Hướng dẫn sử dụng điện thoại tổng đài KX-TDA100, KX-TDA200 và KX-TDA600

Chia sẻ: Nguyen Zach | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
299
lượt xem
91
download

Hướng dẫn sử dụng điện thoại tổng đài KX-TDA100, KX-TDA200 và KX-TDA600

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hướng dẫn sử dụng điện thoại tổng đài KX-TDA100, KX-TDA200 và KX-TDA600

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng điện thoại tổng đài KX-TDA100, KX-TDA200 và KX-TDA600

  1. Hướng dẫn sử dụng Hướng dẫn sử dụng tổng đài KX-TDA100, KX-TDA200 và KX-TDA600 1) Khoaù baøn phím ( Ext lock ) - To lock ( khoaù ) : Nhaác maùy -> Nhaán *77 -> 1 -> Tone -> ñaët maùy xuoáng . - To Unlock ( môû khoaù ): Nhaác maùy -> Nhaán *77 -> 0 -> Ext PIN -> Tone -> ñaët maùy xuoáng . Extention PIN ñöôïc taïo ra trong chöông trình laäp trình ( 005 vôùi laäp trình baèng KX-TDA 7436 , 7633 ) ( Extention vôùi laäp trình baèng PC ) . 2) Cöôùp cuoäc goïi : - Cöôùp theo nhoùm ( nhöõng Extention cuøng 1 nhoùm ) Nhaác maùy -> *40 -> 01 ( 01 laø nhoùm User ) - Cöôùp tröïc tieáp maùy nhaùnh ( bieát maùy ñang ñoå chuoâng ) Nhaác maùy -> *41 -> Extention number (soá maùy nhaùnh) 3) Chuyeån maùy ( Tranfer ) : - Nhaán Transfer ( Flash ) -> baám Extention Number(soá maùy nhaùnh) -> ñaët maùy xuoáng . - Nhaác maùy -> 9 -> baám soá caàn goïi-> Nhaán Transfer(flash)-> baám Extention Number (soá maùy nhaùnh) -> ñaët maùy xuoáng . 4) Thöïc hieän cuoäc goïi : - Nhaác maùy -> soá Ext ( goïi noäi boä ) . - Nhaác maùy -> 0(9) -> soá ñieän thoaïi caàn goïi . 5) Goïi baèng Account Code : - Nhaác maùy -> * 47 * -> Verified code -> PIN code -> 0/9 -> soá ñieän thoaïi . 6) Ghi aâm baûn tin DISA - Nhaác maùy nhaán *361 -> 1 -> soá noåi baûn tin caàn ghi ( 501-564 ) ->Waiting -> ñoïc lôøi ghi aâm -> Auto dial ( Store ) . 7) Nghe laïi baûn tin : Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Tân Việt 1 Add: 79 Trung Liệt Fax: 04. 5376820 Website: www.tanviet.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5375224 Email: tanviet@tanviet.com.vn
  2. Hướng dẫn sử dụng - Nhaác maùy -> nhaán *362 -> 2 -> soá noåi baûn tin caàn nghe 8) Reset your Extention ( xoaù dòch vuï taïi caùc soá noäi boä ) - Nhaác maùy -> *790 -> Tone -> ñaët maùy xuoáng . 9) Chuyeån ñoåi cheá ñoä ngaøy ñeâm . - Nhaác maùy -> *780 -> 0 : Day . -> Tone -> ñaët maùy xuoáng 1 : Night 2 : Lunch 3 : Break 10) Khoaù baøn phím töø xa : - Môû : Nhaác maùy -> *78 -> 2 -> Ext No -> ñaët maùy xuoáng . - Khoaù : Nhaác maùy -> *78 -> 3 -> Ext No -> ñaët maùy xuoáng . 11) Traùnh laøm phieàn : Nhaác maùy -> *71 -> 0 both call 1 set/ 2 cancel -> Tone -> ñaët maùy xuoáng . 1 Outside call 1 set/ 2 cancel -> Tone -> ñaët maùy xuoáng . 2 incoming call 1 set/ 2 cancel -> Tone -> ñaët maùy xuoáng . 12) Call Forward ( chuyeån cuoäc goïi ) - Môû : Call Forward ñeán 1 maùy khaùch Nhaác maùy -> *71 -> 0 -> 2: all call -> Ext Number -> # -> Tone -> ñaët maùy xuoáng 3: Busy 4: No Answer 5: Busy / No answer - Cancell : Nhaác maùy -> *71 -> 0 -> 0 -> Ext Number -> # -> Tone -> ñaët maùy xuoáng . Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Tân Việt 2 Add: 79 Trung Liệt Fax: 04. 5376820 Website: www.tanviet.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5375224 Email: tanviet@tanviet.com.vn
  3. Hướng dẫn sử dụng - Set ( môû ) call forward to uotside call Nhaác maùy -> *71 -> 1 -> 2: all call -> Ext No -> # -> Tone -> ñaët maùy xuoáng 3: Busy 4: No answer 5: Busy / No answer - Cancell : Nhaác maùy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> ñaët maùy xuoáng . - Call Forward Intercom call Nhaác maùy -> *71 -> 2: all call -> # -> Tone -> ñaët maùy xuoáng 3: Busy 4: No answer 5: Busy / No answer - Cancell Nhaác -> *71 ->Both call maùy -> *71 -> 1 -> 0 -> Ext -> # -> Tone -> ñaët maùy xuoáng . - Set /call forward follow me Nhaác maùy -> Outside call -> 7: set / 8: Cancell -> Ext No -> tone -> ñaët maùy xuoáng Intercom call 13) Conference - Baøn key : Ñang noùi nhaán Conf/Transfer -> 0/9 -> soá ñieân thoaïi -> Talk -> Conf/Transfer -> 3 -> talk. ( 3 parties ) - Baøn SLT : Ñang noùi nhaán Flash/Hookswitch -> 0/9 -> soá ñieän thoaïi -> Talk -> Flash/Hookswitch -> 3 -> talk ( 3 parties ) . Công ty TNH Điện Tử Viễn Thông Tân Việt 3 Add: 79 Trung Liệt Fax: 04. 5376820 Website: www.tanviet.com.vn Đống Đa - Hà Nội Phone: 04. 5375224 Email: tanviet@tanviet.com.vn
Đồng bộ tài khoản