intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 3

Chia sẻ: PaddsdA Sjdkfjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

203
lượt xem
77
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn sử dụng ansys tập 1 part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Ansys tập 1 part 3

 1. Nh·n Label Thø nguyªn Units ý nghÜa Description Tèc ®é sinh nhiÖt Nhi t/ t.gian QRAT Heat generation rate ( ChØ E Heat/Time dïng cho phÇn tö MASS71 ) Force*Time/ Length2 VISC §é nhít Viscosity Tèc ®é ©m Sonic velocity Chi u dài/ T.gian SONC (FLUID29, FLUID30, Length/Time FLUID129, and FLUID130) §é tõ thÈm theo h−íng x Magnetic relative MURX permeability, element x direction §é tõ thÈm theo h−íng y Không Magnetic relative MURY None permeability, element y direction §é tõ thÈm theo h−íng z Magnetic relative MURZ permeability, element z direction Søc tõ kh¸ng theo ph−¬ng x phÇn tö T i/ (Chi u dài* Th i gian) MGXX Magnetic coercive force, Charge/ (Length*Time) element x direction
 2. Nh·n Label Thø nguyªn Units ý nghÜa Description Søc tõ kh¸ng theo ph−¬ng y phÇn tö MGYY Magnetic coercive force, element y direction Søc tõ kh¸ng theo ph−¬ng z phÇn tö MGZZ Magnetic coercive force, element z direction §iÖn trë suÊt theo ph−¬ng x RSVX Electrical resistivity, element x direction §iÖn trë suÊt theo ph−¬ng y i n tr * Di n tích/Chi u dài RSVY Electrical resistivity, element Resistance*Area/Length y direction §iÖn trë suÊt theo ph−¬ng z RSVZ Electrical resistivity, element z direction HÖ sè ®iÖn mèi theo ph−¬ng T i 2/(L c* Chi u dài2) x PERX Charge2/ (Force*Length2) Electric relative permittivity, element x direction §iÖn trë suÊt theo ph−¬ng y PERY Electric relative permittivity, element y direction
 3. Nh·n Label Thø nguyªn Units ý nghÜa Description §iÖn trë suÊt theo ph−¬ng z PERZ Electric relative permittivity, element z direction Tang tæn thÊt c¸ch ®iÖn Dielectric loss tangent (Valid Không LSST for high-frequency None elctromagnetic analyses only.) 1.6 C¸c m« h×nh vËt liÖu KÕt nèi víi c¸c Liªn kÕt KiÓu liªn kÕt LÖnh, Nh·n M« h×nh thÝ dô víi Combination Command, Model Link to With ... Type Label Example TB,BISO + Combined BISO and Plasticity Bilinear Hardening CHAB Example TB,CHAB TB,MISO + Combined MISO and Plasticity Multilinear Hardening CHAB Example TB,CHAB TB,NLISO + Combined NLISO and Plasticity Nonlinear Hardening CHAB Example TB,CHAB TB,BISO + Viscoplasti- Isotropic BISO and Bilinear city Hardening RATE Example TB,RATE TB,MISO + Viscoplasti- Isotropic MISO and Multilinear city Hardening RATE Example TB,RATE
 4. KÕt nèi víi c¸c Liªn kÕt KiÓu liªn kÕt LÖnh, Nh·n M« h×nh thÝ dô víi Combination Command, Model Link to With ... Type Label Example TB,NLISO + Viscoplasti- Isotropic NLISO and Nonlinear city Hardening RATE Example TB,RATE Plasticity BISO and TB,BISO + Isotropic Bilinear and Creep CREEP Hardening TB,CREEP (Implicit) Example Plasticity MISO and TB,MISO + Isotropic Multilinear and Creep CREEP Hardening TB,CREEP (Implicit) Example Plasticity NLISO and TB,NLISO + Isotropic Nonlinear and Creep CREEP Hardening TB,CREEP (Implicit) Example Plasticity BKIN and TB,BKIN + Kinematic Bilinear and Creep CREEP Hardening TB,CREEP (Implicit) Example TB,HILL + Anisotropic Isotropic HILL and Bilinear Plasticity Hardening BISO Example TB,BISO TB,HILL + Anisotropic Isotropic HILL and Multilinear Plasticity Hardening MISO Example TB,MISO TB,HILL + Anisotropic Isotropic HILL and Nonlinear Plasticity Hardening NLISO TB,NLSIO
 5. KÕt nèi víi c¸c Liªn kÕt KiÓu liªn kÕt LÖnh, Nh·n M« h×nh thÝ dô víi Combination Command, Model Link to With ... Type Label Example Example TB,HILL + Anisotropic Kinematic HILL and Bilinear Plasticity Hardening BKIN Example TB,BKIN HILL and TB,HILL + MKIN Anisotropic Kinematic Multilinear Example, HILL TB,MKIN/ Plasticity Hardening and KINH KINH Example TB,HILL + Anisotropic Kinematic HILL and Chaboche Plasticity Hardening CHAB Example TB,CHAB TB,HILL + Bilinear HILL and Anisotropic Combined Isotropic and TB,BISO + BISO and Plasticity Hardening Chaboche CHAB Example TB,CHAB TB,HILL + Multilinear HILL and Anisotropic Combined Isotropic and TB,MISO + MISO and Plasticity Hardening Chaboche CHAB Example TB,CHAB TB,HILL + Nonlinear HILL and Anisotropic Combined Isotropic and TB,NLISO + NLISO and Plasticity Hardening Chaboche CHAB Example TB,CHAB TB,HILL + Anisotropic Isotropic Bilinear HILL and
 6. KÕt nèi víi c¸c Liªn kÕt KiÓu liªn kÕt LÖnh, Nh·n M« h×nh thÝ dô víi Combination Command, Model Link to With ... Type Label Example Viscoplasti- Hardening RATE and TB,RATE + city BISO Example TB,BISO TB,HILL + Anisotropic HILL and Isotropic TB,RATE + Viscoplasti- Multilinear RATE and Hardening city MISO Example TB,MISO HILL and TB,HILL + Anisotropic Isotropic RATE and TB,RATE + Viscoplasti- Nonlinear Hardening NLISO city TB,NLISO Example Anisotropic HILL and TB,HILL + Creep CREEP TB,CREEP (Implicit) Example Anisotropic TB,HILL + HILL and Creep and Isotropic TB,CREEP + CREEP and Bilinear Hardening Plasticity BISO Example TB,BISO (Implicit) Anisotropic TB,HILL + HILL and Isotropic Creep and TB,CREEP + Multilinear CREEP and Plasticity Hardening MISO Example TB,MISO (Implicit) TB,HILL + Anisotropic Isotropic Nonlinear HILL and
 7. KÕt nèi víi c¸c Liªn kÕt KiÓu liªn kÕt LÖnh, Nh·n M« h×nh thÝ dô víi Combination Command, Model Link to With ... Type Label Example Creep and Hardening CREEP and TB,CREEP + Plasticity NLISO TB,NLISO (Implicit) Example Anisotropic TB,HILL + HILL and Creep and Kinematic TB,CREEP + CREEP and Bilinear Hardening Plasticity BKIN Example TB,BKIN (Implicit) 1.7 C¸c xö lý dïng trong ANSYS Processors (Routines) Available in ANSYS Xö lý Hm §−êng dÉn LÖnh Processor Function GUI Path Command Thi t l p mô hình hình /PREP7 Main Menu>Preprocessor PREP7 h c và v t li u t t i và /SOLU gi i bài toán Main Menu>Solution SOLUTION PTHH K t xu t k t Main Menu>General /POST1 POST1 Postproc qu tương
 8. Xö lý Hm §−êng dÉn LÖnh Processor Function GUI Path Command ng v i i tư ng t i m t th i i m kh o sát K t xu t k t qu t i m t Main Menu>TimeHist i m trong /POST26 POST26 mô hình v i Postpro hàm th i gian Hoàn thi n Main Menu>Design Opt /OPT OPT b n v ban u nh lư ng hi u qu s phân tán và ng u nhiên Main Menu>Prob Design /PDS PDS v i bi n nh p vào c a ph n t phân tích iv i k t qu phân
 9. Xö lý Hm §−êng dÉn LÖnh Processor Function GUI Path Command tích Các File nh Utility Menu>File> phân d ng List>Binary /AUX2 AUX2 c ưc FilesUtility Menu>List>Files> Dump Binary Files binary Tính các h s b c x và Main Menu>Radiation t o ma tr n /AUX12 AUX12 Matrix b c x co bài toán nhi t Chuy n File t CAD /AUX15 Utility Menu>File>Import AUX15 ho c chương trình FEA D báo th i gian CPU, m t sóng /RUNST Main Menu>Run-Time Stats RUNSTAT trong quá trình phân tích
 10. 1.8 KiÓu ch÷ trong lÖnh ANSYS Ki u ký t ý nghĩa Indicates Type style or text BOLD m, dùng cho tên l nh (như K,DDELE) Ch hoa ho c ph n t (LINK1). Ch m, ch ư ng d n, có th kèm d u ư ng Bold>Bold d n “ >” (Utility Menu>Parameters>Get Scalar Data) ITALICS Ch in nghiêng, ch tên các tham tr (như VALUE, INC, TIME). Italics Ch thư ng nghiêng, ch tên các tham s ký t ( như Lab ho c Fname). 1.9 C¸c ®Æc ®iÓm míi trong phiªn b¶n ANSYS 10~11 §èi víi b i to¸n cÊu tróc (Structural), phiªn b¶n ANSYS 10~11 ® cã nh÷ng tÝnh n¨ng v c¶i tiÕn míi cho phÐp n©ng cao h¬n n÷a n¨ng lùc gi¶i quyÕt d¹ng b i to¸n n y cña ng−êi sö dông. Nh÷ng tÝnh n¨ng míi ®ã ®−îc thÓ hiÖn nh− sau: Giao diÖn míi trong viÖc ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu (New Material Definition Interface): §èi víi viÖc ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh vËt liÖu ANSYS 10~11 gåm mét giao diÖn mang tÝnh trùc quan trong viÖc ®Þnh nghÜa c¸c thuéc tÝnh øng xö cña vËt liÖu. Giao diÖn n y khiÕn cho ng−êi dïng cã thÓ dÔ d ng h¬n trong viÖc nhËp tÊt c¶ c¸c d÷ liÖu vËt liÖu (m chóng ®−îc liªn kÕt víi nhau b»ng c¸c lÖnh MP v TB) cho tÊt c¶ c¸c b i
 11. to¸n ph©n tÝch kh«ng kÓ ®Õn nh÷ng b i to¸n ph©n tÝch ®éng lùc häc t−êng minh (ANSYS/LS-DYNA). H×nh 1. Giao diÖn ban ®Çu ®Ó ®Þnh nghÜa thuéc tÝnh vËt liÖu cña ANSYS 10~11. H×nh 2. C¸c lo¹i vËt liÖu ®−îc s¾p xÕp theo c©y cÊu tróc.
 12. NÒn t¶ng cña giao diÖn n y dùa trªn c¬ së s¾p xÕp mét c¸ch logic gi÷a c¸c lo¹i vËt liÖu v chóng ®−îc biÓu diÔn theo mét thø tù nhÊt ®Þnh trªn c©y cÊu tróc (gièng nh− viÖc s¾p xÕp c¸c th− môc trong Windows Explorer cña Windows).Sau khi ® chän ®−îc m« h×nh b i to¸n th«ng qua c©y cÊu tróc, ng−êi dïng cÇn nhËp d÷ liÖu vÒ thuéc tÝnh vËt liÖu v c¸c h»ng sè ®i cïng v o trong c¸c hép tho¹i tuú biÕn theo theo yªu cÇu cña tõng kiÓu m« h×nh b i to¸n riªng biÖt ® chän. ChÝnh sù s¾p xÕp logic n y ® h−íng dÉn cho ng−êi dïng cã thÓ dÔ d ng h¬n trong viÖc x¸c ®Þnh mét m« h×nh riªng biÖt hay l c¶ mét tæ hîp m« h×nh cho mét b i to¸n ph©n tÝch. H×nh 3. Hép tho¹i ®Ó nhËp c¸c d÷ liÖu. C¸c ph−¬ng ph¸p gi¶i (Solvers): Trong lÜnh vùc gi¶i c¸c b i to¸n ANSYS ® cã thªm mét cÆp ph−¬ng ph¸p míi, m hai ph−¬ng ph¸p n y gi¶i b i to¸n theo hai h−íng riªng biÖt: - AMG (Algebraic MultiGrid Solver): Gi¶i b i to¸n theo ph−¬ng ph¸p ®¹i sè ®a l−íi.
 13. - DDS (Distributed Domain Solver): Gi¶i b i to¸n theo ph−¬ng ph¸p ph©n bæ theo tõng phÇn. C¸c ph−¬ng ph¸p n y cho phÐp qu¸ tr×nh gi¶i b i to¸n ®−îc tiÕn h nh trªn nhiÒu hÖ vi xö lý v cã thÓ ch¹y nh÷ng m« h×nh b i to¸n lín ®ßi hái sè l−îng rÊt lín bé nhí cña m¸y tÝnh. Ph−¬ng ph¸p AMG dùa trªn c¬ së cña mét hÖ thèng nhiÒu møc (Multi-level), ®ã l mét ph−¬ng ph¸p gi¶i lÆp m ta cã thÓ sö dông mét hoÆc nhiÒu hÖ vi xö lý trong cïng mét hÖ thèng m¸y tÝnh ®Ó gi¶i c¸c b i to¸n m kh«ng tèn nhiÒu thêi gian v bé nhí. Ph−¬ng ph¸p n y rÊt cã hiÖu qu¶ trong viÖc ph©n tÝch v gi¶i c¸c b i to¸n tÜnh (Static) hoÆc qu¸ ®é ho n to n (Full transient) (c¸c b i to¸n ph©n tÝch n y cã thÓ l tuyÕn tÝnh hoÆc phi tuyÕn). Thªm v o ®ã hiÖu qu¶ cña ph−¬ng ph¸p n y còng ®−îc giíi h¹n trong ph¹m vi c¸c b i to¸n ph©n tÝch cÊu tróc (Structural) ®¬n gi¶n, khi m c¸c th«ng sè cña bËc tù do (DOF-Degree of freedom) chØ giíi h¹n trong ph¹m vi tÞnh tiÕn v quay theo c¸c trôc X, Y, Z. Cßn ®èi víi nh÷ng kiÓu b i to¸n kh¸c nh− b i to¸n nhiÖt khi m c¸c th«ng sè cña bËc tù do l nhiÖt ®é th× hiÖu suÊt cña ph−¬ng ph¸p n y kh«ng cao. Ph−¬ng ph¸p DDS l ph−¬ng ph¸p gi¶i chia nhá c¸c m« h×nh b i to¸n lín th nh nh÷ng b i to¸n nhá h¬n, sau ®ã göi nh÷ng b i to¸n nhá ®Õn nhiÕu hÖ vi xö lý trong nhiÒu hÖ thèng kh¸c nhau ®Ó t¨ng tèc ®é gi¶i b i to¸n. Ph−¬ng ph¸p n y gضi b i to¸n theo m« h×nh bËc thang, nã ®−îc øng dông ®Ó gi¶i c¸c b i to¸n lín vÒ ph©n tÝch tÜnh (Static) hoÆc qu¸ ®é ho n to n (Full transient), víi c¸c ma trËn ®èi xøng kh«ng bao h m c¸c øng suÊt cho tr−íc, m« men qu¸n tÝnh liªn kÕt, c¸c vËt thÓ t¶i, c¸c ph−¬ng tr×nh r ng buéc hoÆc c¸c b i to¸n gi¶i theo ph−¬ng ph¸p x¸c suÊt. Ph−¬ng ph¸p n y kh«ng thÓ sö dông ®Ó gi¶i c¸c b i to¸n chøa c¸c phÇn tö thanh (Link), hoÆc phÇn tö (Prets179), c¸c siªu phÇn tö, v.v…
 14. Ph−¬ng ph¸p DDS thùc hiÖn gi¶i b»ng c¸ch tù ®éng chia c¶ m« h×nh lín ® t¹o l−íi ra th nh c¸c m« h×nh nhá h¬n m kh«ng cã sù can thiÖp cña ng−êi dïng. Sè bËc tù do (DOF) trong mçi m« h×nh nhá l d−íi 10000 v lý t−ëng l gÇn 1000. Sè l−îng m« h×nh ® ®−îc chia nhá thùc ra lu«n lu«n lín h¬n sè l−îng bé vi xö lý s½n cã ®Ó gi¶i b i to¸n. Trong suèt tiÕn tr×nh gi¶i, qu¸ tr×nh ph©n tÝch b i to¸n ®−îc tiÕn h nh ®ång thêi cïng mét lóc trªn hÖ thèng m¸y chñ v c¸c hÖ thèng m¸y con ® ®−îc chØ ®Þnh. Mçi bé vi xö lý gi¶i quyÕt tõng phÇn cña b i to¸n lín m nã ®−îc ph©n c«ng ®ång thêi liªn kÕt víi c¸c bé vi xö lý kh¸c. Sau ®ã hÖ thèng m¸y chñ sÏ dùng lªn to n bé lêi gi¶i sè bËc tù do v qu¸ tr×nh ph©n tÝch gi¶i b i to¸n lóc n y chØ cßn tiÕp tôc trªn bé vi xö lý cña m¸y chñ. C¸c c¶i tiÕn míi vÒ cÊu tróc dÇm v mÆt c¾t ngang (Structural Beam and Cross Section Enhancement): Phiªn b¶n ANSYS 10~11 hç trî mét c¸ch cã hÖ thèng tÝnh mÒm dÎo tr¹ng th¸i dÇm vÒ øng suÊt, tr¹ng th¸i thùc sù vÒ øng suÊt, còng nh− tÝnh d o cho kiÓu dÇm (Beam188 v Beam189) l hai kiÓu dÇm 3D cã giíi h¹n vÒ søc c¨ng l tuyÕn tÝnh. C¸c c¶i tiÕn n©ng cao kh¸c vÒ dÇm chÝnh l kh¶ n¨ng t¹o l−íi tinh cho mÆt c¾t ngang v cho phÐp ghÐp l¹i theo ý muèn cña ng−êi dïng. Sù kÕt hîp U-P mét c¸ch cã hÖ thèng cho tæ hîp c¸c phÇn tö (kÕt hîp gi÷a phÇn tö ph¼ng (Planes) v phÇn tñ khèi (Solid): Sù kÕt hîp gi÷a phÇn tö khèi v phÇn tö ph¼ng mét c¸ch cã hÖ thèng ® t¹o ra s½n c¸c KEYOPT(lùa chän kho¸ phÇn tö) ®Ó thiÕt lËp cho tõng phÇn tö riªng biÖt vÝ dô phÇn tö PLANE182 (cÊu tróc phÇn tö khèi 4 nót - 2D) hay phÇn tö PLANE183 (cÊu tróc phÇn tö khèi 8 nót - 2D)... ViÖc kÕt hîp n y ® khiÕn cho ¸p suÊt thuû tÜnh trë th nh mét bËc tù do ®éc lËp, trong viÖc h×nh th nh chuyÓn vÞ. §iÒu ®ã l m cho qu¸ tr×nh héi tô trë nªn nhanh v m¹nh h¬n ®èi víi nh÷ng m« h×nh b i to¸n vËt liÖu kh«ng nÐn ®−îc ho n to n, vËt liÖu ® n
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2