intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 1

Chia sẻ: PaddsdA Sjdkfjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

394
lượt xem
147
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu “Hướng dẫn sử dụng Ansys “ được biên soạn nhằm cung cấp cho các kỹ sư thiết kế chế tạo cơ khí, các nhà nghiên cứu tính toán cơ học vật rắn và cơ học thủy khí, các nghiên cứu sinh, học sinh cao học và đại học chuyên ngành nói chung và cơ khí chế tạo một tài liệu di vào một công nghệ tính toán thiết kế mới và khai thác có hiệu quả 1 phần mềm công nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 1

 1. Häc viÖn kü thuËt qu©n sù Bé m«n Gia c«ng ¸p lùc §inh B¸ Trô - ho ng v¨n lîi H−íng dÉn sö dông ansys PhÇn I H néi 2003
 2. Häc viÖn kü thuËt qu©n sù Bé m«n gia c«ng ¸p lùc- khoa c¬ khÝ §inh B¸ Trô - ho ng v¨n lîi H−íng dÉn sö dông ansys phÇn I H néi 2003
 3. Lêi nãi ®Çu Gi¶i b i to¸n c¬ häc l mét viÖc v« cïng cÇn thiÕt nh−ng rÊt khã kh¨n. NhiÒu b i to¸n lín, gi¶i víi m« h×nh ®å sé, cÇn sö dông rÊt nhiÒu biÕn v c¸c ®iÒu kiÖn biªn phøc t¹p, víi kh«ng gian nhiÒu chiÒu, viÖc gi¶i b»ng tay l mét viÖc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®−îc. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhê sù ph¸t triÓn cña c¸c c«ng cô to¸n cïng víi sù ph¸t triÓn cña m¸y tÝnh ®iÖn tö, ® thiÕt lËp v dÇn dÇn ho n thiÖn c¸c phÇn mÒm c«ng nghiÖp, sö dông ®Ó gi¶i c¸c b i to¸n c¬ häc vËt r¾n, c¬ häc thuû khÝ, c¸c b i to¸n ®éng, b i to¸n t−êng minh v kh«ng t−êng minh, c¸c b i to¸n tuyÕn tÝnh v phi tuyÕn, c¸c b i to¸n vÒ tr−êng ®iÖn tõ, b i to¸n t−¬ng t¸c ®a tr−êng vËt lý. ANSYS l mét phÇn mÒm m¹nh ®−îc ph¸t triÓn v øng dông réng r i trªn thÕ giíi, cã thÓ ®¸p øng c¸c yªu cÇu nãi trªn cña c¬ häc. Trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¬ khÝ, phÇn mÒm ANSYS cã thÓ liªn kÕt víi c¸c phÇn mÒm thiÕt kÕ m« h×nh h×nh häc 2D v 3D ®Ó ph©n tÝch tr−êng øng suÊt, biÕn d¹ng, tr−êng nhiÖt ®é, tèc ®é dßng ch¶y, cã thÓ x¸c ®Þnh ®−îc ®é mßn, mái v ph¸ huû cña chi tiÕt. Nhê viÖc x¸c ®Þnh ®ã, cã thÓ t×m c¸c th«ng sè tèi −u cho c«ng nghÖ chÕ t¹o. ANSYS cßn cung cÊp ph−¬ng ph¸p gi¶i c¸c b i to¸n c¬ víi nhiÒu d¹ng m« h×nh vËt liÖu kh¸c nhau: ® n håi tuyÕn tÝnh, ® n håi phi tuyÕn, ® n dÎo, ® n nhít, dÎo, dÎo nhít, ch¶y dÎo, vËt liÖu siªu ® n håi, siªu dÎo, c¸c chÊy láng v chÊt khÝ … N¨m 2000, NXB Khoa häc v Kü thuËt ® xuÊt b¶n cuèn H−íng dÉn ANSYS phiªn b¶n 5.0. S¸ch ra ®êi ® ®¸p øng mét phÇn nhu cÇu khai th¸c sö dông phÇn mÒm ANSYS ®Ó gi¶i c¸c b i to¸n c¬ ë c¸c tr−êng §¹i häc ë H Néi v Th nh phè Hå ChÝ Minh. NhiÒu b¹n ®äc ® göi th− yªu cÇu t¸c gi¶ viÕt tiÕp c¸c t i liÖu h−íng dÉn ANSYS dïng trong WINDOWS. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cña viÖc øng dông c¸c phÇn mÒm c«ng nghiÖp ®Ó tÝnh to¸n c¸c
 4. b i to¸n c¬, t¸c gi¶ biªn so¹n v xuÊt b¶n cuèn s¸ch víi nhiÒu tËp kh¸c nhau. Tr−íc m¾t xin ra m¾t b¹n ®äc c¸c 3 tËp, t−¬ng øng víi c¸c phÇn sau: PhÇn I. H−íng dÉn sö dông c¸c lÖnh. PhÇn I cã môc tiªu ®Ó c¸c b¹n ®äc l m quen víi c¸c lÖnh v giao diÖn cña ANSYS, c¸c tiÖn Ých v c¸c c«ng cô. §Ó n¾m ®−îc c¸c lÖnh ®ã, t i liÖu giíi thiÖu c¸ch sö dông c¸c lÖnh ®Ó gi¶i b i to¸n kÕt cÊu v c¸c b i gi¶i cô thÓ vÒ thanh v dÇm. PhÇn II. H−íng dÉn gi¶i c¸c b i to¸n kü thuËt v c¬ häc. Môc tiªu gióp b¹n ®äc hiÓu ®−îc c¸ch sö dông Menu, ph−¬ng ph¸p gi¶i mét sè b i to¸n ®iÓn h×nh trong tÝnh to¸n c¸c b i to¸n c¬ v trong tÝnh to¸n thiÕt kÕ c¬ khÝ. PhÇn III. H−íng dÉn sö dông ANSYS Mechanical. Môc tiªu gióp c¸c b¹n ®äc n¾m ®−îc c¸ch sö dông m«®un dïng chung trong c¬ khÝ dïng ®Ó gi¶i c¸c b i to¸n tr−êng øng suÊt v biÕn d¹ng c¬ nhiÖt, dao ®éng. C¸c phÇn kh¸c sÏ ®−îc biªn so¹n v xuÊt b¶n trong thêi gian tiÕp theo. C¸c t¸c gi¶ cã hy väng cung cÊp cho c¸c kü s− thiÕt kÕ chÕ t¹o c¬ khÝ, c¸c nh nghiªn cøu tÝnh to¸n c¬ häc vËt r¾n v c¬ häc thuû khÝ, c¸c nghiªn cøu sinh, häc sinh cao häc v ®¹i häc chuyªn ng nh c¬ nãi chung v c¬ khÝ chÕ t¹o, mét t i liÖu ®i v o mét c«ng nghÖ tÝnh to¸n thiÕt kÕ míi v khai th¸c cã hiÖu qu¶ mét phÇn mÒm c«ng nghiÖp. T¸c gi¶ rÊt mong sù ®ãng gãp ý kiÕn cña tÊt c¶ c¸c b¹n ®äc trong to n quèc. Th− göi theo ®Þa chØ: §inh B¸ Trô, Khoa C¬ khÝ, Häc viÖn Kü thuËt Qu©n sù, 100 ®−êng Ho ng Quèc ViÖt, H Néi hoÆc göi th− ®iÖn tö theo ®Þa chØ: dinh_ba_tru@yahoo.com. C¸c t¸c gi¶
 5. Ch−¬ng 1 giíi thiÖu chung phÇn mÒm ANSYS 1.1 Giíi thiÖu chung ANSYS l mét trong nhiÒu ch−¬ng tr×nh phÇn mÒm c«ng nghiÖp, sö dông ph−¬ng ph¸p PhÇn tö h÷u h¹n - PTHH (FEM) ®Ó ph©n tÝch c¸c b i to¸n vËt lý - c¬ häc, chuyÓn c¸c ph−¬ng tr×nh vi ph©n, ph−¬ng tr×nh ®¹o h m riªng tõ d¹ng gi¶i tÝch vÒ d¹ng sè, víi viÖc sö dông ph−¬ng ph¸p rêi r¹c hãa v gÇn ®óng ®Ó gi¶i. Nhê øng dông ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n, c¸c b i to¸n kü thuËt vÒ c¬, nhiÖt, thuû khÝ, ®iÖn tõ, sau khi m« h×nh ho¸ v x©y dùng m« h×nh to¸n häc, cho phÐp gi¶i chóng víi c¸c ®iÒu kiÖn biªn cô thÓ víi sè bËc tù do lín. Trong b i to¸n kÕt cÊu (Structural), phÇn mÒm ANSYS dïng ®Ó gi¶i c¸c b i to¸n tr−êng øng suÊt - biÕn d¹ng, tr−êng nhiÖt cho c¸c kÕt cÊu. Gi¶i c¸c b i to¸n d¹ng tÜnh, dao ®éng, céng h−ëng, b i to¸n æn ®Þnh, b i to¸n va ®Ëp, b i to¸n tiÕp xóc. C¸c b i to¸n ®−îc gi¶i cho c¸c d¹ng phÇn tö kÕt cÊu thanh, dÇm, 2D v 3D, gi¶i c¸c b i to¸n víi c¸c vËt liÖu ® n håi, ® n håi phi tuyÕn, ® n dÎo lý t−ëng, dÎo nhít, ® n nhít.. Tr−íc hÕt, cÇn chän ®−îc kiÓu phÇn tö, phï hîp víi b i to¸n cÇn gi¶i. ANSYS cung cÊp trªn 200 kiÓu phÇn tö kh¸c nhau. Mçi kiÓu phÇn tö, t−¬ng øng víi mét d¹ng b i to¸n. Khi chän mét phÇn tö, bé läc sÏ chän c¸c m«®un tÝnh to¸n phï hîp, v ®−a ra c¸c yªu cÇu vÒ viÖc nhËp c¸c tham sè t−¬ng øng ®Ó gi¶i. §ång thêi viÖc chän phÇn tö, ANSYS yªu cÇu chän d¹ng b i to¸n riªng cho tõng phÇn tö. ViÖc tÝnh to¸n cßn phô thuéc v o vËt liÖu. Mçi b i to¸n cÇn ®−a m« h×nh vËt liÖu, cÇn x¸c lËp râ l vËt liÖu ® n håi hay dÎo, l vËt liÖu tuyÕn tÝnh hay phi tuyÕn, víi mçi vËt liÖu, cÇn nhËp ®ñ c¸c th«ng sè vËt lý cña vËt liÖu. ANSYS l phÇn mÒm gi¶i c¸c b i to¸n b»ng ph−¬ng ph¸p sè, chóng gi¶i trªn m« h×nh h×nh häc thùc. V× vËy, cÇn ®−a v o m« t×nh h×nh häc ®óng. ANSYS cho
 6. phÐp x©y dùng c¸c m« h×nh h×nh häc 2D v 3D, víi c¸c kÝch th−íc thùc, h×nh d¸ng ®−îc gi¶n ®¬n ho¸ hoÆc m« h×nh nh− vËt thËt. ANSYS cã kh¶ n¨ng m« pháng theo m« h×nh h×nh häc víi c¸c ®iÓm, ®−êng, diÖn tÝch, v m« h×nh phÇn tö h÷u h¹n víi c¸c nót v phÇn tö. Hai d¹ng m« h×nh ®−îc trao ®æi v thèng nhÊt víi nhau ®Ó tÝnh to¸n. ANSYS l phÇn mÒm gi¶i b i to¸n b»ng ph−¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n (PTHH), nªn sau khi dùng m« h×nh h×nh häc, ANSYS cho phÐp chia l−íi phÇn tö do ng−êi sö dông chän hoÆc tù ®éng chia l−íi. Sè l−îng nót v phÇn tö quyÕt ®Þnh ®Õn ®é chÝnh x¸c cña b i to¸n, nªn cÇn chia l−íi c ng nhá c ng tèt. Nh−ng viÖc chia nhá phÇn tö phô thuéc n¨ng lùc tõng phÇn mÒm. NÕu sö dông phiªn b¶n c«ng nghiÖp, sè nót v phÇn tö cã thÓ ®Õn con sè h ng tr¨m ng n, phiªn b¶n §¹i häc, ®Õn chôc ng n, phiªn b¶n sinh viªn ®Õn h ng ng n. §Ó gi¶i mét b i to¸n b»ng phÇn mÒm ANSYS, cÇn ®−a v o c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu v ®iÒu kiÖn biªn cho m« h×nh h×nh häc. C¸c r ng buéc v c¸c ngo¹i lùc hoÆc néi lùc (lùc, chuyÓn vÞ, nhiÖt ®é, mËt ®é) ®−îc ®−a v o t¹i tõng nót, tõng phÇn tö trong m« h×nh h×nh häc. Sau khi x¸c lËp c¸c ®iÒu kiÖn b i to¸n, ®Ó gi¶i chóng, ANSYS cho phÐp chän c¸c d¹ng b i to¸n. Khi gi¶i c¸c b i to¸n phi tuyÕn, vÊn ®Ò ®Æt ra l sù héi tô cña b i to¸n. ANSYS cho phÐp x¸c lËp c¸c b−íc lÆp ®Ó gi¶i b i to¸n lÆp víi ®é chÝnh x¸c cao. §Ó theo dâi b−íc tÝnh, ANSYS cho biÓu ®å quan hÖ c¸c b−íc lÆp v ®é héi tô. C¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n ®−îc ghi l−u v o c¸c File d÷ liÖu. ViÖc xuÊt c¸c d÷ liÖu ®−îc tÝnh to¸n v l−u tr÷, ANSYS cã hÖ hËu xö lý rÊt m¹nh, cho phÐp xuÊt d÷ liÖu d−íi d¹ng ®å thÞ, ¶nh ®å, ®Ó cã thÓ quan s¸t tr−êng øng suÊt v biÕn d¹ng, ®ång thêi còng cho phÐp xuÊt kÕt qu¶ d−íi d¹ng b¶ng sè.
 7. ViÖc ANSYS cã hÖ hËu xö lý m¹nh, ® ®em l¹i mét thÕ m¹nh, ®Ó c¸c phÇn mÒm kh¸c ph¶i xö dông ANSYS l mét phÇn mÒm liªn kÕt xö lý ph©n tÝch tr−êng øng suÊt - biÕn d¹ng v c¸c th«ng sè vËt lý kh¸c. T i liÖu n y tr×nh b y bæ sung c¸c kü thuËt míi cña ANSYS 10~11, nªn B¹n ®äc cÇn tham kh¶o cuèn s¸ch “H−íng dÉn ANSYS” NXB KHKT, 2000. 1.2 C¸c Æc ®iÓm cña phÇn mÒm ANSYS Yªu cÇu ®èi víi phÇn cøng m¸y tÝnh c¸ nh©n PhÇn mÒm ANSYS, phiªn b¶n ANSYS 10~11 ch¹y trªn m¸y PC trong m«i tr−êng Windows XP hoÆc Windows NT . CÊu h×nh m¸y tèi thiÓu cho phiªn b¶n ANSYS 10~11 l : - Pentium Pro, Pentium 3~4. - Bé nhí (RAM): 128 MB trë lªn. - æ cøng: d− tèi thiÓu l 500MB. - Chuét: 100% t−¬ng thÝch víi c¸c phiªn b¶n cña c¸c hÖ ®iÒu h nh ® nªu. - §å häa: C¸c hÖ ®iÒu h nh Windows XP, Windows 2000, v Windows NT ®Òu hç trî cho card ®å häa, cã kh¶ n¨ng hç trî ®é ph©n gi¶i cña m n h×nh l 1024×768 High Color (16-bit m u), v hç trî cho m n h×nh 17 inch (hoÆc h¬n) cïng víi card ®å häa t−¬ng øng. 1.3 c¸c ®Æc ®iÓm kh¸c Các thu c tính trình di n c a ANSYS - ANSYS Features Demonstrated. Danh m c các thu c tính áng lưu ý ư c trình di n trong ph n mô t bài toán và l i gi i. C h n ch phân tích - Analysis Options
 8. phân tích i n hình là phương pháp gi i, Ch n ch c ng ph n (stress stiffening), ch n phương pháp l p trong bài toán phi tuy n t Newton-Raphson . Ki u phân tích - Analysis Types Các ki u phân tích ư c dùng trong ANSYS: phân tích Tĩnh (static), phân tích dao ng riêng (modal), dao ng i u hoà (harmonic), phân tích bài toán quá (transient), phân tích ph (spectrum), phân tích n nh (eigenvalue buckling), và c u trúc con (substructuring) v i bài toán tuy n tính và phi tuy n. Ph m vi s d ng các s n ph m ANSYS Ph n m m ANSYS có các mô un s n ph m riêng bi t sau: ANSYS/Multiphysics, ANSYS/Mechanical, ANSYS/Professional, ANSYS/Structural, ANSYS/LS-DYNA, ANSYS/LinearPlus, ANSYS/Thermal, ANSYS/Emag, ANSYS/FLOTRAN, ANSYS/PrepPost. ANSYS CFX, ANSYS PTD, ANSYS TASPCB, ANSYS ICEM CFD, ANSYS AI*Environment,
 9. ANSYS DesignXplorer, ANSYS DesignModeler, ANSYS DesignXplorer VT, ANSYS BladeModeler, ANSYS TurboGrid, ANSYS AUTODYN S d ng tr giúp Help Các thông tin trong ph n tr giúp c a ANSYS ư c vi t theo các tiêu , d tra c u và s d ng. Toán t logíc Boolean Toán t Boolean Operations (d a trên cơ s i s Boolean) cung có th ghép các d li u khi dùng các toán t logic như: c p công c c ng, tr , chèn.... Toán t Boolean có giá tr khi d ng mô hình v t r n Th tích, Di n tích, ư ng ( volume, area, and line). Tr c ti p t o ph n t nh nghĩa ph n t b ng cách tr c ti p nh nghĩa nút. Ph m vi ng d ng khoa h c Discipline Có 5 lĩnh v c khoa h c có th gi i b ng ph n m m ANSYS: K t c u-Cơ h c (Structural), Nhi t (Thermal), i n (Electric), T (Magnetic), Thu khí (Fluid).
 10. Nhưng ANSYS còn cho phép gi i các bài toán tương tác a trư ng v t lý, do các trư ng V t lý thư ng tác d ng c p ôi, như nhi t và chuy n v trong phân tích ng su t -nhi t. Ch n ph n t - Element Options ư c xác nh v t th như v y là Nhi u ki u ph n t có ch n ph n t các ph n t v i các hành vi và ch c năng, ph n t cho k t qu ư c ch n i n ra. Ki u ph n t ư c dùng - Element Types Used ư c dùng trong bài toán. Kho ng 200 ki u ph n C n ch rõ ph n t t trong ANSYS. Ta có th ch n m t ki u ph n t v i các c tính, trong ó, xác l p s b c t do DOF (như chuy n v , nhi t ...) cho các hình c trưng như ư ng, hình t giác, hình kh i h p, các hình n m trong không gian 2-D ho c 3D, tương ng v i h th ng to . Các ph n t b c cao - Higher Order Elements Ph n t v i các nút b c cao có hàm dáng t giác và các giá tr b c t do. ó là các ph n t g n úng, dùng trong các bài toán v i giao di n theo bư c. Th i gian ư c l y th i gian c a h th ng máy tính.. Tên bài toán - JobName Tên File ư c t riêng cho t ng bài, nhưng có giá tr trong các phân tích ANSYS. Ph n ki u Jobname.ext, trong ó ext là ki u File do nh tuỳ tính ch t c a d li u ư c ghi. Tên File ư c t tuỳ yêu ANSYS c u ngư i dùng. N u không t tên riêng, ANSYS m c nh tên là FILE.*. Mc khó - Level of Difficulty Có 3 m c : d , trung bình và khó. Các bài toán khó có th chuy n d ng bài toán tính theo bư c. Tính ch t thành d , khi s i n hình
 11. c a advanced ANSYS có d ng như các bài toán phi tuy n, macro ho c advanced postprocessing. Tham chi u - Preferences H p tho i "Preferences" cho phép ch n các lĩnh v c k thu t theo yêu c u v i vi c l c ch n th c ơn: K t c u, nhi t, i n t , thu khí. M c nh, th c ơn ch n ưa ra t t c các lĩnh v c, các lĩnh v c không s d ng ư c n m . Vi c ch n ư c ti n hành b ng ánh d u. Thí d , ch n m c k t c u, thì các m c khác ư c n. Ti n x lý - Preprocessing Là pha phân tích nh p mô hình hình h c, v t li u, ki u ph n t ... H u x lý - Postprocessing ANSYS phân tích theo pha, ó ta có th xem l i các k t qu phân tích nh các hình nh màu và các b ng s li u. H u x lý chung (POST1) ư c dùng phân tích k t qu t i m t bư c nh trên toàn b mô hình v t th . H u x lý theo th i gian (POST26) ư c dùng nghiên c u các k t qu t i c bi t trong mô hình trên toàn b th i gian các bư c. các i m Gi i - Solution Là pha phân tích c a ANSYS, trong ó xác nh ki u phân tích và ch n, t t i và ch n t i, kh i ng gi i ph n t h u h n.M c nh là phân tích tĩnh. Mô hình hình h c Trư c h t nh nghĩa hình dáng hình h c cho ANSYS, như nh nghĩa m t hình ch nh t, có th nh nghĩa theo di n tích, theo 4 c nh, theo 4 i m. H ng s th c - Real Constants
 12. c trưng m t c t hình h c cho ki u Cung c p b sung các tham s ph n t , nh ng thông tin không th nh p ư c vào các nút. Như, ph n t v shell là chi u dày v m ng, ph n t d m là di n tích m t c t, mô men quán tính m t c t. Các tính ch t này ư c nh p tuỳ theo ki u ph n t yêu c u. Thu c tính v t li u -Material Properties Thu c tính v t lý c a v t li u như mô un àn h i, m t , luôn c l p v i tham s hình h c. Nên, chúng không g n v i ki u ph n t . Thu c d dàng chúng ư c tính v t li u quy nh gi i ma tr n ph n t , nên gán cho t ng ki u ph n t . Tuỳ thu c ng d ng, thu c tính v t li u có th là ng hư ng. Cũng như ki u ph n t và h ng s tuy n tính, phi tuy n, ho c c trưng hình dáng, c n ph i t thu c tính v t li u nhi u l n, tuỳ theo v t li u. M t làm vi c - Working Plane (WP) Là m t m t tư ng tư ng v i g c to , dùng xác l p các tham s hình h c c c b . Trong h to 2-D (H các hay to c c), m t làm vi c ư c bám theo t ng tham s to i tư ng . Dùng nh v m t c a mô hình. G c to c a m t làm vi c chu n n m trùng g c to toàn c c, g c t o c a các m t làm vi c t ch n. Gi a g c to trên m t làm vi c chu n (toàn th ) có quan h v i g c to c c b n m trên h m t làm vi c c c b . 1.4 C¸c phÇn tö: Các ki u ph n t STRUCTURE: PhÇn tö cÊu tróc SPAR: PhÇn tö thanh BEAM: PhÇn tö dÇm
 13. PIPE : PhÇn tö èng 2D SOLIDS: PhÇn tö khèi ®Æc 2D 3D SOLID: PhÇn tö khèi ®Æc 3D SHELL : PhÇn tö tÊm vá SPECLTY: PhÇn tö ®Æc biÖt CONTACT: PhÇn tö tiÕp xóc SPAR PhÇn tö thanh 2D-SPAR :PhÇn tö Thanh 2D : LINK1 3D-SPAR :PhÇn tö Thanh 3D : LINK8 BILINEAR : PhÇn tö Thanh phi tuyÕn LINK10 BEAM : PhÇn tö dÇm 2D-ELAST : PT DÇm ® n håi 2D ®èi xøng BEAM3 3D- ELAST : PT DÇm ® n håi 3D, 2~3 nót BEAM4 2D- TAPER : PT DÇm thon 2 nót ® n håi 2D BEAM54 3D-TAPER : PT DÇm thon 2 nót kh«ng ®èi xøng,3D BEAM44 2D-PLAST : PT DÇm dÎo 2D2 nót BEAM23 THIN WALL : PT th nh máng 3 nót dÇm dÎo BEAM24 PIPE :PhÇn tö èng STRAIGHT : PT èng th¼ng 3D 2 nót ® n håi PIP16 TEE : PT èng Tª 3D, 4 nót ® n håi PIP17 ELBOW : PT èng cong 3 D 3 nót ® n håi PIP18 PLASTSTR : PT èng th¼ng dÎo 3D, 2 nót PIP20 PLASTELBOW: PT èng cong dÎo 3D 3 nót PIP60 IMMORSED : PT èng mÒm ho¾c c¸p PIP59 2D-SOLID :PhÇn tö khèi ®Æc 2D 2D-ELAST : PhÇn tö khèi ®Æc 2D ® n håi 8NodQuad : PhÇn tö 2D, 8 nót kÕt cÊu tø diÖn PLANE82
 14. 4NodQuad :PhÇn tö 2D, 4 nót kÕt cÊu, tø diÖn PLANE42 Triangle : PhÇn tö 2D, 6 nót, kÕt cÊu tam gi¸c PLANE2 HYPER Siªu ® n håi 8 NodMixd :PhÇn tö 2D, 8nót, siªu ® n håi HYPER74 4NodMixd :PhÇn tö 2D, 4 nót, siªu ® n håi HYPER6 8NodQuad :PhÇn tö 2 D, 8 nót tø diÖn, siªu ® n håi HYPER84 VISCO Nhít 8NodQuad PhÇn tö 2D, 8 nót tø diÖn, nhít VISCO88 8NodPlas PhÇn tö 2D, 8 nót, tø diÖn dÎo nhít VISCO108 4NodPlas PhÇn tö 2D, 4 nót , tø diÖn dÎo nhít VISCO106 HARMONIC PhÇn tö 2D §iÒu ho 8NodQuad PhÇn tö 8 nót, ®èi xøng, ®iÒu ho tø diÖn PLANE83 4NodQuad PhÇn tö 4 nót, CÊu tróc ®èi xøng trôc PLANE25 3D-SOLID PhÇn tö vËt ®Æc 3D GENERAL PhÇn tö 3D 20NodBri: PT Khèi 3D, 20 nót, hép,cÊu tróc SOLID95 Brick: PT Khèi 3D, 8 nót, hép, cÊu tróc SOLID45 Tetrahod : PT Khèi 3D, 10 nót, chãp, cÊu tróc SOLID92 RotBrick: PT Khèi 3D ,8 nót, hép cã DOF quay SOLID92 RotTetra : PT Khèi 4 nót, chãp quay SOLID72 HYPER : Siªu ® n håi Mixbri : PT 3D, 8 nót khèi hép, siªu ® n håi HYPER58 Brick : PT 3D, 8 nót, khèi hép, siªu dÎo HYPER86 VISCO : nhít PlasBrck: PT khèi hép ®Æc siªu dÎo VISCO107 ANISOTRP: Khèi kh«ng ®ång nhÊt
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2