Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Hướng dẫn sử dụng Midas/Civil trong mô hình hóa cầu

Chia sẻ: Trần Quốc Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:113

1.572
lượt xem
571
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sách chuyên đề hướng dẫn chung về cách sử dụng Midas. Đây là mô hình lý thuyết được Robert Mundell và Marcus Fleming phát triển một cách độc lập trong những năm 1960. Mô hình cho thấy mối quan hệ giữa sản lượng với tỷ giá hối đoái danh nghĩa trong ngắn hạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hướng dẫn sử dụng Midas/Civil trong mô hình hóa cầu

 1. Hướng dẫn sử dụng Midas/Civil trong mô hình hóa cầu
 2. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u 1.Xây d ng sơ tính c a k t c u 3 1. Xây d ng sơ tính c a k t c u ..................................................................................... 4 1.1 L a ch n ơn v tính ............................................................................................... 4 1.1.1 T ng quan ........................................................................................................ 4 1.1.2 Ví d : .............................................................................................................. 4 1.1.3 Các cách l a ch n ơn v trong Midas/Civil ................................................... 4 1.2 Mô hình hoá hình h c.............................................................................................. 5 1.2.1 L a ch n h to .......................................................................................... 6 1.2.1.1 H tr c to t ng th (GCS :Global coordinate system) .......................... 6 1.2.1.2 H tr c to ph n t (ECS :Element Coordinate System) ....................... 7 1.2.1.3 H to t i nút (NCS : Node coordinate system) ..................................... 8 1.2.1.4 H to t nh nghĩa (UCS : User coordinate system) ........................... 8 1.2.2 Xây d ng h th ng lư i (Grid) trong Midas/Civil ........................................ 14 1.2.2.1 H th ng lư i i m (Point Grid) ............................................................... 14 1.2.2.2 H th ng lư i d ng ư ng th ng (Line Grid)............................................ 16 1.2.3 Mô hình hoá nút (Node modeling) ................................................................ 16 1.2.3.1 T o nút : Create node ................................................................................ 17 1.2.3.2 Các ch c năng i u ch nh vi c mô hình hoá nút khác .............................. 20 1.2.3.3 Qu n lý h th ng nút b ng b ng nút (Nodes table) ................................... 23 1.2.4 Mô hình hoá ph n t (Elements) ................................................................... 24 1.2.4.1 Các lo i ph n t ư c h tr b i Midas .................................................... 24 1.2.4.2 Các l nh mô hình ph n t .......................................................................... 29 1.2.4.3 B ng qu n lý ph n t (Elements Table). ................................................... 32 B ng qu n lý ph n t lưu gi các thông s v .......................................................... 32 1.3 Khai báo v v t li u ............................................................................................... 33 1.3.1 Tr×nh tù m« h×nh ®Æc tr−ng vËt liÖu........................................ 33 1.3.2 Tr×nh tù g¸n vËt liÖu cho c¸c phÇn tö............................................................. 36 1.3.3 Tr×nh tù khai b¸o ®Æc tr−ng vËt liÖu thay ®æi theo thêi gian:......................... 37 1.3.3.1 §Þnh nghÜa th«ng sè vËt liÖu vÒ co ngãt v tõ biÕn.................................... 37 1.3.3.2 §Þnh nghÜa h m sè cña m« ®un ® n håi cña bª t«ng................................. 38 1.3.3.3 G¸n ®Æc tr−ng vËt liÖu thay ®æi theo thêi gian cho c¸c vËt liÖu ® ®−îc ®Þnh nghÜa trø¬c ®ã:........................................................................................................... 39 1.4 Khai báo v m t c t ............................................................................................... 40 1.4.1 Nh p, qu n lý c trưng m t c t cho các ph n t d ng ư ng th ng (Section) ....................................................................................................................... 40 1.4.1.1 G i ch c năng nh p c trưng m t c t ...................................................... 40 1.4.1.2 Các d ng m t c t ư c Midas/Civil h tr ................................................ 41 1.4.2 Section Stiffness Scale : ................................................................................. 51 1.4.3 Thay i m t c t theo nhóm ph n t (Tapered Section Group)................... 51 1.5 Khai báo v i u ki n biên .................................................................................... 53 1.5.1 Beam End Release ......................................................................................... 53 1.5.2 Rigid Link...................................................................................................... 56 1.5.3 Node Local Axis:........................................................................................... 58 2 Mô hình hoá các tác ng lên k t c u (v i k t c u c u) ............................................... 61 2.1 Mô hình hoá các giai o n thi công....................................................................... 61 2.2 Tr×nh tù m« h×nh c¸c giai ®o¹n thi c«ng cña mét kÕt cÊu tæng qu¸t:..................... 62 2.3 M« h×nh c¸c giai ®o¹n thi c«ng cho mét cÇu ®óc hÉng cô thÓ............................... 62 2.3.1 Ph©n chia c¸c giai ®o¹n thi c«ng. .................................................................. 62 2.3.2 M« h×nh ho¸ nhãm kÕt cÊu ............................................................................ 63 Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 1
 3. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u 2.3.2.1 §Þnh nghÜa nhãm kÕt cÊu: ......................................................................... 63 2.3.2.2 §Þnh nghÜa nhãm ®iÒu kiÖn biªn: .............................................................. 66 2.3.2.3 §Þnh nghÜa nhãm t¶i träng: ....................................................................... 67 2.3.2.4 §Þnh nghÜa c¸c giai ®o¹n thi c«ng............................................................. 68 2.3.3 Khai b¸o c¸c tr−êng hîp t¶i träng ................................................................. 77 2.3.4 G¸n t¶i träng thi c«ng .................................................................................... 78 2.3.4.1 NhËp träng l−îng b¶n th©n: ...................................................................... 78 2.3.5 NhËp t¶i träng xe ®óc..................................................................................... 79 2.3.6 NhËp t¶i träng bª t«ng −ít ............................................................................. 81 2.3.7 NhËp t¶i träng dù øng lùc: ............................................................................. 85 2.3.7.1 Khai b¸o ®Æc tr−ng c¸p dù øng lùc ............................................................ 85 2.3.7.2 Khai b¸o ®−êng bè trÝ c¸p.......................................................................... 87 2.3.7.3 G¸n t¶i träng dù øng lùc ............................................................................ 91 2.4 Mô hình hoá ho t t i.............................................................................................. 92 2.4.1 Tr×nh tù khai b¸o ho¹t t¶i............................................................................... 92 2.4.1.1 Chän tiªu chuÈn ho¹t t¶i. .......................................................................... 92 2.4.1.2 Khai b¸o l n xe.......................................................................................... 93 2.4.1.3 §Þnh nghÜa t¶i träng xe.............................................................................. 96 2.4.1.4 §Þnh nghÜa nhãm xe................................................................................... 99 2.4.1.5 §Þnh nghÜa tr−êng hîp t¶i träng ho¹t t¶i: ............................................... 100 2.5 Mô hình hoá tĩnh t i ph n 2................................................................................. 103 3 T h p t i tr ng ........................................................................................................... 105 4 t yêu c u tính toán, ch y chương trình.................................................................... 106 5 Qu n lý k t qu thu ư c............................................................................................. 106 5.1 KiÓm tra c¸c th«ng sè ®Çu v o:............................................................................ 106 5.1.1 Chøc n¨ng Display....................................................................................... 106 5.1.2 Chøc n¨ng Display Option........................................................................... 107 5.2 Xem kÕt qu¶ néi lùc tõng giai ®o¹n thi c«ng....................................................... 108 5.3 Xu t k t qu n i l c do ho t t i........................................................................... 111 5.3.1 K t qu ư ng nh hư ng t i m t m t c t b t kỳ ....................................... 111 5.4 Xu t k t qu n i l c do ho t t i........................................................................... 112 5.4.1 K t qu mômen l n nh t do ho t t i gây ra t i m t m t c t như sau: ......... 112 5.4.2 K t q a l c c t nh nh t t i m t m t c t dư i tác d ng c a HL 93M: ....... 113 5.5 Mét sè ph−¬ng ph¸p xuÊt file kÕt qu¶ d−íi d¹ng text hoÆc h×nh vÏ (B»ng c¸c lÖnh Export, Print...) ................................................................................................................ 113 Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 2
 4. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u Sơ chung phân tích n i l c c u b ng Midas/Civil B t u Sơ tính V t li u Chu n b các d i u ki n biên T i tr ng tác d ng li u c n thi t Các t i tr ng và t h p t i tr n c a bài toán Nhóm k t c u, nhóm i u ki n biên và nhóm t i tr ng Các giai o n thi công Mô hình hoá nút Mô hình hoá ph n t Mô hình hoá i u ki n biên Mô hình hoá Mô hình hoá k tc u v t liêu Mô hình hoá T i tr ng tĩnh m tc t -Khai báo t i tr ng tĩnh Mô hình các -Khai báo các nhóm t i tr ng tĩnh giai o n thi (trong các giai o n thi công) công -Gán t i tr ng tĩnh lên k t c u Mô hình hoá -Gán t i tr ng tĩnh lên các giai o n thi t i tr ng công T i tr ng di ng (ho t t i) Tuỳ thu c vào quy nh trong -Khai báo làn xe TC thi t k s d ng mà ti n -Khai báo lo i t i tr ng hành t h p các t i tr ng. -Khai báo trư ng h p xe V i 22TCN272-05 thì xét các T i tr ng ng t h p sau: T h p t i tr ng cư ng 1 T h pt i T h p t i tr ng cư ng tr ng 2 T h p t i tr ng cư ng 3 T h p t i tr ng cho TTGH II Thi t l p thông s cho T h p t i tr ng cho quá trình gi i bài toán tr ng thái gi i h n III Ch y chương trình, phân tích, ánh giá k t qu K t thúc Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 3
 5. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u 1. Xây d ng sơ tính c a k t c u 1.1 L a ch n ơn v tính 1.1.1 T ng quan Midas Civil cung c p ơn v tính cho hai y u t [th nguyên] cơ b n c a bài toán phân tích k t c u là a. [ chi u dài ] : m, cm, mm, ft (feet), in (inch) b. [ L c ] : N, kN, kgf, tonf, lbf, kips ng v i các ơn v kh i lư ng là kg, t n (ton), kg, t n (ton), lb, kips/g. T t c các y u t khác chi u dài và l c s có ơn v tính là t h p c a hai th nguyên cơ b n trên. 1.1.2 Ví d : N tonf ng su t : [L c ]×[chi u dài]-2 : 2 , ... mm ft 2 Mô men quán tính (I) : [chi u dài]4 : m4, mm4, ft4 ... Các cách mô hình ơn v tính trong Midas Civil: 1.1.3 Các cách l a ch n ơn v trong Midas/Civil Cách 1 : Ch n : Tool -> Unit System -> Xu t hi n b ng sau : C t “Length” : dùng ch n ơn v chi u dài Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 4
 6. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u C t “Force(Mass)” : dùng ch n ơn v l c ánh d u vào “Set/Change Default Unit System” m c nh s d ng các ơn v ã ch n cho toàn b quá trình mô hình hoá k t c u và t i tr ng. Ch n xong Nh n “OK” lưu k t qu ch n và tr v màn hình chung Nh n “Cancel” hu quá trình ch n và tr v màn hình chung Cách 2 : Ta cũng có th tr c ti p ch n ơn v tính trên màn hình như sau: Quan sát trên thanh Status góc ph i, phía dư i màn hình chính. Ta th y có hai ô hi n th các ơn v hi n hành (trên hình là kN và m). Ta có th thay i ơn v tr c ti p trên màn hình b ng cách ch n vào nút th (option buton) : . Ta ư c b n cu n lên như sau : Ti n hành di chu t n ơn v mong mu n r i click trái chu t ch n. Chú ý : Ta hoàn toàn có th thay i ơn v trong quá trình mô hình hoá mà không làm nh hư ng n k t qu .tính. 1.2 Mô hình hoá hình h c L a ch n h to -> T o lư i mô hình -> Mô hình các nút -> mô hình các ph n t . Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 5
 7. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u 1.2.1 L a ch n h to ph c v quá trình mô hình hoá k t c u, Midas Civil cung c p 4 lo i h tr c to cơ b n sau ây: a. H tr c to t ng th : GCS b. H tr c to ph n t (EGS) c. H tr c to nút (NGS) d. H tr c to t nh nghĩa (UCS) 1.2.1.1 H tr c to t ng th (GCS :Global coordinate system) GCS là m t h tr c to Các vuông góc bao g m 3 tr c X,Y,Z ôi m t vuông góc v i nhau, có chi u tuân theo quy t c bàn tay ph i. Các tr c ký hi u b ng ba ch in hoa : X,Y,Z. i m g c ư c m c nh có to (0,0,0). Chi u c a GCS hi n th trên màn hình góc ph i, phía dư i : V trí i m g c (0,0,0) ư c ánh d u trên màn hình : Trong màn hình chính c a Midas Civil, tr c Z c a GCS m c nh trùng v i tr c th ng ng c a màn hình, do v y trong quá trình mô hình hoá, nên quy ư c tr c th ng ng c a k t c u trùng v i tr c Z c a h to t ng th . M i i m trên màn hình Midas u tương ng v i m t to nh t nh trong h to t ng th , các giá tr (X,Y,Z) này ư c hi n th thanh Status Bar Theo hình trên, i m hi n t i (v trí chu t hi n t i) có to trong h to t ng th là X = -1.83 m, Y=-5.49 m, Z = 0 m. Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 6
 8. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u GCS ư c dùng mô hình hoá k t c u (v trí nút (X,Y,Z) v trí và, chi u c a ph n t ) và t i tr ng ( i m t và chi u c a t i tr ng...). GCS cũng ư c dùng làm m c nh nghĩa và xác nh các h to khác (UCS, ECS, NCS). 1.2.1.2 H tr c to ph n t (ECS :Element Coordinate System) H tr c to ph n t (ECS) cũng có d ng 3 tr c ôi m t vuông góc (h to Các). Chi u dương c a các tr c ư c xác nh theo quy t c tam di n thu n (quy t c bàn tay ph i). Các tr c c a h to này ư c kí hi u b i các ch cái thư ng : (x,y,z). Chi u các tr c ư c quy nh như sau : Tr c x : d c theo phân t , có chi u trùng v i chi u c a ph n t . Tr c z : vuông góc v i x, có chi u t o v i Z c a GCS m t góc nh n, thư ng là tr c “y u” c a m t c t (mômen quán tính c a m t c t quay tr c z thư ng nh hơn mômen quán tính quanh tr c y) Tr c y : xác nh t x, y theo quy t c tam di n thu n. Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 7
 9. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u G c c a ECS l y i m gi a ph n t . ECS ư c dùng hi n th các k t qu , d li u liên quan n ph n t như n i l c trong ph n t , ng su t... Ví d : Tính ra ư c n i l c d c tr c trong ph n t th k là – 9kN, ta bi t r ng n i l c d c ó có phương trùng v i phương x, chi u ngư c chi u x và có giá tr b ng 9kN. 1.2.1.3 H to t i nút (NCS : Node coordinate system) Trong gi i bài toán k t c u b ng phương pháp ph n t h u h n (l y chuy n v nút làm n), ta ch c n s d ng h to a phương t t i ph n t và h to t ng th c ak tc u tính toán. Như v y, vi c xu t hi n h to nút (NCS) th c ch t là thu n tiên cho vi c mô hình hoá i u ki n biên t i nút và t i tr ng, chuy n v tt i nút. NCS cũng là m t h to Các vuông góc, kí hi u (x,y,z). G c t t i nút. NCS ư c dùng mô hình các i u ki n biên và chuy n v g i như sau: o G i c ng (Supports) o G i àn h i (Spring supports) o Chuy n v g i (Displacements of support) 1.2.1.4 H to t nh nghĩa (UCS : User coordinate system) thu n tiên cho vi c mô hình hoá k t c u nh ng v trí c bi t ho c ph n k t c u có d ng c bi t (ví d mô hình các ph n t thu c cùng m t m t ph ng trong k t c u t ng th là k t c u không gian), ta có th t nh nghĩa l y h to cho phù h p r it ó mô hình k t c u, t i tr ng. UCS ư c thi t l p t là m c là GCS, UCS cũng là m t h to Các vuông góc. Khi nh nghĩa UCS, nói chung các y u t c n khai báo là : Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 8
 10. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u To g c c a UCS (Origin) Phương, chi u c a các tr c. Midas/Civil cung c p 8 ki u khai báo UCS như sau: 1. X-Y plane : H to ph ng (x,y) trong m t ph ng X-Y c a GCS. Trình t khai báo : Bư c 1 : G i X-Y plane UCS. Cách 1 : Model –> User Coordinate System –> X-Y plane Cách 2 : Trên màn hình chính nh n chu t ph i, ch n User Coordinate System –> X-Y plane Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 9
 11. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u Cách 3 : T i c a s Tree-menu bên trái màn hình, ch n Menu –> Geometry-> User Coordinate System – >X-Y plane Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 10
 12. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u Bư c 2 : Nh p các thông s v X-Y plane UCS T i dòng “Coordinate – Origin” nh p to g c c a UCS trên h to t ng th . T i dòng “Rotation Angle – Angle” nh p góc nghiêng (có d u) t o b i chi u dương c a tr c x trong X-Y plane UCS v i chi u dương c a tr c X c a h to t ng th . Ví d như trong b ng nh p trên, g c c a h to t nh nghĩa (USC) s có to X = 3m, Y = 1m, Z = 4m trong h to GCS, ng th i, chi u dương 0 c a tr c x c a UCS nghiêng m t góc b ng +45 so v i chi u dương c a tr c X trong h to t ng th 2. X-Z plane UCS : H to ph ng (x,y) trong m t ph ng X-Z c a h to t ng th . Cách g i và nh p d li u hoàn toàn gi ng v i X-Y plane UCS. 3. Y-Z plane UCS : H to ph ng (x,y) trong m t ph ng Y-Z c a h to t ng th . Trình t khai báo hoàn toán gi ng v i X-Y plane UCS. 4. Three – point USC : H to không gian (x,y,z) ư c nh nghĩa b i ba i m. H to này ư c inh nghĩa t ba thông s là a. V trí g c to trong h to t ng th . Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 11
 13. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u b. To c a m t i m thu c tr c x c a h to này trên h to t ng th c. To c a m t i m thu c m t ph ng x-y c a h to này trên h to t ng th . Các thông s trên ư c nh p qua b ng sau : T i dòng Coordinate – Origin : nh p v trí c a g c h to a phương trong h to t ng th (ví d (X,Y,Z) = (-3.05,-6.1,0)m) T i dòng Pt. on x-Axis : nh p to c a m t i m thu c tr c x c a h to a phương trong h to t ng th ( ví d X =1 m, Y=0 m, Z =0 m) T i dòng Pt.on x-y : Nh p to c a m t i m thu c m t ph ng x-y c a h to a phương trong h to t ng th ( Ví d X =0 m, Y = 1 m, Z =0 m) 5. Three – angle (Ba góc) D ng Three - angle UCS là m t h to các 3 chi u trong không gian (x,y,z), ư c d ng lên t h to t ng th thông qua các phép bi n hình l n lư t như sau : a. T nh ti n g c c a GCS v v trí m i ( s là v trí g c c a UCS sau này) b. Quay h to ã t nh ti n quanh tr c song song v i X m t góc nh trư c Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 12
 14. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u c. Quay ti p h to thu ư c quay tr c song song v i Y m t góc nh trư c d. Quay ti p h to thu ư c quay tr c song song v i Z m t góc nh trư c Các bư c ó ư c th hi n qua b ng trong Midas/Civil như sau : Trong hình, g c c a h to m i có to (X,Y,Z) b ng (5,-3,-7) m trong h to h to t ng th . Góc quay quay tr c X là 450, quay tr c Y là 100, quay tr c Z là 250. 6. Named Plane 7. USC by USC 8. Named UCS Chú ý : Ta có th nh nghĩa nhi u UCS ti n mô hình hoá, nhưng trong quá trình mô hình hoá ph i luôn nh mình ang mô hình trong h to nào. To c a i m hi n hành trong UCS ư c ghi thanh Status bar phía dư i màn hình. Chuy n i gi a GCS và UCS : Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 13
 15. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u Trong quá trình mô hình hoá có lúc ta s d ng GCS, có lúc l i dùng UCS. ch n m t trong hai d ng h tr c to này ta click và các bi u tư ng: UCS icon và GCS icon trên thanh UCS/GSC bar: 1.2.2 Xây d ng h th ng lư i (Grid) trong Midas/Civil Midas civil cũng c p hai d ng h th ng lư i ti n cho vi c mô hình k t c u b ng cách v tr c ti p trên màn hình chính, ó là H th ng lư i d ng i m và h th ng lư i d ng ư ng th ng. Ch c năng này tương i gi ng v i ch c năng Grids trong Auto Cad, ti n cho vi c mô hình các bài toán ơn gi n. 1.2.2.1 H th ng lư i i m (Point Grid) H th ng lư i d ng i m có th áp d ng trong h to t ng th cũng như trong h tr c to t nh nghĩa. H th ng lư i này ư c xây dưng t 3 tham s là a. Kho ng cách gi a các i m thu c lư i theo phương X (x). b. Kho ng cách gi a các i m thu c lư i theo phương Y (y). c. ư ng biên c a lư i. (có d ng hình ch nh t trong h to 2 chi u X-Y) Các cách khai báo h th ng lư i i m trong Midas/Civil như sau : Bư c 1 : G i b ng khai báo : Cách 1: Model -> Grids -> Define Point Grid. Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 14
 16. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u Cách 2 : Ch n b ng cách click vào bi u tư ng Define Point Grid trên thanh Grid and Snap bar trên màn hình: Bư c 2 : Khai báo T i ph n Grid Spaces (dx,dy), ta khai báo kho ng cách gi a các i m thu c h th ng lư i theo phưong x và phương y. Tai ph n Model Boundary ta khai báo biên c a h th ng lư i theo th t (x1,y1,x2,y2) v i (x1,y1) là to i m u c a biên hình ch nh t, (x2,y2) là i m cu i c a biên hình ch nh t). Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 15
 17. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u Trong hình trên ta khai báo kho ng cách gi a các i m li n nhau theo phương x là 0.5 m, kho ng cách gi a các i m li n nhau theo phương y là 0.5 m. Lư i ư c xây d ng n m trong m t biên bao hình ch nh t có to i m u là (0,0), i m cu i là (10,10) m. Khai báo xong nh n “OK” lưu. 1.2.2.2 H th ng lư i d ng ư ng th ng (Line Grid) khai báo h th ng lư i d ng ư ng th ng, ta cũng có th làm theo hai cách cách 1 : Click tr c ti p vào Define Line Grid icon trên thanh Grid bar cách 2 : Ch n Model ->Grid ->Define Line Grid Khi khai báo Line Grid, ta ph i ti n hành khai báo t ng nhóm ư ng th ng m t theo phương x và phương y. Line Grid cho phép kho ng cách gi a các ư ng trong lư i ư c linh ng hơn Point Grid, tuy nhiên, khai báo cũng t n công hơn. 1.2.3 Mô hình hoá nút (Node modeling) Khái ni m cơ bán v nút ã ư c trình bày ph n trên Dư i ây ch trình bày các cách khai báo nút Các thu c tính trong mô hình hoá nút Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 16
 18. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u T o nút : Create node Xoá nút : Delete node D ch chuy n nút : Translate node Quay nút : Rotate node Devide : Phân tách nút Merge : ng nh t nút Mirror : t o nút i x ng Scale : phóng to h th ng nút Compact node number : renumbering : ánh s l i nút Start number : ch n nút b t u 1.2.3.1 T o nút : Create node a. G i ch c năng t o nút b ng m t trong các cách sau: Ch n : Model -> Nodes -> Create Nodes Nh n t h p phím : Crl + Alt + 1 màn hình chính nh n chu t ph i, ch n Create Node trong b ng hi n ra. b. Sau khi g i, ch c năng t o nút xu t hi n bên trái màn hình như sau : Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 17
 19. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u Dòng “Create Node” th hi n ch c năng hi n hành c a chương trình là t o nút, t ây, ta có th t v trí nút b ng 3 cách Nh n chu t tr c ti p lên v trí c n t nút trên màn hình Gõ to c a nút c n t vào menu Coordinates (x,y,z) r i nh n Enter Nh n vào icon n m bên ph i dòng Create Node nh p ví trí nút thông qua b ng nút (Node Table). B ng Entry c a menu t o nút còn cung c p nh ng ch c năng h tr vi c t o nút như Start Node Number : S th t c a nút ư c t o, Midas m c nh cho nút m i t o thành có s th t b ng s th t c a nút có s th t l n nh t trư c ó công thêm v i 1. thay im c nh này, ta có th quy nh cách ánh s th t nút khác b ng cách nh n vào icon bên ph i dòng Start Node Number : Trên b ng Node Numbering, ta l a ch n 1 trong 3 gi i pháp ánh s th t nút là : Smallest Unused Number : Dùng s th t bé nh t chưa dùng Largest Used Number +1: Dùng s th t l n nh t ã dùng công thêm 1 User- Defined Number : T t s nút. Ch n xong nh n “OK” lưu l i k t qu ch n và thoát, nh n “Cancel” thoát mà không lưu l i k t qu ch n. Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 18
 20. Hư ng d n s d ng Midas/Civil trong mô hình hoá c u Copy : Cho phép ng th i t o nhi u nút cách nhau nh ng kho ng nh trư c Times of Copy : s l n copy nút Distances (dx, dy, dz) : Kho ng cách gi a các nút t o thành theo phương x,y,z. Merge Duplicate Nodes Ch c năng cho phép t ng ng nh t các nút c nh nhau trong m t kho ng bé nào ó thành m t nút. Midas m c nh kho ng bé ó b ng 0.000914 m. thay i kho ng cách này ta nh n vào icon bên ph i ch c năng Merge Duplicate Nodes : Ti n hành nh p giá tr kho ng cách mong mu n r i nh n “OK” lưu l i và thoát ra ngoài. Intersect Frame Elements Ch c năng cho phép t ng ph n chia các ư ng th ng ang có ( ví d m, thanh dàn...) thành 2 ph n m i t i v trí t nút. c. Ví d v t o nút thông qua b ng Entry : Ta nh p các giá tr trong b ng Entry như sau : Ngô Văn Minh – Vũ Ng c Anh 19
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2