hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis

Chia sẻ: Phạm Thanh Sơn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
888
lượt xem
191
download

hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tài liệu hướng dân sử dụng của phần mêm " phần mềm tích hợp cho đo vẽ và bản đồ địa chính". Famis là công cụ phần mềm dùng để xử lý các số liệu do ngoại nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: hướng dẫn sử dụng phần mềm Famis

 1. FAMIS I. Giíi thiÖu ViÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh Ph©n ViÖn nghiªn cøu ®Þa chÝnh phÝa nam -Tr−êng trung häc n«ng l©m B×nh d−¬ng h−íng dÉn sö dông phÇn mÒm FAMIS Thµnh phè hå chÝ minh 7/2004 -0-
 2. FAMIS I. Giíi thiÖu Tùa ®Ò : §©y lµ tµi liÖu h−íng dÉn sö dông cña phÇn mÒm "PhÇn mÒm tÝch hîp cho ®o vÏ vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) ". FAMIS lµ mét c«ng cô phÇn mÒm dïng ®Ó xö lý c¸c sè liÖu ®o ngo¹i nghiÖp, sau ®ã x©y dùng vµ qu¶n lý b¶n ®å ®Þa chÝnh theo qui ph¹m do Tæng côc §Þa chÝnh ViÖt nam ban hµnh. QuyÓn h−íng dÉn nµy dïng cho c¸c nhµ tr¾c ®Þa, b¶n ®å, tin häc ®· cã nh÷ng hiÓu biÕt c¬ b¶n vÒ Windows NT vµ phÇn mÒm ®å häa MICROSTATION. CÊu h×nh PhÇn mÒm FAMIS ®ßi hái : CÊu h×nh phÇn cøng : • M¸y tÝnh 486 DX hoÆc cao h¬n. • 16 MB RAM • 540 MB ®Üa cøng. • Chuét • Mµn h×nh SVGA 14 inch. • KhuyÕn c¸o : M¸y tÝnh Pentium, 32 MRAM, 1GB ®Üa cøng. Mµn h×nh SVGA 17inch 1024*768 CÊu h×nh phÇn mÒm : • HÖ ®iÒu hµnh WINDOWS 95, WINDOWS 98 hoÆc cao h¬n • PhÇn mÒm Microstation phiªn b¶n 5.5 hoÆc cao h¬n. C¸c tµi liÖu liªn quan ®Ó tham kh¶o : • H−íng dÉn sö dông phÇn mÒm MICROSTATION cho x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh. • H−íng dÉn sö dông MRF CLEAN vµ MRF FLAG. • H−íng dÉn sö dông PhÇn mÒm CADDB PhÇn mÒm qu¶n lý c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh. -1-
 3. FAMIS I. Giíi thiÖu I. Giíi thiÖu I.1 Giíi thiÖu chung "PhÇn mÒm tÝch hîp cho ®o vÏ vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) " lµ mét phÇn mÒm n»m trong HÖ thèng phÇn mÒm chuÈn thèng nhÊt trong ngµnh ®Þa chÝnh phôc vô lËp b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh. HÖ thèng phÇn mÒm chuÈn thèng nhÊt trong ngµnh ®Þa chÝnh phôc vô lËp b¶n ®å vµ hå s¬ ®Þa chÝnh bao gåm 2 phÇn mÒm lín : "PhÇn mÒm tÝch hîp cho ®o vÏ vµ b¶n ®å ®Þa chÝnh (Field Work and Cadastral Mapping Intergrated Software - FAMIS ) " cã kh¶ n¨ng xö lý sè liÖu ®o ngo¹i nghiÖp, x©y dùng, xö lý vµ qu¶n lý b¶n ®å ®Þa chÝnh sè. PhÇn mÒm ®¶m nhiÖm c«ng ®o¹n tõ sau khi ®o vÏ ngo¹i nghiÖp cho ®Õn hoµn chØnh mét hÖ thèng b¶n ®å ®Þa chÝnh sè. C¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh kÕt hîp víi c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh ®Ó thµnh mét c¬ së d÷ liÖu vÒ B¶n ®å vµ Hå s¬ ®Þa chÝnh thèng nhÊt. "HÖ qu¶n trÞ c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh Cadastral Document Database Management System CADDB" lµ phÇn mÒm thµnh lËp vµ qu¶n lý c¸c th«ng tin vÒ hå s¬ ®Þa chÝnh. HÖ thèng cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó thµnh lËp Bé Hå s¬ §Þa chÝnh. Hç trî c«ng t¸c tra cøu, thanh tra, qu¶n lý sö dông ®Êt. CÊp giÊy chøng nhËn sö dông ®Êt, thèng kª t×nh h×nh sö dông ®Êt .v.v. I.2 C¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm FAMIS : C¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm FAMIS ®−îc chia lµm 2 nhãm lín : C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh I.2.1 C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o a. Qu¶n lý khu ®o: FAMIS qu¶n lý c¸c sè liÖu ®o theo khu ®o. Mét ®¬n vÞ hµnh chÝnh cã thÓ ®−îc chia thµnh nhiÒu khu ®o. Sè liÖu ®o trong 1 khu cã thÓ l−u trong 1 hoÆc nhiÒu file d÷ liÖu. Ng−êi dïng cã thÓ tù qu¶n lý toµn bé c¸c file d÷ liÖu cña m×nh mét c¸ch ®¬n gi¶n, tr¸nh nhÇm lÉn. b. Thu nhËn sè liÖu trÞ ®o :TrÞ ®o ®−îc lÊy vµo theo nh÷ng nguån t¹o sè liÖu phæ biÕn nhÊt ë ViÖt nam hiÖn nay : • Tõ c¸c sæ ®o ®iÖn tö ( Electronic Field Book ) cña SOKKIA, TOPCON. • Tõ Card nhí • Tõ c¸c sè liÖu ®o thñ c«ng ®−îc ghi trong sæ ®o. • Tõ phÇn mÒm xö lý trÞ ®o phæ biÕn SDR cña DATACOM. c. Xö lý h−íng ®èi t−îng : PhÇn mÒm cho phÐp ng−êi dïng bËt / t¾t hiÓn thÞ c¸c th«ng tin cÇn thiÕt cña trÞ ®o lªn mµn h×nh. X©y dùng bé m· chuÈn. Bé m· chuÈn bao gåm hai lo¹i m· : M· ®Þnh nghÜa ®èi t−îng vµ m· ®iÒu khiÓn. PhÇn mÒm cã kh¶ n¨ng tù ®éng t¹o b¶n ®å tõ trÞ ®o qua qu¸ tr×nh xö lý m·. d. Giao diÖn hiÓn thÞ, söa ch÷a rÊt tiÖn lîi, mÒm dÎo. FAMIS cung cÊp hai ph−¬ng ph¸p ®Ó hiÓn thÞ, tra cøu vµ söa ch÷a trÞ ®o. • Ph−¬ng ph¸p 1: qua giao diÖn t−¬ng t¸c ®å häa mµn h×nh. Ng−êi dïng chän trùc tiÕp tõng ®èi t−îng cÇn söa ch÷a qua hiÓn thÞ cña nã trªn mµn h×nh. • Ph−¬ng ph¸p 2 : qua b¶ng danh s¸ch c¸c trÞ ®o. Mçi mét trÞ ®o t−¬ng øng víi mét b¶n ghi trong b¶ng nµy. -2-
 4. FAMIS I. Giíi thiÖu e. C«ng cô tÝch to¸n : FAMIS cung cÊp rÊt ®Çy ®ñ, phong phó c¸c c«ng cô tÝnh to¸n : giao héi ( thuËn nghÞch), vÏ theo h−íng vu«ng gãc, ®iÓm giao, dãng h−íng, c¾t c¹nh thöa .v.v. C¸c c«ng cô thùc hiÖn ®¬n gi¶n, kÕt qu¶ chÝnh x¸c. C¸c c«ng cô tÝnh to¸n rÊt phï hîp víi c¸c thao t¸c ®o vÏ mang ®Æc thï ë ViÖt nam. g. XuÊt sè liÖu: Sè liÖu trÞ ®o cã thÓ ®−îc in ra c¸c thiÕt bÞ ra kh¸c nhau : m¸y in, m¸y vÏ. C¸c sè liÖu nµy còng cã thÓ xuÊt ra d−íi c¸c d¹ng file sè liÖu kh¸c nhau ®Ó cã thÓ trao ®æi víi c¸c hÖ thèng phÇn mÒm kh¸c nh− SDR. h. Qu¶n lý vµ xö lý c¸c ®èi t−îng b¶n ®å: C¸c ®èi t−îng b¶n ®å ®−îc sinh ra qua : tù ®éng xö lý m· hoÆc do ng−êi sö dông vÏ vµo qua vÞ trÝ c¸c ®iÓm ®o. FAMIS cung cÊp c«ng cô ®Ó ng−êi dïng dÔ dµng lùa chän líp th«ng tin b¶n ®å cÇn söa ch÷a vµ c¸c thao t¸c chØnh söa trªn c¸c líp th«ng tin nµy. I.2.2 C¸c chøc n¨ng lµm viÖc víi c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh : a. NhËp d÷ liÖu b¶n ®å tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau : • Tõ c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o. C¸c ®èi t−îng b¶n ®å ë bªn trÞ ®o ®−îc ®−a th¼ng vµo b¶n ®å ®Þa chÝnh. • Tõ c¸c hÖ thèng GIS kh¸c. FAMIS giao tiÕp víi c¸c hÖ thèng GIS kh¸c qua c¸c file d÷ liÖu. FAMIS nhËp nh÷ng file sau : ARC cña phÇn mÒm ARC/INFO ( ESRI - USA) , MIF cña phÇn mÒm MAPINFO ( MAPINFO - USA). DXF ,DWG cña phÇn mÒm AutoCAD (AutoDesk - USA), DGN cña phÇn mÒm GIS OFFICE ( INTERGRAPH - USA ) • Tõ c¸c c«ng nghÖ x©y dùng b¶n ®å sè : FAMIS giao tiÕp trùc tiÕp víi mét sè c«ng nghÖ x©y dùng b¶n ®å sè hiÖn ®ang ®−îc sö dông ë Tæng côc §Þa chÝnh nh− : ¶nh sè ( IMAGE STATION), ¶nh ®¬n ( IRASC , MGE-PC), vector hãa b¶n ®å ( GEOVEC MGE-PC) b. Qu¶n lý c¸c ®èi t−îng b¶n ®å theo ph©n líp chuÈn. FAMIS cung cÊp b¶ng ph©n lo¹i c¸c líp th«ng tin cña b¶n ®å ®Þa chÝnh. ViÖc ph©n líp vµ c¸ch hiÓn thÞ c¸c líp th«ng tin tu©n thñ theo qui ph¹m cña Tæng côc §Þa chÝnh. c. T¹o vïng, tù ®éng tÝnh diÖn tÝch. Tù ®éng söa lçi. Tù ®éng ph¸t hiÖn c¸c lçi cßn l¹i vµ cho phÐp ng−êi dïng tù söa. Chøc n¨ng thùc hiÖn nhanh, mÒm dÎo cho phÐp ng−êi dïng t¹o vïng trªn mét ph¹m vi bÊt kú. CÊu tróc file d÷ liÖu tu©n theo theo ®óng m« h×nh topology cho b¶n ®å sè vector. d. HiÓn thÞ, chän, söa ch÷a c¸c ®èi t−îng b¶n ®å. C¸c chøc n¨ng nµy thùc hiÖn dùa trªn thÕ m¹nh vÒ ®å häa s½n cã cña MicroStation nªn rÊt dÔ dïng, phong phó, mÒm dÎo, hiÖu qu¶. c. §¨ng ký s¬ bé ( qui chñ s¬ bé ). §©y lµ nhãm chøc n¨ng phôc vô c«ng t¸c qui chñ t¹m thêi. G¸n, hiÓn thÞ, söa ch÷a c¸c th«ng tin thuéc tÝnh ®−îc g¾n víi thöa. d. Thao t¸c trªn b¶n ®å ®Þa chÝnh. Bao gåm c¸c chøc n¨ng t¹o b¶n ®å ®Þa chÝnh tõ b¶n ®å gèc. Tù ®éng vÏ khung b¶n ®å ®Þa chÝnh. §¸nh sè thöa tù ®éng. e. T¹o hå s¬ thöa ®Êt. FAMIS cho phÐp t¹o c¸c lo¹i hå s¬ th«ng dông vÒ thöa ®Êt bao gåm : Hå s¬ kü thuËt thöa ®Êt, TrÝch lôc, GiÊy chøng nhËn. D÷ liÖu thuéc tÝnh cña thöa cã thÓ lÊy trùc tiÕp qua qu¸ tr×nh qui chñ t¹m thêi hoÆc mãc nèi sang lÊy trong c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh. f. Xö lý b¶n ®å : FAMIS cung cÊp mét sè phÐp xö lý, thao t¸c th«ng dông nhÊt trªn b¶n ®å. • N¾n b¶n ®å, chuyÓn tõ hÖ thèng to¹ ®é nµy sang hÖ thèng täa ®é kh¸c theo c¸c ph−¬ng ph¸p n¾n affine, porjective. -3-
 5. FAMIS I. Giíi thiÖu • T¹o b¶n ®å chñ ®Ò tõ tr−êng d÷ liÖu. X©y dùng c¸c b¶n ®å theo ph©n bËc sè liÖu. KÕt hîp c¸c ph−¬ng ph¸p ph©n bËc trong b¶n ®å häc vµ kh¶ n¨ng biÓu diÔn ( t« mµu) cña MicroStation, chøc n¨ng nµy cung cÊp cho ng−êi dïng mét c«ng cô rÊt hiÖu qu¶ lµm viÖc víi c¸c lo¹i b¶n ®å chuyªn ®Ò kh¸c nhau. • VÏ nh·n b¶n ®å tõ tr−êng sè liÖu. C¸c sè liÖu thuéc tÝnh g¸n víi c¸c ®èi t−îng b¶n ®å cã thÓ hiÓn thÞ thµnh c¸c ®èi t−îng ®å häa. §©y lµ mét chøc n¨ng thuËn tiÖn cho tr×nh bµy vµ ph©n tÝch b¶n ®å. g. Liªn kÕt víi c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh. Nhãm chøc n¨ng thùc hiÖn viÖc giao tiÕp vµ kÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu vµ HÖ qu¶n trÞ Hå s¬ §Þa chÝnh. C¸c chøc n¨ng nµy ®¶m b¶o cho 2 phÇn mÒm FAMIS vµ CADDB t¹o thµnh mét hÖ thèng thèng nhÊt. Chøc n¨ng cho phÐp trao ®æi d÷ liÖu hai chiÒu gi÷a 2 c¬ së d÷ liÖu c¬ së d÷ liÖu B¶n ®å §Þa chÝnh vµ c¬ së d÷ liÖu Hå s¬ §Þa chÝnh , gi÷a 2 hÖ thèng phÇn mÒm FAMIS vµ CADDB. I.3 Khëi ®éng phÇn mÒm FAMIS • Ch¹y ch−¬ng tr×nh MicroStation. • Tõ dßng lÖnh cña MicroStation ®¸nh "mdl load c:\famis\famis" trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn menu c¸c chøc n¨ng cña phÇn mÒm FAMIS. • Chän ®¬n vÞ hµnh chÝnh Chøc n¨ng : Vµo tªn x·, huyÖn, tØnh cña b¶n ®å ®Þa chÝnh ®ang më. KÕt nèi d÷ liÖu b¶n ®å víi d÷ liÖu hå s¬ ®−îc qu¶n lý b»ng phÇn mÒm CADDB. Chøc n¨ng phôc vô cung cÊp c¸c th«ng tin thuéc tÝnh khi in ra hå s¬ kü thuËt, trÝch lôc, GCN .v.v. Thùc hiÖn : Tªn x·, huyÖn, tØnh cña b¶n ®å ®Þa chÝnh ®−îc gâ trùc tiÕp vµo tõ bµn phÝm. -4-
 6. FAMIS I. Giíi thiÖu KÕt nèi víi CADDB : Gâ vµo m· x· ( 7 ch÷ sè). B¶ng m· cña c¸c x· cã thÓ ®−îc in ra b»ng phÇn mÒm CADDB trong chøc n¨ng . Chän th− môc l−u tr÷ d÷ liÖu hå s¬ cña CADDB. Ên phÝm , sau ®ã chän mét file d÷ liÖu hå s¬ bÊt kú. TÊt c¶ file d÷ liÖu hå s¬ cña mét x· ®−îc l−u trong mét th− môc nµo ®ã vµ cã phÇn cuèi tªn file lµ m· x·. VÝ dô file thöa dÊt lµ c:\hn_data\T1110723.DBF. Ra khái chøc n¨ng b»ng c¸ch Ên phÝm . Liªn kÕt gi÷a FAMIS vµ CADDB Chøc n¨ng cho phÐp tõ trong FAMIS lÊy th«ng tin tõ CADDB ®Ó in ra Hå s¬ thöa ®Êt : Hå s¬ kü thuËt, TrÝch lôc, GiÊy chøng nhËn Ch¹y FAMIS Chän Héi tho¹i hoÆc chän chøc n¨ng Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn héi tho¹i Chän X· (ph−êng) Tr−íc khi t¹o liªn kÕt, ng−êi sö dông ph¶i biÕt c¸c th«ng tin sau : M· x· (ph−êng) cã d÷ liÖu g¾n víi b¶n ®å: 7 sè Tªn cña x· (ph−êng), huyÖn (quËn), tØnh (thµnh phè) C¸c th«ng tin nµy sÏ xem ®−îc trong CADDB2 ë chøc n¨ng vµ in ra danh s¸ch x·, huyÖn, tØnh. C¸c b−íc t¹o liªn kÕt : Vµ0 m· x· . VÝ dô : 1290101 Tªn cña x· (ph−êng), huyÖn (quËn), tØnh (thµnh phè). VÝ dô : P.TÝch S¬n, TX VÜnh Yªn, TØnh VÜnh phóc. Chän th− môc l−u sè liÖu hå s¬ cña x· b»ng c¸ch Ên phÝm . Chän mét file d÷ liÖu nµo ®ã cña x·. C¸c file d÷ liÖu cña x· bao gåm : T{.DBF,.CDX}: th«ng tin cña thöa ®Êt C{.DBF,.CDX,.FPT}: th«ng tin cña chñ sö dông D{.DBF,.CDX}: th«ng tin vÒ ®¨ng ký K{.DBF,.CDX,.FPT}: th«ng tin vÒ ®¬n ®¨ng ký M{.DBF,.CDX}: th«ng tin cña thöa ®Êt ®a môc ®Ých sö dông X{.DBF,.CDX}: th«ng tin vÒ c¸c ®Þa danh cña thöa ®Êt, th«n, xãm, Êp Trong tr−êng hîp chän kh«ng ph¶i lµ file sè liÖu cña x· kh¸c, sau khi chän xong, m· x· cña x· míi sÏ ®−îc thay thÕ b»ng m· míi. Ng−êi dïng cÇn thay ®æi l¹i tªn x·, huyÖn, tØnh cho phï hîp. -5-
 7. FAMIS I. Giíi thiÖu s¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o B¾t ®Çu T¹o file trÞ ®o míi • T¹o file DGN míi T¹o file tri ®o míi • T¹o file d÷ liÖu míi nhËp sè liÖu N¹p file tri ®o ®· cã vμo File SDR ( SOKKIA) M¸y tßan ®¹c ®iÖn töTotal Station File FC4 NhËn d÷ liÖu tõ ( TOPCON) ngoμi vμo File TXT PhÇn mÒm SDR ( PhÇn mÒm SDR ) (DATACOM) File ASC §o thñ c«ng ( Sæ ®o chi tiÕt) HiÓn thÞ trÞ ®o ( Sè hiÖu, m· ....) Chän líp th«ng tin hiÓn thÞ ( Tr¹m, ®iÓm ®o chi tiÕt ...) Söa ch÷a trÞ ®o Söa qua giao diÖn ®å häa Söa qua giao diÖn b¶ng (Graphic Interactive) (Browse Table) • • Thªm Thªm • • Söa Söa • • Xãa Xãa TÝnh to¸n trÞ ®o • Giao héi (thuËn nghÞch) • Dãng h−íng ( vu«ng gãc, song song ) • Giao ®iÓm ( vu«ng gãc, kÐo dμi ) • ..... T¹o b¶n ®å tù ®éng Xö lý m· trÞ ®o Xö lý c¸c ®èi t−îng b¶n ®å • Chän líp th«ng tin b¶n ®å • Söa ch÷a c¸c ®èi t−îng b¶n ®å XuÊt d÷ liÖu Ra c¸c thiÕt bÞ ra • M¸y in XuÊt d÷ liÖu tõ • M¸y vÏ ngoμi vμo Ra d¹ng sè • File TrÞ ®o ASC • File SDR TXT -6- §ãng file KÕt thóc
 8. FAMIS I. Giíi thiÖu s¬ ®å qui tr×nh c«ng nghÖ x©y dùng c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh B¾t ®Çu T¹o file b¶n ®å míi • T¹o file DGN míi T¹o file b¶n ®å • T¹o file d÷ liÖu míi míi HÖ thèng GIS kh¸c N¹p file b¶n ®å nhËp sè liÖu • ARC/INFO ®· cã vμo File ARC • MAPINFO (ARC/INFO) • ILWIS O) • SDR File MIF • ...... NhËn d÷ liÖu tõ ( MAPINFO ) File b¶n ®å kh«ng ngoμi vμo cïng hÖ täa ®é File DXF ( ACAD, SDR,... ) C¸c c«ng nghÖ ®Çu vμo N¾n b¶n ®å • ¶nh sè ( IMAGE STATION) • ¶nh ®¬n (IRASC, MGE_PC) File DGN • Vector hãa (IGEOVEC ) ( INTERGRAPH ) • GIS OFFICE HiÓn thÞ b¶n ®å • ...... Chän líp th«ng tin hiÓn thÞ C¬ së d÷ liÖu TrÞ ®o (COGO POINT) Söa ch÷a b¶n ®å • Chän líp th«ng tin cÇn söa • Söa ch÷a c¸c ®èi t−îng b¶n ®å Tù ®éng söa lçi (MRF CLEAN) Tù ®éng ph¸t hiÖn lçi vμ cho ng−êi dïng söa nh÷ng lçi cßn l¹i (MRF FLAG) §¸nh nh·n qui chñ T¹o vïng cho b¶n ®å nÒn (Build Topology) T¹o b¶n ®å ®Þa chÝnh tõ b¶n ®å nÒn T¹o vïng cho b¶n ®å ®Þa chÝnh (Build Topology) §¸nh nh·n qui chñ -7-
 9. FAMIS I. Giíi thiÖu Qui chñ tõ nh·n Söa th«ng tin cña thöa Söa qua giao diÖn ®å häa Söa qua giao diÖn b¶ng (Graphic Interactive) (Browse Table) Trao ®æi d÷ liÖu víi Tù ®éng ®¸nh sè thöa CSDL Hå s¬ §Þa chÝnh NhËn d÷ liÖu tõ CSDL Hå s¬ §Þa chÝnh • Lo¹i ®Êt • Tªn chñ sö dông KÕt nèi víi c¬ së d÷ liÖu • §Þa chØ Hå s¬ ®Þa chÝnh • Thêi h¹n sö dông • ...... ChuyÓn d÷ liÖu sang CSDL T¹o hå s¬ thöa ®Êt Hå s¬ §Þa chÝnh • Hå s¬ kü thuËt • Sè hiÖu b¶n ®å • TrÝch lôc • Sè hiÖu thöa • GiÊy chøng nhËn • DiÖn tÝch Víi d÷ liÖu thöa lÊy tõ • Lo¹i ®Êt • CSDL hiÖn thêi • Tªn chñ sö dông • CSDL Hå s¬ ®Þa chÝnh VÏ nhAn b¶n ®å • VÏ nh·n thöa • VÏ nh·n qui chñ • Nh·n tõ tr−êng d÷ liÖu T¹o b¶n ®å chñ ®Ò tõ tr−êng sè liÖu XuÊt d÷ liÖu Ra c¸c thiÕt bÞ ra • M¸y in XuÊt d÷ liÖu tõ • M¸y vÏ ngoμi vμo Ra d¹ng sè • File DXF • File MapInfo §ãng file KÕt thóc -8-
 10. FAMIS I. Giíi thiÖu cÊu tróc chøc n¨ng cña phÇn mÒm tÝch hîp ®o vÏ vμ x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh ( FAMIS ) c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o qu¶n lý khu §o më c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu më 1 khu ®o ®a cã t¹o míi khu ®o ra khái hiÓn thÞ hiÓn thÞ trÞ ®o hiÓn thÞ b¶ng code t¹o m« t¶ trÞ ®o nhËp sè liÖu nhËp IMPORT xuÊt export söa ch÷a trÞ ®o b¶ng sè liÖu trÞ ®o xãa trÞ ®o in Ên xö lý tÝnh to¸n xö lý code giao héi thuËn giao héi nghÞch chia thöa vÏ h×nh b×nh hμnh vÏ h×nh ch÷ nhËt ra khái -9-
 11. FAMIS I. Giíi thiÖu c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å qu¶n lý b¶n ®å kÕt nèi c¬ së d÷ liÖu më mét b¶n ®å t¹o míi mét b¶n ®å hiÓn thÞ b¶n ®å chän líp th«ng tin nhËp sè liÖu chuyÓn tõ trÞ ®o vμo b¶n ®å import export t¹o topology tù ®éng t×m, söa lçi söa lçi Xãa topology t¹o vïng ®¨ng ký s¬ bé qui chñ tõ nh·n söa nh·n söa b¶ng nh·n t¹o hå s¬ kü thuËt thöa b¶n ®å ®Þa chÝnh t¹o b¶n ®å ®Þa chÝnh t¹o khung b¶n ®å ®¸nh sè thöa tù ®éng in b¶n ®å ®Þa chÝnh n¾n b¶n ®å xö lý b¶n ®å t¹o b¶n ®å chñ ®Ò vÏ nh·n thöa chuyÓn sang HS§C liªn kÕt HS§C NHËP Tõ HS§C Ra khái - 10 -
 12. FAMIS I. Giíi thiÖu II. C¸C chøc n¨ng thao t¸c C¬ së d÷ liÖu trÞ ®o C¸c chøc n¨ng trong nhãm nµy thùc hiÖn c¸c thao t¸c trªn c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o. C¬ së d÷ liÖu trÞ ®o lµ c¬ së d÷ liÖu l−u tr÷ toµn bé sè liÖu ®o ®¹c trong qu¸ tr×nh x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh. C¬ së d÷ liÖu trÞ ®o lµ c¸c c¬ së d÷ liÖu nÒn ®Ó x©y dùng lªn c¬ së d÷ liÖu b¶n ®å ®Þa chÝnh. N¹p phÇn xö lý trÞ ®o Chøc n¨ng n¹p c¸c modul vÒ xö lý trÞ ®o vµo bé nhí ®Ó sö dông. C¸c chøc n¨ng nµy cã thÓ lo¹i bá b»ng c¸ch chän II.1 Qu¶n lý khu ®o Nhãm chøc n¨ng giao tiÕp gi÷a ng−êi sö dông vµ c¸c file d÷ liÖu trÞ ®o l−u trong c¬ së d÷ liÖu tri ®o. II.1.1 Më mét khu ®o ®· cã Sè liÖu cña mét khu ®o ®−îc l−u vµo mét file trÞ ®o. File trÞ ®o cã thÓ l−u mét hoÆc nhiÒu d÷ liÖu trÞ ®o gèc. File sè liÖu trÞ ®o cã phÇn më réng lµ .COG, l−u trong mét th− môc do ng−êi dïng tù ®Þnh nghÜa. Sè liÖu sÏ ®−îc l−u vµo trong bé nhí ®Ó xö lý. Menu Chän Qu¶n lý khu ®o-> Më mét khu ®o ®· cã II.1.2 T¹o míi khu ®o Chøc n¨ng cho phÐp t¹o míi trùc tiÕp mét file d÷ liÖu trÞ ®o. Menu : Chän Qu¶n lý khu ®o-> T¹o míi khu ®o Ng−êi dïng ®¸nh vµo mét tªn file míi, kh«ng trïng víi file ®· hoÆc trïng víi file kh«ng cßn dïng n÷a. Chó ý file míi nªn n»m ë th− môc TRIDO ®Ó ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng cña ch−¬ng tr×nh. T¹o míi 1 khu ®o sÏ t¹o ra mét file sè liÖu trÞ ®o míi. II.1.3 Ghi l¹i Ghi l¹i sè liÖu ®ang cã trong bé nhí vµo file trÞ ®o ®ang më. Menu Chän Qu¶n lý khu ®o-> Ghi l¹i II.1.4 Ghi l¹i víi file kh¸c Ghi l¹i sè liÖu ®ang cã trong bé nhí vµo mét file trÞ ®o míi. Cã thÓ dïng khi sau khi nhËp file sè liÖu trÞ ®o gèc vµ ghi l¹i vµo mét file trÞ ®o míi. Menu Chän Qu¶n lý khu ®o-> Ghi l¹i II.1.5 §ãng file §ãng l¹i file trÞ ®o ®ang më. Menu Chän Qu¶n lý khu ®o-> §ãng file. II.2. HiÓn thÞ : Nhãm chøc n¨ng qu¶n lý c¸ch hiÓn thÞ c¸c sè liÖu ®· cã trong file trÞ ®o ra mµn h×nh. II.2.1 HiÓn thÞ c¸c líp th«ng tin trÞ ®o Chøc n¨ng dïng ®Ó bËt t¾t c¸c líp th«ng tin cña file trÞ ®o - 11 -
 13. FAMIS I. Giíi thiÖu C¸c líp th«ng tin trÞ ®o bao gåm : • C¸c tr¹m ®o : thÓ hiÖn d−íi d¹ng mét ký hiÖu ( cell ) tªn DKCDV level 50 • C¸c ®iÓm ®o chi tiÕt : thÓ hiÖn d−íi d¹ng mét ký hiÖu ( cell ) tªn DDCT level 51 • C¸c ®èi t−îng ®å häa ®−îc vÏ tù ®éng sau qu¸ tr×nh xö lý m· ( code proccessing ): level 54 • C¸c ®èi t−îng ®å häa do ng−êi dïng tù vÏ qua nh÷ng c«ng cô xuqr lý ®å häa cña Microstation : level 55 • C¸c ch÷ m« t¶ sè hiÖu tr¹m, ®iÓm ®o : level 52 • C¸c ch÷ m« t¶ m· cña ®iÓm ®o : level 53 Menu Chän HiÓn thÞ-> HiÓn thÞ c¸c líp th«ng tin trÞ ®o Cöa sæ giao diÖn Thao t¸c : • §¸nh dÊu vµo c¸c líp th«ng tin cÇn hiÓn thÞ • Ên < ChÊp nhËn > chÊp nhËn c¸ch hiÓn thÞ ®Æt nh− trªn • Ên < Ra khái > ra khái chøc n¨ng II.2.2 HiÓn thÞ B¶ng Code HiÓn thÞ c¸c b¶ng m· ®−îc dïng ®Ó m· hãa c¸c trÞ ®o. Ch−¬ng tr×nh cung cÊp lo¹i m· t−¬ng øng víi 2 b¶ng m· : • B¶ng m· hãa c¸c ®èi t−îng. Ph©n lo¹i ®èi t−îng. • B¶ng c¸c m· ®iÒu khiÓu qu¸ tr×nh vÏ b¶n ®å tù ®éng. (Xem chi tiÕt phÇn phô lôc m« t¶ B¶ng m· trÞ ®o ) Menu Chän HiÓn thÞ-> HiÓn thÞ B¶ng Code - 12 -
 14. FAMIS I. Giíi thiÖu Cöa sæ giao diÖn II.2.3 T¹o m« t¶ trÞ ®o §©y lµ mét chøc n¨ng t¹o c¸c ®èi t−îng ch÷ ( text ) ®Ó m« t¶ th«ng tin ®i kÌm theo víi c¸c tr¹m ®o, ®iÓm ®o chi tiÕt. Menu Chän HiÓn thÞ-> T¹o m« t¶ trÞ ®o Cöa sæ giao diÖn - 13 -
 15. FAMIS I. Giíi thiÖu Thao t¸c : • X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt text m« t¶ trÞ ®o tõ vÞ trÝ cña trÞ ®o qua kho¶ng c¸ch < Dx > , < Dy > ë phÇn < Kho¶ng c¸ch tõ trÞ ®o >. §¬n vÞ kho¶ng c¸ch tÝnh theo mÐt. • X¸c ®Þnh kÝch th−íc ch÷ m« t¶ trÞ ®o qua < KÝch th−íc > • X¸c ®Þnh level sÏ chøa text m« t¶ trÞ ®o qua < level > • X¸c ®Þnh mµu cña text m« t¶ qua viÖc chän mµu ë < Mµu > • §¸nh dÊu c¸c th«ng tin sÏ ®−îc vÏ ra : §èi víi tr¹m ®o, cã thÓ hiÓn thÞ : ∗ Sè hiÖu tr¹m ®¸nh dÊu ∗ M· ®¸nh dÊu < M· > ∗ Täa ®é ®¸nh dÊu < Täa ®é > ∗ §iÓm khëi ®Çy ®¸nh dÊu < §iÓm khëi ®Çu > §èi víi ®iÓm ®o tri tiÕt, cã thÓ hiÓn thÞ : ∗ Sè hiÖu tr¹m ®o cña ®iÓm ®o ®¸nh dÊu ∗ Sè hiÖu ®iÓm ®o ®¸nh dÊu ∗ M· ®¸nh dÊu < M· > ∗ Täa ®é ®¸nh dÊu < Täa ®é > • Ên < ChÊp nhËn > chÊp nhËn b¾t ®Çu t¹o text m« t¶ • Ên < Ra khái > ra khái chøc n¨ng II.3. NhËp sè liÖu Nhãm c¸c chøc n¨ng trao ®æi d÷ liÖu víi bªn ngoµi II.3.1 Import Chøc n¨ng nhËp sè liÖu tõ ngoµi vµo file trÞ ®o. TrÞ ®o cã thÓ nhËp tõ c¸c nguån d÷ liÖu sau : • Tõ sæ ®o ®iÖn tö (Electronic Field Book) cña c¸c m¸y ®o ®iÖn tö ( Total Station ) th«ng dông ë ViÖt nam hiÖn nay. Chøc n¨ng nhËn d÷ liÖu tõ c¸c sæ ®o ®iÖn tö sang khi ®· trót ra d−íi c¸c d¹ng file giao tiÕp chuÈn : ∗ File SDR cña SOKKIA ∗ File FC4 cña TOPCON • Tõ c¸c sæ ®o vÏ ngo¹i nghiÖp. Sè liÖu trong sæ ngo¹i nghiÖp ®−îc ®−a vµo d−íi d¹ng file cã khu«n danh chuÈn ASC b»ng c¸c phÇn mÒm lµm viÖc víi c¸c file text th«ng th−êng. Xem chi tiÕt m« t¶ cÊu tróc file trÞ ®o trong phÇn phô lôc cña b¶n h−íng dÉn. • Tõ file c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o cña phÇn mÒm SDR. PhÇn mÒm SDR lµ mét phÇn mÒm ®−îc dïng phæ biÕn hiÖn nay ë ViÖt Nam trong qu¸ tr×nh ®o vÏ. Menu Chän NhËp sè liÖu -> Import - 14 -
 16. FAMIS I. Giíi thiÖu Cöa sæ giao diÖn Thao t¸c : • Chän kiÓu file cÇn nhËn < KiÓu > • §¸nh vµo tªn file cÇn nhËp hoÆc Ên nót ®Ó chän mét file ®· cã trªn ®Üa • Täa ®é trÞ ®o cã thÓ ®−îc nh©n víi mét tû lÖ nµo ®ã khi nhËp vµo file trÞ ®o. §Ó ®Æt tû lÖ nµy, ®¸nh vµo • C¸c th«ng sè cßn l¹i lµ ®Ó dù tr÷. Trong phiªn b¶n nµy, c¸c th«ng sè kh«ng cã t¸c dông. • Ên ®Ó nhËp sè liÖu tõ file ®−îc chän vµo file trÞ ®o hiÖn thêi. II.3.2 ChuyÓn ®æi sang file ASCII. Chøc n¨ng chuyÓn ®æi tõ mét file trÞ ®o gèc d−íi d¹ng sæ ®o ®iÖn tö sang d¹ng file cho sæ ®o chi tiÕt (ASC). Chøc n¨ng rÊt hiÖu qu¶ cho kiÓm tra hoÆc söa ch÷a trÞ ®o hoÆc sè liÖu ®o ®¹c gèc d−íi d¹ng gi¶ ®Þnh. VÝ dô gi¶ ®Þnh to¹ ®é tr¹m. Menu Chän NhËp sè liÖu -> ChuyÓn ®æi sang file ASCII II.3.3 Export Chøc n¨ng xuÊt c¸c trÞ ®o trong file ra c¸c d¹ng file kh¸c nhau ®Ó trao ®æi th«ng tin víi c¸c hÖ thèng kh¸c. Chøc n¨ng cho phÐp xuÊt ra 2 d¹ng file lµ file text trÞ ®o ( ASC) vµ file c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o cña SDR ( TXT ) Menu Chän NhËp sè liÖu -> Export Cöa sæ giao diÖn - 15 -
 17. FAMIS I. Giíi thiÖu Thao t¸c : • Gâ vµo tªn file sÏ ®−îc ghi ra. NÕu file gâ vµo cã phÇn më réng lµ TXT kiÓu file lµ file text c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o cña SDR. NÕu file gâ vµo cã phÇn më réng lµ ASC hoÆc kh¸c, kiÓu file lµ file text trÞ ®o. • Ên ®Ó export file • Ên ra khái chøc n¨ng II.3.4 Söa ch÷a trÞ ®o Chøc n¨ng ®−îc dïng ®Ó söa ch÷a c¸c trÞ ®o qua giao diÖn hiÓn thÞ cña c¸c trÞ ®o trªn mµn h×nh Menu Chän NhËp sè liÖu -> Söa ch÷a trÞ ®o Thªm trÞ ®o Söa trÞ ®o Xãa trÞ ®o Trªn mµn h×nh xuÊt hiÖn thanh c«ng cô víi c¸c thao t¸c trÞ ®o nh− sau : 1. Thªm mét trÞ ®o 2. Söa mét trÞ ®o 3. Xãa mét trÞ ®o Thao t¸c Chän thao t¸c b»ng c¸ch Ên vµo biÓu t−îng t−¬ng øng trªn thanh c«ng cô. Trong tr−êng hîp t¹o míi trÞ ®o: mµn h×nh xuÊt hiÖn 2 cöa sæ giao diÖn cña 2 ®èi t−îng lµ tr¹m ®o vµ ®iÓm ®o chi tiÕt cho ng−êi dïng vµo sè liÖu Cßn ®Ó söa, xãa trÞ ®o, dïng con trá x¸c ®Þnh ®iÓm ®o trªn mµn h×nh - 16 -
 18. FAMIS I. Giíi thiÖu Cöa sæ hiÓn thÞ th«ng tin cña tr¹m ®o hiÖu tr¹m ®o a ®é tr¹m ®o iÖu ®iÓm khëi ®Çu M· Khi vµo míi, ho¨c söa ch÷a gi¸ trÞ cña tr¹m ®o : ∗ Sè hiÖu tr¹m lµ duy nhÊt, kh«ng ®−îc phÐp trïng nhau trong 1 file trÞ ®o ∗ Sè hiÖu ®iÓm ®Çu ph¶i cã ∗ M· ph¶i lµ m· cã trong b¶ng m· chuÈn cña FAMIS. ∗ VÞ trÝ cña tr¹m ®o ®−îc vµo theo täa ®é vu«ng gãc ( B¾c, §«ng ). • Ên < ChÊp nhËn > ®Ó ghi l¹i nh÷ng th«ng tin võa bÞ thay ®æi. • Ên < Hñy bá > ®Ó hñy nh÷ng th«ng tin võa thay ®æi. Cöa sæ hiÓn thÞ th«ng tin cña ®iÓm ®o chi tiÕt Sè hiÖu tr¹m m¸ iÖu ®iÓm ®o Khi vµo míi, ho¨c söa ch÷a gi¸ trÞ cña ®iÓm ®o chi tiÕt : ∗ Sè hiÖu tr¹m m¸y lµ mét sè hiÖu tr¹m ®· cã ∗ Sè hiÖu ®iÓm lµ duy nhÊt trong tËp hîp c¸c ®iÓm ®o tõ tr¹m m¸y nµy. ∗ Gi¸ trÞ Gãc cã thÓ vµo theo c¸c d¹ng kh¸c nhau nh− : - 17 -
 19. FAMIS I. Giíi thiÖu ∗§é vµ phÇn thËp ph©n cña ®é : 283.67 ∗§é , phót vµ phÇn thËp ph©n cña phót : 283^23.5' ∗§é , phót vµ gi©y : 283^23'30" ∗Täa ®é cña ®iÓm ®o chi tiÕt cã thÓ tÝnh theo 2 kiÓu : ∗Theo täa ®é cùc, ng−êi dïng vµo gãc vµ kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm ®o ®Õn tr¹m m¸y, täa ®é vu«ng gãc ®−îc tù ®éng tÝnh. KiÓu tÝnh lµ < §−îc tÝnh > ∗ Theo täa ®é vu«ng gãc, ng−êi dïng vµo täa ®é B¾c, §«ng cña trÞ ®o. Täa ®é cùc ®−îc tÝnh tù ®éng. KiÓu tÝnh lµ < Cè ®Þnh theo t® > • Ên < ChÊp nhËn > ®Ó ghi l¹i nh÷ng th«ng tin võa bÞ thay ®æi. • Ên < Hñy bá > ®Ó hñy nh÷ng th«ng tin võa thay ®æi. II.3.4 B¶ng sè liÖu trÞ ®o : Chøc n¨ng cung cÊp mét ph−¬ng ph¸p kh¸c ®Ó ng−êi dïng söa ch÷a c¬ së d÷ liÖu trÞ ®o. Th«ng tin cña trÞ ®o ®−îc hiÖn ra d−íi d¹ng b¶ng. Mét b¶n ghi t−¬ng øng víi 1 trÞ ®o cô thÓ. §©y lµ mét h×nh thøc giao diÖn rÊt thuËn tiÖn cho söa ch÷a c¸c trÞ ®o. Menu Chän NhËp sè liÖu -> B¶ng sè liÖu trÞ ®o Cöa sæ giao diÖn Cöa sæ giao diÖn ®−îc chia thµnh 3 phÇn : - 18 -
 20. FAMIS I. Giíi thiÖu • B¶ng c¸c tr¹m ®o trong file trÞ ®o • B¶ng c¸c ®iÓm ®o chi tiÕt t−¬ng øng víi tr¹m ®o ®ang ®−îc chän ( con trá mµu ®en ) • C¸c phÝm c«ng cô. Thao t¸c : • Thªm mét trÞ ®o: chän vÞ trÝ trong danh s¸ch cÇn thªm vµo : ®Çu danh s¸ch, cuèi danh s¸ch, tr−íc/sau mét trÞ ®o nµo ®ã. Con trá ®en sÏ x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®−îc chän hiÖn t¹i. ∗ Ên < Thªm tr−íc > ®Ó chÌn mét trÞ ®o vµo tr−íc trÞ ®o ®ang ®−îc chän. ∗ Ên < Thªm sau > ®Ó chÌn mét trÞ ®o vµo sau trÞ ®o ®ang ®−îc chän. Tïy thuéc trÞ ®o ®−îc chän lµ tr¹m hay ®iÓm ®o chi tiÕt mµ xuÊt hiÖn cöa sæ giao diÖn ®Ó nhËp d÷ liÖu cho trÞ ®ã míi. ∗ Xãa mét trÞ ®o : chän trÞ ®o cÇn xãa. Ên < Xãa >. Chó ý nÕu xãa mét tr¹m ®o , toµn bé c¸c ®iÓm ®o tri tiÕt cña tr¹m nµy còng bÞ xãa theo. ∗ Söa mét trÞ ®o : chän mét trÞ ®o sau ®ã Ên < Söa > hoÆc nh¸y kÐp ( double click ) vµo dßng m« t¶ trÞ ®o cÇn söa. ∗ Ên < §ãng > ®Ó ®ãng l¹i cöa sæ giao diÖn vµ ra khái chøc n¨ng. II.3.5 Xãa trÞ ®o : §©y lµ mét chøc n¨ng tù ®éng xãa toµn bé trÞ ®o ®· cã trong file trÞ ®o vµ c¬ së d÷ liÖu. Chøc n¨ng nµy chØ dïng khi ng−êi dïng t¹o l¹i hoµn toµn mét file trÞ ®o rçng. Kh«ng nªn sö dông tïy tiÖn chøc n¨ng nµy. Menu Chän NhËp sè liÖu -> Xãa trÞ ®o II.4. Xö lý, tÝnh to¸n: Nhãm chøc n¨ng cung cÊp c¸c c«ng cô tÝnh to¸n th«ng dông th−êng dïng trong ®o ®¹c, x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh. Nh÷ng c«ng cô ®−îc cung cÊp ë ®©y chØ lµ nh÷ng c«ng cô kh«ng s½n cã trong MicroStation. Cßn c¸c c«ng cô s½n cã trong MicroStation xem thªm phÇn "H−íng dÉn sö dông MicroStation trong x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh " Cïng víi Microstation, mnhoms chøc n¨ng nµy cung cÊp nh÷ng c«ng cô tÝnh to¸n rÊt ®Çy ®ñ, phong phó, phï hîp víi thùc tÕ ViÖt nam, sö dông ®¬n gi¶n, hiÖu qu¶ vµ kÕt qu¶ chÝnh x¸c. II.4.1 Xö lý code : Chøc n¨ng lµm nhiÖm vô xö lý c¸c m· (code ) ngo¹i nghiÖp ®Ó t¹o ra c¸c ®èi t−îng b¶n ®å tõ c¸c trÞ ®o ( tù ®éng t¹o b¶n ®å ).Chøc n¨ng ch¹y hoµn toµn tù ®éng vµ c¸c m· ®−îc xö lý theo bé m· chuÈn cña FAMIS. Xö lý theo m· ngo¹i nghiÖp lµ mét ph−¬ng ph¸p rÊt tèt ®Ó tiÕt kiÖm thêi gian vµ chi phÝ cho qu¸ tr×nh x©y dùng b¶n ®å ®Þa chÝnh sau khi ®o vÏ. C¸c m¸y toµn ®¹c ®iÖn tö hiÖn nay ®Òu cho phÐp ®Æt m· ngay trong qu¸ tr×nh ®o vÏ ngo¹i nghiÖp. Menu Chän Xö lý, tÝnh to¸n-> Xö lý code Qu¸ tr×nh xö lý m· bao gåm 2 c«ng ®o¹n: ∗ Xö lý c¸c m· ®iÒu khiÓn ®Ó t¹o nªn c¸c ®èi t−îng b¶n ®å. ∗ Xö lý c¸c m· ®èi t−îng ®Ó ph©n líp th«ng tin c¸c ®èi t−îng b¶n ®å. - 19 -
Đồng bộ tài khoản