Tôi nghĩ (Bạn) không nên đi
  5. (Bạn) nên luyện tập tiếng Nhật nhiều vào. 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 (Bạn) không nên về nhà 1 mình vào ban đêm. 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 Tôi nghĩ trẻ con không nên hút thuốc lá. 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 Tôi cho rằng chúng ta nên nói chuyện bằng tiếng Nhật hàng ngày. 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今今
  6. ĐỘNG TỪ I ÁCH NÓ TÍNH TỪ ­i C ĐOÁN THỂ THƯỜNG 今今今今今 PHÁN TÍNH TỪ ­na 今 DANH TỪ 今今今今今今今今今今今今今 Ngày mai có lẽ trời sẽ mưa. 今今今今今今今今今今今今今今今 Ngày mai có lẽ trời sẽ không mưa. 今今今今今今今今今今今今今今 Ngày mai có lẽ trời sẽ lạnh. 今今今今今今今今今今今今今今今 Ngày mai có lẽ (tôi) sẽ rảnh rỗi.
  7. I  ĐỘNG TỪ HÚ Ý VỚ SỐ C MỘT  第第第第第 U CÂU  TÍNH TỪ ­i MẤ 今今今今今 THỂ THƯỜNG TÍNH TỪ ­na 今 DANH TỪ CHÚ  Ý 1 Học ở Ý2 C bà Không dùng ông tin cho những i 21 1. Xác nhận th今今今今今今今今 sự việc đã biết quá rõ ràng  hoặc những việc đã có kế hoạch sẵn A 今今今今今今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今 Có 2 nghĩa B 今今今今今今今今今今今今今今今今 (Ngày mai là thứ 6.) 2. Phán đoán, nghĩ là như vậy 今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今今今 (Đã có kế hoạch, dự định về nước.) 今今今今今今今今今今今今今 今今今今今今今今今今今
  8. ĐỘNG TỪ I ÁCH NÓ TÍNH TỪ ­i C ĐOÁN THỂ THƯỜNG 今今今今今 PHÁN TÍNH TỪ ­na 今 DANH TỪ 今今今今今今今今今今今今今 Ngày mai có lẽ trời sẽ mưa. 今今今今今今今今今今今今今今今 Ngày mai có lẽ trời sẽ không mưa. 今今今今今今今今今今今今今今 Ngày mai có lẽ trời sẽ lạnh. 今今今今今今今今今今今今今今今 Ngày mai có lẽ (tôi) sẽ rảnh rỗi.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2