Hướng dẫn sử dụng máy X-quang cao tần Shimadzu hệ thống chụp X-quang EZY-Rad max

Chia sẻ: Nguyennghatanh Ang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:51

1
418
lượt xem
79
download

Hướng dẫn sử dụng máy X-quang cao tần Shimadzu hệ thống chụp X-quang EZY-Rad max

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cảm ơn bạn đã lựa chọn hệ thống thiết bị ytế của hãng Shimadzu. Trước khi sử dụng hệ thống, xin mời bạn đọc và chắc chắn rằng bạn đã hiểu kỹ nội dung của tài liệu này. Về ý nghĩa chú ý, cấm của những ký hiệu dưới đây được sử dụng trong tài liệu này chúng được định nghĩa như sau

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng máy X-quang cao tần Shimadzu hệ thống chụp X-quang EZY-Rad max

 1. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max Nh÷ng chó ý trong khi sö dông C¶m ¬n b¹n ®· lùa chän hÖ thèng thiÕt bÞ ytÕ cña h·ng Shimadzu. Tríc khi sö dông hÖ thèng, xin mêi b¹n ®äc vµ ch¾c ch¾n r»ng b¹n ®· hiÓu kü néi dung cña tµi liÖu nµy. VÒ ý nghÜa chó ý, cÊm cña nh÷ng ký hiÖu d íi ®©y ®îc sö dông trong tµi liÖu nµy chóng ®îc ®Þnh nghÜa nh sau: G©y nguy hiÓm trùc tiÕp ®Õn tÝnh m¹ng, cã thÓ g©y tö vong hoÆc bÞ th¬ng nÆng nÕu kh«ng ®îc ®Ò phßng tríc. G©y nguy hiÓm gi¸n tiÕp, cã kh¶ n¨ng g©y tö vong hoÆc bÞ th - ¬ng nghiªm träng nÕu kh«ng ®îc ®Ò phßng tríc. Cã thÓ g©y nªn bÞ th¬ng võa, nhÑ hoÆc g©y nªn h háng, ch¸y thiÕt bÞ nÕu kh«ng ®Ò phßng tríc. Th«ng tin tr¹ng th¸i cña thiÕt bÞ nh»m gióp cho b¹n sö dông thiÕt bÞ cho ®óng. EZY-Rad max 1
 2. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max §Ò phßng trong khi ho¹t ®éng Ngêi sö dông, nh÷ng kü s söa ch÷a h·y quan t©m nh÷ng ®Ò phßng chung trong khi thiÕt bÞ ho¹t ®éng díi ®©y. Trong thùc tÕ, mçi sù ®Ò phßng trong khi ho¹t ®éng nã phô thuéc vµo mçi s¶n phÈm, do vËy ph¶i ®äc tµi liÖu h íng dÉn sö dông hoÆc híng dÉn l¾p ®Æt rÊt cÈn thËn. Môc 2 vµ 3 chØ dµnh cho kü s, chuyªn gia söa ch÷a thiÕt bÞ. (Nã b¾t buéc chóng ta ph¶i ®a vµo tµi liÖu nµy, ®Ó phï hîp víi luËt sè 495 do Bé Y tÕ vµ ch¨m sãc søc khoÎ, vô Dîc ®· ký ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 1972 - §©y lµ luËt cña NhËt B¶n). “ §Ò phßng trong khi thiÕt bÞ ho¹t ®éng.(An toµn vµ phßng ngõa mäi nguy hiÓm) trong khi sö dông thiÕt bÞ ®iÖn trong y tÕ. 1. ChØ cã kü thuËt viªn X-quang míi ®îc phÐp sö dông thiÕt bÞ. 2. Khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ, ph¶i chó ý nh÷ng môc sau: (1) Kh«ng ®îc l¾p ®Æt thiÕt bÞ gÇn n¬i cã níc hoÆc t¬ng tù. (2) L¾p ®Æt thiÕt bÞ tr¸nh nh÷ng n¬i nh nguån ®iÖn cao thÕ, ¸p suÊt nhiÖt ®é kh«ng b×nh thêng, Èm hoÆc níc nhÊp nh¸p, ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu th¼ng vµo thiÕt bÞ, bÈn, khÝ clo hoÆc sunphur. (3) Trong khi vËn chuyÓn, ho¹t ®éng. ThiÕt bÞ tr¸nh nhng vÞ trÝ cã ®é nghiªng, ®é rung lín, hoÆc nh÷ng vËt nhän va vµo. (4) Gi÷ thiÕt bÞ tr¸ch xa n¬i cÊt gi÷ ho¸ chÊt, khÝ gas. (5) Sö dông ®óng nguån ®iÖn dµnh cho thiÕt bÞ, tÇn sè, dßng, ®iÖn ¸p ph¶i phï hîp víi thiÕt bÞ. (6) KiÓm tra t×nh tr¹ng c«ng suÊt cña ¾c-quy (C«ng suÊt vµ ®iÖn ¸p) tr- íc khi cho m¸y ho¹t ®éng. (7) TiÕp ®Êt cho thiÕt bÞ. 3. Tríc khi cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng ph¶i chó ý nh÷ng môc sau: (1) KiÓm tra t×nh tr¹ng cña nh÷ng c«ng t¾c, cÇu dao tù ®éng, cµi ®Æt l¹i tr¹ng ban ®Çu cña thiÕt bÞ vµ nhng gi¸ trÞ ®o lêng, kh¼ng ®Þnh r»ng thiÕt bÞ kh«ng cã g× sai sãt. (2) KiÓm tra d©y tiÕp ®Êt cña thiÕt bÞ. (3) KiÓm tra tÊt c¶ c¸c d©y dÉn vµ c¸c gi¾c nèi. (4) CÇn ph¶i chó ý khi sö dông nhiÒu thiÕt bÞ trong cïng mét thêi ®iÓm. Bëi v× nã cã thÓ dÉn tíi sù chÈn ®o¸n sai vµ g©y nguy hiÓm. (5) KiÓm tra t×nh tr¹ng m¹ng ®iÖn bªn ngoµi thiÕt bÞ cã ¶nh hëng trùc tiÕp ®Õn ngêi bÖnh. EZY-Rad max 2
 3. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max 4. Trong khi thiÕt bÞ ho¹t ®éng cÇn ph¶i chó ý nh÷ng môc sau: (1) Kh«ng ®îc sö dông thiÕt bÞ liªn tôc qu¸ thêi gian cho phÐp cÇn thiÕt trong chÈn ®o¸n hoÆc trÞ liÖu. (2) Ph¶i lu«n quan s¸t bÖnh nh©n vµ thiÕt bÞ ®Ó nhanh chãng ph¸t hiÖn sù cè cã thÓ x¶y ra. (3) Khi thÊy cã vÊn ®Ò x¶y ra ®èi víi bÖnh nh©n vµ thiÕt bÞ, ph¶i nhanh chãng cho thiÕt bÞ ngõng ho¹t ®éng mµ kh«ng lµm nguy h¹i ®Õn bÖnh nh©n. (4) Kh«ng ®îc ®Ó thiÕt bÞ ch¹m vµo bÖnh nh©n. 5. ThiÕt bÞ sau khi kÕt thóc ho¹t ®éng, cÇn ph¶i chó ý nh÷ng môc sau: (1) Ng¾t nh÷ng c«ng t¾c cña thiÕt bÞ, lËp l¹i c¸c th«ng sè vÒ tr¹ng th¸i ban ®Çu, mµ tríc khi ®a m¸y vµo sö dông. Sau ®ã ng¾t c«ng t¾c nguån chÝnh. (2) Kh«ng ®îc dïng søc m¹nh ®Ó kÐo c¸p nguån ra khái æ c¾m ®iÖn. (3) Khi cÊt gi÷ thiÕt bÞ b¾t buét ph¶i tu©n thñ nh÷ng môc sau: (i) §Æt xa nhuån níc. (ii) Tr¸nh xa n¬i cã nguy c¬ tiÒm tµng nh ¸p suÊt,kh«ng khÝ kh«ng b×nh th êng, cã ®é Èm cao, nhÊp nh¸p níc ¸nh s¸ng mÆt trêi chiÕu th¼ng vµo thiÕt bÞ, bÈn, kh«ng khÝ cã nhiÔm khÝ clo hoÆc sunphur. (iii) Trong khi vËn chuyÓn vµ cÊt gi÷ thiÕt bÞ cÇn tr¸nh n¬i cã ®é dèc,rung lín vµ ®Ó vËt s¾c nhän va vµo thiÕt bÞ. (iv) CÊt gi÷ thiÕt bÞ tr¸nh xa n¬i cÊt gi÷ ho¸ chÊt vµ khÝ gas. (4) VÖ sinh tÊt c¶ nh÷ng linh kiÖn ®· ®îc g¾n vµo hÖ thèng, vµ c¸c lo¹i c¸p, c«ng t¾c vµ cÊt chóng vµo n¬i kh« r¸o. (5) Gi÷ thiÕt bÞ thËt s¹ch nh»m ng¨n chÆn nh÷ng sù cè trong lÇn sö dông tiÕp theo. 6. Khi thÊy thiÕt bÞ cã sù cè, kh«ng ®îc tù ý söa ch÷a. Liªn l¹c l¹c cho kü s cña h·ng ®Ó ®uîc híng dÉn vµ söa ch÷a. EZY-Rad max 3
 4. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max ChØ cã ngêi cã chuyªn m«n míi ®îc sö dông thiÕt bÞ. Tr¸ch nhiÖm sö dông, qu¶n lý, b¶o dìng thiÕt bÞ y tÕ lµ viÖc cña ngêi sö dông m¸y. Kh«ng ®îc bao giê cho ngêi kh«ng cã chuyªn m«n sö dông m¸y. Kh«ng ®îc tù ý söa ch÷a, kiÓm tra bªn trong m¸y v× nã rÊt nguy hiÓm. B¹n h·y liªn l¹c víi trung t©m b¶o dìng vµ söa ch÷a cña Shimadzu. Theo luËt cña NhËt B¶n vÒ c¸c chÊt g©y nghiÖn, mü phÈm, thiÕt bÞ y tÕ nghiªm cÊm mäi hµnh vi thay ®æi, söa ®æi bªn ngoµi, bªn trong thiÕt bÞ. §Ó duy tr× sù an toµn, hoµn thiÖn cña hÖ thèng ®îc l©u dµi viÖc khiÓm tra ®Þnh kú lµ rÊt cÇn thiÕt. Chi tiÕt vÒ c¸c ho¹t ®éng kiÓm tra b¶o dìng theo ®Þnh kú cÇn thiÕt cho ngêi sö dông ®îc giíi thiÖu trong tµi liÖu nµy. Ngêi thùc hiÖn viÖc kiÓm tra b¶o dìng ph¶i ®îc h·ng Shimadzu ®µo t¹o. B¹n h·y liªn l¹c víi trung t©m b¶o dìng vµ söa ch÷a cña h·ng. Trong trêng hîp khi thÊy bÊt kú lçi nµo cña hÖ thèng, b¹n ph¶i cho hÖ thèng dõng ho¹t ®éng ngay, th«ng b¸o khÈn cÊp cho trung t©m b¶o dìng söa ch÷a cña h·ng, ®Ó hä ®Õn söa ch÷a vµ kiÓm tra kÞp thêi. Kh«ng ®îc sö dông thiÕt bÞ gÇn n¬i cã khÝ gas dÔ b¾t löa, nã lµ nguyªn nh©n dÔ g©y ch¸y næ. Kh«ng ®îc më c¸c vá thiÕt bÞ, nã lµ nguyªn nh©n g©y chËp ®iÖn. ThiÕt bÞ nµy lµ lo¹i kh«ng chèng ®îc níc vµ ho¸ chÊt. Kh«ng ®îc cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng gÇn n¬i cã h¬i ho¸ chÊt ®Ëm ®Æc, nã lµ nguyªn nh©n g©y ra chËp ®iÖn, kh«ng ®îc phun ho¸ chÊt lªn trªn bÒ mÆt hoÆc bªn trong hÖ thèng. Trong trêng hîp cã ho¸ chÊt ch¶y vµo bªn trong hÖ thèng, ph¶i cho hÖ thèng ngõng ho¹t ®éng ngay lËp tøc, liªn hÖ ngay víi trung t©m söa ch÷a cña Shimadzu ®Ó sö lý. Kh«ng ®îc ®Ó ho¸ chÊt r¬i rít trªn bÒ mÆt thiÕt bÞ. NÕu cã th× ph¶i lÊy giÎ sach, mÒm lau cho thËt s¹ch. Trong khi ph¸t tia, kh«ng ®îc ®Ó bÒ mÆt cña collimator d· ®îc g¾n vµo bãng ph¸t tia ch¹m vµo c¬ thÓ bÖnh nh©n Trong trêng hîp thiÕt bÞ ph¸t tia kh«ng ®óng, nã sÏ g©y cho ngêi sö dông, bÖnh nh©n, ngêi xung quanh nçi sî h·i kh«ng ®¸ng cã, cho nªn tríc khi cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng, ®Ó an toµn cho ngêi sö dông, vµ xung quanh, ph¶i ®ãng cöa ra vµo dµnh cho bÖnh nh©n vµ nÕu cã ngêi kh¸c trong phßng ph¸t tia, ®Ó b¶o vÖ hä tèt nhÊt b¶o hä ra khái phßng chôp. NÕu sù cã mÆt cña hä cÇn thiÕt hç trî cho ngêi bÖnh, th× ngêi sö dông thiÕt bÞ ph¶i tÝnh thêi gian ph¸t EZY-Rad max 4
 5. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max tia cho hîp lý. Khi ph¸t tia b¹n ph¶i kh¼ng ®Þnh ch¾c ch¾n r»ng, tia X chØ ph¸t trong khu vùc quy ®Þnh, ®iÒu chØnh trêng ph¸t tia cña collimator cho phï hîp víi vïng cÇn chôp B¹n ph¶i kh¼ng ®Þnh r»ng tríc khi ®a hÖ thèng vµo chôp cho ngêi bÖnh b¹n ®· thùc hiÖn vùc bãng. ViÖc nµy rÊt quan träng, v× vùc bãng sÏ lµm cho bãng thuÇn víi c¸c møc ®iÖn ¸p vµ dßng kkh¸c nhau tõ thÊp lªn tíi cao. §Ó thùc hiÖn c«ng viÖc nµy b¹n nªn tham kh¶o ch¬ng 5 ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy. Bãng ph¸t tia ®· sö dông trong mét thêi gian dµi,®Æt ®iÖn ¸p cho bãng ph¸t tia thÊp (Díi 80kV), th× kh«ng cã vÊn ®Ò g× x¶y ra, nÕu nã ho¹t ®éng t¹i d¶i gÇn ë møc cao (100kV hoÆc cao h¬n) cã thÓ g©y nªn hiÖn tîng ®¸nh tia löa trong bãng. Do vËy viÖc vùc bãng t¹i ®iÖn ¸p cao lµ kh«ng cã hiÖu qu¶, nã lµ nguyªn nh©n g©y ra háng bãng. Do vËy bãng ph¸t tia mµ sö dông trong thêi gian dµi kh«ng ®îc ph¸t tia t¹i ®iÖn ¸p cao lµ v× lý do trªn, nªn b¹n chØ cã thÓ ph¸t tia theo quy tr×nh vùc bãng t¹i ch ¬ng 5 tríc khi b¹n ®a thiÕt bÞ vµo chôp cho bÖnh nh©n. Trong khi chuÈn bÞ ph¸t tia mµ b¹n ®Ó cho ®Ìn cho phÐp ph¸t tia s¸ng liªn tôc, mµ kh«ng ph¸t tia nã lµ nguyen nh©n lµm cho sîi ®èt cña bãng nhanh bÞ l·o ho¸. Nh÷ng biÓu tîng Nh÷ng biÓu tîng trªn thiÕt bÞ nµy chóng ®îc biÓu diÔn nh sau: BiÓu tîng VÞ trÝ ý nghÜa TÊm nh·n nµy ®îc d¸n t¹i §iÖn mét chiÒu vÞ trÝ phÝa ®¸y cña hç trî bãng X-quang VÞ trÝ nèi d©y tiÕp ®Êt TiÕp ®Êt b¶o vÖ TÊm nh·n nµy ®îc d¸n t¹i ThiÕt bÞ bÞ ®îc xÕp h¹ng vÞ trÝ phÝa ®¸y cña hç trî an toµn vµo h¹ng B bãng X-quang Nh·n nµy lµ biÓu thÞ C¶nh C¶nh b¸o/Chó ý b¸o/Chó ý Tham kh¶o tµi liÖu híng dÉn sö dông EZY-Rad max 5
 6. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max Chó ý trong khi cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng (1) Cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng ph¶i do nh÷ng ngêi biÕt chuyªn m«n nh b¸c sü, kü thuËt viªn ®iÖn quang hoÆc kü s chuyªn vÒ thiÕt bÞ x-quang. (2) ThiÕt bÞ ®· ®îc l¾p ®Æt bëi nhµ s¶n xuÊt hoÆc nhµ cung cÊp (ë ®©y lµ nh÷ng kü s söa ch÷a vµ l¾p ®Æt cña h·ng chóng t«i) nh ng khi b¹n muèn thay ®æi vÞ trÝ l¾p ®Æt thiÕt bÞ, hoÆc di chuyÓn thiÕt bÞ sau khi ¾p ®Æt, b¹n nªn liªn l¹c víi trung t©m söa ch÷a vµ l¾p dÆt cña c«ng ty Shimadzu. (3) Tríc khi cho hÖ thèng ho¹t ®éng ph¶i chó ý nh÷ng vÊn ®Ò sau:  KiÓm tra ho¹t ®éng cña c«ng t¾c, vµ c¸c ®Çu nèi cña c¸p cao thÕ, d©y tiÕp ®Êt cho thiÕt bÞ.  Kh¼ng ®Þnh r»ng c¸c yÕu tè dµnh cho chôp lµ ®óng. (4) Trong khi thiÕt bÞ ho¹t ®éng, ph¶i chó ý ®Õn nh÷ng phÇn sau:  Kh«ng ®îc ph¸t tia qu¸ thêi gian quy ®Þnh dµnh cho th¨m kh¸m vµ trÞ liÖu.  Quan s¸t m¹ch hiÓn thÞ cña thiÕt bÞ, toµn bé thiÕt bÞ trong khi kh¸m cho bÖnh nh©n, b¹n cã thÓ ph¸t hiÖn sù cè mét c¸ch nhanh chãng.  Khi ph¸t hiÖn hÖ thèng cã sù cè, ngay lËp tøc cho thiÕt bÞ dõng ho¹t ®éng mµ kh«ng lµm nguy h¹i ®Õn bÖnh nh©n.  Kh«ng ®îc ®Ó thiÕt bÞ ch¹m vµo ngêi bÖnh nh©n. (5) ThiÕt bÞ sau khi ho¹t ®éng xong cÇn ph¶i chó ý nh÷ng môc sau:  §Ó an toµn, ng¾t c«ng t¾c cña thiÕt bÞ tríc sau ®ã ng¾t Aptomat chÝnh. Kh«ng ®îc dïng søc m¹nh ®Ó kÐo d©y c¸p nguån ®· ®îc nèi víi thiÕt bÞ. EZY-Rad max 6
 7. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max  Kh¼ng ®Þnh r»ng thiÕt bÞ thiÕt bÞ ph¶i s¹ch sau khi kÕt thóc ho¹t ®éng, ®Ó cho lÇn kh¸m bÖnh tiÕp theo. (6) Khi thiÕt bÞ cã lçi, b¹n ph¶i liªn hÖ ngay víi nhµ cung cÊp m¸y, kh«ng ®îc tù ý söa ch÷a. Nãi gän l¹i tÊt c¶ nh÷ng biÓu hiÖn thiÕt bÞ cã sù cè nhÊt thiÕt ph¶i th«ng b¸o cho trung t©m söa ch÷a vµ b¶o dìng cña c«ng ty Shimadzu. (7) Kh«ng ®îc tù ý thay ®æi cÊu h×nh cña thiÕt bÞ. Kh«ng ®îc th¸o c¸c lo¹i c¸p dÉn cña thiÕt bÞ vµ nh÷ng gi¾c nèi. (8) Ph¶i quan t©m ®Õn viÖc kiÓn tra vµ b¶o dìng toµn bé thiÕt bÞ hoÆc tõng phÇn cña nã. Khi thiÕt bÞ ngõng ho¹t ®éng trong thêi gian dµi, khi ®a vµo sö dông nhÊt thiÕt b¹n ph¶i cho ch¹y thö theo ®óng quy tr×nh ®a ra trong tµi liÖu nµy vµ kh¼ng ®Þnh r»ng thiÕt bÞ ho¹t ®éng an toµn vµ hiÖu qu¶. §Ó kÐo dµi tuæi thä cho thiÕt bÞ, ®Ó thùc hiÖn viÖc nµy ph¶i lµ ngêi cã tr¸ch nhiÖm sö dông, b¶o dìng thiÕt bÞ. §Ó thùc hiÖn b¶o dìng khái h¹n chÕ, lµm viÖc nµy ph¶i lµ ngêi cã tr×nh ®é chuyªn m«n cao,cã kinh nghiÖm trong c«ng viÖc, cã chøng chØ do b¶n h·ng cÊp. Söa ch÷a vµ b¶o dìng bªn trong thiÐt bÞ lµ rÊt nguy hiÓm. Bëi vËy b¹n nªn liªn l¹c víi trung t©m söa ch÷a vµ b¶o dìng cña Shimadzu. Kh«ng ®îc tù ý söa ®æi cÊu h×nh cña thiÕt bÞ. Nghiªm cÊm ngêi sö dông söa ®æi thiÕt bÞ, ®îc ®a ra trong môc 7 cña “Nh÷ng ®iÒu chó ý khi sö dông thiÕt bÞ trong c¶ hai tr êng hîp an toµn vµ nh÷ng ®iÒu cÇn chó ý trong khi sö dông thiÕt bÞ ®iÖn trong ngµnh y tÕ) bëi luËt sè 495 do Bé Y tÕ vµ ch¨m sãc søc khoÎ, vô Dîc ®· ký ngµy 1 th¸ng 6 n¨m 1972 - §©y lµ luËt cña NhËt B¶n). LuËt cña vô dîc NhËt ¸p ®Æt cho nhµ s¶n xuÊt, ®Ó thay ®æi mét phÇn cña nh÷ng phÇn cña thiÕt bÞ, ph¶i ®îc phª chuÈn cña vô d- îc. NÕu kh«ng cã sù phª chuÈn cña vô dîc, hoÆc lµ sai víi luËt nµy, th× nghiªm cÊm thay ®æi thiÕt bÞ. Quang t©m ®Õn kiÓm tra theo ®Þnh kú Sù kiÓm tra, b¶o dìng thiÕt bÞ lµ rÊt cÇn thiÕt v× cã b¶o dìng thiÕt bÞ míi an toµn vµ kÐo dµi tuæi thä ho¹t ®éng. Tµi liÖu híng dÉn sö dông cã ®a ra vµ m« t¶ rÊt chi tiÕt vÒ thêi EZY-Rad max 7
 8. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max gian, quy tr×nh kiÓm tra vµ b¶o dìng ®Þnh kú ®èi víi ngêi sö dông thiÕt bÞ. §Ó thùc hiÖn viÖc kiÓm tra, b¶o dìng thiÕt bÞ ph¶i lµ nh÷ng kü s lµnh nghÒ cña trung t©m b¶o dìng vµ söa ch÷a cña h·ng Shimadzu. Trong trêng hîp thiÕt bÞ ho¹t ®éng kh«ng b×nh thêng, b¹n ph¶i cho thiÕt bÞ dõng ho¹t ®éng ngay vµ liªn l¹c víi trung t©m söa ch÷a vµ b¶o dìng cña c«ng ty Shimadzu, gÇn n¬i b¹n ®Æt m¸y. §Ó kiÓm tra vµ söa ch÷a chóng. Kh«ng ®îc sö dông thiÕt bÞ gÇn n¬i cã khÝ gas dÔ dµng b¾t löa, nã lµ nguyªn nh©n g©y ra ch¸y, næ. Kh«ng ®îc më n¾p m¸y, nã lµ nguyªn nh©n g©y chËp ®iÖn. ThiÕt bÞ nµy lµ lo¹i kh«ng chèng ®îc níc vµ ho¸ chÊt. Kh«ng ®îc cho thiÕt bÞ ho¹t ®éng gÇn n¬i cã h¬i ho¸ chÊt ®Ëm ®Æc, nã lµ nguyªn nh©n g©y ra chËp ®iÖn. Kh«ng ®îc phun ho¸ chÊt lªn trªn bÒ mÆt hoÆc bªn trong thiÕt bÞ. Trong truêng hîp cã ho¸ chÊt ch¶y vµp trong thiÕt bÞ th× ph¶i cho thiÕt bÞ ngõng ho¹t ®«ng ngay lËp tøc, vµ liªn l¹c ngay víi trung t©m söa ch÷a vµ b¶o dìng cña c«ng ty Shimadzu ®Ó sö lý. Giíi thiÖu Ch¬ng 1- H×nh d¸ng bªn ngoµi cña EZY-RAD max HÖ thèng X-quang cao tÇn “EZY-RAD max” cña Shimadzu lµ sù c¶i tiÕn ®ét ph¸ vÒ kü thuËt. Ho¹t ®éng dÔ dµng, an toµn h¬n c¶ kiÓu quy íc th«ng thêng, th«ng qua viÖc xö lý bëi chÝp vi xö lý. NÐt u viÖt cña hÖ thèng ®îc giíi thiÖu nh sau: (1) Ph¬ng ph¸p ®¶o tÇn. ThiÕt bÞ nµy t¹o ra ®iÖn ¸p cao cã ®é nhÊp nh« cùc thÊp, nªn ph¸t ra tia X cã hiÖu suÊt cao, sö dông ph¬ng ph¸p ®¶o tÇn, nªn ®· t¹o ra tÇn sè cao lµ 60kHz. Vµ tõ ®ã cã thÓ giíi h¹n nh÷ng ph©ng kh«ng ®ång bé víi tia X nh nguån ®iÖn líi, chôp phototime trong thêi gian chôp cùc kú ng¾n vÉn cã thÓ ®¹t ® îc ®é chÝnh x¸c cao. (2) Vi sö lý. Bé vi sö lý nµy chèng sù qu¸ t¶i cña bãng ph¸t tia vµ ®iÒu khiÓn tÝnh to¸n nhiÖt. Ngoµi ra th«ng qua cÊu h×nh chuÈn cã kh¶ n¨ng cµi ®Æt cho nh÷ng ch¬ng tr×nh gi¶i phÉu, ®Ó cµi ®Æt nh÷ng yÕu tè t¶i mét c¸ch dÔ dµng. (3) B¶ng ®iÒu khiÓn. EZY-Rad max 8
 9. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max Nh÷ng phÝm c«ng t¾c trªn b¶ng ®iÒu khiÓn chèng l¹i bôi, bÈn lät qua nh÷ng khe hë cña nh÷ng phÝm c«ng t¾c. Do vËy phÝm c«ng t¾c lµm viÖc rÊt hiÖu qu¶. (4) PhÝm c«ng t¾c chuyÓn ®æi ph¬ng ph¸p chôp 3 th«ng sè (kV, mA, sec) vµ 2 th«ng sè (kV, mAs). Trong truêng hîp nµy mA tù ®éng ®Æt tíi gi¸ trÞ cao nhÊt, vµ thêi gian ph¸t tia lµ ng¾n nhÊt. (5) ChuyÓn ®éng cña khèi bãng X-quang: ChuyÓn ®éng ngang, däc vµ kÐo bãng ra vµ ®Èy bãng vµo, t¹o cho ngêi sö dông chän vÞ trÝ chôp mét c¸ch thuËn tiÖn. (6) Chôp phottotime (§iÒu khiÓn chôp tù ®éng-Lùa chän thªm) Thªm phototime vµo hÖ thèng b¹n cã thÓ thùc hiÖn ®iÒu khiÓn chôp tù ®éng. (7) C«ng suÊt nguån ®iÖn nhá (ChØ dµnh riªng cho kiÓu m¸y ). NÕu b¹n sö dông m¸y X-quang model: EZY-Rad max House line. C«ng suÊt nguån ®iÖn lµ 1,5kVA, kh«ng ®ßi hái nguån ®Æc biÖt.  Nh÷ng øng dông phï hîp dµnh cho EZY-Rad max. (1) Chôp ngang víi bµn . (2) Chôp däc víi gi¸ chôp ®øng. Ch¬ng 2- M«i trêng ho¹t ®éng §Ó ®¸p øng ®îc chøc n¨ng cña hÖ thèng nµy, th× ph¶i ®Æt díi nh÷ng ®iÒu kiÖn sau: Trong trêng hîp ®iÒu kiÖn m«i truêng kh«ng tho¶ m·n nh÷ng yªu cÇu vÒ m«i trêng, xin mêi b¹n h·y s¾p xÕp l¹i phßng l¾p ®Æt m¸y, ph¶i l¾p ®iÒu hoµ nhiÖt ®é nh sau:  §iÒu kiÖn ho¹t ®éng. EZY-Rad max 9
 10. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max 100C-400C NhiÖt ®é: §é Èm : 30% - 85% ¸p suÊt khÝ quyÓn: 700hPa – 1060 hPa §é Èm bªn trong thiÕt bÞ ®îc tÝch tô, nã lµ nguyªn nh©n dÉn ®Õn gØ, vµ lµm viÖc kh«ng æn ®Þnh. NÕu nhiÖt ®é qu¸ thÊp dÉn ®Õn bªn ngoµi m¹ch ®iÖn cã thÓ cã líp b¨ng máng phñ lªn, g©y nªn ch¸y næ m¹ch ®iÖn. B¹n cÇn ph¶i chó ý nhiÖt ®é, ®é Èm, t¹i kho khi b¹n cÊt gi÷ m¸y. Ch¬ng 3- Miªu t¶ toµn bé hÖ thèng CÊu tróc HÖ thèng X-quang cao tÇn Shimadzu EZY-Rad max bao gåm nh sau: 1. Bµn chôp X-quang (Bµn chôp, cét bãng, hç trî cho bãng, víi kiÓu bµn chôp ®îc tÝch hîp víi nhau). 2. Tñ ®iÒu khiÓn (Bao gåm c¶ biÕn thÕ cao ¸p) 3. B¶ng ®iÒu khiÓn ph¸t tia X. 4. Bãng ph¸t tia X 5. Bé chuÈn trùc tia 6. D©y c¸p cao thÕ 7. D©y c¸p ®iÖn nguån (10m) 8. C¸p tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn ®îc nèi tõ b¶ng ®iÒu khiÓn ®Õn tñ ®iÒu khiÓn 12m. Nh÷ng phô kiÖn ®Æc biÖt (Lùa chän thªm): Phottotime C«ng t¾c chôp cÇm tay Khèi 200mAs . Chôp ®øng.  B¶ng ®iÒu khiÓn ph¸t tia EZY-Rad max 10
 11. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max  Khung m¸y chÝnh ý nghÜa nh÷ng phÝm trªn b¶ng ®iÒu khiÓn EZY-Rad max 11
 12. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max §Ìn hiÎn thÞ chuÈn bÞ chôp PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp ®Çu §Ìn hiÓn thÞ ph¸t x¹ tia X PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp ngùc §Ìn cho phÐp thiÕt bÞ ho¹t ®éng PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp æ bông §Ìn hiÓn thÞ c¶nh b¸o PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp th¾t lng §Ìn hiÓn thÞ hÖ thèng cã lçi PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp c¼ng ch©n HiÓn thÞ ®iÖn ¸p bãng PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp bµn ch©n HiÓn thÞ mA hoÆc mAs PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp c¸nh tay HiÓn thÞ thêi gian chôp PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp bµn tay PhÝm gi¶m gi¸ trÞ kV PhÝm lùa chän chôp thêng quy PhÝm t¨ng gi¸ trÞ kV PhÝm lùa chän chôp víi gi¸ chôp ngùc cã bucky PhÝm gi¶m gi¸ trÞ mA hoÆc mAs PhÝm lùa chän chôp víi bµn cã bucky PhÝm t¨ng gi¸ trÞ mA hoÆc mAs PhÝm lùa chän híng chôp th¼ng PhÝm gi¶m thêi gian chôp PhÝm lùa chän híng chôp nghiªng PhÝm t¨ng thêi gian chôp PhÝm lùa chän híng chôp chÕch PhÝm lùa chän vïng chôp PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp trÎ s¬ sinh PhÝm lùa chän kü thuËt chôp PhÝm lùa chän hiÓn thÞ chôp trÎ em PhÝm lùa chän yÕu tè hiÓn thÞ PhÝm lùa chän bÒ dÇy c¬ thÓ nhá EZY-Rad max 12
 13. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max §Ìn hiÓn thÞ vÞ trÝ trêng photopickup PhÝm lùa chän bÒ dÇy c¬ thÓ cì trung b×nh PhÝm lùa chän hiÓn thÞ phototime PhÝm lùa chän bÒ dÇy c¬ thÓ cì lín PhÝm lùa chän mËt ®é tia PhÝm lùa chän bÒ dÇy c¬ thÓ cì lín ngo¹i cì PhÝm gi¶m mËt ®é tia t¸c ®éng lªn phim PhÝm t¨ng mËt ®é tia t¸c ®éng lªn phim PhÝm lùa chän hiÓn thÞ híng chôp PhÝm lùa chän ®Ó truy nhËp ch¬ng tr×nh PhÝm lùa chän hiÓn thÞ bÒ dÇy c¬ thÓ PhÝm chuÈn bÞ chôp PhÝm chôp C«ng t¾c BËt/T¾t ®iÖn nguån Ch¬ng 4- BËt t¾c ®iÖn nguån. Tríc khi bËt ®iÖn nguån cung cÊp ®iÖn cho m¸y, ph¶i kiÓn tra buång l¾p ®Æt m¸y cã an toµn kh«ng. BËt ®iÖn nguån §ãng cÇu dao hoÆc Attomat tríc, sau ®ã Ên vµo phÝm c«ng t¾c bËt ®iÖn nguån trªn b¶ng ®iÒu khiÓn vÒ phÝa cã ký hiÖu . Khi c«ng t¾c ®· ®îc bËt trªn b¶ng ®iÒu khiÓn sÏ xuÊt hiÖn dßng ch÷ dµnh cho hÖ thèng EZY-Rad max, cßn ®èi víi Ezy-Rad max House line th× xuÊt hiÖn dßng ch÷ , tiÕp sau ®ã hiÓn thÞ c¸c th«ng sè cña hÖ thèng. EZY-Rad max 13
 14. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max §Ìn cho phÐp thiÕt bÞ ho¹t ®éng s¸ng (§Ìn Standby) Sau khi bËt ®iÖn nguån kho¶ng 17gi©y ®Ìn standby sÏ bËt s¸ng cho phÐp thiÕt bÞ ho¹t ®éng. Thêi gian ®Ó cho ®Ìn standby s¸ng nã cßn phô thuéc vµo nguån ®iÖn cung cÊp cho thiÕt bÞ. Trong trêng hîp ®Ìn kh«ng s¸ng, th× thiÕt bÞ kh«ng thÓ ho¹t ®éng ®îc. Thêi gian ®Ìn bËt s¸ng: Ezy-Rad max kho¶ng 17gi©y Ezy-Rad max House line kho¶ng 30gi©y Ezy-Rad max House line cïng víi phÇn chän thªm 200mAs kho¶ng 60gi©y T¾t ®iÖn nguån Sau khi kÕt thóc viÖc kh¸m bÖnh, Ên c«ng t¾c t¾c trªn mÆt b¶ng ®iÒu khiÓn vÒ phÝa cã ký hiÖu tÊt c¶ c¸c th«ng sè, ®Ìn hiÓn thÞ ®Òu t¾t. Sau ®ã ng¾t cÇu dao hoÆc Attomat. Ng¾t cÇu dao hoÆc Attomat, ®Ó ®¶m b¶o an toµn. Ch¬ng 5- Vùc bãng. Khi ®a bãng X-quang vµo sö dông, viÖc vùc bãng lµ cùc kú cÇn thiÕt. Quy tr×nh díi ®©y b¾t buéc b¹n ph¶i tiÕn hµnh tríc khi ®a bãng vµo chôp cho bÖnh nh©n NÕu cø ®a bãng vµo ph¸t tia chôp cho bÖnh nh©n mµ kh«ng thùc hiÖn vùc bãng, sÏ dÉn ®Õn nguyªn nh©n g©y nªn sù ®¸nh tia hå quang trong bãng. B¹n chØ chôp cho bÖnh nh©n, sau khi b¹n ®· vùc bãng ph¸t tia. EZY-Rad max 14
 15. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max 1. Khi sö dông bãng lÇn ®Çu tiªn trong ngµy  Vùc bãng 1 2. Khi ®iÖn ¸p bãng vît qu¸ 100kV  Vùc bãng 2 3. Khi ®iÖn ¸p bãng vît qu¸ 100kV Trong khi ®iÖn ¸p bãng 80kV sö dông b×nh thêng  Vùc bãng 2  Vùc bãng 1 Thùc hiÖn chôp tõng bíc mét theo quy tr×nh vùc bãng díi ®©y. Trong khi thùc hiÖn mµ xuÊt hiÖn kh«ng b×nh thêng quay vÒ bíc 2 trong b¶ng, vµ thùc hiÖn chôp.  Vùc bãng 2 Thùc hiÖn chôp tõ bíc 3 trong b¶ng quy tr×nh vùc bãng, tõng bíc mét cho ®Õn ®iÖn ¸p cao nhÊt cña bãng, trong qu¸ tr×nh vùc bãng mµ thÊy kh«ng b×nh th êng, quay vÒ bíc 2 vµ thùc hiÖn chôp. Quy tr×nh vùc bãng Bíc §iÖn ¸p bãng kV mAs Sè lÇn ph¸t tia Thêi gian ph¸t tia(s) 1 60kV 10 2 40 2 70kV 10 2 40 3 80kV 10 2 40 4 90kV 10 2 40 5 100kV 10 2 40 6 110kV 10 2 40 7 115kV 10 2 40 8 120kV 10 2 40 9 125kV 10 2 40 Ch¬ng 6- ChuÈn bÞ thùc hiÖn chôp Chän vÞ trÝ cho bãng ph¸t tia VÞ trÝ cÇn thiÕt dµnh cho bãng ph¸t tia lµ bëi dÞch chuyÓn cét bãng, bãng. EZY-Rad max 15
 16. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max  Di chuyÓn däc, ngang vµ tiÕn/lïi cña bãng ph¸t tia. Bè trÝ bÖnh nh©n trªn bµn chôp, vµ vÞ trÝ bÖnh nh©n ph¶i phï hîp víi kü thuËt chôp Phanh vµ nh¶ phanh dµnh cho viÖc dÞch chuyÓn bãng, cét bãng bëi Ên vµo nh÷ng c«ng t¾c ®îc g¾n trªn tay ®iÒu khiÓn dÞch chuyÓn bãng. C«ng t¾c mµu Di chuyÓn cét khèi bãng theo chiÒu däc vµng C«ng t¾c mµu Di chuyÓn cét khèi bãng theo chiÒu ngang tÝa DÞch chuyÓn bãng theo chiÒu TiÕn/Lïi . • Thùc hiÖn chôp, ®Æt cattset díi bµn (®Æt cattset vµo khay chøa). Dich chuyÓn bãng theo chiÒu däc tõ t©m bãng ®Õn cattset lµ 1m. • VÞ trÝ cña cattset ®Æt trªn bµn kho¶ng c¸ch tõ t©m bãng ®Õn cattset còng 1m. • Khi ®Æt vÞ trÝ cattset trªn mÆt bµn, tiÕn/lïi mét c¸ch dÔ dµng. C«ng t¾c mµu vµng khi Ên C«ng t¾c mµu tÝa khi Ên ®Ó nh¶ phanh dÞch nh¶ phanh cho dÞch chuyÓn chuyÓn theo chiÒu däc theo chiÒu dµi, vµ ®Èy vµo/kÐo ra Khi thùc hiÖn chôp, ®Æt cattset díi bµn (®Æt cattset vµo khay chøa). Ên c«ng t¾c, ®Ó hiÖu chØnh cho t©m cña bãng trïng vµo ®iÓn gi÷a cña cattset  Xoay bãng ph¸t tia. (1) Níi láng vÝt h·m bãng (2) CÇm tay n¾m ®Ó xoay bãng EZY-Rad max 16
 17. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max (3) Khi vÞ trÝ bãng ®· n»m t¹i vÞ trÝ mong muèn, vÆn chÆt vÝt gi÷ bãng l¹i. (4) Khi vÞ trÝ bãng n»m t¹i vÞ trÝ 00 (Th¼ng, n¬i thÊp nhÊt), 900 vµ -900 b¹n ph¶i c¶m nhËn ®îc vÞ trÝ cña bãng ph¸t tia v× t¹i 2 gãc ®é nµy b¹n sÏ c¶m nhËn ®îc tiÕng ®éng nhÑ cña viªn bi lät vµo vÞ trÝ cña nã. T¹i 3 ®iÓm cña vÝt h·m bãng an toµn. ChuÈn trùc tia X (collimator)  Ph¬ng ph¸p xoay collimator. §Ó xoay collimator, níi láng vÝt n»m phÝa ph¶i cña collimator, dïng tay ®Ó xoay collimator, chØ xoay ®îc mét gãc 450 sang bªn tr¸i vµ ph¶i. EZY-Rad max 17
 18. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max  Ph¬ng ph¸p ®iÒu chØnh truêng ph¸t tia. §iÒu chØnh c¸c nóm phÝa tríc collimator ®Ó ®iÒu chØnh trêng ph¸t tia. Kho¶ng c¸ch tõ nguån truêng ph¸t x¹ tia ®Õn mÆt da lµ 1m, 1,5m vµ 2m.  §Ìn hiÓn thÞ truêng ph¸t tia. (1) Khi c«ng t¾c ®Ìn ®îc Ên, ®Ìn hiÓn thÞ trêng ph¸t tia s¸ng, bé ®Õm thêi gian cña EZY-Rad max 18
 19. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max ®Ìn b¾t ®Çu ho¹t ®éng, trong kho¶ng 30gi©y ®Ìn tù ®éng t¾t. Khi ®Ìn ®ang s¸ng, mµ ph¸t Tia X, ®Ìn sÏ tù ®éng t¾t. Khi ®Ìn s¸ng trªn cattsets sÏ cã ®êng ch÷ thËp xuÊt hiÖn t¹i t©m cña cattset. C¸c chÕ ®é ®iÒu chØnh dµnh cho ®Ìn c«limator cã thÓ thay ®æi ®îc. (Mêi b¹n tham kh¶o s¸ch híng dÉn sö dông UD125P-C2). (2) HiÓn thÞ ®iÓm gi÷a cattset. Khi c«ng t¾c ®Ìn ®îc Ên. §iÓm t©m cña cattset ®îc hiÓn thÞ, mÆc dï ¸nh s¸ng cña ®Ìn cã thÓ chïm ra ngoµi cattset. Sö dông t©m ®iÓm nµy ®Ó b¹n thùc hiÖn chôp.  §Æt cattset vµo khay chøa. (1) KÐo khay chøa cattset ra ngoµi. (2) Nh¶ kho¸ cattset ra, ®Ó më khung gi÷ cattset. (3) §Æt cattset vµo khung gi÷ cattset, lµm sao cho ®iÓm gi÷a cña khung gi÷ cattset víi ®iÓm gi÷a cña cattset ph¶i trïng nhau,sau ®ã ®ãng kho¸ cattset vµo. (4) Sau ®ã ®Èy hÕt khung chøa cattset vµo .  KÐo tÊm nèi ®îc nèi gi÷a cét bãng víi khung chøa cattset B×nh thêng th× hai khèi n»m riªng rÏ, cã nghÜa lµ nã kh«ng ®îc kÕt nèi víi nhau, vµ Khi di chuyÓn khung chøa cattset b»ng tay, lóc nµy b¹n kÐo tÊm nèi ra tíi vÞ trÝ chôp, vµ nh¶ tay ra th× toµn bé khèi khung chøa cattset sÏ tù ®éng nèi víi cét bãng. Trong trêng hîp, nh¶ tÊm nèi ra, b¹n kÐo tÊm nèi vÒ phÝa b¹n, vµ dÞch chuyÓn khèi chøa cattset rêi khái vÞ trÝ gi÷ nã t¹i cét. EZY-Rad max 19
 20. Híng dÉn sö dông m¸y X-quang cao tÇn Shimadzu hÖ thèng chôp X-quang EZY-Rad max Khi thùc hiÖn xong c«ng viÖc trªn, b¹n nªn kiÓm tra l¹i gi÷a hai khèi ®· ®îc kÕt nèi cha. §Æt nh÷ng th«ng sè chôp.(Xem tµi liÖu híng dÉn sö dông UD125P- C2)  Cµi ®Æt kü thuËt chôp.(Xem tµi liÖu híng dÉn sö dông UD125P-C2).  Lùa chän vïng chôp.(Xem tµi liÖu híng dÉn sö dông UD125P-C2).  Lùa chän híng chôp.(Xem tµi liÖu híng dÉn sö dông UD125P-C2). Thay ®æi th«ng sè chôp .(Xem tµi liÖu híng dÉn sö dông UD125P- C2)  Thao t¸c c¸c phÝm c«ng t¾c (PhÝm céng, phÝm trõ) Mçi khi Ên vµo phÝm + cã nghÜa lµ t¨ng gi¸ trÞ ®ã lªn. Mçi khi Ên vµo phÝm - cã nghÜa lµ gi¶mgi¸ trÞ ®ã xuèng. EZY-Rad max 20
Đồng bộ tài khoản