Hướng dẫn số 80/HD-KTNN về việc thực hiện quy định chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
65
lượt xem
4
download

Hướng dẫn số 80/HD-KTNN về việc thực hiện quy định chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn số 80/hd-ktnn về việc thực hiện quy định chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức kiểm toán nhà nước do kiểm toán nhà nước ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn số 80/HD-KTNN về việc thực hiện quy định chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức Kiểm toán Nhà nước do Kiểm toán Nhà nước ban hành

  1. KI M TOÁN HÀ NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH GHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 80/HD-KTNN Hà N i, ngày 09 tháng 02 năm 2009 HƯ NG D N TH C HI N QUY NNH CHUY N I VÀ TH I H N NNH KỲ CHUY N I VN TRÍ CÔNG TÁC I V I CÁN B , CÔNG CH C, VIÊN CH C KI M TOÁN NHÀ NƯ C Căn c Lu t Ki m toán nhà nư c; Pháp l nh cán b , công ch c ư c s a i b sung năm 2003; gh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c; Quy t nh s 1331/Q -KTNN ngày 15/10/2008 c a T ng Ki m toán hà nư c quy nh các v trí công tác ph i th c hi n nh kỳ chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c Ki m toán hà nư c, Ki m toán Nhà nư c hư ng d n th c hi n quy nh chuy n i và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c c a Ki m toán Nhà nư c như sau: Ph n I. QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng a) Văn b n này hư ng d n th c hi n chuy n i và nh kỳ chuy n i các v trí công tác quy nh t i Quy t nh s 1331/Q -KTNN ngày 15/10/2008 c a T ng Ki m toán Nhà nư c quy nh các v trí công tác ph i th c hi n nh kỳ chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c Ki m toán Nhà nư c. b) áp d ng i v i cán b , công ch c, viên ch c không gi ch c v lãnh o, qu n lý ang công tác t i các ơn v tr c thu c Ki m toán Nhà nư c. 2. Th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác a) Th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác là 03 năm ( 36 tháng); cán b , công ch c, viên ch c có v trí công tác quy nh t i i u 1 Quy t nh s 1331/Q -KTNN ngày 15/10/2008 c a T ng Ki m toán Nhà nư c quy nh các v trí công tác ph i th c hi n nh kỳ chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c Ki m toán Nhà nư c ã có th i gian công tác trên 36 tháng thì vi c nh kỳ chuy n i ư c ti n hành b t u t ngày 15 tháng 03 năm 2009.
  2. b) i v i cán b , công ch c, viên ch c có th i gian công tác còn l i dư i 18 tháng trư c khi tu i ngh hưu thì không th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác theo quy nh. 3. Nguyên t c và nh ng hành vi b c m trong vi c th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác a) Nguyên t c th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác - Vi c th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác theo Quy t nh s 1331/Q - KTNN ngày 15/10/2008 c a T ng Ki m toán Nhà nư c quy nh các v trí công tác ph i th c hi n nh kỳ chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c Ki m toán Nhà nư c là quy nh b t bu c, th c hi n thư ng xuyên i v i cán b , công ch c, viên ch c th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác. - Ph i khách quan, công tâm, khoa h c và h p lý, phù h p v i chuyên môn, nghi p v ; ch ng bi u hi n bè phái, ch nghĩa cá nhân; không gây m t oàn k t trong ơn v ; không nh hư ng n tăng, gi m biên ch c a ơn v . - Ph i ư c ti n hành theo k ho ch, ư c công b công khai trong ơn v . - Th trư ng ơn v ph i ch u trách nhi m v nh ng xu t phương án chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c n th i h n nh kỳ chuy n i thu c ơn v mình. - Ch th c hi n m t trong các hình th c chuy n i v trí công tác quy nh t i Ph n II i v i cán b , công ch c, viên ch c n th i h n nh kỳ chuy n i. b) Nh ng hành vi b c m trong vi c th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác - Không th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác trái v i chuyên môn, nghi p v mà cán b , công ch c, viên ch c ó ang làm ho c ang ph trách. - Nghiêm c m vi c l i d ng các quy nh v nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c vì m c ích v l i ho c trù d p cán b , công ch c, viên ch c. 4. Nh ng trư ng h p chưa th c hi n vi c nh kỳ chuy n i v trí công tác Nh ng trư ng h p chưa th c hi n vi c nh kỳ chuy n i v trí công tác ư c th c hi n theo quy nh t i i u 6 Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 c a Chính ph quy nh danh m c các v trí công tác và th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c. Ph n II. HÌNH TH C CHUY N I 1. Chuy n i trong ph m vi n i b ơn v
  3. a) Chuy n i v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c gi a các phòng. b) Chuy n i v trí công tác c a các thành viên trong m t phòng. 2. Chuy n i gi a các ơn v tr c thu c Chuy n i v trí công tác c a cán b , công ch c gi a các ơn v Ki m toán Nhà nư c chuyên ngành, Ki m toán Nhà nư c khu v c, các ơn v tham mưu thu c b máy i u hành có tr s trên m t a bàn hành chính. Ph n III. TRÌNH T T CH C TH C HI N CHUY N I VN TRÍ CÔNG TÁC 1. Trình t t ch c th c hi n vi c chuy n i v trí công tác trong ph m vi n i b ơn v Bư c 1: Quý I hàng năm, th trư ng các ơn v tr c thu c xây d ng phương án chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v n th i h n nh kỳ chuy n i theo các hình th c ư c quy nh t i Ph n II. Th trư ng ơn v th ng nh t trong lãnh o ơn v và l y ý ki n (b ng văn b n) c a c p u cùng c p v phương án chuy n i v trí công tác. Bư c 2: Trình T ng Ki m toán Nhà nư c (qua V T ch c cán b ) phê duy t v phương án chuy n i. Bư c 3: Th trư ng ơn v ti n hành g p g cán b , công ch c, viên ch c theo phương án chuy n i và t ch c th c hi n chuy n i v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c theo phương án ã ư c thông qua. Bư c 4. Báo cáo T ng Ki m toán Nhà nư c (qua V T ch c cán b ) v k t qu th c hi n k ho ch chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v theo thNm quy n ư c phân c p và nh ng vư ng m c (n u có). 2. Trình t , t ch c th c hi n chuy n i v trí công tác gi a các ơn v tr c thu c Bư c 1: Quý I hàng năm, th trư ng các ơn v tr c thu c l p danh sách các cán b , công ch c, viên ch c th i h n chuy n i v trí công tác theo quy nh báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ). Bư c 2: V T ch c cán b t ng h p danh sách cán b , công ch c, viên ch c n th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác c a các ơn v tr c thu c; ph i h p v i th trư ng các ơn v tr c thu c có cán b , công ch c, viên ch c n th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác xây d ng phương án chuy n i trình T ng Ki m toán N hà nư c xem xét, quy t nh. Bư c 3. V trư ng V T ch c cán b ph i h p v i th trư ng ơn v tr c thu c ti n hành g p g cán b , công ch c, viên ch c theo phương án chuy n i ư c T ng Ki m toán N hà nư c phê duy t.
  4. Bư c 4: T ng Ki m toán N hà nư c th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c gi a các ơn v tr c thu c theo quy t nh i u ng công tác. Ph n IV. TRÁCH NHI M TH C HI N VI C NNH KỲ CHUY N I VN TRÍ CÔNG TÁC 1. Th trư ng các ơn v tr c thu c a) Ch u trách nhi m th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác cho cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v theo quy nh t i Quy t nh s 1331/Q -KTNN ngày 15/10/2008 c a T ng Ki m toán N hà nư c quy nh các v trí công tác ph i th c hi n nh kỳ chuy n i i v i cán b , công ch c, viên ch c Ki m toán N hà nư c và Văn b n này. b) L p danh sách các cán b , công ch c, viên ch c th i h n chuy n i v trí công tác theo quy nh báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ). c) Ch u trách nhi m trong vi c xây d ng phương án, kèm theo danh sách các cán b , công ch c, viên ch c th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác theo quy nh báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ). T ch c th c hi n vi c chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c theo thNm quy n qu n lý ư c phân c p. d) Có trách nhi m g p g cán b , công ch c, viên ch c n th i h n chuy n i; thông báo công khai cho cán b , công ch c, viên ch c trong ơn v thu c i tư ng chuy n i ư c bi t trư c 30 ngày, k t ngày b t u chuy n i v trí công tác. ) Có trách nhi m t ch c ti p nh n và t o i u ki n thu n l i cho cán b , công ch c, viên ch c ư c chuy n t ơn v khác n nh n nhi m v , bàn giao công vi c (t 01 ngày n 05 ngày làm vi c) gi a các cán b , công ch c, viên ch c ư c chuy n i. g) Báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c (qua V T ch c cán b ) k t qu tri n khai vi c th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c thu c ơn v sau 15 ngày, k t ngày k t thúc vi c chuy n i. 2. V trư ng V T ch c cán b a) T ng h p, rà soát danh sách cán b , công ch c, viên ch c n th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác c a các ơn v tr c thu c; tham mưu giúp T ng Ki m toán N hà nư c xây d ng phương án, thNm nh danh sách cán b , công ch c, viên ch c th i h n chuy n i v trí công tác; chuy n i v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c gi a các ơn v tr c thu c. b) Ph i h p v i th trư ng các ơn v tr c thu c có cán b , công ch c, viên ch c n th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác xây d ng phương án, k ho ch chuy n i b ng hình th c quy nh t i i m b kho n 2 Ph n II Văn b n này trình T ng Ki m toán N hà nư c xem xét, quy t nh.
  5. c) ôn c, ki m tra vi c th c hi n phương án, k ho ch chuy n i v trí công tác theo nh kỳ trong toàn ngành. d) Trư c ngày 15/12 hàng năm, xây d ng báo cáo v k t qu t ch c th c hi n vi c chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c Ki m toán N hà nư c n th i h n chuy n i trình T ng Ki m toán N hà nư c báo cáo Th tư ng Chính ph . 3. Trách nhi m c a cán b , công ch c, viên ch c trong th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác a) Bàn giao công vi c và ti p nh n công vi c m i theo úng th i gian quy nh. b) Cán b , công ch c, viên ch c n th i h n nh kỳ chuy n i v trí công tác ph i nghiêm ch nh ch p hành quy t nh i u ng c a T ng Ki m toán N hà nư c và quy t nh nh kỳ chuy n i v trí công tác c a th trư ng ơn v . c) Trư ng h p không ch p hành quy t nh chuy n i v trí công tác, gây c n tr , khó khăn cho công tác i u ng, chuy n i s b xem xét và x lý k lu t theo quy nh c a pháp lu t. Ph n V. T CH C TH C HI N Hư ng d n này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Th trư ng các ơn v tr c thu c Ki m toán N hà nư c có trách nhi m hư ng d n và ph bi n văn b n này n toàn th cán b , công ch c thu c ơn v ; trong quá trình th c hi n n u có v n phát sinh m i ho c khó khăn, vư ng m c c n ph n ánh k p th i v V T ch c cán b t ph p báo cáo T ng Ki m toán N hà nư c s a i, b sung cho phù h p./. KT. T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C PHÓ T NG KI M TOÁN NHÀ NƯ C Nơi nh n: - Lãnh o KTNN; - Các ơn v tr c thu c KTNN; - Văn phòng ng - oàn th KTNN; - Lưu VT, TCCB (15). Lê Minh Kh i

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản